G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5"

Transkript

1 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN GALLRINGSBESLUT 1999:5 SID 1 (1) G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5 Nämnd/styrelse Samtliga myndigheter, bolag och stiftelser för vilka Stockholms stads arkivregler gäller SSA dnr /99 Beslutets huvudsakliga innehåll Gallring och bevarande av allmänna handlingar inom löne- och personaladministration i Stockholms stad. Övriga handlingar i ärendet Yttrande från AB Stockholmshem Yttrande från Personalpolitiska avdelningen Yttrande från Juridiska avdelningen Yttrande från Socialtjänstförvaltningen Yttrande från Revisionskontoret Stadsarkivets promemoria Anm Beslutande samt datum för beslut Rolf Hagstedt stadsarkivarie B OX 22063, BESÖKSADRESS: KUNGSKLIPPAN 6 T FN: , FAX: E-POST:

2 stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN ABCDEStockholms DNR /99 SID 1 (12) G A L L R I N G O C H B E V A R A N D E A V A L L M Ä N N A H A N D L I N G A R I N O M L Ö N E- O C H P E R S O N A L A D M I N I S T R A T I O N I S T O C K H O L M S S T A D Detta beslut syftar till att reglera gallring och bevarande av allmänna handlingar inom löne- och personaladministration i Stockholms stad. Beslutet gäller för samtliga myndigheter, bolag och stiftelser för vilka Stockholms stads arkivregler gäller. Med myndighet avses i detta beslut även bolag och stiftelser. Beslutet gäller under förutsättning att inte annat föreskrivs i lag eller förordning eller i beslut som fattats med stöd av författning. Beslutet omfattar bestämmelser om gallring och bevarande, och består av fyra delar: 1. Handlingar rörande lön 2. Handlingar rörande anställning 3. Handlingar rörande personalsocial verksamhet 4. Handlingar rörande tjänstepension och avtalsförsäkringar Tillämpning Myndighet får gallra handlingar som upptas nedan efter utgången av den gallringsfrist som anges i varje särskilt fall. De gallringsfrister som anges räknas från utgången av det år under vilket handlingen inkommit eller upprättats. I de fall handlingen ingår i ett ärende räknas gallringsfristen från utgången av det år ärendet avslutats. Detta gäller exempelvis handlingar rörande ledigheter, då gallringsfristen gäller från utgången av det år ledigheten upphört, och handlingar som rör lönefordran, då gallringsfristen gäller från det år skulden reglerats. Beslutet omfattar myndighetens huvudexemplar. Om inte annat anges kan dubbletter gallras vid inaktualitet. Detta beslut får tillämpas på handlingar tillkomna från och med 1 januari Till beslutet bifogas en exempelsamling. I exempelsamlingen ges konkreta exempel på handlingstyper som avses med de mer generella benämningarna i gallringsbeslutet. Syftet är att visa vilka handlingar som kan finnas inom respektive kategori. Exempelsamlingen är tänkt som en vägledning för myndigheten och utgör inte en komplett lista över handlingar inom löne- och personaladministration. 1

3 DNR /99 SID 2 (12) GALLRINGSBESLUT Gallring av allmänna handlingar av tillfällig och ringa betydelse Utöver de handlingstyper som specificeras i detta gallringsbeslut får myndigheten själv fatta beslut om gallring av följande handlingar som utgör allmänna handlingar inom löne- och personaladministration hos myndigheten: handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion endast är av tillfällig eller ringa betydelse handlingar som har tillfällig betydelse genom att de överförs till nya databärare eller ersätts av nya handlingar. Handlingarna får gallras om gallringen kan ske utan informationsförlust eller endast med ringa informationsförlust. Definitioner Vid inaktualitet när handlingen enligt myndighetens bedömning saknar framtida värde för allmänhetens insyn, rättsskipning, förvaltning och forskning. 2

4 DNR /99 SID 3 (12) GALLRINGSBESLUT 1. HANDLINGAR RÖRANDE LÖN, gallringsbeslut HANDLINGSTYP GALLRINGSFRIST 1. Lönegrundande underlag 3 år Här avses handlingar som utgör underlag för löneberäkningar, t.ex. frånvarounderlag och andra underlag för tillägg och avdrag på lön. Undantag -löneunderlag som visar närvaro, exempelvis tjänstgöringsuppgifter, 10 år jourtids-/beredskaps- och övertidsuppgifter. -följande löneunderlag som också är räkenskapshandlingar: handlingar som 10 år utgör underlag för ersättning till uppdragstagare; kvittens på kontant löneförskott och reseförskott; reseräkningar med kvitton och underlag (inklusive utlägg i samband med resor). 2. Sammanställningar, listor och statistik 2 år Här avses sammanställningar som görs över olika typer av lönehändelser, t.ex. semester, frånvaro och personalkostnader. -sammanställningar över jourtid, övertid och mertid 3 år 1 -kontrolluppgifter, utdata för skatteredovisning, uppbördsspecifikationer 7 år 3. Lönelistor och kodförteckning till lönelista 10 år Med lönelistor avses månadsvisa listor över löneutbetalningar, som visar vilken lön som betalats ut till en anställd under den aktuella perioden. Då två eller flera lönelistor endast skiljer sig åt med avseende på sorteringsordning, t.ex. är ordnade efter organisatorisk hemvist respektive personnummer, får alla utom en gallras vid inaktualitet. Gallring av lönelistor får ske under förutsättning att uppgifter nödvändiga för uträkning av tjänstepension och avtalsförsäkringar bevaras. Se nedan under undantag. Kodförteckning till lönelista, systemanvändarens exemplar Anm.: kodförteckningen skall bevaras av den systemansvarige 10 år efter att den upphört gälla -ackumulerad lönelista bevaras -kodförteckning till lönelista, systemansvariges exemplar bevaras -lönelista innehållande nödvändiga uppgifter för beräkning av tjänstepension bevaras och avtalsförsäkringar enligt vid varje tid gällande avtal. 1 I enlighet med AFS 1982:17 4 3

5 DNR /99 SID 4 (12) GALLRINGSBESLUT 2. HANDLINGAR RÖRANDE ANSTÄLLNING, gallringsbeslut 1. Rekrytering och tillsättning bevaras Här avses handlingar som tillkommer i samband med intern och extern rekrytering och tillsättning av en anställning, både sådan som utannonserats och sådan som inte utannonserats. Det gäller t.ex. ansökningshandlingar, sammanställningar över samtliga sökande till en anställning och anställningsavtal. -ansökningshandlingar för sökande, externt och internt, av utannonserad anställning om sökanden inte fått anställningen -ansökningshandlingar för sökande, externt och internt, av ej utannonserad anställning om sökanden inte fått anställningen 6 månader efter tillsättning vid inaktualitet 2. Anställningsförhållanden bevaras Här avses handlingar som rör anställningens innehåll och arbetsförhållanden, t.ex. arbetsbeskrivning och anmälan om förändrad sysselsättningsgrad 3. Tjänstgöringsbetyg och tjänstgöringsintyg bevaras Här avses tjänstgöringsbetyg och det senaste utfärdade tjänstgöringsintyg som upprättats av myndigheten. -tjänstgöringsintyg Anm.: Härmed medges gallring av ett äldre tjänstgöringsintyg när ett nytt tjänstgöringsintyg som innefattar även de äldre uppgifterna utfärdats. -arbetsgivarintyg för arbetslöshetskassa när nytt intyg utfärdats 2 år 4. Entledigande bevaras Här avses handlingar som tillkommer i samband med att en anställd lämnar sin anställning, t.ex. ansökan och beslut om uppsägning. 4

6 DNR /99 SID 5 (12) GALLRINGSBESLUT 3. HANDLINGAR RÖRANDE PERSONALSOCIAL VERKSAMHET, gallringsbeslut 1. Arbetsanpassning och rehabilitering bevaras Här avses handlingar som tillkommer i samband med arbetsgivarens rehabiliteringsarbete. 2. Arbetsskador bevaras Här avses handlingar som tillkommer i samband med att en anställd skadas i arbetet. 3. Omplacering bevaras Här avses handlingar som tillkommer i samband omplacering av medicinska och psykosociala skäl. 4. Disciplin bevaras Här avses handlingar som tillkommer i samband med att disciplinåtgärder vidtas mot en anställd. 5

7 4. HANDLINGAR RÖRANDE TJÄNSTEPENSION OCH AVTALSFÖRSÄKRINGAR, gallringsbeslut DNR /99 SID 6 (12) GALLRINGSBESLUT 1. Tjänstepension bevaras Här avses handlingar som tillkommer i samband med handläggning av tjänstepensionsärenden. -preliminär uträkning av tjänstepension 2 år efter att beslut om tjänstepension har inkommit 2. Avtalsförsäkring och trygghetsavtal bevaras Här avses handlingar som tillkommer i samband med handläggning av avtalsförsäkringsärenden och trygghetsavtal. 6

8 DNR /99 SID 7 (12) EXEMPELSAMLING E XEMPELSAMLING 1. HANDLINGAR RÖRANDE LÖN, exempelsamling: 1. Lönegrundande underlag 3 år Frånvarounderlag -handlingar rörande ledighet: ansökan och beslut om semester, tjänstledighet, studieledighet, fackligt uppdrag, föräldraledighet, ledighet med tillfällig föräldrapenning och andra ledigheter -handlingar rörande ledighet vid sjukdom: försäkran om sjuklön, läkarintyg, frånvarouppgift för sjukdom, friskanmälan -beslut om sjukbidrag Underlag för tillägg och avdrag på lön -handlingar i samband med jämkningar -handlingar rörande personalköp -intyg om annan huvudarbetsgivare -handlingar rörande krav på återbetalning av lön -skattsedlar -tjänsteresa med egen bil -underlag för korrigering av lön -utmätning av lön Närvarounderlag: -sammanträdesrapporter från nämndsammanträden -sammanträdesrapporter från styrelsesammanträden -tidregistreringsuppgifter som är lönegrundande (ej lönegrundande tidregistreringsuppgifter gallras vid inaktualitet) -tjänstgöringsuppgifter (redovisning av arbetad tid, jourtid, mertid, övertid, obekväm arbetstid, beredskapstid och förskjuten arbetstid) 10 år Löneunderlag som också är räkenskapshandlingar: -arvode, bekräftelse eller räkning för uppdragstagare -kvittens på kontant löneförskott -kvittens på kontant reseförskott -reseräkningar med kvitton och underlag 7

9 DNR /99 SID 8 (12) EXEMPELSAMLING 2. Sammanställningar, listor och statistik 2 år -bevakningslista, aviseringslista, signallista för löne- och personalhändelser -beräkningsunderlag för retroaktiv lön -kontrollista för exempelvis budgetavstämning -rapporter över flexibel arbetstid, t.ex. tidrapporter -redovisning av betalda arbetsgivaravgifter -sammanställningar över uttagna och kvarstående semesterdagar -statistiska sammanställningar -sammanställningar över jourtid, övertid och mertid -kontrolluppgifter -utdata för skatteredovisning (listor som redovisar preliminär skatt eller kvarstående skatt) -uppbördsspecifikationer 3 år 7 år 7 år 7 år 3. Lönelistor och kodförteckning till lönelista 10 år -lönelistor -lönefördelningsböcker -kodförteckning till lönelista (löneartskatalog), systemanvändarens exemplar 10 år efter att den upphört gälla -ackumulerad lönelista (decemberlista, månad 13-lista) -kodförteckning till lönelista, (löneartskatalog) systemansvariges exemplar bevaras bevaras -lönelista innehållande nödvändiga uppgifter för beräkning av tjänstepension bevaras och avtalsförsäkringar enligt vid varje tid gällande avtal Anm.: Bevarande för beräkning av tjänstepension och avtalsförsäkringar kan ske i form av en ackumulerad lönelista som innehåller de uppgifter som är nödvändiga för uträkning av tjänstepension och avtalsförsäkringar enligt vid varje tid gällande avtal. Om den ackumulerade lönelistan inte innehåller de nödvändiga uppgifterna skall månadslönelistan eller motsvarande sammanställning bevaras. Uppgifterna kan bevaras på olika typer av medier såsom papper, mikrofilm eller genom digital lagring. 8

10 DNR /99 SID 9 (12) EXEMPELSAMLING 2. HANDLINGAR RÖRANDE ANSTÄLLNING, exempelsamling: 1. Rekrytering och tillsättning bevaras -anställningsavtal (för såväl tillsvidareanställning som tidsbegränsad anställning) -ansökningshandlingar till anställning om anställningen tillsatts av sökanden -arbetstillstånd -lönebeslut -sammanställning över alla sökande till viss anställning -intyg om arbetsförmåga -ansökningshandlingar för sökande till utannonserad anställning som inte fått anställningen 6 månader efter tillsättning -ansökningshandlingar för sökande till ej utannonserad anställning som inte vid fått anställningen inaktualitet 2. Anställningsförhållanden bevaras -anmälan om förändrad sysselsättningsgrad -ansökan och beslut om att kvarstå i anställning efter uppnådd pensionsålder -ansökan och beslut om minskad arbetstid i samband med delpension -mål- och ansvarsbeskrivningar, arbetsbeskrivning, arbetsinstruktion -beslut om förtidspension -handlingar rörande lönebidrag: beslut med underlag, handlingsplan för anställning med lönebidrag -handlingar rörande bisyssla -krav på förstadagsintyg -matrikelkort (systematiskt förda uppgifter om en anställds lön och tjänstgöring) -meddelande om avstängning -handlingar rörande tillfälligt försättande ur tjänst -utredning och beslut om omplacering av organisatoriska skäl 3. Tjänstgöringsbetyg och tjänstgöringsintyg bevaras -tjänstgöringsbetyg -tjänstgöringsintyg, det senast utfärdade -äldre tjänstgöringsintyg som ersatts av ett nytt tjänstgöringsintyg vilket innefattar uppgifterna i det äldre tjänstgöringsintyget -arbetsgivarintyg för arbetslöshetskassa när nytt intyg utfärdats 2 år 9

11 DNR /99 SID 10 (12) EXEMPELSAMLING 4. Entledigande bevaras -ansökan om uppsägning -avtal om avgångsvederlag -beslut om uppsägning/entledigande/avsked -beslut om avgång vid förtidspension -underrättelse/varsel om anställningens upphörande -utredning om uppsägning/entledigande/avsked 10

12 DNR /99 SID 11 (12) EXEMPELSAMLING 3. HANDLINGAR RÖRANDE PERSONALSOCIAL VERKSAMHET, exempelsamling: 1. Yrkesmässig rehabilitering bevaras -behandlingskontrakt -beslut om rehabiliteringsersättning -rapport om resultat från behandling -rehabiliteringsplan -rehabiliteringsutredning -särskilt läkarutlåtande i rehabiliteringsärende -utlåtande/rapport om test och arbetsprövning 2. Arbetsskador bevaras -anmälan av arbetsskada -beslut om arbetsskadeersättning -läkarutlåtande om arbetsskada -register som upprättats i enlighet med Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) -utredning om arbetsskada 3. Omplacering bevaras -beslut om omplacering -utlåtande i omplaceringsärende -utredning om omplacering 4. Disciplin bevaras -disciplinåtgärd enligt nämnd- eller delegationsbeslut -dokumentation om olovlig frånvaro -fråga om disciplinpåföljd -skriftlig varning -underlag inför disciplinär åtgärd -underrättelse om disciplinpåföljd -yttrande inför disciplinär åtgärd 11

13 4. HANDLINGAR RÖRANDE TJÄNSTEPENSION OCH AVTALSFÖRSÄKRINGAR, exempelsamling: DNR /99 SID 12 (12) EXEMPELSAMLING 1. Tjänstepension bevaras -ansökan om förhandsbesked om tjänstepension / kommunal förmån -ansökan om tjänstepension / kommunal förmån -beslut och uträkning av tjänstepension med underlag -beslut om allmän pension från försäkringskassan -dödsfallsintyg och släktutredning -förfrågan om anställningar (utdata ur MAREG) -förfrågan om tidigare anställningar (den berördes egna uppgifter) -pensionsbesked (pensionsbrev med bilagor) -sammanställningar av pensionsunderlag -utdrag ur tjänstematrikel -preliminär uträkning av tjänstepension / kommunal förmån 2 år efter att beslut om tjänstepension har inkommit 2. Avtalsförsäkring bevaras Trygghetsförsäkring vid arbetsskada: -ansökan (anmälan) med underlag om ersättning i enlighet med TFA-KL -beslut om ersättning i enlighet med TFA-KL -förfrågan om arbetsskada Avtalsgruppsjukförsäkring: -ansökan (anmälan) med underlag om ersättning i enlighet med AGS-KL -beslut om ersättning i enlighet med AGS-KL Tjänstegrupplivförsäkring: -ansökan (anmälan) om ersättning i enlighet med TGL-KL / facklig grupplivförsäkring -beslut om ersättning i enlighet med TGL-KL -underlag till ansökan: dödsfallsintyg och släktutredning, personintyg, arbetsgivarintyg med anmälan om avliden arbetstagare Trygghetsavtal och avgångsförmån: -ansökan och beslut om avgångsförmån enligt AGF-KL -ansökan och beslut om ersättning enligt trygghetsavtal 12

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION HOS MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION HOS MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKI V FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-5370/11 SID 1 (18) 2011-06-09 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT OM BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION HOS MYNDIGHETER

Läs mer

Beslutets uppbyggnad Beslutet omfattar bestämmelser om bevarande och gallring, och är indelat i fyra delar. Dessa består av information rörande:

Beslutets uppbyggnad Beslutet omfattar bestämmelser om bevarande och gallring, och är indelat i fyra delar. Dessa består av information rörande: STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE: MARTIN STÅHL PROMEMORIA DNR 9.4-626/10 SID 1 (19) 2010-05-24 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2010:8 BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM

Läs mer

BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION HOS MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD

BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION HOS MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MARTIN STÅHL PROMEMORIA DNR 9.4-5370/11 SID 1 (22) 2011-06-16 BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-14413/09 SID 1 (6) 2009-12-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB BOLAG Micasa Fastigheter i Stockholm AB BESLUTETS

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 2002:1. Beslutets huvudsakliga innehåll Handlingar vid Socialtjänstförvaltningens olika verksamheter

G A L L R I N G S B E S L U T 2002:1. Beslutets huvudsakliga innehåll Handlingar vid Socialtjänstförvaltningens olika verksamheter ABCDE Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN GALLRINGSBESLUT 2002:1 SID 1 (1) Dnr 53-3588/01 2002-04-12 G A L L R I N G S B E S L U T 2002:1 Nämnd/Förvaltning Socialtjänstnämnden/Socialtjänstförvaltningen

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Sidan 1 av 15 Landstingsarkivet Föreskrift nr. 4 FÖR LA 2010-3052 Version 2 Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Inledning Omfattning och avgränsning Detta är en bevarande- och gallringsplan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1(6) Antagen: KS 2007-11-26 156 Delegation av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1. Kommunstyrelsen 1.1 Tillsvidareanställning av förvaltningschef och motsvarande 1 1.2 Beslut

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET Stadsarkivet Verksamhetsområde Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg DNR 5.1.2-9593/2015 Sida 1 (7) 2016-02-03 2016:01 Promemoria GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom personaladministrativ verksamhet

Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom personaladministrativ verksamhet Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom personaladministrativ verksamhet Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet,

Läs mer

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden.

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden. DELEGERINGSBESLUT 2010-05-11 1 (6) 1 bilaga Beslutet i original till: Kopia av beslutet till: Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

2007-01-22. BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSSTÖD PERSONAL, MILJÖ OCH LÖNER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE, SLSO (med föregångare)

2007-01-22. BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSSTÖD PERSONAL, MILJÖ OCH LÖNER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE, SLSO (med föregångare) VS Administration SLSO 06-789 2007-01-22 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSSTÖD PERSONAL, MILJÖ OCH LÖNER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE, SLSO (med föregångare) Bakgrund: Detta är en bevarande-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Översikt delegationsordning Linköpings domkyrkopastorat 2014

Översikt delegationsordning Linköpings domkyrkopastorat 2014 Översikt delegationsordning Linköpings domkyrkopastorat 2014 Löneadministratö 2 Hur läser man översikten Exempel: Den som ursprungligen delegerar en uppgift. Ansvaret för beslutet ligger kvar här Fattar

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer; SFS 2016:411 Utkom från trycket den 24 maj 2016 utfärdad den 12 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Löneunderlag och lönespecifikationer ska sparas i 50 år

FÖRBUNDSINFO. Löneunderlag och lönespecifikationer ska sparas i 50 år Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 17 november 2006 Löneunderlag och lönespecifikationer ska sparas i 50 år Det är viktigt att varje anställd kan vara förvissad om att underlag för beräkning av

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Datum för beslut Stockholm den 3 september 2015 På Kulturnämndens vägnar

Datum för beslut Stockholm den 3 september 2015 På Kulturnämndens vägnar Stadsarkivet DNR 5.1.2-12653/2015 Sida 1 (6) 2015-09-03 Arkivmyndighetens beslut 2015:24 Bolag S:t Erik Livförsäkring AB Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska Stadsarkivet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Välkommen till Çrona Dokument

Välkommen till Çrona Dokument Välkommen till Çrona Dokument Crona Dokument är ditt nya blankettförråd och dokumentarkiv. Crona Dokument är en programvara som hanterar blanketter och dokument som har med din personal att göra. Där finns

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.5 Personalhälsa Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen avser Version

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Gränssnitt Process hantera pensioner

Gränssnitt Process hantera pensioner Polisens administrativa center 1 TJÄNSTEPENSION...3 DELPENSION OCH ARBETSTIDSMINSKNING... 3 TRYGGHETSAVTALET (TA)... 3 AVTAL OCH REGLER AVSEENDE PENSION... 3 PROCESS PENSIONER NIVÅ 2...4 DELPROCESS NR

Läs mer

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-10089/12 SID 1 (10) 2012-09-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:17 GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET Nämnd/bolag/stiftelse

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Förhandlingar... 4 Avtalsförhandlingar... 4 MBL-förhandlingar...

Läs mer

Datum för beslut Stockholm den 21 mars 2016 På Kulturnämndens vägnar

Datum för beslut Stockholm den 21 mars 2016 På Kulturnämndens vägnar Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2016:07 Sida 1 (7) 2016-03-21 Nämnd Servicenämnden Beslutets omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 5 kap. 2 arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2015:27) att

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

I STOCKHOLM AB ÄRENDET

I STOCKHOLM AB ÄRENDET Stockholms Stadsarkiv Handläggare: Joakim Bendroth DNR 9.4-14320/2013 Sida 1 (16) 2013-12-11 2013:32 Promemoria GALLRING AV INFORMATION VID BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB ÄRENDET Bostadsförmedlingen

Läs mer

Bolag S:t Erik Försäkrings AB

Bolag S:t Erik Försäkrings AB Stadsarkivet Sida 1 (5) 2015-04-28 Arkivmyndighetens beslut 2015:11 Bolag S:t Erik Försäkrings AB Beslutets omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 7 kap. 4 arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26)

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

Överföringskrav enligt PA-91

Överföringskrav enligt PA-91 1 (11) Överföringskrav enligt PA-91 Version 1.1 2 (11) 1 AMÄNT... 3 1.1 Obligatoriska poster... 3 1.2 evnadsålder... 4 1.3 Personnummerbytelista... 4 2 FÖRPOST... 4 3 PERSONUPPGIFTER... 5 4 ANSTÄNINGSUPPGIFTER...

Läs mer

Verkställighetsordning för Leanlink.

Verkställighetsordning för Leanlink. Verkställighetsordning för Leanlink. Verkställighetsordningen är ett av gällande styrdokument och utgör stöd vid verkställighet av vanligast förekommande allmänna, ekonomiadministrativa och personaladministrativa

Läs mer

Enklare hantering av pensioner

Enklare hantering av pensioner 2013-05-29 Överenskommelse mellan Statens tjänstepensionsverk, SPV och Linnéuniversitetet Enklare hantering av pensioner Innehåll Bakgrund... 1 Svara på frågor från myndighetens anställda... 2 Utreda anställdas

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning i Stockholms stad. stockholm.se

Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning i Stockholms stad. stockholm.se Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning i Stockholms stad stockholm.se Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning i Stockholms stad Augusti 2016 Dnr:

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Tjänstekatalog Lön och utläggshantering Prima, bilaga 2

Tjänstekatalog Lön och utläggshantering Prima, bilaga 2 Tjänstekatalog Lön och utläggshantering Prima, bilaga 2 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 4 2.1 GSFs åtaganden... 4 2.2 s åtaganden... 4 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4 Specifikation

Läs mer

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002 Kontrollplan 2002 Ekonomi Interkommunala ersättningar och ersättning friskolor Leverantörsfaktura / utanordning / attest Skollagen, skolplanen, avtal, fastställda belopp Attestreglemente, gällande besluts-

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2015:5 Riksarkivets föreskrifter om gallring och undantag från gallring hos Arbetsförmedlingen; beslutade

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONALHANDOK 1(10 ) DIN ARETSPLATS Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för dig att känna till om vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. ANSTÄLLNING De flesta

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS FAGERSTA KOMMUN 1(10) FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS Du som är nyanställd vid Fagersta kommun har kanske frågor rörande Din anställning. Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Ersättning från AGF-KL

Ersättning från AGF-KL Ersättning från AGF-KL Innehåll Avsnitt Sidan AGF-KL 3 Prisbasbelopp och värdesäkring 3 I de här fallen upphör AGF-KL-ersättningen 3 Periodisk ersättning 4 Till dig som har A-kassa eller KAS 4 Till dig

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b).

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b). I ~ Landstinget 11 DALARNA Central förvaltning Personalenheten Förhandling ~ILAGA LS ~ ~3A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-03-25 Sida 1 (3) Dnr LD13/00857 Uppdnr 509 2013-03-25 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Ärenden som betraktas som verkställighet

Ärenden som betraktas som verkställighet FN 2007-01-25 n som betraktas som verkställighet Denna förteckning är exempel på ärenden som ej är att betrakta som beslut enligt delegation. Det handlar om ärenden av rutinkaraktär som regelmässigt handläggs

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Närarkiv. Original P Kronol ordn Arb.miljö- 1 år 10 år Bevaras konsulent

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Närarkiv. Original P Kronol ordn Arb.miljö- 1 år 10 år Bevaras konsulent 1) P=papper, AP=papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche * = ändringar från tidigare dokumenthanteringsplan Kommun Piteå Myndighet Kommunstyrelsen Förvaltningsenhet Verksamhet Giltighetsdatum

Läs mer

BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD

BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD Stadsarkivet Verksamhetsområde Informationsförsörjning Arkivmyndighetens beslut 2016:01 5.1.2-9593/2015 Sida 1 (8) 2016-02-03 BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 2003:14

G A L L R I N G S B E S L U T 2003:14 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: S U S A N N E S T R A N G E R T GALLRINGSBESLUT 2003:14 SID 1 (1) DNR 54-9115/02 2003-12-03 G A L L R I N G S B E S L U T 2003:14

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

LÖNEVÄXLING TILL PENSION

LÖNEVÄXLING TILL PENSION Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga DATUM 2008-10-28 DIARIENR LÖNEVÄXLING TILL PENSION Landstinget Sörmland vill ge arbetstagare möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar.

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-15502/12 SID 1 (5) 2012-11-22 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:22 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Stockholms stads bostadsförmedling

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer