Gränssnitt Process hantera pensioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränssnitt Process hantera pensioner"

Transkript

1 Polisens administrativa center 1

2 TJÄNSTEPENSION...3 DELPENSION OCH ARBETSTIDSMINSKNING... 3 TRYGGHETSAVTALET (TA)... 3 AVTAL OCH REGLER AVSEENDE PENSION... 3 PROCESS PENSIONER NIVÅ DELPROCESS NR 11.1: HANTERA DELPENSION NIVÅ DELPROCESS NR 11.2: HANTERA ÅLDERSPENSION NIVÅ DELPROCESS NR 11.3: HANTERA SJUKPENSION NIVÅ DELPROCESS NR 11.4: HANTERA PENSIONSERSÄTTNING FINANSIERAD AV ARBETSGIVAREN NIVÅ DELPROCESS NR 11.5: HANTERA DELPENSION ENLIGT AVTAL OM ARBETSTIDSMINSKNING (CIVILA 20 %) NIVÅ DELPROCESS NR 11.6: HANTERA EFTERLEVANDEFÖRMÅNER NIVÅ BILAGA 1: FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER I PROCESSERNA...25 BILAGA 2: POLISENS GEMENSAMMA LÖNEPROCESS PÅ ÖVERGRIPANDE NIVÅ

3 Tjänstepension De flesta arbetstagare med fast anställning omfattas via sin arbetsgivare av ett kollektivavtal som slutits mellan fackförbund och arbetsgivare om att få en viss del av sin lön (uppskjuten lön) i pension. Vilket tillskott tjänstepensionen kan bidra med är reglerat i kollektivavtal och kan variera beroende på vilket avtal man tillhör. Man behöver inte vara fackligt ansluten för att vara berättigad till en tjänstepensionsförmån. I den statliga tjänstepensionen ingår även efterlevandepension samt pension vid långvarig/permanent sjukdom. Delpension och arbetstidsminskning Syftet med delpensionsavtalet är att arbetsgivaren med stöd av avtalet ska kunna öka möjligheten för äldre anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder (65 år) och underlätta för en generationsväxling. Trygghetsavtalet (TA) Vid övertalighet kan arbetsgivaren erbjuda arbetstagare som fyllt 61 år och som inte blivit uppsagd pensionsersättning, för att annan arbetstagare som är uppsägningshotad/uppsagd ska få fortsatt eller ny anställning. Avtal och regler avseende pension PA-91 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (AgV Cirkulär 2000:A5) PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (AgV Cirkulär 2008:3) Avtal om delpension för arbetstagare hos staten (AgV Cirkulär 2003:A4) Trygghetsavtalet (TA) Statens grupplivförsäkring (TGL-S) Handläggningsförordningen (SFS 1997:909) Premieförordningen (SFS 1997:909) Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning 3

4 Process pensioner nivå 2 4

5 Delprocess nr 11.1: Hantera delpension nivå 3 5

6 PROCESSTEG ANSVARIG BESKRIVNING Regelverk Avtal om delpension för arbetstagare hos staten (AgV Cirkulär 2003:A 4) PROCESSEN STARTAR: Delpension beviljas för medarbetaren. Myndighet Fattar beslut om att medarbetare beviljas delpension samt att myndigheten står för kostnaderna. Aktivitet 1: Skicka underlag/beslut till PAC/LK. Myndigheten Skickar beslut till PAC/LK i god tid innan datumets ikraftträdande. I beslutet framgår att myndigheten ska stå för kostnaderna för delpensionen. Aktivitet 2: Skicka ansökan om delpension till SPV. PAC/LK Tar fram löneunderlag (pensionsgrundande tillägg) för de senaste 12 månaderna ur lönesystemet. Ansökan/Anmälan om pensionsförmån fylls i och skickas till SPV. Blankett: SPV:s blankett, Ansökan/Anmälan om pensionsförmån. Arkivera PAC/LK PAC/LK arkiverar enligt gällande arkivbestämmelser samtliga underlag i ärendet. SPV Skickar pensionsbeslut till medarbetaren och myndigheten. Aktivitet 3: Registrera delpension i lönesystemet. PAC/LK Registrerar delpensionen i lönesystemet. 6

7 Bevaka PAC/LK Bevakar när medarbetaren fyller 65 år. Delpensionen upphör när medarbetaren uppnår 65 år. Löneproduktion PAC/LK Utför löneproduktion enligt gällande tidplan. PROCESSEN SLUTAR: Delpension registrerad i lönesystemet. 7

8 Delprocess nr 11.2: Hantera ålderspension nivå 3 8

9 PROCESSTEG ANSVARIG BESKRIVNING Regelverk PA91 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m fl PA03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m fl (AgV Cirkulär 2003: A 3) Handläggningsförordningen (SFS 1997:909) Övre process startar: Medarbetare mellan 61 och 67 år är berättigad till ålderspension. Aktivitet 1: Upprätta informationsbrev och skicka tjänstematrikel. PAC/LK Upprättar informationsbrev samt tjänstematrikel från SPV som skickas för godkännande nio månader innan 65-årsdagen alt. 67- årsdagen. Tjänstematrikel hämtas från SPV, Visa anställning. Kontroll PAC/LK Kontrollerar uppgifterna på tjänstematrikeln mot uppgifterna i lönesystemet. Aktivitet 2: Meddela kvarstående i tjänst. Medarbetaren Meddelar PAC/LK att han/hon önskar fortsätta att arbeta efter 65- årsdagen. Gäller ej medarbetare som är 67 år. Aktivitet 3: Meddela kvarstående i tjänst. PAC/LK Meddelar myndighetens HR-chef eller motsvarande att medarbetaren önskar kvarstå i tjänst efter 65-årsdagen. Gäller ej medarbetare som är 67 år. 9

10 Vägval Om medarbetaren väljer att kvarstå i tjänst gå till aktivitet 1 Om medarbetaren väljer att avgå med ålderspension gå till aktivitet 5 Aktivitet 4: Begära entledigande och godkänna tjänstematrikel Medarbetaren Informerar arbetsgivaren om sin pensionsavgång samt begär entledigande ca. 6-8 månader innan avgångsdagen. Medarbetaren granskar och återsänder tjänstematrikel med eller utan erinran till PAC/LK. Aktivitet 5: Upprätta beslut om ålderspension. Myndigheten Upprättar beslut om entledigande med anledning av ålderspension som skickas till PAC/LK. Aktivitet 6: Skicka ansökan till SPV PAC/LK Fyller i och skickar Ansökan/Anmälan om pensionsförmån till SPV. Blankett: SPV:s blankett, Ansökan/Anmälan om pensionsförmån. SPV Skickar pensionsbeslut till medarbetaren och myndigheten. Nedre process startar: Medarbetare mellan år söker förtida uttag. Aktivitet 7: Begära entledigande med anledning av förtida ålderspension Medarbetaren Begär entledigande med anledning av förtida uttag av ålderspension. Aktivitet 8: Upprätta beslut om ålderspension. Myndigheten Upprättar beslut om entledigande med anledning av ålderspension som skickas till PAC/LK. 10

11 Aktivitet 9: Ta fram och skicka tjänstematrikel. PAC/LK Skickar informationsbrev samt tjänstematrikel till medarbetaren för granskning och godkännande. Tjänstematrikel hämtas från SPV, Visa anställning. Kontroll PAC/LK Kontrollerar uppgifterna på tjänstematrikeln mot uppgifterna i lönesystemet. Aktivitet 10: Godkänna tjänstematrikel. Medarbetare Granskar och återsänder tjänstematrikel med eller utan erinran till PAC/LK. Arkivera Arkiverar enligt gällande arkivbestämmelser samtliga underlag i ärendet Avsluta PAC/LK Avslutar medarbetaren i lönesystemet. Processen slutar: SPV skickar pensionsbeslut till medarbetaren och myndigheten. 11

12 Delprocess nr 11.3: Hantera sjukpension nivå 3 12

13 PROCESSTEG ANSVARIG BESKRIVNING Regelverk Lagen om allmän försäkring (LAF) (1962:381) Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning. Lag om anställningsskydd (LAS) 33 2:a stycket FK Medarbetare berättigad till sjuk- aktivitetsersättning. Beslut fattas av FK om sjuk- och aktivitetsersättning tidsbegränsad eller tills vidare. Beslut skickas från FK till medarbetaren. Övre processen startar: Medarbetare berättigad till hel sjuk-/aktivitetsersättning tillsvidare. Aktivitet 1: Skicka FK:s beslut till PAC/LK. Medarbetare Skickar kopia på beslut från FK till PAC/LK. Aktivitet 2: Skicka FK:s beslut till myndigheten. PAC/LK Skickar (skannar) beslutet till myndigheten. Aktivitet 3: Skicka beslut om entledigande till PAC/LK. Myndigheten Upprättar beslut om entledigande som skickas till PAC/LK. Aktivitet 4: Ta fram och skicka tjänstematrikel till medarbetaren. PAC/LK Skickar informationsbrev samt tjänstematrikel till medarbetaren för granskning och godkännande. Tjänstematrikel hämtas från SPV, Visa anställning. 13

14 Kontroll PAC/LK Kontrollerar uppgifterna på tjänstematrikeln mot uppgifterna i lönesystemet. Aktivitet 5: Godkänna tjänstematrikel. Medarbetare Granskar och återsänder tjänstematrikel med eller utan erinran till PAC/LK. Aktivitet 6: Skicka ansökan till SPV. PAC/LK Fyller i och skickar Ansökan/Anmälan om pensionsförmån till SPV. Blankett: SPV:s blankett, Ansökan/Anmälan om pensionsförmån. Arkivera PAC/LK Arkiverar enligt gällande arkivbestämmelser samtliga underlag i ärendet. Avsluta PAC/LK Avslutar medarbetaren i lönesystemet. Övre processen slutar: SPV skickar pensionsbeslut till medarbetaren och myndigheten. Nedre processen börjar: Medarbetare berättigad till tidsbegränsad sjuk- /aktivitetsersättning. Beslut inkommer och registreras i lönesystemet Sjukfrånvaro PAC/LK Registrerar frånvaron i lönesystemet därefter lämnas ärendet vidare för pensionshandläggning. 14

15 Aktivitet 1: Ta fram tjänstematrikel PAC/LK Tar fram tjänstematrikel. Tjänstematrikel hämtas från SPV, Visa anställning. Kontroll PAC/LK Kontrollerar uppgifterna på tjänstematrikeln mot uppgifterna i lönesystemet. Aktivitet 2: Skicka ansökan till SPV PAC/LK Fyller i och skickar Ansökan/Anmälan om pensionsförmån till SPV. Blankett: SPV:s blankett, Ansökan/Anmälan om pensionsförmån. Arkivera PAC/LK Arkiverar enl. gällande arkivbestämmelser SPV Skickar pensionsbeslut till medarbetaren och myndigheten Nedre process slutar: SPV skickar pensionsbeslut till medarbetaren och myndigheten. 15

16 Delprocess nr 11.4: Hantera pensionsersättning finansierad av arbetsgivaren nivå 3 16

17 PROCESSTEG ANSVARIG BESKRIVNING Regelverk Trygghetsavtalet (TA 14 ) Processen startar: Medarbetare erbjuds sluta sin anställning med pensionsersättning. Myndigheten beslutar utifrån strukturell förändring, omställning, kompetensväxling m.m. enligt Trygghetsavtalet (TA). Avgången sker frivilligt från arbetstagarens sida. Aktivitet 1: Anmäla intresse om att avgå med pensionsersättning. Medarbetare Före beslut ska samråd äga rum med Rikspolisstyrelsens HRavdelning. Anmäler sitt intresse av erbjudandet. Aktivitet 2: Upprätta och skicka beslut. Myndighet Samråder med HR-avdelningen och skriver i enlighet med Trygghetsavtalets regler ett beslut i varje enskilt fall. Aktivitet 3: Godkänna beslut. RPS HK HR-avdelning Godkänner beslutet och skickar det till PAC/LK, samt en kopia till myndigheten. Aktivitet 4: Ta fram och skicka tjänstematrikel. PAC/LK Skickar informationsbrev samt tjänstematrikel till medarbetaren för granskning och godkännande. Tjänstematrikel hämtas från SPV, Visa anställning. Kontroll PAC/LK Kontrollerar uppgifterna på tjänstematrikeln mot uppgifterna i lönesystemet. 17

18 Aktivitet 5: Godkänna tjänstematrikel. Medarbetaren Granskar och återsänder tjänstematrikel med eller utan erinran till PAC/LK. Aktivitet 6: Skicka ansökan till SPV. PAC/LK Fyller i och skickar Ansökan/Anmälan om pensionsförmån till SPV. Blankett: SPV:s blankett, Ansökan/Anmälan om pensionsförmån. Avsluta PAC/LK Avslutar medarbetaren i lönesystemet. Arkivera PAC/LK Arkiverar enligt gällande arkivbestämmelser samtliga underlag i ärendet SPV Skickar pensionsbeslut till medarbetaren och myndigheten. Processen slutar: SPV skickar pensionsbeslut till medarbetaren och myndigheten. 18

19 Delprocess nr 11.5: Hantera delpension enligt avtal om arbetstidsminskning (civila 20 %) nivå 3 19

20 PROCESSTEG ANSVARIG BESKRIVNING Regelverk Lokalt avtal om finansiering och minskning av arbetstid för vissa arbetstagare (PEB /02) Avtal om delpension för arbetstagare hos staten (AgV Cirkulär 2003:A 4) Processen startar: Överenskommelse om delpension mellan medarbetaren och arbetsgivaren. Aktivitet 1: Ansöka om delpension. Medarbetare Ansöker om delpension enligt lokalt avtal om arbetstidsminskning. Aktivitet 2: Skicka beslut om delpension enl. arbetstidsminskningsavtalet. Myndighet Skickar beslutet till RPS, HK HR-avdelning för godkännande av medel för att täcka kostnader för arbetstidsminskningen. Aktivitet 3: Godkänna medel till beslutet. RPS HK HR-avdelning Godkänner beslutet och skickar det till PAC/LK, samt en kopia till myndigheten. Kontroll RPS/HR-avdelning Kontrollerar att ansökan uppfyller kriterierna i avtalet om arbetstidsminskning. Aktivitet 4: Skicka ansökan till SPV. PAC/LK Tar fram löneunderlag (pensionsgrundande tillägg) för de senaste 12 månaderna ur lönesystemet. Ansökan/Anmälan om pensionsförmån fylls i och skickas till SPV. Blankett: SPV:s blankett, Ansökan/Anmälan om pensionsförmån. Ruta för finansiär ska fyllas i med särskild kod. 20

21 SPV Aktivitet 5: Registrera delpension (arbetstidsminskning) i lönesystemet. PAC/LK SPV skickar pensionsbeslut till medarbetaren och myndigheten. Registrerar delpensionen enligt avtalet om arbetstidsminskning i lönesystemet. Arkivera PAC/LK Arkiverar enligt gällande arkivbestämmelser samtliga underlag i ärendet Löneproduktion PAC/LK Utför löneproduktion enligt gällande tidsplan. Processen slutar: Delpension enligt avtalet om arbetstidsminskning registrerad i lönesystemet. 21

22 Delprocess nr 11.6: Hantera efterlevandeförmåner nivå 3 22

23 PROCESSTEG ANSVARIG BESKRIVNING Regelverk Pensionsavtal PA-91 (AgV Cirkulär 2000:A 5) Pensionsavtal PA 03 (AgV Cirkulär 2008:3) Statens grupplivförsäkring (TGL-S) Processen startar: Medarbetaren avlider och avslutas i lönesystemet. Avsluta PAC/LK Aktivitet 1: Beställa dödsfallsintyg. PAC/LK Beställer dödsfallsintyg från Skatteverket. Aktivitet 2: Ta fram tjänstematrikel. PAC/LK Hämtar tjänstematrikel från SPV, Visa anställning. Kontroll PAC/LK Kontrollerar uppgifterna på tjänstematrikeln mot uppgifterna i lönesystemet. Aktivitet 3: Skicka blanketter. PAC/LK Skickar följebrev samt blanketterna Ansökan om efterlevandeförmån, Försäkran, Dödfallsintyg, Tjänstematrikelutdrag och broschyren Statens Grupplivförsäkring till dödsboet för ifyllande. Aktivitet 4: Fyll i och underteckna blanketter. Dödsboet Dödsboet skickar tillbaka de ifyllda och undertecknade blanketterna till PAC/LK. Aktivitet 5: Skicka handlingar till SPV PAC/LK Skickar handlingarna om efterlevandeförmån till SPV. 23

24 SPV SPV skickar pensionsbeslut till dödsboet och myndigheten. Arkivera PAC/LK Arkiverar enligt gällande arkivbestämmelser samtliga underlag i ärendet Processen slutar: Efterlevandeförmåner utbetalas till dödsboet. 24

25 Bilaga 1: Förkortningar och symboler i processerna Symboler 25

26 Förkortningar AF = Arbetsförmedlingen AFA = Arbetsmarknadsförsäkring AB AMS = Arbetsmarknadsstyrelsen ATO = Arbetstagarens organisation CSF = Central systemförvaltning FK = Försäkringskassan GW = E-postsystem HK HR = Huvudkontor Human Resources ITAC = IT-administrativt center KF = Kronofogden KU = Kontrolluppgifter LK = Lönekontor hos myndigheter som inte är anslutna till PAC LSF = Lokal systemförvaltning OB = Obekväm arbetstid PA = Personaladministration PAC = Polisens administrativa center PAN = Personalansvarsnämnden PMY = Polismyndighet PVIT = Polisväsendets IT-service RPS = Rikspolisstyrelsen SF = Systemförvaltning SL = Systemleverantör SNÖ = Servicenivåöverenskommelse SPV = Statens pensionsverk SV = Skatteverket TJ-lista = Tjänstgöringslista VAB = Vård av barn ÖT = Övertid 26

27 Bilaga 2: Polisens gemensamma löneprocess på övergripande nivå 27

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet Polisens administrativa center 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRÄLDRALEDIGHET... 3 Tillfällig föräldrapenning...3 Föräldralön/föräldrapenning...3 Avtal och regler avseende föräldraledighet...4 PROCESS HANTERA

Läs mer

Gränssnitt Process hantera skuld till myndigheten

Gränssnitt Process hantera skuld till myndigheten Polisens administrativa center 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKULD TILL MYNDIGHETEN... 3 Varför uppstår en löneskuld?...3 Avdrag genom kvittning...3 Regelverk och föreskrifter avseende skuld till myndigheten...4

Läs mer

Enklare hantering av pensioner

Enklare hantering av pensioner 2013-05-29 Överenskommelse mellan Statens tjänstepensionsverk, SPV och Linnéuniversitetet Enklare hantering av pensioner Innehåll Bakgrund... 1 Svara på frågor från myndighetens anställda... 2 Utreda anställdas

Läs mer

RUTINER FÖR PENSIONSFÖRMÅNER FRÅN OCH MED

RUTINER FÖR PENSIONSFÖRMÅNER FRÅN OCH MED PENSIONSADMINISTRATION RUTINER FÖR PENSIONSFÖRMÅNER FRÅN OCH MED 2017-06-01 GU = Göteborgs universitet SPV = Statens tjänstepensionsverk. Tar emot ansökningar om pensionsförmåner och skickar beslut. SSC

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete.

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete. Partsgemensamma kommentarer 2013-05-01 Förvaltningsavdelningen Bilaga till Lokalt avtal om trygghetsavtalsmedel i Regeringskansliet, Partsgemensamma kommentarer till det lokala kollektivavtalet om trygghetsavtalsmedel,

Läs mer

Pensionspolicy. Östra Göinge kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12. I samarbete med

Pensionspolicy. Östra Göinge kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12 Östra Göinge kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 UPPDATERING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 ALLMÄNT...

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S I O N S F A K T A PA-91 Tjänstepension PA-91 Tjänstepension P A-91 är en pensionsplan för arbetstagare hos staten med flera. Om du är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/275 HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2017

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2017 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2017 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr ger en översiktlig beskrivning av tjänstepension i form av ålderspension enligt allmänt

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet

Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet HANDLÄGGNINGSORDNING 1 / 6 F1 3363/05 Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet Handläggningsordning (Reviderad januari 2008) 2 / 6 Pensionsersättning

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR

PA 03. 2012-10-24 Hans Norin, OFR PA 03 2012-10-24 Hans Norin, OFR Vad är OFR? En uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fjorton fackliga organisationer med cirka 555 000 medlemmar inom den offentliga sektorn. Statlig

Läs mer

Handbok Försäkrad KAP-KL

Handbok Försäkrad KAP-KL Handbok Försäkrad KAP-KL Innehåll Sidan Inledning... 3 Nyanställning... 4 Nyanställning AKAP-KL... 4 Tjänstledighet... 5 Avgång ur tjänst... 5 Sjukanmälan... 5 Dödsfall... 6 Ålderspension... 6 Lönerapportering...

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Avgifter och skatter 2014

Avgifter och skatter 2014 2013-11-25 Avgifter och skatter 2014 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2014 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet

Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet HANDLÄGGNINGSORDNING 1 / 6 F1 3363/05 Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet Handläggningsordning (Reviderad januari 2010) 2 / 6 Pensionsersättning

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsledningen Dnr 1722/02-33

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsledningen Dnr 1722/02-33 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsledningen 2002-12-09 Dnr 1722/02-33 Den nya möjligheten till delpension Det särskilda delpensionsavtalet Fr.o.m. den 1 januari 2003 gäller till följd av ett särskilt

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

Avgifter och skatter 2013

Avgifter och skatter 2013 2012-10-30 Avgifter och skatter 2013 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2013 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

Avgifter och skatter 2016

Avgifter och skatter 2016 2015-11-18 Avgifter och skatter 2016 I Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Avtal om delpension kommentarer

Avtal om delpension kommentarer Avtal om delpension kommentarer Innehåll Förord 3 Delpensionsavtalets innehåll 5 Delpension enligt lag och avtal före 1 januari 2003 5 Avtal om delpension fr.o.m. 1 januari 2003 5 Delpensionsavtalet 5

Läs mer

Överenskommelse om Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16)

Överenskommelse om Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) Förhandlingsprotokoll 2015-11-11 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: Saco-S Seko, Service- och kommunikationsfacket Överenskommelse om Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Nytt pensionsavtal 1 februari 2013

Nytt pensionsavtal 1 februari 2013 Nytt pensionsavtal 1 februari 2013 Ett avtal BTP 1 (premiebestämd) BTP 2 (förmånsbestämd) BTP-nämnd BTP 1 gäller: Anställda efter att arbetsgivaren bestämt att planen ska tillämpas (tidigast 1 feb 2013)

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 2014-11-13 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare

Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare v 3 Avtalsjuridik för privatpersoner och företagare avtal24 erbjuder Juridisk rådgivning och avtalsskrivning via telefon och internet Fasta priser på alla avtal 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt av alla

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige DIARIENUMMER KS 2015.198 1.3.6.7 P O LICY Pensionspolicy för anställda HR-avdelningen Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-12 Pensionspolicy för anställda Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdatering...

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

1 (6) Caroline Pettersson, 060-18 75 16 2012-06-11. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

1 (6) Caroline Pettersson, 060-18 75 16 2012-06-11. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Datum 2013-08-30 Ert datum 2013-04-22 Vår beteckning MD 2013/206 Er beteckning S2013/2830/SF 1 (6) Vår referens Caroline Pettersson, 060-18 75 16 2012-06-11 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Titel: Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-12-18, 141 KS 2009-12-16, 111 Uppdateras: 2013 Riktlinjer

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2013-01-01.

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2013-01-01. Regelverk Ansökningar om Portside-pension Gäller från och med 2013-01-01. Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 REGELVERK... 4 1. ALLMÄNT... 4 2. SYFTE... 4 3. PENSION FRÅN KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN

Läs mer

-Nya överföringskrav -PSA-premie. Ewa-Marie Eliasson

-Nya överföringskrav -PSA-premie. Ewa-Marie Eliasson -Nya överföringskrav -PSA-premie Ewa-Marie Eliasson Överföringskrav för PA 03 Kraven styr vilka anställningsuppgifter som ska levereras enligt pensionsavtalet PA 03 Kraven finns på SPV:s webbplats www.spv.se

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 Uppdaterad 2015-06-17 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2015-01-01.

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2015-01-01. Regelverk Ansökningar om Portside-pension Gäller från och med 2015-01-01. Innehållsförteckning REGELVERK... 3 1. ALLMÄNT... 3 2. SYFTE... 3 3. PENSION FRÅN KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN PORTSIDE... 3 3.1 Kostnadsbidrag...

Läs mer

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Susanne Frölander 2012-01-31 LS-LED12-146-1 Ä R E N D E G Å N G Personalutskottet Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M 2012-03-13

Läs mer

Centrala avtal 2008:

Centrala avtal 2008: PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 3 4 # $ % Ersätter Cirkulär " 2003:A3 &!" $ " '!" " &!" $) % " '!" "!$)! $ $ $ ( )! '!" " ( )*! $,!, % * +,! $%+ $ $! - ' $!"

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp Pensionsriktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 178 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Sidan Välkommen till KPA Pension... 3 Tjänstepension och allmän pension...

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer; SFS 2016:411 Utkom från trycket den 24 maj 2016 utfärdad den 12 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun 1(5) RIKTLINJER DATUM 2013-03-18 Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter Riktlinjer erbjudande om frivillig avgång i Älvsbyns kommun, fastställt av PU 2008-12-11 25 1.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UNDERLAG TILL ARBETSORDNING FÖR BESLUT INOM HR-OMRÅDET tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Avtal om delpension för arbetstagare hos staten

Avtal om delpension för arbetstagare hos staten Avtal om delpension för arbetstagare hos staten Cirkulär 2003: A 4 2003-11-12 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om delpension för arbetstagare hos staten m.fl. 5 Tillämpningsområde (1 ) 5 Villkor (2 )

Läs mer

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Pensionspolicy för Vara kommun Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Pension till anställda. 2 Tryggande

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

Regelverk. Kollektivavtalsstiftelsen Portside. Ansökningar om Portside-pension som godkänts före den 1 juli 2009 godkänts efter den 30 juni 2009

Regelverk. Kollektivavtalsstiftelsen Portside. Ansökningar om Portside-pension som godkänts före den 1 juli 2009 godkänts efter den 30 juni 2009 Regelverk Ansökningar om Portside-pension som godkänts före den 1 juli 2009 godkänts efter den 30 juni 2009 Gäller från och med 2012-01-01. Kollektivavtalsstiftelsen Portside Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

Avgiftsbestämd ålderspension

Avgiftsbestämd ålderspension PA 03 Avgiftsbestämd ålderspension på inkomst upp till 30 ibb Förmånsbestämd ålderspension på inkomst mellan 7,5 ibb och 30 ibb Förmånsbestämd ålderspension på inkomst upp tilll 7,5 ibb för anställda födda

Läs mer