Datum handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015."

Transkript

1 Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari Bakgrund Revidering har skett av nuvarande Bevarande- och gallringsplan för Personaladministrativa handlingar beslutad den 1 mars 1995 samt Tillägg till bevarande- och gallringsplan beslutad den 1 januari Båda ersätts med en ny Dokumenthanteringsplan för Personaladministrativa handlingar, enligt bilaga. Mildred Persson PA-systemstrateg Elin Adén Arkivstrateg Bilaga Dokumenthanteringsplan Personaladministrativa handlingar Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

2 Dokumenthanteringsplan Personaladministrativa handlingar Riktlinje Syfte Fastställa hur personaladministrativa handlingar ska hållas ordnade, sökbara samt tidsfrister för bevarande och gallring. Mål Ge anvisningar samt råd och stöd gällande bevarande och gallring Giltighet From Målgrupp Chefer, personal- och lönefunktionen Ansvarig för dokumentet Personaldirektören Personalenheten, Landstingsdirektörens stab Revideras och följs upp Vid behov Beslutsdatum Beslutat av Landstingsstyrelsen

3 Inledning Dokumenthanteringsplanen har tagits fram för att vara ett stöd och ge generella riktlinjer för hur personadministrativa handlingar inom Landstinget i Kalmar län ska hanteras. Råden är förvaltningsövergripande och gäller för all verksamhet som hanterar personadministrativa handlingar. Planen ger anvisningar för hur handlingar ska hållas ordnade, sökbara samt tidsfrister för bevarande och gallring av handlingstyper. Dokumenthanteringsplanen ersätter tidigare upprättad Bevarande- och gallringsplan, beslutad samt tillägget till bevarande- och gallringsplan avseende personaladministrativa handlingar beslutad Vid framtagandet har hänsyn tagits till: Rättsväsendets krav Verksamhetens krav Forskningens krav Dokumenthanteringsplanen bygger på rekommendationer från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor och Riksarkivet. Användningsområde Dokumenthanteringsplanen omfattar: Handlingar som traditionellt förekommer i hantering av personaladministration, både på central och lokal nivå. Handlingar som fungerar som underlag för registrering i angivna ITsystem. Handlingar som är utskrifter från angivna IT-system Upplägg Dokumenthanteringsplanen är indelade i följande avsnitt: Anställning Rehabilitering Arbetsmiljö Rekrytering Avveckling Introduktion Facklig samverkan och Personaladministration förhandling Studenter Kompetensutveckling Särskilda anställningsformer Lönebildning Uppföljning

4 I de olika kolumnerna anges typ av handling, om den ska diarieföras, gallringsfrist samt var och hur den förvaras. Bevaras innebär att handlingen bevaras för all framtid. Pappershandlingar som skall bevaras för framtiden skall vara upprättade på åldringsbeständigt eller arkivbeständigt underlag. Om man har anledning att tro att papperet kommer att utsättas för slitage, skall det vara arkivbeständigt. Gallras innebär att handlingen kan förstöras efter en viss tid. Gallringsfrister, när handlingen kan gallras framgår av den gallringstid som anges för just den handlingen. Om det står att en handling kan gallras efter 10 år innebär det att tio hela kalenderår efter innevarande år måste ha förflutit innan handlingen får gallras. Om en handling t ex är daterad år 2005, så innebär det att handlingen kan gallras tidigast den 1 januari För vissa handlingstyper anges att de kan gallras Vid inaktualitet. Det innebär att handlingarna kan gallras när de inte längre är aktuella för verksamheten. Verksamheten avgör själv när den inte längre behöver dessa handlingar. Förekommande begrepp AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal för Sveriges kommuner och landsting Adato IT-stöd för sjuk- och rehabiliteringsprocessen AFA Företag som hanterar landstingets kollektivavtalsförsäkringar Fiche Mikrofilm, arkiveringsmedium, användes till och med 1999 Heroma IT-stöd för personaladministration inklusive lönehantering from 1998 LISA IT-stöd för arbetsskador och tillbud LKL-server Server inom Landstinget i Kalmar län Navet Landstinget i Kalmar läns intranät QlikView Systemstöd för omvandling av data till relevant utdatainformation 3Q Quando Landstigshälsans IT stöd SITHS-kort e-legitimation, id-kort för anställda i landstinget i Kalmar län Kontaktpersoner Vid frågor rörande dokumenthanteringsplanens innehåll kontakta: PAsystem strateg, PA-analytiker eller Förhandlingschef vid personalenheten, landstingsdirektörens stab.

5 Anställning Gallringsfrist Medium Arkiveringsplats Anmärkning Diarieföras Anställningsavtal original Bevaras Papper Personakt Arbetstidsschema 2 år Digitalt Heroma Avtal tidsbegränsat chefskap Bevaras Papper Personakt Befattningsbeskrivning Bevaras Papper Personakt Belastningsregister ev. utdrag Får inte sparas eller bevaras, se anmärkning Papper Sparas ej, endast notering kan sparas, se anmärkning Delegeringar Bevaras Papper Personakt Disciplinärenden underlag och beslut Bevaras Papper Personakt Förmånsbilsvärde 10 år Digitalt Personalenheten, landstingsdirektörens stab Förskrivningsrätt inklusive förskrivarkod Bevaras Papper Personakt Legitimationsbevis Bevaras Papper Personakt MBL -protokoll 11 eller 12 samt andra förhandlingar som berör medarbetare Bevaras Papper Respektive förvaltning Enligt datainspektionen är det olagligt att bevara, registrera eller skanna in uppgiften. Utdraget måste förstöras omgående. Däremot kan uppgift registreras att ett utdrag har inhämtas och uppvisats. Kopia till Personakt

6 Anställning Gallringsfrist Medium Arkiveringsplats Anmärkning Diarieföras Personakter Bevaras Papper Personalarkiv Om personakt saknas, kan anställningsuppgifter finnas i matrikelkort. Respektive förvaltnings personalchef ansvarar för personalarkivet Tjänstgöringsintyg/betyg från tidigare Bevaras Papper Personakt arbetsgivare Tjänstgöringsuppgifter 3 år Digitalt Heroma Tjänstgöringsuppgifter timavlönade 3 år, se anmärkning Digitalt alternativt papper Anställning Tystnadsplikt och dataintrång Bevaras Papper Personakt Respektive chef eller Heroma om rapporten signerats Tjänstgöringsrapporter tom år 2000 bevaras i papper, är arkiverade i respektive förvaltnings arkiv. Utbildningsbetyg/bevis förvärvade under Bevaras Papper Personakt anställningen Ändring av löne- och anställningsuppgifter 2 år Papper Lönekonsult Se även löneadministration Övertidsjournal 3 år Digitalt Heroma Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljö Arbetsmiljöutredningar Bevaras Digitalt LKL-server Landstingshälsans mapp Arbetsskadeanmälan Bevaras Digitalt LISA Ansvarig chef skriver ut original och sänder till försäkringskassan Arbetskadeärende Bevaras Digitalt LISA Ansvarig chef skriver ut original och sänder till försäkringskassan Hälsodeklaration Bevaras Papper Personakt Skannas in av Landstinghälsan till deras IT-system Rehabiliteringsutredningar Bevaras Digitalt Adato Tillbud Bevaras Digitalt LISA Arbetsskad e-anmälan

7 Avveckling Gallringsfrist Medium Arkiveringsplats Anmärkning Diarieföras Arbetsgivarintyg Vid inaktualitet Digitalt LKL-server Sparas av respektive lönekonsult på LKL-server Avgång/Uppsägning Bevaras Papper Personakt Avgångsvederlag - beslut om Bevaras Papper Personakt Dödsfall - Intyg Bevaras Papper Personakt Pensionshandläggaren har kopia LAS-varsel, handlingar som resulterar i avslut Bevaras Papper Personakt LAS-varsel, handlingar som ej resulterar i 2 år Papper Personalhandläggare avslut Tjänstgöringsbetyg/omdöme Bevaras Papper Personakt Tjänstgöringsintyg 2 år Digitalt LKL-server Sparas av respektive lönekonsult på LKL-server Facklig samverkan, förhandling Förhandlad facklig tid 10 år Papper Förhandlingschef Förhandlingsprotokoll löneöversyn/revisionsförhandlingar med bilagor 10 år Papper eller Respektive förvaltning Protokoll/anteckningar, arbetsplatsträffar eller 2 år Papper/ Arbetsplatsen motsvarande samverkan på arbetsplatsnivå Protokoll central samverkan Bevaras Papper Arkiv, central administrerad verksamhet Protokoll samverkan och MBL-förhandlingar Bevaras Papper Respektive basenhet basenhetsråd Protokoll samverkan och MBL-förhandlingar på Bevaras Papper Respektive förvaltningsnivå förvaltning Facklig samverkan, förhandling Protokoll från förhandlingar enligt medbestämmandelagen (MBL) individärenden och förhandlingar enligt 38 m fl. som inte ingår i förvaltnings- och basenhetsråd Bevaras Papper Respektive förvaltning Ingår i diarieförda handlingar Ärenden med politiskt beslut arkiveras centralt Ja

8 Kompetensutveckling Gallringsfrist Medium Arkiveringsplats Anmärkning Diarieföras Utbildningar, program och eventuellt studiematerial i landstingets regi Bevaras Papper/ Respektive förvaltning Syftet med att handlingarna ska bevaras är att det ska vara möjligt följa, landstingets kompetensutveckling över tid Utvecklings- kompetensplaner Vid inaktualitet Papper/ Närmaste chef Gallras när anställningen upphör Utvecklingssamtal Vid inaktualitet Papper/ Närmaste chef Gallras när anställningen upphör Löneadministration Grundlistor Bevaras Digitalt Heroma 10 år enligt lag men vi ska bevara. Till och med 1997 i pappersform. Därefter i Heromas databas. Grundlistor kan kasseras 10 år efter det att en person gått i pension Löneadministration Kontrolluppgift Bevaras Digitalt Heroma Papper tom 1988, sparade på respektive förvaltning tom 1981, därefter centrala personalavd sparade på Fiche. From 2000 sparade i Heromas Historikdatabas Ledighetsansökningar: barn-, studie- och tjänstledigheter kortare än 6 månader 2 år Papper/ Lönekonsult och i Heroma Ledighetsansökningar: barn-, studie- och tjänstledigheter över 6 månader from 1990 Bevaras Digitalt Heroma I Heroma finns frånvaro bevarad from Ledighetsansökningar: barn-, studie- och Bevaras Papper Personakt tjänstledigheter över 6 månader före 1990 Löneunderlag 2 år Papper Lönekonsult Reseräkningar 10 år Papper Lönekonsult Registreras i Heroma Rese men reseräkningen skrivs ut och attesteras tillsammans med originalkvitton Skattejämkningar eller extra skatt, med mera 10 år Papper/ Lönekonsult From sker skattehämtning vid nyanställning via fil från skatteverket.

9 Lönebildning Gallringsfrist Medium Arkiveringsplats Anmärkning Diarieföras Underlag extra utbetalning 2 år Papper Lönekonsult Löneadministration Utanordningslistan 10 år Digitalt, se anmärkning Heroma Utlägg ersättning för personligt utlägg 10 år Papper Lönekonsult Utmätning i lön (beslut om) 10 år Papper Lönekonsult Ändringsmeddelande avseende löne- eller anställningsstyrande i personalärenden Lönebildning 2 år Papper Lönekonsult Befattningsmallar enligt lönekartläggning Bevaras Digitalt LKL-server Personaldelegationens förhandlingsprotokoll Bevaras Papper Diariet - landstingsdirektörens stab Lönekultur Bevaras Digitalt Personalenheten, landstingsdirektörens stab Omställning Omplacering, handlingar Bevaras Papper Personakt Före 2007 sparad i pappersformat hos chef Ja Pension AFA-beslut Vid pensionsavgång Papper Pensionshandläggare Sparas tillsammans med beslut om sjukersättning Beslut löneväxling Bevaras Papper Personakt Pensionsansökan, pensionsbrev med bilagor, godkännande Pensionsansökan, särskild avtalspension (garantipension) med beslut och överenskommelse Pensionslösningar, landstingsråd, avtal om särskilda Bevaras Papper Pensionshandläggare Bevaras Papper Pensionshandläggare Kopia sparas hos lönekonsult i 2 år. Bevaras Papper Pensionshandläggare

10 Pension Gallringsfrist Medium Arkiveringsplats Anmärkning Diarieföras Pensionsunderlag, aktualiseringar Bevaras Papper Pensionshandläggare Pensionsunderlag från pensionsmyndighet 2 år Papper Pensionshandläggare Pension, förhandsberäkningar Vid inaktualitet Papper Pensionshandläggare Signallistor/rättelselistor till pensionsbolag - 2 år Papper Pensionsassistent månadskörning Signallistor/rättelselistor till pensionsbolag - 2 år Papper Pensionshandläggare årstömning Återkrav av pensioner 10 år Papper Pensionshandläggare Personalvård Friskvårdsbidrag 10 år Papper Lönekonsult Försäkringsavtal Bevaras Papper Centrala diariet Ofta i diarieförda handlingar Ja Personalenkäter sammanställning Bevaras Papper Respektive Till exempel medarbetarenkäten förvaltnings personalenhet Terminalglasögon, ansökan och beslut 10 år Digitalt Raindance 10 år pga. att det är ett ekonomiskt underlag. Skannas och sparas i Raindance med fakturan Policy-/styrPapper Handbok arbetsmiljö Bevaras Digitalt LKL-server Riktlinjer/regler inom personalområdet Bevaras Digitalt LKL-server Rehabilitering samt uppföljning Arbetsanpassning, dokumentation av behov Bevaras Digitalt Adato och ev. åtgärder Arbetsförmågebedömning Bevaras Digitalt Adato Arbetsskadeanmälan, utredningsdokumentation, beslut om skadeersättning. Bevaras Digitalt LISA

11 Rehabilitering samt uppföljning Gallringsfrist Medium Arkiveringsplats Anmärkning Diarieföras Arbetsträning, dokumentation Bevaras Digitalt Adato Ansökan om ersättning från AGS, TGL m fl. Bevaras Digitalt LISA och AFA AGS = Avtalförsäkring vid sjukdom TGL= Tjänstegrupplivförsäkring Företagshälsovårdens bedömning av arbetsförmågan Bevaras Digitalt Adato och Landstingshälsans ITsystem Försäkringskassans anteckningar från avstämnings-/uppföljningsmöten Bevaras Digitalt Adato Anteckningar som delgivets av Försäkringskassan Försäkringskassans beslut avseende Bevaras Papper Personakt rehabiliteringsersättning Försäkringskassans beslut avseende Bevaras Papper Personakt sjukersättning Läkarintyg 2 år Digitalt Adato Läkarintyg vid arbetskada Bevaras Digitalt Adato Rehabiliteringsutredningar Bevaras Digitalt Adato Kompetensutvecklingsinsatser Bevaras Digitalt Adato Livränta Bevaras Papper Personakt Missbruk av alkohol eller andra droger, ev. Bevaras Digitalt Adato, 3Q Quando handlingsprogram Rehabiliteringsmöten Bevaras Digitalt Adato Rehabplan Bevaras Digitalt Adato Sjukersättning - besked/beslut till anställd enligt Bevaras Papper Personakt AB 12 att anställningsvillkoren skall omregleras på grund av att den anställde har rätt till partiell sjukersättning Rekrytering & introduktion av nya medarbetare Annonser 2 år Digitalt Heroma Anställningsbeslut underlag för registrering av anställningsuppgifter i Heroma 2 år Papper Lönekonsult

12 Rekrytering & introduktion av nya medarbetare Gallringsfrist Medium Arkiveringsplats Anmärkning Diarieföras Anställningsbeslut underlag för registrering av 2 år Papper Lönekonsult anställningsuppgifter i Heroma Ansökningshandlingar erhållit tjänst, personligt brev och CV. Bevaras Papper Personalakt Ja, i Personal- Ansökningshandlingar, vid ej erhållen tjänst 2 år Digitalt Heroma Gallringsfrist 2 år pga. att överklagan kan ske enligt 23 i lagen om förbud mot diskriminering Intresseanmälningar -spontanansökningar 6 månader eller Digitalt Heroma vid inaktualitet Introduktionsprogram checklista Vid inaktualitet Papper Personalakt Referenser och ev. utlåtanden från rekryteringskonsulter Personaladministration 2 år Digitalt Heroma Avtal med konsulter och andra uppdragstagare Bevaras Papper Respektive förvaltnings arkiv systemet Ja, i Personalsystemet Behörigheter till IT-system med mera Nyckelkvittens SITHS-kortkvittens mottaget kort Studenter 2 år efter inaktualitet 2 år efter inaktualitet Certifikatets livslängd + 10 år. Papper/ Respektive chef eller i IT-stöd Papper Respektive chef Digitalt. Reservkort sparas i papper Digitalt-Kortsystemet Papper- hos registeransvarig i kassaskåp. Behörigheter till IT-system med mera Vid inaktualitet Papper Respektive skola/universitet Tystnadsplikt och dataintrång Vid inaktualitet Papper Respektive skola/universitet Digital behörighetsportal kommer att införas under Ansökningar och tilldelade behörigheter kan då sparas. Bevaras under hela studietiden Bevaras under hela studietiden

13 Särskilda anställningsformer Gallringsfrist Medium Arkiveringsplats Anmärkning Diarieföras Avisering om utbetalt belopp 2 år Digitalt Arbetsförmedlingens webbserver Beslut om bidragsanställning från ex Arbetsförmedlingen (nytt eller omprövning) Bevaras Papper Personakt Uppföljning Personalstatistik Bevaras Digitalt QlikView From 1990 finns anställningar och frånvaro i Heromas Historikdatabas. Före 1990 finns viss statistik i pappersformat. QlikView började användas 2003 som uppföljningsverktyg med utdatarapporter.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Kravspecifikation PA-system

Kravspecifikation PA-system 2009-05-20 1 (28) Datum: 2009-05-20 Upphandlingsavdelningen PA System Ansvarig upphandlare: Lars Nellbro Kravspecifikation PA-system 1. Övergripande krav 1.1. Generella krav Krav:AA1 PA-systemet ska hänga

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1 Direktiven finns att ladda hem från www.sll.se (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt www.smittskyddsenheten.nu Bilagor: se www.intranat.sll.se

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Regler för arkivering av forskningsmaterial

Regler för arkivering av forskningsmaterial Regler för arkivering av forskningsmaterial Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet stress och hälsa. Institutet bedriver grund- och

Läs mer

Räkenskapsinformation i konkurs

Räkenskapsinformation i konkurs 1(15) Räkenskapsinformation i konkurs Konkursförvaltarens omhändertagande och redovisning av räkenskapsinformation i konkursbouppteckningen och edstemats omfattning avseende räkenskapsinformation Innehållsförteckning:

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan 2005-09-2 3 2005/SN0008 70 Användningsinformation en för ReKo sjuhärad ska ses som ett komplement till övriga styrdokument för att säkerställa en enhetlig hantering av administrativa handlingar oberoende

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer