MISSIV 1 (1) Dnr Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen"

Transkript

1 Elin Adén MISSIV 1 (1) Dnr Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer för hur ekonomihandlingar inom Landstinget i Kalmar län ska hanteras. Den ger anvisningar för hur handlingar ska hållas ordnade, sökbara samt tidsfrister för bevarande och gallring. Dokumenthanteringsplanen är förvaltningsövergripande och gäller för all verksamhet som hanterar ekonomiska handlingar. Råden gällande bevarande och gallring bygger på rekommendationer från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor och Riksarkivet. I och med att den nya dokumenthanteringsplanen för ekonomihandlingar tas i bruk kommer den att ersätta den tidigare upprättade gallringsplanen som ingått i den centrala ekonomihandboken. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar och ersätter tidigare upprättad gallringsplan. Alf Jönsson Landstingsdirektör Landstinget i Kalmar län Elin Adén Kanslienheten Box 601 e-post KALMAR 13

2 Dokumenthanteringsplan Ekonomihandlingar Syfte Fastställa hur ekonomihandlingar ska hållas ordnade, sökbara samt tidsfrister för bevarande och gallring. Mål Ge råd och stöd gällande bevarande och gallring. Giltighet From Målgrupp Medarbetare inom landstinget. Ansvarig för dokumentet Ekonomidirektören, landstingsdirektörens stab. Revideras och följs upp Årligen Beslutsdatum Beslutat av Landstingsstyrelsen

3 Inledning Dokumenthanteringsplanen har tagits fram för att vara ett stöd och ge generella riktlinjer för hur ekonomihandlingar inom Landstinget i Kalmar län ska hanteras. Råden är förvaltningsövergripande och gäller för all verksamhet som hanterar ekonomiska handlingar. Planen ger anvisningar för hur handlingar ska hållas ordnade, sökbara samt tidsfrister för bevarande och gallring av handlingstyper. Dokumenthanteringsplanen ersätter tidigare upprättad gallringsplan som ingått i den centrala ekonomihandboken med ekonomidirektör som ansvarig. Vid framtagandet har det tagits hänsyn till: Allmänhetens insyn Rättsväsendets krav Verksamhetens krav Forskningen krav Dokumenthanteringsplanen bygger på rekommendationer från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor och Riksarkivet. Användningsområde Dokumenthanteringsplanen omfattar: Handlingar som traditionellt förekommer i hantering av ekonomi, både på central och på lokal nivå. Handlingar som fungerar som underlag för inmatning i ekonomisystem. Handlingar som är utskrifter från ekonomisystem. Upplägg Handlingarna är indelade i olika avsnitt; redovisning, leverantör, kund, budget, donationer och stiftelser, övriga handlingar samt ekonomisystemets databas. I de olika kolumnerna anges vad det är för typ av handling, om den ska diarieföras, gallringsfrist samt hur och var den förvaras. Bevaras innebär att handlingen bevaras för all framtid Gallras innebär att handlingen kan förstöras efter en viss tid. Gallringsfrister När handlingen kan gallras framgår av den så kallad gallringsfrist som anges för just den handlingen:

4 Om det står att en handling kan gallras efter 10 år innebär det att tio hela kalenderår efter innevarande år måste ha förflutit innan handlingen får gallras. Om en handling t ex är daterad år 2003, så innebär det att handlingen kan gallras tidigast den 1 januari För vissa handlingstyper anges att de kan gallras Vid inaktualitet. Det innebär att handlingarna kan gallras när de inte längre är aktuella för verksamheten. Verksamheten avgör själv när den inte längre behöver dessa handlingar. Förekommande begrepp Alla redovisningshandlingar som finns registrerade alternativt skannade i ekonomisystemet ingår i bokföringsdatabasens grund- och huvudbokföring. I vissa fall ska även handlingarna sparas i pappersform under viss tid. BMS Business Management Series står för det gamla ekonomisystemet som gällde tom ekonomisystem som gäller from Qlikview systemstöd för omvandling av data till relevant information. Kontaktpersoner Vid frågor rörande dokumenthanteringsplanens innehåll kontakta: Britt-Marie Franzen, ekonomiassistent, Ekonomiservice tfn Agneta Merkel, ekonomiassistent, Ekonomiservice tfn Inger Gustafsson, redovisningschef, Ekonomienheten tfn

5 Redovisning Handling Diarieföra Gallringsfrist Medium Förvaring/ITsystem Sortering Anmärkning Bokföringsorder inkl. underlag tom 2010 From 2011 skannas underlagen in i 10 år 10 år Papper Närarkiv och, KLT i Högsby, sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik Samtliga relevanta underlag ska bifogas bokföringsordern Handkassor, redovisning 10 år Papper Närarkiv och, sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik

6 Kassarapporter 10 år Papper Sparas i respektive verksamhet Kvitton vid försäljning 10 år Papper Närarkiv och, sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik Kvitton från BABS-terminal 10 år Papper Sparas i respektive verksamhet Kontoutdrag 10 år Papper Kontorsrum, närarkiv och, sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, KLT, Högsby. Avstämningar mellan bokföringsled 10 år Papper Kontorsrum, närarkiv och, KLT i

7 Avstämningar för betalningsvägar, balans- och resultatkonton Bilagor till inkomstverifikationer 2 år Högsby, sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik 2 år Papper Kontorsrum, närarkiv och Valfisken och Nödvändiga komplement till verifikationen skannas in i tillsammans med aktuell verifikation Leverantör Handling Diarieföra Gallringsfrist Medium Förvaring/ITsystem Sortering Anmärkning Leverantörsfakturor inkl. underlag 3 år Papper Närarkiv och, KLT i Högsby, sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn, Västervik och journalarkivet, LSK, nummerord ning Generellt 10 år, men Skatteverket har beviljat 3 år

8 Egna upprättade utbetalningsorder inkl. underlag som inte skannas 10 år Papper Närarkiv och, sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, nummerord ning Följesedlar, om fakturan är komplett 2 år Papper Respektive inköpsställe i verksamheten Hänvisning till fakturan Fraktsedlar 2 år Papper Respektive inköpsställe i verksamheten Hänvisning till fakturan Betalningspåminnelser där fakturan är betald 2 år Papper Kontorsrum på, Västervik Betalningspåminnelser där fakturan är obetald 3 år Papper Närarkiv och Valfisken och Skannas in i tillsammans med fakturakopia

9 Kravbrev där fakturan är betald 2 år Papper Kontorsrum på, Västervik Kravbrev där fakturan är obetald 3 år Papper Närarkiv och Valfisken och Skannas in i tillsammans med fakturakopia Inkassoärenden då fakturan är betald 2 år Papper Kontorsrum på, Västervik Inkassoärenden då fakturan är obetald 3 år Papper Närarkiv och Valfisken och Skannas in i tillsammans med fakturakopia Betalningsförslag 2 år Papper Närarkiv, Valfisken

10 Utbetalningsjournaler 10 år Papper Närarkiv och KLT i Högsby, och länssjukhuset Leverantörsbetalningar, girolista 10 år Papper och i Närarkiv, Valfisken Källararkiv på \\lkl347\in\bgc\old Beställningar 10 år Visma och Kund Handling Diarieföra Gallringsfrist Medium Förvaring/ITsystem Sortering Anmärkning Faktureringsunderlag om fakturan är komplett 2 år Papper Närarkiv och, KLT i Högsby, sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik Hänvisning till fakturan

11 Nedskrivning av kundfordran med beslut/specifikation 10 år Papper Närarkiv på Valfisken och Inkassoärenden, avslutade 2 år Papper Närarkiv, Valfisken Digitalt \\lkl347\in\inkas SO\old Återrapportering BGC, Svea Inkasso Underlag för makulering och nedskrivning av faktura OCR-listor, betalning av kundfakturor 10 år Digitalt \\lkl347\bgc\old 2 år Papper Närarkiv och, sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik 2 år Papper Närarkiv på Valfisken och

12 Inbetalningsjournal 10 år Papper Även i Närarkiv på Valfisken och, KLT i Högsby Återrapportering kundutbetalningar Papper Digitalt Närarkiv på Valfisken och \\lkl347\in\bgc\old Fakturastatistik 10 år Papper Närarkiv på Valfisken och EU-kort 10 år Digitalt Kovis Kundgruppen ansvarar för att det signaleras för gallring efter 10 år från inskanningsdatum. IT utför själva gallringen.

13 Budget Handling Diarieföra Gallringsfrist Medium Förvaring/ITsystem Sortering Anmärkning Fastställd budget Ja Bevaras Papper Diarieakt Diarienummerordning Övriga underlag till budget 2 år Papper i pärm Närarkiv, KLT i Högsby Korrespondens, underliggande beräkningar, kalkyler mm. Donationer och stiftelser Handling Diarieföra Gallringsfrist Medium Förvaring/ITsystem Sortering Anmärkning Stiftelseurkunder Ja Bevaras Papper Diarieakt Diarienummerordning Stiftelseansökningar Ja Bevaras Papper Diarieakt Diarienummerordning Stiftelseårsredovisning Ja Bevaras Papper Diarieakt Diarienummerordning

14 Övriga handlingar Handling Diarieföra Gallringsfrist Medium Förvaring/ITsystem Moms 10 år Papper Närarkiv, Valfisken Sortering Anmärkning Kopia av undertecknad blankett/kvitto elektronisk signatur Närarkiv, Underlag för momsredovisning Deklaration och kontrolluppgift. Underlag för skatteredovisning 10 år Papper Närarkiv,, KLT i Högsby Kopia av undertecknad blankett/kvitto elektronisk signatur Personalskatt och sociala avgifter 10 år Papper Närarkiv, Kopia av undertecknad blankett/kvitto elektronisk signatur Värdepapper, ex. årligt kontoutdrag, avräkningsnota 10 år Närarkiv, Ekonomisk statistik 10 år Närarkiv,

15 Behörighet till ekonomisystem Vid inaktualitet Papper Närarkiv, Aktuella behörigheter bevaras, inaktuella gallras två år efter anställningens upphörande Attestantbeslut 10 år efter slutdatum Papper Närarkiv, Valfisken Ekonomiska avtal Ja Bevaras Diarieakt Diarienummerordning Delårsrapport Ja Bevaras Diarieakt Diarienummerordning Delårsbokslut Bevaras Papper Närarkiv, Inkl bokslutbilagor Årsredovisning Ja Bevaras Diarieakt Diarienummerordning Årsbokslut Bevaras Papper Närarkiv, Inkl. bokslutsbilagor. Reskontra och anläggningsregister, se Ekonomisystemet Databas.

16 Bokslutsunderlag 2 år Närarkiv, Bokslutsunderlag exkl. reskontra och anläggningsregister Systemdokumentation/ behandlingshistorik Bevaras Word, Excel fil \\lkl\fs\group\ekon Chef\Arkiveras\5Ek onchefold\redovisn ing\ekenh\arkivma ppapförekhandbok ochekdokumentatio n Tidigare år PDF \\lkl\fs\group\ekon Chef\Arkiveras From 2011 Ekonomihandbok Bevaras Word, Excel fil \\lkl\fs\group\ekon Chef\Arkiveras\5Ek onchefold\redovisn ing\ekenh\arkivma ppapförekhandbok ochekdokumentatio n Tidigare år PDF \\lkl\fs\group\ekon Chef\Arkiveras From 2011

17 Räkenskapsmaterial från försystem till ekonomisystemet 10 år Varje systemägare ansvarar för arkivering av räkenskapsmaterial som finns i det aktuella systemet. Ekonomisystemet, databas Handling Diarieföra Gallringsfrist Medium Förvaring/ITsystem Sortering Anmärkning Bokföringsdatabas inkl. grund- och huvudbokföring Bevaras Qlikview Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS Bokföringsdatabas inkl. grund- och huvudbokföring Bevaras Kontoplaner med kodförteckningar, kodplaner Bevaras Qlikview BMS Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS

18 2011 Kontoplaner med kodförteckningar, kodplaner Bevaras Attestregister Bevaras Kundfakturajournal år Qlikview BMS Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS 10 år Kundfakturajournal Leverantörsfakturajournal år Qlikview Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS 10 år Leverantörsfakturajournal Anläggningsregister per bokslutsdatum Bevaras Register över anläggningar och inventarier per räkenskapsår 10 år

19 Kundfakturor inkl. bilagor år Qlikview Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS 10 år Kundfakturor inkl. bilagor Kundreskontrajournal per bokslutsdatum Bevaras Qlikview Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS 2011 Kundreskontrajournal per bokslutsdatum Bevaras Leverantörsfakturor inkl. bilagor år Qlikview Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS 10 år Leverantörsfakturor inkl. bilagor Leverantörsreskontrajournal per bokslutsdatum Bevaras Qlikview Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS

20 2011 Leverantörsreskontrajournal per bokslutsdatum Bevaras Balansräkning, årlig Bevaras Qlikview Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS 2011 Balansräkning, årlig Bevaras Resultaträkning, årlig Qlikview Grunddata hämtad från ekonomisystemet BMS 2011 Resultaträkning, årlig Textfiler från gamla ekonomisystemet, BMS Bevaras Bevaras \\lkl\fs\group\bms

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Räkenskapsinformation i konkurs

Räkenskapsinformation i konkurs 1(15) Räkenskapsinformation i konkurs Konkursförvaltarens omhändertagande och redovisning av räkenskapsinformation i konkursbouppteckningen och edstemats omfattning avseende räkenskapsinformation Innehållsförteckning:

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014 1 Innehåll Denna rekommendation innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark 2011- Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer