Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien."

Transkript

1 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om vilka handlingskategorier som förekommer, om de ska bevaras (sparas för alltid) eller gallras (förstöras) samt var handlingarna förvaras. Dokumenthanteringsplanen avser att förbättra museets och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information. Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. MUSEICHEF Styrelseprotokoll Diarieförs årsvis Arkivet Bevaras Bilagor bilägges Minnesanteckningar, ledningsgrupp Pärm, kronologiskt Kontor Bevaras MBL-Protokoll (samverkansrådet) Diarieförs årsvis Arkivet Bevaras DIAREFÖRDA HANDLINGAR Diariet Arkivet Bevaras Nummer-/årsvis Handlingar från museets engagerande i externa föreningar/organisationer Pärm Kontor/Arkiv Bevaras

2 2(15) KANSLIET BOKSLUT Huvudbok Arkivkartong Arkivet Bevaras Revisionsberättelse Arkivkartong Arkivet Bevaras Del av bokslutet Resultaträkning Arkivkartong Arkivet Bevaras Del av bokslutet Förvaltningsberättelse Arkivkartong Arkivet Bevaras Del av bokslutet Finansieringsanalys Arkivkartong Arkivet Bevaras Del av bokslutet Delårsrapport Diarieföres Arkivet Bevaras Skickas till Landstinget Attestförteckning Arkivkartong Kansliet/Arkivet Bevaras Kontotabell Arkivkartong Kansliet/Arkivet Bevaras Leverantörsfakturajournal Pärm Arkivet 10 år Utbetalningsjournal Pärm Arkivet 10 år Fakturajournal Pärm Arkivet 10 år Inbetalningsjournal Pärm Arkivet 10 år Kontoutdrag, bank-, +-giro Pärm Arkivet 10 år VÄRDEHANDLINGAR Avtal Pärm Kansliet 2 år Efter inaktualitet Hyreskontrakt Diarieföres Arkivet minst 2 år enl. lag Efter inaktualitet Aktier, andelar Kassaskåp/närarkiv Vid försäljning Förvaras inlåst

3 3(15) KANSLIET forts. VERIFIKATIONER Kassaverifikat Arkivkartong Arkivet 10 år Arkivlägges efter slutrevision Leverantörsfakturor Arkivkartong Arkivet 10 år (varje 10:e år Arkivlägges efter bevaras) slutrevision DEBITERING Debiteringslistor Arkivkartong Arkivet 10 år Lägges tillsammans med fakturakopian ÖVRIGA RÄKENSKAPER Deklarationer Arkivkartong/pärm Kansliet 10 år Statistik Pärm Kansliet Vid inaktualitet Anläggningsregister Pärm Kansliet 10 år Stiftelsen Björkå AB, Minnesfond Pärm, årsvis Arkivet Bevaras Arkivläggs efter Slutrevision Rekvision ang lönebidragsanställda Pärm Kansliet/Arkivet 10 år PERSONALHANDLINGAR Anmälan om arbetsskada/tillbud Personalakten Personalansvarig/Arkiv Bevaras Original till Försäkringskassan Arbetsbetyg Personalakten Personalansvarig/Arkiv Bevaras Original till den anställde Beslut från försäkringskassan Personalakten Personalansvarig/Arkiv Bevaras Ang förtidspension Lönebeslut Personalakten Personalansvarig/Arkiv Bevaras Beslut om lönebidragsanställda Personalakten Personalansvarig/Arkiv Bevaras Personalakter Namnordning A-Ö Personalansvarig/Arkiv Bevaras Avställda till arkivet

4 4(15) KANSLIET forts Lönerevisioner Diarieförs Arkivet Bevaras Tjänsteansökningar Diarieförs Arkivet Bevaras Även annonsunderlag mm. Ersättn/avdrag för utlagda kostnader Arkivkartong Arkivet 10 år P-nr. ordning Ledighetsansökningar Arkivkartong Arkivet 10 år A-Ö Sjukfrånvaro Arkivkartong Arkivet 5 år Tjänstgöringsrapport Arkivkartong Arkivet Bevaras Underlagsmaterial Lönespecifikationer Arkivkartong Arkivet 10 år Registreringsunderlag Arkivkartong Arkivet 5 år Slutlig lönelista Arkivkartong Arkivet 10 år Nettolönelista Arkivkartong Arkivet 10 år Kontrolluppgifter Arkivkartong Arkivet 10 år Tidredovisning, uppdrag Pärm Kansliet Vid inaktualitet Reseräkningar, traktamente Arkivkartong Arkivet 10 år Styrelsearvoden Arkivkartong Arkivet 10 år Kronologisk ordning POLICYDOKUMENT Personalhandbok Pärm/digital Kansliet/mfl Bevaras Aktuell version hos personaladm Säkerhetsplan Pärm Kansliet/mfl Bevaras Aktuell version hos personaladm Systematiskt arbetsmiljöarbete Pärm Kansliet/mfl Bevaras Aktuell version hos personaladm

5 5(15) KANSLIET forts DIARIUM Diariet Digitalt Server med backup Bevaras Utskrifter i nr och dossiéordning Diarieförda handlingar Diarienummerordning Arkivet Bevaras Till arkivet vid avslut Diarielistor dossié- och nummerordn. Kansliet/Arkivet Bevaras Skrivs ut årsvis Diarieplan Pärm Kansliet/Arkivet Bevaras Förnyas på båda ställen Vid uppdatering Postlistor, inkommande Pärm Kansliet 2 år

6 6(15) STAB FORSKNINGSSTRATEGI Projekthandlingar Diarieföres Arkivet Bevaras Rapporter/utredningar Diarieföres Arkivet Bevaras Även ett ex i bibliotek Manuskript Diarieföres Arkivet Bevaras Bilder Biläggs ärende/rapport Ärendet Bevaras Digitalt ex gallras efter utskrift Minnesanteckningar, möten Kronologisk ordning Pärm på kontor/arkivet Bevaras Handlingar från museets engagemang i Pärm Kontor/Arkiv Bevaras externa föreningar/organisationer ABM RESURS Projekthandlingar Ordnas inbördes Diariet/Arkivet Bevaras Projektet upphör under 2006 och övergår till en permanent verksamhet.

7 7(15) ARKIV, BIBLIOTEK OCH SAMLINGAR AVDELNINGSÖVERGRIPANDE Avdelningsmötesprotokoll Pärm Avdelningschef/Arkiv Bevaras Ex sändes till arkivarie för arkivläggning Insamlingsmötesprotokoll Pärm Avdelningschef/Arkiv Bevaras Handlingar från museets engagerande i Pärm Kontor/Arkiv Bevaras externa föreningar/organisationer KONSERVERING Enhetsmötesprotokoll Pärm Avdelningschef/Arkiv Bevaras KONSERVERINGSÄRENDEN Diarieföres Arkivet Bevaras Konserveringsrapport Diarieföres Ärendet Bevaras Vårdprogram Diarieföres Ärendet Bevaras Dagbok Diarieföres Ärendet Bevaras Korrespondens Diarieföres Ärendet Bevaras Mottags- och återlämningskvitto Pärm, kronologisk Konserveringen/ kontor Vid inaktualitet Förfrågningar m.m. Diarieföres Arkivet Bevaras Avsyningslista temp/luftfuktighet Pärm Konserveringen/ kontor Vid inaktualitet Avsyningslista skadedjur Pärm Konserveringen/ kontor Vid inaktualitet Vårdrapporter, egna föremål Pärm Konserveringen/ kontor Bevaras

8 8(15) ARKIV, BIBLIOTEK OCH SAMLINGAR forts FÖREMÅL DIARIEFÖRDA HANDLINGAR Diarieföres Arkivet Bevaras Nummer-/årsvis Insamlingsärenden Diarieföres Arkivet Bevaras Utsorteras i egen serie Depositions och externa- Diarieföres Arkivet Bevaras låneärenden Interna låneärenden I utställningsakten Arkivet Bevaras Handläggs av I & U Kassationsärenden Diarieföres Arkivet Bevaras Ett ärende som går till museichefen Förfrågningar Diarieföres Arkivet Bevaras Föremålsärenden Arkivkartong Arkivet Bevaras I samma serie som insamlingsärendena Föremålsliggare Liggare Föremålsvården/kontor Bevaras Till arkivet vid avställning Arbetsrutiner Pärm Föremålsvården/kontor Bevaras Uppdateras ständigt FOTO DIARIEFÖRDA HANDLINGAR Diarieföres Arkivet Bevaras Nummer-/årsvis Fotobeställningar, externt Pärm Foto/ kontor Vid inaktualitet Fakturahanteringen sköts av kansliet Fotobeställningar, internt Pärm Foto/ kontor Vid inaktualitet Förfrågningar om bilder Pärm Foto/ kontor Bör Bevaras Bör diarieföras Större beställningar Diarieföres Arkivet Bevaras Fotografigåvor Diarieföres Arkivet Bevaras Gåvoärende av fotoutrustning Diarieföres Arkivet Bevaras Sköts av föremålsansvarig

9 9(15) ARKIV, BIBLIOTEK OCH SAMLINGAR forts Avtal, upphovsrätt Diarieföres Arkivet Bevaras ARKIV DIARIEFÖRDA HANDLINGAR Diarieföres Arkivet Bevaras Nummer-/årsvis Förfrågningar Diarieföres Arkivet Bevaras Gåvo-/depositionsärenden Diarieföres Arkivet Bevaras Arkivlån, intern Pärm Kontor Vid inaktualitet Arkivlån, extern Diarieföres Arkivet Bevaras Fakturor, inköp Sköts av kansliet Fakturering, externt Sköts av kansliet BIBLIOTEK DIARIEFÖRDA HANDLINGAR Diarieföres Arkivet Bevaras Nummer-/årsvis Förfrågningar Diarieföres Arkivet Bevaras Gåvo-/bytesärenden Diarieföres Arkivet Bevaras Pliktexemplar Pärm Kontor Fakturor, inköp Sköts av kansliet Följesedlar Pärm Kontor Vid inaktualitet Statistik, biblioteket Pärm Kontor Vid inaktualitet Fjärrlån Pärm Kontor Vid inaktualitet Interna/externa lån Pärm Kontor Vid inaktualitet Lista på ISBN/ISSN Pärm Kontor Bevaras MUSIK DIARIEFÖRDA HANDLINGAR Diarieföres Arkivet Bevaras Nummer-/årsvis (övrigt, se ARKIV)

10 10(15) ARKIV, BIBLIOTEK OCH SAMLINGAR forts DOKUMENTATION Projekthandlingar Diarieförs Arkivet Bevaras Mötesanteckningar Diarieförs Arkivet Bevaras Del av projektmappen Insamlat källmaterial Kartong Arkivet Bevaras hänvisning till dnr Rapporter och manuskript Diarieförs Arkivet Bevaras ex även biblioteket SAMDOK Diarieförs Arkivet Bevaras

11 11(15) KULTURMILJÖ AVDELNINGSÖVERGRIPANDE Avdelningsmötesprotokoll Pärm Avdelningschef/Arkiv Bevaras ex. sändes till arkivarie för arkivläggning Länsstyrelsens beslut Register/pärm Kontor Vid inaktualitet Övergår till museets diarium vid eventuell handläggning Handlingar från museets engagerande Pärm Kontor/Arkiv Bevaras i externa föreningar/organisationer BEBYGGELSE DIARIEFÖRDA HANDLINGAR Diariet Arkivet Bevaras Nummer-/Årsvis Förfrågningar Diarieföres Arkivet Bevaras Enklare diarieföres ej Bebyggelseärenden Diarieföres Arkivet Bevaras Fotografier Nummerordning Fotoarkivet Bevaras Sköts av ABS Utställningshandlingar Diarieföres Utställningsmappen Bevaras Sköts av I & U DIGITALA HANDLINGAR Inkomna digitala handlingar Skrivs ut Digitala foton nummerordning/ärende Arkivet Bevaras Lagras på CD Databaser -- Server/Backup Bevaras

12 12(15) KULTURMILJÖ forts. HEMBYGD/TURISM Projekt Diarieföres Arkivet Bevaras Förfrågningar Diarieföres Arkivet Bevaras Enklare diarieföres ej DIGITALA HANDLINGAR Digitala foton nummerordning/ärende Arkivet Bevaras Lagras på CD Databaser -- Server/Backup Bevaras ARKEOLOGI Arkeologiska ärenden Diarieföres Arkivet Bevaras Kopior av relevanta handlingar kan tillföras det topografiska arkivet Rapporter Diarieföres Arkivet Bevaras Även i digital form på hemsidan, även bevaras på KMA Förfrågningar Diarieföres Arkivet Bevaras Enklare diarieföres ej Fotografier enl. fotodagbok Fotoarkivet Bevaras Sköts av ABS DIGITALA HANDLINGAR Digitala foton Enl. fotodagbok Ärende Bevaras Lagras på CD Kart-/ritningsmaterial digitalt Efter diarienummer Server/Backup Bevaras Databaser -- Server/Backup Bevaras

13 13(15) INFORMATION OCH UNDERVISNING AVDELNINGSÖVERGRIPANDE Avdelningsmötesprotokoll Pärm Avdelningschef/Arkiv Bevaras ex. sändes till arkivarie för arkivläggning Protokoll utställningsgrupp Pärm Avdelningschef/Arkiv Bevaras ex. sändes till arkivarie för arkivläggning Annonstexter Pärm Kontor/handläggare Vid inaktualitet Handlingar från engagerande i Pärm Kontor/Arkiv Bevaras externa föreningar/organisationer PEDAGOGER Ärenden Diarieföres Arkivet Bevaras Enklare diarieföres ej Projekt Diarieföres Arkivet Bevaras Program/tryck Arkivkartong Arkivet Bevaras 3 arkivex bevaras Fotografier Nummer-/fotodagbok Fotoarkivet Bevaras Sköts av ABS-avd FRILUFTSMUSEET Mötesprotokoll Pärm Handläggare Bevaras Ex. sändes till arkivarie för arkivläggning Om djuren på museet Diarieföres Arkivet Bevaras Info om varje miljö på Murberget Pärm Handläggare Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt

14 14(15) INFORMATION OCH UNDERVISNING forts UTSTÄLLNINGAR Utställningsförslag Diarieföres Arkivet Bevaras Förfrågningar Diarieföres Arkivet Bevaras Enklare diarieföres ej Utställningar interna Diarieföres Arkivet Bevaras Lyfts ur till egen serie Utställningar externa Diarieföres Arkivet Bevaras Lyfts ur till egen serie Fotografier Biläggs ärendet Arkivet Bevaras DIGITALA HANDLINGAR Foto, digitala Biläggs ärendet Arkivet Bevaras Lagras på CD Digitala produktioner Biläggs ärendet Arkivet Bevaras CD/DVD/Server TRYCK/HEMSIDA Bokprojekt Diarieföres Arkivet Bevaras Hemsida (aktuellt) Diarieföres Arkivet Bevaras I utskriven form Hemsida -- Digitalt/Backup Bevaras Uppdateras ständigt Trycksaker Kronologiskt Arkivet Bevaras 3 arkivex bevaras HEMSLÖJDSKONSULENTER Förfrågningar Diarieföres Arkivet Bevaras Enklare diarieföres ej Projekt Diarieföres Arkivet Bevaras Program/tryck Arkivkartong Arkivet Bevaras 3 arkivex bevaras Fotografier Nummer-/fotodagbok Fotoarkivet Bevaras Sköts av ABS-avd/foto

15 15(15) TEKNISKA Avdelningsmötesprotokoll Protokollförs ej Fastighetsärenden Diarieförs Arkivet Bevaras Bidragsärenden Diarieförs Arkivet Bevaras Tekniska ärenden Diarieförs Arkivet Bevaras Reparationsärenden Diarieförs Arkivet Bevaras Utställningsbyggnation Diarieförs Arkivet Bevaras Handläggs av I & U Ritningar, ej diarieärenden -- Arkivet Bevaras

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 1 Innehållsförteckning Sid 2 Innehållsförteckning Sid 4 Inledning Sid 4 Organisation/verksamhetsbeskrivning

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 54/15 Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-04-23, 31 Gäller från och med 2015-05-01 Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, utbildningshandlingar Beslutad: 2012-06-05 Uppdaterad: Handlingstyp

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:13

G A L L R I N G S B E S L U T 2005:13 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN H A N D L Ä G G A R E: N I K L A S G U S T A F S S O N GALLRINGSBESLUT 2005:13 SID 1 (1) DNR 1513-1429/05 2005-08-10 G A L L R I N G S B E S L U T

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen NORDMALINGS KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Arkivmyndighet: Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunkansliet Fastställd av kommunstyrelsen 2013-02-11 19 NORDMALINGS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 3. Registrering/diarieföring och ärendehantering Innehållsförteckning Registrering/diarieföring och ärendehantering... 2 Diarium... 2 Dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Sidan 3 Sidan 5 Sidan 7 Innehållsförteckning Inledning: Dokumenthantering inom förvaltningen Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Protokoll, kallelser, minnesanteckningar Sidan 10 Kontrakt, avtal,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Ordlista för dokumenthantering och arkiv

Ordlista för dokumenthantering och arkiv Landstingsarkivet Råd nr. 4 LA 2012-1350 Version 2 Ordlista för dokumenthantering och arkiv Inledning Syftet med detta råd är att förklara innebörden av vissa termer som förekommer inom dokumenthanteringen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen (2011-09-26, 54) Reviderad (2012-05-28, 33 ) Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar ska behandlas

Läs mer

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark 2011- Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process

Läs mer