Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare Nämnd Arvoden med tillhörande underlag, samlingsblankett etc Papper /K Pärm/Arvoden Förvaltn.sekr. 2 år 10 år Delegationsbeslut, originallista över Pärm/Delegationsbeslut delegationsbesluten Papper Förvaltn.sekr. 2 år Bevaras Kansli Administration Handlingar/underlag nämndbeslut Papper /K Pärm/Utskick Förvaltningssekr. 2 år Bevaras Pärm/Protokoll beredningsutskott rum, Protokoll beredningsutskott inkl. kallelser * kassaskåp 2 år Bevaras Pärm/Protokoll Protokoll kultur- och fritidsnämnden inkl. kallelser * kultur- och fritidsnämnden rum, kassaskåp 2 år Bevaras Utskick nämnd/beredningsutskott - protokollsutdrag Papper /K Pärm/Utskick Förvaltningssekr. 2 år 5 år Beställningar (löpande)/följesedlar Papper /K Pärm/Beställning ar o Följe-sedlar Förvaltn.sekr. 2 år Diarium * Pärm/Diarie Förvaltn.sekr. 2 år Bevaras Ligger di i EDP Kultur- och fritidsguide * Pärm/Kultur- och fritidsguide Kultursekr. 2 år Bevaras Planärenden inkomna från tekniska kontoret för yttrande av nämnd Papper K Pärm/Planärenden Förvaltn.sekr. 2 år finns på tekniska kontoret Minnesanteckningar ledningsgrupp, arbetsplatsträffar * Pärm/Minnesanteckningar Förvaltn.sekr. 2 år Bevaras - Se anm. Kan gallras efter 2 år om inte beslut fattats som rör verksamheten Sida 1 av 10

2 Inkommande och utgående skrivelser av betydelse för verksamheten * /K Pärm/Diarie Förvaltn.sekr. 2 år Bevaras Diarieförs Inkommande och utgående skrivelser som inte har betydelse för verksamheten - meddelanden, cirkulär, handlingar för kännedom etc Papper /K Attestförteckning Avtal, anbud, kontrakt av stor vikt eller långvarig karaktär upprättade av (t.ex.entreprenad) /K Pärm/Korrespondens Div. rum Vid inaktualitet Pärm/Strategiska dokument Förvaltn.sekr. 10 år Pärm/Avtal Entreprenad Kassaskåp arkivrum 2 år Bevaras Gäller även e-post, SMS, MMS Protokollförs i nämnd - se protokoll Avtal, anbud, kontrakt, av kortvarig eller rutinmässig art (arrende/leasing) Papper /K Pärm/Avtal Kassaskåp arkivrum 2 år efter upphörd giltighet Korrespondens sociala medier Di Se anm. Se anm. Se anm. Se anm. Se anm. Se anm. Riktlinjer för kommunala Facebooksidor håller på att utformas Sida 2 av 10

3 Ekonomi Direkt upphandling, förfrågningsunderlag och beställning Papper Pärm/Direkt upphandling Förvaltn.sekr. Gallras efter garantitidens utgång alt. 5 år efter upphandlingens avslut Budgetunderlag Prognoser Papper /IT /K Pärm/Budget Förv.chef/ Förvaltn.sekr. 2 år 5 år Se anm. Pärm/Prog-noser Förvaltn.sekr. 2 år 5 år m underlaget visar på hur man från början har velat driva verksamheten bör en sådan information bevaras. Ev. görs detta i nämnd och finns då med som underlag till protokoll Bokslut och bokslutsunderlag /K Pärm/Bokslut Förvaltningchef 2 år 5 år- Se anm. K/ Redovisning handkassa kansli/bibliotek inkl. kassaremsa och utläggskvitton Papper (kassar emsa) Förvaltn.sekr. 2 år 10 år Kassarullar Papper Förvaltn.sekr. 2 år Ekonomikontoret bevarar det som inkommit till dem och som skall bevaras. Har inte ekonomikontoret fått in underlaget så skall detta bevaras hos respektive förvaltning av handkasseredovisning och utläggskvitton finns på ek.kontoret. Kassaremsa finns hos förvaltn.sekr. Sida 3 av 10

4 Underlag för bidrag/stipendier Papper /K Underlag interndebiteringar Papper K Verifikationshandlingar för omföringar inkl. bokföringsorder Papper /K Pärm/Underlag för bidragsutbetalning Förvaltn. sekr 2 år 10 år Pärm/Intern omföring Förvaltn.sekr. 2 år Pärm/Intern omföring Förvaltn. sekr. 2 år 10 år distribueras till ek.kontoret Verifikationshandlingar för utbetalning inkl. utanordning Papper Underlag för verifikationer (leverantörsfakturor i Agresso) Verifikationshandlingar kundfaktura Personal Papper Pärm/Verifikationer utbetalning Kansli 2 år 10 år Pärm/Underlag fakturaverifikationer Förvaltn.sekr. 2 år 10 år Pärm/Ut-gående fakturor Förvaltn.sekr. 2 år 10 år - Se anmärkning Anställningsavtal Papper Kan innehålla sekretess Förvaltn.chef 5 år Bevaras Ansökningshandlingar ej ledigförklarad Förvaltn.chef/ tjänst, vikariat Papper Pärm/Mapp enhetschef 3 år Förvaltn.chef/ Ansökningshandlingar ej erhållen tjänst Papper Pärm/Mapp enhetschef 3 år Förvaltn.chef/ Ansökningshandlingar erhållen tjänst Papper Pärm/Mapp enhetschef 5 år Bevaras Kan innehålla sekretess Förvaltn.chef/ enhetschef Kan gallras om listor finns i systemet bevarade i 10 år Vissa handlingar till personalkontoret Handling (ej original) återsänds på begäran Handling (ej original) återsänds på begäran Vissa handlingar till personalkontoret Ej allmän handling. Endast arbetsmaterial aktuell chef Protokoll medarbetarsamtal/lönesamtal Papper Vid inaktualitet Rehabiliteringsutredning/samlad dokumentation Di Finns i Adato Sida 4 av 10

5 Tjänstgöringsbetyg/intyg Papper K Mapp Uppsägning/avgång Papper K Mapp ering Förvarltn.chef/ enhetschef Förvaltn.chef/enhe tschef gallras efter entledigande Bevarandekopia till personalkontoret till lönekontoret som lägger in i personalakt Dokumenthanteringsplan /K Pärm/ Förvaltn.sekr. Se anm. Reversal Papper K Pärm/Rever-saler Förvaltn. sekr. 10 år beskrivning Papper Pärm/ Förvaltn.sekr. Vid inaktualitet Tillsynsprotokoll/rapporter Papper /K Pärm/ Förvaltn.sekr. Se anm. Kvalitetsutveckling Kopior av de senaste två uppdateringarna sparas i pärm hos förvaltn.sekr. protokollsförs i nämnd - se protokoll kivet bevarar original Kopior av de senaste två uppdateringarna sparas i pärm hos förvaltn.sekr. protokollsförs i nämnd - se protokoll kivet bevarar originalet. Finns även med i kultur- och fritidsnämndens protokoll Sammanställning enkätundersökningar Intern kontrollplan Kvalitetsutvecklingsplan Pärm/Enkätresultat Förvaltn.sekr. 2 år 5 år Bevaras Pärm/Strategiska dok. Förvaltn.sekr. 2 år Bevaras - se anm. Pärm/Strategiska dok. Förvaltn.sekr. Vid inaktualitet Enkätsvar gallras efter att grafisk rapport och sammanställning är gjord Protokollförs i nämnd - se protokoll Sida 5 av 10

6 rganisationsplan Servicedeklarationer Synpunkt Vetlanda - inkommande synpunkter Pärm/Strategiska dok. Förvaltn.sekr. 5 år Bevaras Pärm/Sta-tegiska Protokollsförs i nämnd - dok. Förvaltn.sekr. 2 år Bevaras - se anm. se protokoll Pärm/Synpunkt Vetlanda Förvaltn.sekr. 2 år Digital gallring av ansvarig administratör Synpunkt Vetlanda redovisning Eget utredningsmaterial/uppdragshandlingar Papper Fritid Avtal/Arrende/kontrakt Papper /K Bidragsansökningar för delegationsbeslut Papper /K Pärm/Underlag/handlingar för nämnd-beslut Förvaltn.sekr. 5 år Bevaras - se anm. Pärm/Utredning+projektnamn Förvaltn.sekr. Bevaras Pärm/Avtal- Kontrakt Pärm/Utbetal-da bidrag Säkerhetsskåp rum Bevaras Fritidskonsulent/ förvaltn.sekr. 2 år 10 år Bidragsansökningar för nämndbeslut Papper Pärm/Diarie Förvaltn.sekr. 2 år Bevaras Bidragsansökningar föreningar verksamhetsbidrag jämte handlingar (med undantag för års- och verksamhetsberättelser) Papper Pärm/Bidragsansökningar Fritidskonsulent 2 år 5 år Bidragsbestämmelser Bevaras Handlingar kring lokaluthyrning, bokningsscheman, bokningsbesked Di FRI-programmet Fritidskonsulent Vid inaktualitet eras som underlag för nämndbeslut - se Handlingar/Underlag nämndbeslut Direktiv, uppdragsbeskrivningar, andra handlingar Lämnas till centralarkiv efter att giltighetstid upphört Se även under Kansliekonomi/Underlag för utbetalning (kopia) Diarieförs - se kansli/diarie Se även års- och verksamhets-berättelser Protokollsförs - se protokoll. Ändringar kräver beslut i nämnd/ kommunstyrelse Sida 6 av 10

7 Föreningsregister FRI-programmet Fritidskonsulent 2 år Bevaras Pärm/Föreningsaktuellt Föreningsaktuellt Fritidskonsulent 2 år Bevaras Pärm Nyckelkvittenser Papper System.ordn. Fritidskonsulent Se anm. Sammanställning över föreningar som erhåller verksamhetsbidrag Års- och verksamhetsberättelser från föreningar Papper Kultur Pärm/Sammanställning föreningsbidrag Förvaltn.sekr. 5 år Bevaras Pärm/Bidragsansökningar Fritidskonsulent 2 år 5 år Bevaras Affischer och programblad Papper Pärm/ Kultursekr. 2 år Bevaras Ansökningshandlingar stipendier och kulturpris inkl.sammanställning utdelade stipendier Pärm/ Kultursekr. 2 år 10 år Bevaras Arrangörskontrakt Papper Pärm/ Kultursekr. 2 år Bevaras Bidragsansökningar för delegationsbeslut Papper Pärm/ Kultursekr. 2 år Bevaras Bidragsansökningar föreningar (med undantag för års- och verksamhetsberättelser) Papper Pärm/ Kultursekr. 2 år 5 år Bidragsansökningar gällande bidrag till nämndens förfogande Papper Pärm/Diarie Förvaltn.sekr. 2 år Bevaras Bidragsansökningar studieförbund (med undantag för års- och verksamhetsberättelser) Papper Pärm/ Kultursekr. 2 år 5 år Uppdatering görs årsvis för presentation i Kulturoch fritidsguiden. Se kultur- och fritidsguide Gallras då kort/nyckel återlämnats Se även under Kansliekonomi/Underlag för utbetalning Diarieförs - se Kansliadministration/diarium Sida 7 av 10

8 Ersättning till artister, föredragshållare, musiker, dansare teatergrupper med F- skattsedel Papper Pärm/ Kansli 2 år 10 år Ersättning till enskilda uppdragstagare utan F-skattsedel Papper K Pärm/ Förvaltn.sekr. 5 år Se även Kansli-ekonomi/ - Verifikationshandlingar för utbetalning Ersättning sker via lönekontor Speciella projekt, upphandlingsdokument, sammanställningar/utvärdering, programblad, broshyrer, tidningsklipp Kortvarig och rutinmässig korrespondens Sammanställning över kulturföreningar som erhåller verksamhetsbidrag Pärm Kultursekr. 5 år Bevaras /K Pärm/ Kultursekr. Vid inaktualitet Pärm Förvaltn.sekr. 2 år Bevaras Arbetsmaterial gallras efter 5 år Protokollförs i nämnd - se Nämd/protokoll Pärm System.ordn. 5 år efter upphörd giltighet STIM-avtal Papper Kultursekr. Års- och verksamhetsberättelser från föreningar/studieförbund Papper K Pärm Årsvis Kultursekr. 5 år Bevaras Bibliotek Se även ekonomi - Ersättning till artister/grupper inom barnteater och m med F-skattsedel Papper Pärm/ Kansli 2 år 10 år Verifikationshandlingar för utbetalning Förteckningar över tidskrifter och dagstidningar Papper/IT * Pärm/ Bibliotekarie 2 år Bevaras Uttag görs årsvis Informationsbroschyrer eller dylikt som ges ut av biblioteket Papper/IT * Pärm/ Bibliotekarie 2 år Bevaras Nyförvärvslistor över media (böcker etc) Papper/IT * Pärm årsvis Bibliotekarie 2 år Bevaras Uttag görs årsvis Register över låntagare IT Programvara IT Bibliotekarie 3 år Inaktiva låntagare gallras automatiskt efter 3 år Sida 8 av 10

9 Fritidsgård Bidragsansökningar, träffpunktsbidrag Papper Pärm/ Förvaltn.sekr. 2 år 10 år Broshyrer, programblad och dylikt från Fritidsgårdsden egna verksamheten Pärm/ föreståndare. 2 år Bevaras Fotografier från verksamheten av Fritidsgårdsbestående värde Pärm/ föreståndare 1 år 2 år Bevaras Redovisning handkassa fritidsgården Zonen inkl. kassaremsa och utläggskvitton Papper K Pärm/ Fritidsledare 2 år 10 år Kassarullar Papper Fritidsledare 2 år Fritidsgårds- Handlingsplan Pärm/ föreståndare 2 år Bevaras Kassakvitton Papper Årsvis Fritidsledare 2 år Närvaroförteckning Papper Pärm/ Tidningsurklipp Papper K Pärm/ Museum Affischer, programblad, och dylikt från den egna verksamheten Fritidsgårdsföreståndare Fritidsgårdsföreståndare 2 år 2 år Bevaras (gallras vid oläsbarhet) Pärm/ Museiassistent 2 år Bevaras Avräkningsunderlag för ersättning till enskilda uppdragstagare utan F- skattesedel Papper Pärm/ Museiassistent 2 år 10 år Dokumentation av verksamheten, t.ex. utställningar, arrangemang och pedagogisk verksamhet Pärm/ Museiassistent 2 år Bevaras Dokumentation över vården av samlingarna Pärm/ Museiintendent 2 år Bevaras Se även Kansliekonomi/Underlag för utbetalning av handkasseredovisning och utläggskvitton finns på ek.kontoret Är underlag för verksamhetsmått i års - och verksamhetsberättelse - se kansli finns på tidningsredaktion Sida 9 av 10

10 Fakturaunderlag för köpare av utställningsmaterial Papper Pärm/ Museiassistent 2 år 10 år Fotografier från verksamheten av bestående värde Pärm/ Museiassistent 2 år Bevaras Se även Kansliekonom/Verifikationshandlingar kundfaktura Handkasseredovisning/kassaremsa/ insättningskvitton Papper /K Pärm/ Museiassistent 10 år Kassarullar Papper Museiassistent 1 år 2 år Register över museets samling av arkivhandlingar. Registret kan bestå av liggare, kortregister och foton eller föras med hjälp av IT-stöd Pärm/ Museiassistent 2 år Bevaras Register över museets samling av foton Pärm/ Museiassistent 2 år Bevaras Register över museets samling av föremål. Registret kan bestå av liggare, kortregister och foton eller föras med hjälp av IT-stöd Register över museets samling av konst. Registret kan bestå av liggare, kortregister och foton eller föras med hjälp av IT-stöd * Register över samtidsdokumentation * Skrivelser om gåvor, donationer och depositioner * * Idag bevaras inget material i Vetlanda kommun elektroniskt. Pärm/ Museiassistent 2 år Bevaras Pärm System. ordn. Museiassistent 2 år Bevaras Pärm System. ordn. Museiintendent 2 år Bevaras Pärm System. ordn. Museiassistent 2 år Bevaras När materialet som skall bevaras inte längre anses nödvändigt för arbetet i förvaltningen skrivs det ut på Svenskt papper och lämnas ner till kivet. finns på ek.kontoret. Kassaremsa finns hos museiassistent Iréne Bergman Sida 10 av 10

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen NORDMALINGS KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Arkivmyndighet: Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunkansliet Fastställd av kommunstyrelsen 2013-02-11 19 NORDMALINGS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 54/15 Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-04-23, 31 Gäller från och med 2015-05-01 Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark 2011- Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer