Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)"

Transkript

1 E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar Historyfiler/Globalfiler användarkatalog Vid inaktualitet Kanslienhetens dokumenthanteringsplan: Aktivitet Handling Förvaringsplats Till KA Gallras/bevaras Anmärkning Mediespecifika beslut om hantering, gäller hela kanslienhetens verksamhetsområde Cockiefiler användarkatalog Vid inaktualitet E-post - av ringa eller Server Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) Server 2 år Bevaras I ärendeakt, Skrivs ut på papper Röstbrevlådemeddelande - av ringa / tillfällig betydelse Röstbrevlådemeddelande - av vikt Telefon/växel Se anmärkning Gallras efter avlyssning Telefon/växel Se anmärkning Gallras efter utskrift 1/11

2 Verksamhetsstöd och Ekonomiadministration Fakturor - bokföringsorder Ekonomienheten Se anmärkning Se ekonomienhetens dokumenthanteringsplan Ekonomiadministration Fakturor - externa/leverantörsfakturor Se anm. Se anmärkning Skannas till fakturaportal, förvaras externt hos Recall Ekonomiadministration Fakturor - interna Se anm. Se anmärkning Skannas till fakturaportal, förvaras externt hos Recall Anhörigregister Närarkiv Se anmärkning Uppdateras vid förändringar Anteckningar från Arbetsplatsträffar Server Bevaras 1 år Skrivs ut årligen. Gallras efter utskrift Arbetsmiljö/internkontrollpärm Kanslisekr. Se anmärkning Uppdateras löpande Kopior av anställningsbeslut, körjournaler Kommunchefens sekr. 2 år Original av anställningsbeslut till arbetsgivarenheten Kurser/konferenser Kanslisekr. Vid inaktualitet Personalhandbok Kanslisekr. Se anmärkning Uppdateras löpande, upprättas av arbetsgivarenheten Planering och Kontorshandbok server Se anmärkning Se anm. Uppdateras löpande. Ett arkivex vid nyproduktion uppföljning Planering och SCB Aktuell statistik Utredningssekr. Bevaras 10 år uppföljning Planering och SCB Befolkningsstatistik, Befpak Utredningssekr. Bevaras 3 år uppföljning Vigsel och Protokoll från vigsel och registrering av partnerskap Kommunchefens Bevaras 1 år Tillhör arkivet för Borgerlig vigselförättaren partnerskap sekr. Vigsel och partnerskap Intyg om hindersprövning Kommunchefens sekr. Bevaras 2 år Bilaga till vigselprotokoll. Tillhör arkivet för Borgerlig vigselförättaren Kontorsservice Kopieringsliggare Kontorsservice Vid inaktualitet För redovisning av kopieringskassa 2/11

3 Nämndadministration och diarium Administration av Förtroendemannaregister, FMSWin Server Se anmärkning Uppdateras löpande förtroendevalda Information Informationsmaterial om Falkenberg (eget material), Informatör Bevaras Se anm. 1 exemplar lämnas till et trycksaker Nämndadministration Anteckningar från kf:s presidiums sammanträden Kanslichef Bevaras 1 år Nämndadministration Delegationsbeslut Kassaskåp Bevaras 5 år Inbindes Nämndadministration Digitala kopior av protokoll Ksau, KS, KF Server Bevaras Konverteras vid byte av mjukvara Nämndadministration Justeringskort/anslagskort Kassaskåp 2 år Nämndadministration Kallelser, föredragningslistor Kanslisekr. 5 år Avser ksau, ks o kf Nämndadministration Kommunfullmäktiges annonser/kungörelser Kanslisekr. 1 år 1 år Efter annonsering Nämndadministration Kommunfullmäktiges protokoll Kassaskåp Bevaras 2 år Inbindes med register Nämndadministration Kommunfullmäktiges valberedning, protokoll Kassaskåp Bevaras 10 år Inbindes Nämndadministration Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kassaskåp Bevaras 1 år Inbindes Nämndadministration Kommunstyrelsens protokoll Kassaskåp Bevaras 1 år Inbindes Nämndadministration Kopior på handlingar tillhörande planärenden mfl. Kanslisekr. Vid inaktualitet Ärenden från stadsbyggnadskontoret Plåtskåp Nämndadministration Lista över beslutsexpediering Kanslisekr. Vid inaktualitet Ärendehantering och Avtal för verksamheten Kassaskåp Se anmärkning 2 år efter avtalets upphörande Ärendehantering och Diarieförda handlingar (akter) Kanslisekr/ Bevaras 2 år Till närarkiv efter avslut närarkiv Ärendehantering och Diarielistor/ärendelistor från EDP Server Bevaras 1år Inbindes och uttages på arkivpapper årligen Ärendehantering och Diarieplan Kanslisekr Bevaras Vid ändring Till vid förändringar. Ärendehantering och Diarium, EDP - Diarieföringssystem Server Bevaras Konverteras vid byte av system Ärendehantering och Falkenbergs kommuns Författningssamling, FFF Server Vid inaktualitet Uppdateras efter beslut Ärendehantering och Icke diarieförda handlingar postpärm Kanslisekr/ 5 år Gallras efter genomgång av kanslisekr Ärendehantering och Ärendehantering och Ärendehantering och Information, reklam o dyl. (ej eget material) närarkiv Kanslisekr/ kommunrådets sekr. Vid inaktualitet Kommunförbundets cirkulär Kanslisekr. 5 år Till närarkiv efter årets slut Postlista i ÄHS Server Bevaras 2 år Listan skrivs ut på papper - förvaras tillsammans med ks:s diarieförda ärenden i akt 3/11

4 Nämndadministration och diarium Aktivitet Handlingar Placering/förvaring Gallras / Bevaras Leverans till Ärendehantering och SOU Statens offentliga utredningar - som tillhör Närarkiv 2 år ett ärende Anmärkning 4/11

5 Säkerhetsarbete Utbildning Dokumentation från utbildningar, kurser och konferensäk.samordn. Vid inakualitet Regler och riktlinjer Riktlinjer teknikkrav Säk.samordn. Vid inakualitet Uppdateras löpande Regler och riktlinjer Riktlinjer för internt skydd Säk.samordn. Vid inakualitet Uppdateras löpande Projektdokumentation Handlingar rörande projekt Säk.samordn. Bevaras Relevant projektdokumentation bevaras efter avslut. Till vid inaktualitet. Diarieförda handlingar, Diarieförda handlingar Kanslienheten Se anm. Hanteras med diarieförda handlingar i från samtliga kanslienhetens nämndsadministration aktiviteter Krishantering El-avbrott Säk.samordn. Bevaras Krishantering FRG Säk.samordn. Bevaras Krishantering Fågelinfluensan Säk.samordn. Bevaras Krishantering Gudrun Säk.samordn. Bevaras Krishantering Höga flöden Säk.samordn. Bevaras Krishantering Krisledningsplan Säk.samordn. Bevaras Krishantering Oljeberedskap Säk.samordn. Bevaras Krishantering Pandemi Säk.samordn. Bevaras Krishantering Posom Säk.samordn. Bevaras Krishantering krisledning - arkiv Säk.samordn. Bevaras Bland annat: El-avbrott, FRG, fågelinfluensan, Gudrun, höga flöden, tsunami. 5/11

6 Upphandling Upphandling Anbud, antagna Inköp/registrator Bevaras 1 år Upphandling Anbud, icke antagna Inköp/registrator Se anmärkning 1 år Gallras 2 år efter anbudsöppningsår Upphandling Anbudsdiarier/protokoll Registrator/ Närarkiv Bevaras 2 år Till närarkiv efter avslut. Förvaras i akter (diarieförda handlingar) 6/11

7 Växel Växeladministration Beställningar/Felanmälan Växel Vid inaktualitet Växeladministration Kanslienhetens verksamhetsstöd och Växel Bevaras Se anm. Till et vid nyproduktion Växeladministration Information i digitalt växelsystem, Trio Present Server Vid inaktualitet Uppdateras löpande 7/11

8 Greenhouse Fbg - energirådg. Dokumentation av EU-pBroschyrer, flygblad, annonser, kopior av artiklar - EUenergirådgivningen Bevaras 2015 Concerto projektet Energy in Minds Dokumentation av EUprojekt Kopior av kontrakt, konsortialavtal etc. energirådgivningen Bevaras 2015 Concerto projektet Energy in Minds Energirådgivning Ifyllda "energikoll"-formulär energirådgivningen se anm gallras efter 2015 Energirådgivning Kopia av brev, resultat energikoll server se anm gallras efter 2015 Energirådgivning Minnesanteckning, telefonsamtal och besök energirådgivningen 3 år Handläggning lokalt Ansökningar, beslut om lokalt inom KLIMP energirådgivningen 2011 KLIMP = klimatinvesteringsprogram, statligt stöd (miljogodkänd vedeldning) Handläggning lokalt Ansökningar, beslut om lokalt, ombyggnad, inom Concerto energirådgivningen se anm Concerto projektet Energy in Minds. Kan gallras efter Handläggning lokalt Ansökningar, beslut om lokalt, pellets, inom Concerto energirådgivningen se anm Concerto projektet Energy in Minds. Kan gallras efter Handläggning lokalt Ansökningar, beslut om lokalt, solvärme, inom Concerto energirådgivningen se anm Concerto projektet Energy in Minds. Kan gallras efter Handläggning lokalt Sammanställning ansökningar och resultat av server Bevaras 2011 Utskrives på papper före leverans. till modern vedeldning (KLIMP) Handläggning lokalt Sammanställning ansökningar och resultat av lokala server Bevaras 2015 Utskrives på papper före leverans. inom Concerto Projektredovisning Ekonomisk rapport EU-projektet server Bevaras 2015 Concerto projektet Energy in Minds Utskrives på papper före leverans. Projektredovisning Kopior av revisionsrapporter och intyg, EU-projekt energirådgivningen 2015 Concerto projektet Energy in Minds Projektredovisning Kopior av verfikationer EU-projektet energirådgivningen 2015 Concerto projektet Energy in Minds Projektredovisning Underlag ekonomiskrapport EU-projektet server 2015 Concerto projektet Energy in Minds Projektredovisning Underlag till verksamhetsrapport EU-projekt server 2015 Concerto projektet Energy in Minds Projektredovisning Verksamhetsrapport EU-projektet server Bevaras 2015 Concerto projektet Energy in Minds Utskrives på papper före leverans. Statistik sammanställning Resultat av energikoll i databas server Bevaras 2015 Utskrives på papper före leverans. Sammanställning bevaras. 8/11

9 Kommunarkiv Förvara arkiv Beståndsliggare, digital Arkivarien, server Vid inaktualitet Accessdatabas. Uppdateras löpande Förvara arkiv Dokumentation av arkivlokaler, Arkivarien Vid inaktualitet fastighetshandlingar, incidentrapporter, m.m. Förvara arkiv Förteckningar, digitala, databas Arkivarien, server Vid inaktualitet Visual Arkiv. Uppdateras löpande, konverteras vid systembyte Förvara arkiv Förteckningar, papper Arkivarien Vid inaktualitet Uppdateras löpande, äldre exemplar bevaras vid större förändringar. Förvara arkiv Förteckningsliggare, papper Arkivarien Vid inaktualitet Uppdateras löpande Förvara arkiv Gallringsbeslut Arkivarien Bevaras 10 år Förvara arkiv Leveranskvitton/Gåvobrev Arkivarien Bevaras Förvara arkiv Leveransliggare, digital Arkivarien, server Bevaras Visual Arkiv Förvara arkiv Mätprotokoll, arkivklimat Arkivarien Bevaras Förvara arkiv Placeringsinformation Respektive Vid inaktualitet Uppdateras löpande från placeringsliggaren arkivdepå Förvara arkiv Placeringsliggare, digital Arkivarien, server Bevaras Accessdatabas, uppdateras löpande Förvara arkiv Register till referensbibliotek, digitalt Arkivarien, server Vid inaktualitet Accessdatabas med information om tryck, böcker, tidningsklipp och utredningar Tillhandahålla arkiv Korrespondens, förfrågningar Arkivarien Vid inaktualitet Se anm. Frågor och svar bevaras i ej rutinmässiga förfrågningar, kan insorteras i referensbibliotekets klippdel. Tillhandahålla arkiv Lånekvitton, utlånade handlingar Arkivarien Bevaras Sorteras på återlämnade och ej återlämnade Tillhandahålla arkiv Medgivande Diarieförd akt Se anmärkning Ingår i de diarieförda handlingarna i kommunstyrelsens serie på kanslienheten Tillhandahålla arkiv Sekretessprövning Diarieförd akt Se anmärkning Ingår i de diarieförda handlingarna i kommunstyrelsens serie på kanslienheten Tillhandahålla arkiv Släktskapsintyg Diarieförd akt Se anmärkning Ingår i de diarieförda handlingarna i kommunstyrelsens serie på kanslienheten Tillsyn och rådgivning Dokumenthanteringsplaner, databas Arkivarien, server Bevaras Uppdateras löpande, accessdatabas Tillsyn och rådgivning Dokumenthanteringsplaner, upphörda Arkivarien Se anmärkning Bevaras vid större förändringar Tillsyn och rådgivning Verksamhetsstöd och Verksamhetsstöd och Handlingar rörande tillsyn och rådgivning: korrespondens, tillsynsrapporter/inspektionsprotokoll, mötesanteckningar. Arkivarien, diarieförd akt Se anmärkning Om handlingarna ej tillhör diariefört ärende hålls de sorterade i pärmar efter myndighet. Uppdateras löpande. Arkivmyndighetens årsberättelse Arkivarien, diarieförd akt Bevaras Ingår i de diarieförda handlingarna i kommunstyrelsens serie på kanslienheten Korrespondens, ej tillsyn och rådgivning Arkivarien Bevaras 10 år Alfabetiskt efter institution/person, korrespondent. Samma serie som för korrespondens vid förfrågningar. 9/11

10 Kommunarkiv Verksamhetsstöd och Kurser, konferenser, utbildningar - dokumentation Arkivarien Se anmärkning Bevaras i relevant urval för verksamheten. Uppdateras löpande Verksamhetsstöd och Lathundar och mallar Arkivarien Vid inaktualitet Uppdateras löpande Verksamhetsstöd och Projekthandlingar. Tillgängliggörande, Arkivarien Bevaras Objektsvis verksamhetsutveckling, arkivens dag, m.m. Verksamhetsstöd och Protokoll, nätverksträffar Arkivarien Bevaras 10 år 10/11

11 IT-avdelning Upphandling Driftavtal Kassaskåp, Se anmärkning Gallras 2 år efter upphörande kanslienheten Upphandling Licenser se anmärkning Vid inaktualitet Uppdateras löpande, Hanteras av driftpartner, nuläget Kerfi AB Dokumentation Dokumentation se anmärkning Bevaras Uppdateras löpande, Ägs av kommunen men hanteras av driftpartner, i nuläget Kerfi AB 11/11

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplanen är uppdelade efter verksamheterna på kommunledningskontoret, och inte efter den organisatoriska strukturen. Syftet med detta är att planen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan 2014

Dokumenthanteringsplan 2014 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden 2014-01-22 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens

Läs mer

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges

Läs mer

Revidering av Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

Revidering av Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan r% n Sammanträdesprotokoll för s arbetsutskott 2014-06-18 AU 6:16 Dnr. KS 2013/0290 Revidering av Kommunfullmäktiges och s arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Arbetsutskottets förslag beslutar

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark 2011- Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen NORDMALINGS KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Arkivmyndighet: Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunkansliet Fastställd av kommunstyrelsen 2013-02-11 19 NORDMALINGS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Antagen 2014-10-22 1 Handlingar av tillfällig och ringa betydelse Handlingar Medium och format Sortering Förvaring Leverans Bevara eller

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 1 Innehållsförteckning Sid 2 Innehållsförteckning Sid 4 Inledning Sid 4 Organisation/verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner

Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marie Johansson 2014-03-13 KS 2014/0200 0480-450048 s arbetsutskott Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner Förslag till beslut

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen (2011-09-26, 54) Reviderad (2012-05-28, 33 ) Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar ska behandlas

Läs mer

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30 verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Kallelser Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Dagordning Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Handlingar Bevaras Ja Papper

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer