Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum"

Transkript

1 1 Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Inledning Myndigheters arkiv bildas av allmänna handlingar och är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras och hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen och forskningens behov. arkivlagen 3, Med allmän handling menas en handling som inkommit till, upprättats och/eller förvaras hos en myndighet (TF 2 kap. 9 ). Allmänna handlingar får gallras efter särskilt beslut. En genomtänkt gallring spar utrymme och begränsar arkivets tillväxt. Ett sådant arkiv blir också mer lättsökt än ett ogallrat. Enligt arkivlagen (ArkL 1990:782) ansvarar varje myndighet för vården av sitt arkiv. Med myndighet jämställs i detta avseende även aktiebolag med flera juridiska personer, där landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum huvudfinansiärer är Stockholms läns landsting samt Stockholms stad. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har tidigare saknat en bevarande- och gallringsplan. Denna bevarande- och gallringsplan är därför resultatet av ett 3 månader projekt, från december 2005 till och med februari 2006, som har utförts av en projektanställd arkivarie. Bevarande- och gallringsplanen har tagits fram i samarbete med Äldrecentrums personal och Landstingsarkivet. Bevarande- och gallringsplanens struktur Bevarande- och gallringsplanen för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är uppdelad i fyra huvudavdelningar: 1. Administrativa handlingar 2. Forsknings- och utredningshandlingar a) Administration, planering b) Ekonomi c) Primärmaterial d) Bearbetningsmaterial e) Redovisningsmaterial 3. Ekonomihandlingar 4. Personalhandlingar Bevarande- och gallringsplanen gäller för samtliga fysiska informationsbärare - såväl pappersbaserade som elektroniska. För huvudavdelning 2, forsknings- och utredningshandlingar, hänvisas det även till Riksarkivets Föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1). Driften av handlingar i huvudavdelningar 3, ekonomihandlingar, och 4, personalhandlingar, ligger på entreprenad hos konsultfirman Kontema AB som sköter bokföring samt lönehantering.

2 För huvudavdelning 3, ekonomiska handlingar, hänvisas det även till Bevarande- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms Läns Landsting (dnr: LA ). För huvudavdelning 4, personalhandlingar, hänvisas till Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar (dnr: LA ). För personalhandlingar hänvisas även till Bevarande- och gallringsplan för KPAI-systemet (dnr: LA ). När det gäller bevarande av hemsidor (inom huvudavdelning 1. Administrativa handlingar) så håller en bevarande- och gallringsplan på att utarbetas av Landstingsarkivet. Tills vidare hänvisas det till de föreskrifter för bevarande av hemsidor som finns: Föreskrifter för bevarande av befintliga hemsidor samt Föreskrifter för bevarande av nya hemsidor. Gallringsfrister För gallringsbara handlingar gäller olika tidsfrister. I denna plan används tidsperioder:, samt (Gallras vid inaktualitet). Gallringsfristen räknas från året efter det aktuella verksamhetsårets utgång. En handling som upprättas 2006 och som har en gallringsfrist på två år, kan gallras tidigast En gallringsfrist på innebär att samma handling kan gallras tidigast Samtliga frister gällande ekonomihandlingar avser tid efter avslutad revision och efter det att revisionsberättelse avgivits. - Gallras vid inaktualitet - innebär att den berörda handlingen kan gallras när den inte längre har någon betydelse för verksamheten, d.v.s. när den inte längre behövs för arbetets gång. Kopior, med undantag av arkivexemplar av utgående handlingar, rensas vid inaktualitet. Detta gäller under förutsättning att de inte innehåller anteckningar som har betydelse för ett ärende. Sådant som t.ex. skall rensas från akter är utkast, post it-lappar, plastfickor, gem samt arbetspapper som inte tillför ärendet några sakuppgifter. Motivering för bevarande och gallring Det allmänna förhållningssättet till frågan om bevarande och gallring har varit att de handlingar som bevaras i den löpande verksamheten under överskådlig tid måste vara tillgängliga för förvaltningsåtgärder, för juridiska, ekonomiska samt rättsliga ställningstaganden och liknande. De olika gallringsfristerna har motiverats utifrån olika kriterier; i vissa fall har garantitider och bestämmelser i bokföringslagen etc. om tio år varit vägledande för fristen. I andra fall har den kortare fristen på två år satts där handlingarna är av den karaktär att de kan behövas som stöd i den löpande verksamheten. I vissa fall överlåts redan från början åt tjänstemännen/forskarna att vid inaktualitet gallra sådant som inte längre har någon betydelse för arbetet. Allmänna handlingar som inte finns upptaga i planen, eller som inte ingår i någon av Landstingsarkivet beslutad generell gallringsplan, får gallras först efter att ett särskilt gallringsbeslut har fattats. När det gäller forsknings- och utredningshandlingar, så följer bevarande- och gallringsplanen Riksarkivets allmänna föreskrifter. Se avsnitt om forskningsoch utredningshandlingar nedan. I varje enskilt fall har också en värdering gjorts av handlingens potentiella betydelse för framtida forskning. De handlingar som satts upp för gallring är sådana som, med dagens sätt att se, bedöms sakna forskningsvärde. Stockholm Daniel Åstrand, Arkivarie 2

3 Administrativa handlingar Handling Gallringsfrist Anmärkning Anbud/offerter antagna ej antagna samt för sent inkomna Arbetsordning för styrelse och VD Arvodeslista för styrelsen Avtal och kontrakt leasing, service, konsult och bemanning övriga avtal efter avtalstidens slut. efter ankomstdatum. efter avtalstidens utgång Inköp av kontorsmaterial, service och dylikt. Beslut, egna Inkl. eventuella VDbeslut. Delegationsordning Deltagarlistor från konferenser, möten och seminarier Diariet, DiBase Diarieförda ärenden E-post tillför ett ärende sakuppgifter tillför inte ett ärende sakuppgifter Föredragningslista till styrelsemöte Föreskrifter för stiftelsen Försäkringsbrev (inventarier, maskiner och dylikt) Förteckning över ledamöter i kommittéer Förteckning över medlemmar i styrelsen efter försäkringstidens utgång. Läggs till akten. Hemsida Information som endast distribueras via hemsidan och som är av väsentlig betydelse. Övrigt bevaras av upphovsman. Informationsmaterial Foldrar och dylikt rörande Äldrecentrums syfte och verksamhet. Bl.a. Äldreforskningens hus och Forsknings- 3

4 4 Inventarieförteckning Kallelser till möten och sammanträden verksamheten (t.o.m. 2001/2002). Korrespondens som ej är diarieförd Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse. Listor över projekt PM tillför ärende sakuppgifter tillför inte ärende sakuppgifter Läggs till akten. Protokoll och minnesanteckningar T.ex. styrelse-, FoU-råds- & skyddskommittéprotokoll, minnesanteckningar från möten. Rapporter 1 exemplar av varje rapport läggs till arkivet. Gäller även otryckta rapporter. Registreringsbevis Revisionsberättelse i årsredovisning. Stiftelseurkund Systemdokumentation systembeskrivningar manualer övrig systemdokumentation Tjänsteutlåtanden, egna Trycksaker 1 exemplar bevaras av egenproducerade trycksaker bl.a. utbildnings-, kurs- och informationsmaterial, foldrar, Äldreforskningens hus, Forskningsverksamheten (tom ), Hos oss på Äldrecentrum, egna utgåvor. Utbildnings-/seminariematerial, eget Av Äldrecentrum anordnade utbildningar, seminarier och

5 konferenser etc. Verksamhetsberättelse i årsredovisning. Äldre i centrum 1 exemplar av varje nummer läggs till arkivet. Övervakningsrapporter Rapporter om övervakning från Securitas och dylikt. 5

6 Forsknings- och utredninghandlingar 6 Rörande forsknings- och utredningshandlingar: Fastän det finns skillnader mellan forskning och utredningsverksamhet, är dessa två tillräckligt lika för att samlas under en och samma rubrik. De forsknings- och utredningshandlingar som undantas från gallring är de som: innehåller grundläggande uppgifter om syfte, metod och resultat i respektive forskningsprojekt. speglar projektets kontext avseende ekonomiska förutsättningar och externa kontakter visar eventuella förändringar i inriktning under projektets gång bedöms ha ett fortsatt inomvetenskapligt värde eller värde för annat forskningsområde bedöms vara av stort vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt eller personhistoriskt värde bedöms vara av stort intresse RA-FS 1999:1 Gällande primärmaterial, såsom enkäter och frågeformulär, kan dessa gallras vid inaktualitet. Undantag är enkätmaterial som enligt punkterna ovan anses vara av stort intresse och värde för framtida forskning. Dessa skall bevaras. Om enkäter med personuppgifter (såsom personnummer) behandlas och pappersoriginalen gallras skall probanderna/de intervjuade först ge sitt samtycke till behandling enligt personuppgiftslagen. Informeras försökspersonerna om att deras uppgifter kommer att kodas vid databearbetningen ska även enkäterna kodas innan de skannas. Personuppgiftslagen gäller inte om enkätmaterialet är avidentifierat, så att det varken direkt eller indirekt via kodnyckel går att ta reda på vilka personer som avses. I detta fall kan materialet skannas utan samtycke eller information. Handling Gallringsfrist Anmärkning Administration och planering Avtal och kontrakt Avtal och kontrakt rörande specifikt projekt. Anställningsavtal se personalhandlingar. Enkätformulär 1 exemplar av original läggs till projektmappen. Projektdagbok Projektplan/-beskrivning/metodbeskrivning Protokoll och minnesanteckningar från styrgruppsmöten/planeringsmöten Tillståndsansökningar för projekt och beslut om tillstånd Ekonomiska handlingar Etikprövningsnämnd, Datainspektionen etc. Diarieförs Ansökningar Anslags- och bidragsansökningar.

7 Diarieförs Beslut om beviljade medel Diarieförs Ekonomiska slutrapporter Primärmaterial Enkäter Pappersoriginal eller inskannade bilder av dessa på CD-R-skivor. För andra anmärkningar se ovan. Försöks- eller undersökningsprotokoll Vid gallring av enkäter gallras även försöks-/ undersökningsprotokoll. Kodlistor Vid gallring av enkäter gallras även kodlistor. Mät- och testresultat Vid gallring av enkäter gallras även mät- och testresultat. Underlag till avhandling Gallras efter under förutsättning att: Publicering av resultat från materialet är avslutad. Sista avhandling som är kopplad till materialet har försvarats. Bearbetningsmaterial ADB-upptagningar som är osjälvständiga led i pågående bearbetning av data Koncept Korrektur som ska granskas Sammanställningar Utkast Redovisningsmaterial Rapporter delrapporter 7 slutrapporter (ingår i trycksaker) övriga rapporter Konferensrapporter Om konferens anordnats inom ram för projekt.

8 Ekonomihandlingar Handling Gallringsfrist Anmärkning Analyslista Kopia inkommen för kännedom. Avstämningslista löner Balansräkning månatlig 8 årlig Betalningspåminnelser Bokföringsorder Bokföringslista löner Bokslut månatliga delårs-/tertial Ingår i årsredovisning. Diarieförs helårs Budget Diarieförs Följesedlar Garantibevis Gireringar Huvudbok helårs Ingår i årsredovisning. Kontema AB har endast helårshuvudbok i slutet av varje år. Huvudbok ingår i årsredovisning. Inkassoärenden Efter betalning eller avskriven fordran. Inköpsorder/beställning Inventarieförteckningar Äldre version gallras när ny version upprättats. Kontoplaner Inkl. beskrivningar Kontoutdrag, bank/post- och bankgirolistor Leverantörs- och kundreskontrajournaler per den 31 december Löneutbetalning, handlingar rörande Revisionsberättelse i årsredovisning. Saldorapport

9 Skattehandlingar deklaration mervärdesskatt slutskattsedel F-skattsedel uppbördsdeklarationer Verksamhetsberättelse i årsredovisning. Verifikationer (samtliga) Årsredovisning/bokslut Diarieförs 9

10 Personalhandlingar Handling Gallringsfrist Anmärkning Anställningsavtal/-bevis Arbetsgivarens ex. bevaras. Kopior gallras vid inaktualitet. Ansökningar om arbete, de som ej fått tjänst: spontana 10 projektanställd forskare/handläggare fast tjänst Ansökningar om arbete, de som fått tjänst Arbetsgivarintyg Arbetstidsjournaler Betyg/intyg, insända från dem som har fått anställning Jämställdhetsplaner Kollektivavtal Kontrolluppgifter Listor över sökande till utlyst tjänst Läkarintyg vid sjukfrånvaro Lönespecifikationer: månatliga årsvisa KPAI-underlag: arvodeslistor frånvarorapporter ledighetsansökningar reseräkningar tidkort uppdragsersättning/artistarvode arbetsgivaruppgift avseende ATP bearbetningsjournal (för löner) Matrikelkort Meritförteckningar för dem som anställts Pensionsansökningar Pensionsbrev/Pensionsbeslut Pensionsgrundande uppgifter efter anställningens upphörande I lönesystem hos Kontema.

11 Pensionsunderlag Efter att beslut fattats och pensionsbrev/-beslut utfärdats. Personakter I hängmappar, ordnade efter personnummer. Sjukanmälan 11

Regler för arkivering av forskningsmaterial

Regler för arkivering av forskningsmaterial Regler för arkivering av forskningsmaterial Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet stress och hälsa. Institutet bedriver grund- och

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 5 2010-06-01 LA 2010-3058 Version 2.0 Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Ordförklaringar 2 Bakgrund 3 Projekthandlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, utbildningshandlingar Beslutad: 2012-06-05 Uppdaterad: Handlingstyp

Läs mer

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30 verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Kallelser Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Dagordning Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Handlingar Bevaras Ja Papper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28.

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28. Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-. 1. STYRA OCH LEDA 1.1. Fatta politiskt beslut 1.2. Leda koncern och förvaltning 1.2.1.

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

TAM 6:2012 REKOMMENDATION. Struktur för dokumenthanteringsplan och gallringsanvisning. Version 2.0

TAM 6:2012 REKOMMENDATION. Struktur för dokumenthanteringsplan och gallringsanvisning. Version 2.0 TAM 6:2012 REKOMMENDATION Struktur för dokumenthanteringsplan och Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 1.1 Tillägg vid omarbetningen 2012... 4 2. STRUKTUR FÖR DOKUMENTHANTERINGSPLAN... 5 2.1 Dokumenthanteringsplanens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Dokumenthanteringsplan 2014

Dokumenthanteringsplan 2014 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden 2014-01-22 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer