Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet"

Transkript

1 Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen Sal SP71 Tid Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution ITN Antal uppgifter som 7 ingår i tentamen Antal sidor på tentamen (inkl. 7 försättsbladet) Jour/Kursansvarig Fredrik Persson Telefon under skrivtid Besöker salen ca kl , Kursadministratör Åsa Dahl, (namn + tfnnr + mailadress) asada@itn.liu.se Tillåtna hjälpmedel Alla typer av miniräknare, Boken Logistik av Jonsson & Mattson, inklusive anteckningar i pärmen och i boken. Övrigt Rätta lösningar i samband med visning. Max 100p. 50p för godkänt (3), 65p för 4, 80p för 5.

2 UPPGIFT 1 (Max 20p) Uppgiften går ut på att ge definitioner på några centrala begrepp inom kursen. I deluppgift a) till j) ges tio begrepp. Svara kortfattat men kärnfullt och ange en definition på var och en av de tio begreppen. Varje korrekt definition ger 2p. a) Merge-in-transit b) Omsättningslager c) Quick Response system d) Produktlivscykel e) Materialflödesstruktur T f) Kapacitetsanpassning enligt leda-strategi g) Incoterms h) Tredjepartslogistiker i) Bryt/nav system j) Sälj- och verksamhetsplanering Examinator: Fredrik Persson 2 (13)

3 UPPGIFT 2 (Max 20p) En produkt sätts ihop av ett antal delmonterade detaljer i en manuell monteringslina. Hur monteringen sker framgår av tabellen nedan. Sammanlagt görs sex delmontage (D1-D6) samt en slutmontering. Cykeltiden vid varje station i monteringslinan har fixerats till 20 min, vilket motsvarar efterfrågetakten. Vid linjebalansering används längsta operationstid först som metod på företaget. Nyligen har vissa delmoment flyttats och konstruktionsändringar genomförts så att produktionen ändrats något från ett tidigare upplägg med 5 stationer. # Operation Måste följa efter Tidsåtgång t i [minuter] A Delmontering D1-11 B Delmontering D2-8 C Delmontering D3-18 D Delmontering D4-13 E Delmontering D5 A och B 11 F Delmontering D6 C och D 9 G Slutmontering av D5 och D6 E och F 9 a) Går det att ta bort en station, med bibehållen cykeltid? Beräkna även balanseringsförlusten. (8p) b) Skulle det gå att använda 2 linor, med cykeltid på 40 minuter och 2 stationer i varje lina? Vad blir balanseringsförlusten? (4p) c) Kommentera för- och nackdelar med ett enda flöde kontra två parallella. (8p) Examinator: Fredrik Persson 3 (13)

4 UPPGIFT 3 (Max 20p) Ett företag tillverkar produkten A enligt produktstrukturen nedan, se också huvudplanen för produkt A i tablån nedan. Artikel B är ett halvfabrikat som tillverkas av företaget medan artikel C köps in från en underleverantör. Använd gärna bilaga I för uppgiftens tablåberäkningar men glöm inte att riva ur och lämna in bilagan tillsammans med tentan. A B C x2 C x3 Kostnadsdata: Artikel Lagerkostnad, h [kr/vecka och enhet] Ordersärkostnad, K [kr per beställning] A B C Planeringsdata: Artikel Ledtid, L Säkerhetslager, SS Inneliggande lager, I 0 Partiformning [veckor] [st] [st] A FOQ = 100 st B FOQ = 200 st C FOQ = 350 st Huvudplan för produkt A: Artikelnr: A Ledtid: 1 Orderkvantitet: FOQ = 100 st Beskrivning: Säkerhetslager: 20 Huvudplan Prognos Kundorder Planerad lagerutveckling Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) a) Beräkna nettobehovet och planerade inköpsorder för artikel C med hjälp av materialbehovsplanering (ingen hänsyn till kundorder behöver tas). (12p) b) Leverantören av artikel C vill förändra partiformningen och därmed beställningsmönster. Istället för dagens beställningsintervall vill leverantören ha beställningar en gång i månaden, dvs. var fjärde vecka. Vad blir de ekonomiska konsekvenserna av leverantörens förfrågan? Lönar det sig? (8p) Examinator: Fredrik Persson 4 (13)

5 UPPGIFT 4 (Max 10p) Ett företag med mycket manuell montering (såmaskiner för jordbruk) funderar på hur de kan få bättre kontroll på kapacitetsbehovet i den manuella monteringslinan. Alla nya produkter som tas in i linan tenderar att behöva alldeles för mycket personal under det första halvårets produktion bara för att företaget saknar verktyg för att på ett enkelt sätt bedöma kapacitetsbehovet. Förklara hur arbetsstudier går till och hur de kan användas för att skapa ett kapacitetsunderlag både inom produktionsplanering och inom beredning. UPPGIFT 5 (Max 10p) En ny produkt har utvecklats och den skall nu produceras och distribueras till marknaden. Produkten är en standardprodukt som kommer att tillverkas i stor volym under en lång tid och i få varianter. Marginalen är ganska liten men eftersom volymen är stor finns viss lönsamhet. Efterfrågan kan prognostiseras med hög noggrannhet. Utgå från Produkt- och processmatrisen samt Fishers teori om olika typer av försörjningskedjor och ge rekommendationer på hur produktionsprocessen bör vara designad och vilken typ av försörjningskedja som är aktuell för just den här produkten. Var noga med att motivera dina rekommendationer. UPPGIFT 6 (Max 10p) Prognoser måste följas upp löpande för att kunna förbättras. a) Förklara vad ett prognosfel är och hur det beräknas. (2p) b) Definiera de tre mätetalen för prognosfel; medelabsoultfel (MAD), medelkvadratfel (MSE) och medelfel (ME). (6p). c) Ange hur mätetalen ovan bör användas i kombination för att ge en rättvisande bild av prognosens kvalitet. (2p) Examinator: Fredrik Persson 5 (13)

6 UPPGIFT 7 (Max 10p) Företaget Well AB (WAB) tillverkar konsumentvaror som säljs till stora handelskedjor både inom och utanför Sverige. WAB har under många år distribuerat varor i en decentraliserad struktur med ett lager i vart och ett av de tolv distrikten. Varje distrikt har ett säljbolag som sköter informationshantering och lagerhållning av varor och som säljer vidare varor till alla distriktens kunder. Fem av distrikten ligger i Sverige och de försörjs från ett Sverigelager (som är centrallager för Sverige), resten av distrikten försörjs från ett Europalager. WAB vill nu se över möjligheterna att centralisera lagerstyrningen till att bara ha ett Europalager med direktleveranser till alla kunder i de tolv distrikten. Med andra ord försvinner Sverigelagret och alla tolv säljbolags lager. Vad innebär en sådan omställning av distributionen för WAB, från ett decentraliserat system till ett centraliserat system? Diskutera kring begrepp som servicegrad, kapitalbindning och kostnader för transporter och lagerhållning. Examinator: Fredrik Persson 6 (13)

7 Bilaga I Artikelnr: A Ledtid: 1 Orderkvantitet: FOQ = 100 st Beskrivning: Säkerhetslager: 20 Huvudplan Prognos Kundorder Planerad lagerutveckling Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) Artikelnr: Ledtid: Orderkvantitet: Beskrivning: Säkerhetslager: MRP Bruttobehov Förv. inlev. av släppta order Lager mht förv. inleveranser Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Artikelnr: Ledtid: Orderkvantitet: Beskrivning: Säkerhetslager: MRP Bruttobehov Förv. inlev. av släppta order Lager mht förv. inleveranser Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Artikelnr: Ledtid: Orderkvantitet: Beskrivning: Säkerhetslager: MRP Bruttobehov Förv. inlev. av släppta order Lager mht förv. inleveranser Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Examinator: Fredrik Persson 7 (13)

8 LÖSNINGSFÖRSLAG Lösningsförslag Uppgift 1 a) Merge-in-transit Transporter från olika leverantörer ankommer samma terminal för att omlastas (samlastas) till gemensamma kunder. b) Omsättningslager Ett omsättningslager är ett lager som uppstår genom att material levereras in till lager i kvantiteter som är större än vad som behövs för den omedelbara förbrukningen. c) Quick Response system Ett system för informationsutbyte mellan tillverkare, grossister och detaljister i försörjningskedjor. Syftet är att kunna reagera snabbare på marknadsförändringar. d) Produktlivscykel En varas livslängd för försäljning. Livslängden delas in i fem stadier, introduktionsstadiet, tillväxtsstadiet, mognadsstadiet, stagnationsstadiet, nedgångdsstadiet. e) Materialflödesstruktur T Få råmaterial och komponenter blir ett stort antal slutprodukter. f) Kapacitetsanpassning enligt leda-strategi Kapacitet skaffas innan den egentligen behövs för att klara av en tänkt uppgång i försäljning. Resonemangen är liknande men omvänt vid nedgångar. g) Incoterms Regler som reglerar affärsrelationer gällande transporter mellan köpare och säljare. Icoterms reglerar när ägandet och därmed ansvaret övergår från säljare till köpare och vilka kostnader respektive part skall bära. h) Tredjepartslogistiker 3PL är ett företag som sysslar med logistik åt ett annat företag. Vanliga tjänster som innefattas i begreppet 3PL är lagerhantering, transporter, tullhantering och liknande logistiktjänster. i) Bryt/nav system Från ett område sker inleveranser till en terminal. Från terminalen sker linjetrafik med hög fyllnadsgrad till nästa terminal där flödet delas upp för leverans till slutpunkt. j) Sälj- och verksamhetsplanering Strategisk planering på lång sikt och på hög nivå, dvs produktfamiljer och tillverkningssystem (fabrik). Examinator: Fredrik Persson 8 (13)

9 Lösningsförslag Uppgift 2 Deluppgift a) Längsta operationstid först, c=20 minuter Station Möjliga operationer Vald operation Operationstid Ackumulerad operationstid Resterande operationstid 1 A, B, C, D C A, B, D D A, B, F A B, F F B B E E G G Nej, fortfarande krävs fem stationer, trots att total tillverkningstid är 79 minuter vilket skulle kunna rymmas på fyra stationer. Deluppgift b) Längsta operationstid först, c=40 minuter Station Möjliga operationer Vald operation Operationstid Ackumulerad operationstid Resterande operationstid 1 A, B, C, D C A, B, D D A, B, F F A, B A B B E E G G Ja, två linor med två stationer är möjligt att använda. (Ger i det här fallet en mycket låg balanseringsförlust, 1/80=1,25%!) Deluppgift c) Fördel ett flöde: inlärningseffekten kommer snabbare, kvalitetsproblem upptäcks snabbare. Nackdelar ett flöde: störningskänsligt, kan bli monotont. Fördel parallella flöden: Vid stopp på ena linan kan fortfarande den andra användas, mer varierat arbetsinnehåll vid varje station, flexibilitet. Nackdelar parallella flöden: Mer komplicerat materialflöde, medför ökade investeringar. Examinator: Fredrik Persson 9 (13)

10 Lösningsförslag Uppgift 3 Deluppgift a) Artikelnr: A Ledtid: 1 Orderkvantitet: FOQ = 100 st Beskrivning: Säkerhetslager: 20 Huvudplan Prognos Kundorder Planerad lagerutveckling Möjligt att lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Start) Artikelnr: B Ledtid: 2 Orderkvantitet: FOQ = 200 st Beskrivning: 2 x A Säkerhetslager: - MRP Bruttobehov Förv. inlev. av släppta order Lager mht förv. inleveranser Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Artikelnr: C Ledtid: 1 Orderkvantitet: FOQ = 350 st Beskrivning: 3 x A + B MRP Säkerhetslager: - Bruttobehov Förv. inlev. av släppta order Lager mht förv. inleveranser Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Deluppgift b) Antagande om att lagerkostnaden uppstår i slutet av veckan med utgående lagernivå. I dagsläget beställs ca varannan vecka. Enligt MRP blir kostnaden innan förändring: C(nu) = 3 * K + h * ( ) = = 3 * * 850 = kr över 8 veckor. Examinator: Fredrik Persson 10 (13)

11 Artikelnr: C Ledtid: 1 Orderkvantitet: FPR = 4 veckor Beskrivning: 3 x A + B MRP Säkerhetslager: - Bruttobehov Förv. inlev. av släppta order Lager mht förv. inleveranser Nettobehov Partiformning Planerade order färdiga Planerad lagerutveckling Planerade orderutsläpp Efter förändringen blir kostnaden: C(efter) = 2 * K + h * ( ) = = 2 * * 1050 = kr över 8 veckor. Det verkar som om alternativet med beställning var fjärde vecka inte spelar någon roll för företaget rent ekonomiskt. Lösningsförslag Uppgift 4 Arbetsstudier går ut på att studera arbetsmoment för att hitta ett bästa sätt att arbeta (ur ergonomisynpunkt) eller för att kunna bedöma hur lång tid vissa arbetsmoment tar. Olika system har vuxit fram där MTM (Metod-Tid-Mätning) är den kanske mest dominerande. Här är varje grundrörelse definierad och en tid (i TMU = 1/ dels timme) är satt till varje grundrörelse. Sedan adderas grundrörelser till ett helt rörelsemönster och alla tider adderas för att få den totala tiden. Inom kapacitetsdimensionering kan arbetsstudier användas för att hitta hur lång tid varje operation borde ta. Det kan sedan ligga till grund för kapacitetsdimensionering av hela tillverkningssystem. Inom beredning kan arbetsstudier användas till att hitta en bra (ergonomisk riktig) monteringsinstruktion. Lösningsförslag Uppgift 5 Produktprocessmatrisen delar upp produkter i olika grupper. Ledord i uppgiftstexten är; standardprodukt, tillverkas i stor volym och i få varianter. Helt klar ligger produkten till höger i spannet och en process som liknar en produktionslina är ett korrekt val, se bilden nedan. Examinator: Fredrik Persson 11 (13)

12 Enligt Fisher s modell finns två typer av produkter. För försörjningskedjan ledorden ur uppgiftstexten; under en lång tid, marginalen är ganska liten och efterfrågan kan prognostiseras med hög noggrannhet. Det innebär en funktionell produkt och därmed en fysiskt effektiv försörjningskedja. Lösningsförslag Uppgift 6 Deluppgift a) Ett prognosfel är skillnaden mellan verklig försäljning och prognostiserad försäljning, se bilden nedan: Deluppgift b) Se bilden ovan. Deluppgift c) ME bör användas tillsammans med MSE eller MAD eftersom ME är det enda mätetalet som tar hänsyn till om prognosen systematiskt ligger under eller över verklig försäljning. Examinator: Fredrik Persson 12 (13)

13 Lösningsförslag Uppgift 7 Decentraliserad struktur: Tolv distrikt, lager i varje distrikt. Ett Svergielager till fem distrikt och ett Europalager för resten. Centraliserad struktur: Ett Europalager med direktleveranser till kunder i alla distrikt. Servicegrad Servicegraden (dvs leverans direkt ur lager) borde kunna öka eftersom möjligheten till större säkerhetslager finns i det centrala lagret. Själva servicen mot kunder (dvs reklamationer osv) minskar eftersom avståndet ökar till lagerplasten. Kapitalbindning Kapitalbindningen minskar enligt formeln 1 m n som blir en reduktion i lagernivå med 71 %. Kostnad för transport/lagerhållning Här är det svårt att ge ett klart svar. Med ett centraliserat system borde transportkostnaden gå upp eftersom det inte går att använda linjetrafik mellan lager. Samtidigt minskar lagerkostnaden i ett centraliserat system. Hur nettoeffekten blir beror helt på vilken typ av produkt det gäller och vilken typ av infrastruktur som finns. Examinator: Fredrik Persson 13 (13)

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-03-15 Sal Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

TNSL08 Produktion och distribution

TNSL08 Produktion och distribution TNSL08 Produktion och distribution Datum för tentamen 2013-03-15 Sal TP52, TP56 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och distribution Institution ITN Antal uppgifter

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-08-20 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och distribution Institution

Läs mer

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson och Maria Johansson TENTAMEN TNK100 Planering av logistikresurser 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00 Sal: SP71 Om skrivningen:

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser

TNK100 Planering av logistikresurser LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN TNK Planering av logistikresurser -6- Kl. 8.. Sal: TP54, TP56 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Avslutning Planeringssystem Fö 12: Avslutning och kurssammanfattning

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-06-08 Sal TP54 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK100 Planering av logistikresurser 2010-08-17 Kl. 08.00 12.00 Sal: SP71 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

Lösningsförslag TNK

Lösningsförslag TNK Lösningsförslag TNK1 29-6-1 Uppgift 1 Svar a) Variantfördelningsstruktur I en SVP-nedbrytning till från familjeprognoser ned till slutprodukt används en variantfördelningsstruktur. Ofta baseras den på

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Tentamen innehåller 7 uppgifter på 12 sidor.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Tentamen innehåller 7 uppgifter på 12 sidor. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK1 Planering av logistikresurser 211-5-28 Kl. 8. 12. Sal: TP51 Om tentamen: Vid varje uppgift finns angivet

Läs mer

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI 2004-12-20, kl: 08-12 Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131129 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 11,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 5,5 poäng totalt >= 2,0 1,5 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Fråga 1

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson Logistik Materialstyrning Stig-Arne Mattsson Materialflöden via lager mellan företag Inköpsorder / Kundorder Inköpsorder / Kundorder Leverantörer Företag Kunder/distributörer Informationsbehov för att

Läs mer

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!?

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? Täcktidsplanering/Taktplanering Anders Segerstedt Industriell logistik, Luleå tekniska universitet Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? I ett företag kan det vara så att en ordermottagare

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl

TNK100 Planering av logistikresurser Kl LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson TENTAMEN TEN1 TNK100 Planering av logistikresurser 2013-05-29 Kl. 08.00 12.00 Sal: TP56 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 16 december 2009 Tid: 14-18 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 42 Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Tentamen Björn Samuelsson Betygsgränser 3 = 30-39; 4 = 40-49; 5 = 50- Tentamenspoäng

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM, TKK Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag

Läs mer

Tentamensinstruktioner

Tentamensinstruktioner TNSL05 1(7) TENTAMEN Datum: 21 april 2017 Tid: 14-18 Provkod: TEN1 Kursnamn: TNSL05 Optimering, modellering och planering Institution: ITN Antal uppgifter: 5 Betygskrav: För godkänt krävs normalt 12 p,

Läs mer

Logistik-/ Lager- grunder

Logistik-/ Lager- grunder Logistik-/ Lager- grunder Rätt produkt Rätt tid Rätt kvalitet Lägsta pris Björk 1 Logistikens Områden Leverantörs urval Inköpsrutiner Inkommande varor Lagerbestånd Lagerskötsel Emballering Orderbehandling

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser Kl Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson och Lars Backåker TENTAMEN TEN TNK Planering av logistikresurser -5-8 Kl. 4. 8. Sal: SP Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

TENTAMEN I MTTF01LOGISTIK

TENTAMEN I MTTF01LOGISTIK Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk Logistik TENTAMEN I MTTF01LOGISTIK Tisdagen den 18 oktober 2011, kl. 14-18 Att tänka på: Slutbetyget är en sammanvägning av praktikfallbetyg, kunskapsfrågorna

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Produktionsteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41M04B Tentamen ges för: Af2Ma, Al1, Log2, Pu2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120109 Tid:

Läs mer

Reservationshantering vid materialbehovsplanering

Reservationshantering vid materialbehovsplanering Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 44 Reservationshantering vid materialbehovsplanering Vid materialstyrning föreligger ofta situationer där man har både prognoser och reservationer

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen. Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 41I32O, 51PL01 Affärsingenjör - inriktning bygg, Affärsingenjör

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 24 augusti 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP)

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Föreläsning 4 Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska

Läs mer

Tentamensinstruktioner

Tentamensinstruktioner TNSL05 (6) TENTAMEN Datum: augusti 07 Tid: 8- Provkod: TEN Kursnamn: TNSL05 Optimering, modellering och planering Institution: ITN Antal uppgifter: 5 Betygskrav: För godkänt krävs normalt p, betyg kräver

Läs mer

Laborationshandledning: Huvudplanering vid blandad lager- och kundorderstyrd tillverkning Master Scheduling Game

Laborationshandledning: Huvudplanering vid blandad lager- och kundorderstyrd tillverkning Master Scheduling Game Laborationshandledning: Huvudplanering vid blandad lager- och kundorderstyrd tillverkning Master Scheduling Game 1 Introduktion Denna laboration utförs i grupper om två deltagare. Det är bra att ha med

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Räknedosa utan textprogrammering.

Räknedosa utan textprogrammering. LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi Fredrik Persson TENTAMEN TPPE08 PRODUKTIONSEKONOMI 005-05-3, kl: 4-8 Sal: T, T Om skrivningen: Vid varje uppgift finns angivet hur många

Läs mer

Instuderingsfrågor till Modern Logistik Kap 1-4

Instuderingsfrågor till Modern Logistik Kap 1-4 Instuderingsfrågor till Modern Logistik Kap 1-4 Här nedan finns ett antal frågor till del ett av kursboken. Dessa är tänkta att kunna användas som ett stöd för den egna inläsningen. Till varje fråga anges

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Grundläggande affärsmannaskap. Ladokkod: Tentamen ges för: SGA011 BC1 och TPU1. Tentamenskod:

7,5 högskolepoäng. Grundläggande affärsmannaskap. Ladokkod: Tentamen ges för: SGA011 BC1 och TPU1. Tentamenskod: Grundläggande affärsmannaskap 7,5 högskolepoäng Ladokkod: Tentamen ges för: SGA011 BC1 och TPU1 Tentamenskod: Tentamensdatum: 2012-11-02 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: Mininräknare Totalt antal poäng på

Läs mer

Tentamensinstruktioner

Tentamensinstruktioner TNSL05 1(8) TENTAMEN Datum: 1 april 2016 Tid: XXX Sal: XXX Provkod: TEN1 Kursnamn: TNSL05 Optimering, modellering och planering Institution: ITN Antal uppgifter: 5 Betygskrav: För godkänt krävs normalt

Läs mer

TENTAMEN. Tentamensinstruktioner. Datum: 30 augusti 2018 Tid: 8-12

TENTAMEN. Tentamensinstruktioner. Datum: 30 augusti 2018 Tid: 8-12 1( 9) TENTAMEN Datum: 30 augusti 2018 Tid: 8-12 Provkod: TEN1 Kursnamn: Optimering, modellering och planering Institution: ITN Antal uppgifter: 5 Betygskrav: För godkänt krävs normalt 12 p, betyg kräver

Läs mer

Tentamensinstruktioner

Tentamensinstruktioner TNSL05 1(9) TENTAMEN Datum: 6 april 2018 Tid: 14-18 Provkod: TEN1 Kursnamn: TNSL05 Optimering, modellering och planering Institution: ITN Antal uppgifter: 5 Betygskrav: För godkänt krävs normalt 12 p,

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 18 december 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Kursnamn/benämning Makroekonomi

Kursnamn/benämning Makroekonomi Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings (fylls i av ansvarig) Datum för tentamen 2008-11-07 Sal TER1 Tid 8-13 Kurskod 730G49 Provkod EXAM Kursnamn/benämning Makroekonomi Institution

Läs mer

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 41 Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Reservationshantering i beställningspunktssystem

Reservationshantering i beställningspunktssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 17 Reservationshantering i beställningspunktssystem Vid användning av beställningspunktssystem jämförs beställningspunkten med aktuell lagerposition,

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet l Kurskod: 730071 Provkod: EXA1 Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-03-30 Sal TER1, TER2 Tid 14-19 Kurskod 730071 Provkod EXA1 Kursnamn/benämning Makroekonomi

Läs mer

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 1(8)

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 1(8) Strategisk Logistik 20 YHp Dag 1(8) Affärslogistik 400 YH-poäng Dag 1(8) Presentation Kursen Affärslogistik Gap analys Lagerkurvan Summering 2 1 ILENIO AB är ett svenskt företag som hjälper kunder att

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Rev. 2013-09-20 Sid 1 (9) Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Syfte med kontrollskrivningen Kontrollskrivningen tjänar två delsyften: dels att examinera

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

TNSL11 Kvantitativ Logistik

TNSL11 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL11 Kvantitativ Logistik Datum: 25 mars 2013 Tid: 08:00 12:00 i TP56 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag 19.10

Läs mer

TNSL08, Produktion och distribution 6 hp, VT1-2013

TNSL08, Produktion och distribution 6 hp, VT1-2013 ITN/KTS ver nr 2 14 januari 2013 Fredrik Persson 1 Kursmål & innehåll TNSL08, Produktion och distribution 6 hp, VT1-2013 1.1 Mål med kursen Kursen skall ge kunskaper i hur ett företag planerar och styr

Läs mer

Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1

Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1 Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Enkelt uttryckt handlar lagerstyrning om att fastställa

Läs mer

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 11 april 2012 Tid: 08:00 12:00 i SP71 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8)

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8) Strategisk Logistik 20 YHp Dag 7(8) Affärslogistik 400 YH-poäng Dag 7(8) Repetition Beräkningar Materialplaneringsmetoder Partiformningsmetoder 1 Repetition UPPGIFT 2 Övning 1.1 Vi har nu fått in offerter:

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat.

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat. OBS! Om du behöver ytterligare något utrymme för dina svar använd baksida på den sidan uppgiften står mer utrymme än så bör inte behövas! undvik lösblad! Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) Lager har en central

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 21 augusti 2012 Tid: 08:00 12:00 i SP71 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta

Läs mer

Överdrag i materialstyrningssystem

Överdrag i materialstyrningssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 9 Överdrag i materialstyrningssystem De modeller som används i praktisk tillämpning för att styra lager, exempelvis i olika varianter av beställningspunktssystem,

Läs mer

MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE)

MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE) MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN 160318 (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE) FRÅGA 1 (2p) Ett sätt att bedöma en prognos lämplighet är att beräkna hur väl en presterar relativt en naiv prognos, d.v.s. om man gör

Läs mer

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Beer game 722A29 Grupp 5 Denise Niemi Jennie Östh Martin Andersson Amanda Svensson 2014-11- 04 Innehållsförteckning Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Resultat... 4 Lagerhållning...

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

4/10/2015 Logistik 1

4/10/2015 Logistik 1 Logistik 1 Information & Prognoskvalitet 2 Materialbehovsplanering (MRP) MRP börjar på försäljningsavdelningen genom att man tar fram en försäljningsplan och tillhandahåller en uppskattad försäljningsvolym.

Läs mer

Tentamensinstruktioner

Tentamensinstruktioner TNSL05 1(9) TENTAMEN Datum: augusti 017 Tid: 8-1 Provkod: TEN1 Kursnamn: TNSL05 Optimering, modellering och planering Institution: ITN Antal uppgifter: 5 Betygskrav: För godkänt krävs normalt 1 p, betyg

Läs mer

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning Vid användning

Läs mer

Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik. 7,5 högskolepoäng 51PL01. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik. 7,5 högskolepoäng 51PL01. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik 7,5 högskolepoäng Ladokkod: 41I32O 51PL01 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-01-13 Tid: 09 13 Hjälpmedel:

Läs mer

E 01. Välja metoder för hantering av osäkerheter En översikt. Säkerhetslagerkvantitet. Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

E 01. Välja metoder för hantering av osäkerheter En översikt. Säkerhetslagerkvantitet. Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 01 Välja metoder för hantering av osäkerheter En översikt All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2009-10-16 Sal TER1, TER2 Tid 8-12 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TDDD36 TEN2 Projekttermin: Säkra Mobila System Institution

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering

Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering F 58 Prognosrullning För att på ett effektivt sätt styra materialflöden måste man ha en föreställning om framtida efterfrågan. Är materialflödena initierade

Läs mer

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406)

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Monica Björk (a95monbj@ida.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 55 Enkel-kanbansystem Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel fatta beslut om den kvantitet

Läs mer

Säkerhetslager vid materialbehovsplanering

Säkerhetslager vid materialbehovsplanering Handbok i materialstyrning - Del E Bestämnign av säkerhetslager E 43 Säkerhetslager vid materialbehovsplanering När materialflöden styrs med hjälp av materialbehovsplanering med nedbrytning av produktstrukturer

Läs mer

Tentamensinstruktioner

Tentamensinstruktioner TNSL05 1(7) TENTAMEN Datum: 1 april 2016 Tid: 14-18 Provkod: TEN1 Kursnamn: TNSL05 Optimering, modellering och planering Institution: ITN Antal uppgifter: 5 Betygskrav: För godkänt krävs normalt 12 p,

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Innehåll Nivå 1: Balanseringsförlust (LP1.1)

Innehåll Nivå 1: Balanseringsförlust (LP1.1) Lektion 7 Linjeplanering (LP) Rev 20130205 NM Linjebalansering och Kanban Nedan följer alla uppgifter som hör till lektionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifter som hanterar en

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-08-23 Sal TER3 Tid 8-12 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TDDD36 TEN2 Projekttermin: Säkra Mobila System Institution

Läs mer

Om oss som utbildare

Om oss som utbildare Utbildningar Innehållsförteckning Om oss som utbildare... 2 Logistik och Försörjningskedjor (SCM)... 3 Produktionsstrategi... 4 Produktionsplanering... 5 Verksamhetsmätning... 6 Leanspel... 7 Lean grunder...

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet Datum för tentamen 216-8-19 Sal (1) (Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

Användning av APS-system för materialbehovsplanering

Användning av APS-system för materialbehovsplanering Lagerstyrningsakademin.se nvändning av S-system för materialbehovsplanering Stig-rne Mattsson En av svagheterna med traditionell materialbehovsplanering är att hänsyn till förekommande resursbegränsningar,

Läs mer

Osäkerhetsgardering genom överdimensionering

Osäkerhetsgardering genom överdimensionering Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 35 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av produktionsplaner All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer än önskat 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB Det finns ett antal lagerstyrningsmetoder som i större eller mindre omfattning används i tillverkande

Läs mer

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING Tentamen 1FE866 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning Frågehäfte Onsdag 26 okt 2011 kl: 08-13 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla

Läs mer