MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling"

Transkript

1 MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling

2 Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning... 8 Uppgift 7. Flödeskartläggning... 8 Uppgift 8. Säkerhetslager/Beställningspunkt... 9 Uppgift 9. DuPont... 9 Uppgift 10. Volymvärdesanalys Uppgift 11. Fraktberäkning Uppgift 12. Fraktberäkning Uppgift 13. Prognoser Uppgift 14. MRP Uppgift 15. Kombinerad uppgift Uppgift 16. Medellager Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag

3 Partiformning, Wilsonformeln Q * = 2 * K * D W * V Formelblad Totalkostnad vid partiformning med Wilsonformeln C tot = Ordersärkostnader + Lagringskostnader D C tot = * K + Q Q 2 * V * W Medellager Medellagernivå = omsättning (i antal) * GLT Medellagernivå = Arean (i figuren) / tid mellan påfyllningar (vid jämnt flöde) Säkerhetslager, osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan SL = ( k * SD * LT) + ( k * SD * D ) 2 2 D LT M Säkerhetslager, osäkerhet i efterfrågan SL = k * SDD * LT Säkerhetslager, osäkerhet i ledtid SL = k * SD * D LT M Betällningspunkt BP=FL+SL Nyckeltal R T = VM * KOH VM = Resultat Omsättning KOH = Omsättning Totalt Kapital Prognoser Glidande medelvärde X Xt 1 + Xt +... Xt n ˆ 2 t = Exponentiell utjämning Xˆ ˆ ( ˆ t = X t + α X t 1 X t 1 1 n )

4

5

6 Övningsuppgifter Uppgift 1. Partiformning Du får i uppgift att beräkna optimal hemtagningskvantitet för en produkt. Behovet är jämnt fördelat över året och uppgår till 40000st/år. Vid varje beställning uppstår en kostnad om 250kr för fakturahantering och annan administration. Inköpspriset för produkten är 175kr/st och lagerräntan som används vid företaget är 30%. Hur stor är den optimala hemtagningskvantiteten och vad är den totala kostnaden för ordersärkostnader och lagringskostnader för detta upplägg? Uppgift 2. Partiformning Ett företag i Norrköping tillverkar den nya trendprodukten telefon med nummerskiva och vev. Telefonen är en storsäljare och har på kort tid etablerat sig på en stabil och jämn försäljningsnivå. Då den nu anses som etablerad vill man från företagsledningens sida se över kostnadsbilden för att finna eventuella rationaliseringsåtgärder kring materialflödet. Din uppgift blir i detta sammanhang att utreda hemtagningsrutinerna för en av delkomponenterna, nummerskivan, vilken man köper in från en underleverantör. Det underlag du får att arbeta efter är: Det totala behovet av nummerskivor uppgår till st/år. Inköpspriset för skivan är 35 kr/st. Den administrativa kostnaden för varje inköpstillfälle är 150 kr. För transporterna får vi betala en fast kostnad om 200 kr/tillfälle och en rörlig kostnad om 1 kr/st. Företaget tillämpar en lagerränta om 30%. De uppgifter du får att besvara är: a) Hur många nummerskivor ska företaget köpa hem vid varje tillfälle för att kostnaderna ska bli så låga som möjligt? b) Vad blir den totala kostnaden per år för detta upplägg? (Inköpspriset oräknat) c) Hur hög blir medellagernivån för nummerskivorna i förrådet och hur stor kapitalbindning ger de upphov till i förrådet? d) Hur stora blir ordersärkostnaderna för detta upplägg under ett år? e) Under ditt arbete tar du också kontakt med leverantören för en diskussion. Han berättar då att han gärna vill leverera stora partier vid varje tillfälle och att han kan tänka sig att ge en rabatt på 1 kr/st om ni köper st nummerskivor vid varje tillfälle. Presentera en kostnadsjämförelse för alternativen med och utan rabatt och ge en rekommendation angående vilket alternativ som företaget bör välja. ~ 6 ~

7 Övningsuppgifter Uppgift 3. Partiformning Ditt företag ska starta upp tillverkning av en ny produkt. Till denna produkt behöver man en komponent som ska köpas in från en underleverantör. Gjorda prognoser visar att behovet av komponenten uppgår till 1500 st om året. Priset för komponenten har redan förhandlats fram med leverantören och fastställts till 800 kr per st oavsett inköpsvolym. Företaget har också träffat ett avtal med en transportör om ett fast pris per sändning för transporterna. En sändning kostar enligt detta avtal 500 kr att transportera. Vid varje ordertillfälle uppstår diverse kostnader för ditt företag. Hanteringen av fakturorna kostar 100 kr vid varje tillfälle. Varje gång godsmottagningen får en sändning har man en administrativ kostnad om 150 kr. Innan komponenterna läggs in i förrådet görs också en kvalitetskontroll som kostar 50 kr per st. Ditt företag tillämpar en generell lagerränta om 30%. a) Du får i uppdrag att utifrån dessa uppgifter bestämma hur många komponenter som ska beställas hem i varje sändning. Du ska beräkna optimal orderkvantitet. Ledning: Rörliga kostnader bör adderas till komponentens värde. b) Hur stort blir det genomsnittliga antalet komponenter i förrådet med resultatet från a)? c) Då det är dåligt med plats i förråden kommer det ett direktiv från företagsledningen som säger att det genomsnittliga antalet komponenter i förrådet inte får vara högre än 30 st. Hur påverkar detta din partiformning och hur mycket kostar restriktionen per år jämfört med resultatet från a)? Uppgift 4. Volymvärdesanalys Du ska genomföra en ABC-analys på tre produkter som lagerförs av ditt företag. Uppgifterna som du har att tillgå är följande: Artikel Värde/st Omsättning (st) Produkt kr 450 st Produkt kr 1400 st Produkt kr 2000 st a) Genomför en fullständig ABC-analys och redovisa alla steg. b) Redogör kortfattat för minst en fördel och två nackdelar med ABC-analyser. ~ 7 ~

8 Övningsuppgifter Uppgift 5. Säkerhetslager Beräkna hur stort säkerhetslager man bör ha för bokhyllan Nisse. Följande förutsättningar gäller: Man önskar hålla en leveransservice om 97% vilket ger K=1,88 Ledtiden, som är 14d, visar ingen avvikelse (JIT-leveranser). Standardavvikelsen i efterfrågan är 10st/d. Vad händer om man vill ha en leveransservice om 99,5% (K=2,58)i stället? Uppgift 6. Flödeskartläggning Företaget Larsson /// tillverkar bl a en telefon. Till denna köper man in dels råmaterial (plast) men också halvfabrikat. Råmaterialet köps in och läggs vid ankomsten i förråd. Tillverkningen startar med att plasten tas från förrådet till gjuteriet där plastdetaljerna gjuts. Därefter går detaljerna vidare till monteringen. Här monteras elektroniken i plasthöljet. All elektronik köps färdig och anländer till företaget i rätt tid för att gå direkt in i monteringen. Efter detta läggs telefonerna i lager. När beställning på varor kommer packas telefonen ihop med en sladd eftersom sladden kan fås i olika färg (kundorderstyrt). Därefter skickas telefonerna ut till kunderna. Sladdarna köps in färdiga och lagras i väntan på utleverans. Rita en bild av flödet för telefonen. Använd de vanliga symbolerna. Uppgift 7. Flödeskartläggning Ditt företag säljer en produkt som består av två ingående komponenter, A och B. Dessa komponenter köps in från en underleverantör och läggs vid ankomsten in i förråd. Förbrukningen är jämn över året och man köper 500 st av var komponent vid varje inköpstillfälle. Partistorlek i produktionen är 50 st. Produktionen består endast av en monteringsavdelning där A och B monteras samman till den slutliga produkten. Efter detta läggs produkten in i ett färdigvarulager. Lite data om företaget och produkten: Omsättning/år 6000 st Inköpspris för A 10 kr/st Inköpspris för B 20 kr/st Förädlingsvärde, montering (lön o drift) 20 kr/st Säkerhetslager i färdigvarulager 250 st Genomloppstid i produktionen 2 veckor Rita en bild av flödet med vedertagna symboler. Beräkna därefter medellagernivå, medellagervärde och genomloppstid (där detta inte är känt) för alla led i kedjan. ~ 8 ~

9 Övningsuppgifter Uppgift 8. Säkerhetslager/Beställningspunkt Beräkna hur stort säkerhetslager man bör ha för bokhyllan Nisse. Följande förutsättningar gäller: Efterfrågan/behovet är 3600 st/år. Man önskar hålla en leveransservice om 97% (k=1,88). Ledtiden, som är 14d, visar ingen avvikelse (JIT-leveranser). Standardavvikelsen i efterfrågan är 10st/d. Ett år har 360d. Beräkna också säkerhetslagret med samma parametrar men med en leveransservice om 99,5% (k=2,58). Antag nu att ledtiderna börjar att variera med en standardavvikelse om 2d. Hur stort bör då säkerhetslagret vara i de två fallen. Beräkna nu beställningspunkten (två olika) för bokhyllan Nisse med utgångspunkt från uppgifterna i föregående uppgift (ingen avvikelse i ledtid). Ordersärkostnaden för beställning av Nisse är 900kr per gång. Lagerräntan är 25% om året. Inköpspriset är 1400kr/st. Beräkna den genomsnittliga kapitalbindning som Nisse ger upphov till i de två olika fallen om man använder sig av optimal inköpskvantitet. Uppgift 9. DuPont Du arbetar på företaget Rt AB. Du får i uppdrag att analysera de ekonomiska konsekvenserna av några förslag till satsningar inför framtiden. Du ska använda DuPont-modellen för detta. De två förslagen är a) lagervärdet minskas med 20 MSEK, b) inköpskostnaderna minskas med 5%. Hur påverkas räntabiliteten, vinstmarginalen resp kapitalomsättningshastigheten? Kostnader Inköpskostnader (DM) 40 MSEK Lönekostnad (DL) 10 MSEK Övriga Kostnader 10 MSEK Intäkter Försäljning 72 MSEK Ränteintäkter 0,25 MSEK Kapitalanvändning Medellagervärde 60 MSEK Anläggningstillgångar 40 MSEK Kassa 5 MSEK Kundfordringar 3 MSEK ~ 9 ~

10 Övningsuppgifter Uppgift 10. Volymvärdesanalys Ditt företag lagerför tio st produkter. Du får i uppdrag att göra en differentiering av dessa produkter för att man på företaget ska veta vilka som är de viktigaste. Du ska göra uppdelningen i tre produktklasser, A, B och C. Nedan följer de fakta du behöver för att genomföra detta. Prod nr Pris/st kr Omsättning st Uppgift 11. Fraktberäkning Till din hjälp har du den så kallade B-A-B taxan och dess beräkningsmetod. (Se bilaga) Du har till uppgift att fraktberäkna en leverans bestående av 10 kartonger kurslitteratur som skall skickas från Förlaget AB i Stockholm till Logistikprogrammet i Norrköping med lastbil. Kartongerna väger 700 kg tillsammans och böckerna är inte skrymmande. Stockholm har B-taxerad 1. Norrköping har B-taxerad 2. Avståndet mellan orterna är 160 km. Beräkna fraktkostnaden. Uppgift 12. Fraktberäkning Stålplåt från SSAB i Luleå skall denna gång skickas med lastbil till en kund i Göteborg Stålplåten väger kg. Luleå har B-taxerad 7, Göteborg 1. Avståndet mellan orterna är 1140 km. Beräkna fraktkostnaden, och observera att kunden har rätt att betala kostnaden i ett högre viktintervall om detta är billigare! ~ 10 ~

11 Övningsuppgifter Uppgift 13. Prognoser Efterfrågan respektive prognos för efterfrågan under en period har sett ut som följer: Juni Juli Aug Sept Efterfrågan Prognos Gör en prognos för oktober dels med metoden Exponentiell utjämning där konstanten är 0,3 och dels med metoden Glidande medelvärde med basen 3. Uppgift 14. MRP Företaget du arbetar för tillverkar två produkter, bord och stol. Alla bord och stolar har fyra ben och är utrustade med gummifötter av samma typ, en på varje ben. På företaget har man gjort en prognos och utifrån denna fastställt ett produktionsprogram för färdiga bord och stolar enl följande: Vecka Stol Bord För de aktuella gummifötterna gäller också följande: Förbrukningen kan antas vara jämn över tiden. Det totala behovet av gummifötter är st/år. Dessa kostar 4,50kr/st i inköpspris. Ordersärkostnaden vid inköp är 250kr/gång och företaget tillämpar en lagerränta om 35%. Ledtiden är en vecka. I vecka 52 visar lagersaldot att det finns 1 800st gummifötter hemma i lager. Företaget använder givetvis en inköpskvantitet som ger den lägsta totalkostnaden. Gör en nettobehovsberäkning gällande behovet av gummifötter för veckorna 1 tom 15. Beräkna ordersärkostnaderna för gummifötterna under ett år. ~ 11 ~

12 Övningsuppgifter Uppgift 15. Kombinerad uppgift Ditt företag tillverkar produkten Kalle. Produktionen sker i två steg, verkstad och montering. Wilsonformeln används alltid för att bestämma partistorlekar. För att tillverka Kalle börjar man med ett råmaterial, Nisse, som köps in från leverantör. Nisse läggs vid ankomst till företaget in i förråd. Därefter går det vidare till verkstaden där det förädlas till produkten Emma. Emma läggs sedan in i ett mellanlager. Till mellanlagret anländer, från leverantör, komponenten Olle. Nästa steg är monteringen där en Emma monteras ihop med två Olle till den slutliga produkten Kalle. Kalle läggs sedan in i färdigvarulagret i väntan på försäljning. Lite siffror: Önskad servicenivå i förråd 99,5% (k=2,58) SD D 8 st/dag SD LT 0 st/dag Försäljning, Kalle st/år Ledtid vid beställning, Nisse 14 dagar Inköpspris, Nisse 156 kr/st Inköpspris, Olle 230 kr/st Ordersärkostnad vid inköp kr/gång Lagerränta 25% Förädlingsvärde, verkstad 240 kr/st Förädlingsvärde, montering 180 kr/st GLT, verkstad 5 dagar GLT, montering 4 dagar Gör följande: Rita en bild över flödet för produkten Kalle genom hela företaget. Rita produktstrukturen för Kalle. Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT i förrådet. Beräkna genomsnittligt värde för PIA i verkstaden. Beräkna hur mycket en Kalle är värd när den finns i färdigvarulagret. ~ 12 ~

13 Övningsuppgifter Uppgift 16. Medellager Beräkna medellagernivån för nedanstående exempel. Rita också en lagerbild för varje exempel (bild som beskriver lagernivåns variationer över tiden). Transport. En produkt transporteras med båt till företaget. Totalt transporteras st/år. Sex lika stora transporter genomförs med jämna mellanrum varje år. Transporttiden är 20 dagar. Ett år har 360 dagar. Förråd. En produkt köps hem i partier om 2 000st var 20:de dag. Den läggs vid ankomst till företaget in i förråd. Produkten förbrukas sedan i jämn takt. Man håller också ett säkerhetslager om 400st. Omsättningen för en produkt är st/år. Produkten har en genomsnittlig genomloppstid i produktionen om 25 dagar. Hur stort är det genomsnittliga antalet produkter i arbete (PIA) i produktionen? (Ingen bild att rita) ~ 13 ~

14 Lösningar Lösningsförslag 1 D=40000 st/år K=250 kr/gång V=175 kr/st W=30% Wilson: 2* 40000* 250 Q = 617st 175* 0, Ctot = * * 175* 0, kr / år Lösningsförslag 2 D=75000 st/år K= =350 kr/gång V=35 kr/st W=30% Wilson: 2* 75000* 350 a) Q = 2236st 35* 0, b) Ctot = * * 35* 0, kr / år c) Medellager = Q 2 = = 1118st Q 2236 Kapitalbin dning = * V = *35 = 39130kr 2 2 d) Ordersärkostnader för ett år = D * Q K=75000 * kr / år 2236 e) Från 2b) fås kr/år då Q=2236 st. Addera inköpspriset så får man totalt *35= kr/år. Med rabatt blir Q=10000 och V=34 kr. Detta ger: Ctot = * * 34* 0, kr / år Addera inköpspriset *34= kr/år. Välj rabatt. ~ 14 ~

15 Lösningsförslag 3 D=1500 st/år K= =750 kr/gång V=800+50=850 kr/st W=30% Wilson: 2* 1500* 750 a) Q = 94st 850* 0, 3 b) Medellager = Q 2 = 94 2 = 47st 1500 c) Ctot = * * 850* 0, kr / år 94 2 Om medellagret inte ska vara större än 30 st så måste Q vara 60 st. C tot(q = 60) = * * 850* 0, kr / år 60 2 Kostnaden för att gå från Q=94 till Q=60 blir: =2447 kr/år Lösningar Lösningsförslag 4 Artikel Värde Omsättning Volvärde % av volvärde % av volvärde ack % av ant prod ack ABCklass Prod % 54% 33% A Prod % 85% 67% B Prod % 100% 100% C Sa % Lösningsförslag 5 K=1,88 (97%servicegrad) LT=14 SL = 1,88*10* 14 70st Med K=2,58 (99,5% servicegrad) SL = 2,58*10* 14 96st SDD=10 st/dag ~ 15 ~

16 Lösningar Lösningsförslag 6 Förråd Gjuteri Montering Lager Elektronik Sladdar Lösningsförslag 7 A B Förråd Montering Lager Förråd. Jämn efterfrågan, 500 st/månad köps in. Egentligen partivisa uttag till produktionen (50 st/gång) men kan approximeras till kontinuerligt uttag. Detta ger: L= Q 500 = = 250st för vardera A och B Medellagervärde = * * 20 = 7500kr 2 2 GLT? => L = Omsättning / tidsenhet *GLT detta ger: 250 GLT = 6000 / , veckor Montering: GLT givet i texten =2 veckor L = 6000 / 52* 2 231st Medellagervärde = 231( ) = 9240kr 2 Färdigvarulager: L= Q + SL = = 275st 2 2 Medellagervärde = 275( ) = 13750kr GLT = / 52 24, veckor ~ 16 ~

17 Lösningar Lösningsförslag 8 Säkerhetslager utan avvikelse i ledtiden. SD = 10 LT = 14 k = 1,88 SL= 70st med 99,5% service fås k=2,58 och SL = 97st Säkerhetslager med avvikelse i ledtiden D=3600 st/år ger D M = 3600/360=10 st/dag. SD LT =2 Med k=1,88 fås SL=79 Med k=2,58 fås SL=109 Beställningspunkt. K=1,88 => BP=14* = 210st K=2,58 => BP=14* = 237 Kapitalbindning. Räkna först Wilsonformeln vilket ger Q=136 st Medellagret fås med Q/2 + SL SL=70 => 136/2 + 70=138st Kapitalbindning 138*1400= kr SL=96 => 136/2 + 97=165st Kapitalbindning 165*1400= kr ~ 17 ~

18 Lösningar Lösningsförslag 9 Direkt material Omsättning 40,00 72,00 Utgångsläge Alla värden i MSEK ,00 Resultat Direkta kostnader - 12,25 10,00 60,00 Avskrivningar / Direkt lön + Omsättning 17,01% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 11,34% 5,00 Täckningsbidrag Vinstmarginal + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 60,00 68,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,67 3,00 40,00 Kundfordringar Anläggningstillgångar 108,00 Direkt material 40,00 72,00 Omsättning a) ,00 Resultat Direkta kostnader - 12,25 10,00 60,00 Avskrivningar / Direkt lön Alla värden i MSEK + Omsättning 17,01% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 13,92% 5,00 Täckningsbidrag Vinstmarginal + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 40,00 48,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,82 3,00 40,00 Kundfordringar Anläggningstillgångar 88,00 ~ 18 ~

19 Direkt material 38,00 72,00 Omsättning b) ,00 Resultat Direkta kostnader - 14,25 10,00 58,00 Avskrivningar / Direkt lön Alla värden i MSEK Täckningsbidrag Vinstmarginal Lösningar + Omsättning 19,79% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 13,19% 5,00 + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 60,00 68,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,67 Kundfordringatillgångar Anläggnings- 108,00 3,00 40,00 ~ 19 ~

20 Lösningar Lösningsförslag 10 Lösningsförslag. Obs att det inte är självklart var gränserna går mellan de olika produktklasserna. Prod nr Pris/st kr Omsättning st Volvärde kr % av tot volvärde Ack volvärde % av ant prod ack ABCklass % 19% 10% A % 37% 20% A % 53% 30% A % 63% 40% B % 72% 50% B % 80% 60% B % 87% 70% B % 92% 80% C % 97% 90% C % 100% 100% C Sa % Lösningsförslag 11 B taxa Stockholm 13 x 7 = 91.- A taxa 160km 84 x 7 = B taxa Norrköping 17 x 7 = Lösningsförslag kg 15000kg B taxa Luleå 3 x 140 = x 150 = A taxa ( Närmast högre avstånd i tabellen) 86 x 140 = x 150 = A taxa Göteborg 1 x 140 = x 150 = Alternativet att betala för kg är förmånligast och väljes därmed. ~ 20 ~

21 Lösningar Lösningsförslag 13 Glidande medelvärde: = 8090st 3 Exponentiell utjämning: ( ) 8094st ,3* = Lösningsförslag 14 Vecka Ingår i st i stol st i bord Bruttobehov Lager-saldo Netto-behov Orderkvantitet Startvecka för ordern Lagersaldo vecka Orderkvantitet Qopt= 5040 D= st/år Ordersärkostnader/år 3968 kr K= 250 kr/gång V= 4,50 kr/st W= 35% /år ~ 21 ~

22 Lösningar Lösningsförslag 15 Nisse Kund Olle Produktstruktur "Kalle" Kalle Emma 1 st Olle 2 st Nisse 1 st 2*1200*18000 Q* = 1052st 156*0,25 SL = k *SD D * LT = 2,58*8* 14 = 77st Q 1052 L = + SL = + 77 = 603st 2 2 Medellager värde = 603*156 = 94068kr L 603 L = Omsättning *GLT GLT = = = 12d (Omsättning /360) 50 L(PIA) = Omsättning*GLT = 50*5 = 250st 240 Värde PIA = 250*(156 + ) = 69000kr 2 Värde Kalle i FVL = * = 1036kr ~ 22 ~

23 Lösningar Lösningsförslag 16 Q * t L = => T 3000* = 60 Q 2000 L = + SL => 1400 = L(PIA) = Omsättning*GLT => 1250 = * ~ 23 ~

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2. AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.1 Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Logistik Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik... 3 Produkter... 3 Kunder och försäljning...

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

www.logistikprogrammet.org 3

www.logistikprogrammet.org 3 2013-02-11 Falllett Ko Fa KoS S elle er N r vii fy När yra a bllir ett t Ettt dram ma i tv vå akter vara av detta är förssta ak kten Dr ramatt utsp pelar sig s inom m kur rsen Lage erstyrn ning & Tra ansportekon

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I den här studien har en analys gjorts av säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion

Läs mer

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor Skulder 8 000 000 kronor Från resultaträkningen Rörelsens intäkter 40 000

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Kapitel 21: Finansiering Finansiering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital

Läs mer

Uppskatta ledtider för anskaffning

Uppskatta ledtider för anskaffning Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 31 Uppskatta ledtider för anskaffning Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en administrativ process.

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-03-09 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Med ordersärkostnader för inköpsartiklar avses alla de kostnader som är förknippade med att

Läs mer

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Kanbansystem betraktas av många som effektivare än andra lagerstyrningssystem,

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Finansiering. Varför behöver företag kapital? Vad är finansiering? Kap 21 Finansiering. Finansiering. Fyra typer av kapital i ett företag.

Finansiering. Varför behöver företag kapital? Vad är finansiering? Kap 21 Finansiering. Finansiering. Fyra typer av kapital i ett företag. Finansiering Kap 21 Finansiering ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital Finansiellt

Läs mer

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Lagerstyrningsakademin.se Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Stig-Arne Mattsson Det finns nog få frågor inom logistiken där det finns så motsatta uppfattningar som

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Förbättring av den inkommande logistiken. Kaj Mikael Pekkala

Förbättring av den inkommande logistiken. Kaj Mikael Pekkala Förbättring av den inkommande logistiken Kaj Mikael Pekkala Examensarbete Företagsekonomi 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 11595 Författare: Kaj Mikael

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 42 Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och

Läs mer

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice för säkerhetslagerberäkning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I en tidigare studie har framkommit

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Produktionsekonomins grunder (PG)

Produktionsekonomins grunder (PG) Produktionsekonomins grunder (PG) Rev. 20070924 MR Litteratur: Olhager (2000) del I, kap. 4 Nedan följer ett antal uppgifter som delvis är repetition av tidigare inhämtade kunskaper, men med ett produktionsekonomiskt

Läs mer

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Uppgift 2.0: Resultatplanering Företaget Aha tillverkar produkten Skyar. Företaget har kalkylerat med fasta kostnader på 936 000 kr och rörliga

Läs mer

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder KITIT AB Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder Version 3.1 Björn Oskarsson och Erik Sandberg Logistik /

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja

Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja Dr. Rolf Forsberg Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå 0920-491926 070-5252363 rolf.forsberg@ies.luth.se SAMMANFATTNING En brandkårsuttryckning som

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Differentiering av servicenivåer för effektivare lagerstyrning

Differentiering av servicenivåer för effektivare lagerstyrning Differentiering av servicenivåer för effektivare lagerstyrning Stig-rne Mattsson Sammanfattning Det är rimligt att förvänta sig att sättet att klassificera artiklar påverkar hur effektiv en servicenivådifferentiering

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Uppskatta ledtider för tillverkning

Uppskatta ledtider för tillverkning Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 32 Uppskatta ledtider för tillverkning Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en process. För en tillverkningsprocess

Läs mer

TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1

TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1 TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1 Kursinfo Introduktion till ämnet Artikelklassificering ABC-analys Helene Lidestam (helene.lidestam@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Produktionsteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41M04B Tentamen ges för: Af2Ma, Al1, Log2, Pu2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120109 Tid:

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader Med lagerhållningssärkostnader avses alla de kostnader som hänger samman med och uppstår genom att

Läs mer

VBEA15 Företagsekonomidelen

VBEA15 Företagsekonomidelen 1(16) Övningstenta VBEA15 Företagsekonomidelen Tentamenstid: 4 timmar Tentamen är indelad i två huvuddelar: Huvuddel Maximalt möjlig poäng Minimipoäng för att bli godkänd A Teorifrågor 16 poäng Utredande

Läs mer

Buffertlager hjälpmedel

Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Presentation buffertlager Genomgång inventering, flytt mm Genomgång ekonomi och betalning Gruppuppgift: kontroll förskrivare, lager mm Buffertlager hjälpmedel

Läs mer

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad.

TNK100 Planering av logistikresurser. 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00. Skriv tydligt. Endast en uppgift får lösas på varje blad. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för teknik och naturvetenskap Fredrik Persson och Maria Johansson TENTAMEN TNK100 Planering av logistikresurser 2009-06-01 Kl. 14.00 18.00 Sal: SP71 Om skrivningen:

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Uppgift 1.1 i resultatplanering

Uppgift 1.1 i resultatplanering Uppgift 1.1 i resultatplanering Justa Plagg AB tillverkar matchtröjor åt idrottslag på beställning. Under 2007 blev företagets produktions- och försäljningsvolym 4000 tröjor, vilken motsvarar företagets

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Finns det bara fördelar med just-in-time?

Finns det bara fördelar med just-in-time? Lagerstyrningsakademin.se Finns det bara fördelar med just-in-time? Stig-Arne Mattsson Av alla de begrepp som ryms inom logistikområdet torde med all säkerhet just-in-time vara den mest kända. Det finns

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 24 augusti 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p).

B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p). Uppgift/Fråga: 1 (6p) A. Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden (2 p): B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Trång sektor Byggdelskalkyl ABC - Aktivitetsbaserad kalkylering Självkostnadskalkylering: Periodkalkylering (processkalkylering) Orderkalkylering (påläggskalkylering)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Thomas Rosenfall DEN 28 AUGUSTI KL.14-18 SAL: Antal uppgifter: 7 Antal sidor:

Läs mer

ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Activity Based Costing Utvecklades på 70-talet i USA i samband med utvecklingen av massproduktion av Ford. Robert S. Kaplan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer