MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling"

Transkript

1 MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling

2 Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning... 8 Uppgift 7. Flödeskartläggning... 8 Uppgift 8. Säkerhetslager/Beställningspunkt... 9 Uppgift 9. DuPont... 9 Uppgift 10. Volymvärdesanalys Uppgift 11. Fraktberäkning Uppgift 12. Fraktberäkning Uppgift 13. Prognoser Uppgift 14. MRP Uppgift 15. Kombinerad uppgift Uppgift 16. Medellager Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag

3 Partiformning, Wilsonformeln Q * = 2 * K * D W * V Formelblad Totalkostnad vid partiformning med Wilsonformeln C tot = Ordersärkostnader + Lagringskostnader D C tot = * K + Q Q 2 * V * W Medellager Medellagernivå = omsättning (i antal) * GLT Medellagernivå = Arean (i figuren) / tid mellan påfyllningar (vid jämnt flöde) Säkerhetslager, osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan SL = ( k * SD * LT) + ( k * SD * D ) 2 2 D LT M Säkerhetslager, osäkerhet i efterfrågan SL = k * SDD * LT Säkerhetslager, osäkerhet i ledtid SL = k * SD * D LT M Betällningspunkt BP=FL+SL Nyckeltal R T = VM * KOH VM = Resultat Omsättning KOH = Omsättning Totalt Kapital Prognoser Glidande medelvärde X Xt 1 + Xt +... Xt n ˆ 2 t = Exponentiell utjämning Xˆ ˆ ( ˆ t = X t + α X t 1 X t 1 1 n )

4

5

6 Övningsuppgifter Uppgift 1. Partiformning Du får i uppgift att beräkna optimal hemtagningskvantitet för en produkt. Behovet är jämnt fördelat över året och uppgår till 40000st/år. Vid varje beställning uppstår en kostnad om 250kr för fakturahantering och annan administration. Inköpspriset för produkten är 175kr/st och lagerräntan som används vid företaget är 30%. Hur stor är den optimala hemtagningskvantiteten och vad är den totala kostnaden för ordersärkostnader och lagringskostnader för detta upplägg? Uppgift 2. Partiformning Ett företag i Norrköping tillverkar den nya trendprodukten telefon med nummerskiva och vev. Telefonen är en storsäljare och har på kort tid etablerat sig på en stabil och jämn försäljningsnivå. Då den nu anses som etablerad vill man från företagsledningens sida se över kostnadsbilden för att finna eventuella rationaliseringsåtgärder kring materialflödet. Din uppgift blir i detta sammanhang att utreda hemtagningsrutinerna för en av delkomponenterna, nummerskivan, vilken man köper in från en underleverantör. Det underlag du får att arbeta efter är: Det totala behovet av nummerskivor uppgår till st/år. Inköpspriset för skivan är 35 kr/st. Den administrativa kostnaden för varje inköpstillfälle är 150 kr. För transporterna får vi betala en fast kostnad om 200 kr/tillfälle och en rörlig kostnad om 1 kr/st. Företaget tillämpar en lagerränta om 30%. De uppgifter du får att besvara är: a) Hur många nummerskivor ska företaget köpa hem vid varje tillfälle för att kostnaderna ska bli så låga som möjligt? b) Vad blir den totala kostnaden per år för detta upplägg? (Inköpspriset oräknat) c) Hur hög blir medellagernivån för nummerskivorna i förrådet och hur stor kapitalbindning ger de upphov till i förrådet? d) Hur stora blir ordersärkostnaderna för detta upplägg under ett år? e) Under ditt arbete tar du också kontakt med leverantören för en diskussion. Han berättar då att han gärna vill leverera stora partier vid varje tillfälle och att han kan tänka sig att ge en rabatt på 1 kr/st om ni köper st nummerskivor vid varje tillfälle. Presentera en kostnadsjämförelse för alternativen med och utan rabatt och ge en rekommendation angående vilket alternativ som företaget bör välja. ~ 6 ~

7 Övningsuppgifter Uppgift 3. Partiformning Ditt företag ska starta upp tillverkning av en ny produkt. Till denna produkt behöver man en komponent som ska köpas in från en underleverantör. Gjorda prognoser visar att behovet av komponenten uppgår till 1500 st om året. Priset för komponenten har redan förhandlats fram med leverantören och fastställts till 800 kr per st oavsett inköpsvolym. Företaget har också träffat ett avtal med en transportör om ett fast pris per sändning för transporterna. En sändning kostar enligt detta avtal 500 kr att transportera. Vid varje ordertillfälle uppstår diverse kostnader för ditt företag. Hanteringen av fakturorna kostar 100 kr vid varje tillfälle. Varje gång godsmottagningen får en sändning har man en administrativ kostnad om 150 kr. Innan komponenterna läggs in i förrådet görs också en kvalitetskontroll som kostar 50 kr per st. Ditt företag tillämpar en generell lagerränta om 30%. a) Du får i uppdrag att utifrån dessa uppgifter bestämma hur många komponenter som ska beställas hem i varje sändning. Du ska beräkna optimal orderkvantitet. Ledning: Rörliga kostnader bör adderas till komponentens värde. b) Hur stort blir det genomsnittliga antalet komponenter i förrådet med resultatet från a)? c) Då det är dåligt med plats i förråden kommer det ett direktiv från företagsledningen som säger att det genomsnittliga antalet komponenter i förrådet inte får vara högre än 30 st. Hur påverkar detta din partiformning och hur mycket kostar restriktionen per år jämfört med resultatet från a)? Uppgift 4. Volymvärdesanalys Du ska genomföra en ABC-analys på tre produkter som lagerförs av ditt företag. Uppgifterna som du har att tillgå är följande: Artikel Värde/st Omsättning (st) Produkt kr 450 st Produkt kr 1400 st Produkt kr 2000 st a) Genomför en fullständig ABC-analys och redovisa alla steg. b) Redogör kortfattat för minst en fördel och två nackdelar med ABC-analyser. ~ 7 ~

8 Övningsuppgifter Uppgift 5. Säkerhetslager Beräkna hur stort säkerhetslager man bör ha för bokhyllan Nisse. Följande förutsättningar gäller: Man önskar hålla en leveransservice om 97% vilket ger K=1,88 Ledtiden, som är 14d, visar ingen avvikelse (JIT-leveranser). Standardavvikelsen i efterfrågan är 10st/d. Vad händer om man vill ha en leveransservice om 99,5% (K=2,58)i stället? Uppgift 6. Flödeskartläggning Företaget Larsson /// tillverkar bl a en telefon. Till denna köper man in dels råmaterial (plast) men också halvfabrikat. Råmaterialet köps in och läggs vid ankomsten i förråd. Tillverkningen startar med att plasten tas från förrådet till gjuteriet där plastdetaljerna gjuts. Därefter går detaljerna vidare till monteringen. Här monteras elektroniken i plasthöljet. All elektronik köps färdig och anländer till företaget i rätt tid för att gå direkt in i monteringen. Efter detta läggs telefonerna i lager. När beställning på varor kommer packas telefonen ihop med en sladd eftersom sladden kan fås i olika färg (kundorderstyrt). Därefter skickas telefonerna ut till kunderna. Sladdarna köps in färdiga och lagras i väntan på utleverans. Rita en bild av flödet för telefonen. Använd de vanliga symbolerna. Uppgift 7. Flödeskartläggning Ditt företag säljer en produkt som består av två ingående komponenter, A och B. Dessa komponenter köps in från en underleverantör och läggs vid ankomsten in i förråd. Förbrukningen är jämn över året och man köper 500 st av var komponent vid varje inköpstillfälle. Partistorlek i produktionen är 50 st. Produktionen består endast av en monteringsavdelning där A och B monteras samman till den slutliga produkten. Efter detta läggs produkten in i ett färdigvarulager. Lite data om företaget och produkten: Omsättning/år 6000 st Inköpspris för A 10 kr/st Inköpspris för B 20 kr/st Förädlingsvärde, montering (lön o drift) 20 kr/st Säkerhetslager i färdigvarulager 250 st Genomloppstid i produktionen 2 veckor Rita en bild av flödet med vedertagna symboler. Beräkna därefter medellagernivå, medellagervärde och genomloppstid (där detta inte är känt) för alla led i kedjan. ~ 8 ~

9 Övningsuppgifter Uppgift 8. Säkerhetslager/Beställningspunkt Beräkna hur stort säkerhetslager man bör ha för bokhyllan Nisse. Följande förutsättningar gäller: Efterfrågan/behovet är 3600 st/år. Man önskar hålla en leveransservice om 97% (k=1,88). Ledtiden, som är 14d, visar ingen avvikelse (JIT-leveranser). Standardavvikelsen i efterfrågan är 10st/d. Ett år har 360d. Beräkna också säkerhetslagret med samma parametrar men med en leveransservice om 99,5% (k=2,58). Antag nu att ledtiderna börjar att variera med en standardavvikelse om 2d. Hur stort bör då säkerhetslagret vara i de två fallen. Beräkna nu beställningspunkten (två olika) för bokhyllan Nisse med utgångspunkt från uppgifterna i föregående uppgift (ingen avvikelse i ledtid). Ordersärkostnaden för beställning av Nisse är 900kr per gång. Lagerräntan är 25% om året. Inköpspriset är 1400kr/st. Beräkna den genomsnittliga kapitalbindning som Nisse ger upphov till i de två olika fallen om man använder sig av optimal inköpskvantitet. Uppgift 9. DuPont Du arbetar på företaget Rt AB. Du får i uppdrag att analysera de ekonomiska konsekvenserna av några förslag till satsningar inför framtiden. Du ska använda DuPont-modellen för detta. De två förslagen är a) lagervärdet minskas med 20 MSEK, b) inköpskostnaderna minskas med 5%. Hur påverkas räntabiliteten, vinstmarginalen resp kapitalomsättningshastigheten? Kostnader Inköpskostnader (DM) 40 MSEK Lönekostnad (DL) 10 MSEK Övriga Kostnader 10 MSEK Intäkter Försäljning 72 MSEK Ränteintäkter 0,25 MSEK Kapitalanvändning Medellagervärde 60 MSEK Anläggningstillgångar 40 MSEK Kassa 5 MSEK Kundfordringar 3 MSEK ~ 9 ~

10 Övningsuppgifter Uppgift 10. Volymvärdesanalys Ditt företag lagerför tio st produkter. Du får i uppdrag att göra en differentiering av dessa produkter för att man på företaget ska veta vilka som är de viktigaste. Du ska göra uppdelningen i tre produktklasser, A, B och C. Nedan följer de fakta du behöver för att genomföra detta. Prod nr Pris/st kr Omsättning st Uppgift 11. Fraktberäkning Till din hjälp har du den så kallade B-A-B taxan och dess beräkningsmetod. (Se bilaga) Du har till uppgift att fraktberäkna en leverans bestående av 10 kartonger kurslitteratur som skall skickas från Förlaget AB i Stockholm till Logistikprogrammet i Norrköping med lastbil. Kartongerna väger 700 kg tillsammans och böckerna är inte skrymmande. Stockholm har B-taxerad 1. Norrköping har B-taxerad 2. Avståndet mellan orterna är 160 km. Beräkna fraktkostnaden. Uppgift 12. Fraktberäkning Stålplåt från SSAB i Luleå skall denna gång skickas med lastbil till en kund i Göteborg Stålplåten väger kg. Luleå har B-taxerad 7, Göteborg 1. Avståndet mellan orterna är 1140 km. Beräkna fraktkostnaden, och observera att kunden har rätt att betala kostnaden i ett högre viktintervall om detta är billigare! ~ 10 ~

11 Övningsuppgifter Uppgift 13. Prognoser Efterfrågan respektive prognos för efterfrågan under en period har sett ut som följer: Juni Juli Aug Sept Efterfrågan Prognos Gör en prognos för oktober dels med metoden Exponentiell utjämning där konstanten är 0,3 och dels med metoden Glidande medelvärde med basen 3. Uppgift 14. MRP Företaget du arbetar för tillverkar två produkter, bord och stol. Alla bord och stolar har fyra ben och är utrustade med gummifötter av samma typ, en på varje ben. På företaget har man gjort en prognos och utifrån denna fastställt ett produktionsprogram för färdiga bord och stolar enl följande: Vecka Stol Bord För de aktuella gummifötterna gäller också följande: Förbrukningen kan antas vara jämn över tiden. Det totala behovet av gummifötter är st/år. Dessa kostar 4,50kr/st i inköpspris. Ordersärkostnaden vid inköp är 250kr/gång och företaget tillämpar en lagerränta om 35%. Ledtiden är en vecka. I vecka 52 visar lagersaldot att det finns 1 800st gummifötter hemma i lager. Företaget använder givetvis en inköpskvantitet som ger den lägsta totalkostnaden. Gör en nettobehovsberäkning gällande behovet av gummifötter för veckorna 1 tom 15. Beräkna ordersärkostnaderna för gummifötterna under ett år. ~ 11 ~

12 Övningsuppgifter Uppgift 15. Kombinerad uppgift Ditt företag tillverkar produkten Kalle. Produktionen sker i två steg, verkstad och montering. Wilsonformeln används alltid för att bestämma partistorlekar. För att tillverka Kalle börjar man med ett råmaterial, Nisse, som köps in från leverantör. Nisse läggs vid ankomst till företaget in i förråd. Därefter går det vidare till verkstaden där det förädlas till produkten Emma. Emma läggs sedan in i ett mellanlager. Till mellanlagret anländer, från leverantör, komponenten Olle. Nästa steg är monteringen där en Emma monteras ihop med två Olle till den slutliga produkten Kalle. Kalle läggs sedan in i färdigvarulagret i väntan på försäljning. Lite siffror: Önskad servicenivå i förråd 99,5% (k=2,58) SD D 8 st/dag SD LT 0 st/dag Försäljning, Kalle st/år Ledtid vid beställning, Nisse 14 dagar Inköpspris, Nisse 156 kr/st Inköpspris, Olle 230 kr/st Ordersärkostnad vid inköp kr/gång Lagerränta 25% Förädlingsvärde, verkstad 240 kr/st Förädlingsvärde, montering 180 kr/st GLT, verkstad 5 dagar GLT, montering 4 dagar Gör följande: Rita en bild över flödet för produkten Kalle genom hela företaget. Rita produktstrukturen för Kalle. Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT i förrådet. Beräkna genomsnittligt värde för PIA i verkstaden. Beräkna hur mycket en Kalle är värd när den finns i färdigvarulagret. ~ 12 ~

13 Övningsuppgifter Uppgift 16. Medellager Beräkna medellagernivån för nedanstående exempel. Rita också en lagerbild för varje exempel (bild som beskriver lagernivåns variationer över tiden). Transport. En produkt transporteras med båt till företaget. Totalt transporteras st/år. Sex lika stora transporter genomförs med jämna mellanrum varje år. Transporttiden är 20 dagar. Ett år har 360 dagar. Förråd. En produkt köps hem i partier om 2 000st var 20:de dag. Den läggs vid ankomst till företaget in i förråd. Produkten förbrukas sedan i jämn takt. Man håller också ett säkerhetslager om 400st. Omsättningen för en produkt är st/år. Produkten har en genomsnittlig genomloppstid i produktionen om 25 dagar. Hur stort är det genomsnittliga antalet produkter i arbete (PIA) i produktionen? (Ingen bild att rita) ~ 13 ~

14 Lösningar Lösningsförslag 1 D=40000 st/år K=250 kr/gång V=175 kr/st W=30% Wilson: 2* 40000* 250 Q = 617st 175* 0, Ctot = * * 175* 0, kr / år Lösningsförslag 2 D=75000 st/år K= =350 kr/gång V=35 kr/st W=30% Wilson: 2* 75000* 350 a) Q = 2236st 35* 0, b) Ctot = * * 35* 0, kr / år c) Medellager = Q 2 = = 1118st Q 2236 Kapitalbin dning = * V = *35 = 39130kr 2 2 d) Ordersärkostnader för ett år = D * Q K=75000 * kr / år 2236 e) Från 2b) fås kr/år då Q=2236 st. Addera inköpspriset så får man totalt *35= kr/år. Med rabatt blir Q=10000 och V=34 kr. Detta ger: Ctot = * * 34* 0, kr / år Addera inköpspriset *34= kr/år. Välj rabatt. ~ 14 ~

15 Lösningsförslag 3 D=1500 st/år K= =750 kr/gång V=800+50=850 kr/st W=30% Wilson: 2* 1500* 750 a) Q = 94st 850* 0, 3 b) Medellager = Q 2 = 94 2 = 47st 1500 c) Ctot = * * 850* 0, kr / år 94 2 Om medellagret inte ska vara större än 30 st så måste Q vara 60 st. C tot(q = 60) = * * 850* 0, kr / år 60 2 Kostnaden för att gå från Q=94 till Q=60 blir: =2447 kr/år Lösningar Lösningsförslag 4 Artikel Värde Omsättning Volvärde % av volvärde % av volvärde ack % av ant prod ack ABCklass Prod % 54% 33% A Prod % 85% 67% B Prod % 100% 100% C Sa % Lösningsförslag 5 K=1,88 (97%servicegrad) LT=14 SL = 1,88*10* 14 70st Med K=2,58 (99,5% servicegrad) SL = 2,58*10* 14 96st SDD=10 st/dag ~ 15 ~

16 Lösningar Lösningsförslag 6 Förråd Gjuteri Montering Lager Elektronik Sladdar Lösningsförslag 7 A B Förråd Montering Lager Förråd. Jämn efterfrågan, 500 st/månad köps in. Egentligen partivisa uttag till produktionen (50 st/gång) men kan approximeras till kontinuerligt uttag. Detta ger: L= Q 500 = = 250st för vardera A och B Medellagervärde = * * 20 = 7500kr 2 2 GLT? => L = Omsättning / tidsenhet *GLT detta ger: 250 GLT = 6000 / , veckor Montering: GLT givet i texten =2 veckor L = 6000 / 52* 2 231st Medellagervärde = 231( ) = 9240kr 2 Färdigvarulager: L= Q + SL = = 275st 2 2 Medellagervärde = 275( ) = 13750kr GLT = / 52 24, veckor ~ 16 ~

17 Lösningar Lösningsförslag 8 Säkerhetslager utan avvikelse i ledtiden. SD = 10 LT = 14 k = 1,88 SL= 70st med 99,5% service fås k=2,58 och SL = 97st Säkerhetslager med avvikelse i ledtiden D=3600 st/år ger D M = 3600/360=10 st/dag. SD LT =2 Med k=1,88 fås SL=79 Med k=2,58 fås SL=109 Beställningspunkt. K=1,88 => BP=14* = 210st K=2,58 => BP=14* = 237 Kapitalbindning. Räkna först Wilsonformeln vilket ger Q=136 st Medellagret fås med Q/2 + SL SL=70 => 136/2 + 70=138st Kapitalbindning 138*1400= kr SL=96 => 136/2 + 97=165st Kapitalbindning 165*1400= kr ~ 17 ~

18 Lösningar Lösningsförslag 9 Direkt material Omsättning 40,00 72,00 Utgångsläge Alla värden i MSEK ,00 Resultat Direkta kostnader - 12,25 10,00 60,00 Avskrivningar / Direkt lön + Omsättning 17,01% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 11,34% 5,00 Täckningsbidrag Vinstmarginal + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 60,00 68,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,67 3,00 40,00 Kundfordringar Anläggningstillgångar 108,00 Direkt material 40,00 72,00 Omsättning a) ,00 Resultat Direkta kostnader - 12,25 10,00 60,00 Avskrivningar / Direkt lön Alla värden i MSEK + Omsättning 17,01% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 13,92% 5,00 Täckningsbidrag Vinstmarginal + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 40,00 48,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,82 3,00 40,00 Kundfordringar Anläggningstillgångar 88,00 ~ 18 ~

19 Direkt material 38,00 72,00 Omsättning b) ,00 Resultat Direkta kostnader - 14,25 10,00 58,00 Avskrivningar / Direkt lön Alla värden i MSEK Täckningsbidrag Vinstmarginal Lösningar + Omsättning 19,79% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 13,19% 5,00 + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 60,00 68,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,67 Kundfordringatillgångar Anläggnings- 108,00 3,00 40,00 ~ 19 ~

20 Lösningar Lösningsförslag 10 Lösningsförslag. Obs att det inte är självklart var gränserna går mellan de olika produktklasserna. Prod nr Pris/st kr Omsättning st Volvärde kr % av tot volvärde Ack volvärde % av ant prod ack ABCklass % 19% 10% A % 37% 20% A % 53% 30% A % 63% 40% B % 72% 50% B % 80% 60% B % 87% 70% B % 92% 80% C % 97% 90% C % 100% 100% C Sa % Lösningsförslag 11 B taxa Stockholm 13 x 7 = 91.- A taxa 160km 84 x 7 = B taxa Norrköping 17 x 7 = Lösningsförslag kg 15000kg B taxa Luleå 3 x 140 = x 150 = A taxa ( Närmast högre avstånd i tabellen) 86 x 140 = x 150 = A taxa Göteborg 1 x 140 = x 150 = Alternativet att betala för kg är förmånligast och väljes därmed. ~ 20 ~

21 Lösningar Lösningsförslag 13 Glidande medelvärde: = 8090st 3 Exponentiell utjämning: ( ) 8094st ,3* = Lösningsförslag 14 Vecka Ingår i st i stol st i bord Bruttobehov Lager-saldo Netto-behov Orderkvantitet Startvecka för ordern Lagersaldo vecka Orderkvantitet Qopt= 5040 D= st/år Ordersärkostnader/år 3968 kr K= 250 kr/gång V= 4,50 kr/st W= 35% /år ~ 21 ~

22 Lösningar Lösningsförslag 15 Nisse Kund Olle Produktstruktur "Kalle" Kalle Emma 1 st Olle 2 st Nisse 1 st 2*1200*18000 Q* = 1052st 156*0,25 SL = k *SD D * LT = 2,58*8* 14 = 77st Q 1052 L = + SL = + 77 = 603st 2 2 Medellager värde = 603*156 = 94068kr L 603 L = Omsättning *GLT GLT = = = 12d (Omsättning /360) 50 L(PIA) = Omsättning*GLT = 50*5 = 250st 240 Värde PIA = 250*(156 + ) = 69000kr 2 Värde Kalle i FVL = * = 1036kr ~ 22 ~

23 Lösningar Lösningsförslag 16 Q * t L = => T 3000* = 60 Q 2000 L = + SL => 1400 = L(PIA) = Omsättning*GLT => 1250 = * ~ 23 ~

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

Produktionsekonomins grunder (PG)

Produktionsekonomins grunder (PG) Produktionsekonomins grunder (PG) Rev. 20070924 MR Litteratur: Olhager (2000) del I, kap. 4 Nedan följer ett antal uppgifter som delvis är repetition av tidigare inhämtade kunskaper, men med ett produktionsekonomiskt

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel EXAMENSARBETE 2008:220 CIV Produktionsstyrning med datorhjälpmedel Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen

Läs mer

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00)

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00) Examensarbete Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia Författare: Handledare LTH: Handledare Faurecia: Examinator: Niklas Gudmundsson (E-01) Christoffer Kronqvist (E-00) Bengt

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet JOHAN STENQVIST ALEXANDER WAHLSTRÖM Institutionen för Teknikens

Läs mer

Kartläggning av företags kunskaper, behov och förväntningar på lagerstyrning & lagerstyrningssystem

Kartläggning av företags kunskaper, behov och förväntningar på lagerstyrning & lagerstyrningssystem Kartläggning av företags kunskaper, behov och förväntningar på lagerstyrning & lagerstyrningssystem Cecilia Lindström Patrik Martin Examensarbete Företagsekonomi Förnamn Efternamn 2012 EXAMENSARBETE Arcada

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Sasa Asanovic Erik Berg EXAMENSARBETE 2010 Industriell organisation och ekonomi inriktning logistik och ledning Förbättring av produktionsplaneringen

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

2015-03-10. Fallet KoS. eller när vi fyra blir ett. Ett drama i två akter varav detta är akt 2

2015-03-10. Fallet KoS. eller när vi fyra blir ett. Ett drama i två akter varav detta är akt 2 2015-03-10 Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Ett drama i två akter varav detta är akt 2 Innehållsförteckning Administration av lagret.... 3 Upphandling av transporter...11 Fraktberäkning 2...13 Tull...31

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Foto: Per Jiborn Avsnitt ur Ekoturismskolan publicerad den 7 april 2009 Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Vad är rätt pris? Det här tycks vara den absolut svåraste delen i företagandet!

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem Introduktion till Winbas Att byta affärssystem En hjälp på vägen, för dig som skall byta affärssysstem Att byta affärssystem är ingen lätt uppgift. Det är både dyrt och omständigt och du får inga direkta

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

RAPPORT Kalkylverktyg

RAPPORT Kalkylverktyg RAPPORT Kalkylverktyg Lönsamhetskalkylering vid biogastillämpningar Leif Gustafsson Innovatum AB Trollhättan 2010-02-06 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Leif Gustafsson, Innovatum

Läs mer