INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERN LOGISTIK. Exempelsamling"

Transkript

1 INTERN LOGISTIK Exempelsamling

2 Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning... 8 Uppgift 7. Flödeskartläggning... 8 Uppgift 8.Kapitalbindning... 9 Uppgift 9. DuPont... 9 Uppgift 10. ABC-analys Uppgift 11. Fraktkalkyl Uppgift 12. Fraktkalkyl Uppgift 13. Prognos Uppgift 14. MRP Uppgift 15. Övergripande Uppgift 16. Medellager Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag Lösningsförslag

3 Partiformning, Wilsonformeln Q * 2 * K * D W * V Formelblad Totalkostnad vid partiformning med Wilsonformeln Ctot = Ordersärkostnader + Lagringskostnader C tot D Q * K Q 2 * V * W Medellager Medellagernivå = omsättning (i antal) * GLT Medellagernivå = Arean (i figuren) / tid mellan påfyllningar (vid jämnt flöde) Säkerhetslager, osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan SL ( k * SD * LT) ( k * SD * D ) 2 2 D LT M Säkerhetslager, osäkerhet i efterfrågan SL k * SD * LT D Säkerhetslager, osäkerhet i ledtid SL k * SD * D LT M Nyckeltal R T VM * KOH VM Resultat Omsättning KOH Omsättning Totalt Kapital Prognoser Glidande medelvärde X Exponentiell utjämning Xˆ Xˆ ( X t X X ˆ t1 t2 t... X n Xˆ t1 t 1 t1 tn )

4

5

6 Övningsuppgifter Uppgift 1. Partiformning Du får i uppgift att beräkna optimal hemtagningskvantitet för en produkt. Behovet är jämnt fördelat över året och uppgår till 40000st/år. Vid varje beställning uppstår en kostnad om 250kr för fakturahantering och annan administration. Inköpspriset för produkten är 175kr/st och lagerräntan som används vid företaget är 30%. Hur stor är den optimala hemtagningskvantiteten och vad är den totala kostnaden för ordersärkostnader och lagringskostnader för detta upplägg? Uppgift 2. Partiformning Ett företag i Norrköping tillverkar den nya trendprodukten telefon med nummerskiva och vev. Telefonen är en storsäljare och har på kort tid etablerat sig på en stabil och jämn försäljningsnivå. Då den nu anses som etablerad vill man från företagsledningens sida se över kostnadsbilden för att finna eventuella rationaliseringsåtgärder kring materialflödet. Din uppgift blir i detta sammanhang att utreda hemtagningsrutinerna för en av delkomponenterna, nummerskivan, vilken man köper in från en underleverantör. Det underlag du får att arbeta efter är: Det totala behovet av nummerskivor uppgår till st/år. Inköpspriset för skivan är 35 kr/st. Den administrativa kostnaden för varje inköpstillfälle är 150 kr. För transporterna får vi betala en fast kostnad om 200 kr/tillfälle och en rörlig kostnad om 1 kr/st. Företaget tillämpar en lagerränta om 30%. De uppgifter du får att besvara är: a) Hur många nummerskivor ska företaget köpa hem vid varje tillfälle för att kostnaderna ska bli så låga som möjligt? b) Vad blir den totala kostnaden per år för detta upplägg? (Inköpspriset oräknat) c) Hur hög blir medellagernivån för nummerskivorna i förrådet och hur stor kapitalbindning ger de upphov till i förrådet? d) Hur stora blir ordersärkostnaderna för detta upplägg under ett år? e) Under ditt arbete tar du också kontakt med leverantören för en diskussion. Han berättar då att han gärna vill leverera stora partier vid varje tillfälle och att han kan tänka sig att ge en rabatt på 1 kr/st om ni köper st nummerskivor vid varje tillfälle. Presentera en kostnadsjämförelse för alternativen med och utan rabatt och ge en rekommendation angående vilket alternativ som företaget bör välja. ~ 6 ~

7 Uppgift 3. Partiformning Övningsuppgifter Ditt företag ska starta upp tillverkning av en ny produkt. Till denna produkt behöver man en komponent som ska köpas in från en underleverantör. Gjorda prognoser visar att behovet av komponenten uppgår till 1500 st om året. Priset för komponenten har redan förhandlats fram med leverantören och fastställts till 800 kr per st oavsett inköpsvolym. Företaget har också träffat ett avtal med en transportör om ett fast pris per sändning för transporterna. En sändning kostar enligt detta avtal 500 kr att transportera. Vid varje ordertillfälle uppstår diverse kostnader för ditt företag. Hanteringen av fakturorna kostar 100 kr vid varje tillfälle. Varje gång godsmottagningen får en sändning har man en administrativ kostnad om 150 kr. Innan komponenterna läggs in i förrådet görs också en kvalitetskontroll som kostar 50 kr per st. Ditt företag tillämpar en generell lagerränta om 30%. a) Du får i uppdrag att utifrån dessa uppgifter bestämma hur många komponenter som ska beställas hem i varje sändning. Du ska beräkna optimal orderkvantitet. Ledning: Rörliga kostnader bör adderas till komponentens värde. b) Hur stort blir det genomsnittliga antalet komponenter i förrådet med resultatet från a)? c) Då det är dåligt med plats i förråden kommer det ett direktiv från företagsledningen som säger att det genomsnittliga antalet komponenter i förrådet inte får vara högre än 30 st. Hur påverkar detta din partiformning och hur mycket kostar restriktionen per år jämfört med resultatet från a)? Uppgift 4. ABC-analys Du ska genomföra en ABC-analys på tre produkter som lagerförs av ditt företag. Uppgifterna som du har att tillgå är följande: Artikel Värde/st Omsättning (st) Produkt kr 450 st Produkt kr 1400 st Produkt kr 2000 st a) Genomför en fullständig ABC-analys och redovisa alla steg. b) Redogör kortfattat för minst en fördel och två nackdelar med ABC-analyser. ~ 7 ~

8 Övningsuppgifter Uppgift 5. Säkerhetslager Beräkna hur stort säkerhetslager man bör ha för bokhyllan Nisse. Följande förutsättningar gäller: Man önskar hålla en leveransservice om 97% vilket ger K=1,88 Ledtiden, som är 14d, visar ingen avvikelse (JIT-leveranser). Standardavvikelsen i efterfrågan är 10st/d. Vad händer om man vill ha en leveransservice om 99,5% (K=2,58)i stället? Uppgift 6. Flödeskartläggning Företaget Larsson /// tillverkar bl a en telefon. Till denna köper man in dels råmaterial (plast) men också halvfabrikat. Råmaterialet köps in och läggs vid ankomsten i förråd. Tillverkningen startar med att plasten tas från förrådet till gjuteriet där plastdetaljerna gjuts. Därefter går detaljerna vidare till monteringen. Här monteras elektroniken i plasthöljet. All elektronik köps färdig och anländer till företaget i rätt tid för att gå direkt in i monteringen. Efter detta läggs telefonerna i lager. När beställning på varor kommer packas telefonen ihop med en sladd eftersom sladden kan fås i olika färg (kundorderstyrt). Därefter skickas telefonerna ut till kunderna. Sladdarna köps in färdiga och lagras i väntan på utleverans. Rita en bild av flödet för telefonen. Använd de vanliga symbolerna. Uppgift 7. Flödeskartläggning Ditt företag säljer en produkt som består av två ingående komponenter, A och B. Dessa komponenter köps in från en underleverantör och läggs vid ankomsten in i förråd. Förbrukningen är jämn över året och man köper 500 st av var komponent vid varje inköpstillfälle. Partistorlek i produktionen är 50 st. Produktionen består endast av en monteringsavdelning där A och B monteras samman till den slutliga produkten. Efter detta läggs produkten in i ett färdigvarulager. Lite data om företaget och produkten: Omsättning/år Inköpspris för A Inköpspris för B Förädlingsvärde, montering (lön o drift) Säkerhetslager i färdigvarulager Genomloppstid i produktionen 6000 st 10 kr/st 20 kr/st 20 kr/st 250 st 2 veckor Rita en bild av flödet med vedertagna symboler. Beräkna därefter medellagernivå, medellagervärde och genomloppstid (där detta inte är känt) för alla led i kedjan. ~ 8 ~

9 Uppgift 8.Kapitalbindning Övningsuppgifter Ditt företag ska starta tillverkning av en ny produkt, en parabolantenn av aluminium. Årsbehovet har beräknats till 900 st. Du får i uppdrag att titta på hur mycket kapital som binds i produkten under dess genomloppstid i företaget. Man vill veta om företaget har tillräckligt god likviditet för att starta produktionen. Resultatet ska presentaras i diagramform. Lite förutsättningar: Varje batch i produktionen är tänkt att vara 150 st. Råmaterialet, som kostar 100 kr/st, köps vid varje tillfälle hem i en kvantitet som motsvarar detta. Vid ankomsten till företaget läggs detta in i ett råmaterialförråd. Den genomsnittliga tiden materialet ligger här är beräknad till 15 dagar. Efter detta går materialet till svarvavdelningen där det bearbetas under 3 dagar. Den genomsnittliga driftskostnaden i svarvavdelningen är 100 kr/h. Nästa steg i kedjan är ett mellanlager där matarial samlas i väntan på lackering. Här blir det i genomsnitt liggande i 5 dagar. Målningsavdelningen är så nästa steg. Här lackerar man och packar sedan de färdiga parabolerna. Detta tar 2 dagar och driftskostnaderna är 150 kr/h. I färdigvarulagret ligger sedan de färdiga antennerna i genomsnitt 20 dagar. Genomsnittlig lönekostnad (för alla delar av företaget) är 300 kr/h. Man arbetar 8 h/dag och varje månad har 30 dagar. a) Rita ett kapitalbindningsdiagram för en batch om 150 st av produkten. b) Vad händer om företaget ger sina kunder en kredit på 30 dagar? Uppgift 9. DuPont Du arbetar på företaget Rt AB. Du får i uppdrag att analysera de ekonomiska konsekvenserna av några förslag till satsningar inför framtiden. Du ska använda DuPont-modellen för detta. De två förslagen är a) lagervärdet minskas med 20 MSEK, b) inköpskostnaderna minskas med 5%. Hur påverkas räntabiliteten, vinstmarginalen resp kapitalomsättningshastigheten? Kostnader Inköpskostnader (DM) Lönekostnad (DL) Övriga Kostnader Intäkter Försäljning Ränteintäkter Kapitalanvändning Medellagervärde Anläggningstillgångar Kassa Kundfordringar 40 MSEK 10 MSEK 10 MSEK 72 MSEK 0,25 MSEK 60 MSEK 40 MSEK 5 MSEK 3 MSEK ~ 9 ~

10 Övningsuppgifter Uppgift 10. ABC-analys Ditt företag lagerför tio st produkter. Du får i uppdrag att göra en differentiering av dessa produkter för att man på företaget ska veta vilka som är de viktigaste. Du ska göra uppdelningen i tre produktklasser, A, B och C. Nedan följer de fakta du behöver för att genomföra detta. Prod nr Pris/st kr Omsättning st Uppgift 11. Fraktkalkyl Till din hjälp har du den så kallade B-A-B taxan och dess beräkningsmetod. (Se bilaga) Du har till uppgift att fraktberäkna en leverans bestående av 10 kartonger kurslitteratur som skall skickas från Förlaget AB i Stockholm till Logistikprogrammet i Norrköping med lastbil. Kartongerna väger 700 kg tillsammans och böckerna är inte skrymmande. Stockholm har B-taxerad 1. Norrköping har B-taxerad 2. Avståndet mellan orterna är 160 km. Beräkna fraktkostnaden. Uppgift 12. Fraktkalkyl Stålplåt från SSAB i Luleå skall denna gång skickas med lastbil till en kund i Göteborg Stålplåten väger kg. Luleå har B-taxerad 7, Göteborg 1. Avståndet mellan orterna är 1140 km. Beräkna fraktkostnaden, och observera att kunden har rätt att betala kostnaden i ett högre viktintervall om detta är billigare! ~ 10 ~

11 Övningsuppgifter Uppgift 13. Prognos Efterfrågan respektive prognos för efterfrågan under en period har sett ut som följer: Juni Juli Aug Sept Efterfrågan Prognos Gör en prognos för oktober dels med metoden Exponentiell utjämning där konstanten är 0,3 och dels med metoden Glidande medelvärde med basen 3. Uppgift 14. MRP Företaget du arbetar för tillverkar två produkter, bord och stol. Alla bord och stolar har fyra ben och är utrustade med gummifötter av samma typ, en på varje ben. På företaget har man gjort en prognos och utifrån denna fastställt ett produktionsprogram för färdiga bord och stolar enl följande: Vecka Stol Bord För de aktuella gummifötterna gäller också följande: Förbrukningen kan antas vara jämn över tiden. Det totala behovet av gummifötter är st/år. Dessa kostar 4,50kr/st i inköpspris. Ordersärkostnaden vid inköp är 250kr/gång och företaget tillämpar en lagerränta om 35%. Ledtiden är en vecka. I vecka 52 visar lagersaldot att det finns 1 800st gummifötter hemma i lager. Företaget använder givetvis en inköpskvantitet som ger den lägsta totalkostnaden. Gör en nettobehovsberäkning gällande behovet av gummifötter för veckorna 1 tom 15. Beräkna ordersärkostnaderna för gummifötterna under ett år. ~ 11 ~

12 Övningsuppgifter Uppgift 15. Övergripande Ditt företag tillverkar produkten Kalle. Produktionen sker i två steg, verkstad och montering. Wilsonformeln används alltid för att bestämma partistorlekar. För att tillverka Kalle börjar man med ett råmaterial, Nisse, som köps in från leverantör. Nisse läggs vid ankomst till företaget in i förråd. Därefter går det vidare till verkstaden där det förädlas till produkten Emma. Emma läggs sedan in i ett mellanlager. Till mellanlagret anländer, från leverantör, komponenten Olle. Nästa steg är monteringen där en Emma monteras ihop med två Olle till den slutliga produkten Kalle. Kalle läggs sedan in i färdigvarulagret i väntan på försäljning. Lite siffror: Önskad servicenivå i förråd SDD SDLT Försäljning, Kalle Ledtid vid beställning, Nisse Inköpspris, Nisse Inköpspris, Olle Ordersärkostnad vid inköp 99,5% (k=2,58) 8 st/dag 0 st/dag st/år 14 dagar 156 kr/st 230 kr/st kr/gång Lagerränta 25% Förädlingsvärde, verkstad Förädlingsvärde, montering GLT, verkstad GLT, montering Gör följande: 240 kr/st 180 kr/st 5 dagar 4 dagar Rita en bild över flödet för produkten Kalle genom hela företaget. Rita produktstrukturen för Kalle. Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT i förrådet. Beräkna genomsnittligt värde för PIA i verkstaden. Beräkna hur mycket en Kalle är värd när den finns i färdigvarulagret. ~ 12 ~

13 Övningsuppgifter Uppgift 16. Medellager Beräkna medellagernivån för nedanstående exempel. Rita också en lagerbild för varje exempel (bild som beskriver lagernivåns variationer över tiden). Transport. En produkt transporteras med båt till företaget. Totalt transporteras st/år. Sex lika stora transporter genomförs med jämna mellanrum varje år. Transporttiden är 20 dagar. Ett år har 360 dagar. Förråd. En produkt köps hem i partier om 2 000st var 20:de dag. Den läggs vid ankomst till företaget in i förråd. Produkten förbrukas sedan i jämn takt. Man håller också ett säkerhetslager om 400st. Omsättningen för en produkt är st/år. Produkten har en genomsnittlig genomloppstid i produktionen om 25 dagar. Hur stort är det genomsnittliga antalet produkter i arbete (PIA) i produktionen? (Ingen bild att rita) ~ 13 ~

14 Lösningar Lösningsförslag 1 D=40000 st/år K=250 kr/gång V=175 kr/st W=30% Wilson: 2* 40000* 250 Q 617st 175* 0, Ctot * 250 * 175* 0, kr / år Lösningsförslag 2 D=75000 st/år K= =350 kr/gång V=35 kr/st W=30% Wilson: 2* 75000* 350 a) Q 2236st 35* 0, b) Ctot * * 35* 0, kr / år c) Medellager = Q st Q Kapitalbin dning = 2 * V 2236 * kr 2 d) Ordersärkostnader för ett år = D * Q K = * kr / år 2236 e) Från 2b) fås kr/år då Q=2236 st. Addera inköpspriset så får man totalt *35= kr/år. Med rabatt blir Q=10000 och V=34 kr. Detta ger: Ctot * 350 * 34* 0, kr / år Addera inköpspriset *34= kr/år. Välj rabatt. ~ 14 ~

15 Lösningsförslag 3 D=1500 st/år K= =750 kr/gång V=800+50=850 kr/st Wilson: 2* 1500* 750 a) Q 94st 850* 0, 3 b) Medellager = Q st W=30% 1500 c) Ctot * * 850* 0, kr / år 94 2 Om medellagret inte ska vara större än 30 st så måste Q vara 60 st. C tot(q = 60) * 750 * 850* 0, kr / år 60 2 Kostnaden för att gå från Q=94 till Q=60 blir: =2447 kr/år Lösningar Lösningsförslag 4 Artikel Värde Omsättning Volvärde % av volvärde % av volvärde ack % av ant prod ack Prod % 54% 33% A Prod % 85% 67% B Prod % 100% 100% C Sa % ABCklass Lösningsförslag 5 K=1,88 (97%servicegrad) LT=14 SL = 1,88*10* 14 70st Med K=2,58 (99,5% servicegrad) SL = 2,58*10* 14 96st SDD=10 st/dag ~ 15 ~

16 Lösningar Lösningsförslag 6 Förråd Gjuteri Montering Lager Elektronik Sladdar Lösningsförslag 7 A B Förråd Montering Lager Förråd. Jämn efterfrågan, 500 st/månad köps in. Egentligen partivisa uttag till produktionen (50 st/gång) men kan approximeras till kontinuerligt uttag. Detta ger: L = Q st för vardera A och B Medellagervärde * * kr 2 2 GLT? => L = Omsättning / tidsenhet *GLT detta ger: GLT = / 52 2, 17veckor Montering: GLT givet i texten =2 veckor L = 6000 / 52*2 231st Medellagervärde 231( ) 9240kr 2 Färdigvarulager: Q 50 L = SL = st 2 2 Medellagervärde 275( ) 13750kr GLT = / 52 2, 4veckor ~ 16 ~

17 Lösningar Lösningsförslag 8 Obs. Skalan på x-axeln är inte proportionell. Gäller båda diagrammen. a) Kapitalbindning för parabolantenn kr kr kr Bundet kapital kr kr kr kr - kr Genomloppstid b) Här kommer partierna att överlappa varandra då vi ger våra kunder kredit. Under 15 dagar kommer det bundna kapitalet att uppgå till kr kr kr kr Förråd Bundet kapital kr kr kr kr kr Kredit kr kr - kr Genomloppstid ~ 17 ~

18 Lösningar Lösningsförslag 9 Direkt material Omsättning 40,00 72,00 Utgångsläge Alla värden i MSEK ,00 Resultat Direkta kostnader - 12,25 Direkt lön 10,00 60,00 Avskrivningar / + Omsättning 17,01% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 11,34% 5,00 Täckningsbidrag Vinstmarginal + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 60,00 68,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,67 3,00 40,00 Kundfordringar Anläggningstillgångar 108,00 Direkt material 40,00 72,00 Omsättning a) ,00 Resultat Direkta kostnader - 12,25 Direkt lön 10,00 60,00 Avskrivningar / Alla värden i MSEK + Omsättning 17,01% Övr. dir. kostnader + 72,00 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 13,92% 5,00 Täckningsbidrag Vinstmarginal + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 40,00 48,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,82 3,00 40,00 Kundfordringar Anläggningstillgångar 88,00 ~ 18 ~

19 Direkt material 38,00 72,00 Omsättning b) ,00 Resultat Direkta kostnader - 14,25 Direkt lön 10,00 58,00 Avskrivningar / Alla värden i MSEK + Omsättning 19,79% Övr. dir. kostnader + 72,00 Lösningar 10,00 Ränteintäkter Räntabilitet 0,25 på totalt kapital Kassa * 13,19% 5,00 Täckningsbidrag Vinstmarginal + Omsättning Omsättningstillgångar Lager+PIA 72,00 60,00 68,00 / Kapital oms.hast + + Totalt kapital 0,67 Kundfordringar Anläggningstillgångar 3,00 40,00 108,00 ~ 19 ~

20 Lösningar Lösningsförslag 10 Lösningsförslag. Obs att det inte är självklart var gränserna går mellan de olika produktklasserna. Prod nr Pris/st kr Omsättning st Volvärde kr % av tot volvärde Ack volvärde % av ant prod ack ABCklass % 19% 10% A % 37% 20% A % 53% 30% A % 63% 40% B % 72% 50% B % 80% 60% B % 87% 70% B % 92% 80% C % 97% 90% C % 100% 100% C Sa % Lösningsförslag 11 B taxa Stockholm 13 x 7 = 91.- A taxa 160km 84 x 7 = B taxa Norrköping 17 x 7 = Lösningsförslag kg 15000kg B taxa Luleå 3 x 140 = x 150 = A taxa ( Närmast högre avstånd i tabellen) 86 x 140 = x 150 = A taxa Göteborg 1 x 140 = x 150 = Alternativet att betala för kg är förmånligast och väljes därmed. ~ 20 ~

21 Lösningar Lösningsförslag 13 Glidande medelvärde: st 3 Exponentiell utjämning: st ,3* Lösningsförslag 14 Vecka Ingår i st i stol st i bord Bruttobehov Lager-saldo Netto-behov Orderkvantitet Startvecka för ordern Lagersaldo vecka Orderkvantitet Qopt= 5040 D= st/år Ordersärkostnader/år 3968 kr K= 250 kr/gång V= 4,50 kr/st W= 35% /år ~ 21 ~

22 Lösningar Lösningsförslag 15 Nisse Kund Olle Produktstruktur "Kalle" Kalle Emma 1 st Olle 2 st Nisse 1 st 2*1200 *18000 Q* 1052st 156* 0,25 SL = k *SD D * LT 2,58*8* 14 77st Q 1052 L = SL = st 2 2 Medellager värde = 603* kr L = Omsättning *GLT GLT = L (Omsättning /360) d 50 L(PIA) = Omsättning *GLT 50 *5 250st Värde PIA = *(156 ) 69000kr 2 Värde Kalle i FVL = 156 2* kr ~ 22 ~

23 Lösningar Lösningsförslag 16 Q * t L = => T 3000* = 60 Q 2000 L = SL => 1400 = L(PIA) = Omsättning *GLT => 1250 = * ~ 23 ~

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet. Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER. Grundkurs Logistik

Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet. Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER. Grundkurs Logistik Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER Grundkurs Logistik Formelblad 1 Flödesanalys φ L = Genomsnittslager (st) L S = Säkerhetslager (st) t = Tidsenhet

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!?

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? Täcktidsplanering/Taktplanering Anders Segerstedt Industriell logistik, Luleå tekniska universitet Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? I ett företag kan det vara så att en ordermottagare

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-06-07 Sid 2 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-06-07 Sid 2 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-06-07 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Exempelsamling TPYT02

Exempelsamling TPYT02 Exempelsamling TPYT02 Lektion 1 1.1 AB Serenta har följande balansräkning i sammandrag (alla belopp i tusen kr). Tillgångar Skulder och EK Anläggningstillgångar 500 Eget kapital 400 Varulager 300 Långfristiga

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131129 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 11,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 5,5 poäng totalt >= 2,0 1,5 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Fråga 1

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Med ordersärkostnader för tillverkningsartiklar avses alla de kostnader som utöver

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: HIT TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2012-01-21 09:30 13:30

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: HIT TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2012-01-21 09:30 13:30 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: HIT TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2012-01-21 09:30 13:30 TENTAMEN BESTÅR AV 7 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG. FÖR

Läs mer

Logistikförändringar

Logistikförändringar MTTF01: Föreläsning 2 Logistikförändringar logistikkostnader, t lönsamhet Eva Berg 2014 09 03 1 Allmänt kursen Har alla hittat en grupp att arbeta i? 2 Målsättningen med dagens föreläsning Att få en inblick

Läs mer

TNSL11 Kvantitativ Logistik

TNSL11 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL11 Kvantitativ Logistik Datum: 25 mars 2013 Tid: 08:00 12:00 i TP56 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot

Läs mer

Möjligheter till effektivare lagerstyrning på Eco Log Sweden AB

Möjligheter till effektivare lagerstyrning på Eco Log Sweden AB INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ Möjligheter till effektivare lagerstyrning på Eco Log Sweden AB Olof Ohlsson Februari 2009 Examensarbetet/15 högskolepoäng/b-nivå Industriell Ekonomi Logistik/Lagerstyrning

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 010. NATIONELLT KURSPROV I

Läs mer

Säkerhetslager som andel av efterfrågan

Säkerhetslager som andel av efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK

Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK Multiplika tion Multiplikation, 5-tabellen Att multiplicera är detsamma som att addera samma tal flera gånger. Det kallar vi upprepad addition. 3 5 kan

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

IEK415 Industriell ekonomi E

IEK415 Industriell ekonomi E IEK415 Industriell ekonomi E 1 Måndagen den 17 febr fm (08.30-11.30) i V-huset, 2014 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-11-22 Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan på arbetskraft

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 18 Liggtid i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager i väntan på

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Grunderna i Administration

Grunderna i Administration Grunderna i Administration Administration handlar mycket om att ge service. Administration finns överallt Skola- Hemma - Arbetsplatsen Vad menas med Administration? Enligt Nationalencyklopedin så kan man

Läs mer

Uppgift 1 (max 8 poäng)

Uppgift 1 (max 8 poäng) 1 Uppgift 1 (max 8 poäng) a) Ange exempel på följande (4p): En fast ordersärkostnad; expeditionskostnad för paketering av en order, på en postorderfirma eller ett internetföretag. Framtagning av ritningar

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: SP71 Antal uppgifter: 10 st Antal sidor: 11 st Max poäng: 50 poäng varav 27 p för 3a, 34 p för 4a och 43 p för 5a

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

2. Lilla Björn AB tillverkar leksaksdjur. för en av deras produkter gäller följande data:

2. Lilla Björn AB tillverkar leksaksdjur. för en av deras produkter gäller följande data: TENTER I KOSTNADSANALYS Del A 1. Förklara följande begrepp (5p): Degressivt rörlig kostnad Driftbetingad fast kostnad SärkostnadIndirekt kostnad Matchning Kostnadsbärare Alternativkostnad Normalkalkyl

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-13 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-13 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-13 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Optimering. Optimering av transportproblem. Linköpings universitet SL. Campusveckan VT2013

Optimering. Optimering av transportproblem. Linköpings universitet SL. Campusveckan VT2013 Optimering Optimering av transportproblem Campusveckan VT2013 Linköpings universitet SL 1 Optimering - Distributionsproblem Företaget Kulprodukter AB producerar sina kulor vid fyra olika fabriksanläggningar

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

LE1 PRODUKTKALKYLERING

LE1 PRODUKTKALKYLERING LE1 PRODUKTKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 1.1 RÖRFAST AB... 2 1.2 UPPBLÅSBAR... 2 1.3 KOSTNADSSLAG... 2 1.4 AB KRUMELUR... 3 UNDER UPPGIFTER... 3 1.5 TRÄSKOR... 3 1.6 MÅLERI AB... 3 1.7 ALBIN & BERTIL...

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappers förpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-08-20 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-08-20 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-08-20 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Timkostnader för medarbetare

Timkostnader för medarbetare Timkostnader för medarbetare Räkna ut timkostnaden för en tänkt genomsnittlig medarbetare. Lönekostnader / år Årslön Arbetsgivaravgifter 40 % Summa lönekostnader Arbetstid i produktionen/ år Årsarbetstid

Läs mer

Uppskatta bristkostnader i lager för produktion

Uppskatta bristkostnader i lager för produktion Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 15 Uppskatta bristkostnader i lager för produktion Med bristkostnader i lager för produktion, nedan kallat produktionslager, avses här alla

Läs mer

Diskussionsproblem för Statistik för ingenjörer

Diskussionsproblem för Statistik för ingenjörer Diskussionsproblem för Statistik för ingenjörer Måns Thulin Rolf Larsson rolf.larsson@math.uu.se Jesper Rydén jesper.ryden@math.uu.se Senast uppdaterad 27 januari 2016 Diskussionsproblem till Lektion 3

Läs mer

industriella länk i Kina

industriella länk i Kina Vi är din industriella länk i Kina Tillverkning i Kina med svensk trygghet CNT är ett svenskt företag med bas i kinesiska Chengdu. Vi har en mångårig erfarenhet av handel med Kina. Vi har egna lokaler

Läs mer

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m 1 3 a b c d e f g h click! Monteringsanvisning 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m UN regulation no. R129 i-size 8 9 Tack för att du valde BeSafe izi Go Modular.

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer

Lektion 6 Detaljplanering (DP)

Lektion 6 Detaljplanering (DP) Lektion 6 Detaljplanering (DP) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifter som hör till lektionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifter som hanterar en specifik problemställning i

Läs mer

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406)

Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Riktlinjer vid montering mot kundorder - en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen (HS-IDA-EA-99-406) Monica Björk (a95monbj@ida.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i

Läs mer

RÄKENSKAPSANALYS OCH NYCKELTAL. F12 RoK Ht14 Agata Kostrzewa

RÄKENSKAPSANALYS OCH NYCKELTAL. F12 RoK Ht14 Agata Kostrzewa RÄKENSKAPSANALYS OCH NYCKELTAL F12 RoK Ht14 Agata Kostrzewa RoK ht14 Agata Kostrzewa 2 Vad handlar det om Nycketal binder samman ansvar, prestation och mål Prestation Hur väl sköter en chef sitt uppdrag

Läs mer

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering Vi är Lilja Group Lilja Group är specialiserat på att forma plast. Vi arbetar huvudsakligen med extrudering, formsprutning och bearbetning. Med en flexibel produktion och korta beslutsvägar kan vi erbjuda

Läs mer

Matematik. Delprov B. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Del B1 ÅRSKURS. Elevens namn

Matematik. Delprov B. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Del B1 ÅRSKURS. Elevens namn ÄMNESPROV Matematik ÅRSKURS 9 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2009-06-30. Vid sekretessbedömning

Läs mer

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Upplands-Väsby Österåker Täby Danderyd Vaxholm Roslagsvatten AB är ett VA-bolag

Läs mer

Asfaltdagen 2015 Peter Ekdahl. Vad är nu detta?

Asfaltdagen 2015 Peter Ekdahl. Vad är nu detta? Vad är nu detta? 1 Med komponentredovisning blir underhållsinsatser med bestående värde en tillgång för kommunen 3 När och varför? Kravet på komponentredovisning har införts från och med år 2014. Detta

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

KAPPA FLEXIBELT EFTER DINA ÖNSKEMÅL

KAPPA FLEXIBELT EFTER DINA ÖNSKEMÅL KAPPA FLEXIBELT EFTER DINA ÖNSKEMÅL Kappa Original 5 Kappa Klassisk 9 Kappa Bas 13 Upphängning 17 Färger 18 1 2 KAPPA Kappa En lösning för alla Bredast utbud Oavsett vilket behov som finns i ert projekt

Läs mer

Instuderingsfrågor till Modern Logistik Kap 1-4

Instuderingsfrågor till Modern Logistik Kap 1-4 Instuderingsfrågor till Modern Logistik Kap 1-4 Här nedan finns ett antal frågor till del ett av kursboken. Dessa är tänkta att kunna användas som ett stöd för den egna inläsningen. Till varje fråga anges

Läs mer

Kappa. Kapprumsinredning. Innehållsförteckning Kappa Original 3 Kappa Klassisk 7 Kappa Bas 11 Upphängning 15 Färger 16

Kappa. Kapprumsinredning. Innehållsförteckning Kappa Original 3 Kappa Klassisk 7 Kappa Bas 11 Upphängning 15 Färger 16 Kapprumsinredning Kappa Innehållsförteckning Kappa Original 3 Kappa Klassisk 7 Kappa Bas 11 Upphängning 15 Färger 16 Kappa En lösning för alla Bredast utbud Oavsett vilket behov som finns i ert projekt

Läs mer

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 2014-01-14 Sid 1 (16) TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 Datum: Tisdagen den 14 januari 2014 Tid: 14.00 19.00 Sal: SP71 Provkod: TEN1 Antal blad (inkl. detta försättsblad): 16 Kursansvarig

Läs mer

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Såhär är taxan uppbyggd

Såhär är taxan uppbyggd Såhär är taxan uppbyggd Sotning Grundavgift Objektsavgift Vad ska jag betala för? Grundavgift Brandskyddskontroll Objektavgift Vid ett normalbesök från skorstensfejarmästaren genomförs: - Sotning eller

Läs mer

8.5. Värdering av anläggningstillgångar

8.5. Värdering av anläggningstillgångar Redovisning 1 8.1 Ur bokföringen för AB Beonator har hämtats nedanstående upplysningar. Upprätta med hjälp av boken en kostnadsslagsindelad resultaträkning för företaget med delad redovisning av avskrivningarna

Läs mer

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat.

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat. OBS! Om du behöver ytterligare något utrymme för dina svar använd baksida på den sidan uppgiften står mer utrymme än så bör inte behövas! undvik lösblad! Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) Lager har en central

Läs mer

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbord Alla våra skötbordsmodeller är ergonomiska och snälla mot din rygg. I denna broschyr ger vi dig en överblick samt en kort presentation av skötbordsmodeller

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 009 40 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d)

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d) 1. b) c) d) a) Multiplikation med 100 kan förenklas med att flytta decimalerna lika många stg som antlet nollor. 00> svar 306 b) Använd kort division. Resultatet ger igen rest. Svar 108 c) Att multiplicera

Läs mer

Ett företag tillverkar två produkter A och B. För respektive produkt finns nedanstående information. Beloppen är angivna i 1000.

Ett företag tillverkar två produkter A och B. För respektive produkt finns nedanstående information. Beloppen är angivna i 1000. Namn Personbeteckning Ifylles av examinator: Uppgift 1: poäng Svenska handelshögskolan INTRÄDESPROV 17.6.2002 Uppgift 1 (8 poäng) Ett företag tillverkar två produkter A och B. För respektive produkt finns

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Introduktion. Av Tobias Lindström KPP039 MDH 2010

Introduktion. Av Tobias Lindström KPP039 MDH 2010 Sida1 Introduktion I kursen KPP039 på Mälardalens högskola fick vi i uppgift att fördjupa oss om ett ämne som härrörde till våran senaste uppgift som vi utfört. Jag var i en grupp som har hjälpt ett företag

Läs mer

Logistikprogrammet.org. - Att förstå och kunna tillämpa olika managementmodeller som presenteras i kursen.

Logistikprogrammet.org. - Att förstå och kunna tillämpa olika managementmodeller som presenteras i kursen. Intern logistik Aktuell hösten 2015 KURSPRESENTATION Kursplan: Antagen av ledningsgruppen Kursens namn: Intern logistik Kursansvarig: Roland Carlsson roland.carlsson@logistikprogrammet.orgden här e-postadressen

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

De olika alternativen för tiotaggare

De olika alternativen för tiotaggare De olika alternativen för tiotaggare Tiotaggare kallas du som tjänar över 10 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp är förkortat till ibb nedan. År 2015 går tiotaggargränsen vid 581 000 kr. Ett ibb = 58 100

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik 1, 7.5 hp Antal uppgifter: 5 Krav för G: 11 Lärare: Robert Lundqvist, tel

Läs mer

Övningsmaterial till Pod-utbildningen Förhandlingsteknik

Övningsmaterial till Pod-utbildningen Förhandlingsteknik Övningsmaterial till Pod-utbildningen Förhandlingsteknik Avsnitt 1 Introduktion En förhandling är en process för att tillfredsställa två eller flera parters olika behov. Utifrån definitionen ovan, fundera

Läs mer

Excel och Word LABORATION. Innehåll Uppgift A Diagramhantering Uppgift B Kalkylering Dokumentation Presentation i WORD

Excel och Word LABORATION. Innehåll Uppgift A Diagramhantering Uppgift B Kalkylering Dokumentation Presentation i WORD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Stig Esko 2004-08-22 LABORATION Excel och Word Innehåll Uppgift A Diagramhantering Uppgift B Kalkylering Dokumentation Presentation i WORD Målsättning Genom

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996. Tidsbunden del

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996. Tidsbunden del NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 10 maj - 1 juni 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 120 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Datum: 2010-10-21. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna:

Datum: 2010-10-21. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TORSDAGEN den 21 oktober 2010, KL 14-18

Läs mer

Att återvinna metaller är TUFFT!

Att återvinna metaller är TUFFT! Att återvinna metaller är TUFFT! Metall kan återvinnas hur många gånger som helst METALLe r n a s l i v s c y k e l Tillverkning av metallprodukter Användning av metallprodukter När vi utnyttjar råmaterial

Läs mer

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt.

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt. Kapitalbindningsaspekter på val mellan cykelservice och fyllnadsgradsservice Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Cykelservice och fyllnadsgradsservice är de två vanligast använda typerna av servicenivå för

Läs mer

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek CoolGuard Delårsrapport, andra tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek Omsättningen under årets åtta första månader var 9 676 (2 415) ksek Rörelseresultatet för perioden

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Några tips på hur man kan arbeta med fjärilar i skola och förskola

Några tips på hur man kan arbeta med fjärilar i skola och förskola Några tips på hur man kan arbeta med fjärilar i skola och förskola 1. Hur ser en fjäril? har så kallade fasettögon som är sammansatta av upp till 17 000 delögon. Detta ger fjärilen ett mosaikseende. Måla

Läs mer

(1) För att numrera alla sidor i tidningen, löpande från och med 1, krävs 119 siffror.

(1) För att numrera alla sidor i tidningen, löpande från och med 1, krävs 119 siffror. 1. En skolklass har gjort en tidning. Hur många sidor har tidningen? (1) För att numrera alla sidor i tidningen, löpande från och med 1, krävs 119 siffror. (2) Tryckkostnaden är 25 öre per sida och klassen

Läs mer

Del 1 och del 2 av tentamen delas ut samtidigt!

Del 1 och del 2 av tentamen delas ut samtidigt! Mälardalens högskola Företagsekonomi, grundkurs, EFO706 TEN3 4,5 hp (Delkurs 3 Grundläggande ekonomistyrning) Fredagen den 16 maj 2013, kl 08.00 12.30 Del 1 och del 2 av tentamen delas ut samtidigt! Omfattning

Läs mer

Egenskaper/indikatorer/nyckeltal som kännetecknar prestation och kapabilitet

Egenskaper/indikatorer/nyckeltal som kännetecknar prestation och kapabilitet Egenskaper/indikatorer/nyckeltal som kännetecknar prestation och kapabilitet Förklaringar: Ett mått är definitionen av en egenskap/indikator/nyckeltal/metrics (syn.). För att kunna definiera ett mått måste

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan:

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan: 1 Lundby södra samfällighetsförening för värme Lundby November 2014 information Förslag från E.ON E.ON har nu presenterat sitt nya förslag muntligt och även tagit fram en karta över hur de skulle vilja

Läs mer

RÄTT! Vi hjälper dig att välja. Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på!

RÄTT! Vi hjälper dig att välja. Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på! Vi hjälper dig att välja RÄTT! Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på! Oberoende professionella tester Varje år får hundratals produkter genomgå

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Komvux/gymnasieprogram:

Komvux/gymnasieprogram: Namn: Skola: Komvux/gymnasieprogram: Anvisningar: Tidsbunden del består av två delar, Del I och Del II. Den sammanlagda provtiden är 120 minuter varav högst 30 minuter för Del I. Till uppgifterna i Del

Läs mer

DHL HOME DELIVERY PÅLITLIGA HEMLEVERANSER PÅ DINA VILLKOR. DHL HOME DELIVERY

DHL HOME DELIVERY PÅLITLIGA HEMLEVERANSER PÅ DINA VILLKOR. DHL HOME DELIVERY 1 PÅLITLIGA HEMLEVERANSER PÅ DINA VILLKOR. 2 ALLTID I TID Viktigast av allt när det kommer till hemleveranser: Leverera i tid. Det är vår högsta prioritet och det vi är allra bäst på. Det är också det

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete

Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete Rapport Dokumenttitel: Skattning av trafikarbete Västsvenska paketet rapport Utförande part: WSP Kontaktperson: Tobias Thorsson Innehåll 1 Introduktion Fel!

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper inför betygssättningen i årskurs

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

BUBBETORPS GÅRDS HANDELSBOD

BUBBETORPS GÅRDS HANDELSBOD BUBBETORPS GÅRDS HANDELSBOD Tapetserar verkstan Bubbetorps Gård Stenladan 371 92 Karlskrona 0455-745058 I samarbete med Ronneby Lajvsällskap www.rls.se Ansvarig utgivare Jenny Larsson På följande sidor

Läs mer