Lektion 3 Lagerberäkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektion 3 Lagerberäkningar"

Transkript

1 TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem (se Modern Logistik sid. 229), med data & styrparametrar enligt tabellen nedan. Artikel D [st/vecka] Ledtid [v] SL [st] Q [st] p [SEK/st] Dong Hong Klong Plong Tjong p avser artikelns inköpspris inkl. alla kostnader för hemtagning till Mångimports lager. För samtliga artiklar gäller att enstaka uttag sker i små kvantiteter (en eller ett par enheter åt gången) och att efterfrågan är relativt jämn över tiden. Uppgifter A) Hur kan medellagernivån (MLN) beräknas för dessa artiklar? B) Hur stort är MLN för resp. artikel? C) Hur mycket kapital har Mångimport bundet i sitt varulager? D) Styrparametern beställningspunkt (BP) saknas i tabellen. Beräkna BP för resp. artikel. Uppgift 2 Du har fått följande ytterligare uppgifter om Mångimport HB: Företaget har en kalkylränta på 7% och verksamheten bedrivs året runt (52 veckor). Under föregående verksamhetsår kasserades till följd av inkuranser ca 2% av alla artiklar (hela sortimentet) som köptes in under året. Till försäkringsbolaget betalar Mångimport en premie på SEK/år, för en försäkring som täcker allt (brand, stöld, vattenskador ). Uppgift Hjälp Mångimport beräkna lagerföringskostnaden för artikeln Plong.

2 TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 2 (7) Uppgift 3 Företaget Plockihop AB tillverkar allehanda olika enklare mekanikprodukter. För en av produkterna så ser de sista stegen i flödet ut som följer: Ingående komponenter till den aktuella produkten lagerförs i materialsatser (eller kit ) i KF. Ett kit innehåller alltså samtliga komponenter som behövs till en färdig produkt. Produktvärdet i KF för ett kit är 200 SEK. Man har dessutom beräknat att värdeökningen i monteringen är 350 SEK. Genomloppstiden i monteringen beräknas vara ca 3 veckor och efterfrågan på den aktuella produkten är enheter / år, relativt jämnt utspritt över tiden. Uttagen ur FVL sker alltid med enstaka enheter / tillfälle. Verksamheten bedrivs 48 veckor / år. Styrparametrar för de aktuella lagren, som styrs med hjälp av beställningspunktssystem, framgår av tabellen nedan: Lager SL [st] Q [st] KF FVL Uppgifter A) Hur många produkter befinner sig i genomsnitt i Monteringen? B) Hur mycket bundet kapital har Plockihop totalt för den aktuella produkten i hela det studerade flödet?

3 TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 3 (7) Uppgift 4 Byamek AB har två fabriker på samma ort. I den ena tillverkas mekaniska komponenter och i den andra utförs montering till färdiga produkter, genom att sätta samman de egentillverkade komponenterna med andra komponenter som köps in från leverantörer. Figuren nedan visar det principiella flödet: För en av produkterna ser flödet ut så här i lite mer detalj: I Bearbetningen (B) bearbetas råämnen, som tas ur Råvarulagret (RVL). Det lagerförda värdet i RVL för råämnen till en produkt är 360 SEK. Bearbetningen av råämnen till en produkt tar 20 minuter i en maskin som beräknas kosta 600 SEK / drifttimme, inkl. lön till maskinoperatören. Bearbetningen görs i partier om 20 st. När ett parti är färdigt tas det om hand av en lagerarbetare som sköter Buffertlagret (BL). Där lagras de nu halvfärdiga produkterna i väntan på transport med företagets egna lastbil till den andra fabriken på orten. Lagerarbetaren lägger totalt 10 minuter på ett parti. Transporten sker alltid med helt fulla bilar och ett parti av den aktuella produkten beräknas fylla bilen till 10%. Kostnaden för att köra en vända med lastbilen har beräknats till SEK, inkl. bränsle, lön till chauffören, mm. Vid ankomsten till den andra fabriken tar en lagerarbetare hand om en snabb ankomstkontroll, som beräknas ta 2 minuter per enhet, inklusive lossning, uppackning, kontroll & inlagring i Komponentförrådet (KF). När det är dags för montering så tas en enhet av den egentillverkade produkten, samt en uppsättning inköpta komponeter ut från KF. Det lagerförda värdet i KF för de inköpta komponenterna är beräknat till 250 SEK. Monteringen utförs manuellt utav en montör och tar 120 minuter i anspråk för en partistorlek på 10 enheter. I denna tid ingår också arbetet med att förflytta de färdiga produkterna till Färdigvarulagret (FVL) & lagra in dem där. Produktionspersonalen beräknas i genomsnitt kosta SEK / år och en lagerarbetare beräknas kosta SEK / år. För samtliga antas en praktisk maxkapacitet om h / år. Uppgift Vad är det lagerförda produktvärdet för en produkt i FVL?

4 TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 4 (7) Uppgift 5 Företaget Starke Allan AB i Grebbestad tillverkar utrustning för hantering av gipsskivor på byggarbetsplatser. Produkterna tillverkas mot ett färdigvarulager och distribueras därifrån via två regionlager: RL NORR i Umeå & RL SYD i Halmstad. Från RL levereras produkterna till företagets kunder. Flödeskartan nedan illustrerar materialflödet för en av deras produkter, en enkel gipsvagn kallad Bobby: I komponenttillverkningen tillverkas materialsatser, dvs. olika komponenter som behövs till en Bobby. Arbetet i denna del av flödet sköts av maskinoperatörer. En materialsats förbrukar råvaror till ett värde av 750 SEK (inkluderar inköp och hantering i RVL) och bearbetas i sammanlagt 45 minuter. Kostnader för drift, underhåll & avskrivningar av maskinparken i denna del av fabriken beräknas till totalt SEK/år. Alla produkter som tillverkas av Starke Allan är ganska likartade i arbetsinnehåll, och man beräknar att Bobby står för ca 5% av utnyttjandet av komponenttillverkningen. I mellanlagret (ML) lagras materialsatserna in och plockas sedan ut när de behövs i monteringen. Dessutom lagras där ett antal komponenter som köps in i färdiga kit från en extern leverantör, till ett värde av 400 SEK / kit. Det går åt ett kit / Bobby. Allt arbete med inlagring & uttag sköts helt manuellt av lagerarbetare och beräknas ta sammanlagt ca 5 min för allt material som behövs för montering av en Bobby. Monteringen sköts helt manuellt av montörer och tar ca 30 min för en Bobby. Därefter förflyttas vagnen till färdigvarulagret (FVL). Det första momentet som lagerarbetarna där utför är att förpacka vagnen i ett transportemballage, som kostar 50 SEK / st. Sedan lagras den emballerade vagnen in i FVL. Yttermåtten för en emballerad Bobby är 1,3 x 0,5 x 2,0 m och vikten är 95 kg. Hanteringen i FVL tar en lagerarbetare ca 15 min per Bobby. Regionlagren (RL) styrs med beställningspunktsystem, med styrparametrar enligt tabellen nedan. I tabellen framgår även vägavståndet från Starke Allan till resp. RL, samt efterfrågan / år (D). Lager SL [st] Q [st] D [st/år] Avstånd [km] RLN RLS

5 TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 5 (7) Efterfrågan som RL upplever är jämnt fördelad över året & försäljningen av Bobby sker alltid styckvis. Transporten till RL sköts av ett nationellt transportföretag, vars fraktvillkor & priser framgår av Bilaga 1. Transportföretaget utför också för allt arbete med uttag ut FVL & inlagring i RL; kostnaden för detta är inbakad i priset för transporten. Bakgrundsfakta En maskinoperatör beräknas kosta SEK / år. En montör kostar SEK / år. En lagerarbetare beräknas kosta SEK / år. Som praktisk maxkapacitet utgår man ifrån h / år & anställd. Företagets lagerränta är beräknad till 13%. Uppgift Hur mycket kapital har Starke Allan totalt bundet i produkten Bobby i sina två RL?

6 TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 6 (7) Bilaga 1 - Fraktvillkor & priser Definitioner Med sändning avses på en fraktsedel/transportdokument upptaget gods från en avsändare till en mottagare på viss annan adress, vilket lämnas till transport vid ett tillfälle. Med fraktdragande vikt avses det störst av godsets verkliga vikt eller dess skrymmevikt: o Med verklig vikt avses den vikt vågen registrerar för sändningen inklusive allt emballage. o Med skrymmevikt avses sändningens volym inkl. emballage uttryckt i m 3 (avrundat till två decimaler) multiplicerat med skrymmefaktorn 280 kg/m 3. Beräkningsmetod 1. Fastställ avståndet mellan avsändningsorten och mottagningsorten för sändningen. 2. Fastställ fraktdragande vikt samt mot denna vikt svarande fraktpris enligt prislistan. 3. Multiplicera fraktdragande vikt med fastställt fraktpris enligt pristariff. 4. Addera administrationsavgift à 75 SEK per sändning. Pristariff << T.o.m. avstånd [km] T.o.m. vikt [kg] >> ,79 2,37 2,01 1,71 1,45 1,23 1,05 0, ,88 2,45 2,08 1,77 1,50 1,28 1,09 0, ,96 2,52 2,14 1,82 1,55 1,32 1,12 0, ,05 2,59 2,20 1,87 1,59 1,35 1,15 0, ,14 2,67 2,27 1,93 1,64 1,39 1,18 1, ,23 2,74 2,33 1,98 1,68 1,43 1,22 1, ,31 2,82 2,40 2,04 1,73 1,47 1,25 1, ,40 2,89 2,46 2,09 1,78 1,51 1,28 1, ,49 2,96 2,52 2,14 1,82 1,55 1,32 1, ,57 3,04 2,58 2,19 1,86 1,58 1,34 1, ,66 3,11 2,64 2,24 1,90 1,62 1,38 1, ,75 3,18 2,70 2,30 1,96 1,67 1,42 1, ,83 3,26 2,77 2,35 2,00 1,70 1,45 1, ,92 3,33 2,83 2,41 2,05 1,74 1,48 1, ,01 3,41 2,90 2,47 2,10 1,79 1,52 1, ,10 3,48 2,96 2,52 2,14 1,82 1,55 1, ,18 3,55 3,02 2,57 2,18 1,85 1,57 1, ,27 3,63 3,09 2,63 2,24 1,90 1,62 1, ,36 3,70 3,15 2,68 2,28 1,94 1,65 1, ,44 3,78 3,21 2,73 2,32 1,97 1,67 1, ,66 3,96 3,37 2,86 2,43 2,07 1,76 1, ,88 4,15 3,53 3,00 2,55 2,17 1,84 1, ,10 4,33 3,68 3,13 2,66 2,26 1,92 1, ,31 4,52 3,84 3,26 2,77 2,35 2,00 1, ,53 4,70 4,00 3,40 2,89 2,46 2,09 1, ,75 4,89 4,16 3,54 3,01 2,56 2,18 1, ,97 5,07 4,31 3,66 3,11 2,64 2,24 1, ,18 5,26 4,47 3,80 3,23 2,75 2,34 1, ,40 5,44 4,62 3,93 3,34 2,84 2,41 2, ,62 5,63 4,79 4,07 3,46 2,94 2,50 2, ,84 5,81 4,94 4,20 3,57 3,03 2,58 2, ,05 6,00 5,10 4,34 3,69 3,14 2,67 2,27

7 TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 7 (7) Facit Uppgift 1 B D Artikel MLN Dong 225 Hong 2000 Klong 1350 Plong 60 Tjong 130 C Artikel MLV Dong Hong Klong Plong Tjong SUMMA Artikel DLT Q DLT > Q? n SL BP Dong N Hong J Klong N Plong N Tjong J Uppgift SEK / år Uppgift 3 A B 262,5 st SEK Uppgift 4 881,50 SEK / st Uppgift SEK

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem Introduktion till Winbas Att byta affärssystem En hjälp på vägen, för dig som skall byta affärssysstem Att byta affärssystem är ingen lätt uppgift. Det är både dyrt och omständigt och du får inga direkta

Läs mer

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Generellt om den nya transportlösningen Fråga: Vad innebär samordnad varudistribution jämfört med idag? Svar: Idag kör varje varuleverantör själv

Läs mer

Kravspecifikation för nytt affärssystem - En fallstudie på Spaljisten AB

Kravspecifikation för nytt affärssystem - En fallstudie på Spaljisten AB School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Kravspecifikation för nytt affärssystem - En fallstudie på Spaljisten AB Anders Johansson Jun 2004 MSI Report 04047 Växjö

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet JOHAN STENQVIST ALEXANDER WAHLSTRÖM Institutionen för Teknikens

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Modell för lagervärdesberäkning i butik vid Runsvengruppen AB

Modell för lagervärdesberäkning i butik vid Runsvengruppen AB Modell för lagervärdesberäkning i butik vid Runsvengruppen AB Linnea Jämtner Nathalie Johansson, 870319-7460 Linnea Jämtner, 870701-1923 Handledare: Magnus Berglund Examinator: Håkan Aronsson Examensarbete

Läs mer

Produktionsekonomins grunder (PG)

Produktionsekonomins grunder (PG) Produktionsekonomins grunder (PG) Rev. 20070924 MR Litteratur: Olhager (2000) del I, kap. 4 Nedan följer ett antal uppgifter som delvis är repetition av tidigare inhämtade kunskaper, men med ett produktionsekonomiskt

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Jordbruksinformation 25 2008 Andra upplagan januari 2009 Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp,

Läs mer

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område.

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område. Snabbt, rätt och billigt Ett ständigt bekymmer för en kontraktstillverkare är att man inte kommer in i ett projekt så tidigt som man skulle önska och att kunden ofta inte är riktigt på det klara med vad

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006 Pyramid MPS Handbok, version 3.40 Andra utgåvan - Februari 2006 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets tillvalsmodul

Läs mer

SLUTRAPPORT VÄGVERKET LOGISTIKANALYSER PÅ FÖRETAGEN ELECTROLUX LAUNDRY OCH ITT WATER & WASTEWATER

SLUTRAPPORT VÄGVERKET LOGISTIKANALYSER PÅ FÖRETAGEN ELECTROLUX LAUNDRY OCH ITT WATER & WASTEWATER SLUTRAPPORT VÄGVERKET LOGISTIKANALYSER PÅ FÖRETAGEN ELECTROLUX LAUNDRY OCH ITT WATER & WASTEWATER Rapporten är utförd av konsultgruppen Miljölots AB/Logistema AB på uppdrag av Vägverket Samhälle. Diarienummer

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

RAPPORT Kalkylverktyg

RAPPORT Kalkylverktyg RAPPORT Kalkylverktyg Lönsamhetskalkylering vid biogastillämpningar Leif Gustafsson Innovatum AB Trollhättan 2010-02-06 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Leif Gustafsson, Innovatum

Läs mer

En jämförelse av olika transportsätt

En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse ur ett miljövänligt, kostnadseffektivt och tids perspektiv Erik Meyer Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer