Lagerstyrningsfrågan Januari Fråga och svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar"

Transkript

1 Lagerstyrningsfrågan Januari Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för att få hela förpackningskvantiteter eller pallkvantiteter. Teoretiskt sett kommer då lagerstyrningskostnaderna, dvs. summa lagerhållningskostnader och ordersärkostnader, att bli något högre än optimalt oavsett om man avrundar uppåt eller nedåt. De verkliga lagerstyrningskostnaderna kommer emellertid att bli ytterligare högre om man avrundar nedåt och inte bli lika mycket högre om man avrundar uppåt förutsatt att man uppnår samma servicenivå. Vad beror detta på? Svar: Om man avrundar nedåt, dvs. sänker orderkvantiteterna, måste säkerhetslagret ökas för att man skall kunna bibehålla sin servicenivå. Detta leder till att lagerhållningskostnaderna kommer att öka jämfört med de teoretiskt beräknade eftersom beräkning av ekonomisk orderkvantitet inte tar hänsyn till påverkan på säkerhetslager. Avrundar man i stället uppåt kommer man att kunna sänka säkerhetslagret och därmed reducera lagerhållningskostnaderna något. Signaturen Sten har skickat in följande svar som förklarar varför totalkostnaderna ökar mer om man minskar orderkvantiteten jämfört den ekonomiskt optimala än om man ökar den. Det beror på att ordersärkostnaden är exponentiellt avtagande och att lagerhållningskostnaden är linjärt ökande som funktion av orderkvantiteten. Därför kommer ordersärkostnaden i snitt att öka mer när man när avrundar EOQ nedåt än vad den miskar när man avrundar EOQ uppåt. Lagerhållningskostnaden däremot kommer minska lika mycket när man när avrundar EOQ nedåt som den ökar när man avrundar EOQ uppåt. Eftersom EOQ alltid inträffar när ordersärkostnaden är samma som lagerhållningskostnaden är det lätt att se i ett diagram att totala kostnaden har brantare kurva in mot EOQ från vänster än vad den har till höger om EOQ. Ett annat svar har skickats in av Kalle Kajak. Det beskriver samma fenomen men förklarar det på ett annorlunda. Om man tittar på kurvan som illustrerar lagerstyrningskostnadens beroende av orderkvantiteten så ser man att den sjunker snabbare innan EOQ än vad den stiger efter EOQ. Det innebär att avvikelser neråt ökar lagerstyrningskostnaden mer än motsvarande avvikelse uppåt. Om man inte vill tro på vad man ser kan man räkna fram derivatan på nyss nämnda kurva, och lär då finna att den är mer minus för värden under EOQ än den är plus för motsvarande värde över EOQ. Om man inte är så bra på att derivera kan man använda sin mellanstadiematte och beräkna lagerstyrningskostnaderna vid olika storlek på orderkvantiteten. För ett ex-

2 empel med EOQ 80 st och med lagerstyrningskostnad 2400:- vid denna kvantitet får vi följande lagerstyrningskostnad vid lite avvikande orderkvantiteter: 70 st 2421,43 kr, +21,43 kr => +0,90% 72 st 2413,33 kr +13,33 kr => +0,56% 88 st 2410,91 kr +10,91 kr => +0,45% 90 st 2416,67 kr +16,67 kr => +0.69% 70 och 90 kan jämföras om man vill se vad en avvikelse plus/minus 10 st får för resultat, och 72 och 88 kan jämföras om man vill se vad en avvikelse plus/minus 10% innebär. I båda fallen ger avvikelsen nedåt större avvikelse än motsvarande avvikelse uppåt. Det finns ingen anledning att tro att resultatet skulle bli annorlunda om man tog ett annat exempel, och den som tvivlar (och gillar att räkna) kan ju kolla. Men detta visar bara att det är som det påstås i frågan och säger inget om varför det blir så, vilket ju var frågan. Då duger nog derivatan och kurvans utseende bättre som förklaring, men jag är inte helt säker på att alla skulle nöja sig med den förklaringen heller. Båda svaren är helt korrekta. Ökningen av summa lagerhållnings- och ordersärkostnader blir emellertid ytterligare större till vänster om optimal orderkvantiteten och inte lika mycket större till höger om optimal orderkvantitet om man också tar hänsyn till att säkerhetslagret måste öka om man minskar orderkvantiteten och minska om man ökar orderkvantiteten för att bibehålla servicenivå. Lagerstyrningsfrågan December 2013 När man dimensionerar säkerhetslager från en önskad servicenivå antar man oftast att efterfrågevariationerna är normalfördelade. Spelar det då någon roll om ledtiden är lång eller kort? Om så är fallet, hur påverkas överensstämmelsen mellan efterfrågevariationernas verkliga fördelning och normalfördelning? Lagerstyrningsfrågan November 2013 Enligt en under 2013 genomförd enkätstudie i svenska företag planerar 63 % av företagen in nya lagerpåfyllnadsorder en gång per dag medan 33 % av företagen planerar in nya order en gång per vecka eller mer sällan. Vilka blir konsekvenserna av att planera en gång per vecka i stället för en gång per dag? Lagerstyrningsfrågan Oktober 2013 Ett tvåbingesystem är ett visuellt beställningspunktssystem som innebär att varje artikel lagras i två separata fack. Det ena representerar den kvantitet som motsvarar beställningspunkten och det andra den kvantitet som finns i lager utöver beställningspunktskvantiteten. När det andra facket är tomt börjar man plocka från det första och får samtidigt en signal om att lägga ut en ny lagerpåfyllnadsorder. Vilket krav måste man ställa på orderkvantiteten för att systemet skall kunna fungera?

3 Lagerstyrningsfrågan September 2013 Det finns två principiella sätt att använda säkerhetstid för att hantera leveransosäkerhet vid materialbehovsplanering, att öka ledtiden med säkerhetstiden eller att begära inleverans vid den beräknade behovstidpunkten minskad med säkerhetstiden. Är dessa alternativ likvärdiga? Om inte vilket av dem är lämpligast att välja? Lagerstyrningsfrågan Augusti 2013 Kanban är i princip ett beställningspunktssystem. Innebär detta att man får lika stor kapitalbindning i lager med kanbansystem som med beställningspunktssystem eller blir kapitalbindningen lägre eller högre? Lagerstyrningsfrågan Juli 2013 När man infört ett nytt och effektivare lagerstyrningssystem kan det mycket väl inträffa att kapitalbindningen till att börja med ökar i stället för att minska trots att servicenivån är den samma som före införandet. Hur kan detta komma sig? Svar: I praktiskt taget alla lager förekommer artiklar som det finns för mycket av i lager och artiklar som det finns för lite av. Ett införande av ett effektivare lagerstyrningssystem medför att balanserna mellan lämpliga kvantiteter i lager och aktuell efterfrågan återställs. Det tar emellertid i allmänhet betydligt längre tid att reducera lagerkvantiteterna för artiklar med för mycket i lager i förhållande till efterfrågan än att öka lagerkvantiteterna för artiklar med för lite i lager i förhållande till efterfrågan. Detta är en huvudorsak till att lager tenderar att öka under en övergångstid efter införande av ett nytt system. Lagerstyrningsfrågan Juni 2013 När man beräknar ekonomisk orderkvantitet kan det inträffa att den beräknade kvantiteten blir så stor att den kommer att vara längre än den tid som den är säljbar eller användbar, exempelvis längre än hållbarhetstiden om det är fråga om färskvaror eller längre än den teknisk/ekonomiska livslängden om det är fråga om andra typer av produkter. Det man ofta gör för att lösa detta problem är att begränsa den beräknade orderkvantiteten till som mest beräknad hållbarhetstid gånger medelefterfrågan per dag. Vad är det för felaktighet i ett sådant resonemang? Lagerstyrningsfrågan Maj 2013

4 Oavsett vilket materialstyrningsmetod man använder bygger den på förväntad leveranstid från leverantör när nya inleveranser planeras. Denna förväntade leveranstid finns i allmänhet lagrad i lagerstyrningssystemet. När man sedan tar kontakt med leverantören kan det hända att den då aktuella leveranstiden inte är den samma som den planeringen bygger på. Bör man acceptera ett erbjudande av leverantören om att få en beställning levererade med kortare leveranstid än den man förväntat? Lagerstyrningsfrågan April 2013 Vid användning av önskad fyllnadsgradsservice (Serv2) för att dimensionera säkerhetslager kan det inträffa att det beräknade säkerhetslagret blir negativt. Är detta en brist i den teoretiska modell som säkerhetslagerberäkningen baseras på eller är det korrekt att det kan bli så? Lagerstyrningsfrågan Mars 2013 Täcktidsplanering är en variant av beställningspunktssystem som innebär att man beställer när täcktiden är mindre än ledtiden plus en säkerhetstid. Täcktiden definieras som den tid lagret räcker och beräknas som lagersaldo dividerat med efterfrågan per dag. Hur kan man använda ett sådant system om man för att minska order- och transportkostnader vill beställa flera artiklar samtidigt från samma leverantör? Vad får detta förfarande för negativa konsekvenser? Lagerstyrningsfrågan Februari 2013 Beställningspunkten för en viss artikel är 20 styck och dess lagersaldo 18 styck när lagerstyrningssystemet körs en måndag morgon. Ledtiden för artikeln är 10 dagar och det finns en inneliggande kundorder till vilken 5 styck finns reserverade för leverans på torsdag. Bör man beställa eller inte? Vad innebär det för lagerstyrningen om man gör det? Lagerstyrningsfrågan Januari 2013 För en viss lagerförd artikel sker lagerpåfyllnad 10 gånger per år. Hur hög är lageromsättningshastigheten i detta lager om lageromsättningshastighet definieras som omsättning i styck dividerat med lagervärde i styck? Lagerstyrningsfrågan December 2012 Med hjälp av den lageruttagshistorik som finns tillgänglig i de flesta affärssystem kan man se hur lagret utvecklats från dag till dag. I ett företag var lagersaldot per dag för en artikel som lägst 27 styck och som högst 165 styck under ett år. Vilken slutsats

5 kan man med avseende på hur väl lagerstyrningen fungerat under året dra av denna information? Lagerstyrningsfrågan November 2012 En ibland använd variant av materialbehovsplanering innebär att den huvudplan som fastställts för tillverkning av slutprodukter bryts ner till lägsta strukturnivå och motsvarande behov av ingående artiklar beräknas och tidsförskjuts med hjälp av sina respektive ledtider. Med utgångspunkt från ingående lagersaldon och de beräknade behoven genereras därefter förslag till nya tillverkningsorder och inköpsorder. Vad får ett sådant tillvägagångssätt för konsekvenser? Lagerstyrningsfrågan Oktober 2012 På ett företag använder man en cykelservice (Serv1) på 97 % för att dimensionera sina säkerhetslager. Man planerar att övergå till att använda fyllnadsgradsservice (Serv2) men att ligga kvar på samma nivå, dvs fortsätta att utgå från 97 %. Hur kommer leveransförmågan mätt som orderradsservice, dvs som andel orderrader som kan levereras direkt från lager, att påverkas av denna förändring? Lagerstyrningsfrågan September 2012 I det traditionella beställningspunktssystemet används en fast ekonomisk orderkvantitet. Det finns en variant av detta system som innebär att orderkvantiteten varierar från gång till gång och sätts lika med ekonomisk orderkvantitet plus skillnaden mellan beställningspunkten och aktuellt saldo vid beställningstillfället, ett så kallat (s,s)- system. Hur stor kommer då orderkvantiteten att bli som störst respektive som minst? Hur stor kommer den att bli i medeltal? Lagerstyrningsfrågan Augusti 2012 Vid lagerstyrning kan man ha nytta av att kunder beställer i god tid eftersom man då i större utsträckning kan basera lagerstyrningen på känd efterfrågan i stället för prognostiserad. För att motivera kunder att göra så måste man emellertid kunna säkerställa att kunder som beställer i god tid i större utsträckning får sina leveranser i rätt tid än övriga kunder. Hur kan man säkerställa att så sker? Lagerstyrningsfrågan Juli 2012 I beställningspunktssystem kan säkerhetslager dimensioneras från en önskad cykelservice (Serv1), definierad som sannolikheten att man inte får brist under en lagercykel. Antag att ett säkerhetslager dimensionerats för 95 % servicenivå för att få en

6 önskad leveransförmåga. Kommer leveransförmågan att påverkas om kvantiteten på inleveransorder vid ett senare tillfälle ändras och i så fall hur? Lagerstyrningsfrågan Juni 2012 Enligt grundläggande lagerstyrningsteori blir säkerhetslagret högre ju högre servicenivån man väljer vilket också innebär att ett minskat antal brister kan fås till priset av en högre kapitalbindning. Det är emellertid inte ovanligt att man i företag samtidigt har problem med för hög kapitalbindningen och för många brister i lager av köpta och egentillverkade artiklar som används som komponenter vid tillverkning av slutprodukter. Hur kan detta komma sig? Lagerstyrningsfrågan Maj 2012 Om man använder Wilsons formel för att beräkna ekonomisk orderkvantitet måste man i princip uppdatera beräknad orderkvantiteten när efterfrågan ökar eller minskar. Genom att uttrycka den ekonomiska orderkvantiteten som en täcktid, dvs den tid som den ekonomiska orderkvantiteten förväntas räcka, är det inte lika nödvändigt att göra sådana uppdateringar eftersom orderkvantiteten vid varje beställningstillfälle beräknas som denna täcktid gånger den vid varje beställningstillfälle aktuella efterfrågan. Vad är det svaghet med detta tillvägagångssätt genomför med att uppdatera ekonomiska orderkvantiteter? Lagerstyrningsfrågan April 2012 En av de servicenivåbegrepp som används för dimensionering av säkerhetslager är cykelservice (Serv1). Det definieras som sannolikheten att inte få brist under en lagercykel. Under vilka omständigheter kan man få en godtagbar leveransförmåga till kund från ett färdigvarulager även om servicenivån satts till 50 %? Lagerstyrningsfrågan Mars 2012 Vid materialbehovsplanering kan man gardera sig mot förekommande osäkerheter med hjälp av säkerhetslager. Detta kan åstadkommas på två olika sätt. Ett alternativ är att minska ingående lagersaldo med säkerhetslagerkvantiteten innan behovsberäkningen påbörjas och att generera orderförslag när lagret blir mindre än noll. Det andra alternativet är att utgå från ingående lagersaldo och i stället generera orderförslag när säkerhetslagerkvantiteten underskrids. Är det någon skillnad mellan dessa båda alternativ och i så fall vilken? Lagerstyrningsfrågan Februari 2012

7 Ett företags servicenivå är ett viktigt mått på förmåga att kunna leverera direkt från lager. För kunden uppfattning om företagets leveransförmåga är det emellertid också viktigt att den leveranstid som oundvikligen uppstår vid bristsituationer är så kort som möjligt. Vad påverkar längden på denna leveranstid när man använder ett beställningspunktssystem för lagerstyrning. Lagerstyrningsfrågan Januari 2012 I många lagerstyrningssystem kan man se hur stort lagersaldot varit dag för dag med hjälp av lageruttagshistorik. I ett sådant lagerstyrningssystem baserat på beställningspunkter var använd beställningspunkt under en period alltid större än det största förekommande lagersaldot trots att ett antal inleveranser förekommit under perioden. Kan detta inträffa och om så, vad är orsaken till att det kan inträffa. Lagerstyrningsfrågan December 2011 Man kan visa att det inte har särskilt stor betydelse att leverantörer håller sina utlovade leveranstidpunkter för artiklar som är mycket lågomsatta, dvs för sådana som har mycket få uttag per år. Hur kan man förklara detta fenomen? Är det korrekt i alla sammanhang? Lagerstyrningsfrågan November 2011 Vid materialbehovsplanering kan man om man så vill använda sig av beställningspunkter. Hur kan detta vara möjligt och hur skall man tolka de orderförslag som erhålls från en sådan variant av materialbehovsplanering? Lagerstyrningsfrågan Oktober 2011 Följande fyra metoder är vanligt använda för att dimensionera säkerhetslager; att sätta det lika med ett antal dagars medelefterfrågan, att sätta det lika med en viss procent av medelefterfrågan under ledtid, att beräkna det från en bestämd cykelservice - Serv1 eller att beräkna det från en bestämd fyllnadsgradsservice Serv2. Vilken av dessa metoder kan förväntas medföra lägst kapitalbindning för att uppnå en viss önskad leveransförmåga i form av orderradsservice om den tillämpas på en enskild artikel? Lagerstyrningsfrågan September 2011 När man beräknar ekonomisk orderkvantitet får man ofta ett ojämnt tal som man kan vilja avrunda. Det kan också vara fråga om att man måste avrunda den beräknade kvantiteten till en hel förpackningskvantitet eller lastbärarkvantitet. Bör man då av-

8 runda den beräknade kvantiteten uppåt eller nedåt? Spelar det någon roll vilket man gör?

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1)

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Överdrag i materialstyrningssystem

Överdrag i materialstyrningssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 9 Överdrag i materialstyrningssystem De modeller som används i praktisk tillämpning för att styra lager, exempelvis i olika varianter av beställningspunktssystem,

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I den här studien har en analys gjorts av säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer än önskat 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB Det finns ett antal lagerstyrningsmetoder som i större eller mindre omfattning används i tillverkande

Läs mer

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Lagerstyrningsakademin.se Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Stig-Arne Mattsson Det finns nog få frågor inom logistiken där det finns så motsatta uppfattningar som

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Differentiering av fyllnadsgradsservice på olika klasser av artiklar i en

Läs mer

Myter om lagerstyrning

Myter om lagerstyrning Myter om lagerstyrning Om man dimensionerar ett säkerhetslager för en artikel med en beräkningsmetod som utgår från en önskad servicenivå så får man denna servicenivå - Maj 2013 När man läser om dimensionering

Läs mer

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan

Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 41 Materialbehovsplanering vid oberoende efterfrågan Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Vilken servicenivå får man om man dimensionerar säkerhetslager med servicenivå

Vilken servicenivå får man om man dimensionerar säkerhetslager med servicenivå Vilken servicenivå får man om man dimensionerar säkerhetslager med servicenivå Stig-Arne Mattsson Sammanfattning En ofta förordad metod för att dimensionera säkerhetslager är att använda en beräkningsmodell

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Differentiering av antal dagars täcktid för olika klasser av artiklar i en

Läs mer

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Kanbansystem betraktas av många som effektivare än andra lagerstyrningssystem,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice för säkerhetslagerberäkning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I en tidigare studie har framkommit

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Leveransförmåga eller servicenivå vid leverans från lager kan allmänt definieras

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

C 51. Två-binge system. 1 Metodbeskrivning. Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

C 51. Två-binge system. 1 Metodbeskrivning. Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 51 Två-binge system Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1

Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1 Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Enkelt uttryckt handlar lagerstyrning om att fastställa

Läs mer

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den 27 28 augusti 2015 i Luleå Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning Metoder för bestämning av lagerstyrningsparametrar Metoder för bestämning

Läs mer

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning Vid användning

Läs mer

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Servicenivå är ett mått på leveransförmåga från lager. Det kan allmänt

Läs mer

Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter

Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 11 Beställningspunktssystem med saldooberoende orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Ekonomisk behovstäckningstid

Ekonomisk behovstäckningstid Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Ekonomisk behovstäckningstid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje

Läs mer

Samband mellan några olika beslutsvariabler och lagerstyrningseffektivitet

Samband mellan några olika beslutsvariabler och lagerstyrningseffektivitet Samband mellan några olika beslutsvariabler och lagerstyrningseffektivitet i form av kapitalbindning och erhållna servicenivåer Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet,

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Konsekvenser av sju vanliga fel vid lagerstyrning

Konsekvenser av sju vanliga fel vid lagerstyrning Konsekvenser av sju vanliga fel vid lagerstyrning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Lagerstyrning är sedan länge ett centralt ämnesområde inom logistiken. Dess rötter kan spåras ända till tidigt nittonhundratal.

Läs mer

Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering

Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 23 Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager Leveransförmåga eller servicenivå vid leverans från lager kan allmänt

Läs mer

Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek

Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Vid operativ materialstyrning spelar dimensionering av orderstorlekar och säkerhetslager en avgörande roll för hur effektivt

Läs mer

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad täcktid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck

Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 22 Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Uppskatta ledtider för anskaffning

Uppskatta ledtider för anskaffning Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 31 Uppskatta ledtider för anskaffning Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en administrativ process.

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

Differentiera säkerhetslager med cykelservice

Differentiera säkerhetslager med cykelservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 53 Differentiera säkerhetslager med cykelservice Med differentierad materialstyrning menas allmänt att klassificera artiklar och tillämpa

Läs mer

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Servicenivå är ett mått på leveransförmåga från lager. Det kan allmänt

Läs mer

Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager

Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 14 Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager Med bristkostnader i färdigvarulager, dvs. lager av varor för leverans till kunder, avses alla

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Användning av säker efterfrågan i form av reservationer vid lagerstyrning

Användning av säker efterfrågan i form av reservationer vid lagerstyrning Användning av säker efterfrågan i form av reservationer vid lagerstyrning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Vid lagerstyrning förekommer det i många sammanhang att efterfrågan under ledtid till viss del

Läs mer

Planeringsfrekvensens påverkan på leveransförmåga och kapitalbindning

Planeringsfrekvensens påverkan på leveransförmåga och kapitalbindning Planeringsfrekvensens påverkan på leveransförmåga och kapitalbindning Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning Att planera frisläppning

Läs mer

Säkerhetslager som antal dagars medelefterfrågan eller baserat på fyllnadsgradsservice

Säkerhetslager som antal dagars medelefterfrågan eller baserat på fyllnadsgradsservice Säkerhetslager som antal dagars medelefterfrågan eller baserat på fyllnadsgradsservice Stig-Arne Mattsson Sammanfattning För dimensionering av säkerhetslager finns två i industrin vanligt använda metoder.

Läs mer

Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager

Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Avgörande för när inleverans bör ske till ett lager är förväntad efterfrågan

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal order per år för bestämning

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Med ordersärkostnader för inköpsartiklar avses alla de kostnader som är förknippade med att

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan

Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 14 Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom

Läs mer

Normalfördelning och Poissonfördelning för bestämning

Normalfördelning och Poissonfördelning för bestämning Normalfördelning och Poissonfördelning för bestämning av säkerhetslager Stig-Arne Mattsson Sammanfattning För att kunna dimensionera beställningspunkter och säkerhetslager baserade på en målsatt servicenivå

Läs mer

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt.

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt. Kapitalbindningsaspekter på val mellan cykelservice och fyllnadsgradsservice Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Cykelservice och fyllnadsgradsservice är de två vanligast använda typerna av servicenivå för

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

Differentiering av servicenivåer för effektivare lagerstyrning

Differentiering av servicenivåer för effektivare lagerstyrning Differentiering av servicenivåer för effektivare lagerstyrning Stig-rne Mattsson Sammanfattning Det är rimligt att förvänta sig att sättet att klassificera artiklar påverkar hur effektiv en servicenivådifferentiering

Läs mer

Användning av volymvärdeklassificering vid bestämning

Användning av volymvärdeklassificering vid bestämning Användning av volymvärdeklassificering vid bestämning av orderkvantiteter Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I företag är det vanligt att man använder täcktider för bestämning av orderkvantiteter vid lagerstyrning,

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 55 Enkel-kanbansystem Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel fatta beslut om den kvantitet

Läs mer

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning

Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 42 Materialbehovsplanering med behovsnedbrytning Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering

Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 39 Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje

Läs mer

Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid

Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 51 Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Med differentierad materialstyrning menas allmänt att klassificera artiklar

Läs mer

MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE)

MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE) MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN 160318 (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE) FRÅGA 1 (2p) Ett sätt att bedöma en prognos lämplighet är att beräkna hur väl en presterar relativt en naiv prognos, d.v.s. om man gör

Läs mer

Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager

Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 14 Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager Med bristkostnader i färdigvarulager avses här alla de kostnader som hänger samman med och uppstår

Läs mer

Minikurs Metoder för behovsplanering

Minikurs Metoder för behovsplanering Minikurs Metoder för behovsplanering Under den här minikursen tittar vi på olika möjligheter, metoder och tips i systemanvändandet när det gäller Behovsplanering. Det ska ge idéer och målsättningar för

Läs mer

Konsekvenser av att använda förenklade lagerstyrningsmetoder

Konsekvenser av att använda förenklade lagerstyrningsmetoder Konsekvenser av att använda förenklade lagerstyrningsmetoder Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I svensk industri används i stor utsträckning mycket förenklade modeller och tillvägagångssätt vid lagerstyrning.

Läs mer

Partiformningsmetoder och systemnervositet

Partiformningsmetoder och systemnervositet Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 71 Partiformningsmetoder och systemnervositet Med systemnervositet menas att ett materialstyrningssystem i alltför stor omfattning planerar

Läs mer

Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order

Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning

Läs mer

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB För att bestämma orderkvantiteter finns det sedan tidigt 1900-tal ett stort antal olika metoder till förfogande,

Läs mer

Lagerstyrning i svensk industri: 2013 års användning, användningssätt och trender

Lagerstyrning i svensk industri: 2013 års användning, användningssätt och trender Lagerstyrning i svensk industri: 2013 års användning, användningssätt och trender Patrik Jonsson Avdelningen för logistik och transport Chalmers tekniska högskola Stig-Arne Mattsson Avdelningen för logistik

Läs mer

Extremvärdens påverkan på beräkning av standardavvikelser

Extremvärdens påverkan på beräkning av standardavvikelser Extremvärdens påverkan på beräkning av standardavvikelser Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Även om efterfrågan under normala omständigheter varierar från period till period, är variationerna i allmänhet

Läs mer

Användning av bristkostnader för att dimensionera säkerhetslager

Användning av bristkostnader för att dimensionera säkerhetslager Användning av bristkostnader för att dimensionera säkerhetslager Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning Dimensionering av säkerhetslager

Läs mer

Prognostisera beställningspunkter med verklig efterfrågefördelning

Prognostisera beställningspunkter med verklig efterfrågefördelning Handbok i materialstyrning - Del F Prognostisering F 3 Prognostisera beställningspunkter med verklig efterfrågefördelning En av de mest väsentliga materialstyrningsfunktionerna är att avgöra när en ny

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Servicenivå är ett mått på leveransförmåga från lager. Det kan allmänt definieras

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider

Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 34 Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal dagars täcktid

Läs mer

Säkerhetslager som andel av efterfrågan

Säkerhetslager som andel av efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Användandet av uppskattat antal dagar som parameter vid lagerstyrning Stig-Arne Mattsson

Användandet av uppskattat antal dagar som parameter vid lagerstyrning Stig-Arne Mattsson Artiklar från Plan:s forsknings och tillämpningskonferens/workshop 27-28 augusti 2015 vid Luleå tekniska universitet Sammanställda av Anders Segerstedt Användandet av uppskattat antal dagar som parameter

Läs mer

Efterfrågefördelningar för bestämning av säkerhetslager

Efterfrågefördelningar för bestämning av säkerhetslager Efterfrågefördelningar för bestämning av säkerhetslager Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Vid lagerstyrning finns det behov av att dimensionera beställningspunkter och säkerhetslager med utgångspunkt från

Läs mer

Ledtidens och ledtidsvariationens betydelse för säkerhetslagrets

Ledtidens och ledtidsvariationens betydelse för säkerhetslagrets Ledtidens och ledtidsvariationens betydelse för säkerhetslagrets storlek Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Ett lagerstyrningssystems effektivitet påverkas av ledtidens längd för återpåfyllnad av lager

Läs mer

Välja materialstyrningsmetod En översikt

Välja materialstyrningsmetod En översikt Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 01 Välja materialstyrningsmetod En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid

Läs mer

Beräkning av teoretisk kapitalbindning i lager

Beräkning av teoretisk kapitalbindning i lager Beräkning av teoretisk kapitalbindning i lager Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Vid materialstyrning är det i många sammanhang av intresse att kunna beräkna och analysera hur stort ett lager är eller

Läs mer

Best practice vid lagerstyrning i svensk industri

Best practice vid lagerstyrning i svensk industri Best practice vid lagerstyrning i svensk industri Patrik Jonsson Avdelningen för logistik och transport Chalmers tekniska högskola Stig-Arne Mattsson Avdelningen för logistik och transport Chalmers tekniska

Läs mer

Uppskatta ledtider för tillverkning

Uppskatta ledtider för tillverkning Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 32 Uppskatta ledtider för tillverkning Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en process. För en tillverkningsprocess

Läs mer

Alternativa sätt att beräkna standardavvikelser

Alternativa sätt att beräkna standardavvikelser Alternativa sätt att beräkna standardavvikelser Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I affärssystem är det vanligt att standardavvikelser beräknas per prognosperiod motsvarande en månad eller en fyraveckorsperiod.

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för ledtider

Beräkna standardavvikelser för ledtider Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 4 Beräkna standardavvikelser för ledtider De formler som traditionellt används för beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer

Läs mer

Uppskatta bristkostnader i lager för produktion

Uppskatta bristkostnader i lager för produktion Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 15 Uppskatta bristkostnader i lager för produktion Med bristkostnader i lager för produktion, nedan kallat produktionslager, avses här alla

Läs mer

Avvikelser och variationer i erhållna servicenivåer

Avvikelser och variationer i erhållna servicenivåer Avvikelser och variationer i erhållna servicenivåer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning En förutsättning för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet är att kunna prestera en konkurrenskraftig leveransförmåga.

Läs mer

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2 Lösningsförslag TMSB18 Matematisk statistik IL 101015 Tid: 12.00-17.00 Telefon: 101620, Examinator: F Abrahamsson 1. Varje dag levereras en last med 100 maskindetaljer till ett företag. Man tar då ett

Läs mer

ABC klassificering inom logistiken

ABC klassificering inom logistiken Lagerstyrningsakademin.se ABC klassificering inom logistiken Stig-Arne Mattsson Att använda volymvärden som underlag för att differentiera arbetsinsatser och styrparametrar av olika slag vid materialstyrning

Läs mer

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB Lagerstyrning Föreläsning 5 Erik Sandberg Agenda Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB 2012-04-16 Sid 2 Linköpings universitet Lagerstyrning Tre frågor När ska olika produkter beställas/beordras? Hur

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Med ordersärkostnader för tillverkningsartiklar avses alla de kostnader som utöver

Läs mer

Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider

Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I litteraturen finns en vanligt publicerade formel för beräkning av efterfrågans

Läs mer

A NA LY S OCH F ÖRBÄT TRING

A NA LY S OCH F ÖRBÄT TRING A NA LY S OCH F ÖRBÄT TRING AV M AT ERIALFÖRSÖRJNING O C H LAG ERSTYRNING Edin Filipovic Examensarbete Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling LIU-IEI-TEK-A --11/01008 SE Handledare: Jan

Läs mer

Uppskatta bristkostnader i lager för produktion

Uppskatta bristkostnader i lager för produktion Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 15 Uppskatta bristkostnader i lager för produktion Med bristkostnader i lager för produktion, nedan kallat produktionslager, avses här alla

Läs mer

Differentiering av fyllnadsgradsservice för bestämning av säkerhetslager

Differentiering av fyllnadsgradsservice för bestämning av säkerhetslager Differentiering av fyllnadsgradsservice för bestämning av säkerhetslager Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning Differentiering av servicenivåer

Läs mer

Optimal differentiering av servicenivåer för att effektivisera

Optimal differentiering av servicenivåer för att effektivisera Optimal differentiering av servicenivåer för att effektivisera lagerstyrning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Differentiering av servicenivåer innebär att olika artiklar ges olika höga servicenivåer vid

Läs mer

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Beer game 722A29 Grupp 5 Denise Niemi Jennie Östh Martin Andersson Amanda Svensson 2014-11- 04 Innehållsförteckning Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Resultat... 4 Lagerhållning...

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer