Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?"

Transkript

1 Whitepaper / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) Det har aldrig tidigare varit så billigt att tillverka produkter som det är i dag. Å andra sidan lägger vi mer pengar på logistik än någonsin tidigare. Skälet är massimporten från lågkostnadsländer, i synnerhet från Sydostasien. Anskaffning från lågkostnadsländer sänker inköpspriset, men de långa och otillförlitliga leveranstiderna ökar både kostnaderna och riskerna i leveranskedjan. I värsta fall kan försenade leveranser eller oförutsedd efterfrågan leda till varubrist. Långa ledtider ökar också behovet av lagerbuffertar, vilket i sin tur pressar upp behovet av lagerutrymme. I många handelsföretag pågår en intensiv debatt om för- och nackdelarna med anskaffning från lågkostnadsländer. Min uppfattning är att de här debatterna i många fall är ett slöseri med energi att se situationen som ett val mellan billiga produkter med långa ledtider och dyrare produkter med kortare ledtider är att tänka onödigt snävt. Det bästa resultatet uppnås i många fall genom en effektiv kombination av bägge två! Tillverkande företag har redan byggt upp den kunskap som krävs för att identifiera och hantera riskerna som anknyter till olika anskaffningskanaler. Nu är det dags för handelsföretagen att bli bättre på inköp! I den här artikeln kommer jag att: Beskriva de olika kostnaderna för anskaffning med lång respektive kort ledtid samt ge riktlinjer för hur man kan jämföra helhetskostnaderna för olika inköpskanaler Presentera hur man genom att kombinera olika inköpskanaler kan uppnå ett bättre resultat och vilka krav detta arbetssätt ställer på inköpsprocessen Vilka kostnader ger långa ledtider upphov till och varför? Fördelen med anskaffning från lågkostnadsländer är det förmånliga inköpspriset. Ett inköpspris som ligger tiotals procent lägre än de europeiska leverantörernas priser kan i många fall vara avgörande för produktens lönsamhet. Prisskillnaden är i många fall enorm, även då de högre transportkostnaderna räknas in.

2 2 / 6 Långa och varierande ledtider ger dock upphov till betydande extrakostnader. Lagerbuffertarna binder kapital, pressar upp behovet av lagerutrymme och ökar risken för inkurans. Ju kortare produktens livscykel är och ju mera svårförutsägbar dess efterfrågan, desto större roll spelar dessa extrakostnader. Min erfarenhet är att helhetskostnaden väldigt sällan beaktas då valet av inköpskanal tas, eller ens då produkternas lönsamhet bedöms i efterhand. Det är dock inte särskilt svårt att göra en indikativ uppskattning av totalkostnaden redan i förväg! Exempel 1: Anskaffning med lång vs. kort ledtid Som ett exempel tar vi en titt på en produkt vars inköpspris är 100 euro i Europa, med leveransen betald av leverantören, och 50 euro i Fjärran Östern, då köparen står för leveransen. Produkten är inte särskilt stor eller tung. Då varorna transporteras i fulla containers är det jämförbara inköpspriset från Fjärran Östern 67 euro, vilket ger en prisskillnad på 33 euro. Det minsta inköpspartiet för produkten när den köps in från Fjärran Östern motsvarar sex månaders efterfrågan. Om produkten köps in från en europeisk leverantör, kan varorna köpas in med två veckors intervall i ekonomiska orderkvantiteter. Låt oss anta att ett säkerhetslager på ungefär 40 % av produktens genomsnittliga försäljningskvantitet under inköpscykeln krävs för att säkra en bra tillgänglighet. När man tar hänsyn till kostnaderna för lagerutrymme, ränta på bundet kapital och risken för inkurans, uppgår den totala lagerkostnaden till 35 % av inköpspriset. I denna situation och med de här priserna blir lagerkostnaderna för en produkt som köps in från Fjärran Öster tio gånger så höga som lagerkostnaderna för samma produkt då den köps in från Europa. Vid anskaffning från en europeisk leverantör är lageromsättningshastigheten strax över 25, medan motsvarande siffra vid anskaffning från Asien bara är 1,7. Icke desto mindre är totalkostnaderna för anskaffning från Fjärran Östern 20% lägre. Om man enbart utgår från kostnaderna är det mer lönsamt att köpa in en produkt från Fjärran Östern så länge inköpspriset är minst 17% lägre än det pris som erbjuds av en europeisk leverantör. Om prisskillnaden är mindre än så, kommer det i slutändan att bli billigare att köpa från den europeiska leverantören. Kostnadsberäkningarna presenteras i mera detalj i bilaga 1: Beräkningsmall. Bilagan kan du utnyttja för att skapa en egen jämförelsemall i Excel. Lagernivå (st.) ANSKAFFNING FRÅN FJÄRRAN ÖSTERN Bild 1: Frekvensen för inköp från lågkostnadsländer är låg, men inköpspartierna är stora. På grund av de långa ledtiderna blir även säkerhetslagret stort. 100 ANSKAFFNING FRÅN EUROPA Veckor

3 3 / 6 Anskaffning med långa ledtider inbegriper större risker, i synnerhet om man inte lyckas uppskatta efterfrågan rätt. Om efterfrågan är större än väntat eller leveransschemat spricker, kan produkterna sälja slut innan nästa leverans hinner fram, med missnöjda kunder och utebliven försäljning som resultat. Om produkten å andra sidan säljer sämre än planerat, kan de långa ledtiderna och stora inköpspartierna leda till ett överlager. Speciellt för artiklar med korta livscykler kan detta leda till att man tvingas slumpa ut överskottet till ett rabatterat pris eller till och med skriva ned lagret, vilket mycket snabbt äter upp produktens lönsamhet. I ett turbulent marknadsläge är riskerna med anskaffning från lågkostnadsländer extra stora. Om ett företag tar in varor i partier som motsvarar sex månaders efterfrågan och ytterligare håller ett normalt säkerhetslager, kan företaget i värsta fall ha 300 dagars lager inneliggande och på väg. Om försäljningen då sjunker drastiskt, kan lagret plötsligt motsvara flera års behov. På grund av den osäkerhet som anskaffning från lågkostnadsländer med långa ledtider innebär, rekommenderar jag att företagen kombinerar inköpskanalerna för att dra nytta av både låga inköpspriser samt snabb reaktionsförmåga! Utnyttja en kombination av inköpskanaler Att kombinera inköp från lågkostnadsländer med kompletterande inköp från närliggande leverantörer ger en högre tillförlitlighet i leveranserna, ökar flexibiliteten i leveranskedjan och minskar totalkostnaderna. I den kombinerade modellen fungerar Fjärran Östern som primär inköpskanal för produkten. Man identifierar dock också en alternativ leverantör, med kortare ledtid. Inköpsbehovet beräknas utifrån efterfrågeprognosen och anskaffningsfrekvensen från leverantören i Fjärran Östern. Den framtida varutillgängligheten estimeras utgående från en kontinuerligt uppdaterad prognos, det inneliggande lagret, inkommande samt utgående leveranser och övervakas hela tiden. Övervakningen underlättas betydligt om inköpsplaneringssystemet kan flagga upp potentiella tillgänglighetsproblem i förväg. Ifall en risk för brist uppstår på grund av oförutsedd efterfrågan eller försenade leveranser, görs ett stödköp från den alternativa, närliggande leverantören. Inköpskvantiteten dimensioneras för att motsvara efterfrågan fram till att leveransen från Fjärran Östern anländer. Möjligheten att göra stödköp med kort ledtid innebär att man kan jobba med ett lägre säkerhetslager. Bild 2: Då inköpssystemet proaktivt flaggar upp risk för brist, är det mycket enklare att kombinera inköpskanalerna på ett effektivt sätt för att uppnå en hög servicegrad mot kund utan överdimensionerade lager.

4 4 / 6 Exempel 2: Anskaffning där man utnyttjar en kombination av inköpskanaler Låt oss anta att produkten i det föregående exemplet normalt köps in från Asien, men att det på grund av variation i efterfrågan eller ledtider då och då uppstår behov för stödköp motsvarande en volym om ungefär 10 % av produktens årliga volym. I det här fallet ger en kombination av inköpskanaler en högre servicegrad och 5 % lägre totalkostnader än enbart anskaffning från Asien. Lageromsättningshastigheten fördubblas också från 1,7 till 3,7. Detta syns som bättre nyckeltal för logistiken samt ett minskat behov av lagerutrymme. Med en liten fördröjning kommer också andelen inkurant lager att minska, i och med att behovet av buffertlager reduceras betydligt. Den ekonomiska effekten är desto större ju svårare produkternas efterfrågan är att förutspå. Om vi antar att kostnaderna för inköp och logistik utgör 65 % av företagets omsättning och att 50 % av varorna köps in från lågkostnadsländer, motsvarar en kostnadsinbesparing om 5 % för de här produkterna en helhetsinbesparing om 1,5 % av omsättningen det vill säga ett 1,5 % bättre rörelseresultat för företaget! Fjärran Östern Lågt inköpspris Långa och varierande ledtider Stora inköpspartier Europa Högre inköpspris Snabba leveranser Låga transportkostnader och små inköpspartier Bild 3: I den kombinerade modellen görs större delen av inköpen från Fjärran Östern. Osäkerheten som orsakas av varierande efterfrågan och leveranstider hanteras genom stödköp från en alternativ närliggande leverantör. Anskaffningsmodellen behöver inte vara den samma under produktens hela livscykel eller i alla situationer. Bland annat Zara har differentierat användningen av inköpskanaler i enlighet med produktens livscykel. Företaget köper in nya produkter främst från närbelägna leverantörer, eftersom de nya produkternas försäljningsvolymer är svåra att förutspå. Om en produkt börjar sälja bra, köps den in i större kvantiteter från leverantörer med lägre kostnader. Leverantörer med kortare leveranstid används återigen i slutet av produktens livscykel, för att minimera risken för överskottslager. Tyvärr kan det för många nordiska företag vara svårt att skapa en motsvarande dynamisk anskaffningsmodell, i och med att totalvolymerna ofta ligger ganska långt ifrån Zaras. Effektiv kombination av inköpskanaler ställer krav på inköpsprocessen Principen för hur man utnyttjar en kombination av inköpskanaler är i sig tydlig och relativt enkel, men implementering i stor skala är något av en utmaning. Med systematiskt och

5 5 / 6 målinriktat arbete kan man ändå uppnå väldigt goda resultat, med en effekt som syns direkt på den nedersta raden! Den största praktiska utmaningen är den ökade arbetsbelastningen inom inköp som identifiering av alternativa leverantörer och underhåll av grunddata för dessa medför. En ytterligare utmaning är att de slutliga inköpsvolymerna är osäkra då man förhandlar med leverantörerna förutom den faktiska försäljningsvolymen som uppnås kommer volymerna att påverkas av den primära inköpskanalens tillförlitlighet. Därför är det i allmänhet naturligt att välja olika grossistföretag som sekundära leverantörer. När antalet produkter är stort, blir det också nödvändigt att inköpssystemet stöder utnyttjandet av en kombination av primära och sekundära inköpskanaler. Alla handelsföretag utnyttjar säkerligen alternativa leverantörer för stödköp redan idag, men i många fall är detta någonting som sker ad hoc, då varubrist redan uppstått. Målet är dock att identifiera risken för varubrist redan i förväg och skapa en strukturerad process för hur man hanterar situationen och systematiskt utnyttjar möjligheterna till stödköp. Om inköpssystemet stöder processen, blir arbetsbelastningen klart mindre och implementeringen mycket smidigare. När man börjar arbeta med en kombination av inköpskanaler, bör genomförandet ske gradvis. Jag rekommenderar att man börjar med ett urval nyckelprodukter de som utgör kärnan i sortimentet och har betydande försäljningsvolymer. Dessa är de produkter för vilka det är allra viktigast att bygga upp alternativa inköpskanaler, för att minimera riskerna och för att garantera en hög servicegrad mot kund. Nästan alla industriföretag har säkerställt tillgången av sina viktigaste komponenter genom att utnyttja flera olika leverantörer. I det här avseendet ligger företagen inom handelsbranschen fortfarande långt efter. Först när tillgängligheten för nyckelprodukterna har säkerställts, är det dags att börja optimera kostnaderna. För att pressa kostnaderna, bör man börja med de produkter vars försäljning är betydande och svår att förutse och som har en kort livscykel. Ju större oförutsägbarheten och försäljningsvolymerna är, desto större blir effekten. Följande steg? Vi på RELEX har omfattande erfarenhet av att effektivisera inköpsprocessen. Tack vare våra lösningar har våra kunder uppnått högre servicenivåer, lägre lagernivåer och ökad effektivitet och flexibilitet inom varustyrningsprocessen. Om du är intresserad av att förbättra ditt företags lönsamhet, kontakta: eller Ett möte på en timme räcker för att gå igenom situationen i ditt företag och definiera det som ska göras först!

6 6 / 6 Bilaga 1: Beräkningsmall I denna bilaga presenterar jag beräkningarna bakom exemplen i mera detalj. Siffrorna utgör exempel och bygger på allmänna antaganden som ofta används inom logistikteorin. De håller aldrig fullt ut i praktiken, men ger ett bra riktgivande resultat. För enkelhets skull, har jag satt den årliga efterfrågan till stycken. Den relativa skillnaden mellan de olika inköpskanalerna förblir densamma även om efterfrågan skulle vara betydligt högre eller lägre. Säkerhetslagret finns till för att gardera mot variation i efterfrågan - prognoserna stämmer aldrig fullt ut. Säkerhetslagret dimensioneras enligt variationen i efterfrågan under den period som består av leveranstiden och beställningsintervallet. I kombinationsmodellen behöver säkerhetslagret endast täcka variationen i efterfrågan under ledtiden och beställningsintervallet från den närbelägna leverantören, även om större delen av varorna köps från leverantören i Asien. 40 % Här antar vi att 90 % av totalvolymen köps till lägre priser från Fjärran Östern och 10 % till högre priser från en närbelägen leverantör. + 2 Omloppslagret är den del av totallagret som krävs för att man ska kunna möta den prognostiserade efterfrågan. Omloppslagrets storlek är avhängigt av inköpspartiets storlek i genomsnitt ligger halva inköpspartiet inne, utöver säkerhetslagret. De genomsnittliga lagernivåerna (i stycken) har beräknats genom att multiplicera lagrets täcktid (i dagar) med den estimerade dagliga efterfrågan ( ). Värdet i euro har beräknats utifrån det genomsnittliga inköpspriset. 35 % + Här har kostnaden för anskaffning från Fjärran Östern jämförts med motsvarande siffra för anskaffning från närbelägen europeisk leverantör (-20 %). Ytterligare har kostnaden enligt kombinationsmodellen jämförts med kostnaden för anskaffning enbart från Fjärran Östern (-5 %).

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131129 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 11,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 5,5 poäng totalt >= 2,0 1,5 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Fråga 1

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Stora pengar att tjäna. Helhetstänkande runt ditt företags försörjning av verktyg, förnödenheter och reservdelar.

Stora pengar att tjäna. Helhetstänkande runt ditt företags försörjning av verktyg, förnödenheter och reservdelar. Stora pengar att tjäna Helhetstänkande runt ditt företags försörjning av verktyg, förnödenheter och reservdelar. www.gamlajernboden.se 2 BIG Academy Customer BIG-gruppen LEVERANSBEVAKNING INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin.

Fashion Retail Supply Chain 2015 25/11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin. CASE INTERSPORT Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin Robert Fredholm Intersport bakgrund och mål för samarbetet med RELEX Företaget Sportkedja 150 butiker i Sverige Intersport

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Samordna leveranskedjan med hjälp av information

Samordna leveranskedjan med hjälp av information Samordna leveranskedjan med hjälp av information 18/4/2013 Johanna Småros, RELEX johanna.smaros@relexsolutions.com +358 40 543 1142 Efterfrågan förvrängs i leveranskedjan Försäljning till slutkund Butikernas

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

Minikurs Metoder för behovsplanering

Minikurs Metoder för behovsplanering Minikurs Metoder för behovsplanering Under den här minikursen tittar vi på olika möjligheter, metoder och tips i systemanvändandet när det gäller Behovsplanering. Det ska ge idéer och målsättningar för

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

Logistik-/ Lager- grunder

Logistik-/ Lager- grunder Logistik-/ Lager- grunder Rätt produkt Rätt tid Rätt kvalitet Lägsta pris Björk 1 Logistikens Områden Leverantörs urval Inköpsrutiner Inkommande varor Lagerbestånd Lagerskötsel Emballering Orderbehandling

Läs mer

HUR KAN ETT AVANCERAT LAGERSTYRNINGSSYSTEM ANPASSAS enligt dina processer och behov utan en endaste rad programkod?

HUR KAN ETT AVANCERAT LAGERSTYRNINGSSYSTEM ANPASSAS enligt dina processer och behov utan en endaste rad programkod? HUR KAN ETT AVANCERAT LAGERSTYRNINGSSYSTEM ANPASSAS enligt dina processer och behov utan en endaste rad programkod? White Paper Våren 2015 Relex Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc.

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Reservationshantering i beställningspunktssystem

Reservationshantering i beställningspunktssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 17 Reservationshantering i beställningspunktssystem Vid användning av beställningspunktssystem jämförs beställningspunkten med aktuell lagerposition,

Läs mer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer än önskat 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB Det finns ett antal lagerstyrningsmetoder som i större eller mindre omfattning används i tillverkande

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning. 2 Definition av mått på omsättningshastighet

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning. 2 Definition av mått på omsättningshastighet Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager i väntan

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 18 Liggtid I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager i väntan på att förbrukas

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1)

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 18 Liggtid i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager i väntan på

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Kanbansystem betraktas av många som effektivare än andra lagerstyrningssystem,

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB För att bestämma orderkvantiteter finns det sedan tidigt 1900-tal ett stort antal olika metoder till förfogande,

Läs mer

Säkerhetslager som andel av efterfrågan

Säkerhetslager som andel av efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

Bättre lönsamhet i detaljhandeln genom effektivare varupåfyllning!

Bättre lönsamhet i detaljhandeln genom effektivare varupåfyllning! Whitepaper 8.9.2009 1 / 7 Bättre lönsamhet i detaljhandeln genom effektivare varupåfyllning! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com Johanna

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Osäkerhetsgardering genom överdimensionering

Osäkerhetsgardering genom överdimensionering Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 35 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av produktionsplaner All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen. Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 41I32O, 51PL01 Affärsingenjör - inriktning bygg, Affärsingenjör

Läs mer

TENTAMEN I MTTF01LOGISTIK

TENTAMEN I MTTF01LOGISTIK Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk Logistik TENTAMEN I MTTF01LOGISTIK Tisdagen den 18 oktober 2011, kl. 14-18 Att tänka på: Slutbetyget är en sammanvägning av praktikfallbetyg, kunskapsfrågorna

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

IN-SEASON MANAGEMENT

IN-SEASON MANAGEMENT IN-SEASON MANAGEMENT Planering och styrning av varuflödet inom modeindustrin Joel Johansson RELEX hjälper detaljhandlare med att styra säsongerna från början till slut Ett effektivt verktyg för detaljhandlare

Läs mer

Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order

Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning

Läs mer

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Lagerstyrningsakademin.se Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Stig-Arne Mattsson Det finns nog få frågor inom logistiken där det finns så motsatta uppfattningar som

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 21 Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson

Materialstyrning. Stig-Arne Mattsson Logistik Materialstyrning Stig-Arne Mattsson Materialflöden via lager mellan företag Inköpsorder / Kundorder Inköpsorder / Kundorder Leverantörer Företag Kunder/distributörer Informationsbehov för att

Läs mer

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I den här studien har en analys gjorts av säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle

Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 21 Säkerhetslager beräknat från en fast bristkostnad per bristtillfälle All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Differentierad servicegrad med ABC/XYZ-analyser

Differentierad servicegrad med ABC/XYZ-analyser Differentierad servicegrad med ABC/XYZ-analyser Seminarium Modell för leverantörsutvärdering Tunga fordon Garvaren Ljungby 2013-05-15 Roger Stokkedal 1 Service kostnader och intäkter Kostnader för service

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck

Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 22 Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM, TKK Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag

Läs mer

Från data till information och från information till beslut!

Från data till information och från information till beslut! Whitepaper 27.5.2013 1 / 7 Sales and Operations Planning: Från data till information och från information till beslut! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien Michael Falck Operativ chef michael.falck@relexsolutions.com

Läs mer

Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid

Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB Lagerstyrning Föreläsning 5 Erik Sandberg Agenda Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB 2012-04-16 Sid 2 Linköpings universitet Lagerstyrning Tre frågor När ska olika produkter beställas/beordras? Hur

Läs mer

Kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

Kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 82 Kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Differentiering av antal dagars täcktid på olika klasser av artiklar

Läs mer

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder KITIT AB Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder Version 3.1 Björn Oskarsson och Erik Sandberg Logistik /

Läs mer

Finns det bara fördelar med just-in-time?

Finns det bara fördelar med just-in-time? Lagerstyrningsakademin.se Finns det bara fördelar med just-in-time? Stig-Arne Mattsson Av alla de begrepp som ryms inom logistikområdet torde med all säkerhet just-in-time vara den mest kända. Det finns

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den 27 28 augusti 2015 i Luleå Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning Metoder för bestämning av lagerstyrningsparametrar Metoder för bestämning

Läs mer

Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet. Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER. Grundkurs Logistik

Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet. Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER. Grundkurs Logistik Avdelningen för logistik Ekonomihögskolan Växjö universitet Roger Stokkedal ÖVNINGSUPPGIFTER Grundkurs Logistik Formelblad 1 Flödesanalys φ L = Genomsnittslager (st) L S = Säkerhetslager (st) t = Tidsenhet

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Differentiering av fyllnadsgradsservice på olika klasser av artiklar i en

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2 Lösningsförslag TMSB18 Matematisk statistik IL 101015 Tid: 12.00-17.00 Telefon: 101620, Examinator: F Abrahamsson 1. Varje dag levereras en last med 100 maskindetaljer till ett företag. Man tar då ett

Läs mer

Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning?

Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning? Lagerstyrningsakademin.se Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning? Stig-Arne Mattsson Oavsett vilken metod man använder för att beräkna ekonomiska orderkvantiteter är det i grunden fråga

Läs mer

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 2(8)

Strategisk Logistik 20 YHp Dag 2(8) Strategisk Logistik 20 YHp Dag 2(8) Affärslogistik 400 YH-poäng Dag 2(8) Repetition Lagerkurva Säkerhetslager Kapitalbindning/Kapitalomsättning Flexibilitet Prognostisering, intro 2 1 Lagerspelet Lagerspelet

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider

Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 34 Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal dagars täcktid

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

Inköpets roll i byggande

Inköpets roll i byggande Inköpets roll i byggande Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Utveckling av inköp i industrin Inköp Traditionellt inköpspris rabatter Mer och mer strategisk roll Outsourcing innebär större

Läs mer

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Inledning Kraljic inleder med att beskriva hur chefer kan upptäcka svagheter i deras inköpsprocesser samt hur de kan motverka detta. Den globala marknaden

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Differentiering av antal dagars täcktid för olika klasser av artiklar i en

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt.

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt. Kapitalbindningsaspekter på val mellan cykelservice och fyllnadsgradsservice Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Cykelservice och fyllnadsgradsservice är de två vanligast använda typerna av servicenivå för

Läs mer

Dobbeleffekten forenkling og kontroll. Hva som kan oppnås med kontroll av reservedeler og hvordan det virker

Dobbeleffekten forenkling og kontroll. Hva som kan oppnås med kontroll av reservedeler og hvordan det virker Dobbeleffekten forenkling og kontroll Hva som kan oppnås med kontroll av reservedeler og hvordan det virker 2017-04-19 Sid.1 MOMENTUM INDUSTRIAL AB 2014 Jonas Kemi Chef Teknik och Affärsutveckling Momentum

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

ABC klassificering inom logistiken

ABC klassificering inom logistiken Lagerstyrningsakademin.se ABC klassificering inom logistiken Stig-Arne Mattsson Att använda volymvärden som underlag för att differentiera arbetsinsatser och styrparametrar av olika slag vid materialstyrning

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag 19.10

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal order per år för bestämning

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer