Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB"

Transkript

1 Lagerstyrning Föreläsning 5 Erik Sandberg Agenda Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB Sid 2 Linköpings universitet Lagerstyrning Tre frågor När ska olika produkter beställas/beordras? Hur mycket ska beställas/beordras? Hur garderar man sig mot osäkerhet? Sid 3 Linköpings universitet 1

2 Omsättningslager och säkerhetslager Sågtandsmodellen Lagernivå Orderkvantitiet, Q SL Tid Medellagernivå =Q/2+SL Sid 4 Linköpings universitet Gardering mot osäkerhet Logistik = kostnadseffektiv leveransservice 100% service. Två sätt att bestämma säkerhetslagernivå: 1. Matematisk optimering/minimering av lagerstyrningskostnad = bristkostnad+beordringskostnad+lagerföringskostnad 2. Bestäm först en lämplig servicenivå och räkna sedan fram vilken lagernivå detta motsvarar -> Här kan tex SERV1 eller SERV2 användas men de flesta företag använder inte formler istället har man tumregler, tex 4 veckors förbrukning Sid 5 Linköpings universitet Vad är det som är osäkert? D (st/dag) Osäkerhet i LT Normal D Osäkerhet i D Normal LT LT (dagar) Sid 6 Linköpings universitet 2

3 Säkerhetslagerformler Metoderna bygger på slumpmässiga, normalfördelade avvikelser från förväntat värde. Hänsyn tas inte till tex: Trender i efterfrågan Större olyckor (brand) Leverantör går i konkurs Sid 7 Linköpings universitet Säkerhetslagerformler SERV 1 = Antal lagercykler med brist/totalt antal lagercykler SERV 2 = Kvantitet som kan levereras från lager/total efterfrågad kvantitet SERV 3 = Kalendertid då lagret >0/Total kalendertid SERV 4 = Antal bristtillfällen per år (absolut tal) SERV 5 = Antal dagar mellan bristtillfällen Sid 8 Linköpings universitet De två vanligaste formlerna SERV1 Bygger på sannolikheten att inte få brist under en lagercykel Känslig för antalet lagercykler Relativt lätt att beräkna SERV2 Bygger på att klara av en viss andel av totala efterfrågan Krångligare at beräkna Tar ej hänsyn till koppling mellan produkter Tar ej hänsyn till om en exakt efterfrågemängd önskas Sid 9 Linköpings universitet 3

4 Säkerhetslager, SERV1 Där: SL = Säkerhetslager k = Säkerhetsfaktor (tabell) σ D = Standardavvikelse i efterfrågan per period LT = Förväntad ledtid σ LT = Ledtidens standardavvikelse D = Förväntad efterfrågan per tidsenhet! Sid 10 Linköpings universitet Säkerhetslager, SERV2 Där: f(k) = f(k) = Servicefunktionen Q = Orderkvantiteten (partistorleken) σ = Standardavvikelsen (1-SERV2)*Q SERV2 = Önskad lagertillgänglighet uttryckt som decimaltal Exempel: 95% ð SERV2 = 0,95 1. Beräkna f(k) 2. Läs av k i tabell 3. Dimensionera SL på samma sätt som SERV1 (Dvs sätt in k i SL=k*σ) σ Sid 11 Linköpings universitet När och hur mycket? Hur mycket? När? Fast kvantitet Fast intervall Varierande intervall Wilson Varierande kvantitet Period- Wagner-Whitin beställningssystem Silver & Meal Sid 12 Linköpings universitet 4

5 Bestämma fast orderkvantitet med Wilson-formeln Lagernivå Mindre orderkvantitet leder till minskad MLN och mer frekventa beställningar vilket i sin tur innebär högre kostnad för orderläggning etc. MLN Tid Sid 13 Linköpings universitet Kostnad, C Beordringskostnader vs. lagerföringskostnader CTOT Min C C lager EOQ C order Orderkvantitet,Q Sid 14 Linköpings universitet Wilsonformeln (EOQ) Årlig kostnad för beordring D C order = K = Ordersärkostnad x (Årlig efterfrågan / Orderkvantitet) Q Årlig kostnad för lagerföring Q = Lagerränta x Produktvärde x Halva orderkvantiteten C lager = r p 2 Total årlig kostnad: D Q C TOT = K + r p Q 2 Lägst årlig kostnad fås då: Q = EOQ = 2 K D r p Wilsonformeln / EOQ-formeln Sid 15 Linköpings universitet 5

6 Vad ingår i ordersärkostnaden? Ordersärkostnad: de kostnader som är förknippade med att en beordring görs och som är oberoende av hur stor kvantitet som beställs. Order till leverantör: Orderläggning Leveransbevakning Godsmottagning Ankomstkontroll Inlagring Ankomstrapportering Fakturakontroll Betalning Order till produktion: Orderplanering Framtagning av produktionsunderlag Materialuttag ur förråd Framtagning av verktyg och fixturer Omställning av maskiner Interna transporter Slutkontroll Inlagring i förråd och inrapportering i MPS-systemet Sid 16 Linköpings universitet Vad ingår i lagerräntan? Företagets kalkylränta Riskkostnader - Svinn - Inkurans - Försäkringskostnader Sid 17 Linköpings universitet När kan Wilson-formeln användas? Jämn och känd efterfrågan Inga kvantitetsrabatter Allt levereras in samtidigt Inga kapacitetsbegränsningar Ordersärkostnad och lagerränta är kända Men: Wilson är relativt okänslig vad gäller exakt ordersärkostnad. Mattsson (2002) ökning/minskning av ordersärkostnaden med 20% ger total kostnadsökning mindre än 2% Sid 18 Linköpings universitet 6

7 Periodbeställningssystem Återfyllnadsnivå = Säkerhetslager + Förbrukning under ledtiden + Förbrukning under beställningsintervallet Lagernivå ÅF ÅF = SL + D LT + D I Q = Återfyllnadsnivå Aktuellt lagersaldo SL LT Q = ÅF - Lager akt Tid Sid 19 Linköpings universitet I Jämförelse mellan metoderna Wilsonformeln Fasta orderkvantiteter kan ha en del fördelar Lättare att optimera förpackningar Förutsägbar produktionstid Kräver kontinuerlig kontroll på lagernivån Periodbeställningssystem Fast beställningstidpunkt möjliggör samtidig beställning av flera artiklar från samma leverantör Samordnad och därmed billigare transport Minskad administration En viss mix kan förekomma, t ex När BP uppnås för en artikel, beställs alla artiklar från samma leverantör, givet att de ligger tillräckligt nära sina respektive BP. I periodbeställningssystem läggs order enbart om förbrukningen varit tillräckligt stor Sid 20 Linköpings universitet De dynamiska metoderna Bygger på att man har prognoser för varje period, tex månad Utgår från beordrings- och lagerföringskostnader Silver & Meal: Lite enklare än W&W, heuristisk metod (beräknar steg för steg) Wagner & Whitin: Mer exakt än S&M, optimerande för hela planeringshorisonten samtidigt Bra exempel ges på i Modern Logistik Sid 21 Linköpings universitet 7

8 Några aspekter på medellagernivån Sågtandsmodellen Lagernivå Orderkvantitiet, Q SL Viktiga frågor: 1. Vad är det som gör att sågtandsmodellen inte stämmer? 2. Hur stora är felen? Tid Sid 22 Linköpings universitet Några kommentarer på medellagernivån Den egentliga medellagernivån Lagernivå Orderkvant. Q SL Sid 23 Linköpings universitet Den egentliga medellagernivån Faktorer som gör att sågtandsmodellen inte stämmer Nästan aldrig kontinuerligt ut- och inflöde Säsongs- och trendvariationer, prognosfel Inkurans dött lager Andra typer av lager (säsongs- och koordinationslager) Sågtandsmodellen bygger på att inga brister uppstår Sid 24 Linköpings universitet 8

9 Konsekvens av ojämnt utflöde i ett beställningspunktsystem SL Mattsson (2007) Risk för att färre artiklar finns i lagret under påfyllnadsledtiden -> Oftare brister Sid 25 Linköpings universitet Förutsättningar som krävs för att sågtandsformeln ska vara användbar Förbrukning per dag får bara röra sig om enstaka styck Prognostiserad förbrukning under ledtid måste vara rimligt korrekt, dvs beställningspunkten måste vara rimligt uppskattad Förbrukningsvariationer under ledtid ska vara symmetriska (lika många gånger mindre som mer i verklig förbrukning) Antalet bristtillfällen få, och bristkvantiteten liten per gång Antalet inleveranser per år måste vara få (mindre än en gång/kvartal). Dessa krav är sällan uppfyllda fullt ut och slutsatsen av studien måste därför bli att modellens användbarhet är tämligen begränsad om man vill åstadkomma annat än mycket grova uppskattningar på hur stort medellagret skulle komma att bli om man använder en viss orderstorlek och ett visst säkerhetslager. (Mattsson, 2005, sid 16) Mattsson Sid 26 Linköpings universitet Trender som leder till större fel: Kortare ledtider och mindre beställningskvantiteter Vid kortare ledtid, och därmed lägre beställningspunkt, blir betydelsen av ojämna uttag (sk. undershoot) relativt sett viktigare (dvs skillnaden mellan verklig lagernivå och förväntad blir en större andel av totala lagernivån som ju täcker upp för brister) Ju högre inleveransfrekvens, ju fler exponeringar med låg lagernivå (där det finns risk för brist) Högriskområden Sid 27 Linköpings universitet 9

10 Vi har det lätt: vi tittar bara på ETT lager RL Leverantörer CL RL RL Kunder Ledtid Lev - CL Ledtid CL- RL Vad avgör var man ska ha säkerhetslager? Sid 28 Linköpings universitet SL i CL eller RL? Osäkerhet i ledtid från leverantör eller osäkerhet i kunders efterfrågan? Antal RL ju fler desto bättre med SL i CL SL CL = Antal RL * SL RL Ledtiderna Ju längre ledtid CL-RL (jämfört med Lev-CL) desto bättre med SL i RL Sortiment Ju mer lokalt förankrat sortiment, desto bättre med SL i RL Värdet på produkten Om större värde tilldelas produkten i RL pga platsnytta, desto bättre med SL i CL Kostnader för trsp mellan olika RL Ju högre kostnad (jämfört med trsp CL-RL) desto bättre med SL i CL Sid 29 Linköpings universitet Leveransservice vs kostnader Logistikkostnader Lagerföring Lagerhållning/ Hantering Transport Administration Övrigt Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Information Kundanpassning Flexibilitet Lagertillgänglighet (Oskarsson et al, 2006) Sid 30 Linköpings universitet 10

11 Leveransservice vs kostnader Så här ser det ut ur ett traditionellt perspektiv Kan man alltid tänka såhär? Sid 31 (Oskarsson et al, 2006) Linköpings universitet Leveransservice vs. kostnader Japanska filosofier bygger i hög grad på att det är billigare att bygga in kvalitet från början. Hög kvalitet i processerna bidrar bland annat till bättre lagertillgänglighet, leveranspålitlighet mm. Bilden bygger i grunden på service i form av lagertillgänglighet (säkerhetslager) och en normalfördelad efterfrågan. Mycket beror på hur man definierar leveransservicen. En bra service kan definieras/uppnås på andra sätt Leverans exakt på minuten svårt nå 100 % Leverans utlovad dag +/- 2 dagar möjligt nå 100 % I vissa fall, t ex reservdelar till kritiska maskiner, är kunderna beredda att betala nästan vad som helst Sid 32 Linköpings universitet Leveransservice vs kostnader (forts) Mindre lager behöver inte innebära lägre service. Att väga totala lagervärdet mot den servicenivå man ger är oftast missvisande Stora delar av lagret kan tas bort utan att servicenivån påverkas (stora delar av lagret är kanske inte SL och OL) SEK Kostnad Service Sid 33 Linköpings universitet 11

12 Orsaker till för stort lager För stora inköpsvolymer, tex pga spekulation För mycket lager pga risker för tex produktionsstopp Felaktiga inköp, tex pga dålig produktspecifikation Dålig kontroll på lagernivåer/inventering Förändringar i produktdesign Duplicering av produkter (två artikelnummer för samma produkt) Mfl Sid 34 Linköpings universitet Att beräkna lagerföringskostnader Lätt att glömma bort: Kapitalbindningskostnaden bestäms inte av antalet dagar som artiklarna ligger i lagret, utan beror på betalningsströmmarna i företaget The cash-to-cash cycle : Antal dagar som artikeln ligger i lager + Antal dagar i kredittid till kunden - Antal dagar i kredittid till leverantören Däremot bestäms svinn och inkurans av antalet dagar artiklarna ligger i lager Sid 35 Linköpings universitet KITIT AB ett case om leveransservice: Fakta om företaget Logistikföretag specialiserat på att leverera installationskit runt om i världen. Utlovar leverans av kompletta kit på 24 timmar + transporttid. Målet är att uppfylla detta för 93 % av alla order. Man har för säkerhets skull dimensionerat sina lager mot en lagertillgänglighet på 97 % på varje artikel Sid 36 Linköpings universitet 12

13 KITIT AB - Flödesbeskrivning KUNDORDER INKOMMER Aktiviteter i KITITs egen regi LEVERANS REGISTRERAS HOS KUND Utskrift av plocklista Plockning Orderhantering Emballering Lastning Transport Lossning Kundorderledtid Sid 37 Linköpings universitet KITIT AB - Uppgifter 1. Klarar man den 93-procentiga leveransservice man utlovar? Om inte vad ska man göra för att nå dit? 2. En högre leveranspålitlighet antas leda till nya kunder, och därmed ökade intäkter. Men skulle det vara lönsamt, och hur hög service ska man i så fall satsa på? 3. Egna reflektioner kring er lösning Sid 38 Linköpings universitet KITIT AB Kompletterande fakta Orderhistorik för 2011 Diverse fakta om ett urval av artiklarna (42 st) SERV2-tabell Sid 39 Linköpings universitet 13

14 KITIT AB - Strukturering av lösningen Klargör hur leveransservicen byggs upp Beskriv samband och formler Vilka parametrar som behövs för beräkningarna Vilka av dessa som kan varieras Klargör hur kostnader och intäkter berörs av ändringar i leveransservicen Beskriv samband och formler Vilka kriterier som ska användas för differentieringen Vilka parametrar som behövs för beräkningarna Bygg upp en tydlig och begriplig struktur i Excel, t ex: Samla parametrarna på ett begränsat antal ställen, och referera till dessa i beräkningarna Markera variablerna tydligt Hjälpberäkningar kan gärna göras på separata flikar Sätt upp kostnads- och serviceberäkningar på ett lättöverskådligt sätt. Sammanställ alternativa lösningar så att de lätt kan jämföras med varandra Sid 40 Linköpings universitet KITIT AB - Rapporten Beskriv övergripande hur ni strukturerat er lösning, t ex: Vilka moment ni gått igenom Vilka antaganden ni gjort Vilka kostnads- och servicemått ni beräknat Vilka faktorer ni varierat och hur Visa vad ni kommit fram till Resultat av olika scenarion Diskussioner och rekommendationer Reflektioner dvs det som efterfrågas i uppgift 3 i caset. Läsarvänlig Lägg gärna in bilder om det hjälper läsaren Konkret och tydlig. Motiveringar, antaganden etc ska redovisas, men ingen onödig utfyllnadstext Om ni har appendix: referera till dem inne i texten och tydliggör vad som är intressant med dem Formalia Inga referenser krävs (men utnyttja litteratur för att lösa uppgiften ) Max 10 sidor exklusive bilagor Sid 41 Linköpings universitet Svagheter Normalrapport Styrkor KITIT Bedömningsmall Uppgiften löst? (OBS! Komplettering om detta inte är uppfyllt) Tydliga svar på uppg 1 och 2, inkl motiveringar Rimliga svar Svagheter, antaganden mm diskuteras Leveransservicesamband Korrekt uppfattat Alla relevanta med Korrekta ber.principer Kostnader & intäkter Alla relevanta med Korrekta ber.principer Antaganden, osäkerhet Löpande motiv Ett antal aspekter i fokus Korrekt disk. om dessa Kvantifiering i ngn form Rapporten Tydlig struktur, lätt följa Bra språk Tydliga tabeller, exempel mm Fokuserad (ej onödigt) Övrigt Specifikt om lösningarna Sid 42 Linköpings universitet 14

15 KITIT AB - Praktikaliteter Laboration/handledning på Island v. 17 Gruppvis tidsbokning på kurshemsidan. Inlämning av rapport Utskriven, häftad rapport i Eriks fack eller innan föreläsningen onsdag, v Sid 43 Linköpings universitet 15

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder KITIT AB Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder Version 3.1 Björn Oskarsson och Erik Sandberg Logistik /

Läs mer

Leveransservice & totalkostnad

Leveransservice & totalkostnad Leveransservice & totalkostnad Leveransservice Logistikprestation 3-Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Lagertillgänglighet Information Flexibilitet / Kundanpasning Oskarsson m

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1)

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I den här studien har en analys gjorts av säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer än önskat 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB Det finns ett antal lagerstyrningsmetoder som i större eller mindre omfattning används i tillverkande

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Föreläsning 7. Kursstruktur

Föreläsning 7. Kursstruktur Föreläsning 7 Lagerstyrning: Partiformning, beställningspunktsystem och säkerhetslager Avslutning Planeringssystem Fast position Fö 6a: Projektplanering (CPM, PERT, mm) Le 3: Projektplanering (CPM/ PERT,

Läs mer

Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning?

Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning? Lagerstyrningsakademin.se Optimera totalkostnader eller manipulera kapitalbindning? Stig-Arne Mattsson Oavsett vilken metod man använder för att beräkna ekonomiska orderkvantiteter är det i grunden fråga

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Med ordersärkostnader för inköpsartiklar avses alla de kostnader som är förknippade med att

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

C 51. Två-binge system. 1 Metodbeskrivning. Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

C 51. Två-binge system. 1 Metodbeskrivning. Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 51 Två-binge system Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 1

Genomgång av tillämpningsuppgift 1 Genomgång av tillämpningsuppgift 1 2- Förväntningar Att ni lämnar in i tid, enligt anvisningar Att ni gjort ett seriöst försök Det handlar om ert lärande! Vem är ytterst ansvarig? Att ni tillämpar det

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Överdrag i materialstyrningssystem

Överdrag i materialstyrningssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 9 Överdrag i materialstyrningssystem De modeller som används i praktisk tillämpning för att styra lager, exempelvis i olika varianter av beställningspunktssystem,

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck

Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 22 Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning

PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den augusti 2015 i Luleå. Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning PLAN s forsknings- och tillämpningskonferens den 27 28 augusti 2015 i Luleå Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning Metoder för bestämning av lagerstyrningsparametrar Metoder för bestämning

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Differentiering av fyllnadsgradsservice på olika klasser av artiklar i en

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager

Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Differentiera säkerhetslager med cykelservice

Differentiera säkerhetslager med cykelservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 53 Differentiera säkerhetslager med cykelservice Med differentierad materialstyrning menas allmänt att klassificera artiklar och tillämpa

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Servicenivå är ett mått på leveransförmåga från lager. Det kan allmänt

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 12 Ekonomisk orderkvantitet Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle

Läs mer

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Leveransförmåga eller servicenivå vid leverans från lager kan allmänt definieras

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 2

Genomgång av tillämpningsuppgift 2 Genomgång av tillämpningsuppgift 2 2- Arbetsgång 3- Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet. Räntabilitet i fokus. 4-Klargöra förutsättningarna

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen. Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 41I32O, 51PL01 Affärsingenjör - inriktning bygg, Affärsingenjör

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Agenda. Övergripande syfte och mål. Välkomna till Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32. Erik Sandberg. Om kursen Om praktisk lagerlogistik

Agenda. Övergripande syfte och mål. Välkomna till Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32. Erik Sandberg. Om kursen Om praktisk lagerlogistik Välkomna till Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32 Erik Sandberg Agenda Om kursen Om praktisk lagerlogistik Arbetet i ett lager Design av ett lager 2012-03-12 Sid 2 Linköpings universitet Övergripande

Läs mer

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB För att bestämma orderkvantiteter finns det sedan tidigt 1900-tal ett stort antal olika metoder till förfogande,

Läs mer

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Lagerstyrningsakademin.se Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Stig-Arne Mattsson Det finns nog få frågor inom logistiken där det finns så motsatta uppfattningar som

Läs mer

Logistik-/ Lager- grunder

Logistik-/ Lager- grunder Logistik-/ Lager- grunder Rätt produkt Rätt tid Rätt kvalitet Lägsta pris Björk 1 Logistikens Områden Leverantörs urval Inköpsrutiner Inkommande varor Lagerbestånd Lagerskötsel Emballering Orderbehandling

Läs mer

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Beer game 722A29 Grupp 5 Denise Niemi Jennie Östh Martin Andersson Amanda Svensson 2014-11- 04 Innehållsförteckning Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Resultat... 4 Lagerhållning...

Läs mer

Minikurs Metoder för behovsplanering

Minikurs Metoder för behovsplanering Minikurs Metoder för behovsplanering Under den här minikursen tittar vi på olika möjligheter, metoder och tips i systemanvändandet när det gäller Behovsplanering. Det ska ge idéer och målsättningar för

Läs mer

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice för säkerhetslagerberäkning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I en tidigare studie har framkommit

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid

Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Differentiering av antal dagars täcktid för olika klasser av artiklar i en

Läs mer

Användning av volymvärdeklassificering vid bestämning

Användning av volymvärdeklassificering vid bestämning Användning av volymvärdeklassificering vid bestämning av orderkvantiteter Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I företag är det vanligt att man använder täcktider för bestämning av orderkvantiteter vid lagerstyrning,

Läs mer

Säkerhetslager som andel av efterfrågan

Säkerhetslager som andel av efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla

Läs mer

Beräkning av teoretisk kapitalbindning i lager

Beräkning av teoretisk kapitalbindning i lager Beräkning av teoretisk kapitalbindning i lager Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Vid materialstyrning är det i många sammanhang av intresse att kunna beräkna och analysera hur stort ett lager är eller

Läs mer

Vilken servicenivå får man om man dimensionerar säkerhetslager med servicenivå

Vilken servicenivå får man om man dimensionerar säkerhetslager med servicenivå Vilken servicenivå får man om man dimensionerar säkerhetslager med servicenivå Stig-Arne Mattsson Sammanfattning En ofta förordad metod för att dimensionera säkerhetslager är att använda en beräkningsmodell

Läs mer

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning Vid användning

Läs mer

Samband mellan några olika beslutsvariabler och lagerstyrningseffektivitet

Samband mellan några olika beslutsvariabler och lagerstyrningseffektivitet Samband mellan några olika beslutsvariabler och lagerstyrningseffektivitet i form av kapitalbindning och erhållna servicenivåer Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet,

Läs mer

Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager

Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager Känslighetsanalys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Avgörande för när inleverans bör ske till ett lager är förväntad efterfrågan

Läs mer

Myter om lagerstyrning

Myter om lagerstyrning Myter om lagerstyrning Om man dimensionerar ett säkerhetslager för en artikel med en beräkningsmetod som utgår från en önskad servicenivå så får man denna servicenivå - Maj 2013 När man läser om dimensionering

Läs mer

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat.

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat. OBS! Om du behöver ytterligare något utrymme för dina svar använd baksida på den sidan uppgiften står mer utrymme än så bör inte behövas! undvik lösblad! Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) Lager har en central

Läs mer

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager Servicenivå är ett mått på leveransförmåga från lager. Det kan allmänt

Läs mer

Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid

Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 51 Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Med differentierad materialstyrning menas allmänt att klassificera artiklar

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan

Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 14 Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom

Läs mer

Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek

Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek Samband mellan säkerhetslager och orderstorlek Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Vid operativ materialstyrning spelar dimensionering av orderstorlekar och säkerhetslager en avgörande roll för hur effektivt

Läs mer

Uppskatta ledtider för anskaffning

Uppskatta ledtider för anskaffning Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 31 Uppskatta ledtider för anskaffning Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en administrativ process.

Läs mer

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2

P(ξ > 1) = 1 P( 1) = 1 (P(ξ = 0)+P(ξ = 1)) = 1 0.34. ξ = 2ξ 1 3ξ 2 Lösningsförslag TMSB18 Matematisk statistik IL 101015 Tid: 12.00-17.00 Telefon: 101620, Examinator: F Abrahamsson 1. Varje dag levereras en last med 100 maskindetaljer till ett företag. Man tar då ett

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal order per år för bestämning

Läs mer

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Kanbansystem betraktas av många som effektivare än andra lagerstyrningssystem,

Läs mer

Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order

Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order Stig-Arne Mattsson Institutionen för ekonomistyrning och logistik Linnéuniversitetet, Växjö Sammanfattning

Läs mer

Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering

Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 23 Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager Leveransförmåga eller servicenivå vid leverans från lager kan allmänt

Läs mer

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt.

Den ena är cykelservice och avser andel lagercykler utan brist. Cykelservice kan uttryckt som en procentsats definieras på följande sätt. Kapitalbindningsaspekter på val mellan cykelservice och fyllnadsgradsservice Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Cykelservice och fyllnadsgradsservice är de två vanligast använda typerna av servicenivå för

Läs mer

Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1

Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1 Best-practice och trender vid lagerstyrning i svenska företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Enkelt uttryckt handlar lagerstyrning om att fastställa

Läs mer

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider

Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I litteraturen finns en vanligt publicerade formel för beräkning av efterfrågans

Läs mer

Välja metod för bestämning av orderkvantiteter

Välja metod för bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 01 Välja metod för bestämning av orderkvantiteter En översikt Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Alternativa inköpsmetoder

Alternativa inköpsmetoder Alternativa inköpsmetoder Selmir Hasagic Alexander Nilsson EXAMENSARBETE 2009 ÄMNE MASKINTEKNIK Alternativa inköpsmetoder Alternative purchase methods Selmir Hasagic Alexander Nilsson Detta examensarbete

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader Med lagerhållningssärkostnader avses alla de kostnader som hänger samman med och uppstår genom att

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för ledtider

Beräkna standardavvikelser för ledtider Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 4 Beräkna standardavvikelser för ledtider De formler som traditionellt används för beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer

Läs mer

Produktionsekonomi. Laborationshandledning. Produktionsekonomi Linköpings tekniska högskola

Produktionsekonomi. Laborationshandledning. Produktionsekonomi Linköpings tekniska högskola LINKÖPINGS UNIVERSITET Laborationshandledning Linköpings tekniska högskola Version 5.0 Reviderat 2017-08-01 Helene Lidestam, Armin Parsi Innehållsförteckning Tabellförteckning... 2 Figurförteckning...

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider

Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 34 Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal dagars täcktid

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 55 Enkel-kanbansystem Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel fatta beslut om den kvantitet

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager

Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Servicenivå är ett mått på leveransförmåga från lager. Det kan allmänt definieras

Läs mer

Räknedosa utan textprogrammering.

Räknedosa utan textprogrammering. LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE09 PRODUKTIONSEKONOMI 2005-01-11, kl: 14-18 Sal: TP45 Om skrivningen: Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som ett lärtillfälle i största möjliga

Läs mer

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad täcktid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete)

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) Logistik Logistics Management LiU / IEI Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) 1 Vill du ha mer information? www.iei.liu.se/logistik - Klicka på Utbildning Kontakta oss

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

Lagerhantering på Vrena mekaniska Verkstad AB

Lagerhantering på Vrena mekaniska Verkstad AB EXAMENSARBETE 2004:M027 Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap TMD Lagerhantering på Vrena mekaniska Verkstad AB Angelica Thunström EXAMENSARBETE Lagerhantering på Vrena Mekaniska Verkstad

Läs mer

Beräkning av medelkapitalbindning

Beräkning av medelkapitalbindning Beräkning av medelkapitalbindning i lager Stig-Arne Mattsson Department of Industrial Management and Logistics Engineering Logistics Lund University Rapport Tlog MS12 Januari 2005 Sammanfattning Vid materialstyrning

Läs mer

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32)

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Kursinformation för Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Varmt välkomna till kursen Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32! Denna skrift syftar till att ge övergripande information om kursens

Läs mer