Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015"

Transkript

1 Reparatins- ch energiunderstödsanvisning

2 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparatinsunderstöd år 2015 tillämpas lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd ch understöd för sanitära lägenheter (1184/2005), statsrådets förrdning m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd ch understöd för sanitära lägenheter (128/2006) ch statsunderstödslagen (688/2001). Finansierings- ch utvecklingscentralen för bendet (ARA) ger kmmunerna följande anvisningar för ansökan, beviljande ch utbetalning av understöd. Dessa anvisningar ges med stöd av 14 i lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd ch understöd för sanitära lägenheter samt 26 i den vannämnda statsrådsförrdningen. ARA har även gett separata anvisningar m reparatins- ch energiunderstöd samt hissunderstöd ch understöd för avlägsnande av rörelsehinder. Anvisningar ch blanketter finns på de sidr där understödsfrmerna presenteras. Understöden hittar man i avsnittet Finansiering på ARAs webbplats (www.ara.fi/understd). De vannämnda lagarna ch förrdningarna finns på 2

3 Innehåll 1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Understöd sm beviljas av kmmunen Understöd sm beviljas av ARA 5 2 ANSÖKNING OM OCH ANVISNING AV KOMMUNENS ANSLAGSANDEL 5 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 5 4 UNDERSTÖDSFORMER OCH BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Understöd för åldringars ch handikappades bstäder Ansökan m understöd Handikapp Understödets belpp Ansökan m understöd ch bilagr Bedömning av inkmster Bedömning av förmögenhet Användningsbegränsning Understöd sm beviljas för främjande av planmässig reparatinsverksamhet Behvsprövade energiunderstöd för småhus Understöd för byggande av hiss samt för avlägsnande av rörelsehinder 17 5 BESLUT OM BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 17 6 SÖKANDE AV ÄNDRING 18 7 UTBETALNING AV UNDERSTÖD Utbetalning av understöd för åldringar ch handikappade Utbetalning av övriga reparatins- ch energiunderstöd Återbetalning av anslag för understöd 19 8 ÖVERVAKNING Övervakning sm kmmunerna ska utföra Övervakning sm ARA ska utföra 20 9 ANVÄNDNINGEN AV ANSLAG 21 3

4 1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Den kmmun inm vars mråde den bstadsbyggnad eller den bstad sm ska repareras är belägen beviljar understöd för reparatin av åldringars ch handikappades bstäder, undersökning av byggnaders skick, fuktskadr, sanitära lägenheter i bstadshus ch behvsprövad förbättring av energieffektiviteten i småhus. ARA beviljar understöd för undersökning av skicket m understödet beviljas för ett bjekt sm ägs direkt eller indirekt av kmmunen eller en samkmmun. Samma ansökningstid gäller sm för understöd sm beviljas av kmmunen. Kmmunen beviljar understöd åt samfund i aktieblagsfrm sm ägs av kmmunen. ARA beviljar understöd för byggande av hissar samt för avlägsnande av rörelsehinder (L 9 1 mm.). Separata anvisningar har getts för understöd för avlägsnande av hiss- ch rörelsehinder. År 2015 tillämpas ett natinellt ansökningsförfarande för reparatins- ch energiunderstöden. Ansökningstiden för de reparatins- ch energiunderstöd sm kmmunen beviljar upphör den 26 mars Ansökningarna lämnas till kmmunen. Sökande sm lämnat in sina ansökningar efter att ansökningstiden gått ut kan inte beviljas understöd ens då anslagsmedel återstår. Undantag är understöd för reparatin av åldringars bstäder sm kan beviljas m den sökande är en åldring ch det har uppstått en skada i bstaden sm kräver reparatin medelbart. Då kan kmmunen bevilja understöd åt den sökande, även m ansökan skulle lämnas in efter ansökningstiden ch kmmunen har kvar anslag för reparatinsunderstöd. Understöden för rörelsehinder samt byggande av hissar har frtlöpande ansökan. Dessa understöd beviljas så länge de reserverade anslagen räcker till. Ansökningar sm gäller de understöd sm ARA beviljar ska kmmunen sända till ARA. Reparatins- ch energiunderstöden ansöks med blanketterna ARA 35, ARA 36a ch ARA 36d. Blanketterna kan skrivas ut på de lika understödsfrmernas sidr på ARAs webbplats. 1.1 Understöd sm beviljas av kmmunen I egenskap av statsbidragsmyndighet ska kmmunen infrmera m understöden inm sitt eget mråde så att de sm eventuellt är berättigade att få reparatins- ch energiunderstöd får uppgifter m hur de kan söka nämnda understöd ch hur de beviljas. Ansökan skickas eller inlämnas till den adress eller tjänsteman sm kmmunen uppgett. Kmmunerna kan inte ta ut ersättning för administrativa uppgifter i anslutning till understöden, exempelvis för sådana granskningar sm är nödvändiga med tanke på beslutsfattande ch utbetalning. Om kmmunen däremt erbjuder 4

5 den sökande specialtjänster, t.ex. planering ch arbetsövervakning, kan kmmunen utgående från det avtal sm den har ingått med den sökande ta ut en skälig ersättning för dessa tjänster. 1.2 Understöd sm beviljas av ARA Kmmunerna sköter ckså m att anslå de understöd lediga att sökas sm ARA har befgenhet att bevilja. Ansökningar m installatin av hissar ch avlägsnande av rörelsehinder ska inlämnas till kmmunen, sm mgående sänder dem till ARA. Kmmunen bifgar egna utlåtanden till ansökningarna i den mån de behövs. Vilka utlåtanden från kmmunen sm behövs framgår av anvisningarna för varje understödsfrm. Kmmuner ch samkmmuner ansöker m understöd för undersökningar av skicket på mögelskadade direktägda fastigheter på blanketterna ARA 36a ch ARA 36c. För de sammanslutningar i vilka kmmunerna har bestämmanderätt beviljar kmmunerna de vannämnda understöden själva (L 9 1 mm.). 2 ANSÖKNING OM OCH ANVISNING AV KOMMUNENS ANSLAGSANDEL I mars sänder ARA ett cirkulär till kmmunerna med blanketten ARA 34 bifgad. Blanketten finns ckså på ARAs webbplats > Reparatins- ch energiunderstöd beviljat av kmmuner. Med blanketten ansöker kmmunerna m anslagsandelarna för alla reparatins- ch energiunderstöd sm kmmunerna kmmer att bevilja. Anslagsansökan ska baseras på de inlämnade understödsansökningarna. För att framställningarna m anslag ska mtsvara det faktiska behvet av anslag, ska kmmunerna redan i samband med att ansökningarna lämnas in kntrllera m villkren för understöden uppfylls. Kmmunen ska utelämna sökande sm inte uppfyller villkren från sin framställan m anslag. Till andelen för reparatinsunderstöden fgar kmmunen den s.k. veteranlistan när det gäller veteraner ch deras änkr. Uppgifterna lämnas med blanketten ARA 34L. ARA fastställer i det vannämnda cirkuläret en tidsfrist inm vilken framställan m anslag ska vara ARA till handa. Anslagsandelarna anvisas vanligtvis till kmmunerna i början av juni, efter att ARAs direktin har gdkänt de allmänna principerna för fördelningen. 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Reparatins- ch energiunderstöden beviljas i hela eur. 5

6 De allmänna förutsättningarna för beviljande av reparatins- ch energiunderstöd har föreskrivits både i lag ch i statsrådets förrdningar. Dessa ch särskilda förutsättningar för beviljande av understöden beskrivs närmare för varje understödsfrm i kapitlen 4 5. De allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd är följande: Det finns anslag för understöd sm är avsedda för nämnda ändamål. (L 1 ch 3 ) Varje år anvisas anslag för reparatins- ch energiunderstöd i statens budget. Understödsbeslut kan bara fattas för understödfrmer sm har beviljats anslag i budgeten. Objektet är en bstad eller ett bstadshus sm används sm bstad året m. (L 4 1 mm.) Objektet kan inte vara i det skede då det byggs m för åretruntbende. Objektet anses användas året m när den sökande är skriven på adressen i fråga ch byggnadens användningsändamål i bygglvet har angetts sm permanent bende. Hissunderstöd ch understöd för avlägsnande av rörelsehinder kan ckså beviljas för kstnader för en byggnad sm ska tas i bruk sm åretruntbstad. Mer än halva byggnaden ska användas sm bstad. Stödtagaren är byggnadens eller bstadens ägare, en aktieägare, vars aktier medför rätt att besitta den bstad sm repareras, eller den persn på vilken underhållsansvaret genm lag eller skriftligt avtal har överförts varaktigt eller långvarigt. (L 8 1 mm. ) När det gäller hyreshus eller bstadsaktieblag med flera bstäder beviljas understödet åt ägaren. En förutsättning för beviljande av understöd är att över hälften av de bende är berättigade att få understöd för åldringar (SRF 6 ). Då understöd söks för ett servicehus för åldringar ska kmmunen utreda husets möjligheter att få investeringsstöd för grupper med särskilda behv från ARA. Då understöd beviljas servicehus, hyreshus med flera bstäder eller bstadsaktieblag ska kmmunen fästa särskild uppmärksamhet vid att kstnaderna är rimliga ch åtgärderna ändamålsenliga. När understöd för reparatin av bstäder för åldringar ch handikappade beviljas någn annan än en fysisk persn ska åtgärderna bestå av enskilda reparatiner för att göra bstaden tillgänglig, inte av en mfattande renvering. Kmmuner, samkmmuner ch sammanslutningar i vilka kmmunerna har bestämmanderätt kan beviljas understöd för hissar ch undanröjande av rörelsehinder samt för undersökning av skicket ch energiunderstöd från ARA. (L 8 3 mm. ch SRF 5, 6, 7 ch 7b kap.) Understödsberättigade åtgärder ska vara ändamålsenliga ch kstnadsmässigt skäliga med beaktande av användningstiden för ch behvet av bstaden. Bstadens ägare ansvarar för årliga reparatiner ch därför understöds sådana i regel inte. De kan bara understödas m reparatinerna främjar 6

7 bibehållandet av bstadens skick. Grundrenveringar kan inte understödas i sin helhet. Vid reparatin av en bstad/ett bstadshus kan man i de gdtagbara kstnaderna inkludera: kstnader för anskaffning av byggmaterial sm behövs för reparatinsarbetena ch av fasta anrdningar sm installeras i en byggnad, avgiften för anslutning till vatten-, avlpps-, el- ch fjärrvärmenätet samt kstnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installatin, kartläggning, inställning, mätning ch rivning samt övervakning av arbetet, dck inte kalkylerade kstnader för eget arbete eller kstnader för arbete sm har utförts utan ersättning eller talkarbete (SRF 24 ). För samma åtgärd kan inte beviljas flera reparatins- eller energiunderstöd m det inte är fråga m att samma reparatinsåtgärd stöds separat i flera skeden (L 4 3 mm.). Med detta avses att ett understöd sm beviljas för undersökning av en byggnads skick inte utgör ett hinder när man beviljar understöd för de egentliga reparatinsåtgärderna. Understöd beviljas endast för sådana åtgärder för vars finansiering sökanden inte har rätt att få annat ffentligt stöd. Till den del understödstagaren på basis av ett försäkringsavtal eller någt annat avtal, enligt lag eller på någn annan mtsvarande grund har rätt till gttgörelse för gdtagbara kstnader enligt denna lag eller m kstnaderna eller en del av dem ska betalas av bstadsaktieblaget enligt lagen m bstadsaktieblag eller blagsrdningen beviljas inte understöd enligt denna lag (L 10 ). Annat ffentligt stöd är till exempel understöd från Penningautmatföreningen eller ersättning enligt lagen m service för handikappade. De pririteras alltid före reparatins- ch energiunderstöd. Understöd kan inte heller beviljas för åtgärder för vilka en veteran får understöd enligt lagen m skada, ådragen i militärtjänst. Kmmunen bör utreda m den sökande har rätt till vannämnda understöd. Den gttgörelse sm här avses kan enligt vannämnda bestämmelse vara vilken ersättning sm helst, med vilken reparatinskstnader täcks eller kan täckas (t.ex. försäkrings- ch skadeersättning). Om den sökande söker t.ex. reparatinsunderstöd måste detta understöd beaktas när ARAs investeringsunderstöd för grupper med särskilda behv beviljas. Understöd sm betalats till en fysisk persn av statens, kmmunens eller någt annat ffentligt samfunds medel förhindrar hushållsavdrag. Det understöd sm en fysisk persn får av statens eller kmmunens medel för reparatin av en bstad betraktas enligt punkten i inkmstskattelagen sm skattefri inkmst. Sådana understöd utgör ett 7

8 hinder för hushållsavdrag för kstnader sm härrör från underhåll eller mbyggnad under användningstiden (inkmstskattelagen 127 a 3 mm.). Med användningstid avses här den perid under vilken understödet kan betalas (det år understödet beviljats ch 2 därpå följande år). Åtgärderna i fråga får inte påbörja innan understödet beviljats eller åtgärdens ändamålsenlighet gdkänts (tillstånd att starta bjektet), m inte den sm beviljar understödet av särskilda skäl beslutar någt annat (L 4 2 mm). Ett sådant särskilt skäl sm påverkar beslutet kan t.ex. vara att åtgärden är brådskande ch nödvändig. Kmmunen kan bevilja den sökande tillstånd att starta prjektet i fråga m understöd där kmmunen fattar beslutet. Kmmuner har rätt att få uppgifter från en annan myndighet så sm föreskrivs i 31 i statsunderstödslagen. Uppgifterna ska fås avgiftsfritt. 4 UNDERSTÖDSFORMER OCH BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 4.1 Understöd för åldringars ch handikappades bstäder (L 5 1 mm., 6 1 mm. 1 punkten ch 2 mm. samt SRF 2 7 ) Ansökan m understöd Understöd kan beviljas för reparatinsåtgärder sm är kstnadsmässigt skäliga ch nödvändiga för att en åldring, sm fyllt 65 år, eller handikappad ska kunna b kvar hemma ch kunna vårdas. Understödet beviljas av den kmmun inm vars mråde den sökandes bstad är belägen. En framgångsrik skötsel av bstadsförhållanden för äldre ch handikappade persner förutsätter ett stabilt samarbete mellan lika förvaltningsgrenar inm kmmunen. I detta samarbete medverkar bstads- ch scialmyndigheterna, de myndigheter sm handhar byggnadstekniska ärenden samt de instanser sm tillhandahåller hemservice ch hemsjukvårdstjänster. Vid beslutsfattandet bör man sträva efter att sakkunskapen hs de lika delmrådena utnyttjas vid både den tekniska ch den eknmiska behvsprövningen. Understöd kan beviljas till exempel för att förbättra bstadens tillgänglighet för att garantera att den bende kan röra sig säkert i bstaden. Detta kan bl.a. göras genm att ta brt trösklar, mntera ramper ch räcken samt göra krridrer ch dörröppningar bredare så att man kan röra sig med rullstl m detta är möjligt utan ingrepp på bärande knstruktiner. Understöd kan även beviljas för renvering av bstadens WC ch tvättutrymmen, bl.a. genm att anskaffa stödhandtag ch upphöjd utrustning så att den bende själv eller med assistans kan använda ifrågavarande utrymmen med hjälp av dessa hjälpmedel. Understöd kan även beviljas för att förbättra belysningen eller för att anskaffa lägre köksmöbler. Då tvättutrymmen byggs bör man undvika lösningar där dessa utrymmen placeras i byggnadens källarvåning eller annanstans dit man måste ta sig via trappr. 8

9 Byggande av ett tilläggsutrymme sm en utvidgning av byggnaden gdkänns endast i det fall att ett tilläggsutrymme sm är nödvändigt för att en åldring eller handikappad persn ska kunna b kvar inte kan byggas inm den existerande byggnaden. Utvidgningens strlek ch vad den mfattar begränsas till endast ett sådant utrymme utan vilket åldringen eller den handikappade inte kan frtsätta att b hemma. Byggande av en ny bstad kan inte stödas ens när den byggs inm en existerande byggnad. Understöd beviljas i allmänhet inte för ytbehandlingar inmhus m inte åtgärden är mtiverad. Understödet kan mfatta vitvarr till rimligt pris, inklusive säkerhetsspis ch kylutrustning. Understödet är dck inte avsett för anskaffning av sådan utrustning sm den bende kan få med hjälp av utkmststöd. Vatten- ch avfallsvattenanslutningar samt elanslutningar är åtgärder sm understöds. Understödet är dck inte avsett till exempel för renvering av ett gammalt hus (inkl. förnya tak, vattenledningar ch avlppssystem) eller för årsreparatiner. Med en bstad för vilken beviljas understöd avses bstaden ch nödvändiga hjälputrymmen i bstaden. Understödet är således i första hand avsett för sådana åtgärder sm är nödvändiga för att åldringar ch handikappade ska kunna klara sig i hemmet. Sådana åtgärder är t.ex. byggande av tvätt- ch sanitetsutrymmen, förbättring av byggnadens värmeislering ch tätning, förbättring av VVSE-system samt tillgänglighet. Skäliga kstnader för anslutning till vattenförsörjning ch avfallshantering samt elektrifiering kan stödas. Reparatiner sm förbättrar energieffektiviteten ch sm är skäliga kstnadsmässigt kan ckså stödas. Kmmunen ska säkerställa att reparatinskstnaderna är skäliga (L 4 1 mm.). Skäligheten ska övervägas så att utgångspunkterna beaktas enskilt för varje bjekt. När man bedömer skäligheten ska reparatinskstnaderna för det enskilda bjektet relateras till mtsvarande kstnader för reparatiner på rten. Det kan inte anses vara skäligt att hela byggnaden repareras på en gång så att den kmmer att mtsvara nuvarande byggnadsnrmer. När man planerar, styr ch gdkänner reparatinsåtgärder bör man beakta att energiprestandan förbättras. Då åtgärder gdkänns inm ramen för reparatinsunderstödet bör beaktas å ena sidan de nödvändiga behven med tanke på bendet ur den bendes synpunkt ch å andra sidan åtgärder sm är mtiverade med tanke på att byggnaden ska bevaras. Omfattningen av reparatinsåtgärderna ska ställas i prprtin till såväl de nuvarande behven sm till en eventuell frtsatt användning av byggnaden. Kmmunen beviljar reparatinsunderstöd för de åtgärder sm den sökande föreslagit endast till den del sm kmmunen anser att åtgärderna är 9

10 ändamålsenliga ch nödvändiga med tanke på åldringen/den handikappade. Att bygga en ny bastu anses till exempel inte sm ändamålsenligt. Ifall kmmunen så önskar, kan åtgärderna senare ersättas med andra åtgärder då exempelvis en brådskande reparatin så kräver (t.ex. ett förutsett rörläckage). Om kmmunen ändrar åtgärder sm ingår i ett beslut sm den har fattat, ska den fatta ett ändringsbeslut för detta. Andelen eget arbete ch arbete sm utförts vederlagsfritt hör inte till de kstnader sm understöds (SRF 24 ) Handikapp Enligt 10 i lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd ch understöd för sanitära lägenheter ch enligt tillhörande regeringsprpsitin (RP 134/2005) kan understöd beviljas endast för sådana åtgärder sm inte är berättigade till stöd enligt andra lagar. Om den sökande är gravt handikappad får han eller hn finansiering för reparatinsarbeten enligt den s.k. lagen m service för handikappade, dvs. lagen m service ch stöd på grund av handikapp (380/1987). Således kan sådana reparatinsåtgärder inte understödas enligt lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd ch understöd för sanitära lägenheter. Enligt 9 i lagen m service för handikappade ska kmmunen ersätta en gravt handikappad persn för skäliga kstnader för ändringsarbeten i bstaden samt för anskaffning av redskap ch anrdningar i bstaden. Förutm van nämnda gravt handikapp avses vid beviljande av reparatinsunderstöd med handikapp att den sökande på grund av sjukdm eller skada har varaktiga särskilda svårigheter att klara av de dagliga sysslrna (SRF 2 ). Kmmunen ska dck för varje enskilt fall utreda den handikappades rätt till ersättning enligt lagen m service för handikappade innan den beviljar reparatinsunderstödet Understödets belpp Det maximala understödsbelppet är 40 prcent av de gdtagbara kstnaderna för prjektet. Enligt L 6 1 mm. 1 punkten ch SRF 7 kan understöd beviljas till ett belpp av högst 70 prcent av de gdtagbara reparatinskstnaderna m: en åldring eller handikappad persn sm hör till hushållet annars vre tvungen att medelbart ch varaktigt flytta ut ur bstaden på grund av rörelsehinder eller på grund av att sådana scial- ch hälsvårdstjänster sm persnen behöver inte kan ges i bstaden, eller m sökanden är veteran eller änka efter en veteran ch det med beaktande av hushållets sciala eller eknmiska situatin är särskilt nödvändigt att bevilja högre understöd (då förutsätts veterantecken eller att sökanden kan påvisa att han eller hn uppfyller grunderna för att få veterantecken). 10

11 Av förhöjt understöd (högst 70 prcent) mfattas endast de åtgärder genm vilka nämnda rörelsehinder avlägsnas eller det blir möjligt att ge nämnda scial- ch hälsvårdstjänster. För utredning av ärendet begärs ett utlåtande från kmmunens scial- ch hälsvårdsväsende. Reparatinsåtgärderna kan t.ex. innebära att rörelsehinder avlägsnas, att bstaden utrustas med sanitetsch/eller tvättutrymmen samt att nödvändiga vatten- ch avlppsledningar installeras i samband med nämnda åtgärder. Om det samtidigt vidtas andra åtgärder sm mfattas av reparatinsunderstöd, uppgår understödet för dem till högst 40 prcent Ansökan m understöd ch bilagr Understöd söks med blanketten ARA 35. Till ansökningsblanketten ska följande handlingar bifgas: Utredning över den sökandes inkmster ch inkmster för persner i samma hushåll. Utredningen ges över brutt- ch nettinkmster, för den föregående månaden med ett intyg av arbetsgivare, pensinsförsäkringsblag eller utbetalare av annan inkmst eller annat stöd, samt för det föregående året med en förifylld skattedeklaratin från skattemyndigheten med specifikatinsdel sm visar bl.a. kapitalinkmster. Uppgifter m de pensiner ch förmåner sm utbetalas av Flkpensinsanstalten får kmmunen avgiftsfritt direkt från den lkala flkpensinsanstaltsbyrån. För persner över 65 år räcker det med förra årets förifyllda skattedeklaratin från skattemyndigheten med specifikatinsdel. Utredning över den sökandes inkmster ch nettförmögenheten för persner i samma hushåll, enligt hushållets förmögenhet ch skulder. Sm utredning över förmögenhet ges följande handlingar för alla persner i samma hushåll: specifikatinsdelen för förra årets förifyllda skattedeklaratin för börsaktier ch andra aktier samt fnder ch bankdepsitiner: skriftlig anmälan från banken över persnens förmögenhet för skgsegendm: skriftlig utsaga från skgsvårdsförening över försäljningsvärdet för skg ch skgsmark för fritidsbstad; annat egnahemshus än den bstad sm repareras med understödet (eller aktier sm berättigar till innehav av annan bstad); åker eller annan dylik fast egendm: skriftlig utsaga från fastighetsförmedlare över försäljningsvärdet för egendmen. för företagsegendm: revisrs utlåtande över företagets värde ch hur mycket av företagets medel sm företagaren använt för eget bruk under det förra ch gångna året. Sm utredning över skulder ges, för samtliga persner i hushållet, en skriftlig redgörelse från banken över datum för persnens kredit, 11

12 kreditbelppet sm beviljats, kreditens användningsändamål, kvarstående kreditkapital ch kreditens kstnader (amrtering ch ränta per månad). Fastighetsskattesedel Kpia av hyresavtalet eller sytningsavtalet för bstaden (=vanligen köpebrev), m bstaden inte används av ägaren själv. Om någn annan än bstadens ägare ansöker m understöd krävs ett reparatins- ch underhållsavtal eller att ansvaret för reparatiner ch underhåll har överförts genm lag eller i blagsrdningen När det gäller handikappade, utredning m handikappförmåner, Flkpensinsanstaltens beslut eller någn annan tillförlitlig utredning. Från företaget sm utför reparatinerna: reparatinsplan ch kstnadskalkyl ch berende på reparatinens mfattning andra dkument såsm tekniska ritningar. För kstnadsberäkningen kan man sm hjälp i tillämpliga delar utnyttja den åtgärds- ch kstnadsförteckning sm används vid långivningen för mbyggnadsprjekt vilka gäller egnahemshus (blanketten MM 33a). Utredning m den finansieringsplan sm täcker hela prjektet (bl.a. ska man uppvisa ett separat intyg för ett lån sm eventuellt kmmer att behövas). Andra dkument sm eventuellt behövs Bedömning av inkmster De fasta maximala bruttinkmsterna per månad för det hushåll sm br i bstaden är följande (SRF 3 ): Antal persner Inkmster (brutt) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibelppet med 875 för varje ytterligare persn. Sm inkmst räknas inte bstadsbidrag eller de inkmster sm nämns i 1 i bstadsbidragsförrdningen (949/1993) ch inte heller det vårdarvde sm baserar sig på avtal m vård av närstående sm avses i 8 i lagen m stöd för närståendevård (937/2005). Enligt 1 i bstadsbidragsförrdningen (949/1993) inräknas följande inkmster inte i ttalbelppet för de fasta månadsinkmster sm är en förutsättning för att få bstadsbidrag: 1) barnförhöjning ch barnpensin enligt flkpensinslagen (568/2007), arbetspensin sm betalas m barnpensin enligt 6 i flkpensinslagen, barnpensin enligt lagen m lycksfallsförsäkring (608/1948) ch enligt den lagstiftning sm gäller trafikförsäkring eller 12

13 övriga lagstadgade barnpensiner eller mtsvarande förmåner sm betalas från utlandet, 2) frntmannatillägg ch extra frntmannatillägg enligt lagen m frntmannapensin (119/1977), 3) ersättning enligt lagen m skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), 4) förmån enligt lagen m handikappförmåner (570/2007), 5) underhållsbidrag för barn enligt dmstlsbeslut eller genm en skriftlig överenskmmelse, 6) underhållsstöd enligt lagen m underhållstrygghet (671/1998), 7) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992), 8) avkastning sm gäller andel i ett dödsb enligt 3a 4 mm. i lagen m bstadsbidrag (408/1975), 9) utkmststöd enligt lagen m utkmststöd (1412/1997), 10) ersättning för uppehälle enligt lagen m ffentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller annan mtsvarande ersättning för uppehälle, 11) studiestöd enligt lagen m studiestöd (65/1994). Understöd sm beviljas frntveteraner ch frntveteraners änkr: 12) Om hushållet mfattar en frntveteran eller den efterlevande änkan till en frntveteran, tillämpas följande inkmstgränser i stället för inkmstgränserna i 3 1 mm. 13) De höjda inkmstgränserna är följande (SRF 4 ): Antal persner Inkmster (brutt) /mån. 14) För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibelppet med 875 för varje ytterligare persn. 15) Sm inkmst räknas inte bstadsbidrag eller de inkmster sm nämns i 1 i bstadsbidragsförrdningen (949/1993) (se sida 11) ch inte heller det vårdarvde sm baserar sig på sådant avtal m vård av närstående sm avses i 8 i lagen m stöd för närståendevård (937/2005). 16) Understödsprcenten är högst 70 % m en veteran eller en veterans änka ingår i det sökande hushållet endera sm ägare av fastigheten eller sm annan medlem av hushållet eller så att den sökande veteranen har ett skriftligt reparatins- ch underhållsavtal. 17) Understödet kan inte beviljas för de åtgärder för vilka en veteran fått understöd enligt lagen m skada ådragen i militärtjänst. Därför ska kmmunen innan den fattar beslut m reparatinsunderstöd kntrllera med Statskntret m den sökande eventuellt ansökt m/fått understöd från Statskntret för de åtgärder sm han ansöker m. 13

14 4.1.6 Bedömning av förmögenhet Vid bedömningen av förmögenheten ska den sammanlagda förmögenheten för medlemmarna i hushållet beaktas. Sm förmögenhet betraktas inte sådan egendm sm är nödvändig för hushållets närings- eller yrkesutövning för att skaffa skälig utkmst. Exempelvis en bstad sm ska repareras ch sm fungerar sm hushållets egen bstad eller en ringa förmögenhet beaktas inte i bedömningen av förmögenheten. En ringa förmögenhet sm återstår för den sökande efter att reparatinerna har utförts anses vanligtvis uppgå till ca /persn. Medlen kan vara någt större ifall man vet att den sökande inm en nära framtid kmmer att få undvikliga utgifter. Sådana utgifter kan vara t.ex. sjukvårdskstnader eller reparatinskstnader i en aktiebstad i samband med andra reparatiner i bstadsaktieblaget. Orsakerna till dessa ska föras in i den sökandes ansökningshandlingar. Vid uppskattning av förmögenheten ska även beaktas sådan betydande förmögenhet sm den sökande under de senaste åren har överlåtit utan vederlag. Ifall den sökande har sålt sin förmögenhet till ett lägre än gängse pris, anses överlåtelsen delvis ha skett vederlagsfritt, dvs. skillnaden mellan det gängse priset ch överlåtelsepriset ska beaktas i bedömningen av den sökandes förmögenhet. Kmmunen kan begära de nödvändiga utredningarna av det sökande hushållet (SUL 10 ). Eftersm man i fråga m understöd för reparatin av åldringars ch handikappades bstäder ckså beaktar att stödet är scialt ändamålsenligt ch eknmiskt nödvändigt, ska man kntrllera att alla de persner sm ingår i hushållet jämte deras födelsedatum har antecknats på ansökningsblanketten. På så sätt kan man säkerställa att samtliga berörda beaktas då beslutet fattas. För utredningen av detta ska kmmunen sörja för att alla punkter i ansökningsblanketten eller en separat utredning m förmögenheten (ARA 35L) har fyllts i. Om kmmunen har kännedm m att den sökande under de närmaste åren har överlåtit eller gett egendm sm gåva ska detta beaktas vid uppskattningen av egendm Användningsbegränsning En bstad eller ett bstadshus för vars reparatin har beviljats understöd sm är avsett för åldringar eller handikappade ska under fem år från beviljandet av understödet användas sm bstads för understödstagaren (L 11 ). Den bende ska sålunda vara en åldring eller handikappad sm bdde i fastigheten eller bstaden vid tidpunkten då understödet beviljades, eller så ska det vara fråga m ett hushåll sm vid tidpunkten för överlåtelse uppfyller villkren för detta understöd. Bstaden kan dck under tiden då användningsbegränsningar gäller utan påföljder i frm av återkrav överlåtas till ett hushåll sm vid tidpunkten för överlåtandet uppfyller vannämnda krav. I alla övriga fall ska kmmunen återkräva understödet eller en del av det eller bevilja befrielse från användningsbegränsningarna. Befrielse tillåts i sådana fall när det med beaktande av mständigheterna är rimligt att hålla en begränsning i kraft. Understödet återkrävs inte av ett dödsb m understödstagaren dör medan 14

15 användningsbegränsningen är i kraft, utan kmmunen beviljar då befrielse från användningsbegränsningen. 4.2 Understöd sm beviljas för främjande av planmässig reparatinsverksamhet (L 6 1 mm. 5 punkten ch SRF 14, 15 ch 17 ) För att främja planmässig reparatinsverksamhet beviljas understöd för undersökning av bstadsbyggnaders skick i samband med fuktskadr ch sanitära lägenheter. Beviljande av bidrag förutsätter att kmmunens hälsskyddsmyndigheter har knstaterat sanitära lägenheter. Med undersökning av skicket avses en ingående undersökning av någt av delmrådena eller anläggningssystemen i byggnaden i avsikt att precisera sådana nödvändiga reparatiner sm anges i SRF 15. Undersökningen utförs i behövlig mfattning genm prvtagning ch mätningar av knstruktinerna. En undersökning sm enbart bygger på ytliga mätningar får inte understöd. Understödet söks på blanketten ARA 36a. Understödet beviljas av kmmunen. ARA beviljar understödet då den sökande är en kmmun eller samkmmun. I understöd för kstnaderna beviljas högst 50 % av de gdtagbara kstnaderna för undersökning av byggnadens skick. 4.3 Behvsprövade energiunderstöd för småhus (L 2 1 mm. 6 punkten, 5 3 mm., 6 1 mm. 7 punkten, 7 samt SRF 23b ) Understöd kan beviljas till låginkmsthushåll för åtgärder sm görs för att förbättra bstadens energieknmi ch ta i bruk förnybara energikällr. Med småhus avses ett bstadshus sm används sm bstad året m ch sm mfattar högst två bstadslägenheter. Understöd kan beviljas för anskaffning av utrustning ch tillbehör till exempel för tilläggsislering av byggnadens klimatskärm, förbättring eller byte av fönster, byggande av jrdvärmepumpsystem, luft-vattenvärmepumpsystem eller pellet- eller annat veduppvärmningssystem eller ett kmbinatinssystem sm utnyttjar förnybar energi. Understöd beviljas inte för den del av kstnaderna sm utgörs av arbetskstnader. För arbetskstnadernas del kan den sökande ansöka m hushållsavdrag hs skattemyndigheten. Understödet beviljas av kmmunen ch understödsbelppet uppgår till högst 25 % av de kstnader sm kmmunen gdkänt. Ansökan m understöd görs med blanketten ARA 36d. Till ansökan bifgas följande utredningar: utredning över inkmster enligt punkt i denna anvisning. 15

16 fastighetsskattesedel reparatinsplan ch kstnadskalkyl samt andra behövliga dkument sm begärs av kmmunen finansieringsplan sm täcker hela prjektet ch ett skriftligt löfte m kredit från banken. Den sm ansöker m ch tar emt understödet är ett hushåll sm äger bstaden/fastigheten ch sm uppfyller villkren. När det gäller ett bstadsaktieblag eller ett parhus med högst två bstäder kan understödet beviljas bstadsägaren när denna ägare har reparatins- ch underhållsansvar för de åtgärder sm ansökan gäller. I ett bstadsaktieblag kräver detta att ansvaret har fastställts i blagsrdningen. Villkret ringa inkmster Hushållets inkmster är ringa m de fasta inkmsterna per månad för medlemmarna i hushållet (bruttinkmsterna) inte sammanlagt överskrider följande inkmstgränser (SRF 23b ch 3 ): Antal persner Inkmster (brutt) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibelppet med 875 för varje ytterligare persn. Sm inkmst räknas inte bstadsbidrag eller de inkmster sm nämns i 1 i bstadsbidragsförrdningen (949/1993) ch inte heller det vårdarvde sm baserar sig på avtal m vård av närstående sm avses i 8 i lagen m stöd för närståendevård (937/2005). I denna understödsfrm har det inte fastställts några begränsningar vad gäller förmögenhet. Understödsberättigade åtgärder Särskild vikt fästs vid förbättring av energieffektiviteten när man beviljar understöd för reparatiner ch sanitära lägenheter. Redan syftet med beviljande av energiunderstöd för ett småhus förutsätter att detta beaktas. För att det ska beviljas understöd för en reparatin krävs att man med reparatinen förbättrar energieknmin eller tar i bruk förnybar energi för uppvärmning. De understödsberättigade åtgärderna består enligt kmmunens prövning av bl.a. reparatiner av klimatskärmen ch ändringar i uppvärmningssättet. För att man ska få understöd krävs inte en energikartläggning eller någn annan energigranskning. 16

17 4.4 Understöd för byggande av hiss samt för avlägsnande av rörelsehinder (L 6 1 mm. 4 punkten ch SRF 13 ) ARA har gett separata anvisningar m dessa understöd (Anvisningar för hissch hinderlöshetsunderstöd 2015). Anvisningar finns på sidan m hissunderstöd ch på sidan m hinderlöshetsunderstöd: > Hissunderstöd ch > Hinderlöshetunderstöd. 5 BESLUT OM BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Ett understöd sm beviljats på basis av statsbudgeten kan utbetalas under beviljningsåret ch de två därpå följande åren. Eftersm det är fråga m ett reservatinsanslag förutsätts att ARA har betalat ut det till kmmunen före utgången av det sista året anslaget är i kraft. För att säkra detta ska kmmunen skicka penningrekvisitinen för understöd sm beviljats 2015 till ARA senast den 14 ktber Av understödsbeslutet ska framgå: mttagare (SUL 11 ) ändamål, dvs. de understödsberättigade åtgärderna (SUL 11 ) gdtagbara kstnader för prjektet (SUL 11 ) betalningsgrund för statsunderstödet (beviljningsprcent) ch dess maximibelpp i eur (SUL 11 ) uppgifter m användningsbegränsningarna i fråga m stödfrmer sm förutsätter scial behvsprövning (femårsregeln, L 11 ) uppgift m giltighetstiden för statsunderstödet (Statsbudgeten 2015; reservatinsanslag, kan utbetalas under beviljningsåret ch de två därpå följande åren). Den tid sm beslutet är i kraft bör begränsas till slutet av september Därigenm försäkrar man sig m att utbetalningen kan skötas i tid. kvittbaserad utbetalning (SRF 25 ). Betalningsraterna ska ckså fastställas i beslutet. sanktiner till följd av eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller missbruk av understödet (SUL 21 ) skyldighet att meddela m ändring av bstadens användningsändamål eller ägare samt sanktiner till följd av att denna infrmatinsskyldighet inte fullgjrts (SUL 14 ) infrmatin m förfarandet vid ändringssökande (SUL 34 ) infrmatin m att en kmmunal tjänsteman utför en inledande granskning, mellangranskningar samt en slutgranskning efter att reparatinsarbetet har slutförts samt mtivering till att granskningar utförs (exempelvis för att främja bendet, en hälssam miljö, L 13 ). En mdell för understödsbeslut för persnliga understöd (ARA 36e) finns på ARAs webbplats > Reparatin- ch energiunderstöd beviljat av kmmuner > Reparatinsunderstöd för åldringar ch handikappade. 17

18 6 SÖKANDE AV ÄNDRING Med stöd av 34 i statsunderstödslagen får man begära mprövning av kmmunens beslut inm 30 dagar från delfåendet. Till beslutet bifgas anvisningar m hur man begär mprövning. I ett beslut sm fattats med anledning av mprövning får ändring sökas genm besvär hs förvaltningsdmstlen enligt förvaltningsprcesslagen. Till det nämnda beslutet fgas besvärsanvisning. 7 UTBETALNING AV UNDERSTÖD Anslaget enligt understödsbeslutet för 2015 rekvireras genm ARA:s elektrniska system för hantering av anslag. Kmmunen rekvirerar anslaget enligt understödsbeslutet för 2013 ch 2014 med blanketten ARA 38, till vilken fgas ett eller flera intyg över byggnadsfasen (blanketten ARA 50). Penningrekvisitinerna skickas till: Ämbetsverkets namn Finansierings- ch utvecklingscentralen för bendet Adress PB LASKUT Till penningrekvisitinen ska fgas ett intyg över byggnadsfasen (ARA 50, ett intyg per bjekt), utfärdat av en innehavare av kmmunal tjänst eller befattning. Om en kmmun sänder uppgifterna med elektrniska listr ska kmmunen försäkra sig m att penningrekvisitinen innehåller all infrmatin sm behövs. Penningrekvisitinsblanketten ARA 38 ch blanketten för intyg över byggnadsfasen ARA 50 finns på ARAs webbplats > Reparatin- ch energiunderstöd beviljat av kmmuner. Penningrekvisitiner sm skickas direkt till ämbetsverket returneras till kmmunen. Bidraget betalas ut i hela eur. Då kmmunen fyller i intyget över byggnadsfasen ska uppgifterna m alla reparatinsåtgärder (t.ex. fönsterreparatin, köksrenvering, byggande av tvättrum) införas, prcentuppgifter sm anger färdigställningsgraden, uppgifter m gdkända reparatinskstnader, beviljat understöd, faktiska kstnader enligt kvittn samt justerat understöd. Understödet utbetalas för de realiserade kstnaderna för prjektet enligt den prcent sm fastställts i understödsbeslutet samt enligt färdigställningsgraden. Understöd sm beviljats 2014 ska utbetalas senast Kmmunerna uppmanas påminna understödstagarna för året i fråga m detta ch m när de understödsberättigade åtgärderna ska slutföras för att kmmunens rekvisitin 18

19 ska vara inlämnad till ARA inm den tid sm föreskrivs i anvisningarna (se ARAs beslutsmdeller). 7.1 Utbetalning av understöd för åldringar ch handikappade Kmmunen rekvirerar reparatinsunderstödsmedlen för åldringar ch handikappade i enlighet med arbetets framskridande i antingen en eller flera rater (högst 4 rater). Grunden för utbetalningen av stödet ska alltid vara de faktiska kstnaderna sm verifieras. Kmmunen utbetalar mgående de på vannämnda sätt rekvirerade raterna åt understödstagaren. Kmmunen betalar den sista raten när reparatinsknsulten, byggnadsinspektören eller en annan innehavare av kmmunal tjänst eller befattning har knstaterat att reparatinerna har slutförts enligt ansökan. 7.2 Utbetalning av övriga reparatins- ch energiunderstöd Kmmunen rekvirerar det behövliga anslaget i en pst efter att reparatinen har genmförts ch kmmunen utgående från kvittn har gdkänt de kstnader sm reparatinen medfört. Kmmunen betalar ut understödet till understödstagaren efter att ha fått anslaget till sitt förfgande. 7.3 Återbetalning av anslag för understöd Ifall kmmunen blir tvungen att återbetala medel sm anslagits för understöd antingen på grund av felaktig prestatin, återkrav eller annan rsak, återbetalas anslagsandelen till Finansierings- ch utvecklingscentralen för bendets kntn för intäkter: Nrdea FI Danske Bank FI Phjla Bank Abp FI Kmmunen ska samtidigt sända ARA en fritt frmulerad utredning m vem det beviljade understödet gäller, mtiveringarna till återbetalningen (t.ex. i indrivningsfall rsaken till återkravet, understödsbelppet sm ursprungligen beviljats, anslagsåret, inkrävd andel.d.) samt det anslagsbelpp sm ska återbetalas. 8 ÖVERVAKNING Bestämmelser m övervakning av de understödstagare sm berörs av understödssystemet finns i 4 kap. i statsunderstödslagen. Om ARAs övervakning sm gäller kmmuner föreskrivs i 14 ch 15 i lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd ch understöd för sanitära lägenheter. 19

20 När det beviljade anslaget i penningrekvisitinen grundar sig på reparatinskstnader sm överstiger eur ber ARA m en separat utredning. 8.1 Övervakning sm kmmunerna ska utföra Kmmunerna ska övervaka användningen av understödsmedel samt att användningsbegränsningarna efterföljs. Övervakningen av hur understödsmedlen används verkställs genm granskningar på platsen samt i samband med utbetalning. Kmmunen ska berdra att utbetalning av understödet upphör samt att ett utbetalat understöd helt eller delvis ska återbetalas till ARA, m kmmunen till exempel upptäcker att den sökande har gett felaktiga eller väsentligt bristfälliga uppgifter eller använt pengarna för annat ändamål (SUL 21 ). Övervakningen av användningsbegränsningarna förutsätter att kmmunen under begränsningstiden på fem år övervakar användningen av de bstäder ch bstadsbyggnader sm fått understöd. Detta kan genmföras så att man med jämna mellanrum granskar uppgifterna i beflkningsregistret. Kmmunen ska berdra att understödet eller en del av detta ska återbetalas till ARA i de fall där kmmunen inte beviljar befrielse från användningsbegränsningar. Kmmunens beslut behövs ckså för alla fall där det görs avvikelser från användningsbegränsningen, ckså då en åldring/handikappad sm fått understöd avlider eller intas i bestående anstaltsvård. Bestämmelser m kmmunens återkrav enligt prövning finns i 22 i statsunderstödslagen. På det understödsbelpp sm ska återbetalas ska understödstagaren eller dennes förmånstagare erlägga ränta enligt bestämmelserna i i statsunderstödslagen i det fall att kmmunen inte helt eller delvis befriar föremålet för återkrav från betalning av räntrna. Den summa sm ska återbetalas erläggs åt kmmunen sm mgående redvisar summan för ARA. 8.2 Övervakning sm ARA ska utföra ARA ska övervaka kmmunernas förfarande vid beviljandet av understöd samt i ärenden sm ansluter sig till understöden i enlighet med 14 i lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd ch understöd för sanitära lägenheter. ARA har rätt att få tillgång till handlingar, uppgifter ch utredningar sm är nödvändiga för övervakningen. Övervakningen utförs bland annat i samband med penningrekvisitiner samt genm separata inspektiner. Om det i samband med övervakningen framkmmer att kmmunen gjrt fel ch försummelserna inte är ringa, kan ARA helt eller delvis avstå från att betala understödsbelppet till kmmunen eller av kmmunen helt eller delvis återkräva ett understödsbelpp sm kmmunen har beviljat (L 15 ). Kmmunen ska beakta att det att ett understöd återkrävs eller att ett understöd inte betalats inte ger kmmunen rätt att återkräva ett beviljat understöd av 20

21 understödstagaren eller underlåta att utbetala ett beviljat understöd åt understödstagaren, m denna har handlat i gd tr. Om det är fråga m ett understöd sm beviljats utan grund, ska kmmunen betala ränta på den återkrävda summan enligt bestämmelserna i 15 i lagen m understöd för reparatin av bstäder ch energiunderstöd m ARA inte helt eller delvis befriar kmmunen från skyldigheten att betala ränta. 9 ANVÄNDNINGEN AV ANSLAG Kmmunerna har möjlighet att under år 2015 bevilja reparatinsunderstöd endast från de anslag sm anvisats kmmunen år Understöd kan inte längre beviljas från detta anslag Användningen av anslaget för 2015 kan följas upp i det elektrniska anslagssystemet. För att hjälpa kmmunerna följa med utbetalningen av anslaget publicerar ARA statistikuppgifter över anslagen för 2013 ch 2014 på sin webbplats. Uppgifterna uppdateras med cirka två veckrs mellanrum. De uppdaterade uppgifterna finns på ARAs webbplats på adressen: FI/Finansiering/Understd/Infrmatin_m_anvandningen_av_de_repara%287 56%29 (Infrmatin m användningen av de reparatins- ch energiunderstödsanslag sm anvisats kmmunerna). 21

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 21.1.2014 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder,

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 22 februari 2002 Nr 129 INNEHÅLL Nr Sidan 129 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer Styrande Dkumentinfrmatin Referenser: Nej Förändringar sedan senaste utgåva: Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 ch 2013 års tandvårdsrefrmer för Nödvändig tandvård (N) ch Uppsökande verksamhet, Tandvård

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN 2007 Utbildningsstyrelsen Duplikat 5/2007 Layout: Innocorp Oy Elektronisk version: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3132-9 (häft.)

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN. golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN. golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 I AVDELNINGEN ALLMÄNNA PRINCIPER, AKTIER OCH BOLAGSVEDERLAG 1 kap. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

ANVISNING OM UNDERSTÖD FÖR RENOVERING AV FÖRENINGSHUS

ANVISNING OM UNDERSTÖD FÖR RENOVERING AV FÖRENINGSHUS SUOMEN KOTISEUTULIITTO FINLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Kalevagatan 13 A 00100 HELSINGFORS tfn. 09-612 6320 fax. 09-612 63250 toimisto@kotiseutuliitto.fi http://www.kotiseutuliitto.fi Helsingfors den 20 augusti

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR

ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR I denna anvisning presenteras de principer som gäller ansvaret för fel och garantiutfästelser. Bestämmelserna om ansvar för fel finns i konsumentskyddslagens

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer