Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014"

Transkript

1 Reparations- och energiunderstödsanvisning

2 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005), statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (128/2006). Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ger kommunerna följande anvisningar för ansökan, beviljande och utbetalning av reparationsunderstöd. Dessa anvisningar ges med stöd av 14 i lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter samt 26 i den ovannämnda statsrådsförordningen. ARA har även gett separata anvisningar om reparations- och energiunderstöd, hissunderstöd och understöd för avlägsnande av rörelsehinder samt om understöd för sanitära olägenheter. Anvisningar och blanketter finns på de sidor där understödsformerna presenteras. Understöden hittar man i avsnittet Finansiering på ARAs webbplats (www.ara.fi/understod). De ovannämnda lagarna och förordningarna finns på 2

3 Innehåll 1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Understöd som beviljas av kommunen Understöd som beviljas av ARA 5 2 ANSÖKNING OM OCH ANVISNING AV KOMMUNENS ANSLAGSANDEL 5 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 5 4 UNDERSTÖDSFORMER OCH BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Understöd för åldringars och handikappades bostäder Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet Understöd för byggande av hiss samt för avlägsnande av rörelsehinder Understöd för undanröjande av sanitär olägenhet 15 5 BESLUT OM BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 17 6 SÖKANDE AV ÄNDRING 18 7 UTBETALNING AV UNDERSTÖD Utbetalning av understöd för åldringar och handikappade Utbetalning av övriga reparations- och energiunderstöd Återbetalning av anslag för understöd 20 8 ÖVERVAKNING Övervakning som kommunerna ska utföra Övervakning som ARA ska utföra 21 9 ANVÄNDNINGEN AV ANSLAG REDOVISNING FÖR ANVÄNDNINGEN AV ANSLAG FÖR REPARATIONSUNDERSTÖD ÅR

4 1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Den kommun inom vars område den bostadsbyggnad eller den bostad som ska repareras är belägen beviljar understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder, undersökning av byggnaders skick, fuktskador, sanitära olägenheter i bostadshus och behovsprövad förbättring av energieffektiviteten i småhus. ARA beviljar understöd för undersökning av skicket om understödet beviljas för ett objekt som ägs direkt eller indirekt av kommunen eller en samkommun. Samma ansökningstid gäller som för understöd som beviljas av kommunen. Kommunen beviljar understöd åt samfund i aktiebolagsform som ägs av kommunen. ARA beviljar understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, för byggande av hissar samt för avlägsnande av rörelsehinder (L 9 1 mom.). Separata anvisningar har getts för understöd för sanitära olägenheter, hissar och avlägsnande av rörelsehinder. År 2014 tillämpas ett nationellt ansökningsförfarande för reparations- och energiunderstöden. Ansökningstiden för de reparations- och energiunderstöd som kommunen beviljar upphör den 27 mars Ansökningarna lämnas till kommunen. Sökande som lämnat in sina ansökningar efter att ansökningstiden gått ut kan inte beviljas understöd ens då anslagsmedel återstår. Undantag är understöd för reparation av åldringars bostäder som kan beviljas om den sökande är en åldring och det har uppstått en skada i bostaden som kräver reparation omedelbart. Då kan kommunen bevilja understöd åt den sökande, även om ansökan skulle lämnas in efter ansökningstiden och kommunen har kvar anslag för reparationsunderstöd. Understöden för avlägsnande av sanitära olägenheter och rörelsehinder samt byggande av hissar har fortlöpande ansökan. Dessa understöd beviljas så länge de reserverade anslagen räcker till. Ansökningar som gäller de understöd som ARA beviljar ska kommunen, vid behov försedda med kommunens utlåtande, sända till ARA. Kommunen kan sända de bilagor som den får in i efterhand eller så begär ARA de saknade bilagorna av den sökande. Reparations- och energiunderstöden ansöks med blanketterna ARA 35, ARA 36a och ARA 36d. Blanketterna kan skrivas ut på de olika understödsformernas sidor på ARAs webbplats. 1.1 Understöd som beviljas av kommunen I egenskap av statsbidragsmyndighet ska kommunen informera om understöden inom sitt eget område så att de som eventuellt är berättigade att få reparations- och energiunderstöd får uppgifter om hur de kan söka nämnda understöd och hur de beviljas. Ansökan inlämnas till den myndighet som kommunen uppgett. Kommunerna kan inte ta ut ersättning för administrativa uppgifter i anslutning till understöden, exempelvis för sådana granskningar som är nödvändiga med 4

5 tanke på beslutsfattande och utbetalning. Om kommunen däremot erbjuder den sökande specialtjänster, t.ex. planering och arbetsövervakning, kan kommunen utgående från det avtal som den har ingått med den sökande ta ut en skälig ersättning för dessa tjänster. 1.2 Understöd som beviljas av ARA Kommunerna sköter också om att anslå de understöd lediga att sökas som ARA har befogenhet att bevilja. Ansökningar om installation av hissar, avlägsnande av rörelsehinder samt understöd för undanröjande av sanitära olägenheter ska inlämnas till kommunen, som omgående sänder dem till ARA. Kommunen bifogar egna utlåtanden till ansökningarna i den mån de behövs. Vilka utlåtanden från kommunen som behövs framgår av anvisningarna för varje understödsform. Kommuner och samkommuner ansöker om understöd för undersökningar av skicket på mögelskadade direktägda fastigheter på blanketterna ARA 36a och ARA 36c. För de sammanslutningar i vilka kommunerna har bestämmanderätt beviljar kommunerna de ovannämnda understöden själva (L 9 1 mom.). 2 ANSÖKNING OM OCH ANVISNING AV KOMMUNENS ANSLAGSANDEL I mars sänder ARA ett cirkulär till kommunerna med blanketten ARA 34 bifogad. Blanketten finns också på ARAs webbplats > Reparations- och energiunderstöd beviljat av kommuner. Med blanketten ansöker kommunerna om anslagsandelarna för alla reparations- och energiunderstöd som kommunerna kommer att bevilja. Anslagsansökan ska baseras på de inlämnade understödsansökningarna. För att framställningarna om anslag ska motsvara det faktiska behovet av anslag, ska kommunerna redan i samband med att ansökningarna lämnas in kontrollera om villkoren för understöden uppfylls. Kommunen ska utelämna sökande som inte uppfyller villkoren från sin framställan om anslag. Till andelen för reparationsunderstöden fogar kommunen den s.k. veteranlistan när det gäller veteraner och deras änkor. Uppgifterna lämnas med blanketten ARA 34L. ARA fastställer i det ovannämnda cirkuläret en tidsfrist inom vilken framställan om anslag ska vara ARA till handa. Anslagsandelarna anvisas vanligtvis till kommunerna i början av juni, efter att ARAs direktion har godkänt de allmänna principerna för fördelningen. 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Reparations- och energiunderstöden beviljas i hela euro. 5

6 De allmänna förutsättningarna för beviljande av reparations- och energiunderstöd har föreskrivits både i lag och i statsrådets förordningar. Dessa och särskilda förutsättningar för beviljande av understöden beskrivs närmare för varje understödsform i kapitlen 4 5. De allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd är följande: Det finns anslag för understöd som är avsedda för nämnda ändamål (L 1 och 3 ) Varje år anvisas anslag för reparations- och energiunderstöd i statens budget. Understödsbeslut kan bara fattas för understödformer som har beviljats anslag i budgeten. Objektet är en bostad eller ett bostadshus som används som bostad året om (L 4 1 mom.). Objektet kan inte vara i det skede då det byggs om för åretruntboende. Objektet anses användas året om när den sökande är skriven på adressen i fråga och byggnadens användningsändamål i bygglovet har angetts som permanent boende. Understöd för sanitära olägenheter kan i undantagsfall beviljas för byggande eller anskaffning av en ny bostad. Hissunderstöd och understöd för avlägsnande av rörelsehinder kan beviljas för kostnader för en byggnad som ska tas i bruk som åretruntbostad. Mer än halva byggnaden ska användas som bostad. Stödtagaren är byggnadens eller bostadens ägare, en aktieägare, vars aktier medför rätt att besitta den bostad som repareras, eller den person på vilken underhållsansvaret genom lag eller skriftligt avtal har överförts varaktigt eller långvarigt (L 8 1 mom. ). Understöd för sanitära olägenheter som beviljas för kostnader för byggande eller anskaffning av bostad kan endast beviljas ägaren till en bostad som blivit omöjlig att reparera (L 8 2 mom.) Kommuner, samkommuner och sammanslutningar i vilka kommunerna har bestämmanderätt kan beviljas understöd för hissar och undanröjande av rörelsehinder samt för undersökning av skicket och energiunderstöd (L 8 3 mom. och SRF 5, 6, 7 och 7b kap.) De åtgärder som stöds ska, med beaktande av behovet av att använda byggnaden som bostad och tiden som den används som bostad, vara ändamålsenliga och kostnadsmässigt skäliga (L 4 1 mom.). Bostadens ägare ansvarar för årliga reparationer och därför understöds sådana i regel inte. De kan bara understödas om reparationerna främjar bibehållandet av bostadens skick. Grundrenoveringar kan inte understödas i sin helhet. Vid reparation av en bostad/ett bostadshus kan man i de godtagbara kostnaderna inkludera: o kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för reparationsarbetena och av fasta anordningar som installeras i en byggnad, 6

7 o o o avgiften för anslutning till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller kostnader för arbete som har utförts utan ersättning. (SRF 24 ) För samma åtgärd kan inte beviljas flera reparations- eller energiunderstöd om det inte är fråga om att samma reparationsåtgärd stöds separat i flera skeden (L 4 3 mom.). Med detta avses att ett understöd som beviljas för undersökning av en byggnads skick inte utgör ett hinder när man beviljar understöd för de egentliga reparationsåtgärderna. Understöd beviljas endast för sådana åtgärder för vars finansiering sökanden inte har rätt att få annat offentligt stöd. Till den del understödstagaren på basis av ett försäkringsavtal eller något annat avtal, enligt lag eller på någon annan motsvarande grund har rätt till gottgörelse för godtagbara kostnader enligt denna lag eller om kostnaderna eller en del av dem ska betalas av bostadsaktiebolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen beviljas inte understöd enligt denna lag (L 10 ). Annat offentligt stöd är till exempel understöd från Penningautomatföreningen eller ersättning enligt lagen om service för handikappade. De prioriteras alltid före reparations- och energiunderstöd. Understöd kan inte heller beviljas för åtgärder för vilka en veteran får understöd enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Kommunen bör utreda om den sökande har rätt till ovannämnda understöd. Den gottgörelse som här avses kan enligt ovannämnda bestämmelse vara vilken ersättning som helst, med vilken reparationskostnader täcks eller kan täckas (t.ex. försäkrings- och skadeersättning). Om den sökande söker t.ex. reparationsunderstöd måste detta understöd beaktas när ARAs investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov beviljas. Understöd som betalats till en fysisk person av statens, kommunens eller något annat offentligt samfunds medel förhindrar hushållsavdrag för underhåll och ombyggnad. Det understöd som en fysisk person får av statens eller kommunens medel för reparation av en bostad betraktas enligt punkten i inkomstskattelagen som skattefri inkomst. Sådana understöd utgör ett hinder för hushållsavdrag för kostnader som härrör från underhåll eller ombyggnad under användningstiden (inkomstskattelagen 127 a 3 mom.). Med användningstid avses här den period under vilken understödet kan betalas (det år understödet beviljats och två därpå följande år). Åtgärderna i fråga har inte påbörjats innan understödet beviljats eller åtgärdens ändamålsenlighet godkänts (tillstånd att starta objektet), om inte den som beviljar understödet av särskilda skäl beslutar något annat (L 4 2 mom). 7

8 Ett sådant särskilt skäl som påverkar beslutet kan t.ex. vara att åtgärden är brådskande och nödvändig. Kommunen kan bevilja den sökande tillstånd att starta projektet i fråga om understöd där kommunen fattar beslutet. Dessutom beviljar kommunen den som ansökt om understöd för sanitära olägenheter tillstånd att påbörja projektet när det är fråga om reparation av ett objekt. ARA beviljar detta tillstånd för nya objekt som får understöd. 4 UNDERSTÖDSFORMER OCH BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 4.1 Understöd för åldringars och handikappades bostäder (L 5 1 mom., 6 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt SRF 2 7 ) Ansökan om bidrag Understöd söks på blanketten ARA 35. Eftersom man i fråga om understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder också beaktar att stödet är socialt ändamålsenligt och ekonomiskt nödvändigt, ska man kontrollera att alla de personer som ingår i hushållet jämte deras födelsedatum har antecknats på ansökningsblanketten. På så sätt kan man säkerställa att samtliga berörda beaktas då beslutet fattas. Till ansökningsblanketten för detta understöd ska åtminstone följande handlingar bifogas: Den utredning om grunderna för förskottsinnehållning för året i fråga som fås avgiftsfritt från skattemyndigheterna (SUL 31 2 mom. och L 12 ) eller någon annan tillförlitlig utredning om inkomsterna är tillräcklig när det gäller inkomsterna för personer över 65 år eller personer som får invalidpension och full folkpension. Övriga sökande ska lämna in ett intyg från arbetsgivaren över de nuvarande månadsinkomsterna och/eller motsvarande intyg över pensionsinkomster samt olycksfallsersättningar och liknande ersättningar. o o Utredningarna över inkomsterna och intygen ska gälla det sökande hushållets nuvarande bruttoinkomster. Uppgifter om de pensioner och förmåner som utbetalas av Folkpensionsanstalten får kommunen avgiftsfritt direkt från Folkpensionsanstaltens lokala byrå (SUL 31 2 mom. och L 12 ). De offentliga uppgifter om beskattningen som kommunen har tillgång till ger inte tillräcklig information. När det gäller handikappade, ett sakkunnigutlåtande över handikappets art, en utredning om en beviljad bestående invalidpension och Folkpensionsanstaltens beslut eller någon annan tillförlitlig utredning om handikappförmåner. 8

9 De senast fastställda beskattningsbesluten för varje medlem i hushållet. Kommunen får avgiftsfritt de behövliga utredningarna (beskattningskalkyl) från skattemyndigheterna (SUL 31 2 mom. och L 12 ). Fastighetsskattesedel Utredning om hushållets nettoförmögenhet. Kommunen ska utreda värdet av det sökande hushållets realiserbara förmögenhet, dvs. den eventuella försäljningsintäkt som vid beviljningstidpunkten kan fås för förmögenheten. Som stöd för bedömningen av förmögenhetens storlek behövs den förhandsifyllda specifikationsdelen av den senast ifyllda skattedeklarationen. Kommunen ska dessutom utreda det sökande hushållets övriga förmögenhet som exempelvis eventuella bankdepositioner. För utredningen av detta ska kommunen sörja för att alla punkter i ansökningsblanketten eller en separat utredning om förmögenheten (ARA 35L) har fyllts i. Om kommunen har kännedom om att den sökande under de närmaste åren har överlåtit eller gett egendom som gåva ska detta beaktas vid uppskattningen av egendom. Kopia av hyresavtalet eller sytningsavtalet för bostaden (=vanligen köpebrev), om bostaden inte används av ägaren själv. Om någon annan än bostadens ägare ansöker om understöd krävs ett reparations- och underhållsavtal eller att ansvaret för reparationer och underhåll har överförts genom lag eller i bolagsordningen Handlingar som gäller reparationsplanerna och -kostnaderna. För den preliminära kostnadsberäkningen kan man som hjälp i tillämpliga delar utnyttja den åtgärds- och kostnadsförteckning som används vid långivningen för ombyggnadsprojekt vilka gäller egnahemshus (blanketten MM 33a). Utredning om den finansieringsplan som täcker hela projektet (bland annat ska man uppvisa ett separat intyg för ett lån som eventuellt kommer att behövas). Andra dokument som eventuellt behövs Beviljande av understöd Understödet beviljas av den kommun i vilken projektet är beläget. En framgångsrik skötsel av åldringars och handikappades bostadsförhållanden förutsätter ett stabilt samarbete mellan olika förvaltningsgrenar inom kommunen. I detta samarbete medverkar bostads- och socialmyndigheterna, de myndigheter som handhar byggnadstekniska ärenden samt de instanser som tillhandahåller hemservice och hemsjukvårdstjänster. Vid beslutsfattandet bör man sträva efter att sakkunskapen hos de olika delområdena utnyttjas vid både den tekniska och den ekonomiska behovsprövningen Understödstagaren och objektet Understöd kan beviljas endast för en bostadsbyggnad eller bostad som bebos året runt, inte för en bostadsbyggnad som kommer att tas i sådant bruk (L 4 9

10 1 mom.). Därför kan t.ex. en fastighet som länge stått obebodd inte komma i fråga som understödsobjekt. Understöd kan dock beviljas för reparationsåtgärder i det fall att fastigheten stått tom exempelvis under den tid som en åldring eller en handikappad långtidsvårdats och att åtgärderna är nödvändiga för att denne ska kunna återvända hem. Understödet som är avsett för åldringar och handikappade beviljas i regel en fysisk person eller egnahemshusets ägare, när det gäller bostadsaktiebolag aktieägaren till den del som han ansvarar för kostnaderna för reparationer inne i bostaden, eller en sökande på vilken ansvaret för reparationer och underhåll överförts varaktigt eller långvarigt genom lag, bolagsordning eller skriftligt avtal (L 8 1 mom.). På grund av det ovan anförda kan understöd inte beviljas en enskild aktieägare, då det är fråga om reparationsåtgärder som ett bostadsaktiebolag ska ansvara för. Förutsättningen för att understöd ska beviljas för den del av de åtgärder som normalt hör till husbolaget är att reparationsansvaret har överförts på aktieägarna i bolagsordningen. Om en åldring som blivit änka/änkling och hör till ett dödsbo bor i en fastighet som tillhör dödsboet, gör dödsboet och åldringen upp ett skriftligt avtal om underhåll och reparationer. När det gäller hyreshus eller bostadsaktiebolag med flera bostäder beviljas understödet åt ägaren. En förutsättning för beviljande av understöd är att över hälften av de boende är berättigade att få understöd för åldringar (SRF 6 ). Då ett servicehus för åldringar är understödsobjekt ska kommunen utreda husets möjligheter att få investeringsstöd för grupper med särskilda behov från ARA. Då understöd beviljas servicehus, hyreshus med flera bostäder eller bostadsaktiebolag ska kommunen fästa särskild uppmärksamhet vid att kostnaderna är rimliga och åtgärderna ändamålsenliga. När understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder beviljas någon annan än en fysisk person ska åtgärderna bestå av enskilda reparationer för att göra bostaden tillgänglig, inte av en omfattande renovering Understödets belopp Det maximala understödsbeloppet är 40 % av de godtagbara kostnaderna för projektet. Enligt L 6 1 mom. 1 punkten och SRF 7 kan understöd beviljas till ett belopp av högst 70 % av de godtagbara reparationskostnaderna om en åldring eller handikappad person som hör till hushållet annars vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av rörelsehinder eller sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden. sökanden är veteran eller änka efter en veteran (då förutsätts veterantecken eller att sökanden kan påvisa att han eller hon uppfyller grunderna för att få veterantecken). 10

11 Av förhöjt understöd (högst 70 %) omfattas endast de åtgärder genom vilka nämnda rörelsehinder avlägsnas eller det blir möjligt att ge nämnda social- och hälsovårdstjänster. För utredning av ärendet begärs ett utlåtande från kommunens social- och hälsovårdsväsende. Reparationsåtgärderna kan t.ex. innebära att rörelsehinder avlägsnas, att bostaden utrustas med sanitetsoch/eller tvättutrymmen samt att nödvändiga vatten- och avloppsledningar installeras i samband med nämnda åtgärder. Om det samtidigt vidtas andra åtgärder som omfattas av reparationsunderstöd, uppgår understödet för dem till högst 40 % Godtagbara åtgärder och kostnader Med en bostad för vilken beviljas understöd avses bostaden och nödvändiga hjälputrymmen i bostaden. Understödet är således i första hand avsett för sådana åtgärder som är nödvändiga för att åldringar och handikappade ska kunna klara sig i hemmet. Sådana åtgärder är byggande av tvätt- och sanitetsutrymmen, förbättring av byggnadens värmeisolering och tätning samt av VVSE-systemen samt åtgärder genom vilka rörelsehinder avlägsnas. Skäliga kostnader för anslutning till vattenförsörjning och avfallshantering samt elektrifiering kan stödas. Reparationer som förbättrar energieffektiviteten och som är skäliga kostnadsmässigt kan också stödas. Kommunen ska säkerställa att reparationskostnaderna är skäliga (L 4 1 mom.). Skäligheten ska övervägas så att utgångspunkterna beaktas enskilt för varje objekt. När man bedömer skäligheten ska reparationskostnaderna för det enskilda objektet relateras till motsvarande kostnader för reparationer på orten. Det kan inte anses vara skäligt att hela byggnaden repareras på en gång så att den kommer att motsvara nuvarande byggnadsnormer. När man planerar, styr och godkänner reparationsåtgärder bör man beakta att energiprestandan förbättras. Då åtgärder godkänns inom ramen för reparationsunderstödet bör beaktas å ena sidan de nödvändiga behoven med tanke på boendet ur den boendes synpunkt och å andra sidan åtgärder som är motiverade med tanke på att byggnaden ska bevaras. Omfattningen av reparationsåtgärderna ska ställas i proportion till såväl de nuvarande behoven som till en eventuell fortsatt användning av byggnaden. Kommunen beviljar reparationsunderstöd för de åtgärder som den sökande föreslagit endast till den del som kommunen anser att åtgärderna är ändamålsenliga och nödvändiga med tanke på åldringen/den handikappade. Att bygga en ny bastu anses till exempel inte som ändamålsenligt. Byggande av ett tilläggsutrymme som en utvidgning av byggnaden godkänns endast i det fall att ett tilläggsutrymme som är nödvändigt för att en åldring eller handikappad ska kunna bo kvar inte kan byggas inom den existerande byggnaden. Utvidgningens storlek och vad den omfattar begränsas till endast ett sådant utrymme utan vilket åldringen eller den handikappade inte kan fortsätta att bo hemma. Byggande av en ny bostad kan inte stödas ens när den byggs inom en existerande byggnad. Understöd beviljas i allmänhet inte för ytbehandlingar inomhus om inte åtgärden är motiverad. Understödet kan omfatta sådana vitvaror som normalt finns i en bostad dvs. billiga spisar, kylutrustning och tvättmaskiner. 11

12 Tillgänglighet ska vara målsättningen när åldringars och handikappades bostäder repareras. Därför bör man då tvättutrymmen byggs undvika lösningar där dessa utrymmen placeras i källar- eller vindsvåningen. Ifall kommunen så önskar, kan åtgärderna senare ersättas med andra åtgärder då exempelvis en brådskande reparation så kräver (t.ex. ett oförutsett rörläckage). Om kommunen ändrar åtgärder som ingår i ett beslut som den har fattat, ska den fatta ett ändringsbeslut för detta. Andelen eget arbete och arbete som utförts vederlagsfritt hör inte till de kostnader som understöds (SRF 24 ) Handikapp Med handikapp avses i detta sammanhang att den sökande på grund av sjukdom eller skada har varaktiga särskilda svårigheter att klara av de dagliga sysslorna (SRF 2 ). Ifall den sökande får bestående invalidpension, kan kriteriet för handikapp i princip anses vara uppfyllt. Kommunen ska dock för varje enskilt fall utreda den handikappades rätt till ersättning enligt lagen om service för handikappade innan den beviljar reparationsunderstödet Bedömning av inkomster De fasta maximala bruttoinkomsterna per månad för det hushåll som bor i bostaden är följande (SRF 3 ): Antal personer Inkomster (brutto) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 för varje ytterligare person. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på avtal om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) inräknas följande inkomster inte i totalbeloppet för de fasta månadsinkomster som är en förutsättning för att få bostadsbidrag: 1) barnförhöjning och barnpension enligt folkpensionslagen (568/2007), arbetspension som betalas om barnpension enligt 6 i folkpensionslagen, barnpension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och enligt den lagstiftning som gäller trafikförsäkring eller övriga lagstadgade barnpensioner eller motsvarande förmåner som betalas från utlandet, 2) frontmannatillägg och extra frontmannatillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977), 3) ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), 4) förmån enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), 12

13 5) underhållsbidrag för barn enligt domstolsbeslut eller genom en skriftlig överenskommelse, 6) underhållsstöd enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998), 7) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992), 8) avkastning som gäller andel i ett dödsbo enligt 3a 4 mom. i lagen om bostadsbidrag (408/1975), 9) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997), 10) ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller annan motsvarande ersättning för uppehälle, 11) studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) Bedömning av förmögenhet Kommunen ska utreda värdet av det sökande hushållets beskattningsbara, realiserbara förmögenhet, dvs. den eventuella försäljningsintäkt som vid beviljningstidpunkten kan fås för förmögenheten. Kommunen kan använda exempelvis en skogsvårdsförening och fastighetsförmedlare som hjälp vid utredningen. Den sökande ska till ansökningsblanketten bifoga en utredning över sin förmögenhet. Vid uppskattning av förmögenheten ska även beaktas sådan betydande förmögenhet som den sökande under de senaste åren har överlåtit utan vederlag. Ifall den sökande har sålt sin förmögenhet till ett lägre än gängse pris, anses överlåtelsen delvis ha skett vederlagsfritt, dvs. skillnaden mellan det gängse priset och överlåtelsepriset ska beaktas i bedömningen av den sökandes förmögenhet. Kommunen kan begära de nödvändiga utredningarna av det sökande hushållet (SUL 10 ). Vid bedömningen av förmögenheten ska den sammanlagda förmögenheten för medlemmarna i hushållet (SRF 5 ) beaktas. Som förmögenhet betraktas inte sådan egendom som är nödvändig för hushållets närings- eller yrkesutövning för att skaffa skälig utkomst. Exempelvis en bostad som ska repareras och som fungerar som hushållets egen bostad eller en ringa förmögenhet beaktas inte i bedömningen av förmögenheten. En ringa förmögenhet som återstår för den sökande efter att reparationerna har utförts anses vanligtvis uppgå till ca /person. Medlen kan vara något större ifall man vet att den sökande inom en nära framtid kommer att få oundvikliga utgifter. Sådana utgifter kan vara t.ex. sjukvårdskostnader eller reparationskostnader i en aktiebostad i samband med andra reparationer i bostadsaktiebolaget. Orsakerna till dessa ska föras in i den sökandes ansökningshandlingar Understöd som beviljas frontveteraner och frontveteraners änkor Om hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande änkan till en frontveteran, tillämpas följande inkomstgränser i stället för inkomstgränserna i 3 1 mom. 13

14 De höjda inkomstgränserna är följande (SRF 4 ): Antal personer Inkomster (brutto) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 för varje ytterligare person. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) (se sida 11) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på sådant avtal om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Understödsprocenten är högst 70 % om en veteran eller en veterans änka ingår i det sökande hushållet endera som ägare av fastigheten eller som annan medlem av hushållet eller så att den sökande veteranen har ett skriftligt reparations- och underhållsavtal. Understödet kan inte beviljas för de åtgärder för vilka en veteran fått understöd enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst. Därför ska kommunen innan den fattar beslut om reparationsunderstöd kontrollera med Statskontoret om den sökande eventuellt ansökt om/fått understöd från Statskontoret för de åtgärder som han ansöker om Användningsbegränsning En bostad eller ett bostadshus för vars reparation har beviljats understöd som är avsett för åldringar eller handikappade ska under fem år från beviljandet av understödet användas som bostads för understödstagaren (L 11 ). Den boende ska sålunda vara en åldring eller handikappad som bodde i fastigheten eller bostaden vid tidpunkten då understödet beviljades, eller så ska det vara fråga om ett hushåll som vid tidpunkten för överlåtelse uppfyller villkoren för detta understöd. Bostaden kan dock under tiden då användningsbegränsningar gäller utan påföljder i form av återkrav överlåtas till ett hushåll som vid tidpunkten för överlåtandet uppfyller ovannämnda krav. I alla övriga fall ska kommunen återkräva understödet eller en del av det eller bevilja befrielse från användningsbegränsningarna. Befrielse tillåts i sådana fall när det med beaktande av omständigheterna är orimligt att hålla en begränsning i kraft. Understödet återkrävs inte av ett dödsbo om understödstagaren dör medan användningsbegränsningen är i kraft, utan kommunen beviljar då befrielse från användningsbegränsningen. 4.2 Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet (L 6 1 mom. 5 punkten och SRF 14, 15 och 17 ) Understöd för undersökning av skicket För att främja planmässig reparationsverksamhet beviljas understöd för undersökning av bostadsbyggnaders skick i samband med fuktskador och 14

15 sanitära olägenheter. Beviljande av bidrag förutsätter att kommunens hälsoskyddsmyndigheter har konstaterat sanitära olägenheter. Med undersökning av skicket avses en ingående undersökning av något av delområdena eller anläggningssystemen i byggnaden i avsikt att precisera sådana nödvändiga reparationer som anges i SRF 15. Undersökningen utförs i behövlig omfattning genom provtagning och mätningar av konstruktionerna. En undersökning som enbart bygger på ytliga mätningar får inte understöd. Understödet söks på blanketten ARA 36a. Understödet beviljas av kommunen. ARA beviljar understödet då den sökande är en kommun eller samkommun. I understöd för kostnaderna beviljas högst 50 % av de godtagbara kostnaderna för undersökning av byggnadens skick (L 6 1 mom. 5 punkten). 4.3 Understöd för byggande av hiss samt för avlägsnande av rörelsehinder (L 6 1 mom. 4 punkten och SRF 13 ) ARA har gett separata anvisningar om dessa understöd (Anvisningar för hissoch hinderlöshetsunderstöd). Anvisningar finns på sidan om hissunderstöd och på sidan om hinderslöshetsunderstöd: > Hissunderstöd och > Hinderlöshetunderstöd. 4.4 Understöd för undanröjande av sanitär olägenhet (L 2 1 mom. 3 punkten och 5 2 mom. samt SRF ) ARA har gett separata anvisningar om understöd för sanitära olägenheter. Anvisningarna finns på sidan om understöd för undanröjande av sanitär olägenhet på ARAs webbplats > Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter. 5 Behovsprövade energiunderstöd för småhus (L 2 1 mom. 6 punkten, 5 3 mom., 6 1 mom. 7 punkten, 7 samt SRF 23b ) Detta understöd beviljas för åtgärder i småhus som görs för att förbättra energiekonomin och ta i bruk förnybara energikällor. Med småhus avses ett bostadshus som används som bostad året om och som omfattar högst två bostadslägenheter. Understöd beviljas inte för den del av kostnaderna som utgörs av arbetskostnader. För arbetskostnadernas del kan den sökande ansöka om hushållsavdrag hos skattemyndigheten. Ansökningen om detta understöd görs med ARAs blankett ARA 36d, och ansökan riktas till kommunen. Till ansökan bifogas följande utredningar: den utredning som fås avgiftsfritt från skattemyndigheterna (SUL 31 2 mom. och L 12 ) för året i fråga är tillräcklig när det gäller inkomsterna för personer över 65 år eller personer som får invalidpension och full folkpension. Övriga sökande ska lämna in ett intyg från arbetsgivaren 15

16 över de nuvarande månadsinkomsterna och/eller motsvarande intyg över pensionsinkomster samt olycksfallsersättningar och liknande ersättningar. Utredningarna över inkomsterna och intygen ska gälla det sökande hushållets nuvarande bruttoinkomster. Uppgifter om de pensioner och förmåner som utbetalas av Folkpensionsanstalten får kommunen avgiftsfritt direkt från Folkpensionsanstaltens lokala byrå (SUL 31 2 mom. och L 12 ). de senast fastställda beskattningsbesluten för varje medlem i hushållet. Kommunen får de behövliga utredningarna avgiftsfritt från skattemyndigheten (SUL 31 2 mom. och L 12 ) fastighetsskattesedel dokument över reparationsplaner och reparationskostnader utredning om den finansieringsplan som täcker hela projektet. Dessa uppgifter ska ifyllas omsorgsfullt på ansökningsblanketten (bl.a. ska man förete ett separat intyg över ett eventuellt lån) andra dokument som kommunen anser nödvändiga. Den som ansöker om och tar emot understödet är ett hushåll som äger bostaden/fastigheten och som uppfyller villkoren. När det gäller ett bostadsaktiebolag eller ett parhus med högst två bostäder kan understödet beviljas bostadsägaren när denna ägare har reparations- och underhållsansvar för de åtgärder som ansökan gäller. I ett bostadsaktiebolag kräver detta att ansvaret har fastställts i bolagsordningen. Understödet beviljas av kommunen. Understödsbeloppet uppgår till högst 25 % av de kostnader som godkänts. Beviljande Villkoret ringa inkomster Hushållets inkomster är ringa om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet (bruttoinkomsterna) inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser (SRF 23b och 3 ): Antal personer Inkomster (brutto) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 för varje ytterligare person. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på avtal om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). I denna understödsform har det inte fastställts några begränsningar vad gäller förmögenhet. 16

17 Understödsberättigade åtgärder Särskild vikt fästs vid förbättring av energieffektiviteten när man beviljar understöd för reparationer och sanitära olägenheter. Redan syftet med beviljande av energiunderstöd för ett småhus förutsätter att detta beaktas. För att det ska beviljas understöd för en reparation krävs att man med reparationen förbättrar energiekonomin eller tar i bruk förnybar energi för uppvärmning. De understödsberättigade åtgärderna består enligt kommunens prövning av bl.a. reparationer av klimatskärmen och ändringar i uppvärmningssättet. För att man ska få understöd krävs inte en energikartläggning eller någon annan energigranskning. 5 BESLUT OM BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Ett understöd som beviljats på basis av statsbudgeten kan utbetalas under beviljningsåret och de två därpå följande åren. Eftersom det är fråga om ett reservationsanslag förutsätts att ARA har betalat ut det till kommunen före utgången av det sista året anslaget är i kraft. För att säkra detta ska kommunen skicka penningrekvisitionen för understöd som beviljats 2014 till ARA senast den 14 oktober Av understödsbeslutet ska framgå: mottagare (SUL 11 ) ändamål, dvs. de understödsberättigade åtgärderna (SUL 11 ) godtagbara kostnader för projektet (SUL 11 ) betalningsgrund för statsunderstödet (beviljningsprocent) och dess maximibelopp i euro (SUL 11 ) uppgifter om användningsbegränsningarna i fråga om stödformer som förutsätter social behovsprövning (femårsregeln, L 11 ) uppgift om giltighetstiden för statsunderstödet (Statsbudgeten 2013; reservationsanslag, kan utbetalas under beviljningsåret och de två därpå följande åren). Den tid som beslutet är i kraft bör begränsas till slutet av september Därigenom försäkrar man sig om att utbetalningen kan skötas i tid även om det uppstår problem i utbetalningsskedet. kvittobaserad utbetalning (SRF 25 ). Betalningsraterna ska också fastställas i beslutet. sanktioner till följd av eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller missbruk av understödet (SUL 21 ) skyldighet att meddela om ändring av bostadens användningsändamål eller ägare samt sanktioner till följd av att denna informationsskyldighet inte fullgjorts (SUL 14 ) information om förfarandet vid ändringssökande (SUL 34 ) 17

18 information om att en kommunal tjänsteman utför en inledande granskning, mellangranskningar samt en slutgranskning efter att reparationsarbetet har slutförts samt motivering till att granskningar utförs (exempelvis för att främja boendet, en hälsosam miljö, L 13 ). En modell för understödsbeslut för personliga understöd (ARA 36e) finns på ARAs webbplats > Reparation- och energiunderstöd beviljat av kommuner > Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade. 6 SÖKANDE AV ÄNDRING Med stöd av 34 i statsunderstödslagen får man begära omprövning av kommunens beslut inom 30 dagar från delfåendet. Till beslutet bifogas anvisningar om hur man begär omprövning. I ett beslut som fattats med anledning av omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen. Till det nämnda beslutet fogas besvärsanvisning. 7 UTBETALNING AV UNDERSTÖD Kommunen rekvirerar det behövliga anslaget med blanketten ARA 38, till vilken fogas ett eller flera intyg över byggnadsfasen (blanketten ARA 50). Penningrekvisitionerna jämte intygen över byggnadsfasen skickas som e- fakturor till statsförvaltningens nätoperatör Itella Information Oy. Adresserna för e-fakturorna är: Ämbetsverk Adress för e- FO-nummer fakturor/edi-kod Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Itella Information Oy:s förmedlarkod är Itellas kontaktuppgifter är , Om penningrekvisitionerna jämte intygen över byggnadsfasen inte kan skickas som e-faktura, ska de skickas till tjänsteproducentens adress där de omvandlas till elektronisk form: Ämbetsverkets namn Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Adress PB Laskut Till penningrekvisitionen ska fogas ett intyg över byggnadsfasen (ARA 50, ett intyg per objekt), utfärdat av en innehavare av kommunal tjänst eller befattning. Om en kommun sänder uppgifterna med elektroniska listor ska kommunen försäkra sig om att penningrekvisitionen innehåller all information som behövs. 18

19 Penningrekvisitionsblanketten ARA 38 och blanketten för intyg över byggnadsfasen ARA 50 finns på ARAs webbplats > Reparation- och energiunderstöd beviljat av kommuner. Penningrekvisitioner som skickas direkt till ämbetsverket returneras till kommunen. Mer information om mottagning av e-fakturor och om inskanningstjänsten fås vid behov av servicechefen Minna Lukanniemi vid Statskontorets servicecentral (tfn ) och betalningsrörelsesakkunnig Pauliina Koistinen (tfn ). E-postadresser: Bidraget betalas ut i hela euro. Då kommunen fyller i intyget över byggnadsfasen ska uppgifterna om alla reparationsåtgärder (t.ex. fönsterreparation, köksrenovering, byggande av tvättrum) införas, procentuppgifter som anger färdigställningsgraden, uppgifter om godkända reparationskostnader, beviljat understöd, faktiska kostnader enligt kvitton samt justerat understöd. Understödet utbetalas för de realiserade kostnaderna för projektet enligt den procent som fastställts i understödsbeslutet samt enligt färdigställningsgraden. Understöd som beviljats 2014 ska utbetalas senast Kommunerna uppmanas påminna understödstagarna för året i fråga om detta och om när de understödsberättigade åtgärderna ska slutföras för att kommunens rekvisition ska vara inlämnad till ARA inom den tid som föreskrivs i anvisningarna (se ARAs beslutsmodeller). 7.1 Utbetalning av understöd för åldringar och handikappade Kommunen rekvirerar reparationsunderstödsmedlen för åldringar och handikappade i enlighet med arbetets framskridande i antingen en eller flera rater (högst 4 rater). Grunden för utbetalningen av stödet ska alltid vara de faktiska kostnaderna som verifieras. Kommunen utbetalar omgående de på ovannämnda sätt rekvirerade raterna åt understödstagaren. Kommunen betalar den sista raten när reparationskonsulten, byggnadsinspektören eller en annan innehavare av kommunal tjänst eller befattning har konstaterat att reparationerna har slutförts enligt ansökan. 7.2 Utbetalning av övriga reparations- och energiunderstöd Kommunen rekvirerar det behövliga anslaget i en post efter att reparationen har genomförts och kommunen utgående från kvitton har godkänt de kostnader som reparationen medfört. Kommunen betalar ut understödet till understödstagaren efter att ha fått anslaget till sitt förfogande. 19

20 7.3 Återbetalning av anslag för understöd Ifall kommunen blir tvungen att återbetala medel som anslagits för understöd antingen på grund av felaktig prestation, återkrav eller annan orsak, återbetalas anslagsandelen till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets konton för intäkter Sampo Bank Abp Oyj , Nordea Bank Abp eller OKO Andelsbankernas Centralbank Abp Kommunen ska samtidigt sända ARA en fritt formulerad utredning om vem det beviljade understödet gäller, motiveringarna till återbetalningen (t.ex. i indrivningsfall orsaken till återkravet, understödsbeloppet som ursprungligen beviljats, anslagsåret, inkrävd andel o.d.) samt det anslagsbelopp som ska återbetalas. 8 ÖVERVAKNING Bestämmelser om övervakning av de understödstagare som berörs av understödssystemet finns i 4 kap. i statsunderstödslagen. Om ARAs övervakning som gäller kommuner föreskrivs i 14 och 15 i lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter. När det beviljade anslaget i penningrekvisitionen grundar sig på reparationskostnader som överstiger euro ber ARA om en separat utredning. 8.1 Övervakning som kommunerna ska utföra Kommunerna ska övervaka användningen av understödsmedel samt att användningsbegränsningarna efterföljs. Övervakningen av hur understödsmedlen används verkställs genom granskningar på platsen samt i samband med utbetalning. Kommunen ska beordra att utbetalning av understödet upphör samt att ett utbetalat understöd helt eller delvis ska återbetalas till ARA, om kommunen till exempel upptäcker att den sökande har gett felaktiga eller väsentligt bristfälliga uppgifter eller använt pengarna för annat ändamål (SUL 21 ). Övervakningen av användningsbegränsningarna förutsätter att kommunen under begränsningstiden på fem år övervakar användningen av de bostäder och bostadsbyggnader som fått understöd. Detta kan genomföras så att man med jämna mellanrum granskar uppgifterna i befolkningsregistret. Kommunen ska beordra att understödet eller en del av detta ska återbetalas till ARA i de fall där kommunen inte beviljar befrielse från användningsbegränsningar. Kommunens beslut behövs också för alla fall där det görs avvikelser från användningsbegränsningen, också då en åldring/handikappad som fått understöd avlider eller intas i bestående anstaltsvård. Bestämmelser om kommunens återkrav enligt prövning finns i 22 i statsunderstödslagen. 20

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015 Reparatins- ch energiunderstödsanvisning 2015 30.1.2015 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparatinsunderstöd år 2015 tillämpas lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 152/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL För att förverkliga den nationella

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå:

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå: mars 2003 fakta OM BOSTADSRENOVERINGAR För att en bostadsrenovering ska lyckas behövs omsorgsfull planering, vid behov med utomstående sakkunnigas hjälp. En del av planeringen är att ordna med finansieringen.

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN 12 1 INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Ansökningsblanketter och ansökningstider...

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD Bo 1 2004 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag eller liknande) och på vilket landskapsregeringen

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2010 Nr 1254 1260 INNEHÅLL Nr Sidan 1254 Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE PB 1060 Bo 1 22111 MARIEHAMN RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD. VILLKOR 2010 (gäller tillsvidare)

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD. VILLKOR 2010 (gäller tillsvidare) BO 1 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD VILLKOR 2010 (gäller tillsvidare) 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut och på vilket landskapsregeringen

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Fastställda av bildningsnämndens fritidssektion 20.9.2007 109. (Fr. sekt. 7.5.2009 62) 1 ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT Enligt ungdomslagens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Vad är ett energicertifikat? Ett verktyg för att kunna jämföra byggnaders energieffektivitet ( ~ kylskåpens energimärkning) Skall främjar byggnaders energieffektivitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer