Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014"

Transkript

1 Reparations- och energiunderstödsanvisning

2 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005), statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (128/2006). Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ger kommunerna följande anvisningar för ansökan, beviljande och utbetalning av reparationsunderstöd. Dessa anvisningar ges med stöd av 14 i lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter samt 26 i den ovannämnda statsrådsförordningen. ARA har även gett separata anvisningar om reparations- och energiunderstöd, hissunderstöd och understöd för avlägsnande av rörelsehinder samt om understöd för sanitära olägenheter. Anvisningar och blanketter finns på de sidor där understödsformerna presenteras. Understöden hittar man i avsnittet Finansiering på ARAs webbplats (www.ara.fi/understod). De ovannämnda lagarna och förordningarna finns på 2

3 Innehåll 1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Understöd som beviljas av kommunen Understöd som beviljas av ARA 5 2 ANSÖKNING OM OCH ANVISNING AV KOMMUNENS ANSLAGSANDEL 5 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 5 4 UNDERSTÖDSFORMER OCH BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Understöd för åldringars och handikappades bostäder Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet Understöd för byggande av hiss samt för avlägsnande av rörelsehinder Understöd för undanröjande av sanitär olägenhet 15 5 BESLUT OM BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 17 6 SÖKANDE AV ÄNDRING 18 7 UTBETALNING AV UNDERSTÖD Utbetalning av understöd för åldringar och handikappade Utbetalning av övriga reparations- och energiunderstöd Återbetalning av anslag för understöd 20 8 ÖVERVAKNING Övervakning som kommunerna ska utföra Övervakning som ARA ska utföra 21 9 ANVÄNDNINGEN AV ANSLAG REDOVISNING FÖR ANVÄNDNINGEN AV ANSLAG FÖR REPARATIONSUNDERSTÖD ÅR

4 1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Den kommun inom vars område den bostadsbyggnad eller den bostad som ska repareras är belägen beviljar understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder, undersökning av byggnaders skick, fuktskador, sanitära olägenheter i bostadshus och behovsprövad förbättring av energieffektiviteten i småhus. ARA beviljar understöd för undersökning av skicket om understödet beviljas för ett objekt som ägs direkt eller indirekt av kommunen eller en samkommun. Samma ansökningstid gäller som för understöd som beviljas av kommunen. Kommunen beviljar understöd åt samfund i aktiebolagsform som ägs av kommunen. ARA beviljar understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, för byggande av hissar samt för avlägsnande av rörelsehinder (L 9 1 mom.). Separata anvisningar har getts för understöd för sanitära olägenheter, hissar och avlägsnande av rörelsehinder. År 2014 tillämpas ett nationellt ansökningsförfarande för reparations- och energiunderstöden. Ansökningstiden för de reparations- och energiunderstöd som kommunen beviljar upphör den 27 mars Ansökningarna lämnas till kommunen. Sökande som lämnat in sina ansökningar efter att ansökningstiden gått ut kan inte beviljas understöd ens då anslagsmedel återstår. Undantag är understöd för reparation av åldringars bostäder som kan beviljas om den sökande är en åldring och det har uppstått en skada i bostaden som kräver reparation omedelbart. Då kan kommunen bevilja understöd åt den sökande, även om ansökan skulle lämnas in efter ansökningstiden och kommunen har kvar anslag för reparationsunderstöd. Understöden för avlägsnande av sanitära olägenheter och rörelsehinder samt byggande av hissar har fortlöpande ansökan. Dessa understöd beviljas så länge de reserverade anslagen räcker till. Ansökningar som gäller de understöd som ARA beviljar ska kommunen, vid behov försedda med kommunens utlåtande, sända till ARA. Kommunen kan sända de bilagor som den får in i efterhand eller så begär ARA de saknade bilagorna av den sökande. Reparations- och energiunderstöden ansöks med blanketterna ARA 35, ARA 36a och ARA 36d. Blanketterna kan skrivas ut på de olika understödsformernas sidor på ARAs webbplats. 1.1 Understöd som beviljas av kommunen I egenskap av statsbidragsmyndighet ska kommunen informera om understöden inom sitt eget område så att de som eventuellt är berättigade att få reparations- och energiunderstöd får uppgifter om hur de kan söka nämnda understöd och hur de beviljas. Ansökan inlämnas till den myndighet som kommunen uppgett. Kommunerna kan inte ta ut ersättning för administrativa uppgifter i anslutning till understöden, exempelvis för sådana granskningar som är nödvändiga med 4

5 tanke på beslutsfattande och utbetalning. Om kommunen däremot erbjuder den sökande specialtjänster, t.ex. planering och arbetsövervakning, kan kommunen utgående från det avtal som den har ingått med den sökande ta ut en skälig ersättning för dessa tjänster. 1.2 Understöd som beviljas av ARA Kommunerna sköter också om att anslå de understöd lediga att sökas som ARA har befogenhet att bevilja. Ansökningar om installation av hissar, avlägsnande av rörelsehinder samt understöd för undanröjande av sanitära olägenheter ska inlämnas till kommunen, som omgående sänder dem till ARA. Kommunen bifogar egna utlåtanden till ansökningarna i den mån de behövs. Vilka utlåtanden från kommunen som behövs framgår av anvisningarna för varje understödsform. Kommuner och samkommuner ansöker om understöd för undersökningar av skicket på mögelskadade direktägda fastigheter på blanketterna ARA 36a och ARA 36c. För de sammanslutningar i vilka kommunerna har bestämmanderätt beviljar kommunerna de ovannämnda understöden själva (L 9 1 mom.). 2 ANSÖKNING OM OCH ANVISNING AV KOMMUNENS ANSLAGSANDEL I mars sänder ARA ett cirkulär till kommunerna med blanketten ARA 34 bifogad. Blanketten finns också på ARAs webbplats > Reparations- och energiunderstöd beviljat av kommuner. Med blanketten ansöker kommunerna om anslagsandelarna för alla reparations- och energiunderstöd som kommunerna kommer att bevilja. Anslagsansökan ska baseras på de inlämnade understödsansökningarna. För att framställningarna om anslag ska motsvara det faktiska behovet av anslag, ska kommunerna redan i samband med att ansökningarna lämnas in kontrollera om villkoren för understöden uppfylls. Kommunen ska utelämna sökande som inte uppfyller villkoren från sin framställan om anslag. Till andelen för reparationsunderstöden fogar kommunen den s.k. veteranlistan när det gäller veteraner och deras änkor. Uppgifterna lämnas med blanketten ARA 34L. ARA fastställer i det ovannämnda cirkuläret en tidsfrist inom vilken framställan om anslag ska vara ARA till handa. Anslagsandelarna anvisas vanligtvis till kommunerna i början av juni, efter att ARAs direktion har godkänt de allmänna principerna för fördelningen. 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Reparations- och energiunderstöden beviljas i hela euro. 5

6 De allmänna förutsättningarna för beviljande av reparations- och energiunderstöd har föreskrivits både i lag och i statsrådets förordningar. Dessa och särskilda förutsättningar för beviljande av understöden beskrivs närmare för varje understödsform i kapitlen 4 5. De allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd är följande: Det finns anslag för understöd som är avsedda för nämnda ändamål (L 1 och 3 ) Varje år anvisas anslag för reparations- och energiunderstöd i statens budget. Understödsbeslut kan bara fattas för understödformer som har beviljats anslag i budgeten. Objektet är en bostad eller ett bostadshus som används som bostad året om (L 4 1 mom.). Objektet kan inte vara i det skede då det byggs om för åretruntboende. Objektet anses användas året om när den sökande är skriven på adressen i fråga och byggnadens användningsändamål i bygglovet har angetts som permanent boende. Understöd för sanitära olägenheter kan i undantagsfall beviljas för byggande eller anskaffning av en ny bostad. Hissunderstöd och understöd för avlägsnande av rörelsehinder kan beviljas för kostnader för en byggnad som ska tas i bruk som åretruntbostad. Mer än halva byggnaden ska användas som bostad. Stödtagaren är byggnadens eller bostadens ägare, en aktieägare, vars aktier medför rätt att besitta den bostad som repareras, eller den person på vilken underhållsansvaret genom lag eller skriftligt avtal har överförts varaktigt eller långvarigt (L 8 1 mom. ). Understöd för sanitära olägenheter som beviljas för kostnader för byggande eller anskaffning av bostad kan endast beviljas ägaren till en bostad som blivit omöjlig att reparera (L 8 2 mom.) Kommuner, samkommuner och sammanslutningar i vilka kommunerna har bestämmanderätt kan beviljas understöd för hissar och undanröjande av rörelsehinder samt för undersökning av skicket och energiunderstöd (L 8 3 mom. och SRF 5, 6, 7 och 7b kap.) De åtgärder som stöds ska, med beaktande av behovet av att använda byggnaden som bostad och tiden som den används som bostad, vara ändamålsenliga och kostnadsmässigt skäliga (L 4 1 mom.). Bostadens ägare ansvarar för årliga reparationer och därför understöds sådana i regel inte. De kan bara understödas om reparationerna främjar bibehållandet av bostadens skick. Grundrenoveringar kan inte understödas i sin helhet. Vid reparation av en bostad/ett bostadshus kan man i de godtagbara kostnaderna inkludera: o kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för reparationsarbetena och av fasta anordningar som installeras i en byggnad, 6

7 o o o avgiften för anslutning till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller kostnader för arbete som har utförts utan ersättning. (SRF 24 ) För samma åtgärd kan inte beviljas flera reparations- eller energiunderstöd om det inte är fråga om att samma reparationsåtgärd stöds separat i flera skeden (L 4 3 mom.). Med detta avses att ett understöd som beviljas för undersökning av en byggnads skick inte utgör ett hinder när man beviljar understöd för de egentliga reparationsåtgärderna. Understöd beviljas endast för sådana åtgärder för vars finansiering sökanden inte har rätt att få annat offentligt stöd. Till den del understödstagaren på basis av ett försäkringsavtal eller något annat avtal, enligt lag eller på någon annan motsvarande grund har rätt till gottgörelse för godtagbara kostnader enligt denna lag eller om kostnaderna eller en del av dem ska betalas av bostadsaktiebolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen beviljas inte understöd enligt denna lag (L 10 ). Annat offentligt stöd är till exempel understöd från Penningautomatföreningen eller ersättning enligt lagen om service för handikappade. De prioriteras alltid före reparations- och energiunderstöd. Understöd kan inte heller beviljas för åtgärder för vilka en veteran får understöd enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Kommunen bör utreda om den sökande har rätt till ovannämnda understöd. Den gottgörelse som här avses kan enligt ovannämnda bestämmelse vara vilken ersättning som helst, med vilken reparationskostnader täcks eller kan täckas (t.ex. försäkrings- och skadeersättning). Om den sökande söker t.ex. reparationsunderstöd måste detta understöd beaktas när ARAs investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov beviljas. Understöd som betalats till en fysisk person av statens, kommunens eller något annat offentligt samfunds medel förhindrar hushållsavdrag för underhåll och ombyggnad. Det understöd som en fysisk person får av statens eller kommunens medel för reparation av en bostad betraktas enligt punkten i inkomstskattelagen som skattefri inkomst. Sådana understöd utgör ett hinder för hushållsavdrag för kostnader som härrör från underhåll eller ombyggnad under användningstiden (inkomstskattelagen 127 a 3 mom.). Med användningstid avses här den period under vilken understödet kan betalas (det år understödet beviljats och två därpå följande år). Åtgärderna i fråga har inte påbörjats innan understödet beviljats eller åtgärdens ändamålsenlighet godkänts (tillstånd att starta objektet), om inte den som beviljar understödet av särskilda skäl beslutar något annat (L 4 2 mom). 7

8 Ett sådant särskilt skäl som påverkar beslutet kan t.ex. vara att åtgärden är brådskande och nödvändig. Kommunen kan bevilja den sökande tillstånd att starta projektet i fråga om understöd där kommunen fattar beslutet. Dessutom beviljar kommunen den som ansökt om understöd för sanitära olägenheter tillstånd att påbörja projektet när det är fråga om reparation av ett objekt. ARA beviljar detta tillstånd för nya objekt som får understöd. 4 UNDERSTÖDSFORMER OCH BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 4.1 Understöd för åldringars och handikappades bostäder (L 5 1 mom., 6 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt SRF 2 7 ) Ansökan om bidrag Understöd söks på blanketten ARA 35. Eftersom man i fråga om understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder också beaktar att stödet är socialt ändamålsenligt och ekonomiskt nödvändigt, ska man kontrollera att alla de personer som ingår i hushållet jämte deras födelsedatum har antecknats på ansökningsblanketten. På så sätt kan man säkerställa att samtliga berörda beaktas då beslutet fattas. Till ansökningsblanketten för detta understöd ska åtminstone följande handlingar bifogas: Den utredning om grunderna för förskottsinnehållning för året i fråga som fås avgiftsfritt från skattemyndigheterna (SUL 31 2 mom. och L 12 ) eller någon annan tillförlitlig utredning om inkomsterna är tillräcklig när det gäller inkomsterna för personer över 65 år eller personer som får invalidpension och full folkpension. Övriga sökande ska lämna in ett intyg från arbetsgivaren över de nuvarande månadsinkomsterna och/eller motsvarande intyg över pensionsinkomster samt olycksfallsersättningar och liknande ersättningar. o o Utredningarna över inkomsterna och intygen ska gälla det sökande hushållets nuvarande bruttoinkomster. Uppgifter om de pensioner och förmåner som utbetalas av Folkpensionsanstalten får kommunen avgiftsfritt direkt från Folkpensionsanstaltens lokala byrå (SUL 31 2 mom. och L 12 ). De offentliga uppgifter om beskattningen som kommunen har tillgång till ger inte tillräcklig information. När det gäller handikappade, ett sakkunnigutlåtande över handikappets art, en utredning om en beviljad bestående invalidpension och Folkpensionsanstaltens beslut eller någon annan tillförlitlig utredning om handikappförmåner. 8

9 De senast fastställda beskattningsbesluten för varje medlem i hushållet. Kommunen får avgiftsfritt de behövliga utredningarna (beskattningskalkyl) från skattemyndigheterna (SUL 31 2 mom. och L 12 ). Fastighetsskattesedel Utredning om hushållets nettoförmögenhet. Kommunen ska utreda värdet av det sökande hushållets realiserbara förmögenhet, dvs. den eventuella försäljningsintäkt som vid beviljningstidpunkten kan fås för förmögenheten. Som stöd för bedömningen av förmögenhetens storlek behövs den förhandsifyllda specifikationsdelen av den senast ifyllda skattedeklarationen. Kommunen ska dessutom utreda det sökande hushållets övriga förmögenhet som exempelvis eventuella bankdepositioner. För utredningen av detta ska kommunen sörja för att alla punkter i ansökningsblanketten eller en separat utredning om förmögenheten (ARA 35L) har fyllts i. Om kommunen har kännedom om att den sökande under de närmaste åren har överlåtit eller gett egendom som gåva ska detta beaktas vid uppskattningen av egendom. Kopia av hyresavtalet eller sytningsavtalet för bostaden (=vanligen köpebrev), om bostaden inte används av ägaren själv. Om någon annan än bostadens ägare ansöker om understöd krävs ett reparations- och underhållsavtal eller att ansvaret för reparationer och underhåll har överförts genom lag eller i bolagsordningen Handlingar som gäller reparationsplanerna och -kostnaderna. För den preliminära kostnadsberäkningen kan man som hjälp i tillämpliga delar utnyttja den åtgärds- och kostnadsförteckning som används vid långivningen för ombyggnadsprojekt vilka gäller egnahemshus (blanketten MM 33a). Utredning om den finansieringsplan som täcker hela projektet (bland annat ska man uppvisa ett separat intyg för ett lån som eventuellt kommer att behövas). Andra dokument som eventuellt behövs Beviljande av understöd Understödet beviljas av den kommun i vilken projektet är beläget. En framgångsrik skötsel av åldringars och handikappades bostadsförhållanden förutsätter ett stabilt samarbete mellan olika förvaltningsgrenar inom kommunen. I detta samarbete medverkar bostads- och socialmyndigheterna, de myndigheter som handhar byggnadstekniska ärenden samt de instanser som tillhandahåller hemservice och hemsjukvårdstjänster. Vid beslutsfattandet bör man sträva efter att sakkunskapen hos de olika delområdena utnyttjas vid både den tekniska och den ekonomiska behovsprövningen Understödstagaren och objektet Understöd kan beviljas endast för en bostadsbyggnad eller bostad som bebos året runt, inte för en bostadsbyggnad som kommer att tas i sådant bruk (L 4 9

10 1 mom.). Därför kan t.ex. en fastighet som länge stått obebodd inte komma i fråga som understödsobjekt. Understöd kan dock beviljas för reparationsåtgärder i det fall att fastigheten stått tom exempelvis under den tid som en åldring eller en handikappad långtidsvårdats och att åtgärderna är nödvändiga för att denne ska kunna återvända hem. Understödet som är avsett för åldringar och handikappade beviljas i regel en fysisk person eller egnahemshusets ägare, när det gäller bostadsaktiebolag aktieägaren till den del som han ansvarar för kostnaderna för reparationer inne i bostaden, eller en sökande på vilken ansvaret för reparationer och underhåll överförts varaktigt eller långvarigt genom lag, bolagsordning eller skriftligt avtal (L 8 1 mom.). På grund av det ovan anförda kan understöd inte beviljas en enskild aktieägare, då det är fråga om reparationsåtgärder som ett bostadsaktiebolag ska ansvara för. Förutsättningen för att understöd ska beviljas för den del av de åtgärder som normalt hör till husbolaget är att reparationsansvaret har överförts på aktieägarna i bolagsordningen. Om en åldring som blivit änka/änkling och hör till ett dödsbo bor i en fastighet som tillhör dödsboet, gör dödsboet och åldringen upp ett skriftligt avtal om underhåll och reparationer. När det gäller hyreshus eller bostadsaktiebolag med flera bostäder beviljas understödet åt ägaren. En förutsättning för beviljande av understöd är att över hälften av de boende är berättigade att få understöd för åldringar (SRF 6 ). Då ett servicehus för åldringar är understödsobjekt ska kommunen utreda husets möjligheter att få investeringsstöd för grupper med särskilda behov från ARA. Då understöd beviljas servicehus, hyreshus med flera bostäder eller bostadsaktiebolag ska kommunen fästa särskild uppmärksamhet vid att kostnaderna är rimliga och åtgärderna ändamålsenliga. När understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder beviljas någon annan än en fysisk person ska åtgärderna bestå av enskilda reparationer för att göra bostaden tillgänglig, inte av en omfattande renovering Understödets belopp Det maximala understödsbeloppet är 40 % av de godtagbara kostnaderna för projektet. Enligt L 6 1 mom. 1 punkten och SRF 7 kan understöd beviljas till ett belopp av högst 70 % av de godtagbara reparationskostnaderna om en åldring eller handikappad person som hör till hushållet annars vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av rörelsehinder eller sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden. sökanden är veteran eller änka efter en veteran (då förutsätts veterantecken eller att sökanden kan påvisa att han eller hon uppfyller grunderna för att få veterantecken). 10

11 Av förhöjt understöd (högst 70 %) omfattas endast de åtgärder genom vilka nämnda rörelsehinder avlägsnas eller det blir möjligt att ge nämnda social- och hälsovårdstjänster. För utredning av ärendet begärs ett utlåtande från kommunens social- och hälsovårdsväsende. Reparationsåtgärderna kan t.ex. innebära att rörelsehinder avlägsnas, att bostaden utrustas med sanitetsoch/eller tvättutrymmen samt att nödvändiga vatten- och avloppsledningar installeras i samband med nämnda åtgärder. Om det samtidigt vidtas andra åtgärder som omfattas av reparationsunderstöd, uppgår understödet för dem till högst 40 % Godtagbara åtgärder och kostnader Med en bostad för vilken beviljas understöd avses bostaden och nödvändiga hjälputrymmen i bostaden. Understödet är således i första hand avsett för sådana åtgärder som är nödvändiga för att åldringar och handikappade ska kunna klara sig i hemmet. Sådana åtgärder är byggande av tvätt- och sanitetsutrymmen, förbättring av byggnadens värmeisolering och tätning samt av VVSE-systemen samt åtgärder genom vilka rörelsehinder avlägsnas. Skäliga kostnader för anslutning till vattenförsörjning och avfallshantering samt elektrifiering kan stödas. Reparationer som förbättrar energieffektiviteten och som är skäliga kostnadsmässigt kan också stödas. Kommunen ska säkerställa att reparationskostnaderna är skäliga (L 4 1 mom.). Skäligheten ska övervägas så att utgångspunkterna beaktas enskilt för varje objekt. När man bedömer skäligheten ska reparationskostnaderna för det enskilda objektet relateras till motsvarande kostnader för reparationer på orten. Det kan inte anses vara skäligt att hela byggnaden repareras på en gång så att den kommer att motsvara nuvarande byggnadsnormer. När man planerar, styr och godkänner reparationsåtgärder bör man beakta att energiprestandan förbättras. Då åtgärder godkänns inom ramen för reparationsunderstödet bör beaktas å ena sidan de nödvändiga behoven med tanke på boendet ur den boendes synpunkt och å andra sidan åtgärder som är motiverade med tanke på att byggnaden ska bevaras. Omfattningen av reparationsåtgärderna ska ställas i proportion till såväl de nuvarande behoven som till en eventuell fortsatt användning av byggnaden. Kommunen beviljar reparationsunderstöd för de åtgärder som den sökande föreslagit endast till den del som kommunen anser att åtgärderna är ändamålsenliga och nödvändiga med tanke på åldringen/den handikappade. Att bygga en ny bastu anses till exempel inte som ändamålsenligt. Byggande av ett tilläggsutrymme som en utvidgning av byggnaden godkänns endast i det fall att ett tilläggsutrymme som är nödvändigt för att en åldring eller handikappad ska kunna bo kvar inte kan byggas inom den existerande byggnaden. Utvidgningens storlek och vad den omfattar begränsas till endast ett sådant utrymme utan vilket åldringen eller den handikappade inte kan fortsätta att bo hemma. Byggande av en ny bostad kan inte stödas ens när den byggs inom en existerande byggnad. Understöd beviljas i allmänhet inte för ytbehandlingar inomhus om inte åtgärden är motiverad. Understödet kan omfatta sådana vitvaror som normalt finns i en bostad dvs. billiga spisar, kylutrustning och tvättmaskiner. 11

12 Tillgänglighet ska vara målsättningen när åldringars och handikappades bostäder repareras. Därför bör man då tvättutrymmen byggs undvika lösningar där dessa utrymmen placeras i källar- eller vindsvåningen. Ifall kommunen så önskar, kan åtgärderna senare ersättas med andra åtgärder då exempelvis en brådskande reparation så kräver (t.ex. ett oförutsett rörläckage). Om kommunen ändrar åtgärder som ingår i ett beslut som den har fattat, ska den fatta ett ändringsbeslut för detta. Andelen eget arbete och arbete som utförts vederlagsfritt hör inte till de kostnader som understöds (SRF 24 ) Handikapp Med handikapp avses i detta sammanhang att den sökande på grund av sjukdom eller skada har varaktiga särskilda svårigheter att klara av de dagliga sysslorna (SRF 2 ). Ifall den sökande får bestående invalidpension, kan kriteriet för handikapp i princip anses vara uppfyllt. Kommunen ska dock för varje enskilt fall utreda den handikappades rätt till ersättning enligt lagen om service för handikappade innan den beviljar reparationsunderstödet Bedömning av inkomster De fasta maximala bruttoinkomsterna per månad för det hushåll som bor i bostaden är följande (SRF 3 ): Antal personer Inkomster (brutto) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 för varje ytterligare person. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på avtal om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) inräknas följande inkomster inte i totalbeloppet för de fasta månadsinkomster som är en förutsättning för att få bostadsbidrag: 1) barnförhöjning och barnpension enligt folkpensionslagen (568/2007), arbetspension som betalas om barnpension enligt 6 i folkpensionslagen, barnpension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och enligt den lagstiftning som gäller trafikförsäkring eller övriga lagstadgade barnpensioner eller motsvarande förmåner som betalas från utlandet, 2) frontmannatillägg och extra frontmannatillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977), 3) ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), 4) förmån enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), 12

13 5) underhållsbidrag för barn enligt domstolsbeslut eller genom en skriftlig överenskommelse, 6) underhållsstöd enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998), 7) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992), 8) avkastning som gäller andel i ett dödsbo enligt 3a 4 mom. i lagen om bostadsbidrag (408/1975), 9) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997), 10) ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller annan motsvarande ersättning för uppehälle, 11) studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) Bedömning av förmögenhet Kommunen ska utreda värdet av det sökande hushållets beskattningsbara, realiserbara förmögenhet, dvs. den eventuella försäljningsintäkt som vid beviljningstidpunkten kan fås för förmögenheten. Kommunen kan använda exempelvis en skogsvårdsförening och fastighetsförmedlare som hjälp vid utredningen. Den sökande ska till ansökningsblanketten bifoga en utredning över sin förmögenhet. Vid uppskattning av förmögenheten ska även beaktas sådan betydande förmögenhet som den sökande under de senaste åren har överlåtit utan vederlag. Ifall den sökande har sålt sin förmögenhet till ett lägre än gängse pris, anses överlåtelsen delvis ha skett vederlagsfritt, dvs. skillnaden mellan det gängse priset och överlåtelsepriset ska beaktas i bedömningen av den sökandes förmögenhet. Kommunen kan begära de nödvändiga utredningarna av det sökande hushållet (SUL 10 ). Vid bedömningen av förmögenheten ska den sammanlagda förmögenheten för medlemmarna i hushållet (SRF 5 ) beaktas. Som förmögenhet betraktas inte sådan egendom som är nödvändig för hushållets närings- eller yrkesutövning för att skaffa skälig utkomst. Exempelvis en bostad som ska repareras och som fungerar som hushållets egen bostad eller en ringa förmögenhet beaktas inte i bedömningen av förmögenheten. En ringa förmögenhet som återstår för den sökande efter att reparationerna har utförts anses vanligtvis uppgå till ca /person. Medlen kan vara något större ifall man vet att den sökande inom en nära framtid kommer att få oundvikliga utgifter. Sådana utgifter kan vara t.ex. sjukvårdskostnader eller reparationskostnader i en aktiebostad i samband med andra reparationer i bostadsaktiebolaget. Orsakerna till dessa ska föras in i den sökandes ansökningshandlingar Understöd som beviljas frontveteraner och frontveteraners änkor Om hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande änkan till en frontveteran, tillämpas följande inkomstgränser i stället för inkomstgränserna i 3 1 mom. 13

14 De höjda inkomstgränserna är följande (SRF 4 ): Antal personer Inkomster (brutto) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 för varje ytterligare person. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) (se sida 11) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på sådant avtal om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Understödsprocenten är högst 70 % om en veteran eller en veterans änka ingår i det sökande hushållet endera som ägare av fastigheten eller som annan medlem av hushållet eller så att den sökande veteranen har ett skriftligt reparations- och underhållsavtal. Understödet kan inte beviljas för de åtgärder för vilka en veteran fått understöd enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst. Därför ska kommunen innan den fattar beslut om reparationsunderstöd kontrollera med Statskontoret om den sökande eventuellt ansökt om/fått understöd från Statskontoret för de åtgärder som han ansöker om Användningsbegränsning En bostad eller ett bostadshus för vars reparation har beviljats understöd som är avsett för åldringar eller handikappade ska under fem år från beviljandet av understödet användas som bostads för understödstagaren (L 11 ). Den boende ska sålunda vara en åldring eller handikappad som bodde i fastigheten eller bostaden vid tidpunkten då understödet beviljades, eller så ska det vara fråga om ett hushåll som vid tidpunkten för överlåtelse uppfyller villkoren för detta understöd. Bostaden kan dock under tiden då användningsbegränsningar gäller utan påföljder i form av återkrav överlåtas till ett hushåll som vid tidpunkten för överlåtandet uppfyller ovannämnda krav. I alla övriga fall ska kommunen återkräva understödet eller en del av det eller bevilja befrielse från användningsbegränsningarna. Befrielse tillåts i sådana fall när det med beaktande av omständigheterna är orimligt att hålla en begränsning i kraft. Understödet återkrävs inte av ett dödsbo om understödstagaren dör medan användningsbegränsningen är i kraft, utan kommunen beviljar då befrielse från användningsbegränsningen. 4.2 Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet (L 6 1 mom. 5 punkten och SRF 14, 15 och 17 ) Understöd för undersökning av skicket För att främja planmässig reparationsverksamhet beviljas understöd för undersökning av bostadsbyggnaders skick i samband med fuktskador och 14

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN 2007 Utbildningsstyrelsen Duplikat 5/2007 Layout: Innocorp Oy Elektronisk version: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3132-9 (häft.)

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

UTKAST 22.6.2009. Huvudsakligt innehåll. Särskilt socialvårdsstöd

UTKAST 22.6.2009. Huvudsakligt innehåll. Särskilt socialvårdsstöd FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-0X-XX Till Ålands lagting UTKAST 22.6.2009 Särskilt socialvårdsstöd Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om särskilt socialvårdsstöd

Läs mer

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok Arbetsgruppen för samordnande

Läs mer

Köp av ny bostad. guide för köparen

Köp av ny bostad. guide för köparen Köp av ny bostad guide för köparen RT 2006 Uppdaterad i juni, 2012 (ändrad punkt Betalning av överföringskatt och korrigerat konsumenttvistenämnden) Utgivare: Byggnadsindustrin RT rf Förläggare: Suomen

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst ANVISNING TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Gäller från 1.2.2014 och tills vidare Innehåll 1 Inledande

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry hyresguide. Råd till hyresgästen och hyresvärden

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry hyresguide. Råd till hyresgästen och hyresvärden Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry hyresguide Råd till hyresgästen och hyresvärden innehåll Före man ingår hyresavtal... 3 Överlåtelse av lägenheten och nycklarna... 7 Användning av lägenheten under

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer