Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014"

Transkript

1 Reparations- och energiunderstödsanvisning

2 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005), statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (128/2006). Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ger kommunerna följande anvisningar för ansökan, beviljande och utbetalning av reparationsunderstöd. Dessa anvisningar ges med stöd av 14 i lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter samt 26 i den ovannämnda statsrådsförordningen. ARA har även gett separata anvisningar om reparations- och energiunderstöd, hissunderstöd och understöd för avlägsnande av rörelsehinder samt om understöd för sanitära olägenheter. Anvisningar och blanketter finns på de sidor där understödsformerna presenteras. Understöden hittar man i avsnittet Finansiering på ARAs webbplats (www.ara.fi/understod). De ovannämnda lagarna och förordningarna finns på 2

3 Innehåll 1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Understöd som beviljas av kommunen Understöd som beviljas av ARA 5 2 ANSÖKNING OM OCH ANVISNING AV KOMMUNENS ANSLAGSANDEL 5 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 5 4 UNDERSTÖDSFORMER OCH BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Understöd för åldringars och handikappades bostäder Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet Understöd för byggande av hiss samt för avlägsnande av rörelsehinder Understöd för undanröjande av sanitär olägenhet 15 5 BESLUT OM BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 17 6 SÖKANDE AV ÄNDRING 18 7 UTBETALNING AV UNDERSTÖD Utbetalning av understöd för åldringar och handikappade Utbetalning av övriga reparations- och energiunderstöd Återbetalning av anslag för understöd 20 8 ÖVERVAKNING Övervakning som kommunerna ska utföra Övervakning som ARA ska utföra 21 9 ANVÄNDNINGEN AV ANSLAG REDOVISNING FÖR ANVÄNDNINGEN AV ANSLAG FÖR REPARATIONSUNDERSTÖD ÅR

4 1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Den kommun inom vars område den bostadsbyggnad eller den bostad som ska repareras är belägen beviljar understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder, undersökning av byggnaders skick, fuktskador, sanitära olägenheter i bostadshus och behovsprövad förbättring av energieffektiviteten i småhus. ARA beviljar understöd för undersökning av skicket om understödet beviljas för ett objekt som ägs direkt eller indirekt av kommunen eller en samkommun. Samma ansökningstid gäller som för understöd som beviljas av kommunen. Kommunen beviljar understöd åt samfund i aktiebolagsform som ägs av kommunen. ARA beviljar understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, för byggande av hissar samt för avlägsnande av rörelsehinder (L 9 1 mom.). Separata anvisningar har getts för understöd för sanitära olägenheter, hissar och avlägsnande av rörelsehinder. År 2014 tillämpas ett nationellt ansökningsförfarande för reparations- och energiunderstöden. Ansökningstiden för de reparations- och energiunderstöd som kommunen beviljar upphör den 27 mars Ansökningarna lämnas till kommunen. Sökande som lämnat in sina ansökningar efter att ansökningstiden gått ut kan inte beviljas understöd ens då anslagsmedel återstår. Undantag är understöd för reparation av åldringars bostäder som kan beviljas om den sökande är en åldring och det har uppstått en skada i bostaden som kräver reparation omedelbart. Då kan kommunen bevilja understöd åt den sökande, även om ansökan skulle lämnas in efter ansökningstiden och kommunen har kvar anslag för reparationsunderstöd. Understöden för avlägsnande av sanitära olägenheter och rörelsehinder samt byggande av hissar har fortlöpande ansökan. Dessa understöd beviljas så länge de reserverade anslagen räcker till. Ansökningar som gäller de understöd som ARA beviljar ska kommunen, vid behov försedda med kommunens utlåtande, sända till ARA. Kommunen kan sända de bilagor som den får in i efterhand eller så begär ARA de saknade bilagorna av den sökande. Reparations- och energiunderstöden ansöks med blanketterna ARA 35, ARA 36a och ARA 36d. Blanketterna kan skrivas ut på de olika understödsformernas sidor på ARAs webbplats. 1.1 Understöd som beviljas av kommunen I egenskap av statsbidragsmyndighet ska kommunen informera om understöden inom sitt eget område så att de som eventuellt är berättigade att få reparations- och energiunderstöd får uppgifter om hur de kan söka nämnda understöd och hur de beviljas. Ansökan inlämnas till den myndighet som kommunen uppgett. Kommunerna kan inte ta ut ersättning för administrativa uppgifter i anslutning till understöden, exempelvis för sådana granskningar som är nödvändiga med 4

5 tanke på beslutsfattande och utbetalning. Om kommunen däremot erbjuder den sökande specialtjänster, t.ex. planering och arbetsövervakning, kan kommunen utgående från det avtal som den har ingått med den sökande ta ut en skälig ersättning för dessa tjänster. 1.2 Understöd som beviljas av ARA Kommunerna sköter också om att anslå de understöd lediga att sökas som ARA har befogenhet att bevilja. Ansökningar om installation av hissar, avlägsnande av rörelsehinder samt understöd för undanröjande av sanitära olägenheter ska inlämnas till kommunen, som omgående sänder dem till ARA. Kommunen bifogar egna utlåtanden till ansökningarna i den mån de behövs. Vilka utlåtanden från kommunen som behövs framgår av anvisningarna för varje understödsform. Kommuner och samkommuner ansöker om understöd för undersökningar av skicket på mögelskadade direktägda fastigheter på blanketterna ARA 36a och ARA 36c. För de sammanslutningar i vilka kommunerna har bestämmanderätt beviljar kommunerna de ovannämnda understöden själva (L 9 1 mom.). 2 ANSÖKNING OM OCH ANVISNING AV KOMMUNENS ANSLAGSANDEL I mars sänder ARA ett cirkulär till kommunerna med blanketten ARA 34 bifogad. Blanketten finns också på ARAs webbplats > Reparations- och energiunderstöd beviljat av kommuner. Med blanketten ansöker kommunerna om anslagsandelarna för alla reparations- och energiunderstöd som kommunerna kommer att bevilja. Anslagsansökan ska baseras på de inlämnade understödsansökningarna. För att framställningarna om anslag ska motsvara det faktiska behovet av anslag, ska kommunerna redan i samband med att ansökningarna lämnas in kontrollera om villkoren för understöden uppfylls. Kommunen ska utelämna sökande som inte uppfyller villkoren från sin framställan om anslag. Till andelen för reparationsunderstöden fogar kommunen den s.k. veteranlistan när det gäller veteraner och deras änkor. Uppgifterna lämnas med blanketten ARA 34L. ARA fastställer i det ovannämnda cirkuläret en tidsfrist inom vilken framställan om anslag ska vara ARA till handa. Anslagsandelarna anvisas vanligtvis till kommunerna i början av juni, efter att ARAs direktion har godkänt de allmänna principerna för fördelningen. 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Reparations- och energiunderstöden beviljas i hela euro. 5

6 De allmänna förutsättningarna för beviljande av reparations- och energiunderstöd har föreskrivits både i lag och i statsrådets förordningar. Dessa och särskilda förutsättningar för beviljande av understöden beskrivs närmare för varje understödsform i kapitlen 4 5. De allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd är följande: Det finns anslag för understöd som är avsedda för nämnda ändamål (L 1 och 3 ) Varje år anvisas anslag för reparations- och energiunderstöd i statens budget. Understödsbeslut kan bara fattas för understödformer som har beviljats anslag i budgeten. Objektet är en bostad eller ett bostadshus som används som bostad året om (L 4 1 mom.). Objektet kan inte vara i det skede då det byggs om för åretruntboende. Objektet anses användas året om när den sökande är skriven på adressen i fråga och byggnadens användningsändamål i bygglovet har angetts som permanent boende. Understöd för sanitära olägenheter kan i undantagsfall beviljas för byggande eller anskaffning av en ny bostad. Hissunderstöd och understöd för avlägsnande av rörelsehinder kan beviljas för kostnader för en byggnad som ska tas i bruk som åretruntbostad. Mer än halva byggnaden ska användas som bostad. Stödtagaren är byggnadens eller bostadens ägare, en aktieägare, vars aktier medför rätt att besitta den bostad som repareras, eller den person på vilken underhållsansvaret genom lag eller skriftligt avtal har överförts varaktigt eller långvarigt (L 8 1 mom. ). Understöd för sanitära olägenheter som beviljas för kostnader för byggande eller anskaffning av bostad kan endast beviljas ägaren till en bostad som blivit omöjlig att reparera (L 8 2 mom.) Kommuner, samkommuner och sammanslutningar i vilka kommunerna har bestämmanderätt kan beviljas understöd för hissar och undanröjande av rörelsehinder samt för undersökning av skicket och energiunderstöd (L 8 3 mom. och SRF 5, 6, 7 och 7b kap.) De åtgärder som stöds ska, med beaktande av behovet av att använda byggnaden som bostad och tiden som den används som bostad, vara ändamålsenliga och kostnadsmässigt skäliga (L 4 1 mom.). Bostadens ägare ansvarar för årliga reparationer och därför understöds sådana i regel inte. De kan bara understödas om reparationerna främjar bibehållandet av bostadens skick. Grundrenoveringar kan inte understödas i sin helhet. Vid reparation av en bostad/ett bostadshus kan man i de godtagbara kostnaderna inkludera: o kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för reparationsarbetena och av fasta anordningar som installeras i en byggnad, 6

7 o o o avgiften för anslutning till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller kostnader för arbete som har utförts utan ersättning. (SRF 24 ) För samma åtgärd kan inte beviljas flera reparations- eller energiunderstöd om det inte är fråga om att samma reparationsåtgärd stöds separat i flera skeden (L 4 3 mom.). Med detta avses att ett understöd som beviljas för undersökning av en byggnads skick inte utgör ett hinder när man beviljar understöd för de egentliga reparationsåtgärderna. Understöd beviljas endast för sådana åtgärder för vars finansiering sökanden inte har rätt att få annat offentligt stöd. Till den del understödstagaren på basis av ett försäkringsavtal eller något annat avtal, enligt lag eller på någon annan motsvarande grund har rätt till gottgörelse för godtagbara kostnader enligt denna lag eller om kostnaderna eller en del av dem ska betalas av bostadsaktiebolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen beviljas inte understöd enligt denna lag (L 10 ). Annat offentligt stöd är till exempel understöd från Penningautomatföreningen eller ersättning enligt lagen om service för handikappade. De prioriteras alltid före reparations- och energiunderstöd. Understöd kan inte heller beviljas för åtgärder för vilka en veteran får understöd enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Kommunen bör utreda om den sökande har rätt till ovannämnda understöd. Den gottgörelse som här avses kan enligt ovannämnda bestämmelse vara vilken ersättning som helst, med vilken reparationskostnader täcks eller kan täckas (t.ex. försäkrings- och skadeersättning). Om den sökande söker t.ex. reparationsunderstöd måste detta understöd beaktas när ARAs investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov beviljas. Understöd som betalats till en fysisk person av statens, kommunens eller något annat offentligt samfunds medel förhindrar hushållsavdrag för underhåll och ombyggnad. Det understöd som en fysisk person får av statens eller kommunens medel för reparation av en bostad betraktas enligt punkten i inkomstskattelagen som skattefri inkomst. Sådana understöd utgör ett hinder för hushållsavdrag för kostnader som härrör från underhåll eller ombyggnad under användningstiden (inkomstskattelagen 127 a 3 mom.). Med användningstid avses här den period under vilken understödet kan betalas (det år understödet beviljats och två därpå följande år). Åtgärderna i fråga har inte påbörjats innan understödet beviljats eller åtgärdens ändamålsenlighet godkänts (tillstånd att starta objektet), om inte den som beviljar understödet av särskilda skäl beslutar något annat (L 4 2 mom). 7

8 Ett sådant särskilt skäl som påverkar beslutet kan t.ex. vara att åtgärden är brådskande och nödvändig. Kommunen kan bevilja den sökande tillstånd att starta projektet i fråga om understöd där kommunen fattar beslutet. Dessutom beviljar kommunen den som ansökt om understöd för sanitära olägenheter tillstånd att påbörja projektet när det är fråga om reparation av ett objekt. ARA beviljar detta tillstånd för nya objekt som får understöd. 4 UNDERSTÖDSFORMER OCH BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 4.1 Understöd för åldringars och handikappades bostäder (L 5 1 mom., 6 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt SRF 2 7 ) Ansökan om bidrag Understöd söks på blanketten ARA 35. Eftersom man i fråga om understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder också beaktar att stödet är socialt ändamålsenligt och ekonomiskt nödvändigt, ska man kontrollera att alla de personer som ingår i hushållet jämte deras födelsedatum har antecknats på ansökningsblanketten. På så sätt kan man säkerställa att samtliga berörda beaktas då beslutet fattas. Till ansökningsblanketten för detta understöd ska åtminstone följande handlingar bifogas: Den utredning om grunderna för förskottsinnehållning för året i fråga som fås avgiftsfritt från skattemyndigheterna (SUL 31 2 mom. och L 12 ) eller någon annan tillförlitlig utredning om inkomsterna är tillräcklig när det gäller inkomsterna för personer över 65 år eller personer som får invalidpension och full folkpension. Övriga sökande ska lämna in ett intyg från arbetsgivaren över de nuvarande månadsinkomsterna och/eller motsvarande intyg över pensionsinkomster samt olycksfallsersättningar och liknande ersättningar. o o Utredningarna över inkomsterna och intygen ska gälla det sökande hushållets nuvarande bruttoinkomster. Uppgifter om de pensioner och förmåner som utbetalas av Folkpensionsanstalten får kommunen avgiftsfritt direkt från Folkpensionsanstaltens lokala byrå (SUL 31 2 mom. och L 12 ). De offentliga uppgifter om beskattningen som kommunen har tillgång till ger inte tillräcklig information. När det gäller handikappade, ett sakkunnigutlåtande över handikappets art, en utredning om en beviljad bestående invalidpension och Folkpensionsanstaltens beslut eller någon annan tillförlitlig utredning om handikappförmåner. 8

9 De senast fastställda beskattningsbesluten för varje medlem i hushållet. Kommunen får avgiftsfritt de behövliga utredningarna (beskattningskalkyl) från skattemyndigheterna (SUL 31 2 mom. och L 12 ). Fastighetsskattesedel Utredning om hushållets nettoförmögenhet. Kommunen ska utreda värdet av det sökande hushållets realiserbara förmögenhet, dvs. den eventuella försäljningsintäkt som vid beviljningstidpunkten kan fås för förmögenheten. Som stöd för bedömningen av förmögenhetens storlek behövs den förhandsifyllda specifikationsdelen av den senast ifyllda skattedeklarationen. Kommunen ska dessutom utreda det sökande hushållets övriga förmögenhet som exempelvis eventuella bankdepositioner. För utredningen av detta ska kommunen sörja för att alla punkter i ansökningsblanketten eller en separat utredning om förmögenheten (ARA 35L) har fyllts i. Om kommunen har kännedom om att den sökande under de närmaste åren har överlåtit eller gett egendom som gåva ska detta beaktas vid uppskattningen av egendom. Kopia av hyresavtalet eller sytningsavtalet för bostaden (=vanligen köpebrev), om bostaden inte används av ägaren själv. Om någon annan än bostadens ägare ansöker om understöd krävs ett reparations- och underhållsavtal eller att ansvaret för reparationer och underhåll har överförts genom lag eller i bolagsordningen Handlingar som gäller reparationsplanerna och -kostnaderna. För den preliminära kostnadsberäkningen kan man som hjälp i tillämpliga delar utnyttja den åtgärds- och kostnadsförteckning som används vid långivningen för ombyggnadsprojekt vilka gäller egnahemshus (blanketten MM 33a). Utredning om den finansieringsplan som täcker hela projektet (bland annat ska man uppvisa ett separat intyg för ett lån som eventuellt kommer att behövas). Andra dokument som eventuellt behövs Beviljande av understöd Understödet beviljas av den kommun i vilken projektet är beläget. En framgångsrik skötsel av åldringars och handikappades bostadsförhållanden förutsätter ett stabilt samarbete mellan olika förvaltningsgrenar inom kommunen. I detta samarbete medverkar bostads- och socialmyndigheterna, de myndigheter som handhar byggnadstekniska ärenden samt de instanser som tillhandahåller hemservice och hemsjukvårdstjänster. Vid beslutsfattandet bör man sträva efter att sakkunskapen hos de olika delområdena utnyttjas vid både den tekniska och den ekonomiska behovsprövningen Understödstagaren och objektet Understöd kan beviljas endast för en bostadsbyggnad eller bostad som bebos året runt, inte för en bostadsbyggnad som kommer att tas i sådant bruk (L 4 9

10 1 mom.). Därför kan t.ex. en fastighet som länge stått obebodd inte komma i fråga som understödsobjekt. Understöd kan dock beviljas för reparationsåtgärder i det fall att fastigheten stått tom exempelvis under den tid som en åldring eller en handikappad långtidsvårdats och att åtgärderna är nödvändiga för att denne ska kunna återvända hem. Understödet som är avsett för åldringar och handikappade beviljas i regel en fysisk person eller egnahemshusets ägare, när det gäller bostadsaktiebolag aktieägaren till den del som han ansvarar för kostnaderna för reparationer inne i bostaden, eller en sökande på vilken ansvaret för reparationer och underhåll överförts varaktigt eller långvarigt genom lag, bolagsordning eller skriftligt avtal (L 8 1 mom.). På grund av det ovan anförda kan understöd inte beviljas en enskild aktieägare, då det är fråga om reparationsåtgärder som ett bostadsaktiebolag ska ansvara för. Förutsättningen för att understöd ska beviljas för den del av de åtgärder som normalt hör till husbolaget är att reparationsansvaret har överförts på aktieägarna i bolagsordningen. Om en åldring som blivit änka/änkling och hör till ett dödsbo bor i en fastighet som tillhör dödsboet, gör dödsboet och åldringen upp ett skriftligt avtal om underhåll och reparationer. När det gäller hyreshus eller bostadsaktiebolag med flera bostäder beviljas understödet åt ägaren. En förutsättning för beviljande av understöd är att över hälften av de boende är berättigade att få understöd för åldringar (SRF 6 ). Då ett servicehus för åldringar är understödsobjekt ska kommunen utreda husets möjligheter att få investeringsstöd för grupper med särskilda behov från ARA. Då understöd beviljas servicehus, hyreshus med flera bostäder eller bostadsaktiebolag ska kommunen fästa särskild uppmärksamhet vid att kostnaderna är rimliga och åtgärderna ändamålsenliga. När understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder beviljas någon annan än en fysisk person ska åtgärderna bestå av enskilda reparationer för att göra bostaden tillgänglig, inte av en omfattande renovering Understödets belopp Det maximala understödsbeloppet är 40 % av de godtagbara kostnaderna för projektet. Enligt L 6 1 mom. 1 punkten och SRF 7 kan understöd beviljas till ett belopp av högst 70 % av de godtagbara reparationskostnaderna om en åldring eller handikappad person som hör till hushållet annars vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av rörelsehinder eller sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden. sökanden är veteran eller änka efter en veteran (då förutsätts veterantecken eller att sökanden kan påvisa att han eller hon uppfyller grunderna för att få veterantecken). 10

11 Av förhöjt understöd (högst 70 %) omfattas endast de åtgärder genom vilka nämnda rörelsehinder avlägsnas eller det blir möjligt att ge nämnda social- och hälsovårdstjänster. För utredning av ärendet begärs ett utlåtande från kommunens social- och hälsovårdsväsende. Reparationsåtgärderna kan t.ex. innebära att rörelsehinder avlägsnas, att bostaden utrustas med sanitetsoch/eller tvättutrymmen samt att nödvändiga vatten- och avloppsledningar installeras i samband med nämnda åtgärder. Om det samtidigt vidtas andra åtgärder som omfattas av reparationsunderstöd, uppgår understödet för dem till högst 40 % Godtagbara åtgärder och kostnader Med en bostad för vilken beviljas understöd avses bostaden och nödvändiga hjälputrymmen i bostaden. Understödet är således i första hand avsett för sådana åtgärder som är nödvändiga för att åldringar och handikappade ska kunna klara sig i hemmet. Sådana åtgärder är byggande av tvätt- och sanitetsutrymmen, förbättring av byggnadens värmeisolering och tätning samt av VVSE-systemen samt åtgärder genom vilka rörelsehinder avlägsnas. Skäliga kostnader för anslutning till vattenförsörjning och avfallshantering samt elektrifiering kan stödas. Reparationer som förbättrar energieffektiviteten och som är skäliga kostnadsmässigt kan också stödas. Kommunen ska säkerställa att reparationskostnaderna är skäliga (L 4 1 mom.). Skäligheten ska övervägas så att utgångspunkterna beaktas enskilt för varje objekt. När man bedömer skäligheten ska reparationskostnaderna för det enskilda objektet relateras till motsvarande kostnader för reparationer på orten. Det kan inte anses vara skäligt att hela byggnaden repareras på en gång så att den kommer att motsvara nuvarande byggnadsnormer. När man planerar, styr och godkänner reparationsåtgärder bör man beakta att energiprestandan förbättras. Då åtgärder godkänns inom ramen för reparationsunderstödet bör beaktas å ena sidan de nödvändiga behoven med tanke på boendet ur den boendes synpunkt och å andra sidan åtgärder som är motiverade med tanke på att byggnaden ska bevaras. Omfattningen av reparationsåtgärderna ska ställas i proportion till såväl de nuvarande behoven som till en eventuell fortsatt användning av byggnaden. Kommunen beviljar reparationsunderstöd för de åtgärder som den sökande föreslagit endast till den del som kommunen anser att åtgärderna är ändamålsenliga och nödvändiga med tanke på åldringen/den handikappade. Att bygga en ny bastu anses till exempel inte som ändamålsenligt. Byggande av ett tilläggsutrymme som en utvidgning av byggnaden godkänns endast i det fall att ett tilläggsutrymme som är nödvändigt för att en åldring eller handikappad ska kunna bo kvar inte kan byggas inom den existerande byggnaden. Utvidgningens storlek och vad den omfattar begränsas till endast ett sådant utrymme utan vilket åldringen eller den handikappade inte kan fortsätta att bo hemma. Byggande av en ny bostad kan inte stödas ens när den byggs inom en existerande byggnad. Understöd beviljas i allmänhet inte för ytbehandlingar inomhus om inte åtgärden är motiverad. Understödet kan omfatta sådana vitvaror som normalt finns i en bostad dvs. billiga spisar, kylutrustning och tvättmaskiner. 11

12 Tillgänglighet ska vara målsättningen när åldringars och handikappades bostäder repareras. Därför bör man då tvättutrymmen byggs undvika lösningar där dessa utrymmen placeras i källar- eller vindsvåningen. Ifall kommunen så önskar, kan åtgärderna senare ersättas med andra åtgärder då exempelvis en brådskande reparation så kräver (t.ex. ett oförutsett rörläckage). Om kommunen ändrar åtgärder som ingår i ett beslut som den har fattat, ska den fatta ett ändringsbeslut för detta. Andelen eget arbete och arbete som utförts vederlagsfritt hör inte till de kostnader som understöds (SRF 24 ) Handikapp Med handikapp avses i detta sammanhang att den sökande på grund av sjukdom eller skada har varaktiga särskilda svårigheter att klara av de dagliga sysslorna (SRF 2 ). Ifall den sökande får bestående invalidpension, kan kriteriet för handikapp i princip anses vara uppfyllt. Kommunen ska dock för varje enskilt fall utreda den handikappades rätt till ersättning enligt lagen om service för handikappade innan den beviljar reparationsunderstödet Bedömning av inkomster De fasta maximala bruttoinkomsterna per månad för det hushåll som bor i bostaden är följande (SRF 3 ): Antal personer Inkomster (brutto) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 för varje ytterligare person. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på avtal om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) inräknas följande inkomster inte i totalbeloppet för de fasta månadsinkomster som är en förutsättning för att få bostadsbidrag: 1) barnförhöjning och barnpension enligt folkpensionslagen (568/2007), arbetspension som betalas om barnpension enligt 6 i folkpensionslagen, barnpension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och enligt den lagstiftning som gäller trafikförsäkring eller övriga lagstadgade barnpensioner eller motsvarande förmåner som betalas från utlandet, 2) frontmannatillägg och extra frontmannatillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977), 3) ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), 4) förmån enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), 12

13 5) underhållsbidrag för barn enligt domstolsbeslut eller genom en skriftlig överenskommelse, 6) underhållsstöd enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998), 7) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992), 8) avkastning som gäller andel i ett dödsbo enligt 3a 4 mom. i lagen om bostadsbidrag (408/1975), 9) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997), 10) ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller annan motsvarande ersättning för uppehälle, 11) studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) Bedömning av förmögenhet Kommunen ska utreda värdet av det sökande hushållets beskattningsbara, realiserbara förmögenhet, dvs. den eventuella försäljningsintäkt som vid beviljningstidpunkten kan fås för förmögenheten. Kommunen kan använda exempelvis en skogsvårdsförening och fastighetsförmedlare som hjälp vid utredningen. Den sökande ska till ansökningsblanketten bifoga en utredning över sin förmögenhet. Vid uppskattning av förmögenheten ska även beaktas sådan betydande förmögenhet som den sökande under de senaste åren har överlåtit utan vederlag. Ifall den sökande har sålt sin förmögenhet till ett lägre än gängse pris, anses överlåtelsen delvis ha skett vederlagsfritt, dvs. skillnaden mellan det gängse priset och överlåtelsepriset ska beaktas i bedömningen av den sökandes förmögenhet. Kommunen kan begära de nödvändiga utredningarna av det sökande hushållet (SUL 10 ). Vid bedömningen av förmögenheten ska den sammanlagda förmögenheten för medlemmarna i hushållet (SRF 5 ) beaktas. Som förmögenhet betraktas inte sådan egendom som är nödvändig för hushållets närings- eller yrkesutövning för att skaffa skälig utkomst. Exempelvis en bostad som ska repareras och som fungerar som hushållets egen bostad eller en ringa förmögenhet beaktas inte i bedömningen av förmögenheten. En ringa förmögenhet som återstår för den sökande efter att reparationerna har utförts anses vanligtvis uppgå till ca /person. Medlen kan vara något större ifall man vet att den sökande inom en nära framtid kommer att få oundvikliga utgifter. Sådana utgifter kan vara t.ex. sjukvårdskostnader eller reparationskostnader i en aktiebostad i samband med andra reparationer i bostadsaktiebolaget. Orsakerna till dessa ska föras in i den sökandes ansökningshandlingar Understöd som beviljas frontveteraner och frontveteraners änkor Om hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande änkan till en frontveteran, tillämpas följande inkomstgränser i stället för inkomstgränserna i 3 1 mom. 13

14 De höjda inkomstgränserna är följande (SRF 4 ): Antal personer Inkomster (brutto) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 för varje ytterligare person. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) (se sida 11) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på sådant avtal om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Understödsprocenten är högst 70 % om en veteran eller en veterans änka ingår i det sökande hushållet endera som ägare av fastigheten eller som annan medlem av hushållet eller så att den sökande veteranen har ett skriftligt reparations- och underhållsavtal. Understödet kan inte beviljas för de åtgärder för vilka en veteran fått understöd enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst. Därför ska kommunen innan den fattar beslut om reparationsunderstöd kontrollera med Statskontoret om den sökande eventuellt ansökt om/fått understöd från Statskontoret för de åtgärder som han ansöker om Användningsbegränsning En bostad eller ett bostadshus för vars reparation har beviljats understöd som är avsett för åldringar eller handikappade ska under fem år från beviljandet av understödet användas som bostads för understödstagaren (L 11 ). Den boende ska sålunda vara en åldring eller handikappad som bodde i fastigheten eller bostaden vid tidpunkten då understödet beviljades, eller så ska det vara fråga om ett hushåll som vid tidpunkten för överlåtelse uppfyller villkoren för detta understöd. Bostaden kan dock under tiden då användningsbegränsningar gäller utan påföljder i form av återkrav överlåtas till ett hushåll som vid tidpunkten för överlåtandet uppfyller ovannämnda krav. I alla övriga fall ska kommunen återkräva understödet eller en del av det eller bevilja befrielse från användningsbegränsningarna. Befrielse tillåts i sådana fall när det med beaktande av omständigheterna är orimligt att hålla en begränsning i kraft. Understödet återkrävs inte av ett dödsbo om understödstagaren dör medan användningsbegränsningen är i kraft, utan kommunen beviljar då befrielse från användningsbegränsningen. 4.2 Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet (L 6 1 mom. 5 punkten och SRF 14, 15 och 17 ) Understöd för undersökning av skicket För att främja planmässig reparationsverksamhet beviljas understöd för undersökning av bostadsbyggnaders skick i samband med fuktskador och 14

15 sanitära olägenheter. Beviljande av bidrag förutsätter att kommunens hälsoskyddsmyndigheter har konstaterat sanitära olägenheter. Med undersökning av skicket avses en ingående undersökning av något av delområdena eller anläggningssystemen i byggnaden i avsikt att precisera sådana nödvändiga reparationer som anges i SRF 15. Undersökningen utförs i behövlig omfattning genom provtagning och mätningar av konstruktionerna. En undersökning som enbart bygger på ytliga mätningar får inte understöd. Understödet söks på blanketten ARA 36a. Understödet beviljas av kommunen. ARA beviljar understödet då den sökande är en kommun eller samkommun. I understöd för kostnaderna beviljas högst 50 % av de godtagbara kostnaderna för undersökning av byggnadens skick (L 6 1 mom. 5 punkten). 4.3 Understöd för byggande av hiss samt för avlägsnande av rörelsehinder (L 6 1 mom. 4 punkten och SRF 13 ) ARA har gett separata anvisningar om dessa understöd (Anvisningar för hissoch hinderlöshetsunderstöd). Anvisningar finns på sidan om hissunderstöd och på sidan om hinderslöshetsunderstöd: > Hissunderstöd och > Hinderlöshetunderstöd. 4.4 Understöd för undanröjande av sanitär olägenhet (L 2 1 mom. 3 punkten och 5 2 mom. samt SRF ) ARA har gett separata anvisningar om understöd för sanitära olägenheter. Anvisningarna finns på sidan om understöd för undanröjande av sanitär olägenhet på ARAs webbplats > Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter. 5 Behovsprövade energiunderstöd för småhus (L 2 1 mom. 6 punkten, 5 3 mom., 6 1 mom. 7 punkten, 7 samt SRF 23b ) Detta understöd beviljas för åtgärder i småhus som görs för att förbättra energiekonomin och ta i bruk förnybara energikällor. Med småhus avses ett bostadshus som används som bostad året om och som omfattar högst två bostadslägenheter. Understöd beviljas inte för den del av kostnaderna som utgörs av arbetskostnader. För arbetskostnadernas del kan den sökande ansöka om hushållsavdrag hos skattemyndigheten. Ansökningen om detta understöd görs med ARAs blankett ARA 36d, och ansökan riktas till kommunen. Till ansökan bifogas följande utredningar: den utredning som fås avgiftsfritt från skattemyndigheterna (SUL 31 2 mom. och L 12 ) för året i fråga är tillräcklig när det gäller inkomsterna för personer över 65 år eller personer som får invalidpension och full folkpension. Övriga sökande ska lämna in ett intyg från arbetsgivaren 15

16 över de nuvarande månadsinkomsterna och/eller motsvarande intyg över pensionsinkomster samt olycksfallsersättningar och liknande ersättningar. Utredningarna över inkomsterna och intygen ska gälla det sökande hushållets nuvarande bruttoinkomster. Uppgifter om de pensioner och förmåner som utbetalas av Folkpensionsanstalten får kommunen avgiftsfritt direkt från Folkpensionsanstaltens lokala byrå (SUL 31 2 mom. och L 12 ). de senast fastställda beskattningsbesluten för varje medlem i hushållet. Kommunen får de behövliga utredningarna avgiftsfritt från skattemyndigheten (SUL 31 2 mom. och L 12 ) fastighetsskattesedel dokument över reparationsplaner och reparationskostnader utredning om den finansieringsplan som täcker hela projektet. Dessa uppgifter ska ifyllas omsorgsfullt på ansökningsblanketten (bl.a. ska man förete ett separat intyg över ett eventuellt lån) andra dokument som kommunen anser nödvändiga. Den som ansöker om och tar emot understödet är ett hushåll som äger bostaden/fastigheten och som uppfyller villkoren. När det gäller ett bostadsaktiebolag eller ett parhus med högst två bostäder kan understödet beviljas bostadsägaren när denna ägare har reparations- och underhållsansvar för de åtgärder som ansökan gäller. I ett bostadsaktiebolag kräver detta att ansvaret har fastställts i bolagsordningen. Understödet beviljas av kommunen. Understödsbeloppet uppgår till högst 25 % av de kostnader som godkänts. Beviljande Villkoret ringa inkomster Hushållets inkomster är ringa om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet (bruttoinkomsterna) inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser (SRF 23b och 3 ): Antal personer Inkomster (brutto) /mån. För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 för varje ytterligare person. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på avtal om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). I denna understödsform har det inte fastställts några begränsningar vad gäller förmögenhet. 16

17 Understödsberättigade åtgärder Särskild vikt fästs vid förbättring av energieffektiviteten när man beviljar understöd för reparationer och sanitära olägenheter. Redan syftet med beviljande av energiunderstöd för ett småhus förutsätter att detta beaktas. För att det ska beviljas understöd för en reparation krävs att man med reparationen förbättrar energiekonomin eller tar i bruk förnybar energi för uppvärmning. De understödsberättigade åtgärderna består enligt kommunens prövning av bl.a. reparationer av klimatskärmen och ändringar i uppvärmningssättet. För att man ska få understöd krävs inte en energikartläggning eller någon annan energigranskning. 5 BESLUT OM BEVILJANDE AV UNDERSTÖD Ett understöd som beviljats på basis av statsbudgeten kan utbetalas under beviljningsåret och de två därpå följande åren. Eftersom det är fråga om ett reservationsanslag förutsätts att ARA har betalat ut det till kommunen före utgången av det sista året anslaget är i kraft. För att säkra detta ska kommunen skicka penningrekvisitionen för understöd som beviljats 2014 till ARA senast den 14 oktober Av understödsbeslutet ska framgå: mottagare (SUL 11 ) ändamål, dvs. de understödsberättigade åtgärderna (SUL 11 ) godtagbara kostnader för projektet (SUL 11 ) betalningsgrund för statsunderstödet (beviljningsprocent) och dess maximibelopp i euro (SUL 11 ) uppgifter om användningsbegränsningarna i fråga om stödformer som förutsätter social behovsprövning (femårsregeln, L 11 ) uppgift om giltighetstiden för statsunderstödet (Statsbudgeten 2013; reservationsanslag, kan utbetalas under beviljningsåret och de två därpå följande åren). Den tid som beslutet är i kraft bör begränsas till slutet av september Därigenom försäkrar man sig om att utbetalningen kan skötas i tid även om det uppstår problem i utbetalningsskedet. kvittobaserad utbetalning (SRF 25 ). Betalningsraterna ska också fastställas i beslutet. sanktioner till följd av eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller missbruk av understödet (SUL 21 ) skyldighet att meddela om ändring av bostadens användningsändamål eller ägare samt sanktioner till följd av att denna informationsskyldighet inte fullgjorts (SUL 14 ) information om förfarandet vid ändringssökande (SUL 34 ) 17

18 information om att en kommunal tjänsteman utför en inledande granskning, mellangranskningar samt en slutgranskning efter att reparationsarbetet har slutförts samt motivering till att granskningar utförs (exempelvis för att främja boendet, en hälsosam miljö, L 13 ). En modell för understödsbeslut för personliga understöd (ARA 36e) finns på ARAs webbplats > Reparation- och energiunderstöd beviljat av kommuner > Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade. 6 SÖKANDE AV ÄNDRING Med stöd av 34 i statsunderstödslagen får man begära omprövning av kommunens beslut inom 30 dagar från delfåendet. Till beslutet bifogas anvisningar om hur man begär omprövning. I ett beslut som fattats med anledning av omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen. Till det nämnda beslutet fogas besvärsanvisning. 7 UTBETALNING AV UNDERSTÖD Kommunen rekvirerar det behövliga anslaget med blanketten ARA 38, till vilken fogas ett eller flera intyg över byggnadsfasen (blanketten ARA 50). Penningrekvisitionerna jämte intygen över byggnadsfasen skickas som e- fakturor till statsförvaltningens nätoperatör Itella Information Oy. Adresserna för e-fakturorna är: Ämbetsverk Adress för e- FO-nummer fakturor/edi-kod Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Itella Information Oy:s förmedlarkod är Itellas kontaktuppgifter är , Om penningrekvisitionerna jämte intygen över byggnadsfasen inte kan skickas som e-faktura, ska de skickas till tjänsteproducentens adress där de omvandlas till elektronisk form: Ämbetsverkets namn Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Adress PB Laskut Till penningrekvisitionen ska fogas ett intyg över byggnadsfasen (ARA 50, ett intyg per objekt), utfärdat av en innehavare av kommunal tjänst eller befattning. Om en kommun sänder uppgifterna med elektroniska listor ska kommunen försäkra sig om att penningrekvisitionen innehåller all information som behövs. 18

19 Penningrekvisitionsblanketten ARA 38 och blanketten för intyg över byggnadsfasen ARA 50 finns på ARAs webbplats > Reparation- och energiunderstöd beviljat av kommuner. Penningrekvisitioner som skickas direkt till ämbetsverket returneras till kommunen. Mer information om mottagning av e-fakturor och om inskanningstjänsten fås vid behov av servicechefen Minna Lukanniemi vid Statskontorets servicecentral (tfn ) och betalningsrörelsesakkunnig Pauliina Koistinen (tfn ). E-postadresser: Bidraget betalas ut i hela euro. Då kommunen fyller i intyget över byggnadsfasen ska uppgifterna om alla reparationsåtgärder (t.ex. fönsterreparation, köksrenovering, byggande av tvättrum) införas, procentuppgifter som anger färdigställningsgraden, uppgifter om godkända reparationskostnader, beviljat understöd, faktiska kostnader enligt kvitton samt justerat understöd. Understödet utbetalas för de realiserade kostnaderna för projektet enligt den procent som fastställts i understödsbeslutet samt enligt färdigställningsgraden. Understöd som beviljats 2014 ska utbetalas senast Kommunerna uppmanas påminna understödstagarna för året i fråga om detta och om när de understödsberättigade åtgärderna ska slutföras för att kommunens rekvisition ska vara inlämnad till ARA inom den tid som föreskrivs i anvisningarna (se ARAs beslutsmodeller). 7.1 Utbetalning av understöd för åldringar och handikappade Kommunen rekvirerar reparationsunderstödsmedlen för åldringar och handikappade i enlighet med arbetets framskridande i antingen en eller flera rater (högst 4 rater). Grunden för utbetalningen av stödet ska alltid vara de faktiska kostnaderna som verifieras. Kommunen utbetalar omgående de på ovannämnda sätt rekvirerade raterna åt understödstagaren. Kommunen betalar den sista raten när reparationskonsulten, byggnadsinspektören eller en annan innehavare av kommunal tjänst eller befattning har konstaterat att reparationerna har slutförts enligt ansökan. 7.2 Utbetalning av övriga reparations- och energiunderstöd Kommunen rekvirerar det behövliga anslaget i en post efter att reparationen har genomförts och kommunen utgående från kvitton har godkänt de kostnader som reparationen medfört. Kommunen betalar ut understödet till understödstagaren efter att ha fått anslaget till sitt förfogande. 19

20 7.3 Återbetalning av anslag för understöd Ifall kommunen blir tvungen att återbetala medel som anslagits för understöd antingen på grund av felaktig prestation, återkrav eller annan orsak, återbetalas anslagsandelen till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets konton för intäkter Sampo Bank Abp Oyj , Nordea Bank Abp eller OKO Andelsbankernas Centralbank Abp Kommunen ska samtidigt sända ARA en fritt formulerad utredning om vem det beviljade understödet gäller, motiveringarna till återbetalningen (t.ex. i indrivningsfall orsaken till återkravet, understödsbeloppet som ursprungligen beviljats, anslagsåret, inkrävd andel o.d.) samt det anslagsbelopp som ska återbetalas. 8 ÖVERVAKNING Bestämmelser om övervakning av de understödstagare som berörs av understödssystemet finns i 4 kap. i statsunderstödslagen. Om ARAs övervakning som gäller kommuner föreskrivs i 14 och 15 i lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter. När det beviljade anslaget i penningrekvisitionen grundar sig på reparationskostnader som överstiger euro ber ARA om en separat utredning. 8.1 Övervakning som kommunerna ska utföra Kommunerna ska övervaka användningen av understödsmedel samt att användningsbegränsningarna efterföljs. Övervakningen av hur understödsmedlen används verkställs genom granskningar på platsen samt i samband med utbetalning. Kommunen ska beordra att utbetalning av understödet upphör samt att ett utbetalat understöd helt eller delvis ska återbetalas till ARA, om kommunen till exempel upptäcker att den sökande har gett felaktiga eller väsentligt bristfälliga uppgifter eller använt pengarna för annat ändamål (SUL 21 ). Övervakningen av användningsbegränsningarna förutsätter att kommunen under begränsningstiden på fem år övervakar användningen av de bostäder och bostadsbyggnader som fått understöd. Detta kan genomföras så att man med jämna mellanrum granskar uppgifterna i befolkningsregistret. Kommunen ska beordra att understödet eller en del av detta ska återbetalas till ARA i de fall där kommunen inte beviljar befrielse från användningsbegränsningar. Kommunens beslut behövs också för alla fall där det görs avvikelser från användningsbegränsningen, också då en åldring/handikappad som fått understöd avlider eller intas i bestående anstaltsvård. Bestämmelser om kommunens återkrav enligt prövning finns i 22 i statsunderstödslagen. 20

Anvisning om ansökning, beviljande och betalning av energiunderstöd 2011

Anvisning om ansökning, beviljande och betalning av energiunderstöd 2011 Anvisning om ansökning, beviljande och betalning av energiunderstöd 2011 Innehållsförteckning 1 ANSLAG SAMT BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR SOM TILLÄMPAS 3 2 OBJEKT, SÖKANDEN, BEVILJARE, UNDERSTÖDETS STORLEK

Läs mer

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 28.1.2016 Anvisningarna gäller understöd för: installation av ny hiss (hissunderstöd) avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd) Innehåll

Läs mer

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015 Reparatins- ch energiunderstödsanvisning 2015 30.1.2015 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparatinsunderstöd år 2015 tillämpas lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 152/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL För att förverkliga den nationella

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 a) Kerttu har från första början ägt aktierna ensam, och makens död ändrar inte på detta. Aktierna hör inte till Hannus dödsbo, och Kerttu är således hyresvärd. Enligt äktenskapslagen får maken

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut. Sättet på vilket understödet betalas ut anges

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå:

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå: mars 2003 fakta OM BOSTADSRENOVERINGAR För att en bostadsrenovering ska lyckas behövs omsorgsfull planering, vid behov med utomstående sakkunnigas hjälp. En del av planeringen är att ordna med finansieringen.

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Guide för val av hyresgäster till aravaoch räntestödshyresbostäder 12.2.2014

Guide för val av hyresgäster till aravaoch räntestödshyresbostäder 12.2.2014 Guide för val av hyresgäster till aravaoch räntestödshyresbostäder 12.2.2014 Innehåll INLEDNING... 4 1 UTMÄRKANDE DRAG FÖR STATSSTÖDDA HYRESBOSTÄDER... 5 1.1 Val av hyresgäst... 5 1.2 Hyresbestämning...

Läs mer

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET Dnr 8/011/2001 Föreskrift x Anvisning Datum 2.1.2002 Rätten att meddela föreskrifter/anvisningar följer av L om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) Målgrupp Museer och utställningsarrangörer

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP 1 Lagstiftning om lån med karaktären av ett bidrag Lagen om grundförbättring

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Grundförfattningen Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Ärende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 143/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och lagen om räntestöd för ägarbostadslån. PROPOSITIONENS

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 4, 8 10, 15, 20, 27 29 och 41 samt 51 4 mom., av dem 51 4 mom. sådant

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 april 2015 364/2015 Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015 I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

FÖRORD. Vi hoppas att denna broschyr tillgodoser krigsinvalider som bor hemma samt deras anhöriga och medhjälpare.

FÖRORD. Vi hoppas att denna broschyr tillgodoser krigsinvalider som bor hemma samt deras anhöriga och medhjälpare. FÖRORD Denna broschyr innehåller basuppgifter om de ändringsarbeten i bostad som ersätts med stöd av militärskadelagen. Det gäller om en allmän broschyr som inte täcker alla detaljer av ersättningsbara

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Föreningsbidrag Regler och anvisningar KFN 6, 11.02.2014 VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt om föreningsbidrag... 3 Ändamål för vilka bidrag inte beviljas Målsättning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Läs mer

Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016

Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016 BREV 16.2.2016 SMDno-2016-275 Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016 Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten. Ur fonden kan beviljas statsunderstöd beroende

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Enligt militärskadelagen. Ändringsarbeten i bostad

Enligt militärskadelagen. Ändringsarbeten i bostad Enligt militärskadelagen Ändringsarbeten i bostad INNEHÅLL 1 FÖRORD 2 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTAD 3 VILKA ÄNDRINGSARBETEN ERSÄTTS? 4 ERSÄTTNINGSBARA GRUNDRENOVERINGSARBETEN 5 HUR ANSÖKER MAN OM ERSÄTTNING?

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter Denna anvisning tillämpas på STEA:s understöd som beviljas den 1 januari 2017 eller senare. På penningautomatunderstöd som beviljats före 2017 tillämpas de bestämmelser och anvisningar som gällde vid tidpunkten

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer