Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå:"

Transkript

1 mars 2003 fakta OM BOSTADSRENOVERINGAR För att en bostadsrenovering ska lyckas behövs omsorgsfull planering, vid behov med utomstående sakkunnigas hjälp. En del av planeringen är att ordna med finansieringen. Innan arbetet kommer i gång ska man också ta reda på vilka tillstånd det eventuellt behövs. Man gör upp en arbetsbeskrivning utgående från vilken man begär offerter hos flera entreprenörer. En lyckad renovering förutsätter också att avtal görs upp omsorgsfullt och helst skriftligt. TILLSTÅND SOM KAN BEHÖVAS Den som äger en aktielägenhet i ett bostadsaktiebolag har ganska vidsträckta rättigheter att göra ändringar och reparationer i sin lägenhet. Aktieägaren ska informera husbolagets styrelse och disponent om sina planer. Vissa ändringar förutsätter bostadsaktiebolagets samtycke. Hos disponenten kan man kontrollera om renoveringen förutsätter tillstånd t.ex. av kommunen byggtillsynsmyndigheter. Praxis varierar något i olika kommuner. Den som bor i höghus ska helst också tala om sina renoveringsplaner för grannarna. Vilka tillstånd som behövs för ombyggnad av ett egnahemshus får man reda på hos kommunens byggnadsinspektör. ARBETSBESKRIVNING OCH KOST- NADSBERÄKNING Det lönar sig att skriva upp och specificera de olika arbetsskedena och de material som behövs för dem. Med hjälp av en sådan arbetsbeskrivning är det lättare att få en uppfattning om kostnadsberäkningen för hela renoveringen. Utgående från en sådan arbetsbeskrivning är det också enklare att begära tydliga offerter av dem som ska utföra arbetet. HUR FINANSIERAS RENOVERIN- GEN? När renoveringens omfattning och art och kostnadsberäkningen för den är klara, är det dags att ordna med finansieringen. Bankerna erbjuder renoveringslån på varierande villkor. Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå: Räntestödslån Räntestödslån för ombyggnad av egnahemshus beviljas utgående från en social behovsprövning till bostadens ägare. Lånet kan högst uppgå till 80 % av godkända ombyggnadskostnader. Räntestöd betalas för den del av räntan som överstiger 4,5 %. Reparationsunderstöd Reparationsunderstöd beviljas för reparation av åldringars och handikappades bostäder på sociala grunder. Understödet kan beviljas ägaren till en bostadsbyggnad som är bebodd året runt. Understöd beviljas också för reparationsarbeten som behövs för att undanröja hälsorisker i bostäder, om understöd behövs på grund av reparationernas omfattning och för att det hushåll som söker bidraget befinner sig i en svår ekonomisk situation. Understöd kan med vissa förutsättningar också beviljas för kostnaderna för en bedömning eller undersökning av byggnadens skick, för servicebok för en bostadsbyggnad och för kostnaderna för planeringen av en ombyggnad. Understöd kan beviljas ägaren till en bostadsbyggnad som är bebodd året runt. Reparationsunderstöd beviljas av den kommun inom vars område byggnaden är. Närmare uppgifter om villkoren för beviljande av det statliga understödet och dess innehåll får man från kommunens bostads- och byggnadsmyndigheter. ANBUDSBEGÄRAN Om man inte genomför reparationen själv, lönar det sig att begära anbud från flera hantverkare utgående från arbetsbeskrivningen. Det klaraste är att göra anbudsbegäran skriftligt och också begära skriftliga svar. I anbudsbegäran bör man åtminstone uppge arbetets innehåll (en detaljerad specifikation av det arbete som ska utföras) material som behövs och vem som skaffar det en uppskattning av kostnaderna och faktureringsgrund tidsplan den tidpunkt då anbudet ska lämnas in Uppgifter om hantverkare kan man också få på arbetskraftsbyrån, som eventuellt också kan betala en del av arbetstagarens lön som sysselsättningsstöd. Om en konsument anställer en hantverkare i arbetsavtalsförhållande, är han själv arbetsgivare. Då ska han verkställa förskottsinnehållning av skatt på lönen och betala lönebikostnaderna, såsom socialskyddsavgifter och försäkringspremier. Skattebyrån ger närmare information om hur förskottsinnehållningen görs. För kvaliteten hos det arbete som utförs av en anställd ansvarar arbetsgivaren, dvs. den som låter utföra arbetet.

2 När man beställer renoveringstjänster av en företagare som införts i förskottsuppbördsregistret kan man göra skatteavdrag för 60 % av arbetskostnaderna (högst 1150 euro). Båda makarna kan göra hushållsavdraget i sin egen beskattning. Rätten till avdrag gäller bl.a. underhåll och ombyggnad av hemmet eller fritidsbostaden. ATT INGÅ AVTAL En stor del av de tvister som uppkommer i fråga om bostadsreparationer beror på att avtalet har ingåtts muntligt och det senare är svårt att reda ut vad man har avtalat om. Juridiskt är ett muntligt avtal lika giltigt som ett skriftligt, men i praktiken är det svårt att bevisa innehållet, om det uppstår en tvist. Man kan formulera avtalet själv eller använda t.ex. de mallar för arbetsbeskrivning och avtal som finns i den här broschyren. För större entreprenader finns det också avtalsblanketter, t.ex. REYS 1995-blanketten och avtalsvillkor för avtal mellan konsumenter och specialentreprenörer (t.ex. el- och VVSbranscherna). Viktigt att avtala om vilka arbeten som ska utföras/arbetets innehåll arbetets pris och faktureringsgrunderna vilka material som används, materialens kvalitet vem som anskaffar materialen/ingår materialen i det totala priset eventuella arrangemang och åtgärder som beställaren förutsätts vidta (t.ex. elanslutningar, rivning av gammalt osv.) när arbetet inleds och när det ska vara färdigt betalningstidtabellen påföljder om betalningen försenas påföljder om arbetet försenas hur man går till väga om det framgår att ytterligare arbete behövs Ett pris som antecknats i avtalet är bindande för båda parter. Den som utför arbetet kan inte utan nytt avtal fakturera mer än vad som avtalats t.ex. för ytterligare arbeten som uppstår. Det lönar sig att undvika timdebitering som lämnar det slutliga priset öppet. Det är tryggast att avtala om att betalningen sker först när det avtalade arbetet är slutfört och godkänt. Om det är fråga om en större ombyggnad med flera skeden, lönar det sig att avtala om att den sista betalningen sker först när hela arbetet är färdigt och godkänt av beställaren. Om man inte har avtalat om någon tidtabell för betalningarna, behöver beställaren inte betala räkningen förrän tjänsten har överlåtits och beställaren har fått granska den. Om en renovering inte görs till ett fast pris, kan beställaren kräva en skriftlig specifikation av vad priset består av innan han betalar fakturan. En renovering ska göras med omsorg och yrkesskicklighet. En hantverkare får inte åta sig ett arbete som hans yrkeskunskap inte räcker till för. Han har också en skyldighet att tala om för beställaren om det visar sig att det planerade arbetet inte är ekonomiskt eller tekniskt ändamålsenligt. OM ARBETET FÖRSENAS Om arbetet försenas och konsumenten därför lider skada, har han rätt till ersättning. Skadeståndsanspråken måste framföras inom en skälig tid, helst skriftligt. I samband med det ska man också utsätta ett nytt datum då arbetet ska vara slutfört. Konsumenten har rätt att vägra betala den andel av priset som hänför sig till den försenade delen av arbetet tills man har kommit överens om gottgörelsen och arbetet har slutförts. Om arbetet inte blir slutfört ens under den tilläggstid som beställaren gett, har konsumenten rätt att häva avtalet i fråga om detta arbete. Om dröjsmålet medför betydande olägenhet för konsumenten, behöver han inte bevilja mer tid för arbetet, utan får häva avtalet genast. (Man kan be t.ex. konsumentrådgivaren bedöma om olägenheten är tillräckligt betydande). Även om beställaren inte har utsatt någon ny tid för uppdragstagaren, får han häva avtalet, om tjänsten inte överlåts inom en skälig tid från att han yrkat att avtalet fullbordas. OM RESULTATET INTE HÅLLER MÅTTET Det lönar sig att kontrollera arbetet innan man betalar för det. Om arbetets kvalitet inte överensstämmer med avtalet, bör konsumenten så snabbt som möjligt meddela sitt missnöje och sina krav på gottgörelse till uppdragstagaren, helst skriftligt. Konsumenten har rätt att vänta med betalningen för det felaktiga arbetets del, tills felet har avhjälpts eller man har kommit överens om annan gottgörelse. Konsumenten har rätt att kräva att felaktigt arbete rättas till. Uppdragstagaren har rätt att reparera felen och bristerna själv, om han så önskar och om det inte medför oskälig olägenhet för konsumenten. Konsumenten kan också anlita någon annan för det fortsatta arbetet, om han har grundad anledning att misstänka att den ursprungliga uppdragstagaren inte kan utföra arbetet eller om konsumenten och den som gjort felet kommer överens om det. Då kan konsumenten kräva att den som gjort felet står för kostnaderna för att saken rättas till. Om avhjälpande av felet inte kommer i fråga, är t.ex. prisavdrag en möjlighet att gottgöra saken. Hävning av hela avtalet är det sista alternativet. Kommunens konsumentrådgivare kan hjälpa till med att finna ett lämpligt sätt att gottgöra felet och t.ex. fastställa prisavdragets storlek. Konsumenten har också rätt att få ersättning för de kostnader som orsakas honom för att reda ut felet eller dröjsmålet. Sådana är bl.a. telefon-, post- och resekostnader. Om felet eller skadan beror på uppdragsgivarens vårdslöshet, ska han också ersätta indirekta kostnader som förorsakas av felet eller skadan. Information om hur pålitlig en näringsidkare är får man t.ex. på skattebyrån (förskottsuppbördsregistret) och handelsregistret. Bestämmelser om konsumentens rättigheter vid tjänsteavtal mellan näringsidkare och konsumenter finns i konsumentskyddslagens 8 kapitel. Konsumentrådgivaren i hemkommunen hjälper till i frågor och problem som berör avtal.

3 NÄRMARE UPPGIFTER OCH RÅD Allmän rådgivning, konsumentskyddsfrågor Kommunala konsumentrådgivare Planering och genomförande Byggcentra (www.rakennustieto.fi) Runebergsgatan 5, Helsingfors (ingång Södra Järnvägsgatan 12) tfn (09) , fax (09) Humlegårdsgatan 8a, Åbo tfn (02) , fax (02) Kauppakatu 2 A, Lahtis tfn (03) , fax (03) Satakunnankatu 18, Tammerfors tfn (03) , fax (03) Kannelkatu 10, Villmanstrand tfn (05) , fax (05) Handelsesplanaden 6, Vasa tfn (06) , fax (06) Kauppakatu 40-42, Kuopio tfn (017) , fax (017) Uusikatu 32, Uleåborg tfn (08) , fax (08) Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK ry Vetotie 3, Vanda tfn (för medlemmar) Byggspecialister godkända av RKL-rådet tfn (09) (www.rkl.fi) Uppgifter om företagare som införts i förskottsuppbördsregistret Arbetseffektivitetsföreningen (www.tts.fi) Finansiering Banker och andra finansinstitut Statens bostadsfond Stinsgatan 14, Helsingfors tfn , fax Kommunernas bostads- och byggnadsbyråer Behövliga tillstånd Kommunernas bostads- och byggnadsbyråer, byggnadstillsynen Kommunernas miljöinspektörer/hälsoinspektörer (bl.a. mögelsaneringar) Övrig hjälp för en lyckad renovering Av handelskamrarna godkända varubesiktningsmän tfn (09) (www.kauppakamari.fi) Rakennusalan sovittelukamari (09) Reglering av tvister Konsumentklagonämnden Tingsrätterna

4 AVTAL OM MINDRE RENOVERINGSARBETE Avtalsparter Beställarens namn och kontaktinformation Uppdragstagarens/näringsidkarens namn och kontaktinformation Arbetets innehåll, pris och material Renoveringsobjektet och arbetets innehåll Arbetets pris och faktureringsgrunder Material som skall användas Anskaffning av material uppdragstagaren skaffar beställaren skaffar Städning och bortforsling av byggnads-/reparationsavfallet sköts av uppdragstagaren sköts av beställaren Åtgärder som förutsätts av beställaren Arbetet inleds Betalningsschema Arbetet är färdigt Arbetet betalas när det är färdigt och beställaren har godkänt det. Arbetet betalas steg för steg. Uppdragstagaren kan fakturera för olika arbetsskeden, när beställaren har godkänt dem med sin namnteckning. 1:a betalningen Arbetsskedet godkänt 2:a betalningen Arbetsskedet godkänt 3:a betalningen Arbetsskedet godkänt Beställaren fattar beslut om ändringar av planerna och ytterligare arbeten (Avtal om ändringar som bilaga). Påföljder om arbetet fördröjs Påföljder om betalningen fördröjs Följande bilagor utgör delar av detta avtal Underskrifter Ort och datum

5 PLANERING AV RENOVERINGSARBETE ARBETSBESKRIVNING Arbetsskede Kostnadsberäkning för arbetet Material som behövs Kostnadsberäkning för material Kostnader sammanlagt

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Köp av ny bostad. guide för köparen

Köp av ny bostad. guide för köparen Köp av ny bostad guide för köparen RT 2006 Uppdaterad i juni, 2012 (ändrad punkt Betalning av överföringskatt och korrigerat konsumenttvistenämnden) Utgivare: Byggnadsindustrin RT rf Förläggare: Suomen

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry hyresguide. Råd till hyresgästen och hyresvärden

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry hyresguide. Råd till hyresgästen och hyresvärden Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry hyresguide Råd till hyresgästen och hyresvärden innehåll Före man ingår hyresavtal... 3 Överlåtelse av lägenheten och nycklarna... 7 Användning av lägenheten under

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET

KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET Rekvirering av blanketter: tlf (09) 12 991 rakennusmedia@rakennusmedia.fi www.rakennusmedia.fi 1 Avtalsparter Säljarens namn KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET FO-nummer Telefon E-postadress

Läs mer

Kundens guide till ROT-avdraget

Kundens guide till ROT-avdraget Kundens guide till ROT-avdraget En vägledning för privatpersoner som skall köpa tjänster där ROT-avdrag kan bli tillämpligt Kunden Företaget Skatteverket Copyright Förändringskompaniet - 3c All kopiering

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring.

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716 Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Reviderad april 2007 Konsumenttjänstlagen (1985:716) ger dig ett grundskydd när du uppdrar åt en näringsidkare

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09)

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Elförsäljningsvillkor (EFV 09) Sida 1 av 11 ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande

Läs mer