Anvisningar för ansökan om understöd för sanitära olägenheter 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ansökan om understöd för sanitära olägenheter 2014"

Transkript

1 Anvisningar för ansökan om understöd för sanitära olägenheter

2 Innehåll 1 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER ANSÖKNINGSFÖRFARANDE KONSTATERANDE AV DEN SANITÄRA OLÄGENHETEN, REPARATIONSPLAN OCH KOSTNADSKALKYL FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE UTBETALNING ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING ANSÖKNINGSHANDLINGAR VID ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER HUR UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER INVERKAR PÅ HUSHÅLLSAVDRAGET I BESKATTNINGEN

3 1 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005), statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (128/2006) och statsunderstödslagen (688/2001). 2 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Understöd söks med blanketten ARA 35. Ansökningstiden är fortlöpande. Understöd beviljas inom ramen för de anslag som står till förfogande och efter prövning av ARA, som är statsbidragsmyndighet. Understödet för sanitära olägenheter är ett sekundärt understöd och om den bidragssökande har rätt att få ersättning för kostnaderna med stöd av ett försäkringsavtal, ett annat avtal, lagstiftning eller annan motsvarande grund, ska ansökan lämnas till ARA först efter att det primära ersättningsansvaret har avgjorts. Till den ifyllda ansökan bifogas de utlåtanden och utredningar som nämns i förteckningen över handlingar. Om orsaken till den sanitära olägenheten och övriga beskrivningar av olägenheten inte ryms på ansökningsblanketten kan den sökande göra en fri formulering av utredningen och skicka den som en bilaga till ansökan. Ansökan med bilagor sänds till den kommun där fastigheten är belägen. Kommunen ser till att ARA får ansökningshandlingarna jämte kommunens utlåtanden. Kommunen kan sända de bilagor som den får in i efterhand till ARA eller så begär ARA de saknade bilagorna av den sökande. Understödets belopp uppgår till högst 70 % av de kostnader som ARA godkänt. Eftersom ARA måste fatta sina beslut på basis av handlingarna, är det mycket viktigt att ansökan jämte bilagor har utformats så fullständigt och tydligt som möjligt. Begäran om ytterligare utredningar i efterhand förlänger behandlingstiden. 3 KONSTATERANDE AV DEN SANITÄRA OLÄGENHETEN, REPARATIONSPLAN OCH KOSTNADSKALKYL För att utreda den sanitära olägenheten i bostaden ska den sökande av understödet för sanitära olägenheter förse ARA med ett protokoll upprättat av hälsoskyddsmyndigheten i enlighet med 17 i hälsoskyddsförordningen (1280/1994). Den konstaterade sanitära olägenheten ska framgå av protokollet liksom hur den är relaterad till det förfarande eller den åtgärd som har konstaterats vara orsaken till den sanitära olägenheten. Vid behov kan hälsoskyddsmyndigheten bistås av kommunens byggnadsinspektör eller en sakkunnig på området med undersökningsmetoder vars pålitlighet, sakkunnighet och kompetens har godkänts av hälsoskyddsmyndigheterna. Inspektören eller den sakkunnige utreder omfattningen av skadan av den sanitära olägenheten och orsaken till skadan. 3

4 Utöver hälsoskyddsmyndighetens protokoll ska den sökande av understödet för sanitära olägenheter förse ARA med en reparationsplan för hur den sanitära olägenheten kan undanröjas. Planen upprättas av kommunens byggnadsinspektör eller tidigare nämnda sakkunniga inom området. Reparationsplanen ska innehålla en arbetsbeskrivning, ritningar och en kostnadskalkyl. I kostnadskalkylen ska arbetet och materialet specificeras per åtgärd. Eventuella avgifter till hälsoskyddsmyndigheten och andra kostnader som uppstått av arbetet med reparationsplanen ska anges separat i kostnadskalkylen. Reparationsåtgärderna ska gälla reparation eller förnyelse av de skadade konstruktionerna och delarna av byggnaden samt inriktas på att åtgärda konstruktionsfelet e.d. som orsakat den sanitära olägenheten. Vid reparationsplaneringen ska man om möjligt använda en planerare som är insatt i reparationer av fukt- och mikrobskador. Planen ska förverkligas så att befintliga och användbara konstruktioner och delar av byggnaden inte rivs i onödan, utan att man genom att dra nytta av dem strävar efter den mest ekonomiska lösningen, som ändå är hållbar och säker på lång sikt. Oplanerade reparationsåtgärder blir ofta så omfattande och dyra att understöd för sanitära olägenheter inte kan beviljas för kostnaderna för dessa åtgärder. Om kommunens byggnadsinspektör inte har bistått hälsoskyddsmyndigheten i arbetet med att utreda omfattningen av skadan som orsakats av den sanitära olägenheten och varför skadan uppstått, begär ARA vid behov ett utlåtande av kommunens byggnadsinspektör om hur ändamålsenlig planen är samt om de reparationsåtgärder och kostnader som ska få understöd. Understöd för sanitära olägenheter beviljas för att avlägsna t.ex. mögel, fuktskada, radongas eller andra faktorer som orsakar hälsoproblem i en bostadsbyggnad eller lägenhet. Understöd beviljas inte för andra reparationer eller ombyggnationer eller för att avlägsna andra brister i syfte att höja bostadens bruks- eller försäljningsvärde. Till sanitära olägenheter räknas inte brister i standarden på bostadens apparatur eller utrustning, t.ex. bristfälliga sanitets- eller tvättrum. Eftersom understödet som beviljas för att avlägsna den sanitära olägenheten är avsett för de kostnader som förorsakas av reparation av fuktskada eller fuktrelaterad skada i fastighetskonstruktionerna, är huvudprincipen att förnyelse av köksutrustning eller motsvarande utrustning eller förnyelse av vatten- och avloppsutrustning inte berättigar till understöd. 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE I enlighet med de författningar som nämns i början av dessa anvisningar ska nedanstående förutsättningar vara uppfyllda för att understödet för sanitära olägenheter ska kunna beviljas. Objektet ska vara en bostadsbyggnad eller lägenhet som används som bostad året runt av bostadens ägare. Användningsområdet fastställs av bygglovet. Reparation av en bostadsbyggnad som länge stått oanvänd eller använts till annat än åretruntbostad stöds inte. 4

5 Understödet är avsett för reparation av en bostad för ett hushåll som på grund av sanitära olägenheter i bostaden utan att själv vara orsak till det råkat i ekonomiska svårigheter eller, om bostaden har blivit obeboelig eller omöjlig att reparera, byggande eller anskaffande av bostad. Den sanitära olägenheten eller den ekonomiska skadan får inte vara självförvållad. Den sanitära olägenheten får inte bero på t.ex. felaktig användning av bostaden, bristfälligt underhåll eller oaktsamhet när bostaden anskaffats. Det innebär att upptäckten av objektets sanitära olägenhet har varit överraskande och oförutsedd för den som ansöker om understödet för sanitära olägenheter. Bedömningen av dessa omständigheter påverkas bl.a. av hur nyligen objektet anskaffades, objektets ålder, hur rimligt det var att upptäcka objektets skick i anskaffningsskedet (köparens granskningsskyldighet) och hur stor andel av köpesumman objektet (bostaden som ska repareras) utgör. Ifall objektet t.ex. redan vid anskaffningen var i dåligt skick och det utgjorde en liten andel av köpesumman, har köparen ofta tagit en medveten risk när han skaffat en dylik bostad och fått ersättning för bostadens brister redan i köpesumman. Om så är fallet beviljas inte understöd. Understödsberättigade åtgärder ska vara ändamålsenliga med beaktande av den uppskattade användningstiden för och behovet av bostaden. Kostnaderna för understödsberättigade åtgärder ska vara skäliga. Understöd kan endast godkännas för åtgärder som är nödvändiga för att reparera sanitära olägenheter som inte vållats av den bidragssökande och vilka inte ska ersättas av bostadens säljare. Understöd beviljas inte för andra ombyggnader eller årliga reparationer av bostadsbyggnaden. För att avgöra huruvida de understödsberättigade är rimliga kan man jämföra dem med kostnadsnivån på orten. Reparationsåtgärder får inte påbörjas innan beslutet om understöd har fattats eller ändamålsenligheten i åtgärderna har godkänts, såvida inte den som beviljar understödet beslutar annorlunda av särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan t.ex. vara att åtgärden är brådskande och nödvändig. Då bör man kontakta kommunen där fastigheten finns. Kommunens tjänsteman konstaterar vid besök att arbetet är brådskande och ger klartecken att påbörja det. Ansökan om understöd ska därefter göras snarast möjligt och utan dröjsmål sändas till ARA. ARA begär eventuella tilläggsutredningar vid behov. Om den nuvarande bostadsbyggnaden på grund av sanitära olägenheter har blivit oduglig som bostad och inte kan repareras får inte byggandet av en ny bostadsbyggnad inledas eller en bostad anskaffas innan ARA har fattat sitt beslut. De kalkylerade reparationskostnaderna för att avlägsna sanitära olägenheter ska uppgå till minst euro. 5

6 Vid reparation eller byggande av en bostad/bostadsfastighet kan de godtagbara kostnaderna för byggmaterial och för installation av fasta anordningar som behövs för arbetet omfatta följande kostnader: o anskaffningskostnader o avgiften för anslutning till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet samt o kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt övervakning av arbetet, o dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete o eller för arbete som har utförts utan ersättning. Vid anskaffning av en bostad kan de godtagbara kostnaderna omfatta bostadens anskaffningspris. För att understödet för sanitära olägenheter ska beviljas för byggande eller anskaffning av bostad krävs dessutom att bostaden där den sanitära olägenheten finns är reparationsoduglig. Huvudprincipen är att en bostad anses var reparationsoduglig när reparation är omöjlig eller inte skulle leda till önskat resultat eller om reparationskostnaderna blir så höga att det inte är motiverat att reparera. I bidragsbeloppet för byggande eller anskaffning av en ny bostad beaktas den förra bostadens storlek och värde utan den sanitära olägenheten samt den maximistorlek för bostaden och de högsta kostnaderna som stöds enligt förordningen om understöd för sanitära olägenheter. Det sökande hushållets storlek samt bygg- och anskaffningskostnaderna för bostäder på orten beaktas också vid bedömningen av godtagbara kostnader. Syftet med det beviljade understödet är att den sökande kan bibehålla samma boendestandard som tidigare. Understöd kan inte beviljas för anskaffning eller byggande av en bostad som har ett högre värde eller en högre boendestandard än den tidigare bostaden. Flera reparations- eller energiunderstöd eller understöd för sanitära olägenheter kan inte beviljas för samma åtgärd om det inte är fråga om särskilda understöd för olika skeden av en och samma åtgärd. Med detta avses att man för att finansiera kostnaderna för ett och samma reparationsarbete kan ansöka om och beviljas endast ett understöd, t.ex. understödet för sanitära olägenheter, men inte ytterligare bidrag utöver detta understöd. Kommunen kan bevilja understöd för undersökning av skicket på en fuktskadad bostad. Ansökningstiden går ut den 27 mars Om tidigare nämnda understöd har beviljats kan understödet för sanitära olägenheter inte berättigas för samma åtgärd (undersökning av skicket). Understöd beviljas inte för den del som den bidragssökande har rätt att få i ersättning t.ex. enligt ett försäkringsavtal eller av säljaren. Även rabatt på köpesumman på grund av brister i objektet när det anskaffades kan anses utgöra ersättning. 6

7 Storleken på de ekonomiska svårigheterna för den sökande bostadsägaren värderas utifrån hushållets förmögenhet, inkomster och utgifter samt andra faktorer som påverkar hushållets situation: 1) Som inkomster beaktas de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet med avdrag för skatter som uppburits genom förskottsuppbörd samt avgifter av skattenatur. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på avtalet om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). 2) Som hushållets utgifter per månad betraktas en utgift som fastställs enligt varje medlem i hushållet på följande sätt: 2) ensamboende eller ensamförsörjare 600 euro 3) andra personer över 18 år 500 euro; samt 4) personer under 18 år 450 euro. Som utgifter beaktas dessutom utgifter för låneskötsel, boende, arbetsresor, dagvård, sjukdom och underhåll samt med dessa jämförbara betydande återkommande utgifter. 3) Vid uppskattning av hushållets förmögenhet beaktas den sammanlagda förmögenheten i hushållet, om inte dess värde är ringa eller om den är nödvändig för att skaffa sig ett rimligt uppehälle genom närings- eller yrkesutövning för någon som hör till hushållet. Den bostad som fungerar som hushållets egen bostad beaktas inte vid uppskattningen av förmögenheten. Vid uppskattning av förmögenheten ska även beaktas sådan betydande förmögenhet som hushållet under de senaste åren har överlåtit utan vederlag. Ifall hushållet har sålt sin förmögenhet till ett lägre än gängse pris, anses överlåtelsen delvis ha skett utan vederlag, och skillnaden mellan det gängse priset och överlåtelsepriset beaktas i bedömningen av förmögenheten. 4) Som andra omständigheter som påverkar förhållandena kan beaktas hushållsmedlemmarnas försämrade hälsotillstånd, omständigheter som äventyrar hälsotillståndet samt med dessa jämförbara andra ogynnsamma förhållanden. För att understödet för sanitära olägenheter ska beviljas för byggande eller anskaffning av bostad krävs utöver tidigare nämnda omständigheter att bostaden där den sanitära olägenheten finns är reparationsoduglig (L 2 1 mom. 3 punkten). Huvudprincipen är att en bostad anses var reparationsoduglig när reparation är omöjlig eller inte skulle leda till önskat resultat eller om reparationskostnaderna blir så höga att det inte är motiverat att reparera. I fråga om en ny bostad ges begränsningar för bostadens maximistorlek och de högsta kostnaderna som understöds i statsrådets förordning (SRf 12 2 och 3 mom.). Sålunda beaktas hushållets storlek samt bygg- och anskaffningskostnaderna för bostäder på orten när de godtagbara kostnaderna bedöms. 7

8 5 UTBETALNING Understödet utbetalas i flera rater i takt med att arbetet framskrider och på basis av de förverkligade kostnaderna (betalda räkningar) på det sätt som närmare beskrivs i stödbeslutet. Egna arbetsinsatser eller arbete utan vederlag kan inte stödas. Om det saknas utredning av hur finansieringen av hela projektet ska ske, betalas understödet i en rat först efter att projektet är klart. Det beviljade understödet kan utbetalas det år det beviljats och under de två följande kalenderåren. Inom den här tidsperioden ska projektet vara färdigt och understödet utbetalt. 6 ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING Grundprincipen är att en bostad eller bostadsbyggnad som stöds bör nyttjas som bostad av den som fått understödet under fem års tid efter att understödet beviljas. Om understödet beviljats för byggande eller anskaffning gäller användningsbegränsningen den byggda eller anskaffade bostaden. Femårsbegränsningen räknas då från den tidpunkt då hushållet kunnat ta i bruk bostaden för boende. 7 ANSÖKNINGSHANDLINGAR VID ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER Ansökningsblanketten är ARA 35 och till den ska följande dokument bifogas: 1) Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om den sanitära olägenheten eller fuktskadorna och orsaken till dessa. 2) Kopia av köpebrevet för fastigheten samt av den bedömning eller undersökning av skicket som gjorts i samband med köpet. Som utredning av säljarens ersättningsansvar ska den sökande utöver köpebrevet och den eventuella undersökningen av skicket som gjordes i samband med köpet, bevisa om den sanitära olägenheten har orsakats av säljarens åtgärder eller uppstått under tiden fastigheten ägdes av säljaren och vilka reparationer säljaren eventuellt har gjort för att undanröja den sanitära olägenheten eller hur mycket säljaren har betalat i ersättning till köparen för en sådan sanitär olägenhet som ska ersättas av säljaren. Utredningen kan till exempel vara ett domstolsbeslut. Det kan också bestå av ett avtal mellan säljaren och köparen som baseras på en undersökning av hälsoskyddsinspektör eller inspektör som kontrollerar skicket, där även säljaren är på plats. I avtalet fastställs säljarens ansvar och skadeståndsbeloppet. 3) Befintliga huvudritningar för objektet (skisser i byggnadstillståndet). 4) Utredningar eller rapporter om kartläggning av skador och fukt hos objektet. Hälsoskyddsmyndigheternas godkännande av pålitlighet, sakkunskap och 8

9 kompetens i de undersökningsmetoder hos den som utför undersökningen ska finnas med. 5) På basis av dessa en reparationsplan med arbetsbeskrivning och ritningar samt kostnadskalkyl för reparationerna med åtgärderna specificerade, upprättade av en planerare som är insatt i reparationer av fukt- och mikrobskador. Kostnadskalkylen ska endast innehålla kostnader orsakade av reparationsåtgärder som är nödvändiga för att undanröja den sanitära olägenheten. Om man samtidigt reparerar byggnaden på annat sätt eller höjer bostadens boendestandard och värde med reparationer, ska man inte redogöra för dessa kostnader i ansökan om understödet för sanitära olägenheter. 6) Vid behov socialmyndigheternas utlåtande. 7) Beskattningsbeslut och den förifyllda specifikationsdelen i skattedeklarationen från senast verkställda beskattning eller beskattningskalkyl för alla personer som ingår i hushållet. 8) Ett intyg från arbetsgivaren över de nuvarande månadsinkomsterna och/eller motsvarande intyg över pensionsinkomster samt olycksfallsersättningar och liknande ersättningar. Brutto- och nettoinkomster ska framgå av intyget. 9) Utredning av hushållets förmögenhet (t.ex. fritidsfastighet, börsaktier, penningplaceringar, andra aktier) i ansökningsblankettens punkt för förmögenhet (= besparingar samt egendom som kan säljas) eller blankett ARA 35L. 10) Fastighetsskattesedel från året innan ansökan gjordes. 11) Utredning av det sökande hushållets skulder: för varje skuld bifogas kreditgivarens intyg av vilket framgår datum då krediten beviljades, kreditens storlek då den beviljades, ändamål, återstående lånebelopp samt de månatliga kostnaderna för skötseln av krediten. 12) Intyg över hushållets regelbundna utgifter såsom kostnader för dagvård, sjukdom och underhåll samt med dem jämförbara betydande och återkommande utgifter. I månadskostnaden för arbetsresor beaktas den resekostnad som godkänns i beskattningen delad med elva. Boendekostnader beaktas enligt grunderna för bostadsstöd och måste således inte utredas i en separat bilaga. 13) Utredning av övriga till saken hörande omständigheter som den sökande önskar hänvisa till. 14) Utredning samt anteckning i punkten Finansiering annan ersättning på ansökningsblanketten om den sökande får eller har fått ersättning från annat håll och till vilket belopp (t.ex. försäkringsersättning och ersättning av säljaren). Intyg över ersättningar ska bifogas ansökan. 15) Finansieringsplanen för reparationskostnaderna. I den ska specificeras all finansiering för objektet (t.ex. också andelen eget arbete och ersättningar). 9

10 Om man avser att finansiera reparationen med lån måste man skaffa ett löfte om kredit från kreditgivaren. Kreditbeloppet, lånetiden, ränteprocenten och de månatliga kostnader som lånet medför ska framgå av löftet. ARA kan även begära in andra nödvändiga utlåtanden av de kommunala myndigheterna (t.ex. byggnadsinspektören). Om man söker understöd för byggande eller anskaffning av bostad på grund av att den sanitära olägenheten i den nuvarande bostaden inte går att reparera, ska utöver ovan nämnda handlingar även följande dokument bifogas: 16) Utredning av en tillförlitlig expert (som innehar både byggnadsteknisk och bostadshygienisk sakkunskap) om att den nuvarande bostaden är reparationsoduglig. 17) Huvudritningar och kostnadskalkyl för nybygget samt kostnadskalkyl över rivningen av den reparationsodugliga bostadsbyggnaden. 18) Fastighetsförmedlarens utredning av egenskaperna (areal, byggår, skick, planritning osv.) hos bostaden som ska anskaffas samt en bedömning av bostadens verkliga värde. 19) Om bostaden som ska repareras kommer att stå på en annan tomt än den reparationsodugliga bostadsbyggnaden, ska man lämna in en kostnadskalkyl över rivningen samt ett köpebrev eller fastighetsförmedlarens bedömning av bostadens verkliga värde. 8 HUR UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER INVERKAR PÅ HUSHÅLLSAVDRAGET I BESKATTNINGEN Understöd som betalats till en fysisk person av statens, kommunens eller något annat offentligt samfunds medel förhindrar hushållsavdrag för underhåll och ombyggnad. Det understöd som en fysisk person får av statens eller kommunens medel för reparation av en bostad betraktas enligt punkten i inkomstskattelagen som skattefri inkomst. Sådana understöd utgör ett hinder för hushållsavdrag för kostnader som härrör från underhåll eller ombyggnad under användningstiden (inkomstskattelagen 127 a 3 mom.). Med användningstid avses här den period under vilken understödet kan betalas (det år understödet beviljats och två därpå följande år). FÖR MER INFORMATION: Kontakta vederbörande kommun eller ARA. Anvisningar och blanketter finns på: > Understöd för undanröjande av sanitär olägenhet 10

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 28.1.2016 Anvisningarna gäller understöd för: installation av ny hiss (hissunderstöd) avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd) Innehåll

Läs mer

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 Reparations- och energiunderstödsanvisning 2014 21.1.2014 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder,

Läs mer

RP 140/2010 rd. olägenheter (1184/2005), nedan reparationsunderstödslagen.

RP 140/2010 rd. olägenheter (1184/2005), nedan reparationsunderstödslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Returneras till följande adress: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, PB 30, Lahtis

Returneras till följande adress: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, PB 30, Lahtis ANSÖKAN OM REPARATIONSBIDRAG Äldre och handikappade Returneras till följande adress: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, PB 30, 15141 Lahtis Vad är ett reparationsunderstöd? Syftet med

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Specialunderstöd för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt år 2018

Specialunderstöd för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt år 2018 BREV 29.11.2017 SMDno-2017-1847 Specialunderstöd för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt år 2018 I 14 i lagen om brandskyddsfonden (306/2003) anges det att för att lagens syfte ska

Läs mer

Specialunderstöd för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt år 2015

Specialunderstöd för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt år 2015 1 BREV 25.11.2014 Regionförvaltningsverken Räddningsverken Ålands landskapsregering Specialunderstöd för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt år 2015 Förfarandet för ansökan om understöd

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

Beskattning av hyresinkomster

Beskattning av hyresinkomster Beskattning av hyresinkomster Bekanta dig med beskattningen av hyresinkomster från bostäder Planerar du att hyra ut din bostad? Hyr du redan ut din bostad? Tänker du upphöra med att hyra ut din bostad?

Läs mer

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut. Sättet på vilket understödet betalas ut anges

Läs mer

Utbetalning av understöd beviljade av STEA

Utbetalning av understöd beviljade av STEA 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets beslut om understöden. Sättet på vilket understödet betalas ut anges i understödsbeslutet. Ifall STEA har bett om

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 Tillämplig lag: Lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter a) Ett uppdragsavtal ska sättas upp skriftligen eller elektroniskt så att uppgifterna inte kan ändras ensidigt och så att

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen)

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i 26 1 4 punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan av bindningar med blanketten för bindningar Statens högsta tjänstemannalednings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016 2020 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) 1 Tillämpningsområde

Läs mer

IFYLLNADSANVISNINGAR TILL BETALNINGSANSÖKAN SOM GÄLLER UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGSPROJEKT. Blnr 3316_anvisning ALLMÄNT

IFYLLNADSANVISNINGAR TILL BETALNINGSANSÖKAN SOM GÄLLER UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGSPROJEKT. Blnr 3316_anvisning ALLMÄNT 1(6) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL BETALNINGSANSÖKAN SOM GÄLLER UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGSPROJEKT EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Läs mer

RP 171/2004 rd. för finansiering av kostnaderna för ändring av användningsändamålet för anstaltsbyggnader

RP 171/2004 rd. för finansiering av kostnaderna för ändring av användningsändamålet för anstaltsbyggnader Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Anvisning om ansökning, beviljande och betalning av energiunderstöd 2011

Anvisning om ansökning, beviljande och betalning av energiunderstöd 2011 Anvisning om ansökning, beviljande och betalning av energiunderstöd 2011 Innehållsförteckning 1 ANSLAG SAMT BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR SOM TILLÄMPAS 3 2 OBJEKT, SÖKANDEN, BEVILJARE, UNDERSTÖDETS STORLEK

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

Lag. om ändring av aravabegränsningslagen

Lag. om ändring av aravabegränsningslagen Lag om ändring av aravabegränsningslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i aravabegränsningslagen (1190/1993) 5 och 8 a, sådana de lyder, 5 i lag 869/2008 och 8 a i lag 20/2007, och ändras 6,

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Investeringsprogrammet för gång och cykling 2019

Investeringsprogrammet för gång och cykling 2019 1 (5) 24.6.2019 Investeringsprogrammet för gång och cykling 2019 Transport- och kommunikationsverket Traficom delar ut statsunderstöd till kommunerna för att främja gång och cykling som ett led i kommunikationsministeriets

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Enligt militärskadelagen. Ändringsarbeten i bostad

Enligt militärskadelagen. Ändringsarbeten i bostad Enligt militärskadelagen Ändringsarbeten i bostad INNEHÅLL 1 FÖRORD 2 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTAD 3 VILKA ÄNDRINGSARBETEN ERSÄTTS? 4 ERSÄTTNINGSBARA GRUNDRENOVERINGSARBETEN 5 HUR ANSÖKER MAN OM ERSÄTTNING?

Läs mer

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och försäljningsställen för drivmedel på landsbygden i hela länet där försörjningen

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

Vetenskapsrådets generella villkor för beviljade medel till forskning och forskningsstödjande verksamhet

Vetenskapsrådets generella villkor för beviljade medel till forskning och forskningsstödjande verksamhet Vetenskapsrådets generella villkor för beviljade medel till forskning och forskningsstödjande verksamhet Villkoren har fastställts av Vetenskapsrådet den 17 december 2018. Villkoren gäller för beviljade

Läs mer

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten.

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. FRÅGA 1 a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. b) Den ansvariga föreståndaren är skyldig att se till att god förmedlingssed iakttas och att verksamheten

Läs mer

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Föreningsbidrag Regler och anvisningar KFN 6, 11.02.2014 VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt om föreningsbidrag... 3 Ändamål för vilka bidrag inte beviljas Målsättning

Läs mer

ANVISNING OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I HANDIKAPPSERVICELAGEN FR.O.M

ANVISNING OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I HANDIKAPPSERVICELAGEN FR.O.M 14.12.2011 169 Bilaga 3 OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I HANDIKAPPSERVICELAGEN FR.O.M. 1.1.2012 Gäller: fr.o.m. 1.1.2012 tills vidare 1. Allmänt om anslagsbundna stödåtgärder och

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av belöppet av grundla ggande utkömststö d

Anvisningar fö r bera kning av belöppet av grundla ggande utkömststö d Anvisningar fö r bera kning av belöppet av grundla ggande utkömststö d Innehållsförteckning Beräkning av grundläggande utkomststöd Inkomster Boendeutgifter Utgifter Uppskattning av det grundläggande utkomststödets

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidrag Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Bidraget är personligt och kan sökas

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

FRITIDSKANSLI FÖRENINGSBIDRAG

FRITIDSKANSLI FÖRENINGSBIDRAG FRITIDSKANSLI FÖRENINGSBIDRAG Anvisningar och regler FRI 6, 06.02.2018 1(8) Innehållsförteckning 1. Allmänt om föreningsbidrag 3 1.1. Föreningsbidragets bidragsformer 1.2. Målsättning 1.3. Ändamål för

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 A) Nej, det får den inte. Att betala arvode för ett tips som leder till att ett uppdragsavtal ingås och till att förmedlingsarvode betalas är enligt 2 kap. 1 i konsumentskyddslagen marknadsföring

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV EGENDOMSFÖRTECKNING ALLMÄNT Intressebevakaren ska inom tre månader från det att uppdraget har börjat lämna en förteckning över huvudmannens medel och skulder till magistraten.

Läs mer

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå:

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå: mars 2003 fakta OM BOSTADSRENOVERINGAR För att en bostadsrenovering ska lyckas behövs omsorgsfull planering, vid behov med utomstående sakkunnigas hjälp. En del av planeringen är att ordna med finansieringen.

Läs mer

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond 1 Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond c/o Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max 4 480 kr per

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Semester- eller rekreationsverksamhet understöds i huvudsak inte som anpassningsträning.

Semester- eller rekreationsverksamhet understöds i huvudsak inte som anpassningsträning. ANVISNING OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I LAGEN OM SERVICE OCH STÖD PÅ GRUND AV HANDIKAPP Askola, Borgå, Lappträsk och Lovisa Gäller tills vidare fr.o.m. 1.11.2015 Innehåll 1. Allmänt

Läs mer

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida.

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Sektion A: Uppgifter

Läs mer

ANVISNING TILL KOMMUNERNA FÖR ANSÖKAN OM BONUSPENG SOM BETALAS UTIFRÅN BESLUT OM KOMMUNPLATSER SOM FATTATS Ansökningstid

ANVISNING TILL KOMMUNERNA FÖR ANSÖKAN OM BONUSPENG SOM BETALAS UTIFRÅN BESLUT OM KOMMUNPLATSER SOM FATTATS Ansökningstid Anvisning till kommunerna 1/6 16.10.2018 Sylvia/Bonuspeng/Anvisning/2018 ANVISNING TILL KOMMUNERNA FÖR ANSÖKAN OM BONUSPENG SOM BETALAS UTIFRÅN BESLUT OM KOMMUNPLATSER SOM FATTATS 2018 Ansökningstid 1.1

Läs mer

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd 1 Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Ansökan Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max

Läs mer

Information om. statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Bild

Information om. statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Bild Information om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Bild I denna informationsbroschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka bidrag, vilka åtgärder som är bidragsberättigade

Läs mer

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier beviljande av understöd och stipendier Träder i kraft 1.1.2018 Godkänt av Stadsstyrelsen 11.12.2017 VD/10147/02.03.01.03/2017 2/8 INNEHÅLL ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV STADENS UNDERSTÖD... 3 Tillämpningsområde

Läs mer

Stiftelsen Ernst Wallins fond för understöd åt Pauvres Honteux

Stiftelsen Ernst Wallins fond för understöd åt Pauvres Honteux Stiftelsen Ernst Wallins fond för understöd åt Pauvres Honteux Ansökan skall ha inkommit senast den 31 december till: Stiftelsen Ernst Wallins fond för understöd åt Pauvres Honteux SEB Stiftelser 405 04

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag. För ett självständigt liv i ditt hem

Bostadsanpassningsbidrag. För ett självständigt liv i ditt hem Bostadsanpassningsbidrag För ett självständigt liv i ditt hem Anpassa bostaden För att kunna klara av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien kan du

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 152/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL För att förverkliga den nationella

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD

RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD Bo 1 2004 RÄNTESTÖD FÖR LÅN TILL ÄGARBOSTAD 1. VAD ÄR ETT RÄNTESTÖDSLÅN? Räntestödslån är ett lån som stödtagaren lyfter från ett kreditinstitut (bank, försäkringsbolag eller liknande) och på vilket landskapsregeringen

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

SMDno-2018-1829 29.11.2018 Mindre understöd till avtalsbrandkårer (under 12 500 ) Mindre understöd till avtalsbrandkårer är avsedda för sådana frivilliga brandkårer, anstaltsbrandkårer, industribrandkårer,

Läs mer

Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk

Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk Ansökan - Utbetalning av stöd 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö Ansökan om utbetalning av stöd till Nokås eller Ädellövskogsbruk På den här blanketten

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga

Läs mer

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, 1992:1574). Bidraget är personligt

Läs mer

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED 1.8.2018 1 SMÅBARNSPEDAGOGIK Grunder för bestämmande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken För sådan småbarnspedagogik som ordnas

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering Svensk författningssamling 2005:1089 t.o.m. SFS 2017:938 SFS nr: 2005:1089 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2005-12-08

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 Ett uppdragsavtal ska sättas upp skriftligen eller elektroniskt, och på ett sådant sätt att avtalsvillkoren inte kan ändras ensidigt. Uppdragsgivaren ska ha tillgång till avtalsvillkoren också

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 Lag om stöd för nyskiften Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna

Läs mer

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Ärende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

Villkor och begränsningar för allmänt understöd

Villkor och begränsningar för allmänt understöd ANVISNING 1 (5) Villkor och begränsningar för allmänt understöd Allmänt Statsunderstöd kan beviljas som allmänt understöd eller som specialunderstöd. Allmänt understöd kan beviljas för mottagarens verksamhet

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet; SFS 2005:205 Utkom

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter Denna anvisning tillämpas på STEA:s understöd som beviljas den 1 januari 2017 eller senare. På penningautomatunderstöd som beviljats före 2017 tillämpas de bestämmelser och anvisningar som gällde vid tidpunkten

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond 1 Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond c/o Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max 4 550 kr per

Läs mer

1. Syfte och omfattning

1. Syfte och omfattning 1 (6) BILAGA 3 RIKTLINJE Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS (KBH) 1. Syfte och omfattning 1.1 Kommunalt bostadsbidrag

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 1 3 mom., 2 2 mom., 7 1 4 och 7 mom., 8 3 mom., 32, 34 a och 49,

Läs mer

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Texten i dessa handläggningsrutiner för bostadsanpassningsbidrag följer

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Information kring Bostadsanpassningsbidrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Information kring Bostadsanpassningsbidrag Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Information kring Bostadsanpassningsbidrag Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Kungsgatan 41 71130 Lindesberg Vad är bostadsanpassningsbidrag? Du som har en bestående

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer