Anvisningar för ansökan om understöd för sanitära olägenheter 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ansökan om understöd för sanitära olägenheter 2014"

Transkript

1 Anvisningar för ansökan om understöd för sanitära olägenheter

2 Innehåll 1 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER ANSÖKNINGSFÖRFARANDE KONSTATERANDE AV DEN SANITÄRA OLÄGENHETEN, REPARATIONSPLAN OCH KOSTNADSKALKYL FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE UTBETALNING ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING ANSÖKNINGSHANDLINGAR VID ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER HUR UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER INVERKAR PÅ HUSHÅLLSAVDRAGET I BESKATTNINGEN

3 1 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER Vid beviljandet av reparationsunderstöd år 2014 tillämpas lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005), statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (128/2006) och statsunderstödslagen (688/2001). 2 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Understöd söks med blanketten ARA 35. Ansökningstiden är fortlöpande. Understöd beviljas inom ramen för de anslag som står till förfogande och efter prövning av ARA, som är statsbidragsmyndighet. Understödet för sanitära olägenheter är ett sekundärt understöd och om den bidragssökande har rätt att få ersättning för kostnaderna med stöd av ett försäkringsavtal, ett annat avtal, lagstiftning eller annan motsvarande grund, ska ansökan lämnas till ARA först efter att det primära ersättningsansvaret har avgjorts. Till den ifyllda ansökan bifogas de utlåtanden och utredningar som nämns i förteckningen över handlingar. Om orsaken till den sanitära olägenheten och övriga beskrivningar av olägenheten inte ryms på ansökningsblanketten kan den sökande göra en fri formulering av utredningen och skicka den som en bilaga till ansökan. Ansökan med bilagor sänds till den kommun där fastigheten är belägen. Kommunen ser till att ARA får ansökningshandlingarna jämte kommunens utlåtanden. Kommunen kan sända de bilagor som den får in i efterhand till ARA eller så begär ARA de saknade bilagorna av den sökande. Understödets belopp uppgår till högst 70 % av de kostnader som ARA godkänt. Eftersom ARA måste fatta sina beslut på basis av handlingarna, är det mycket viktigt att ansökan jämte bilagor har utformats så fullständigt och tydligt som möjligt. Begäran om ytterligare utredningar i efterhand förlänger behandlingstiden. 3 KONSTATERANDE AV DEN SANITÄRA OLÄGENHETEN, REPARATIONSPLAN OCH KOSTNADSKALKYL För att utreda den sanitära olägenheten i bostaden ska den sökande av understödet för sanitära olägenheter förse ARA med ett protokoll upprättat av hälsoskyddsmyndigheten i enlighet med 17 i hälsoskyddsförordningen (1280/1994). Den konstaterade sanitära olägenheten ska framgå av protokollet liksom hur den är relaterad till det förfarande eller den åtgärd som har konstaterats vara orsaken till den sanitära olägenheten. Vid behov kan hälsoskyddsmyndigheten bistås av kommunens byggnadsinspektör eller en sakkunnig på området med undersökningsmetoder vars pålitlighet, sakkunnighet och kompetens har godkänts av hälsoskyddsmyndigheterna. Inspektören eller den sakkunnige utreder omfattningen av skadan av den sanitära olägenheten och orsaken till skadan. 3

4 Utöver hälsoskyddsmyndighetens protokoll ska den sökande av understödet för sanitära olägenheter förse ARA med en reparationsplan för hur den sanitära olägenheten kan undanröjas. Planen upprättas av kommunens byggnadsinspektör eller tidigare nämnda sakkunniga inom området. Reparationsplanen ska innehålla en arbetsbeskrivning, ritningar och en kostnadskalkyl. I kostnadskalkylen ska arbetet och materialet specificeras per åtgärd. Eventuella avgifter till hälsoskyddsmyndigheten och andra kostnader som uppstått av arbetet med reparationsplanen ska anges separat i kostnadskalkylen. Reparationsåtgärderna ska gälla reparation eller förnyelse av de skadade konstruktionerna och delarna av byggnaden samt inriktas på att åtgärda konstruktionsfelet e.d. som orsakat den sanitära olägenheten. Vid reparationsplaneringen ska man om möjligt använda en planerare som är insatt i reparationer av fukt- och mikrobskador. Planen ska förverkligas så att befintliga och användbara konstruktioner och delar av byggnaden inte rivs i onödan, utan att man genom att dra nytta av dem strävar efter den mest ekonomiska lösningen, som ändå är hållbar och säker på lång sikt. Oplanerade reparationsåtgärder blir ofta så omfattande och dyra att understöd för sanitära olägenheter inte kan beviljas för kostnaderna för dessa åtgärder. Om kommunens byggnadsinspektör inte har bistått hälsoskyddsmyndigheten i arbetet med att utreda omfattningen av skadan som orsakats av den sanitära olägenheten och varför skadan uppstått, begär ARA vid behov ett utlåtande av kommunens byggnadsinspektör om hur ändamålsenlig planen är samt om de reparationsåtgärder och kostnader som ska få understöd. Understöd för sanitära olägenheter beviljas för att avlägsna t.ex. mögel, fuktskada, radongas eller andra faktorer som orsakar hälsoproblem i en bostadsbyggnad eller lägenhet. Understöd beviljas inte för andra reparationer eller ombyggnationer eller för att avlägsna andra brister i syfte att höja bostadens bruks- eller försäljningsvärde. Till sanitära olägenheter räknas inte brister i standarden på bostadens apparatur eller utrustning, t.ex. bristfälliga sanitets- eller tvättrum. Eftersom understödet som beviljas för att avlägsna den sanitära olägenheten är avsett för de kostnader som förorsakas av reparation av fuktskada eller fuktrelaterad skada i fastighetskonstruktionerna, är huvudprincipen att förnyelse av köksutrustning eller motsvarande utrustning eller förnyelse av vatten- och avloppsutrustning inte berättigar till understöd. 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE I enlighet med de författningar som nämns i början av dessa anvisningar ska nedanstående förutsättningar vara uppfyllda för att understödet för sanitära olägenheter ska kunna beviljas. Objektet ska vara en bostadsbyggnad eller lägenhet som används som bostad året runt av bostadens ägare. Användningsområdet fastställs av bygglovet. Reparation av en bostadsbyggnad som länge stått oanvänd eller använts till annat än åretruntbostad stöds inte. 4

5 Understödet är avsett för reparation av en bostad för ett hushåll som på grund av sanitära olägenheter i bostaden utan att själv vara orsak till det råkat i ekonomiska svårigheter eller, om bostaden har blivit obeboelig eller omöjlig att reparera, byggande eller anskaffande av bostad. Den sanitära olägenheten eller den ekonomiska skadan får inte vara självförvållad. Den sanitära olägenheten får inte bero på t.ex. felaktig användning av bostaden, bristfälligt underhåll eller oaktsamhet när bostaden anskaffats. Det innebär att upptäckten av objektets sanitära olägenhet har varit överraskande och oförutsedd för den som ansöker om understödet för sanitära olägenheter. Bedömningen av dessa omständigheter påverkas bl.a. av hur nyligen objektet anskaffades, objektets ålder, hur rimligt det var att upptäcka objektets skick i anskaffningsskedet (köparens granskningsskyldighet) och hur stor andel av köpesumman objektet (bostaden som ska repareras) utgör. Ifall objektet t.ex. redan vid anskaffningen var i dåligt skick och det utgjorde en liten andel av köpesumman, har köparen ofta tagit en medveten risk när han skaffat en dylik bostad och fått ersättning för bostadens brister redan i köpesumman. Om så är fallet beviljas inte understöd. Understödsberättigade åtgärder ska vara ändamålsenliga med beaktande av den uppskattade användningstiden för och behovet av bostaden. Kostnaderna för understödsberättigade åtgärder ska vara skäliga. Understöd kan endast godkännas för åtgärder som är nödvändiga för att reparera sanitära olägenheter som inte vållats av den bidragssökande och vilka inte ska ersättas av bostadens säljare. Understöd beviljas inte för andra ombyggnader eller årliga reparationer av bostadsbyggnaden. För att avgöra huruvida de understödsberättigade är rimliga kan man jämföra dem med kostnadsnivån på orten. Reparationsåtgärder får inte påbörjas innan beslutet om understöd har fattats eller ändamålsenligheten i åtgärderna har godkänts, såvida inte den som beviljar understödet beslutar annorlunda av särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan t.ex. vara att åtgärden är brådskande och nödvändig. Då bör man kontakta kommunen där fastigheten finns. Kommunens tjänsteman konstaterar vid besök att arbetet är brådskande och ger klartecken att påbörja det. Ansökan om understöd ska därefter göras snarast möjligt och utan dröjsmål sändas till ARA. ARA begär eventuella tilläggsutredningar vid behov. Om den nuvarande bostadsbyggnaden på grund av sanitära olägenheter har blivit oduglig som bostad och inte kan repareras får inte byggandet av en ny bostadsbyggnad inledas eller en bostad anskaffas innan ARA har fattat sitt beslut. De kalkylerade reparationskostnaderna för att avlägsna sanitära olägenheter ska uppgå till minst euro. 5

6 Vid reparation eller byggande av en bostad/bostadsfastighet kan de godtagbara kostnaderna för byggmaterial och för installation av fasta anordningar som behövs för arbetet omfatta följande kostnader: o anskaffningskostnader o avgiften för anslutning till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet samt o kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt övervakning av arbetet, o dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete o eller för arbete som har utförts utan ersättning. Vid anskaffning av en bostad kan de godtagbara kostnaderna omfatta bostadens anskaffningspris. För att understödet för sanitära olägenheter ska beviljas för byggande eller anskaffning av bostad krävs dessutom att bostaden där den sanitära olägenheten finns är reparationsoduglig. Huvudprincipen är att en bostad anses var reparationsoduglig när reparation är omöjlig eller inte skulle leda till önskat resultat eller om reparationskostnaderna blir så höga att det inte är motiverat att reparera. I bidragsbeloppet för byggande eller anskaffning av en ny bostad beaktas den förra bostadens storlek och värde utan den sanitära olägenheten samt den maximistorlek för bostaden och de högsta kostnaderna som stöds enligt förordningen om understöd för sanitära olägenheter. Det sökande hushållets storlek samt bygg- och anskaffningskostnaderna för bostäder på orten beaktas också vid bedömningen av godtagbara kostnader. Syftet med det beviljade understödet är att den sökande kan bibehålla samma boendestandard som tidigare. Understöd kan inte beviljas för anskaffning eller byggande av en bostad som har ett högre värde eller en högre boendestandard än den tidigare bostaden. Flera reparations- eller energiunderstöd eller understöd för sanitära olägenheter kan inte beviljas för samma åtgärd om det inte är fråga om särskilda understöd för olika skeden av en och samma åtgärd. Med detta avses att man för att finansiera kostnaderna för ett och samma reparationsarbete kan ansöka om och beviljas endast ett understöd, t.ex. understödet för sanitära olägenheter, men inte ytterligare bidrag utöver detta understöd. Kommunen kan bevilja understöd för undersökning av skicket på en fuktskadad bostad. Ansökningstiden går ut den 27 mars Om tidigare nämnda understöd har beviljats kan understödet för sanitära olägenheter inte berättigas för samma åtgärd (undersökning av skicket). Understöd beviljas inte för den del som den bidragssökande har rätt att få i ersättning t.ex. enligt ett försäkringsavtal eller av säljaren. Även rabatt på köpesumman på grund av brister i objektet när det anskaffades kan anses utgöra ersättning. 6

7 Storleken på de ekonomiska svårigheterna för den sökande bostadsägaren värderas utifrån hushållets förmögenhet, inkomster och utgifter samt andra faktorer som påverkar hushållets situation: 1) Som inkomster beaktas de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet med avdrag för skatter som uppburits genom förskottsuppbörd samt avgifter av skattenatur. Som inkomst räknas inte bostadsbidrag eller de inkomster som nämns i 1 i bostadsbidragsförordningen (949/1993) och inte heller det vårdarvode som baserar sig på avtalet om vård av närstående som avses i 8 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). 2) Som hushållets utgifter per månad betraktas en utgift som fastställs enligt varje medlem i hushållet på följande sätt: 2) ensamboende eller ensamförsörjare 600 euro 3) andra personer över 18 år 500 euro; samt 4) personer under 18 år 450 euro. Som utgifter beaktas dessutom utgifter för låneskötsel, boende, arbetsresor, dagvård, sjukdom och underhåll samt med dessa jämförbara betydande återkommande utgifter. 3) Vid uppskattning av hushållets förmögenhet beaktas den sammanlagda förmögenheten i hushållet, om inte dess värde är ringa eller om den är nödvändig för att skaffa sig ett rimligt uppehälle genom närings- eller yrkesutövning för någon som hör till hushållet. Den bostad som fungerar som hushållets egen bostad beaktas inte vid uppskattningen av förmögenheten. Vid uppskattning av förmögenheten ska även beaktas sådan betydande förmögenhet som hushållet under de senaste åren har överlåtit utan vederlag. Ifall hushållet har sålt sin förmögenhet till ett lägre än gängse pris, anses överlåtelsen delvis ha skett utan vederlag, och skillnaden mellan det gängse priset och överlåtelsepriset beaktas i bedömningen av förmögenheten. 4) Som andra omständigheter som påverkar förhållandena kan beaktas hushållsmedlemmarnas försämrade hälsotillstånd, omständigheter som äventyrar hälsotillståndet samt med dessa jämförbara andra ogynnsamma förhållanden. För att understödet för sanitära olägenheter ska beviljas för byggande eller anskaffning av bostad krävs utöver tidigare nämnda omständigheter att bostaden där den sanitära olägenheten finns är reparationsoduglig (L 2 1 mom. 3 punkten). Huvudprincipen är att en bostad anses var reparationsoduglig när reparation är omöjlig eller inte skulle leda till önskat resultat eller om reparationskostnaderna blir så höga att det inte är motiverat att reparera. I fråga om en ny bostad ges begränsningar för bostadens maximistorlek och de högsta kostnaderna som understöds i statsrådets förordning (SRf 12 2 och 3 mom.). Sålunda beaktas hushållets storlek samt bygg- och anskaffningskostnaderna för bostäder på orten när de godtagbara kostnaderna bedöms. 7

8 5 UTBETALNING Understödet utbetalas i flera rater i takt med att arbetet framskrider och på basis av de förverkligade kostnaderna (betalda räkningar) på det sätt som närmare beskrivs i stödbeslutet. Egna arbetsinsatser eller arbete utan vederlag kan inte stödas. Om det saknas utredning av hur finansieringen av hela projektet ska ske, betalas understödet i en rat först efter att projektet är klart. Det beviljade understödet kan utbetalas det år det beviljats och under de två följande kalenderåren. Inom den här tidsperioden ska projektet vara färdigt och understödet utbetalt. 6 ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING Grundprincipen är att en bostad eller bostadsbyggnad som stöds bör nyttjas som bostad av den som fått understödet under fem års tid efter att understödet beviljas. Om understödet beviljats för byggande eller anskaffning gäller användningsbegränsningen den byggda eller anskaffade bostaden. Femårsbegränsningen räknas då från den tidpunkt då hushållet kunnat ta i bruk bostaden för boende. 7 ANSÖKNINGSHANDLINGAR VID ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER Ansökningsblanketten är ARA 35 och till den ska följande dokument bifogas: 1) Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om den sanitära olägenheten eller fuktskadorna och orsaken till dessa. 2) Kopia av köpebrevet för fastigheten samt av den bedömning eller undersökning av skicket som gjorts i samband med köpet. Som utredning av säljarens ersättningsansvar ska den sökande utöver köpebrevet och den eventuella undersökningen av skicket som gjordes i samband med köpet, bevisa om den sanitära olägenheten har orsakats av säljarens åtgärder eller uppstått under tiden fastigheten ägdes av säljaren och vilka reparationer säljaren eventuellt har gjort för att undanröja den sanitära olägenheten eller hur mycket säljaren har betalat i ersättning till köparen för en sådan sanitär olägenhet som ska ersättas av säljaren. Utredningen kan till exempel vara ett domstolsbeslut. Det kan också bestå av ett avtal mellan säljaren och köparen som baseras på en undersökning av hälsoskyddsinspektör eller inspektör som kontrollerar skicket, där även säljaren är på plats. I avtalet fastställs säljarens ansvar och skadeståndsbeloppet. 3) Befintliga huvudritningar för objektet (skisser i byggnadstillståndet). 4) Utredningar eller rapporter om kartläggning av skador och fukt hos objektet. Hälsoskyddsmyndigheternas godkännande av pålitlighet, sakkunskap och 8

9 kompetens i de undersökningsmetoder hos den som utför undersökningen ska finnas med. 5) På basis av dessa en reparationsplan med arbetsbeskrivning och ritningar samt kostnadskalkyl för reparationerna med åtgärderna specificerade, upprättade av en planerare som är insatt i reparationer av fukt- och mikrobskador. Kostnadskalkylen ska endast innehålla kostnader orsakade av reparationsåtgärder som är nödvändiga för att undanröja den sanitära olägenheten. Om man samtidigt reparerar byggnaden på annat sätt eller höjer bostadens boendestandard och värde med reparationer, ska man inte redogöra för dessa kostnader i ansökan om understödet för sanitära olägenheter. 6) Vid behov socialmyndigheternas utlåtande. 7) Beskattningsbeslut och den förifyllda specifikationsdelen i skattedeklarationen från senast verkställda beskattning eller beskattningskalkyl för alla personer som ingår i hushållet. 8) Ett intyg från arbetsgivaren över de nuvarande månadsinkomsterna och/eller motsvarande intyg över pensionsinkomster samt olycksfallsersättningar och liknande ersättningar. Brutto- och nettoinkomster ska framgå av intyget. 9) Utredning av hushållets förmögenhet (t.ex. fritidsfastighet, börsaktier, penningplaceringar, andra aktier) i ansökningsblankettens punkt för förmögenhet (= besparingar samt egendom som kan säljas) eller blankett ARA 35L. 10) Fastighetsskattesedel från året innan ansökan gjordes. 11) Utredning av det sökande hushållets skulder: för varje skuld bifogas kreditgivarens intyg av vilket framgår datum då krediten beviljades, kreditens storlek då den beviljades, ändamål, återstående lånebelopp samt de månatliga kostnaderna för skötseln av krediten. 12) Intyg över hushållets regelbundna utgifter såsom kostnader för dagvård, sjukdom och underhåll samt med dem jämförbara betydande och återkommande utgifter. I månadskostnaden för arbetsresor beaktas den resekostnad som godkänns i beskattningen delad med elva. Boendekostnader beaktas enligt grunderna för bostadsstöd och måste således inte utredas i en separat bilaga. 13) Utredning av övriga till saken hörande omständigheter som den sökande önskar hänvisa till. 14) Utredning samt anteckning i punkten Finansiering annan ersättning på ansökningsblanketten om den sökande får eller har fått ersättning från annat håll och till vilket belopp (t.ex. försäkringsersättning och ersättning av säljaren). Intyg över ersättningar ska bifogas ansökan. 15) Finansieringsplanen för reparationskostnaderna. I den ska specificeras all finansiering för objektet (t.ex. också andelen eget arbete och ersättningar). 9

10 Om man avser att finansiera reparationen med lån måste man skaffa ett löfte om kredit från kreditgivaren. Kreditbeloppet, lånetiden, ränteprocenten och de månatliga kostnader som lånet medför ska framgå av löftet. ARA kan även begära in andra nödvändiga utlåtanden av de kommunala myndigheterna (t.ex. byggnadsinspektören). Om man söker understöd för byggande eller anskaffning av bostad på grund av att den sanitära olägenheten i den nuvarande bostaden inte går att reparera, ska utöver ovan nämnda handlingar även följande dokument bifogas: 16) Utredning av en tillförlitlig expert (som innehar både byggnadsteknisk och bostadshygienisk sakkunskap) om att den nuvarande bostaden är reparationsoduglig. 17) Huvudritningar och kostnadskalkyl för nybygget samt kostnadskalkyl över rivningen av den reparationsodugliga bostadsbyggnaden. 18) Fastighetsförmedlarens utredning av egenskaperna (areal, byggår, skick, planritning osv.) hos bostaden som ska anskaffas samt en bedömning av bostadens verkliga värde. 19) Om bostaden som ska repareras kommer att stå på en annan tomt än den reparationsodugliga bostadsbyggnaden, ska man lämna in en kostnadskalkyl över rivningen samt ett köpebrev eller fastighetsförmedlarens bedömning av bostadens verkliga värde. 8 HUR UNDERSTÖD FÖR SANITÄRA OLÄGENHETER INVERKAR PÅ HUSHÅLLSAVDRAGET I BESKATTNINGEN Understöd som betalats till en fysisk person av statens, kommunens eller något annat offentligt samfunds medel förhindrar hushållsavdrag för underhåll och ombyggnad. Det understöd som en fysisk person får av statens eller kommunens medel för reparation av en bostad betraktas enligt punkten i inkomstskattelagen som skattefri inkomst. Sådana understöd utgör ett hinder för hushållsavdrag för kostnader som härrör från underhåll eller ombyggnad under användningstiden (inkomstskattelagen 127 a 3 mom.). Med användningstid avses här den period under vilken understödet kan betalas (det år understödet beviljats och två därpå följande år). FÖR MER INFORMATION: Kontakta vederbörande kommun eller ARA. Anvisningar och blanketter finns på: > Understöd för undanröjande av sanitär olägenhet 10