RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE"

Transkript

1 RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund rf (nedan Sjuksköterskeförbundet) om hur de ersättningar för sjukvårdskostnader som enligt sjukförsäkringslagen tillkommer personer som är försäkrade i Finland ska betalas direkt till serviceproducenterna. Förutom personer som är sjukförsäkrade i Finland (nedan kunder) gäller avtalet sådana persongrupper som enligt FPA:s separata anvisning har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader trots att de inte är sjukförsäkrade i Finland. Vad som nedan konstateras om kunder tillämpas också på de ovan nämnda persongrupper som anges särskilt av FPA. Avtalet gäller, med nedan nämnda begränsningar, behandlingar som ges av sjukskötare. Vid beviljandet av ersättning och handläggningen av ersättningsärenden iakttas gällande bestämmelser, FPA:s anvisningar och förfarandet nedan. ANSLUTNING TILL AVTALET 1.1 En serviceproducent som är medlem i Sjuksköterskeförbundet kan ansluta sig till det av intresseorganisationen undertecknade avtalet genom att ingå ett avtal enligt bilaga 1 med det av FPA:s försäkringsdistrikt där serviceproducentens verksamhetsort finns eller med ett annat särskilt avtalat FPA-försäkringsdistrikt. 1.2 Med serviceproducent avses i detta avtal a) en sjukskötare som arbetar som självständig yrkesutövare b) en av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsmyndigheten (nedan tillståndsmyndigheten) godkänd verksamhetsenhet som tillhandahåller privata hälso- och sjukvårdstjänster inom området sjukskötartjänster. En sjukskötare som är självständig yrkesutövare kan ansluta sig till ett avtal som ingåtts av en serviceproducent som innehar tillstånd. Sjukskötaren kan då inte ha eget avtal om serviceproduktion inom samma verksamhetsenhet. 1.3 Serviceproducenten förbinder sig att vid behov lämna FPA:s försäkringsdistrikt uppgifter om de sjukskötare som har mottagning såsom självständiga yrkesutövare. 1.4 Om verksamheten eller uppgifterna rörande serviceproducenten ändras ska serviceproducenten informera det försäkringsdistrikt med vilket avtalet har ingåtts.

2 2 1.5 En sjukskötare som är självständig yrkesutövare och arbetar vid fler än en mottagning ingår avtal endast med ett av FPA:s försäkringsdistrikt. Yrkesutövaren ska för försäkringsdistriktet uppge alla mottagningar där han eller hon tillämpar direktersättningsförfarande. BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE TILLÄMPNINGEN AV AVTALET 2.1 Avtalet gäller inte vård som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, lagen om yrkessjukdomar eller lagen om olycksfallsförsäkring när kunden har fått ett beslut om ersättning från försäkringsbolaget. 2.2 Avtalet gäller inte vård som kommunen skaffar av serviceproducenten enligt 4 i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården. SERVICEPRODUCENTENS UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER 3.1 Serviceproducenten ska i samband med besök i enlighet med direktersättningsavtalet kontrollera att kunden har ett sjukförsäkringskort (FPA-kort eller identitetskort med sjukförsäkringsuppgifter) som visar att kunden omfattas av sjukförsäkringen I fråga om kunder som inte är sjukförsäkrade i Finland ska serviceproducenten kontrollera kundens rätt till direktersättning i det dokument som FPA har utfärdat för detta ändamål. De dokument som ger rätt till direktersättning fastställs i separata anvisningar av FPA. 3.2 Serviceproducenten uppbär av kunden skillnaden mellan priset på sjukvårdsåtgärden och ersättningen enligt sjukförsäkringslagen. Av kvittot till kunden ska framgå sjukskötarens eller serviceproducentens namn, det totala priset för tjänsterna, ersättningen enligt sjukförsäkringslagen, kundens självriskandel och betalningsdatum. Dessutom ska kostnader som inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen framgå av kvittot. 3.3 Serviceproducenten bestämmer storleken på det arvode kunden ska betala. Vid beräkningen av sjukförsäkringsersättningen tillämpar serviceproducenten gällande taxor som fastställts av FPA. FPA:s försäkringsdistrikt ger serviceproducenten anvisningar om tillämpningen av taxorna och om ersättningsförfarandet. Om ersättningsgrunderna ändras meddelar FPA:s hälsoavdelning serviceproducenten detta så snart som möjligt.

3 3 3.4 Ersättningen till serviceproducenten beräknas utgående från det pris serviceproducenten tagit ut av kunden, dock högst utgående från beloppet enligt taxan. Om serviceproducenten beviljar kunden rabatt, används det nedsatta priset som uttaget pris då ersättningen beräknas. 3.5 Serviceproducenten förbinder sig att inte utnyttja direktersättningsförfarandet som konkurrensmedel så att det främjar skadlig konkurrens. Reklam och annonser ska utvisa totalpriset för tjänsterna. REDOVISNING 4. Serviceproducenten ska lämna redovisning på en blankett inom två månader från det att servicen getts. Ersättning söks på FPA:s blanketter för undersöknings-/behandlingsordination och redovisning eller på motsvarande blanketter som godkänts av FPA. Redovisningen med bilagor inlämnas till det försäkringsdistrikt med vilket serviceproducenten ingått avtalet. På redovisningsblanketten antecknas den dag då självriskandelen betalats eller den dag som är förfallodag för en utgiven giroblankett. Den som har gjort upp redovisningen ska underteckna blanketten. RÄTTELSE AV FEL I REDOVISNINGAR OCH ERSÄTTNINGAR När ett fel upptäcks innan en redovisning godkänns 5.1 Om serviceproducenten upptäcker ett fel i en redovisning efter att den levererats ska serviceproducenten skriftligen underrätta försäkringsdistriktet om felet. Om man vid försäkringsdistriktet upptäcker ett fel i en redovisning i samband med behandlingen av den ber försäkringsdistriktet serviceproducenten om en utredning rörande felet. På basis av utredningen avgör försäkringsdistriktet den ansökan det gäller och betalar den ersättning som utges enligt sjukförsäkringslagen till serviceproducenten. När ett fel upptäcks efter att ersättning betalats ut 5.2 Om en större ersättning än vad kunden haft rätt till har betalats till serviceproducenten ska denne återbetala det överbetalda beloppet till försäkringsdistriktet. Ifall serviceproducenten inte återbetalar beloppet återkrävs det av kunden. I sådana fall då en kund inte är försäkrad enligt sjukförsäkringslagen, även om han visat upp ett sjukförsäkringskort för serviceproducenten, eller då en kund inte är berättigad till ersättning enligt sjukförsäkringslagen på grund av att han vårdas på en offentlig vårdinrättning riktas de rättelseåtgärder som vidtas på grund av den felaktiga utbetalningen mot den person som har fått servicen. Om den ersättning som har betalats till serviceproducenten har varit mindre än vad kunden haft rätt till betalas mellanskillnaden direkt till kunden.

4 4 BETALNING AV SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN 6.1 På basis av serviceproducentens redovisning betalar FPA:s försäkringsdistrikt sjukförsäkringsersättning så att ersättningen finns på det konto serviceproducenten har uppgett senast tre veckor efter att redovisningen inkommit. Till serviceproducenten sänds ett sammandrag över de betalda ersättningarna. 6.2 Om det för någon enskild kunds del inte går att betala ersättning för kostnader som ingår i redovisningen blir serviceproducenten ombedd att lämna in en tilläggsutredning inom en tid som försäkringsdistriktet bestämmer, och ärendet avgörs när utredningen har lämnats in. På basis av tilläggsutredningen betalas ersättning inom tre veckor räknat från dess att utredningen lämnades in. Att tilläggsutredning begärs rörande en enskild ersättningsansökan i redovisningen hindrar inte att de andra ansökningarna behandlas och att dessa ersättningar betalas ut. BESLUT 7. Inga beslut utfärdas om att ersättning betalas. En kund får ett skriftligt beslut om han särskilt begär ett sådant inom sex månader efter det att vården gavs. Om en ansökan om ersättning avslås helt eller delvis ger försäkringsdistriktet kunden och serviceproducenten ett beslut om detta. LÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL FPA 8. FPA:s försäkringsdistrikt har rätt att av serviceproducenten få de uppgifter som behövs för avgörandet av en ansökan, d.v.s. uppgifter för identifiering av kunden och uppgifter om kundens undersöknings- och vårdbesök. AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER 9.1 FPA:s försäkringsdistrikt följer hur avtalet fungerar och utreder eventuella meningsskiljaktigheter rörande tillämpningen av direktersättningsförfarandet genom förhandlingar med serviceproducenten. 9.2 Om man vid förhandlingarna mellan serviceproducenten och försäkringsdistriktet inte når enighet om tolkningen av avtalet och tillämpningen av anvisningarna kan frågan diskuteras vidare med den av FPA:s kretscentraler inom vars område försäkringsdistriktet ligger. Om meningsskiljaktigheterna inte kan redas ut på detta sätt kan någondera avtalsparten föra ärendet vidare till förhandlingar mellan Sjuksköterskeförbundet och FPA:s hälsoavdelning. Meningsskiljaktigheter rörande tillämpningen av direktersättningsförfarandet kan också prövas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstol.

5 5 AVTALETS GILTIGHET OCH UPPSÄGNING AV AVTALET 10.1 Detta ramavtal träder i kraft och gäller tills vidare. Detta ramavtal ersätter det ramavtal som undertecknades Avtalet kan skriftligen sägas upp av Folkpensionsanstalten eller Sjuksköterskeförbundet med tre månaders varsel Ramavtalet kan ändras om de undertecknade parterna skriftligen kommer överens om detta. Det anslutningsavtal som serviceproducenten ingått på basis av detta ramavtal eller det ramavtal som ingicks anses omfatta också ändringarna om inte serviceproducenten inom loppet av två månader från undertecknandet av ramavtalet meddelar FPA:s försäkringsdistrikt att han inte godkänner ändringarna, varvid anslutningsavtalet upphör att gälla Det anslutningsavtal som serviceproducenten ingått på basis av det ramavtal som undertecknades fortsätter att gälla med de villkor som anges i anslutningsavtalet. Bestämmelserna i detta ramavtal tillämpas på anslutningsavtalet från och med den dag då ramavtalet träder i kraft Avtalet om direktersättningsförfarande upphör omedelbart att gälla om tillståndsmyndigheten avbryter eller återkallar serviceproducentens tillstånd eller om serviceproducenten upphör med verksamheten eller säljer affärsverksamheten. Avtalet upphör likaså att gälla om yrkesutövaren förlorar rätten att utöva sitt yrke som legitimerad yrkesutbildad person i Finland. Direktersättningsavtalet förfaller också om detta ramavtal sägs upp.

6 6 Detta avtal har gjorts upp i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera parten. Helsingfors den 31 maj 2011 FOLKPENSIONSANSTALTEN Helena Pesola Elise Kivimäki FINLANDS SJUKSKÖTERSKEFÖRBUND RF Merja Merasto Marianne Sipilä

7 7 ANSLUTNINGSAVTAL Bilaga 1 till ramavtalet om direktersättningsförfarande, ersättning för behandling som ges av sjukskötare AVTAL OM DIREKTERSÄTTNINGS- OCH REDOVISNINGSFÖRFARANDE MELLAN FOLKPENSIONSANSTALTEN OCH SERVICEPRODUCENTEN Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och nedannämnda serviceproducent avtalar om betalning av tandvårdsersättningar genom direktersättningsförfarande i enlighet med ramavtalet mellan FPA och Finlands sjuksköterskeförbund rf (nedan Sjuksköterskeförbundet). Avtalet gäller vård som ges av sjukskötare. FPA:s försäkringsdistrikt eller serviceproducenten kan skriftligen säga upp avtalet med tre månaders varsel. Om försäkringsdistriktet säger upp avtalet ska serviceproducenten först höras skriftligt. Grunderna för uppsägningen måste anföras i försäkringsdistriktets uppsägningsmeddelande. Ramavtalet kan ändras om de parter som undertecknat det skriftligen kommer överens om detta. Det anslutningsavtal som serviceproducenten ingått på basis av ramavtalet anses omfatta också ändringar i det om inte serviceproducenten inom loppet av två månader från undertecknandet av ramavtalet meddelar FPA:s försäkringsdistrikt att serviceproducenten inte godkänner ändringarna, varvid anslutningsavtalet upphör att gälla. Om en serviceproducent genom domstolsbeslut eller på annat tillförlitligt sätt konstateras ha gjort sig skyldig till fusk eller om en serviceproducent eller FPA:s försäkringsdistrikt väsentligt bryter mot villkoren i ramavtalet och givna anvisningar kan avtalet på motpartens skriftliga framställan hävas omedelbart och direktersättningsförfarandet helt avslutas. Om det finns grundade skäl att misstänka fusk kan direktersättningsförfarandet avbrytas för den tid ärendet utreds. Innan avtalet hävs ska försäkringsdistriktet höra serviceproducenten. Om serviceproducenten så önskar ska ärendet diskuteras med Sjuksköterskeförbundet och FPA:s hälsoavdelning innan avtalet hävs.

8 8 Detta avtal träder i kraft..20 och gäller tills vidare. Avtalet har gjorts upp i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera parten. Ort och datum den FPA-byrå/försäkringsdistrikt Försäkringsdistriktets företrädares underskrift Serviceproducent Adress och telefon Serviceproducentens underskrift Identifikationskod för sjukskötare som verkar som självständig yrkesutövare Serviceproducentnummer (givet av FPA) Serviceproducentens FO-nummer Numret i tillståndsbeslutet (Valvira/regionförvaltningsverket) till serviceproducenten Kontaktpersoner i fråga om detta avtal: För serviceproducentens räkning tel. För FPA:s försäkringsdistrikt tel. Direktersättningsförfarandet tillämpas vid följande sjukskötarmottagningar: Redovisningarna behandlas på följande FPA-byråer inom försäkringsdistriktet: Bilagor: Ramavtal

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands Tandläkarförbund rf

Läs mer

Ramavtal om betalning av sjukvårdsersättningar till serviceproducenten genom direktersättningsförfarande

Ramavtal om betalning av sjukvårdsersättningar till serviceproducenten genom direktersättningsförfarande Dnr: 11/05/2015 Ramavtal om betalning av sjukvårdsersättningar till serviceproducenten genom direktersättningsförfarande 1 Parter Folkpensionsanstalten (nedan FPA) Erikoishammasteknikkoliitto ry Läkarföretagen

Läs mer

direktersättningsförfarandet

direktersättningsförfarandet Alternativa modeller för yrkesutövning som munhygienist och villkor för anslutning till direktersättningsförfarandet FPA 20 Munhygienisten som självständig yrkesutövare 1/5 Munhygienisten kan arbeta som

Läs mer

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr Xxxxxx 1 Bilaga 3 UTKAST Serviceproducentens namn Adress REGISTRERINGSAVTAL OM INDIVIDUELL ORDINÄR FYSIOTERAPI SOM ORDNAS SOM

Läs mer

Till läsaren. Till läsaren

Till läsaren. Till läsaren Till läsaren Till läsaren Den här guiden, som grundar sig på sjukförsäkringslagen (SFL) och lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (FRL), innehåller anvisningar om reseersättning för

Läs mer

Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen

Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen Till läsaren Till läsaren I den här anvisningen från Folkpensionsanstalten (FPA) redogörs för hur tandvård ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen. Anvisningen

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

AVTAL OM GRUPPTERAPI, MULTIDISCIPLINÄR GRUPPTERAPI OCH DAGREHABILITERING INOM KRÄVANDE MEDICINSK REHABILITERING ÅREN

AVTAL OM GRUPPTERAPI, MULTIDISCIPLINÄR GRUPPTERAPI OCH DAGREHABILITERING INOM KRÄVANDE MEDICINSK REHABILITERING ÅREN 1 KANSANELÄKELAITOS UTKAST FOLKPENSIONSANSTALTEN Datum Dnr xx.xx.2016 xx/331/2014 Serviceproducentens namn Adress AVTAL OM GRUPPTERAPI, MULTIDISCIPLINÄR GRUPPTERAPI OCH DAGREHABILITERING INOM KRÄVANDE

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Innehåll Sjukförsäkringens principer... 1 Läkararvoden... 7 Resekostnader Direktersättningsförfarande, anvisningar gällande fysioterapi...

Innehåll Sjukförsäkringens principer... 1 Läkararvoden... 7 Resekostnader Direktersättningsförfarande, anvisningar gällande fysioterapi... Till läsaren I den här anvisningen från Folkpensionsanstalten (FPA) redogörs för hur sjukvårdskostnader ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen. Anvisningen ersätter anvisningen Fysioterapi Ersättningen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Fysioterapi Ersättning från sjukförsäkringen

Fysioterapi Ersättning från sjukförsäkringen Fysioterapi Ersättning från sjukförsäkringen Till läsaren Till läsaren I den här anvisningen från Folkpensionsanstalten (FPA) redogörs för hur sjukvårdskostnader ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen.

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Gruppen för sjukvårdsersättningar Anvisning 20.9.2013 Artikel 20 i EU-förordning 883/2004, artikel 26 i EU-förordning 987/2009 och 14 i lag 352/2010 TILLSTÅND ATT

Läs mer

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Användningsvillkor för Kelain-tjänsten

Användningsvillkor för Kelain-tjänsten Användningsvillkor för Kelain-tjänsten 1. Allmän beskrivning av Kelain-tjänsten Kelain-tjänstens producent upprätthåller den tjänst som beskrivs nedan. Kunden använder tjänsten med sin egen dataterminal.

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppen rehabilitering för frontveteraner; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppen rehabilitering för frontveteraner; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppen rehabilitering. Verksamhetsformerna inom öppen rehabilitering omfattar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu.

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu. ANVISNINGAR För att gå med i programmet Luotettava Kumppani bör fullmaktsavtalet fyllas i, undertecknas och skickas in. På basen av avtalet inhämtar tjänsten Tilaajavastuu.fi alla uppgifter som lagen om

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

qáää=ä ë~êéå= = = Till läsaren

qáää=ä ë~êéå= = = Till läsaren qáäää ë~êéå Till läsaren Föreliggande handbok är en presentation av hur ersättningar för sjukvårdskostnader enligt sjukförsäkringslagen betalas till försäkringsbolag mot fullmakt av den försäkrade. Anvisningarna

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Sjukvårdsåtgärder Ersättning från sjukförsäkringen

Sjukvårdsåtgärder Ersättning från sjukförsäkringen Sjukvårdsåtgärder Ersättning från sjukförsäkringen Till läsaren I den här anvisningen från Folkpensionsanstalten (FPA) redogörs för hur sjukvårdskostnader ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen. Anvisningen

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

AVTAL OM INDIVIDUELL TERAPI INOM KRÄVANDE MEDICINSK REHABILITERING ÅREN

AVTAL OM INDIVIDUELL TERAPI INOM KRÄVANDE MEDICINSK REHABILITERING ÅREN 1 KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN UTKAST Datum xx.xx.2016 Dnr xx/331/2014 Serviceproducentens namn Adress AVTAL OM INDIVIDUELL TERAPI INOM KRÄVANDE MEDICINSK REHABILITERING ÅREN 2016 2018 1. Avtalsparter

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Ersättning för behandling som utförs av munhygienist från 1.1.2010

Ersättning för behandling som utförs av munhygienist från 1.1.2010 Ersättning för behandling som utförs av munhygienist från 1.1.2010 Innehåll Bakgrund Lagstiftning Vad ersätts? Undersökning och behandling Resor Hur stor är ersättningen? Hur söker man ersättning? Informationsmaterial

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1201/2013 Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 1 Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 Allmänt Enligt 10 (689/2005) i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) ska serviceproducenter årligen lämna

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

qáää=ä ë~êéå= = = Till läsaren

qáää=ä ë~êéå= = = Till läsaren qáäää ë~êéå Till läsaren Denna handbok innehåller anvisningar om hur tandvårdskostnader ersätts av sjukförsäkringen. Den ersätter handboken Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen, som gavs ut 1.1.2007.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ANVISNING PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ALLMÄNT Enligt 10 i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005) ska serviceproducenter

Läs mer

AVTAL FÖR SPANNMÅLSEXPORT. Detta avtal har ingåtts mellan följande avtalsparter: Namn FO-signum Kontaktuppgifter: Adress. Säljare: (härefter Säljaren)

AVTAL FÖR SPANNMÅLSEXPORT. Detta avtal har ingåtts mellan följande avtalsparter: Namn FO-signum Kontaktuppgifter: Adress. Säljare: (härefter Säljaren) EXPORTKONTRAKT FÖR SPANNMÅL TID FÖR UPPGÖRANDE AV KONTRAKTET: 16.3-15.4.2015 Förmedlare: Västra och mellersta Nyland Andelslaget A-spannmål, kontaktperson: Västnyland Bengt Nyman, tel. 0500 348185, e-post:

Läs mer

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress:

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: 1 ANSÖKAN OM ATT BLI GODKÄND SOM SERVICESEDELPRODUCENT FÖR PERSONLIG ASSISTANS, STADEN JAKOBSTAD, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKETS SAMARBETSOMRÅDE (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo) Mottagare: Ankomstdatum:

Läs mer

SAMARBETSAVTAL OM SEKTORSÖVERGRIPANDE SAMSERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNINGEN (nedan samservice)

SAMARBETSAVTAL OM SEKTORSÖVERGRIPANDE SAMSERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNINGEN (nedan samservice) MALL Formuleringarna i avtalspunkterna är exempel på hur saken kan uttryckas. Kursiv stil betyder att saken kan skrivas in i avtalet om alla avtalsparter så beslutar. Ifyllnadsanvisningar bifogas avtalsmallen.

Läs mer

Ansö kan öm möderskapsunderstö d

Ansö kan öm möderskapsunderstö d Ansö kan öm möderskapsunderstö d Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik; SFS 2013:1145 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december 2013. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter.

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. 1 Hyresgästens rättigheter och skyldigheter I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. Hyresgästens viktigaste skyldighet är att betala hyran. Det är skäl att i hyresavtalet anteckna

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Ansökan om underhållsstöd

Ansökan om underhållsstöd Ansökan om underhållsstöd Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Elektronisk recept på Terveystalo

Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Terveystalo har övergått till elektronisk recept, s.k. erecept. Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

AVTAL OM [ ] KONSULTATION

AVTAL OM [ ] KONSULTATION Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Postort. Byggnad 1 (primär byggnad); Byggnad 2 (sekundär byggnad);

Postort. Byggnad 1 (primär byggnad); Byggnad 2 (sekundär byggnad); Avtal om fastighetsanslutning Omtecknande av befintligt avtal 2013-07-28 Avtalet är upprättat mellan Wemboönets ekonomiska förening med organisationsnummer 769621-5651 (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

SYSTEM FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN I ÅBOREGIONEN LEVERANS AV VATTEN TILL PARGAS STAD AVTAL 1 AVTALSPARTER

SYSTEM FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN I ÅBOREGIONEN LEVERANS AV VATTEN TILL PARGAS STAD AVTAL 1 AVTALSPARTER (Översättning) SYSTEM FÖR KONSTGJORT GRUNDVATTEN I ÅBOREGIONEN LEVERANS AV VATTEN TILL PARGAS STAD AVTAL 1 AVTALSPARTER Säljare Köpare Turun Seudun Vesi Oy Mariegatan 1 20100 ÅBO FO-nummer 0141915-3 Pargas

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare.

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare. Företagarblanketter för privata serviceproducenter Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 111 TTHr och SV 115 TTHr I början av anvisningen redogörs för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård

Läs mer

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare I början av anvisningen redogörs för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare samt blanketter och ersättningar. Sidorna 2 6 innehåller anvisningar till serviceproducenten för ifyllande

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

RP 69/2006 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 69/2006 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 och 19 kap. i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer