Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr"

Transkript

1 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e sommaridyll, över sovstad, till ett självstädigt samhälle i städig förädrig. Callua arbetar på e bok om Höllvikes utvecklig äda seda 1927 det var då Ljuges Villaägareföreig startade. Höllvike hade just fått e ege statio 1925, seda 1910 hade ma fått öja sig med bara e hållplats. Statioe var visserlige ite öppe på viter, då var det Fotevik som gällde. Det var Fotevik i Stora Hammars kommu som fick kyrka, statio, post, telegraf och affär. Me e viktig sak sakades: billiga tomter! Därför hamade de sommarboede i Höllvike i Regs kommu och dea kommu ha ite plaera för samhällets explosiosartade utvecklig. Det blev lite Vilda Väster över det hela och Villaägareföreige trädde i och tog iitiativ till allt frå bradkår och soptömig till att sätta upp vägskyltar och starta simskola. Detta täkte vi berätta om och till det behöver vi di hjälp. Oberoede av är du flyttade hit har du e berättelse att ge oss om hur här såg ut, vem du väde dig till med kommuala problem som bygghadförtsättig på sida 4 på Ljuge

2 E dask kapare med rötter i Hät seda sist Årsmöte Det blev ett mycket välbesökt årsmöte med ca. 130 medlemmar ärvarade, vilket är rekord. Styrelse valdes om me fick också e y medlem. Christer Holgersso avböje omval p.g.a att ha ite hier med. Ny i styrelse blev Thomas Törqvist som är mae bakom bl.a. Vellige-Kaleder, de tjocka och färgglada katalog över allt som häder och sker som du fått i brevlåda i maj i måga år. Thomas driver reklamfirma LayoutXpress som håller till i Regs gamla kommualhus vid Läkarkyrka i Höllvike. Årsmötet beslöt också att höja medlemsavgifte till 130 per år. De har ju stått på samma ivå uder ågra år och det var dags för e höjig. Kulturpeige Calluas Kulturpeig för 2009 delades mella Biliotekets Väer i Höllvike och Skaör. Väera fick dela på kr. Uder börja av 1800-talet stod Damark på Frakrikes sida i Napoleos krig mot blad aat Eglad, Preusse, Rysslad och Sverige. De daska flotta var besegrad av egelsmäe och de daska regerige utfärdade då kaparbrev, som gav rätt till iehavare att beslagta fietliga hadelsfartyg och sälja dess last. För måga daska skeppare var detta e mycket lukrativ verksamhet. E av dessa ryktbara daska kapare var Ole Hase Wass frå Dragör, me med rötter i Skaör och Falsterbo. Has far, Has Jese (Jösso) Wass Has Jösso Wass föddes i Skaör de 24 september år 1734 och var so till Jös Hasso Wass, borgare i Skaör och född där år Dee gifte sig år 1724 i Falsterbo med Perilla Adersdotter frå Falsterbo och de fick fyra bar. Deras afäder framgår av dea atavla på ästa sida. Sjöstade Dragör Dragör var uder 1700-talet ett expaderade samhälle, som drog till sig folk frå såväl Damark som Skåe. De huvudsakliga sysselsättige i Dragör var sjöfart och omkrig 75% av Dragörs maliga befolkig var egagerad i de. Det var på 1700-talet, som Dragör fick det utseede och stadsbild det har äu i våra dagar. Dragör och Skaör hade seda låg tid omfattade förbidelser. För ivåara i de båda städera gav sjöfarte e väsetlig del av ikomstera. Has Jösso Wass var ite de eda skåig, som emigrerade till Dragör, uta där återfier ma också adra sveska am som Borg, Krabbe, Palm och Strömberg. Omkrig år 1800 hade Dragör cirka ivåare i de totalt 346 huse. Dragörs hadelsflotta bestod av mer ä 80 segelskepp och Dragör var, efter Köpeham, Damarks största sjöfartsstad. Has Jösso Wass emigrerade till Damark och blev skeppare i Dragör. Ha gifte sig de 13 juli 1760 med Kirste Moges Olufse Malli frå Dragör. De bodde i ett hus med uvarade adress Sögade 4-6/Stradstræde 41, alldeles itill Dragörs ham. De fick sammalagt sju bar, me edast två överlevde till vuxe ålder. Det var söera Aders ( ) och Ole ( ), som båda blev sjömä och skeppare. År 1800 ägde Has Jese Wass tillsammas med söera Ole och Aders ett segelfartyg, e jakt, med det passade amet»to Brødre«. E jakt var ett fartyg med oftast e mast och omkrig 15 meter lågt.»to Brødre«hade fem mas besättig och avädes i första had för irikes sjöresor mella de daska öara och Jyllad. på Ljuge [ 2 ]

3 Skaör och Falsterbo Motiverige lyder för båda föreigara:»uder måga år har föreige arbetat för att skapa förutsättigar för e bra biblioteksmiljö och ge besökara möjlighet att lära käa ya författare och få kuskap om boke och dess möjligheter att vidga de persoliga vyera i e stressfylld värld.«för Väera i Skaör fis dessutom ett tillägg:»föreige också spelat e aktiv roll i olika kristider där bibliotekes vara eller ite vara diskuterats iom kommue.«sjöfartssäsoge började i maj måad och avslutades i december. Ole Hase Wass var skeppare på jakte»to Brödre«och uder året 1800 gjorde de åtta resor, blad aat till Oslo, Vejle, Horses och Århus. Det var Köpeham som var utgågspukt och slutmål för alla resora och det var i huvudsak bräe, me också jordbruksprodukter, som ma fraktade. År 1795 blev Ole Hase Wass byforstader i Dragör. Det motsvarar ugefär dages borgmästare. Has kusi Petroella Wass var vid samma tid gift med borgmästare i Skaör, Olof Olsso. Vilke kotakt det kude fias mella kusiera, som seare skulle fia sig på var si sida i krig mella Sverige och Damark, har ite framkommit. Napoleokrige Artohudratalets börja präglades av kejsar Napoleos och Frakrikes strävade att få ett herravälde över Europa. I juli 1807 igick Frakrike och Rysslad förbud mot Eglad. I Damark såg ma det som ödvädigt att gå med på Frakrikes sida mot Eglad. År 1806 stod Dragör på toppe av si utvecklig som sjöfartsstad. Året därpå drogs Damark i i Napoleos krig mot, till att börja med, Eglad och seare äve mot Sverige, Preusse och Rysslad. Fred slöts ite förrä sju år efter krigsutbrottet och Dragör skulle aldrig därefter uppå si fora positio som Damarks sjöfartsstad ummer två. Kaparbrev Geom krige miskade sjöfarte både iteratioellt och i de daska farvatte. De daska hadelsflotta hade tidigare fuits över hela världe me hidrades u geom kriget att komma utaför de daska farvatte. Tusetals sjöfolk blev arbetslösa och take uppstod att återuppta kaperiet. I september 1807 utgav de daska regerige e lag om kaperi. Det utfärdades kaparbrev, som gav skeppare tillåtelse att utrusta sitt skepp med kaoer»i de Hesigt, dermed at opbrige, og, aar forødet giøres, ødelægge Skibe og Farøtier tillhørede de Storbrittaiske Kroe eller des Udersaatter, samt ligeledes at idbrige til ærmere Udersøgelse de Skibe, som ere mistækte for at tilhøre dee fiedtlige Magt, eller med samme at staa i Forbidelse«. I Dragör var det sex skeppare med ega båtar som fick kaparbrev. Först ut var Ole Hase Wass, som i december 1807 fick kaparbrev för sig och si båt Laxe. Kaparbåtara var stora roddbåtar med mas besättig och var bestyckad med e lite kao. Maskapet Tommy Juth Efter årsmötet blev det e matbit och seda uderhållig av Tommy Juth som uder rubrike»på mitt sätt sett«uderhöll med»musik, såg, takar och fuderigar om allt och igetig«. Betala årsavgifte Du som får ett ibetaligskort med detta ummer har äu ite betalt årsavgifte till Callua. De är ju bara 100 kroor för [ 3 ] på Ljuge

4 E dask kapare Höllvike frå sida 1. var vidare utrustat med yxor, huggare och pistoler. Dessa kaparbåtar blev ett stort hot mot i första had de egelska hadelsfartyge. De var speciellt effektiva vid stiltje, då hadelsfartyge låg stilla meda kaparbåtara kude ärma sig och borda dem. Hadelsfartyge fördes därefter i till dask ham, varefter allt gods såldes på auktio och förtjäste fördelades mella skeppare och has besättig. Dragör blommade upp uder kaparperiode och e kaparflottilj förlades dit. Kaperiverksamhete var väl orgaiserad och afalle samordade. Vid ett tillfälle, de 9 jui 1808, aföll 28 kaparbåtar e egelsk kovoj på 73 fartyg. Mella Saltholm och de sveska kuste uppbrigades ett egelskt örlogsfartyg och 11 hadelsfartyge. Sju av hadelsfartyge och 85 fågar blev förda till Dragör meda de resterade fyra gick på grud och blev uppbräda. Frede 1814 Damark igick år 1814 fred och fick blad aat avstå Norge, som gick i uio med Sverige. För Dragör som sjöfartsstad var storhetsperiode för alltid förbi. Före kriget hade Dragör haft som mest 88 segelfartyg, me efter 1814 sjök atalet till midre ä hälfte. Has Jese Wass avled de 13 oktober år 1804 i e ålder av 70 år. Has hustru Kirste överlevde hoom med sju år. Soe Ole Hase Wass blev skeppare och kapare. Ha blev 60 år ia ha avled de 30 mars Ha var gift tre gåger och fick io bar. Alla bare levde kvar i Dragör och till exempel dotter Ehm (Emma) gifte sig med e skeppsredare och blev efter dees död själv e framtåede redare i Dragör. Dotter Marche bodde kvar i föräldraras hus på Søgade och blev barmorska i Dragör. Soe Aders Hase Wass blev skeppare och gifte sig med Aa Albert Ribersdatter. Aders avled i e ålder av ästa 74 år de 23 jui år Has äka Aa levde kvar i deras hus på Stradstræde 19. E som besökte huset fa är ho gick i i huset ett överflöd och mågfaldig av tallriksrader, möbler, sägplatser och byråer.»porcelaiet i Rækkere omkrig i Stuere var fit, vistok ægte chiesisk eller japaesisk, og de mage Messizirater var gaske vist heller ikke ideladisk Frembrigelse. Uder det ee Loft hag et stort och kostbart Kompas. som havde ledsaget de afdøde Mad paa has Rejser. Uder det adet Loft e fuldstädig Tremaster, fuldrigget och malet, som var e Model af et kjært Skib. Krus, Bægere, Kopper og Stager fyldte Dragkistes Overdel, og paa Væggee hag midre veetiaske Spejle i forgyldte Metalrammer«. Äve om sjöfartes glasdagar var förbi för Dragör, så hade de gett Skaörsoe Has Jese Wass efterkommade ett visst välståd. Fotot 1 Om du vill läsa mer om det som beskrivs i artikel, så läs Kay Larse: Damarks Kapervæse och Marti Has Borg: Dragørs Søfart Fotot 2 Ä idag lever miet av kaparkaptee kvar i Dragör i form av e sjöscoutkår, som bär amet Ole Wass. Gert Olof Hjortswag På Dragør museum ka du lära mer om stades dramatiska historia. Foto: Herik Sedelbach. ligar, och dasstömig, läkarhjälp och medicier mm. För att återgå till bilde, ser vi kemikaliehadel till höger och Solidar, umera Coop, till väster. Det är uta tveka torgdag, kaske är det lördag. Saluhalle låg vid Polisväge som går er till väster bakom Solidar. Bilde togs av fotograf Cederholm frå Trelleborg för att illustrera rubrike»farliga vägkors«för Skåska Dagbladet Vid sida av kemikalieaffäre ligger e lite träbod som iehöll e hemslöjds- och kosthatverkarbutik uder 50- och 60-tale. Vi ser e mägd bilar av vilka det går att läsa umret på ågra: M 77181, MA är e Saab, MA är e VW och M är e Hasa frå 1952, ägd av Faktor Lars- Olle Blomdell på Köpehamsväge 49C i Malmö me sommarboede på Badväge 15 i Höllvike eligt»bilkaleder 1955«. Käer du ige dig eller ågo grae så berätta för oss! Hjälp! chk Vi behöver alltså material som på olika sätt speglar de fatastiska utvecklig som skett. Har Du bilder, urklipp mm som tillsammas med aat isamlat material ka ges oss e stomme till dea bok. Tveka ite, iget material är oviktigt eller för litet, låt oss avgöra om ditt bidrag ka vara e viktig bit i det stora pussel som vi täker lägga. Bilder, vykort etc. återsädes efter skaig av materialet. Age am och adress, telefo eller e-postadress, så att vi ka kotakta dig för evetuellt ytterligare upplysigar. Material ka skickas till Callua Västra Mölledalsväge 18, Höllvike, tel eller till på Ljuge [ 4 ]

5 Visste Du att vid e allmä rådstuga i Skaör i ovember 1909 beslöt ma att iföra gatubelysig de båda städera. Belysige omfattade åtta autoluxlampor i Skaör och sex i Falsterbo. Vid samma rådstuga förelåg också ett förslag om att låta iföra e besökareavgift för lustresade föreigar till städera. Dea»kuravgift«trolige ifluerad av de som ä idag fis i bl.a Tysklad röte mothugg och mötets beslut blev att ite iföra ågo avgift. i Falsterbo hade ma på sommare 1913 tre stycke stora havsköldspaddor som höll till i sade ere på strade. De väldiga pasardjure trivdes alldeles utmärkt och de tilldrog sig stort itresse frå såväl badgäster som Falsterboiter. Sköldpaddora förvarades i e grat utsmyckad ätbur pytad med blommor och gröt vilket gav miljö ske av ett tropiskt ladskap. Bure var placerad vid badbryggas ladfäste, där äve e cister med pumpaggregat fas. Sköldpaddora var direktimporterade frå Idie och egetlige avsedda för köket på Falsterbohus. De hamade också efterhad i kockaras grytor. Det ståtliga pasaret förvarades därefter som e kuriositet på»huset«. Huvudea doerades till zoologiska istitutioe i Lud. det är ästa omöjligt att få fram säkra folkmägdsuppgifter om våra städer i gamla tider. De kyrkoböcker som fis bevarade är frå år 1688 och framåt. Så för tide ia dess får ma i regel bygga på atagade. Dessa ka baseras på atige atalet fastigheter i de berörda stade eller på adra omstädigheter. De så kallade krigskotributioera (utskrivigara) och adra förpliktelser som kroa ålade städera, ger e god mätare i varje fall på proportioera mella de olika städera. Frå t.ex år 1570 har ma fuit ett dekret vari alla daska städera av mydighetera ålades att till armé avleverera skodo. För Malmös vidkommade gällde detta 300 par, för Lud 200 par, för Trelleborg 100 par samt för Skaör med Falsterbo, Wä, Ystad och Simrisham 50 par vardera. Atalet ivåare stod med all säkerhet i paritet till detta och hatverkare som skiare och skomakare måste det ha fuits e hel del av på alla ortera. är ma omkrig åre 1913 och 1914 plaerade att bygga e ham i Kämpige för ågefärjetrafik på Waremude, så ville också Skaörbora ha ett ord med i laget, vilket ma ite kude missua dem. På allmäa rådstuga i stade väckte överlotse Olof Ekste e motio om att stade måtte till kouge igå med e ahålla om e utredig huruvida ite Skaörs ham vore de lämpligaste utgågspukte för e såda ågfärjelije. Motioäre framhöll, att sjöväge kom att bli mycket förkortad om färjehame förlades till Skaör, och aläggigara där skulle dessutom bli mycket billigare ä om de byggdes i Malmö, Trelleborg eller Kämpige. Ett aat skäl som Hr Ekste drog fram, var att hame i Skaör alltid kude hållas isfri och ha drog särskilt fram de svårigheter som fas att passera Fliträa till Malmö, då Sudet var isbelagt. Järväge Vellige-Falsterbo ställde sig bakom förslaget och kude blad aat utlova e utbyggad av si lije, om förslaget skulle bli verklighet. ihj Grö havssköldpadda, så kallad Soppsköldpadda (Cheloia mydas) [ 5 ] på Ljuge

6 Livet på kollo Det hela började med att jag ville sommarjobba lågt hemifrå. Jag läste Sommarjobb i Platsjourale i Kristiastad. I de fa jag e barkoloi i Torekov och Frälsigsarmés barkoloi i Höllvike som hette Slumsystraras kollo. Jag hamade till slut hos Slumsystrara i Höllvike. Som 16-årig var detta späade! Mor och far körde mig er till Höllvike frå Degeberga, där jag bodde. Jag var mycket bestämd och kavat för att få ge mig iväg, me är vi väl kom fram blev jag ågot osäker. Aa-Lisa, förestådare och Igrid, köksa tog emot mig. Två härliga gamla Frälsigssoldater! Mor och far körde hem och jag blev avisad ett rum på adra våige som jag skulle bo i. Mat och logi var gratis och löe var 200 kroor per period och jag hade ledigt e helg. E period var fyra veckor låg och jag tillbrigade två perioder här. Jag var esam med dessa damer i två dagar ia det kom tre ledare till. När vi alla var samlade skulle vi gå och möta bare som kom med buss frå Malmö. Busse staade vid Kämpigekioske och ut kommer c:a femto lite förskräckta bar. De har varsi väska i si had. De går två och två och håller varadra i hade. När vi kom fram till koloi fick alla bare gå upp på adra våige till ett lekrum med fem garderober. Där fick bare ta av sia ega kläder och lägga dem i väska meda Aa- Lisa tog fram kläder, frå Frälsigsarmés garderober, som ho delade ut till bare. När det seda var dags för hemresa tog bare på sia ega kläder ige. Bare duschades varje dag efter lek och bus. Me vi som arbetade där fick ite aväda dusche uta fick gå er till havet och tvätta oss. Jag hade aldrig varit med om detta tidigare så jag aväde valig tvål som ite löddrade. Me jag lärde mig sabbt att ma skulle aväda e speciell tvål. Dage började kl med kokekaffe, Mariekex och bordsbö. Seda skulle bare väckas. De fick e bra frukost kl. 8.00, som de alltid åt ute. Kl fick vi i persoale e mycket god frukost. Det var härliga dagar! Vi gick er till strade och badade med bare och lekte på gårde. Iblad satt jag på kökstrappa och borstade potatis som vi skulle aväda till middage. Diskade gjorde vi bakom de små huse på baksida. Nattjoure fick ite jag ha, för ma måste vara arto år för det. E del södagar gick vi med bare till Furubo och sjög för de gamla mäiskora som tillbrigade sommare där. Efter e tid på koloi, är jag fick vara ledig på kvällara, udrade jag vad det fas för utbud av öje i Höllvike. Jag hade spaat i brevbärare, e ljus, solbräd och muskulös kille som sommarjobbade med att dela ut post. Fräck som jag var, så ställde jag just de fråga, vad gör ma i Höllvike på kvällara? Ha hade og spaat på mig också för svaret kom sabbt. Vi ka åka till Pube och seda till Falsterbohus på disco. Och på de väge är det, för u är jag gift med brevbärare och Höllviksbo seda 1981! Aica Holmberg Läs mer om livet på kollo i Calluas bok Skollovskoloiera. Se tidiges baksida. på Ljuge [ 6 ]

7 Bladat Sigature Esow Bakom sigature Esow på dea käda affisch för Falsterbohus 1949, döljer sig illustratöre och författare Euge Semitjov ( ). Ha var kaske mest käd som rymdexpert och jouralist. Has föräldrar Vladimir och Faia Semitjov kom frå Sovjetuioe till Sverige Euge Semitjov fick tekisk utbildig, me has chef asåg att has teckarbegåvig borde tas tillvara och skickade hoom till Berghs Reklamskola. Frå 1942 till 1957 teckade ha serie Alla Kämpe för Rekordmagasiet. Serie ka ärmast likas vid e svesk Blixt Gordo. Euge Semitjov skrev också flera poulärveteskapliga böcker och artiklar för tidigar om rymdfart och aa forskig. Efter år 1947 utförde ha flera teckade rymdreportage och blev e föregågare på området yhetsgrafik. Euge Semitjov fick Stora Jouralistpriset Sigatur på affische. chk Efterlysig Dea otroligt fula stol kallades spidelstole. De var e slags hammockstol uppbyggd av plattjär med ett lågt tygstycke som ma satt i och som formade sig efter es kropp. Stole kude ställas i i alla läge frå sittade till vågrätt liggade. Om stole var ful var de desto sköare och bekvämare att sitta i. De hade vadderade armstöd och soltak. Stole iköptes i börja av 30-talet av mi far och avädes av hoom fram till mitte av 60-talet. De lär ha tillverkats av e smed i Kugstorp eller Tygelsjö. Fis det ågo som vet ågot om dea mosterstol och fis det ågo som har e såda fortfarade? Nils Balcke Fd. Ljugsätersvägbo E efterlysig till Bilde till höger kommer frå ett album som jag köpt på e loppmarkad. Det föreställer Höllvikes statio så som de såg ut frå 1925 och ett atal år framåt, ia statioshuset målades i ljusgult. Käer du ige persoera, så skulle jag gära vilja att du kotaktade mig på telefo chk [ 7 ] på Ljuge

8 Skollovskoloiera på Ljuge av Igemar H Johasso 130 kr. Falsterbohus med tåra i sade och klackara i taket 180 kr Kämpige av Igemar Johasso och Christia Kidblad 170 kr. På Ljuge ges ut av Kulturföreige Callua Styrelse Igemar H. Johasso Christia Kidblad Eila Mårtesso Bertil Björck Rue Begtsso Thomas Törqvist På Ljuge ummer 1-25 samlade i bokform 180 kr. Fru Kuge Drottig Margareta I av Marie Sjögre 70 kr. Skaör och Falsterbos historia frå A till Ö av Christer Meli 95 kr. Redaktör Christia Kidblad, chk Asvarig utgivare Igemar H. Johasso, ihj Grafisk form Christia Kidblad Tryck Holmbergs, Malmö Tåget har gått! av Christia Kidblad 50 kr. Poste i Skaör och Falsterbo av Lars Dufberg 80 kr. Frå Sillabör till Sabbköp av Igemar Johasso och Christia Kidblad 160 kr. Nu 100 kr. Adress Kulturföreige Callua Västra Mölledalsväge Höllvike Calluas hemsida Medlemsskap Sätt i 100 kr på vårt koto plusgiro Tidige utkommer med 3-4 ummer per år. Återge gära våra artiklar me age alltid källa. Stora Hammars kyrka 100 år av Igemar Johasso 50 kr. Historier frå Skaör av Aders Carlste 130 kr. Stise i Falsterbo av Stig Mårtesso 125 kr. Ljug, Callua vulgaris Resade över Ljuge av Christia Kidblad 90 kr. Ett stycke kaalhistoria av Sve Ludström m.fl. 50 kr. Höllvike bilder och mie frå förr 125 kr. på Ljuge [ 8 ]

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

s. 06 s. 02 s. 04 För tidsbokning ring 031 160 160 info@idrottsortopedi.se "Framtiden för Askim Badminton Club ser jag ljust på." nr 1 AUGUSTI 2014

s. 06 s. 02 s. 04 För tidsbokning ring 031 160 160 info@idrottsortopedi.se Framtiden för Askim Badminton Club ser jag ljust på. nr 1 AUGUSTI 2014 1 r 1 AUGUSTI 2014 Brade kapade ya möjligheter "Framtide för Akim Badmito Club er jag ljut på.". 06. 02 Pepptalk A-lag. Akim BC atar på "Bet o Court". 04 Vi tillverkar pecialapaade HÅLFOTSINLÄGG För tidbokig

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Nordanstigarn. Nu öppnar vi vår butik! 2011 - Nr 143. vi UTFÖR ALLT INOM GRÄV- & SCHAKT. Ring: 0652-170 48. www.berglundsbat.se

Nordanstigarn. Nu öppnar vi vår butik! 2011 - Nr 143. vi UTFÖR ALLT INOM GRÄV- & SCHAKT. Ring: 0652-170 48. www.berglundsbat.se Nordastigar 2011 - Nr 143 2 MAJ Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 144 ONSDAG

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap limham kalkbrottet Vackra hem i storslaget ladskap A tmosfäre krig boedet är särege, vacker och stil la. Stadsdele för livsjutare Nu bygger vi 48 smakfulla lägeheter i Limham. Välj mella två till fyra

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

Södertäljes stadskärna

Södertäljes stadskärna Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Södertäljes stadskära

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

vårt nya hem bomässan 2012

vårt nya hem bomässan 2012 Om ågra år kommer 7 000 persoer bo här i lägeheter och radhus i ya promeadstade Aedal. bomässa 2012 vårt ya hem Höga fösterpartier, eorma badrum me i övrigt väl utyttjade ytor. Så ser tredera ut för dages

Läs mer

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se Välkomm till Koferser Stugor Hotell Restaurag Relax Skotersafari Servicehus Café Butik Crosscart Hvg-platser 1A/VA Bokig på tel. 0950-100 83 E-post: ifo@asia.se Öppet året om Hjärtligt välkomm! Relaxavdelig

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

bilar som ökar i värde

bilar som ökar i värde Alfa Romeo Spider BMW Z3 12 44 Mercedes E200 Mercedes SL Saab 900 Cab BMW 635 bilar som ökar i värde Köp e kommade klassiker. Så får du både e rolig bil och värdeökig på köpet. Bilexperte Mikael Stjera

Läs mer

BESÖKSMAGASIN 2013 TORSHÄLLA OCH SUNDBYHOLM >> >> De ryter, Å-varvet utmanar. eskilstuna.nu

BESÖKSMAGASIN 2013 TORSHÄLLA OCH SUNDBYHOLM >> >> De ryter, Å-varvet utmanar. eskilstuna.nu BESÖKSMAGASIN 0 0 De ryter, rör spottar sig och TORSHÄLLA OCH SUNDBYHOLM Å-varvet utmaar eskilstua.u Eskilstua Turistbyrå Tullgata i Rothoffsvilla 0-70 70 00 turism@eskilstua.u www.eskilstua.u ÖPPETTIDER

Läs mer

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012 r 1 2012 bo plats Strömstad På plats i Skeppare www.stromstadsbygge.se skeppare Ätlige hemma i Kvarteret Skeppare är färdigt. Ett sprillas ytt och fräscht boede mitt i cetrala Strömstad. Vi har träffat

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer