Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl

Transkript

1 Kommunfumäktige Kaese/Kungörese ÅSTORP Kommunfumäktige sammanträder på Kuturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 koc<an för behanding av föjande ärenden:. Kommunfumäktiges öppnande 2. Godkännande av kaese 3. Upprop av edamöter inkusive tjänstgörande ersättare. 4. Godkännande av föredragningsista 5. Va av två edamöter att justera protokoet samt besut om tidpunkt och pats för protokoets justering 6. Avsägese från Barbara Nisson 7. Avsägese från RofOttosson 8. Eventuea avsägeser/va 9. Eventuea nyinkomna frågor 10. Interpeation- "Mijonruning när upphandingar brister" 11. Eventuea nyinkomna interpeationer 12. Projektering av Haganässkoan 13. Ny arrangemangsha 14. Personaekonomisk redovisning Begäran om värdeöverföring från BFAB 16. Boksut för Kommunforbundet A V Media Skåne 17. Redovisning av projekt K vidinge station 18. Redovisning av projekt kameryggen 19. Fakturerings- och kravpoicy 20. Eventuet inkomna nya motioner 21. Redovisning av inneiggande motioner 22. Anmäningar/degivningar Per-Ane Håkansson Ordförande Merih Özbaci Huvudregistrator Handingarna ti sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp. OBS! Avseende Personaekonomisk redovisning 2014 har denna tistäts samtiga edamöter inför föregående sammanträde, om någon vi få ett nytt exempar var god kontakta kommunkansiet Kommunfumäktiges sammanträden är offentiga. För interpeationer och frågor avsätts i första hand en timme. Om fer interpeationer eer frågor återstå att behanda efter denna tid tas dessa upp som sista punkt på dagordningen. För gruppmöten har rum reserverats i Kuturhuset Bjömen från kockan 17:30, för detajer kring grupprum, kontakta kommunkansiet eer Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 71 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

2 1(23) ÅSTORP KOMMUNFULLMÄKTIGE S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Pats och tid Kuturhuset Björnen Ajournering Besutande Se biaga Övriga detagare Merih Özbaci, huvudregistrator Utses att justera Pats och tid Eva Sturesson (S), kommunsekreterare Sekreterare Merih Özbaci 69 - Ordförande Per-Arne Håkansson (S) Justerande ANSLAG/BEVIS Protokoet är justerat Justeringen har tikännagivits genom ansag Besutande organ Kommunfumäktige Sammanträdesdatum Datum for ansagets uppsättande Datum för ansagets nedtagande Förvaringspats för protokoet Kommunstyreseförvatningen Underskrift

3 Kommunfumäktige 2(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum NÄRVAROLISTA kommunfumäktige edamöter och ersättare samt omröstningsbiaga Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 Kommunfumäktige 3(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Kommunfumäktige ENDE ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 69 Kungörese Kungörese om sammanträdet har ansagits på kommunens ansagstava den 12 maj och sänts ti kommunfumäktiges edamöter och ersättare samma dag vmjämte tikännagivande om sammanträdet varit infört i Hesingborgs Dagbad och Nordvästra Skånes Tidningar den 15 maj Kommunfumädiges besut Kf 70 Godkännande av föredragningsistan Kommunfumäktiges besut Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6

7 Kommunfumäktige.REND E NR: 6, s(23j,r ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 71 Avsägese från Barbara Nisson KSFD 2014/413 Sammanfattning Barbara Nisson (SD) har inkommit med en avsägese av uppdraget som edamot i bidningsnämnden. Besutsunderag Avsägese från Barbara Nisson daterad den 24 mars 2015 Kommunfumäktiges besut Expedieras: Akten Bidningsnämnden Barbara Nisson (SD) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 \~~ i 6n P ~. i~ö~~m-lj-n 1 I<OMMJ,, i'f),,,c L~;F!' O;W;\t TNINGEN -, o:.,! ~ r ;r;'\ 1 ~. j 'Iii Ti Åstorps Kommun Härmed ämnarjag på grund av personiga skä, med omgående verkan, mitt uppdrag som ordinarie edamot i Bidningsnämnden. Åstorp den 24 mars Barbara Nissc n Granvägen Åstorp

9 Kommunfumäktige E N :7. 6(23) ÅSTORP Sammantt ädesprotoko Sanunanträdesdatum ~05~2 5 Kf 72 Avsägese från Rof Ottosson KSFD 20 14/413 Sammanfattning Rof Ottosson (SD) har inkonunit med en avsägese gäande sitt uppdrag som ersättare i bidningsnämnden. Besutsunderag Avsägese från Rof Ottosson Kommunfumäktiges besut Expedieras: Akten Bidningsnämnden Rof Ottosson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 ÅSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYAtLBEfÖRVALTNINGEN Diarieptan. Åstorps wmmun Åstot p Hä'med ämnat jag av pet soniga s<.ä mitt uppdrag som ersättare i Åstorps bidningsnämnd. Åsto~v2 pri120j5 ~.----;?'~-?~ Rof Ottosson cc. Peter Lindberg Eddie Ek

11 Kommunfumäktige E s. 7(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 73 Eventuea avsägeser/va Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12

13 Kommunfumäktige. q. 8(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 74 Eventuea nyinkomna frågor Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14

15 Kommunfumäktige O 9(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 75 Interpeation- "Mijonruning när upphandingar brister" KSFD 2015/ 167 Sammanfattning Pontus Påsson (M) har ämnat in en interpeation ti kommunfumäktige städ ti Rmmy Sandberg (S), kommunstyresens ordförande. "Kommunstyresen ansvara för sin förvatning, KSF. Kommunchefen förväntas utföra öpande förvatning, s.k. ren verkstäighet. Genom en upphanding sändes anbudsförfrågan för över 2 år sedan. Upphandingen kaas "GIS-upphandingcn" och den har havererat fuständigt och redan åsamkat kommunen höga extra kostnader, som inte finns eer har funnits i årsbudget. Mot bakgrund av upphandingar som ej redovisats frågar jag kommunarådet Sandberg (S)". Eftersom 6K -samarbetet inte kan fatta besut åt kommunen, frågar Jag -När och av vem besutades att upphanda nytt GIS-system? 2. Vika kostnader har tagits upp för GIS, i budget resp. årsredovisning a. Ti viket beopp har nytt avta om GIS besutats/godkänts poitiskt? b. Har upphandingen genomförts på kommunchefens uppdrag, utan poitiskt besut? c. Viken totakostnad för hea ösningen hade tidead entreprenör Adtoo? d. Ti viket beopp har GIS tagits upp i boksut 2013 resp. 2014? e. Hur stor avvikese i förhåandet ti budget finns i sutprognos för 2014? f. Viken nämnd har påförts kostnaden 2014? 3. Stämmer det att uppgradering från Geosecma ti GJS kostade mer än vad gränserna för direktupphanding medgav? 4. a) Vem har hanterat och besutat att forisätta GTS-upphandingen trots ökade kostnader när avtaet med utsedd everantör visade sig vara ett fiasko? b) Viken totakostnad för hea ösningen har den nu vade everantören, efter att upphandingen fick göras om? Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

16 Kommunfumäktige 0(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 75, forts 5. Företaget Metria sitter i kommunens okaer, fakturerar mijonbeopp årigen för GIS-tjänster i s.k. MBK-verksamhet. a. När ingicks avta med Metria, och ti viken timkostnad? b. När sutade avtaet att gäa? c. Viken timkostnad fakturerade Metria under 2014 respektive nu i apri 20 15? d. Är inte detta en otiåten direktupphanding, när fi)retaget bara fortsätter att fakturerar utan gäande avta?? 6. Varfur används av KF besutad bankett, "dircktupphandingsrapport" så bristfäigt inom KSF? 7. Varför har inte upphanding skett av VA-arbeten vid Daaparkcn, utan bara deats ut ti Mesta Sverige AB trots att arbeten utförs för 2-3 Mkr? 8. Vad ger KSf rätt att betaa mijontas kronor ti Frode Laursens danska entreprenör för omäggning av edningar, utan besut eer skriftig bestäning? Besutsunderag Interpeation från Pontus P åsson (M) daterad Kommunfumä<tiges besut Expedieras: Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 A t> UHP~-J KOMM UN I<OMMUNSTYF1ELSEFÖRVALTNINGEN z u Mijonruning när upphandingar brister Interpeation KF moderaterna T iwmm unsty cscns ordförande Interpeation Kommunfumäktiges sammanträde Mijonruning när upphandingar brister Kommunstyresen ansvarar för sin förvani ng, KSF. Kommunchefen förväntas ufcira öpande förvaning, s.k. ren verkstäighet. Genom en upphand i ng sändes anbudsförfrågan för över 2 år sedan. Upphandingen kaas "GIS-upphandi ngen" och den har havererat fuständigt och redan åsamkat kommunen höga extra kostnader, som inte finns eer har funnits i årsbudgel En GJS-Iösning behövsför hantering av kartor och kartproduktion sa att kommunens myndighetskmv och verksamhet kan ti(fi edsstii/as, dvs. kommunernas intema behov. Kommunens nuvarande system (Geosecma) har sedan änge sutat utveckas och har h{!fi stora briser en ang id. Upphandi ngsenheten arbetar direkt på uppdrag av kommunchefen i Åstorps kommun, och tjänstemannen Kurt Grönsund verkar utföra dc jiinster som Caes.arvi begär. Kommunarådet håes hea tiden in formerad, men kommunchefen har de nrganisa tori ~ka arbetsedaransvaret 'ör kommunens upphandingar, vika endast får ske i en ighet med besutad upphandingspo icy. Vika upphandingar som baseras på poi tiska besut eer deegationsbesut har inte redovisats, varmr det far antas a inga sådana finns. Regerna i upphandingsagsiftningen syftar ti a ge upphand ande myndighet (kommunen) verktyg attti varata skattekronorna på e effcktivit sät. Atner kritiserar nu den mijonruning som pågår inom kommunen. Det står kar at Ronny Sandberg och kommunchefen är ansvariga for denna brist på ekonom is k t ansvarstagande. Att göra upphandingar på feaktig grund, får a därefter köpa ti eer öka kostnader får samma tjänster kan utgöra brott mot Lag om Offentig Upphanding (LOU). Ston1 extra kostnader, s.k. ÄTA-kostnader (Ändrings- Ti äggs- Avgående kostnader) ska vara avtaat och regerat i upphandingen. Inom Astorps kommun verkar finnas dåig kontro både vad gäer upprättande av förfrågni ngsunderag, projektstyrning i entreprenadprojekt samt vika extrakostnader som god känns och framföra t av vem och utifrån viken bcsusrä! Redan 2012 gjorde Kommunrevisionen en granskning som resu terade i hård kritik mot brister kring och avsaknad av upphanding och hur det sösat skattebetaarnas pengar..ag vi gima tydiggi/m att svare11 pri aa 11edan f'(igor mycket enket kunde degivits oppositionen. Tyvirr rmviims undanuu!tmde som metod. Sida av 2

18 Mijonruning när upphandingar brister Interpeation K F / \~ i\ t ~ J ( \ ' \\!) moderaterna Mot bakgrund av upphandingar som ej redovisats frågar jag kommunarådet Sandberg (S);. Eftersom 6K-samarbetet inte kan fatta besut åt kommunen, ågar jag När och av vem besutades a upphanda ny GIS-system? 2. Vika kostnader har tagits upp får GJS, i budget resp. årsredovisni ng a) Ti viket beopp har nytt avta om GIS besutats/godkänts poitiskt? b) Har upphandingen genomforts på kommunchefens uppdrag, utan poitiskt besut? c) Viken tota kostnad för hea ösningen hade tidead entreprenör Adtoo? d) T i I vi k et beopp har G IS tagits upp i boksut 2013 resp ? e) Hur stor avvikese i förhåande ti budget finns i sutprognos to r 2014? f) Viken nämnd har påförts kostnaden 20 14? 3. Stämmer det auppgradering från Geosecma ti G/S kostade mer än vad gränserna för direktupphanding medgay? 4. a) Vem har umterat och besutat att fa ttsätta GJS-upphandi ngen trots ökade kostnader när avtaet med utsedd everantör visade sig vara ett iasko? b) Viken totakostnad för hea ösningen har den nu vade everantören, efter att upphand ingen tick göras om? 5. Företaget Metria sitter i kommunens okaer, fakturerar mijonbeopp årigen för GISqänster i s.k. MBK-verksamhet. a) När ingicks avta med Metria, och ti vi ken timkostnad? b) När sutade avtaet a gäa? c) Viken timkostnad fakturerade Metria under 2014 respektive nu i apri 20 15? d) Är inte detta en oti åten direktupphanding, när företaget bara fortsätter att fakturera utan gäande avta?? 6. Varför används av KF besutad bankett, "direktupphandingsrappor'' så bristfäigt inom KSf? 7. Varför har inte upphand ing skett av VA-arbeten vid Daaparken, utan bara deats ut ti Mesta Sverige AB trots att arbeten utfors tor 2-3 Mkr? 8. Vad ger KSF rätt att betaa mijonta s kronor ti Frode Lamsens danska entreprenör för omäggning av edningar, utan besut eer skriftig bestäning? Kvidinge ~o-cf~xz Pantus Påtsson (M) Gruppedare Sidn 2 av 2

19 Kommunfumäktige \\. I (23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 76 Eventuea nyinkomna interpeationer Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20

21 Kommunfumäktige (23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 77 Projektering av Haganässkoan KSFD 2014/457 Sammanfattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteingsgruppen bestod av förtroendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Tömqvist. Bidningsnämnden besutade om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet imebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad ti 112 mkr. I underaget fim1s inte med oka för idrott. Istäet finns ett forsag på en anangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Protoko från kommunstyresen, , 91 Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 61 )änsteskri ve se från Caes Jar vi, kommunchef, Eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyreskakyer, BF AB, Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna for projekt Haganässkoan, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad Protoko från kommu nstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kom munstyreisens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, , 44 Protoko från kommtmstyresens presidium, , 38 Protoko från bidningsnämn den, , 93 Tjänsteskrivese från Annika Hoppe, förvatningschef, Kommunfumäktiges besut Expedieras: Akten Bidningsförvatningen Kommunstyreseförvatningen K vidingebyggen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

22 Kommunstyresen 9(29) o ASTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum 20 I Ks 91 Projektering av Haganässkoan KSFD 2014/457 Sammarafattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteringsgruppen bestod av föt1roendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Törnqvist. Bidningsnämnden besutade I -19 om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet innebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad t i I I 12 mkr. I underaget finns inte med oka för idrott. Istäet finns ett fårsag på en anangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kornmunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, 20 15~04-08, 61 Tjänsteskri ve se från Caes Jar vi, kommunchet: EeV1asutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyreska kyer, BFAB, Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna för projekt Haganässko an, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kommunstyresens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, , 44 Protoko från kommunstyresens presidium, 20 14~12~03, 38 Protoko från bidningsnämnden, , 93 Tjänsteskrivese från Annika I oppe, förvatningschef, Yr<andc Ordförande yrkar på att genomföra renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbötja upphanding och genomforande. Hyreskostnad faststäs ti max 5,7 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en projekiorganisation. Rof Ottosson (SD) yrkar att hyreskostnaden ska vara ca 5, 7 mkr istäet för max 5,7 mkr. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Kommunstyresen 10(29) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Ks 91, forts Eddie Ek (SD) yrkar bifa ti RofOttossons (SD) yrkande och i övriga dear bifa ti ordförandes yrkande. Reino Persson (S) yrkar bifa ti ordforandes yrkande. Hans-ugvar Jönsson (C) yrkar bifati ordförandes yrkande. Nis-Göran Nisson (KD) yrkar bifa ti ordförandes yrkande. Åsa Homen (FP) yrkar bifa ti ordförandes yrkande. Proposition Ordforande stäer Rof Ottossons (SD) ändringsyrkande mot ordförandes yrkande i den de avseende att det ska vara max 5, 7 mkr och finner att ordforandes yrkande bifaes. Ordförande stäer eget yrkande med bifasyrkanden från Eddie Ek (SD), Reino Persson (S), Hans~ Ingvar Jönsson (C), Nis-Göran Nisson (KD) och Asa Homen (FP) under proposition och finner att detta bifaes. Kommunstyresens forsag ti kommunfumäktige besut Ordförande yrkar på att genomföra renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BFAB i uppdrag att påbötja upphanding och genomförande. Hyreskostnad faststäs ti max 5,7 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en pr~jektorganisation. Protokosanteckning Asa Jomens (FP) meddeas möjighet att inkomma med en protoko san teckning. Expedieras:.1\kten Kommunfumäktige Justerandes signatur ( r Utdragsbestyrkande j

24 Åstorps Kommun ~a"'- 4! Fokpartiet Kommunstyresen Protokosanteckning Ärende 8 - Projektering av Haganässkoan Fokpartiet ser ett stort behov av att förnya och modernisera Haganässkoa n. Vi stäer oss bakom försaget att utforma en mer optima skoa som motsvarar framtidens ärande. Vi i Fokpartiet ser ett stort behov av att återigen se över skoorganisationen i Åstorps kommun. Att genomföra en så stor investering som påverkar driften för Bidningsnämnden medger eftertänksamhet och en fortsatt tanke på hur vi öser okasituationen gäande vår grundskoa och vuxenutbidningen. Vi måste återigen ta upp skoorganisationen och se hur vi samordnar enheter. Vi måste skapa en framåtsyftande grundskoa för en högre måuppfyese. Jag är djupt oroig för att majoriteten i Åstorp inte förstår vikten av att nu efter den stora satsningen på Haganässkoan inser att vi behöver se över vika årskuar som ska gå på vika enheter. Fokpartiet har under många år drivit frågan om att fytta in vuxenutbidningen ti centrum. Nu verkar det som att aa partier är inne på den injen som fokpartiet har drivit. Vi väkomnar detta och hoppas nu att förvatningen hittar nya ösningar för att skapa bra och ändamåseniga okaer för vuxenutbidningen. Det finns en stor brist på poitisk insikt om behovet av en genomysning av skoorganisationen. Viket vi iberaer anser vara förödande. Vad vi de styrande med grundskoan och vuxenutbidningen? Det vore på sin pats om ni avge en avsiktsförkaring. Poitik är vä att vija eer gäer inte den devisen för de styrande i Åstorps kommun? Åstorp Asa Homen (FP) Tjänstgörande ersättare i Kommunstyresen

25 Kommunstyresens Arbetsuts{ott 6(22) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum KsAu 61 Projedering av Haganässkoan KSFD 2014/457 Sammanfattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteringsgruppen bestod av föttroendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Tömqvist. Bidningsnämnden besutade om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet innebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad ti 11 2 mkr. I underaget finns inte med oka för idrott. Istäet finns ett försag på en arrangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Tjänsteskrivese från Caes Jar vi, kommunchet: Eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyreskakyer, BFAB, g12 Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna för projekt Haganässko an, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kommunstyresens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, ~ 17, 44 Protoko från kommunstyreisens presidium, , 38 Protoko från bidningsnämnden, , 93 Tjänsteskrivese från Annika Hoppe, forvatningschef, Yrkande Ordförande yrkar på att genomföra renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbö1:ja upphanding och genomförande. Investeringsramen faststäs ti högst 112 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en projektorganisation. Justerandes stgnatur Utdragsbestyrkande

26 Ko min u ostyreisens Arbetsutskott 7(22) ÅSTORP Sammanträdesproto,o Sammanträdesdatum ~04-08 KsAu 61, forts Eddie EK (SO) yrkar bifa ti ordförandes yrkande om att [nvesteringsramen faststäs ti högst 112 mkr. Proposition Ordförande stäer eget yrkande med bifasyrkande ti deen om investeringsramen från Eddie Ek (SD) under proposition och finner att detta bifaes. Arbetsutskottets försag ti kommunstyrese communfuumädige hesut Genomfora renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbötja upphanding och genomförande. Investeringsramen faststäs ti högst 112 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en projektorganisation. Expedieras: Akten Kommunstyresen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 1(2) ÅSTORP Kommunstyreseförvatningen Tjänsteskrivese Datum Version Caes Jarvi Kommunchef Kommunstyresen Projektering av Haganässkoan Dnr KSFD 2014/457 Sammanfattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteringsgruppen bestod av förtroendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Tömqvist. Bidningsnämnden besutade om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet innebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad ti 11 2 mkr. I underaget finns inte med oka för idrott. Istäet finns ett försag på en arrangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyrcskakyer, BF AB, Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna för projekt Haganässko an, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad t -24 Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kommunstyresens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, 20 t , 44 Protoko från kommunstyresens presidium, , 38 Protoko från bidningsnämnden, , 93 Tj änsteskri ve se från Annika H oppe, förvatningschef, Postadress: Astorp Gatuadress: Storgatan 71 E-post: Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

28 2(2) Ärende Haganässkoan har under fera år varit föremå för diskussioner gäande den fysiska arbetsmijön. försaget ti renovering och ombyggnad har okaerna anpassats m ett pedagogiskt perspektiv. Den föresagna ombyggnaden innebär att en ny tvåvåningsbyggnad skapas för F-6-verksamheten. Det bir också en ny administrationsdel Tre byggnader byggs om for att rymma tio förskoeavdeningar. byggnaden som benämns projektverkstad finns saar för b a trä- och metasöjd och textisöjd. Idrotten foresås bedrivas i en ny anangemangsha, som behandas i ett separat ärende. I Linda Svederbergs tjänsteskrivese finns b a trafikfrågorna beysta med hänvisning ti ett särskit PM for trafikpanering för både skoan och en ev anangemangshau. I samband med budgeten for 2014 avsattes mede for ombyggnad av Haganässko an. Den gjordes utifrån ett schabonberäknat hyresbeopp på investeringsberäkningen från BF AB. Den totaa investeringen var beräknad ti 50 mkr och hyreskostnaden beräknades ti 5,8 mkr. Efter bidningsnämndens forsag uppgår investeringen för BF AB ti 112 mkr. Kostnaden för hyran igger på 8,3 mkr. Lokaeffektiviseringar kan göras motsvarande 2,6 mkr på fastigheter som kan ämnas. Hyreskostnaden bir då 5,7 mkr. Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige att besuta om att genomfora renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbörja upph~nding och genomförande. LL a-j-~=-: f~ J Caes;arvi Expedieras ti: Bidningsförvatningen BFAB Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 71 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

29 Bidningsforvatningen Bidningskontoret ÅSTORP Förväntad eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde H ~ ~~~ år år år år år år år år Verksamhet förskoekass åk åk åk F år år Mede PS o Egen regi nt Tot o/o %, % %. o % % ' åk åk åk åk åk åk Totat o o/o i o % o 33 83% o % o 35 85% o 38 93%, % % % Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 7 1 E-post 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

30 2(2) Haganäs o år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 Mede förskoekass F Totat PS nt Tot Siffrorna är framtagna av Lejonet & Partner AB 2012 Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 71 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

31 Projekt Haganässkoan Bjömt'ku3 F:uiJ:hcts A ;.~r. ~-.. (;2 ;;,. ""!t=...-ii. - Ee.:; ~r. o t sepvrnfåra ide ;: :,~~tsi =~.,: n~a.. ~i-... gg r,o ~~d t;~a ~ P. o: -:--!-;3r :w<g~r!'t T~a. S -- :3 tf 2r2,;2 På uppdrag av ÅSTORP Bidningsförvatningen, Upphanding._.... ~ -:-;i1ader..., J' -L ~ - s...,.s - :) år

32 -.,,"'-. ~. \. \ P ar'o,.;:h II ''-1\ \ 1. \\ "-~ 1 ' ~~~se ~a - $:.P -!;i'-/ ~"..._... ' \ ~. ~';er....,... r;.., e ~\\ ~-. ~... f' ) L, '- ~ Sip km :WOO T ~ ' 1 1 ~ \ j_] ' r.c,-.j J";' =- ~ ~ ~ \.O v ' -- ~~~ , Aternativ pacering 1 ; _C1<CIO ' _- '--~-'~~~~ Jre~..Jrr 6r--4 ~~'c J j /. ' ' ' ' ~~~ - erun' 1ör~ ko o.r. ~ i c'!~ -----~A \ 7 ( J\.-~ \.. \ \.. \ '; \ \ \ / J / " ~.,!,,, ' I ' ' '! f ~ a ~ : d r.,:. ÄSTORP f j _, -, ~!of,q o, i (!,! ~' Å :.to ij.) ~ k OI'I'H H H' 1-og.~n d s 5~co1c oc r-, försk ;,o Sk ss situo;-ion ~ po, :! :ua c~ 1: 1000 t~r,n u -c;., novist A.

33 - J : r..,.;. ' ~

34 t:; 'V.sJ) > Q. 5 "' b.o a:: «i... "' o >... "'... ib Q.. Q.. IJ "' b.o :j <C.s '"' c: 0.. "' ~ > o ~ v s '" ~ cd ~,.o u o v ~ '-o " " ' ' ~ " ~ '-,_,'-.,, (. ' '..-.,.} :J <:V <.n ('f (.-, w a f'-~,-, (; :-;:. ) <.(i - 0.) ().;) ' - Ii) \-,, C ~~ "',,,.;~!' f\) \ -.! 1(1 o (- t.: ö - ' t r},, "' I/ ''' ii ~ ".. "'......, u (<.., ().,.,.., '"'\1 ~ ~,.~ u) III L (>h.. c r~.., ~ >,,,, (() r:j:j r..- L ~~j o (' : ~ o -..:!J 'j' j " id (..) b. ~ ;:' c er.; v ~ ~ L ~_ ; <.> 1 ;:;} ~ :n " c- ' r,< ~.n ij,_ - (J? O".. )( J ~'..! (!) ~'! :- > c ~!f» <.]) () :\ ' ' >-- s... E "' ~... H 1- - ::...

35 Kommunstyreseförvatningen Sam häsbyggnadsenheten (2) ÅSTORP Yttrande Datum Version Linda Svederberg Tf samhäsbyggnadschef/stadsarkitekt se Kommunstyresens arbetsutskott Paneringsförutsättningar pro,jed Haganässkoan KSFD 2014/457 Inedning Kommunstyresens presicie gav samhäsbyggnadsenheten i uppdrag att yttra sig över heheten med pan- och trafikfrågor avseende ombyggnadspanerna av Haganässkoan. Yttrandet grundar sig på de tidiga skisser och underag som Kvidingebyggen och Bidningsförvatningen kunnat presentera. Biagor Trafikpanerings PM, daterat Gäande detajpan, daterad Yttrande Trqfkp anering Avseende trafikpanerings( ågor hänvisas ti det trafikpanerings PM som tagits t am av Lars Nisson, trafikp1anerare, RamböL Sammanfattningsvis medför inte arrangemangshaen några probem ängs Trädgårdsgatan. Den ändrade trafikedningen med huvudsakig matning av hämtning/jämningstrafik från väster (via Idrottsgatan) i stäet för som idag via Viagatan bedöms som bättre och mer trafiktåig. Verksamhetens parkeringsbehov och panering och okaisering av detta yfts fram som viktiga frågestäningar i det fortsatta arbetet. Översiktspan I Översiktspan 2012 omnämns parkområdet söder om skotomten som ett område ämpibit att förtäta med ca 30 radhus. Något mer kring trafiktifart och dyikt finns dock inte beskrivit. Om förtätningsprojektet fortfarande är aktuet bör en mindre utredning om dess förutsättningar göras innan paneringen av skoombyggnaden kommit for ångt. Postadress: Astorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

36 2(2) Dnr: 2014/457 Pågående detajpaner i närheten Det pågår detajpanarbete för tomter får via- och radhusbebyggese väster om ishaen, i förängningen av Lärkgatan. forsaget ti ny detajpan görs infarten ti ishaens gruspansparkering om tiokagata. Under arbetet har det också framkommit att gruspansparkeringen skue behöva "paneras upp" får att des bi mer effektivt utnyttjad des mer estetiskt titaande. Gäande deta(jpfanför aktuet område Gäande detajpan for aktuet område är ti ån För e område runt skobyggnaderna gä er användninga - amänt ändamå samt begränsning avseende byggnadshöjd ti 6,0 m. Området runt idrottsp atsen och ishaen är betecknat med användning Ri - idrottsområde (område betecknat med Rifår endast användas för idrottsändamå och därmed samhörigt ändamå). Större deen av området är antingen prickmark (marken får inte bebyggas) eer korsprickmark (mark där uthus och dyikt undantagsvis får uppföras). Skisserna som redovisats avviker från detajpanens användningsgränser samt begränsningar avseende höjd och givna byggrätter. januari 2015 reviderades en de paragrafer i pan- och byggagen avseende bygg1ovsgivning. detajpaner där genomfårandetiden gått ut är det numera möjigt att ge byggov får en åtgärd som avviker från detajpanen om åtgärden är forenig med detajpanens syfte och tigodoser ett angeäget gemensamt behov. tokningen av syfte finns det svårigheter med att se hur användningen Ri kan bebyggas med en he byggnad för skoändamå särskit som mark för detta finns panerad inom samma detajpan. Mi (jö.fi ågor nga direkta mijöfrågor har uppkommit i detta tidiga skede. trafikpaneringspm:et framgår att bu ern ivån ängs Idrottsgatan även med ökade tra fikmängder kommer att igga tydigt under riktvärdet 55 db A. Linda Svederberg Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 7 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg j

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN v V).4. r L,». I' > SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum Pats 00h tid Kaingesaen, Stadshuset, Ronneby, ki. 08:30-09.00 Besutande Ledamöter Se särskid förteckning Ersättare Se särskid förteckning

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 28 apri 2015 k. 18:00 Pats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskoans matsa i Torsby Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen den 5 maj 2015

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen f:s' ' ~~.. SALA KOMMUN SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-03-04 13 (21) 54 Dnr 2014/356 Försäjning av fastigheten Saa Sivergruva 1:881 i Meandammen INLEDNING Fastigheten

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l.

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l. KÖPEKONTRAKT Köpare: Ragnar Steen (19480913Lyckahörnsvägen 14,262 91 Ängehom AfCarsson (19530409 ÖsterVärn 31,266 33 Munka Ljungby ) 50% ) 50% Säjare: Ängehoms kommun 262 80 Ängehom Fastighet: Lunnamöan,

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kungörese Kommunfumäktige 2013-06-04 1 Pats: Stora sessionssaen, Medborgarhuset, Aröv Tid: 2013-06-17 k. 18.00 Vid eventuet förhinder för edamot måste kommunstyresens kansi i god tid meddeas

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-28. Kommunfullmäktige. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2701/92

Kallelse Föredragningslista 2015-08-28. Kommunfullmäktige. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2701/92 Kaese Föredragningsista (5) 2015-08-28 Sammanträde Kommunfumäktige Pats och tid Bohusäns museum, k. 17:30 onsdagen den 09 september 2015 Ordförande sekreterare Af Giberg Annica Åberg Föredragningsista

Läs mer

Motion 1986/87 :Skl75

Motion 1986/87 :Skl75 Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså

Läs mer

Sam manträdesprotokoll. !Äldreomsorgs nämnden

Sam manträdesprotokoll. !Äldreomsorgs nämnden - södertäje kommun Sam manträdesprotoko Ädreomsorgsnämnden (15) Tid och pats Ledamöter '!Onsdagen den 27 augusti 20 14 Kerstin Pettersson (V), ordf. I Lars Johnsson (S) k.5.30-17.20, Symfonin, Södertäje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106 Sammanträdesdatum 2010-08-04 1 (14) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Ronny Sandberg (S), ordförande Hans-Ingvar Jönsson (C) Gösta Hellman (M) Gunilla Karlsson (S)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun Ärende 8 Tifäiga uppstäningspatser för farigt gods inom Tingsryds (ommun 45 ~Tingsryds ~kommun Samhäsbyggnadsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (54) 2015-10-05 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 145 Dm: 2015 1355

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Kommunfullmäktige Kompletterande Kallelse /Kungörelse

Kommunfullmäktige Kompletterande Kallelse /Kungörelse Kommunfullmäktige Kompletterande Kallelse /Kungörelse 2013-10-24 Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen 2013-10-28 klockan 18.30- Detta är en komplettering till tidigare utsänd kallelse

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

';"...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä

';...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä 3 KARLSHAMN ';"...tg, 1.w..c,;:.1- x '. W E] T 'V, r Dnr: 2013/1952 Å far-z.. Ä 2015-12-21 Detajpan för fastigheterna Mörrum 67:74 och de av 67:1 m.fi. (Hörayckan) Mörrum-Eehom, Karshamns kommun, Bekinge

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Bibliotekets sammanträdesrum, 2014-09-08, Kl13.00-16.00

Bibliotekets sammanträdesrum, 2014-09-08, Kl13.00-16.00 Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-08 47 Plats och tid Beslutande Bibliotekets sammanträdesrum, 2014-09-08, Kl13.00-16.00 Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 GSN-2014/1485.252 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Grundskoenämnden Om-och tibyggnad av Stenmoskoans

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer