Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl

Transkript

1 Kommunfumäktige Kaese/Kungörese ÅSTORP Kommunfumäktige sammanträder på Kuturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 koc<an för behanding av föjande ärenden:. Kommunfumäktiges öppnande 2. Godkännande av kaese 3. Upprop av edamöter inkusive tjänstgörande ersättare. 4. Godkännande av föredragningsista 5. Va av två edamöter att justera protokoet samt besut om tidpunkt och pats för protokoets justering 6. Avsägese från Barbara Nisson 7. Avsägese från RofOttosson 8. Eventuea avsägeser/va 9. Eventuea nyinkomna frågor 10. Interpeation- "Mijonruning när upphandingar brister" 11. Eventuea nyinkomna interpeationer 12. Projektering av Haganässkoan 13. Ny arrangemangsha 14. Personaekonomisk redovisning Begäran om värdeöverföring från BFAB 16. Boksut för Kommunforbundet A V Media Skåne 17. Redovisning av projekt K vidinge station 18. Redovisning av projekt kameryggen 19. Fakturerings- och kravpoicy 20. Eventuet inkomna nya motioner 21. Redovisning av inneiggande motioner 22. Anmäningar/degivningar Per-Ane Håkansson Ordförande Merih Özbaci Huvudregistrator Handingarna ti sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp. OBS! Avseende Personaekonomisk redovisning 2014 har denna tistäts samtiga edamöter inför föregående sammanträde, om någon vi få ett nytt exempar var god kontakta kommunkansiet Kommunfumäktiges sammanträden är offentiga. För interpeationer och frågor avsätts i första hand en timme. Om fer interpeationer eer frågor återstå att behanda efter denna tid tas dessa upp som sista punkt på dagordningen. För gruppmöten har rum reserverats i Kuturhuset Bjömen från kockan 17:30, för detajer kring grupprum, kontakta kommunkansiet eer Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 71 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

2 1(23) ÅSTORP KOMMUNFULLMÄKTIGE S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Pats och tid Kuturhuset Björnen Ajournering Besutande Se biaga Övriga detagare Merih Özbaci, huvudregistrator Utses att justera Pats och tid Eva Sturesson (S), kommunsekreterare Sekreterare Merih Özbaci 69 - Ordförande Per-Arne Håkansson (S) Justerande ANSLAG/BEVIS Protokoet är justerat Justeringen har tikännagivits genom ansag Besutande organ Kommunfumäktige Sammanträdesdatum Datum for ansagets uppsättande Datum för ansagets nedtagande Förvaringspats för protokoet Kommunstyreseförvatningen Underskrift

3 Kommunfumäktige 2(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum NÄRVAROLISTA kommunfumäktige edamöter och ersättare samt omröstningsbiaga Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 Kommunfumäktige 3(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Kommunfumäktige ENDE ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 69 Kungörese Kungörese om sammanträdet har ansagits på kommunens ansagstava den 12 maj och sänts ti kommunfumäktiges edamöter och ersättare samma dag vmjämte tikännagivande om sammanträdet varit infört i Hesingborgs Dagbad och Nordvästra Skånes Tidningar den 15 maj Kommunfumädiges besut Kf 70 Godkännande av föredragningsistan Kommunfumäktiges besut Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6

7 Kommunfumäktige.REND E NR: 6, s(23j,r ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 71 Avsägese från Barbara Nisson KSFD 2014/413 Sammanfattning Barbara Nisson (SD) har inkommit med en avsägese av uppdraget som edamot i bidningsnämnden. Besutsunderag Avsägese från Barbara Nisson daterad den 24 mars 2015 Kommunfumäktiges besut Expedieras: Akten Bidningsnämnden Barbara Nisson (SD) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 \~~ i 6n P ~. i~ö~~m-lj-n 1 I<OMMJ,, i'f),,,c L~;F!' O;W;\t TNINGEN -, o:.,! ~ r ;r;'\ 1 ~. j 'Iii Ti Åstorps Kommun Härmed ämnarjag på grund av personiga skä, med omgående verkan, mitt uppdrag som ordinarie edamot i Bidningsnämnden. Åstorp den 24 mars Barbara Nissc n Granvägen Åstorp

9 Kommunfumäktige E N :7. 6(23) ÅSTORP Sammantt ädesprotoko Sanunanträdesdatum ~05~2 5 Kf 72 Avsägese från Rof Ottosson KSFD 20 14/413 Sammanfattning Rof Ottosson (SD) har inkonunit med en avsägese gäande sitt uppdrag som ersättare i bidningsnämnden. Besutsunderag Avsägese från Rof Ottosson Kommunfumäktiges besut Expedieras: Akten Bidningsnämnden Rof Ottosson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 ÅSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYAtLBEfÖRVALTNINGEN Diarieptan. Åstorps wmmun Åstot p Hä'med ämnat jag av pet soniga s<.ä mitt uppdrag som ersättare i Åstorps bidningsnämnd. Åsto~v2 pri120j5 ~.----;?'~-?~ Rof Ottosson cc. Peter Lindberg Eddie Ek

11 Kommunfumäktige E s. 7(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 73 Eventuea avsägeser/va Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12

13 Kommunfumäktige. q. 8(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 74 Eventuea nyinkomna frågor Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14

15 Kommunfumäktige O 9(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 75 Interpeation- "Mijonruning när upphandingar brister" KSFD 2015/ 167 Sammanfattning Pontus Påsson (M) har ämnat in en interpeation ti kommunfumäktige städ ti Rmmy Sandberg (S), kommunstyresens ordförande. "Kommunstyresen ansvara för sin förvatning, KSF. Kommunchefen förväntas utföra öpande förvatning, s.k. ren verkstäighet. Genom en upphanding sändes anbudsförfrågan för över 2 år sedan. Upphandingen kaas "GIS-upphandingcn" och den har havererat fuständigt och redan åsamkat kommunen höga extra kostnader, som inte finns eer har funnits i årsbudget. Mot bakgrund av upphandingar som ej redovisats frågar jag kommunarådet Sandberg (S)". Eftersom 6K -samarbetet inte kan fatta besut åt kommunen, frågar Jag -När och av vem besutades att upphanda nytt GIS-system? 2. Vika kostnader har tagits upp för GIS, i budget resp. årsredovisning a. Ti viket beopp har nytt avta om GIS besutats/godkänts poitiskt? b. Har upphandingen genomförts på kommunchefens uppdrag, utan poitiskt besut? c. Viken totakostnad för hea ösningen hade tidead entreprenör Adtoo? d. Ti viket beopp har GIS tagits upp i boksut 2013 resp. 2014? e. Hur stor avvikese i förhåandet ti budget finns i sutprognos för 2014? f. Viken nämnd har påförts kostnaden 2014? 3. Stämmer det att uppgradering från Geosecma ti GJS kostade mer än vad gränserna för direktupphanding medgav? 4. a) Vem har hanterat och besutat att forisätta GTS-upphandingen trots ökade kostnader när avtaet med utsedd everantör visade sig vara ett fiasko? b) Viken totakostnad för hea ösningen har den nu vade everantören, efter att upphandingen fick göras om? Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

16 Kommunfumäktige 0(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 75, forts 5. Företaget Metria sitter i kommunens okaer, fakturerar mijonbeopp årigen för GIS-tjänster i s.k. MBK-verksamhet. a. När ingicks avta med Metria, och ti viken timkostnad? b. När sutade avtaet att gäa? c. Viken timkostnad fakturerade Metria under 2014 respektive nu i apri 20 15? d. Är inte detta en otiåten direktupphanding, när fi)retaget bara fortsätter att fakturerar utan gäande avta?? 6. Varfur används av KF besutad bankett, "dircktupphandingsrapport" så bristfäigt inom KSF? 7. Varför har inte upphanding skett av VA-arbeten vid Daaparkcn, utan bara deats ut ti Mesta Sverige AB trots att arbeten utförs för 2-3 Mkr? 8. Vad ger KSf rätt att betaa mijontas kronor ti Frode Laursens danska entreprenör för omäggning av edningar, utan besut eer skriftig bestäning? Besutsunderag Interpeation från Pontus P åsson (M) daterad Kommunfumä<tiges besut Expedieras: Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 A t> UHP~-J KOMM UN I<OMMUNSTYF1ELSEFÖRVALTNINGEN z u Mijonruning när upphandingar brister Interpeation KF moderaterna T iwmm unsty cscns ordförande Interpeation Kommunfumäktiges sammanträde Mijonruning när upphandingar brister Kommunstyresen ansvarar för sin förvani ng, KSF. Kommunchefen förväntas ufcira öpande förvaning, s.k. ren verkstäighet. Genom en upphand i ng sändes anbudsförfrågan för över 2 år sedan. Upphandingen kaas "GIS-upphandi ngen" och den har havererat fuständigt och redan åsamkat kommunen höga extra kostnader, som inte finns eer har funnits i årsbudgel En GJS-Iösning behövsför hantering av kartor och kartproduktion sa att kommunens myndighetskmv och verksamhet kan ti(fi edsstii/as, dvs. kommunernas intema behov. Kommunens nuvarande system (Geosecma) har sedan änge sutat utveckas och har h{!fi stora briser en ang id. Upphandi ngsenheten arbetar direkt på uppdrag av kommunchefen i Åstorps kommun, och tjänstemannen Kurt Grönsund verkar utföra dc jiinster som Caes.arvi begär. Kommunarådet håes hea tiden in formerad, men kommunchefen har de nrganisa tori ~ka arbetsedaransvaret 'ör kommunens upphandingar, vika endast får ske i en ighet med besutad upphandingspo icy. Vika upphandingar som baseras på poi tiska besut eer deegationsbesut har inte redovisats, varmr det far antas a inga sådana finns. Regerna i upphandingsagsiftningen syftar ti a ge upphand ande myndighet (kommunen) verktyg attti varata skattekronorna på e effcktivit sät. Atner kritiserar nu den mijonruning som pågår inom kommunen. Det står kar at Ronny Sandberg och kommunchefen är ansvariga for denna brist på ekonom is k t ansvarstagande. Att göra upphandingar på feaktig grund, får a därefter köpa ti eer öka kostnader får samma tjänster kan utgöra brott mot Lag om Offentig Upphanding (LOU). Ston1 extra kostnader, s.k. ÄTA-kostnader (Ändrings- Ti äggs- Avgående kostnader) ska vara avtaat och regerat i upphandingen. Inom Astorps kommun verkar finnas dåig kontro både vad gäer upprättande av förfrågni ngsunderag, projektstyrning i entreprenadprojekt samt vika extrakostnader som god känns och framföra t av vem och utifrån viken bcsusrä! Redan 2012 gjorde Kommunrevisionen en granskning som resu terade i hård kritik mot brister kring och avsaknad av upphanding och hur det sösat skattebetaarnas pengar..ag vi gima tydiggi/m att svare11 pri aa 11edan f'(igor mycket enket kunde degivits oppositionen. Tyvirr rmviims undanuu!tmde som metod. Sida av 2

18 Mijonruning när upphandingar brister Interpeation K F / \~ i\ t ~ J ( \ ' \\!) moderaterna Mot bakgrund av upphandingar som ej redovisats frågar jag kommunarådet Sandberg (S);. Eftersom 6K-samarbetet inte kan fatta besut åt kommunen, ågar jag När och av vem besutades a upphanda ny GIS-system? 2. Vika kostnader har tagits upp får GJS, i budget resp. årsredovisni ng a) Ti viket beopp har nytt avta om GIS besutats/godkänts poitiskt? b) Har upphandingen genomforts på kommunchefens uppdrag, utan poitiskt besut? c) Viken tota kostnad för hea ösningen hade tidead entreprenör Adtoo? d) T i I vi k et beopp har G IS tagits upp i boksut 2013 resp ? e) Hur stor avvikese i förhåande ti budget finns i sutprognos to r 2014? f) Viken nämnd har påförts kostnaden 20 14? 3. Stämmer det auppgradering från Geosecma ti G/S kostade mer än vad gränserna för direktupphanding medgay? 4. a) Vem har umterat och besutat att fa ttsätta GJS-upphandi ngen trots ökade kostnader när avtaet med utsedd everantör visade sig vara ett iasko? b) Viken totakostnad för hea ösningen har den nu vade everantören, efter att upphand ingen tick göras om? 5. Företaget Metria sitter i kommunens okaer, fakturerar mijonbeopp årigen för GISqänster i s.k. MBK-verksamhet. a) När ingicks avta med Metria, och ti vi ken timkostnad? b) När sutade avtaet a gäa? c) Viken timkostnad fakturerade Metria under 2014 respektive nu i apri 20 15? d) Är inte detta en oti åten direktupphanding, när företaget bara fortsätter att fakturera utan gäande avta?? 6. Varför används av KF besutad bankett, "direktupphandingsrappor'' så bristfäigt inom KSf? 7. Varför har inte upphand ing skett av VA-arbeten vid Daaparken, utan bara deats ut ti Mesta Sverige AB trots att arbeten utfors tor 2-3 Mkr? 8. Vad ger KSF rätt att betaa mijonta s kronor ti Frode Lamsens danska entreprenör för omäggning av edningar, utan besut eer skriftig bestäning? Kvidinge ~o-cf~xz Pantus Påtsson (M) Gruppedare Sidn 2 av 2

19 Kommunfumäktige \\. I (23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 76 Eventuea nyinkomna interpeationer Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20

21 Kommunfumäktige (23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 77 Projektering av Haganässkoan KSFD 2014/457 Sammanfattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteingsgruppen bestod av förtroendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Tömqvist. Bidningsnämnden besutade om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet imebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad ti 112 mkr. I underaget fim1s inte med oka för idrott. Istäet finns ett forsag på en anangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Protoko från kommunstyresen, , 91 Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 61 )änsteskri ve se från Caes Jar vi, kommunchef, Eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyreskakyer, BF AB, Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna for projekt Haganässkoan, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad Protoko från kommu nstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kom munstyreisens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, , 44 Protoko från kommtmstyresens presidium, , 38 Protoko från bidningsnämn den, , 93 Tjänsteskrivese från Annika Hoppe, förvatningschef, Kommunfumäktiges besut Expedieras: Akten Bidningsförvatningen Kommunstyreseförvatningen K vidingebyggen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

22 Kommunstyresen 9(29) o ASTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum 20 I Ks 91 Projektering av Haganässkoan KSFD 2014/457 Sammarafattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteringsgruppen bestod av föt1roendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Törnqvist. Bidningsnämnden besutade I -19 om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet innebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad t i I I 12 mkr. I underaget finns inte med oka för idrott. Istäet finns ett fårsag på en anangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kornmunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, 20 15~04-08, 61 Tjänsteskri ve se från Caes Jar vi, kommunchet: EeV1asutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyreska kyer, BFAB, Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna för projekt Haganässko an, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kommunstyresens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, , 44 Protoko från kommunstyresens presidium, 20 14~12~03, 38 Protoko från bidningsnämnden, , 93 Tjänsteskrivese från Annika I oppe, förvatningschef, Yr<andc Ordförande yrkar på att genomföra renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbötja upphanding och genomforande. Hyreskostnad faststäs ti max 5,7 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en projekiorganisation. Rof Ottosson (SD) yrkar att hyreskostnaden ska vara ca 5, 7 mkr istäet för max 5,7 mkr. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Kommunstyresen 10(29) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Ks 91, forts Eddie Ek (SD) yrkar bifa ti RofOttossons (SD) yrkande och i övriga dear bifa ti ordförandes yrkande. Reino Persson (S) yrkar bifa ti ordforandes yrkande. Hans-ugvar Jönsson (C) yrkar bifati ordförandes yrkande. Nis-Göran Nisson (KD) yrkar bifa ti ordförandes yrkande. Åsa Homen (FP) yrkar bifa ti ordförandes yrkande. Proposition Ordforande stäer Rof Ottossons (SD) ändringsyrkande mot ordförandes yrkande i den de avseende att det ska vara max 5, 7 mkr och finner att ordforandes yrkande bifaes. Ordförande stäer eget yrkande med bifasyrkanden från Eddie Ek (SD), Reino Persson (S), Hans~ Ingvar Jönsson (C), Nis-Göran Nisson (KD) och Asa Homen (FP) under proposition och finner att detta bifaes. Kommunstyresens forsag ti kommunfumäktige besut Ordförande yrkar på att genomföra renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BFAB i uppdrag att påbötja upphanding och genomförande. Hyreskostnad faststäs ti max 5,7 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en pr~jektorganisation. Protokosanteckning Asa Jomens (FP) meddeas möjighet att inkomma med en protoko san teckning. Expedieras:.1\kten Kommunfumäktige Justerandes signatur ( r Utdragsbestyrkande j

24 Åstorps Kommun ~a"'- 4! Fokpartiet Kommunstyresen Protokosanteckning Ärende 8 - Projektering av Haganässkoan Fokpartiet ser ett stort behov av att förnya och modernisera Haganässkoa n. Vi stäer oss bakom försaget att utforma en mer optima skoa som motsvarar framtidens ärande. Vi i Fokpartiet ser ett stort behov av att återigen se över skoorganisationen i Åstorps kommun. Att genomföra en så stor investering som påverkar driften för Bidningsnämnden medger eftertänksamhet och en fortsatt tanke på hur vi öser okasituationen gäande vår grundskoa och vuxenutbidningen. Vi måste återigen ta upp skoorganisationen och se hur vi samordnar enheter. Vi måste skapa en framåtsyftande grundskoa för en högre måuppfyese. Jag är djupt oroig för att majoriteten i Åstorp inte förstår vikten av att nu efter den stora satsningen på Haganässkoan inser att vi behöver se över vika årskuar som ska gå på vika enheter. Fokpartiet har under många år drivit frågan om att fytta in vuxenutbidningen ti centrum. Nu verkar det som att aa partier är inne på den injen som fokpartiet har drivit. Vi väkomnar detta och hoppas nu att förvatningen hittar nya ösningar för att skapa bra och ändamåseniga okaer för vuxenutbidningen. Det finns en stor brist på poitisk insikt om behovet av en genomysning av skoorganisationen. Viket vi iberaer anser vara förödande. Vad vi de styrande med grundskoan och vuxenutbidningen? Det vore på sin pats om ni avge en avsiktsförkaring. Poitik är vä att vija eer gäer inte den devisen för de styrande i Åstorps kommun? Åstorp Asa Homen (FP) Tjänstgörande ersättare i Kommunstyresen

25 Kommunstyresens Arbetsuts{ott 6(22) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum KsAu 61 Projedering av Haganässkoan KSFD 2014/457 Sammanfattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteringsgruppen bestod av föttroendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Tömqvist. Bidningsnämnden besutade om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet innebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad ti 11 2 mkr. I underaget finns inte med oka för idrott. Istäet finns ett försag på en arrangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Tjänsteskrivese från Caes Jar vi, kommunchet: Eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyreskakyer, BFAB, g12 Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna för projekt Haganässko an, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kommunstyresens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, ~ 17, 44 Protoko från kommunstyreisens presidium, , 38 Protoko från bidningsnämnden, , 93 Tjänsteskrivese från Annika Hoppe, forvatningschef, Yrkande Ordförande yrkar på att genomföra renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbö1:ja upphanding och genomförande. Investeringsramen faststäs ti högst 112 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en projektorganisation. Justerandes stgnatur Utdragsbestyrkande

26 Ko min u ostyreisens Arbetsutskott 7(22) ÅSTORP Sammanträdesproto,o Sammanträdesdatum ~04-08 KsAu 61, forts Eddie EK (SO) yrkar bifa ti ordförandes yrkande om att [nvesteringsramen faststäs ti högst 112 mkr. Proposition Ordförande stäer eget yrkande med bifasyrkande ti deen om investeringsramen från Eddie Ek (SD) under proposition och finner att detta bifaes. Arbetsutskottets försag ti kommunstyrese communfuumädige hesut Genomfora renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbötja upphanding och genomförande. Investeringsramen faststäs ti högst 112 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en projektorganisation. Expedieras: Akten Kommunstyresen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 1(2) ÅSTORP Kommunstyreseförvatningen Tjänsteskrivese Datum Version Caes Jarvi Kommunchef Kommunstyresen Projektering av Haganässkoan Dnr KSFD 2014/457 Sammanfattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteringsgruppen bestod av förtroendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Tömqvist. Bidningsnämnden besutade om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet innebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad ti 11 2 mkr. I underaget finns inte med oka för idrott. Istäet finns ett försag på en arrangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyrcskakyer, BF AB, Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna för projekt Haganässko an, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad t -24 Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kommunstyresens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, 20 t , 44 Protoko från kommunstyresens presidium, , 38 Protoko från bidningsnämnden, , 93 Tj änsteskri ve se från Annika H oppe, förvatningschef, Postadress: Astorp Gatuadress: Storgatan 71 E-post: Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

28 2(2) Ärende Haganässkoan har under fera år varit föremå för diskussioner gäande den fysiska arbetsmijön. försaget ti renovering och ombyggnad har okaerna anpassats m ett pedagogiskt perspektiv. Den föresagna ombyggnaden innebär att en ny tvåvåningsbyggnad skapas för F-6-verksamheten. Det bir också en ny administrationsdel Tre byggnader byggs om for att rymma tio förskoeavdeningar. byggnaden som benämns projektverkstad finns saar för b a trä- och metasöjd och textisöjd. Idrotten foresås bedrivas i en ny anangemangsha, som behandas i ett separat ärende. I Linda Svederbergs tjänsteskrivese finns b a trafikfrågorna beysta med hänvisning ti ett särskit PM for trafikpanering för både skoan och en ev anangemangshau. I samband med budgeten for 2014 avsattes mede for ombyggnad av Haganässko an. Den gjordes utifrån ett schabonberäknat hyresbeopp på investeringsberäkningen från BF AB. Den totaa investeringen var beräknad ti 50 mkr och hyreskostnaden beräknades ti 5,8 mkr. Efter bidningsnämndens forsag uppgår investeringen för BF AB ti 112 mkr. Kostnaden för hyran igger på 8,3 mkr. Lokaeffektiviseringar kan göras motsvarande 2,6 mkr på fastigheter som kan ämnas. Hyreskostnaden bir då 5,7 mkr. Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige att besuta om att genomfora renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbörja upph~nding och genomförande. LL a-j-~=-: f~ J Caes;arvi Expedieras ti: Bidningsförvatningen BFAB Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 71 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

29 Bidningsforvatningen Bidningskontoret ÅSTORP Förväntad eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde H ~ ~~~ år år år år år år år år Verksamhet förskoekass åk åk åk F år år Mede PS o Egen regi nt Tot o/o %, % %. o % % ' åk åk åk åk åk åk Totat o o/o i o % o 33 83% o % o 35 85% o 38 93%, % % % Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 7 1 E-post 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

30 2(2) Haganäs o år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 Mede förskoekass F Totat PS nt Tot Siffrorna är framtagna av Lejonet & Partner AB 2012 Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 71 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

31 Projekt Haganässkoan Bjömt'ku3 F:uiJ:hcts A ;.~r. ~-.. (;2 ;;,. ""!t=...-ii. - Ee.:; ~r. o t sepvrnfåra ide ;: :,~~tsi =~.,: n~a.. ~i-... gg r,o ~~d t;~a ~ P. o: -:--!-;3r :w<g~r!'t T~a. S -- :3 tf 2r2,;2 På uppdrag av ÅSTORP Bidningsförvatningen, Upphanding._.... ~ -:-;i1ader..., J' -L ~ - s...,.s - :) år

32 -.,,"'-. ~. \. \ P ar'o,.;:h II ''-1\ \ 1. \\ "-~ 1 ' ~~~se ~a - $:.P -!;i'-/ ~"..._... ' \ ~. ~';er....,... r;.., e ~\\ ~-. ~... f' ) L, '- ~ Sip km :WOO T ~ ' 1 1 ~ \ j_] ' r.c,-.j J";' =- ~ ~ ~ \.O v ' -- ~~~ , Aternativ pacering 1 ; _C1<CIO ' _- '--~-'~~~~ Jre~..Jrr 6r--4 ~~'c J j /. ' ' ' ' ~~~ - erun' 1ör~ ko o.r. ~ i c'!~ -----~A \ 7 ( J\.-~ \.. \ \.. \ '; \ \ \ / J / " ~.,!,,, ' I ' ' '! f ~ a ~ : d r.,:. ÄSTORP f j _, -, ~!of,q o, i (!,! ~' Å :.to ij.) ~ k OI'I'H H H' 1-og.~n d s 5~co1c oc r-, försk ;,o Sk ss situo;-ion ~ po, :! :ua c~ 1: 1000 t~r,n u -c;., novist A.

33 - J : r..,.;. ' ~

34 t:; 'V.sJ) > Q. 5 "' b.o a:: «i... "' o >... "'... ib Q.. Q.. IJ "' b.o :j <C.s '"' c: 0.. "' ~ > o ~ v s '" ~ cd ~,.o u o v ~ '-o " " ' ' ~ " ~ '-,_,'-.,, (. ' '..-.,.} :J <:V <.n ('f (.-, w a f'-~,-, (; :-;:. ) <.(i - 0.) ().;) ' - Ii) \-,, C ~~ "',,,.;~!' f\) \ -.! 1(1 o (- t.: ö - ' t r},, "' I/ ''' ii ~ ".. "'......, u (<.., ().,.,.., '"'\1 ~ ~,.~ u) III L (>h.. c r~.., ~ >,,,, (() r:j:j r..- L ~~j o (' : ~ o -..:!J 'j' j " id (..) b. ~ ;:' c er.; v ~ ~ L ~_ ; <.> 1 ;:;} ~ :n " c- ' r,< ~.n ij,_ - (J? O".. )( J ~'..! (!) ~'! :- > c ~!f» <.]) () :\ ' ' >-- s... E "' ~... H 1- - ::...

35 Kommunstyreseförvatningen Sam häsbyggnadsenheten (2) ÅSTORP Yttrande Datum Version Linda Svederberg Tf samhäsbyggnadschef/stadsarkitekt se Kommunstyresens arbetsutskott Paneringsförutsättningar pro,jed Haganässkoan KSFD 2014/457 Inedning Kommunstyresens presicie gav samhäsbyggnadsenheten i uppdrag att yttra sig över heheten med pan- och trafikfrågor avseende ombyggnadspanerna av Haganässkoan. Yttrandet grundar sig på de tidiga skisser och underag som Kvidingebyggen och Bidningsförvatningen kunnat presentera. Biagor Trafikpanerings PM, daterat Gäande detajpan, daterad Yttrande Trqfkp anering Avseende trafikpanerings( ågor hänvisas ti det trafikpanerings PM som tagits t am av Lars Nisson, trafikp1anerare, RamböL Sammanfattningsvis medför inte arrangemangshaen några probem ängs Trädgårdsgatan. Den ändrade trafikedningen med huvudsakig matning av hämtning/jämningstrafik från väster (via Idrottsgatan) i stäet för som idag via Viagatan bedöms som bättre och mer trafiktåig. Verksamhetens parkeringsbehov och panering och okaisering av detta yfts fram som viktiga frågestäningar i det fortsatta arbetet. Översiktspan I Översiktspan 2012 omnämns parkområdet söder om skotomten som ett område ämpibit att förtäta med ca 30 radhus. Något mer kring trafiktifart och dyikt finns dock inte beskrivit. Om förtätningsprojektet fortfarande är aktuet bör en mindre utredning om dess förutsättningar göras innan paneringen av skoombyggnaden kommit for ångt. Postadress: Astorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

36 2(2) Dnr: 2014/457 Pågående detajpaner i närheten Det pågår detajpanarbete för tomter får via- och radhusbebyggese väster om ishaen, i förängningen av Lärkgatan. forsaget ti ny detajpan görs infarten ti ishaens gruspansparkering om tiokagata. Under arbetet har det också framkommit att gruspansparkeringen skue behöva "paneras upp" får att des bi mer effektivt utnyttjad des mer estetiskt titaande. Gäande deta(jpfanför aktuet område Gäande detajpan for aktuet område är ti ån För e område runt skobyggnaderna gä er användninga - amänt ändamå samt begränsning avseende byggnadshöjd ti 6,0 m. Området runt idrottsp atsen och ishaen är betecknat med användning Ri - idrottsområde (område betecknat med Rifår endast användas för idrottsändamå och därmed samhörigt ändamå). Större deen av området är antingen prickmark (marken får inte bebyggas) eer korsprickmark (mark där uthus och dyikt undantagsvis får uppföras). Skisserna som redovisats avviker från detajpanens användningsgränser samt begränsningar avseende höjd och givna byggrätter. januari 2015 reviderades en de paragrafer i pan- och byggagen avseende bygg1ovsgivning. detajpaner där genomfårandetiden gått ut är det numera möjigt att ge byggov får en åtgärd som avviker från detajpanen om åtgärden är forenig med detajpanens syfte och tigodoser ett angeäget gemensamt behov. tokningen av syfte finns det svårigheter med att se hur användningen Ri kan bebyggas med en he byggnad för skoändamå särskit som mark för detta finns panerad inom samma detajpan. Mi (jö.fi ågor nga direkta mijöfrågor har uppkommit i detta tidiga skede. trafikpaneringspm:et framgår att bu ern ivån ängs Idrottsgatan även med ökade tra fikmängder kommer att igga tydigt under riktvärdet 55 db A. Linda Svederberg Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 7 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg j

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106 Sammanträdesdatum 2010-08-04 1 (14) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Ronny Sandberg (S), ordförande Hans-Ingvar Jönsson (C) Gösta Hellman (M) Gunilla Karlsson (S)

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

~arco Paulsson (~) R)

~arco Paulsson (~) R) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 206 (224) Kommunfumäktige 20141006 Sammanträde den 6 oktober 2014 i Rådhussaen, Rådhuset Kommunfumäktige består av 51 edamöter och ersättare enigt bifogad närvaroista.

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015 B! vimmerby tmj kommun Kommunstyreseförvatningen KUNGÖRELSE 2015-02-18 1(1) Ti kommunfumäktiges edamöter och ersättare Kompetterande kungörese och kompetterande handingar inför kommunfumäktiges sammanträde

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer