Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl

Transkript

1 Kommunfumäktige Kaese/Kungörese ÅSTORP Kommunfumäktige sammanträder på Kuturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 koc<an för behanding av föjande ärenden:. Kommunfumäktiges öppnande 2. Godkännande av kaese 3. Upprop av edamöter inkusive tjänstgörande ersättare. 4. Godkännande av föredragningsista 5. Va av två edamöter att justera protokoet samt besut om tidpunkt och pats för protokoets justering 6. Avsägese från Barbara Nisson 7. Avsägese från RofOttosson 8. Eventuea avsägeser/va 9. Eventuea nyinkomna frågor 10. Interpeation- "Mijonruning när upphandingar brister" 11. Eventuea nyinkomna interpeationer 12. Projektering av Haganässkoan 13. Ny arrangemangsha 14. Personaekonomisk redovisning Begäran om värdeöverföring från BFAB 16. Boksut för Kommunforbundet A V Media Skåne 17. Redovisning av projekt K vidinge station 18. Redovisning av projekt kameryggen 19. Fakturerings- och kravpoicy 20. Eventuet inkomna nya motioner 21. Redovisning av inneiggande motioner 22. Anmäningar/degivningar Per-Ane Håkansson Ordförande Merih Özbaci Huvudregistrator Handingarna ti sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp. OBS! Avseende Personaekonomisk redovisning 2014 har denna tistäts samtiga edamöter inför föregående sammanträde, om någon vi få ett nytt exempar var god kontakta kommunkansiet Kommunfumäktiges sammanträden är offentiga. För interpeationer och frågor avsätts i första hand en timme. Om fer interpeationer eer frågor återstå att behanda efter denna tid tas dessa upp som sista punkt på dagordningen. För gruppmöten har rum reserverats i Kuturhuset Bjömen från kockan 17:30, för detajer kring grupprum, kontakta kommunkansiet eer Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 71 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

2 1(23) ÅSTORP KOMMUNFULLMÄKTIGE S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Pats och tid Kuturhuset Björnen Ajournering Besutande Se biaga Övriga detagare Merih Özbaci, huvudregistrator Utses att justera Pats och tid Eva Sturesson (S), kommunsekreterare Sekreterare Merih Özbaci 69 - Ordförande Per-Arne Håkansson (S) Justerande ANSLAG/BEVIS Protokoet är justerat Justeringen har tikännagivits genom ansag Besutande organ Kommunfumäktige Sammanträdesdatum Datum for ansagets uppsättande Datum för ansagets nedtagande Förvaringspats för protokoet Kommunstyreseförvatningen Underskrift

3 Kommunfumäktige 2(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum NÄRVAROLISTA kommunfumäktige edamöter och ersättare samt omröstningsbiaga Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 Kommunfumäktige 3(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Kommunfumäktige ENDE ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 69 Kungörese Kungörese om sammanträdet har ansagits på kommunens ansagstava den 12 maj och sänts ti kommunfumäktiges edamöter och ersättare samma dag vmjämte tikännagivande om sammanträdet varit infört i Hesingborgs Dagbad och Nordvästra Skånes Tidningar den 15 maj Kommunfumädiges besut Kf 70 Godkännande av föredragningsistan Kommunfumäktiges besut Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6

7 Kommunfumäktige.REND E NR: 6, s(23j,r ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 71 Avsägese från Barbara Nisson KSFD 2014/413 Sammanfattning Barbara Nisson (SD) har inkommit med en avsägese av uppdraget som edamot i bidningsnämnden. Besutsunderag Avsägese från Barbara Nisson daterad den 24 mars 2015 Kommunfumäktiges besut Expedieras: Akten Bidningsnämnden Barbara Nisson (SD) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 \~~ i 6n P ~. i~ö~~m-lj-n 1 I<OMMJ,, i'f),,,c L~;F!' O;W;\t TNINGEN -, o:.,! ~ r ;r;'\ 1 ~. j 'Iii Ti Åstorps Kommun Härmed ämnarjag på grund av personiga skä, med omgående verkan, mitt uppdrag som ordinarie edamot i Bidningsnämnden. Åstorp den 24 mars Barbara Nissc n Granvägen Åstorp

9 Kommunfumäktige E N :7. 6(23) ÅSTORP Sammantt ädesprotoko Sanunanträdesdatum ~05~2 5 Kf 72 Avsägese från Rof Ottosson KSFD 20 14/413 Sammanfattning Rof Ottosson (SD) har inkonunit med en avsägese gäande sitt uppdrag som ersättare i bidningsnämnden. Besutsunderag Avsägese från Rof Ottosson Kommunfumäktiges besut Expedieras: Akten Bidningsnämnden Rof Ottosson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 ÅSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYAtLBEfÖRVALTNINGEN Diarieptan. Åstorps wmmun Åstot p Hä'med ämnat jag av pet soniga s<.ä mitt uppdrag som ersättare i Åstorps bidningsnämnd. Åsto~v2 pri120j5 ~.----;?'~-?~ Rof Ottosson cc. Peter Lindberg Eddie Ek

11 Kommunfumäktige E s. 7(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 73 Eventuea avsägeser/va Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12

13 Kommunfumäktige. q. 8(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 74 Eventuea nyinkomna frågor Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14

15 Kommunfumäktige O 9(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 75 Interpeation- "Mijonruning när upphandingar brister" KSFD 2015/ 167 Sammanfattning Pontus Påsson (M) har ämnat in en interpeation ti kommunfumäktige städ ti Rmmy Sandberg (S), kommunstyresens ordförande. "Kommunstyresen ansvara för sin förvatning, KSF. Kommunchefen förväntas utföra öpande förvatning, s.k. ren verkstäighet. Genom en upphanding sändes anbudsförfrågan för över 2 år sedan. Upphandingen kaas "GIS-upphandingcn" och den har havererat fuständigt och redan åsamkat kommunen höga extra kostnader, som inte finns eer har funnits i årsbudget. Mot bakgrund av upphandingar som ej redovisats frågar jag kommunarådet Sandberg (S)". Eftersom 6K -samarbetet inte kan fatta besut åt kommunen, frågar Jag -När och av vem besutades att upphanda nytt GIS-system? 2. Vika kostnader har tagits upp för GIS, i budget resp. årsredovisning a. Ti viket beopp har nytt avta om GIS besutats/godkänts poitiskt? b. Har upphandingen genomförts på kommunchefens uppdrag, utan poitiskt besut? c. Viken totakostnad för hea ösningen hade tidead entreprenör Adtoo? d. Ti viket beopp har GIS tagits upp i boksut 2013 resp. 2014? e. Hur stor avvikese i förhåandet ti budget finns i sutprognos för 2014? f. Viken nämnd har påförts kostnaden 2014? 3. Stämmer det att uppgradering från Geosecma ti GJS kostade mer än vad gränserna för direktupphanding medgav? 4. a) Vem har hanterat och besutat att forisätta GTS-upphandingen trots ökade kostnader när avtaet med utsedd everantör visade sig vara ett fiasko? b) Viken totakostnad för hea ösningen har den nu vade everantören, efter att upphandingen fick göras om? Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

16 Kommunfumäktige 0(23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 75, forts 5. Företaget Metria sitter i kommunens okaer, fakturerar mijonbeopp årigen för GIS-tjänster i s.k. MBK-verksamhet. a. När ingicks avta med Metria, och ti viken timkostnad? b. När sutade avtaet att gäa? c. Viken timkostnad fakturerade Metria under 2014 respektive nu i apri 20 15? d. Är inte detta en otiåten direktupphanding, när fi)retaget bara fortsätter att fakturerar utan gäande avta?? 6. Varfur används av KF besutad bankett, "dircktupphandingsrapport" så bristfäigt inom KSF? 7. Varför har inte upphanding skett av VA-arbeten vid Daaparkcn, utan bara deats ut ti Mesta Sverige AB trots att arbeten utförs för 2-3 Mkr? 8. Vad ger KSf rätt att betaa mijontas kronor ti Frode Laursens danska entreprenör för omäggning av edningar, utan besut eer skriftig bestäning? Besutsunderag Interpeation från Pontus P åsson (M) daterad Kommunfumä<tiges besut Expedieras: Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 A t> UHP~-J KOMM UN I<OMMUNSTYF1ELSEFÖRVALTNINGEN z u Mijonruning när upphandingar brister Interpeation KF moderaterna T iwmm unsty cscns ordförande Interpeation Kommunfumäktiges sammanträde Mijonruning när upphandingar brister Kommunstyresen ansvarar för sin förvani ng, KSF. Kommunchefen förväntas ufcira öpande förvaning, s.k. ren verkstäighet. Genom en upphand i ng sändes anbudsförfrågan för över 2 år sedan. Upphandingen kaas "GIS-upphandi ngen" och den har havererat fuständigt och redan åsamkat kommunen höga extra kostnader, som inte finns eer har funnits i årsbudgel En GJS-Iösning behövsför hantering av kartor och kartproduktion sa att kommunens myndighetskmv och verksamhet kan ti(fi edsstii/as, dvs. kommunernas intema behov. Kommunens nuvarande system (Geosecma) har sedan änge sutat utveckas och har h{!fi stora briser en ang id. Upphandi ngsenheten arbetar direkt på uppdrag av kommunchefen i Åstorps kommun, och tjänstemannen Kurt Grönsund verkar utföra dc jiinster som Caes.arvi begär. Kommunarådet håes hea tiden in formerad, men kommunchefen har de nrganisa tori ~ka arbetsedaransvaret 'ör kommunens upphandingar, vika endast får ske i en ighet med besutad upphandingspo icy. Vika upphandingar som baseras på poi tiska besut eer deegationsbesut har inte redovisats, varmr det far antas a inga sådana finns. Regerna i upphandingsagsiftningen syftar ti a ge upphand ande myndighet (kommunen) verktyg attti varata skattekronorna på e effcktivit sät. Atner kritiserar nu den mijonruning som pågår inom kommunen. Det står kar at Ronny Sandberg och kommunchefen är ansvariga for denna brist på ekonom is k t ansvarstagande. Att göra upphandingar på feaktig grund, får a därefter köpa ti eer öka kostnader får samma tjänster kan utgöra brott mot Lag om Offentig Upphanding (LOU). Ston1 extra kostnader, s.k. ÄTA-kostnader (Ändrings- Ti äggs- Avgående kostnader) ska vara avtaat och regerat i upphandingen. Inom Astorps kommun verkar finnas dåig kontro både vad gäer upprättande av förfrågni ngsunderag, projektstyrning i entreprenadprojekt samt vika extrakostnader som god känns och framföra t av vem och utifrån viken bcsusrä! Redan 2012 gjorde Kommunrevisionen en granskning som resu terade i hård kritik mot brister kring och avsaknad av upphanding och hur det sösat skattebetaarnas pengar..ag vi gima tydiggi/m att svare11 pri aa 11edan f'(igor mycket enket kunde degivits oppositionen. Tyvirr rmviims undanuu!tmde som metod. Sida av 2

18 Mijonruning när upphandingar brister Interpeation K F / \~ i\ t ~ J ( \ ' \\!) moderaterna Mot bakgrund av upphandingar som ej redovisats frågar jag kommunarådet Sandberg (S);. Eftersom 6K-samarbetet inte kan fatta besut åt kommunen, ågar jag När och av vem besutades a upphanda ny GIS-system? 2. Vika kostnader har tagits upp får GJS, i budget resp. årsredovisni ng a) Ti viket beopp har nytt avta om GIS besutats/godkänts poitiskt? b) Har upphandingen genomforts på kommunchefens uppdrag, utan poitiskt besut? c) Viken tota kostnad för hea ösningen hade tidead entreprenör Adtoo? d) T i I vi k et beopp har G IS tagits upp i boksut 2013 resp ? e) Hur stor avvikese i förhåande ti budget finns i sutprognos to r 2014? f) Viken nämnd har påförts kostnaden 20 14? 3. Stämmer det auppgradering från Geosecma ti G/S kostade mer än vad gränserna för direktupphanding medgay? 4. a) Vem har umterat och besutat att fa ttsätta GJS-upphandi ngen trots ökade kostnader när avtaet med utsedd everantör visade sig vara ett iasko? b) Viken totakostnad för hea ösningen har den nu vade everantören, efter att upphand ingen tick göras om? 5. Företaget Metria sitter i kommunens okaer, fakturerar mijonbeopp årigen för GISqänster i s.k. MBK-verksamhet. a) När ingicks avta med Metria, och ti vi ken timkostnad? b) När sutade avtaet a gäa? c) Viken timkostnad fakturerade Metria under 2014 respektive nu i apri 20 15? d) Är inte detta en oti åten direktupphanding, när företaget bara fortsätter att fakturera utan gäande avta?? 6. Varför används av KF besutad bankett, "direktupphandingsrappor'' så bristfäigt inom KSf? 7. Varför har inte upphand ing skett av VA-arbeten vid Daaparken, utan bara deats ut ti Mesta Sverige AB trots att arbeten utfors tor 2-3 Mkr? 8. Vad ger KSF rätt att betaa mijonta s kronor ti Frode Lamsens danska entreprenör för omäggning av edningar, utan besut eer skriftig bestäning? Kvidinge ~o-cf~xz Pantus Påtsson (M) Gruppedare Sidn 2 av 2

19 Kommunfumäktige \\. I (23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 76 Eventuea nyinkomna interpeationer Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20

21 Kommunfumäktige (23) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Kf 77 Projektering av Haganässkoan KSFD 2014/457 Sammanfattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteingsgruppen bestod av förtroendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Tömqvist. Bidningsnämnden besutade om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet imebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad ti 112 mkr. I underaget fim1s inte med oka för idrott. Istäet finns ett forsag på en anangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Protoko från kommunstyresen, , 91 Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 61 )änsteskri ve se från Caes Jar vi, kommunchef, Eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyreskakyer, BF AB, Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna for projekt Haganässkoan, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad Protoko från kommu nstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kom munstyreisens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, , 44 Protoko från kommtmstyresens presidium, , 38 Protoko från bidningsnämn den, , 93 Tjänsteskrivese från Annika Hoppe, förvatningschef, Kommunfumäktiges besut Expedieras: Akten Bidningsförvatningen Kommunstyreseförvatningen K vidingebyggen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

22 Kommunstyresen 9(29) o ASTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum 20 I Ks 91 Projektering av Haganässkoan KSFD 2014/457 Sammarafattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteringsgruppen bestod av föt1roendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Törnqvist. Bidningsnämnden besutade I -19 om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet innebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad t i I I 12 mkr. I underaget finns inte med oka för idrott. Istäet finns ett fårsag på en anangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kornmunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, 20 15~04-08, 61 Tjänsteskri ve se från Caes Jar vi, kommunchet: EeV1asutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyreska kyer, BFAB, Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna för projekt Haganässko an, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kommunstyresens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, , 44 Protoko från kommunstyresens presidium, 20 14~12~03, 38 Protoko från bidningsnämnden, , 93 Tjänsteskrivese från Annika I oppe, förvatningschef, Yr<andc Ordförande yrkar på att genomföra renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbötja upphanding och genomforande. Hyreskostnad faststäs ti max 5,7 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en projekiorganisation. Rof Ottosson (SD) yrkar att hyreskostnaden ska vara ca 5, 7 mkr istäet för max 5,7 mkr. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Kommunstyresen 10(29) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Ks 91, forts Eddie Ek (SD) yrkar bifa ti RofOttossons (SD) yrkande och i övriga dear bifa ti ordförandes yrkande. Reino Persson (S) yrkar bifa ti ordforandes yrkande. Hans-ugvar Jönsson (C) yrkar bifati ordförandes yrkande. Nis-Göran Nisson (KD) yrkar bifa ti ordförandes yrkande. Åsa Homen (FP) yrkar bifa ti ordförandes yrkande. Proposition Ordforande stäer Rof Ottossons (SD) ändringsyrkande mot ordförandes yrkande i den de avseende att det ska vara max 5, 7 mkr och finner att ordforandes yrkande bifaes. Ordförande stäer eget yrkande med bifasyrkanden från Eddie Ek (SD), Reino Persson (S), Hans~ Ingvar Jönsson (C), Nis-Göran Nisson (KD) och Asa Homen (FP) under proposition och finner att detta bifaes. Kommunstyresens forsag ti kommunfumäktige besut Ordförande yrkar på att genomföra renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BFAB i uppdrag att påbötja upphanding och genomförande. Hyreskostnad faststäs ti max 5,7 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en pr~jektorganisation. Protokosanteckning Asa Jomens (FP) meddeas möjighet att inkomma med en protoko san teckning. Expedieras:.1\kten Kommunfumäktige Justerandes signatur ( r Utdragsbestyrkande j

24 Åstorps Kommun ~a"'- 4! Fokpartiet Kommunstyresen Protokosanteckning Ärende 8 - Projektering av Haganässkoan Fokpartiet ser ett stort behov av att förnya och modernisera Haganässkoa n. Vi stäer oss bakom försaget att utforma en mer optima skoa som motsvarar framtidens ärande. Vi i Fokpartiet ser ett stort behov av att återigen se över skoorganisationen i Åstorps kommun. Att genomföra en så stor investering som påverkar driften för Bidningsnämnden medger eftertänksamhet och en fortsatt tanke på hur vi öser okasituationen gäande vår grundskoa och vuxenutbidningen. Vi måste återigen ta upp skoorganisationen och se hur vi samordnar enheter. Vi måste skapa en framåtsyftande grundskoa för en högre måuppfyese. Jag är djupt oroig för att majoriteten i Åstorp inte förstår vikten av att nu efter den stora satsningen på Haganässkoan inser att vi behöver se över vika årskuar som ska gå på vika enheter. Fokpartiet har under många år drivit frågan om att fytta in vuxenutbidningen ti centrum. Nu verkar det som att aa partier är inne på den injen som fokpartiet har drivit. Vi väkomnar detta och hoppas nu att förvatningen hittar nya ösningar för att skapa bra och ändamåseniga okaer för vuxenutbidningen. Det finns en stor brist på poitisk insikt om behovet av en genomysning av skoorganisationen. Viket vi iberaer anser vara förödande. Vad vi de styrande med grundskoan och vuxenutbidningen? Det vore på sin pats om ni avge en avsiktsförkaring. Poitik är vä att vija eer gäer inte den devisen för de styrande i Åstorps kommun? Åstorp Asa Homen (FP) Tjänstgörande ersättare i Kommunstyresen

25 Kommunstyresens Arbetsuts{ott 6(22) ÅSTORP Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum KsAu 61 Projedering av Haganässkoan KSFD 2014/457 Sammanfattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteringsgruppen bestod av föttroendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Tömqvist. Bidningsnämnden besutade om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet innebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad ti 11 2 mkr. I underaget finns inte med oka för idrott. Istäet finns ett försag på en arrangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Tjänsteskrivese från Caes Jar vi, kommunchet: Eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyreskakyer, BFAB, g12 Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna för projekt Haganässko an, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kommunstyresens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, ~ 17, 44 Protoko från kommunstyreisens presidium, , 38 Protoko från bidningsnämnden, , 93 Tjänsteskrivese från Annika Hoppe, forvatningschef, Yrkande Ordförande yrkar på att genomföra renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbö1:ja upphanding och genomförande. Investeringsramen faststäs ti högst 112 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en projektorganisation. Justerandes stgnatur Utdragsbestyrkande

26 Ko min u ostyreisens Arbetsutskott 7(22) ÅSTORP Sammanträdesproto,o Sammanträdesdatum ~04-08 KsAu 61, forts Eddie EK (SO) yrkar bifa ti ordförandes yrkande om att [nvesteringsramen faststäs ti högst 112 mkr. Proposition Ordförande stäer eget yrkande med bifasyrkande ti deen om investeringsramen från Eddie Ek (SD) under proposition och finner att detta bifaes. Arbetsutskottets försag ti kommunstyrese communfuumädige hesut Genomfora renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbötja upphanding och genomförande. Investeringsramen faststäs ti högst 112 mkr. Kommunchefen får i uppdrag att skapa en projektorganisation. Expedieras: Akten Kommunstyresen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 1(2) ÅSTORP Kommunstyreseförvatningen Tjänsteskrivese Datum Version Caes Jarvi Kommunchef Kommunstyresen Projektering av Haganässkoan Dnr KSFD 2014/457 Sammanfattning Bidningsnämnden besutade om en ny skoorganisation, men också om en projekteringsgrupp gäande ombyggnad av Haganässkoan. Projekteringsgruppen bestod av förtroendevada och tjänstemän samt samarbetades med arkitekten Anna Tömqvist. Bidningsnämnden besutade om renovering och ombyggnad av Haganässkoan. Projektet innebär ombyggnad av vissa byggnader, nybyggnad av okaer och rivning av byggnader. Investeringen är beräknad ti 11 2 mkr. I underaget finns inte med oka för idrott. Istäet finns ett försag på en arrangemangsha, som behandas i ett annat ärende. Vid kommunstyresens arbetsutskott fick kommunchefen i uppdrag att ta fram ett besutsunderag. Besutsunderag Eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde Projektbeskrivning avseende Haganässkoan samt tihörande hyrcskakyer, BF AB, Tjänsteskrivese avseende paneringsförutsättningarna för projekt Haganässko an, Linda Svederberg, tf samhäsbyggnadschef, Trafikpanerings PM, daterad Gäande detajpan, daterad t -24 Protoko från kommunstyresens arbetsutskott, , 43 Protoko från kommunstyresens presidium, , 2 Protoko från kommunstyresens presidium, 20 t , 44 Protoko från kommunstyresens presidium, , 38 Protoko från bidningsnämnden, , 93 Tj änsteskri ve se från Annika H oppe, förvatningschef, Postadress: Astorp Gatuadress: Storgatan 71 E-post: Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

28 2(2) Ärende Haganässkoan har under fera år varit föremå för diskussioner gäande den fysiska arbetsmijön. försaget ti renovering och ombyggnad har okaerna anpassats m ett pedagogiskt perspektiv. Den föresagna ombyggnaden innebär att en ny tvåvåningsbyggnad skapas för F-6-verksamheten. Det bir också en ny administrationsdel Tre byggnader byggs om for att rymma tio förskoeavdeningar. byggnaden som benämns projektverkstad finns saar för b a trä- och metasöjd och textisöjd. Idrotten foresås bedrivas i en ny anangemangsha, som behandas i ett separat ärende. I Linda Svederbergs tjänsteskrivese finns b a trafikfrågorna beysta med hänvisning ti ett särskit PM for trafikpanering för både skoan och en ev anangemangshau. I samband med budgeten for 2014 avsattes mede for ombyggnad av Haganässko an. Den gjordes utifrån ett schabonberäknat hyresbeopp på investeringsberäkningen från BF AB. Den totaa investeringen var beräknad ti 50 mkr och hyreskostnaden beräknades ti 5,8 mkr. Efter bidningsnämndens forsag uppgår investeringen för BF AB ti 112 mkr. Kostnaden för hyran igger på 8,3 mkr. Lokaeffektiviseringar kan göras motsvarande 2,6 mkr på fastigheter som kan ämnas. Hyreskostnaden bir då 5,7 mkr. Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige att besuta om att genomfora renovering och ombyggnad av Haganässkoan samt ge BF AB i uppdrag att påbörja upph~nding och genomförande. LL a-j-~=-: f~ J Caes;arvi Expedieras ti: Bidningsförvatningen BFAB Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 71 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

29 Bidningsforvatningen Bidningskontoret ÅSTORP Förväntad eevtasutvecking inom Haganäs upptagningsområde H ~ ~~~ år år år år år år år år Verksamhet förskoekass åk åk åk F år år Mede PS o Egen regi nt Tot o/o %, % %. o % % ' åk åk åk åk åk åk Totat o o/o i o % o 33 83% o % o 35 85% o 38 93%, % % % Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 7 1 E-post 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

30 2(2) Haganäs o år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 Mede förskoekass F Totat PS nt Tot Siffrorna är framtagna av Lejonet & Partner AB 2012 Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 71 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

31 Projekt Haganässkoan Bjömt'ku3 F:uiJ:hcts A ;.~r. ~-.. (;2 ;;,. ""!t=...-ii. - Ee.:; ~r. o t sepvrnfåra ide ;: :,~~tsi =~.,: n~a.. ~i-... gg r,o ~~d t;~a ~ P. o: -:--!-;3r :w<g~r!'t T~a. S -- :3 tf 2r2,;2 På uppdrag av ÅSTORP Bidningsförvatningen, Upphanding._.... ~ -:-;i1ader..., J' -L ~ - s...,.s - :) år

32 -.,,"'-. ~. \. \ P ar'o,.;:h II ''-1\ \ 1. \\ "-~ 1 ' ~~~se ~a - $:.P -!;i'-/ ~"..._... ' \ ~. ~';er....,... r;.., e ~\\ ~-. ~... f' ) L, '- ~ Sip km :WOO T ~ ' 1 1 ~ \ j_] ' r.c,-.j J";' =- ~ ~ ~ \.O v ' -- ~~~ , Aternativ pacering 1 ; _C1<CIO ' _- '--~-'~~~~ Jre~..Jrr 6r--4 ~~'c J j /. ' ' ' ' ~~~ - erun' 1ör~ ko o.r. ~ i c'!~ -----~A \ 7 ( J\.-~ \.. \ \.. \ '; \ \ \ / J / " ~.,!,,, ' I ' ' '! f ~ a ~ : d r.,:. ÄSTORP f j _, -, ~!of,q o, i (!,! ~' Å :.to ij.) ~ k OI'I'H H H' 1-og.~n d s 5~co1c oc r-, försk ;,o Sk ss situo;-ion ~ po, :! :ua c~ 1: 1000 t~r,n u -c;., novist A.

33 - J : r..,.;. ' ~

34 t:; 'V.sJ) > Q. 5 "' b.o a:: «i... "' o >... "'... ib Q.. Q.. IJ "' b.o :j <C.s '"' c: 0.. "' ~ > o ~ v s '" ~ cd ~,.o u o v ~ '-o " " ' ' ~ " ~ '-,_,'-.,, (. ' '..-.,.} :J <:V <.n ('f (.-, w a f'-~,-, (; :-;:. ) <.(i - 0.) ().;) ' - Ii) \-,, C ~~ "',,,.;~!' f\) \ -.! 1(1 o (- t.: ö - ' t r},, "' I/ ''' ii ~ ".. "'......, u (<.., ().,.,.., '"'\1 ~ ~,.~ u) III L (>h.. c r~.., ~ >,,,, (() r:j:j r..- L ~~j o (' : ~ o -..:!J 'j' j " id (..) b. ~ ;:' c er.; v ~ ~ L ~_ ; <.> 1 ;:;} ~ :n " c- ' r,< ~.n ij,_ - (J? O".. )( J ~'..! (!) ~'! :- > c ~!f» <.]) () :\ ' ' >-- s... E "' ~... H 1- - ::...

35 Kommunstyreseförvatningen Sam häsbyggnadsenheten (2) ÅSTORP Yttrande Datum Version Linda Svederberg Tf samhäsbyggnadschef/stadsarkitekt se Kommunstyresens arbetsutskott Paneringsförutsättningar pro,jed Haganässkoan KSFD 2014/457 Inedning Kommunstyresens presicie gav samhäsbyggnadsenheten i uppdrag att yttra sig över heheten med pan- och trafikfrågor avseende ombyggnadspanerna av Haganässkoan. Yttrandet grundar sig på de tidiga skisser och underag som Kvidingebyggen och Bidningsförvatningen kunnat presentera. Biagor Trafikpanerings PM, daterat Gäande detajpan, daterad Yttrande Trqfkp anering Avseende trafikpanerings( ågor hänvisas ti det trafikpanerings PM som tagits t am av Lars Nisson, trafikp1anerare, RamböL Sammanfattningsvis medför inte arrangemangshaen några probem ängs Trädgårdsgatan. Den ändrade trafikedningen med huvudsakig matning av hämtning/jämningstrafik från väster (via Idrottsgatan) i stäet för som idag via Viagatan bedöms som bättre och mer trafiktåig. Verksamhetens parkeringsbehov och panering och okaisering av detta yfts fram som viktiga frågestäningar i det fortsatta arbetet. Översiktspan I Översiktspan 2012 omnämns parkområdet söder om skotomten som ett område ämpibit att förtäta med ca 30 radhus. Något mer kring trafiktifart och dyikt finns dock inte beskrivit. Om förtätningsprojektet fortfarande är aktuet bör en mindre utredning om dess förutsättningar göras innan paneringen av skoombyggnaden kommit for ångt. Postadress: Astorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg

36 2(2) Dnr: 2014/457 Pågående detajpaner i närheten Det pågår detajpanarbete för tomter får via- och radhusbebyggese väster om ishaen, i förängningen av Lärkgatan. forsaget ti ny detajpan görs infarten ti ishaens gruspansparkering om tiokagata. Under arbetet har det också framkommit att gruspansparkeringen skue behöva "paneras upp" får att des bi mer effektivt utnyttjad des mer estetiskt titaande. Gäande deta(jpfanför aktuet område Gäande detajpan for aktuet område är ti ån För e område runt skobyggnaderna gä er användninga - amänt ändamå samt begränsning avseende byggnadshöjd ti 6,0 m. Området runt idrottsp atsen och ishaen är betecknat med användning Ri - idrottsområde (område betecknat med Rifår endast användas för idrottsändamå och därmed samhörigt ändamå). Större deen av området är antingen prickmark (marken får inte bebyggas) eer korsprickmark (mark där uthus och dyikt undantagsvis får uppföras). Skisserna som redovisats avviker från detajpanens användningsgränser samt begränsningar avseende höjd och givna byggrätter. januari 2015 reviderades en de paragrafer i pan- och byggagen avseende bygg1ovsgivning. detajpaner där genomfårandetiden gått ut är det numera möjigt att ge byggov får en åtgärd som avviker från detajpanen om åtgärden är forenig med detajpanens syfte och tigodoser ett angeäget gemensamt behov. tokningen av syfte finns det svårigheter med att se hur användningen Ri kan bebyggas med en he byggnad för skoändamå särskit som mark för detta finns panerad inom samma detajpan. Mi (jö.fi ågor nga direkta mijöfrågor har uppkommit i detta tidiga skede. trafikpaneringspm:et framgår att bu ern ivån ängs Idrottsgatan även med ökade tra fikmängder kommer att igga tydigt under riktvärdet 55 db A. Linda Svederberg Postadress: Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 7 E-post: 1 Teefon: Fax: Org. nr Bg Pg j