ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s) Barbro Nielsen (kd) Anita Holmberg (kof) Lars-Erik Petterson (c) Carina Söderqvist (c) Övriga Ulf Strömstedt, kommunchef Thomas Bonell, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, chefsekonom 120 Mikael Fors, Vd, 120 Justering Plats och tid Stationen , kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Thomas Bonell Ordförande... Ronny Sandberg Justerare... Christel Svensson Rolf Malmberg Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum 142 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret. Lena Johansson Justerandes sign Utdragsbestyrkande 142

3 Sammanträdesdatum 143 Kf 117 Kungörelse Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kungörelse och kallelse. Kf 118 Godkännande av föredragningslista Kompletteringslista har sänts ut på vilken upptagits: 8:1 Interpellation. Åstorps kommuns nya organisation och svar på interpellationen. 11. Delgivningar. Förteckning över fullmäktiges ledamöter och ersättare samt ledamöternas placering i fullmäktigesalen. Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillägget till föredragningslistan. Kf 119 Val av justerare Till justerare av dagens protokoll väljs Christel Svensson (c) och Rolf Malmberg (m). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 143

4 Sammanträdesdatum 144 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 120 Ks 171 KsAu Budget 2007 samt EFP Budgetberedningen har sammanträtt , , samt Förslag från budgetberedningen framgår av sammanställningar. Nedanstående ärenden har särskilt remitterats till budgetberedningen: Campus Helsingborg Ärendet avslås. Frigjorda medel omfördelas inom Kommunstyrelsen. ÄBO Tillkommande hyreskostnad och flyttningskostnader är beaktade i budgeten Kvidinge 700 år Ärendet ej längre aktuellt, då medel anslagits under innevarande år (2006) Motion Isbana Ärendet avslås. Ansökan om bidrag för studieresa till Krakow Ärendet avslås. Föreningsbidrag - Räddningstjänstens omfördelning Ärendet är beaktat i budgeten. Utvärdering Metrias verksamhet Utvärdering ännu inte genomförd, men ska vara gjord senast Haganässkolan, planerad om- och tillbyggnad Ärendet hänskjutes till 2007 års budgetberedning, varvid ansvarig nämnd får i uppdrag att förtydliga underlaget. Motion om bullermätning i vår kommun Ärendet är beaktat i EFP för Justerandes sign Utdragsbestyrkande 144

5 Sammanträdesdatum 145 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 120 Ks 171 forts KsAu 307 forts Budgetberedningen fastslår också följande: Till Vuxenutbildningen har anslagits kr. Under våren 2007 ska Vuxenutbildningens framtida verksamhet utredas med anledning av minskade statsbidrag från kr till kr. Beräknat anslag för ökade elkostnader justeras i budgeten från kr till kr. Frågan utreds vidare i samband med kompletteringsbudgeten. Barn och utbildningsnämndens föreslagna projekt Aktiv föräldrautbildning är ett angeläget projekt som bör inrymmas i föreslagen ram. Arbetsutskottet föreslår att: skattesatsen ska vara oförändrad, 20:29, föreliggande förslag till driftsbudget för år 2007 antas, de föreslagna taxeförändringarna avseende musikskolan, kultur och fritidsnämnden och räddningstjänsten godkännes, föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2007 antas, föreliggande förslag till drifts- och investeringsbudget för åren (EFP) antas gränsen för Björnekulla Fastighets AB:s upplåning i internbanken 2007 fastställes till 20 miljoner kronor för i investeringsbudgeten upptagna projekt. Moderaterna reserverar sig för ett eventuellt eget förslag avseende barn- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens anslag i driftsbudgeten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 145

6 Sammanträdesdatum 146 Kommunstyrelsen Kf 120 Ks 171 forts Mats Kroon (m) yrkar för Moderaterna att den utökade ramen för Bun ( Förskola volymökning 2007 = 7 mkr) reduceras med 1,5 mkr och att det utrymme som därigenom skapas i stället satsas enligt följande: 0.23 mkr barnbibliotekarie 0,5 tjänst (K/F) 0,12 mkr Active Parenting (Bun) 0,175 mkr drogterapeut 0,5 tjänst (Sn) 0,45 mkr fältassistent 1,0 tjänst (Sn) 0,5 mkr LSS daglig verksamhet (V/O) Slutligen yrkas att kommunfullmäktige i övrigt bifaller kommunstyrelsens förslag. Åsa Holmén yrkar bifall till budgetförslaget med tillägg att Bun:s yrkande om sänkt timnorm inom barnomsorgen bifalles och finansieras genom sänkt budgetmarginal. Gull-Britt Svensson (s) och Gunilla Karlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen avslår Mats Kroons yrkande om reducering med 1,5 mkr. Kommunstyrelsen avslår Åsa Holméns förslag om sänkt timnorm. Åsa Holmén reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna arbetsutskottets förslag till skattesats, driftsbudget 2007, taxeförändringar, investeringsbudget, EFP samt limit för upplåning i internbanken. Mats Kroon anmäler följande reservation för moderaterna till förmån för eget yrkande: Bun har äskat 7 mkr i volymökning för 5,5 avd inom förskolan. Varje avdelning, som beräknas efter ett genomsnitt av 19,3 barn/avdelning, kostar alltså 1,27 mkr. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 146

7 Sammanträdesdatum 147 Kommunstyrelsen Kf 120 KsAu 171 forts Enligt prognos redovisad av Bun ökar behovet av barnomsorg med 62 barn under 2007 (från 662 till 724 barn). Det ökade behovet torde därmed täckas av 3,5 avdelningar, vilket motsvarar en kostnad om 4,5 mk eller 2,5 mkr lägre än Bun äskat medel för. Av försiktighetsskäl har vi emellertid stannat för en reduktion om 1,5 mkr. Chefsekonom Ingrid Johnsson redogör för de förutsättningar som budgetberedningen haft i budgetarbetet och hur de påverkat de budgetförslag som lagts. Några viktiga förutsättningar som nämns är de demografiska förändringarna i kommunen, sjunkande arbetslöshet, stigande räntenivåer, LSS utjämningen och pensionerna. De budgetramar som har lagts har följt EFP, med vissa förbehåll. En genomgång görs av kommunens visioner, finansiella mål och verksamhetsmål samt investeringarna. Det konstateras att under år 2007 och 2008 kommer investeringsvolymen öka kraftigt, vilket påverkar soliditeten negativt. Vd Mikael Fors redogör för budget 2007 med avseende på de kommunala bolagen, Björnekulla Fastighets AB, AB Kvidingebyggen och Björnekulla Bostads AB. Information lämnas även om hur kostnaderna fördelas i de olika bolagen och hur resultatet har utvecklats under de senaste åren. Efter genomgången ges tillfälle för ledamöterna att ställa frågor till den föredragning som gjorts. Reino Persson (s) yrkar bifall till att skattesatsen ska vara oförändrad, 20:29, föreliggande förslag till driftsbudget för år 2007 antas, de föreslagna taxeförändringarna avseende musikskolan, kultur och fritidsnämnden och räddningstjänsten godkännes, föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2007 antas, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 147

8 Sammanträdesdatum 148 Kf 120 forts föreliggande förslag till drifts- och investeringsbudget för åren (EFP) antas, gränsen för Björnekulla Fastighets AB:s upplåning i internbanken 2007 fastställes till 20 miljoner kronor för i investeringsbudgeten upptagna projekt. Mats Kroon (m) framhåller att barn- och utbildningsnämnden fått en mycket stor utökning av budgeten och att det finns en säkerhetsmarginal i budgetramen. Mot denna bakgrund yrkar Mats Kroon (m) för moderaterna att den utökade ramen för Bun ( Förskola volymökning 2007 = 7 mkr) reduceras med 1,5 mkr och att det utrymme som därigenom skapas i stället satsas enligt följande: 0.23 mkr barnbibliotekarie 0,5 tjänst (K/F) 0,12 mkr Active Parenting (Bun) 0,175 mkr drogterapeut 0,5 tjänst (Sn) 0,45 mkr fältassistent 1,0 tjänst (Sn) 0,5 mkr LSS daglig verksamhet (V/O) Slutligen yrkas att kommunfullmäktige i övrigt bifaller kommunstyrelsens förslag. Åsa Holmén (fp) yrkar bifall till budgetförslaget med tillägg att Bun:s yrkande om sänkt timnorm från 250 till 240 timmar inom skolbarnomsorgen bifalles och finansieras genom sänkt budgetmarginal. Den totala kostnaden för förslaget är 312 kkr. I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag. Hans-Ingvar Jönsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Nils-Göran Nilsson (kd) yrkar för kristdemokraterna att barnantalet inom barnomsorgen minskas från 19,3 till 18 på varje avdelning. Den totala kostnaden för förslaget är cirka 900 kkr och finansieras genom en sänkt budgetmarginal. I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Wiklander (sd) biträder kommunstyrelsens förslag till budget 2007 (dock ej EFP) samt förslag till taxor och avgifter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 148

9 Sammanträdesdatum 149 Kf 120 forts Per-Arne Håkanson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Conny Prisell (kof) biträder Nils-Göran Nilssons och i övrigt Reino Perssons yrkande. Gunilla Karlsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförande föreslår att de ändrings- och tilläggsförslag som de yrkande framställt var och en behandlas som en helhet och ställs mot förslaget att avslå densamma. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna propositionsordningen. Ordförande ställer proposition om att bifalla Mats Kroons ändringsförslag mot att avslå densamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Mats Kroons ändringsförslag. Ordförande ställer proposition om att bifalla Åsa Holméns tilläggsförslag mot att avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Åsa Holméns tilläggsförslag. Ordförande ställer proposition om att bifalla Nils-Göran Nilssons (kd) tilläggsförslag mot att avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Nils-Göran Nilssons tilläggsförslag. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara oförändrad 20:29 kronor. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till driftsbudget för år Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna taxeförändringarna avseende musikskolan, kultur och fritidsnämnden och räddningstjänsten. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till investeringsbudget för år Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till drifts- och investeringsbudget för åren (EFP). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 149

10 Sammanträdesdatum 150 Kf 120 forts Kommunfullmäktige beslutar att gränsen för Björnekulla Fastighets AB:s upplåning i internbanken 2007 fastställes till 20 miljoner kronor för i investeringsbudgeten upptagna projekt. Mot besluten reserverar sig Nils-Göran Nilsson (kd) till förmån för eget förslag och Mats Kroon (m) för moderaterna till förmån för det lagda förslaget med hänvisning till tidigare lagd reservation. Mot besluten reserverar sig även Åsa Holmén (fp) för Folkpartiet liberalerna till förmån för tilläggsförslaget och Conny Prisell (kof) till förmån för Nils- Göran Nilssons förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 150

11 Sammanträdesdatum 151 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 121 Ks 175 KsAu Förslag till justering av kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunchef Ulf Strömstedt har tagit fram förslag till justering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har behandlats av fullmäktiges presidium och deras synpunkter har inarbetats i förslaget. Ulf Strömstedt redogör för förslaget. Arbetsutskottet beslutar att en korrigering ska göras av den föreslagna justeringen gällande 28. Meningen En motion väcks genom att den ges in till kommunledningskontoret skall kvarstå. Arbetsutskottet beslutar föreslå att den föreslagna justeringen genomförs. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar godkänna arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 151

12 Sammanträdesdatum 152 Kf Avsägelse av uppdrag Karin Hultstrand Karin Hultstrand (s) har kommit in med en begäran om avsägelse av uppdraget som ledamot i fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och att frågan om ledamot i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 152

13 Sammanträdesdatum 153 Kf Interpellation Åstorps kommuns nya organisation Monika Freij (sd), Peter Lindberg (sd) och Berit Rosendahl (sd) medges ställa interpellation till kommunstyrelsens ordförande eller hans ersättare angående Åstorps kommuns nya organisation. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) lämnar svar på interpellationen. I interpellationsdebatten deltar Peter Lindberg (sd), Reino Persson (s), Tony Wiklander (sd) och Hans-Ingvar Jönsson (c). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 153

14 Sammanträdesdatum 154 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 124 Ks 178 KsAu 320 Kf 94 Ks 139 KsAu 251 KsAu Motion Bredband till alla kommuninvånare i Åstorp Centerpartiet genom Arne Malm har lämnat in en motion om bredband till alla kommuninvånare. Man menar att bredband som är kommuntäckande är både ett rättvisekrav och en positiv utvecklingsfas. Centerpartiet yrkar att en utredning granskar förutsättningarna för ett genomförande, att tillgång på bredband blir en realitet för alla kommuninvånare. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har remitterat motionen till Björnekulla IT AB, som har lämnat svar om bredband till alla. Arbetsutskottet beslutar föreslå, att 1:a att-satsen skall anses bifallen samt att avslå 2:a att-satsen. Hans-Ingvar Jönsson yrkar bifall till motionen. Tony Wiklander biträder arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Hans-Ingvar Jönsson (c) reserverar sig mot beslutet. Jan Nilsson (s) yrkar återremiss. Conny Prisell (åp) yrkar återremiss. Göran Peterson (c) och Tony Wiklander (kof) tillstyrker återremiss. Kommunfullmäktige beslutar återremittera motionen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 154

15 Sammanträdesdatum 155 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 124 Ks 178 forts KsAu 320 forts Jan Nilsson (s) har yttrat sig angående motionen och med hänvisning till tidigare svar från BITAB föreslår han att motionen anses besvarad. Arbetsutskottet beslutar föreslå att motionen ska anses besvarad. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Hans-Ingvar Jönsson (c) framhåller att han inte ser några möjligheter till finansiering av det som föreslagits i motionen och yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande att motionen skall anses som besvarad. Kommunfullmäktige beslutar att motionen skall anses besvarad, bilaga C. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 155

16 Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 125 Ks 179 KsAu 321 KsAu 27 KsAu Motion om bullerinventering av vår kommun Den moderata fullmäktigegruppen har lämnat en motion till kommunfullmäktige om bullerinventering i kommunen. Den moderata fullmäktigegruppen föreslår kommunfullmäktige att Åstorps kommun låter göra en komplett bullerinventering, som visar bullernivåerna i hela kommunen. Arbetsutskottet remitterar motionen till samhällsbyggnadskontoret för yttrande senast vid årsskiftet Yttrande har kommit in från samhällsbyggnadskontoret. Mats Kroon (m), Rolf Malmberg (m), Reino Persson (s) och Nils-Göran Nilsson (kd) yrkar att motionen skall överlämnas till budgetberedningen. Arbetsutskottet beslutar att motionen överlämnas till budgetberedningen. Arbetsutskottet föreslår att motionen anses bifallen på så sätt att kr avsätts i EFP för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen på så sätt att kr avsätts i EFP för Mats Kroon (m) tackar för det föreslagna bifallet till motionen. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, bilaga D. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 156

17 Sammanträdesdatum 157 Kf 126 Redovisning av inneliggande motioner Ej färdigbehandlade motioner redovisas enligt bilaga E. Inga nya motion har kommit in sedan föregående redovisning. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 157

18 Sammanträdesdatum 158 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 127 Ks 170 KsAu 308 Resultatuppföljning Chefsekonom Ingrid Johnson och redovisningsekonom Håkan Jönsson redogör och informerar om uppföljningen per den 30 september. Arbetsutskottet noterar informationen och överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen för delgivning. Ingrid Johnson och Håkan Jönsson informerar och kommunstyrelsen beslutar delge kommunfullmäktige resultatuppföljningen. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 158

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 154 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siv Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) Sten Johansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 114 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-20.20 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ulf Carlsson (m) Ewa Rawlings-Olsson Ulf Cronbring (s) Ulf Strömstedt,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 18 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Yngve Olsson, ersättare Kjell Malmgren, ersättare Bertil Göransson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 19.00-20.20 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A. Övriga närvarande Ersättare Eric Hultberg (s) Göran Hassel (m) Lars-Erik Petersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 42 Plats och tid Kulturhuset Björnen 19.00-22.25 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Eric Hultberg (s) Tore Håkansson (s), ersätter Jan Nilsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Församlingshemmet, Björnekulla kyrka 19.00-21.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ersättare Övriga Yngve Olsson (kof) Hans-Ingvar Jönsson

Läs mer

Enligt sammanträdeslista, Bilaga A

Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Sammanträdesdatum 100 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-22.00 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga deltagare Yngve Ohlsson, ersättare Lars-Erik Larsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 96 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 19.00-22.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siv Wetterlöv (m) Göran Petersson (c) Sven Arne Zäther (m)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 38 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Siv Wetterlöv (m) Ersättare Hans-Ingvar Jönsson (c) till kl 20.00 Tore

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 31 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00-19.15 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Mats Kroon (m) Lennart Eriksson (s) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Birgitta Brodin

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 19.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A. Övriga närvarande Ersättare Yngve Olsson (c) Eric Hultberg (s) Tore Håkansson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering Mats Porsklev, kommunsekreterare Göran Clausson, kommunchef

Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering Mats Porsklev, kommunsekreterare Göran Clausson, kommunchef Sammanträdesdatum 2010-05-31 1 (14) Plats och tid Kulturhuset Björnen 19.00-21.05, ajournering 20.15-20.35 Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 198 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-21.40 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siw Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) till kl 20.00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, Bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Sammanträdesdatum 41 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 19.00-23.00 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga deltagare Lars-Erik Larsson, kommunsekreterare Mikael Fors, Vd 45-46 Övriga ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, Bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Sammanträdesdatum 91 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.00 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga deltagare Kjell Pålsson, ersättare Lars-Erik Larsson, kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, tf kommunchef Bengt Sebring, revisionen

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, tf kommunchef Bengt Sebring, revisionen Sammanträdesdatum 2010-09-27 1 (14) Plats och tid Kulturhuset Björnen 19.00-21.10 Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, tf kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering

Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering Sammanträdesdatum 2010-04-26 1 (15) Plats och tid Kulturhuset Björnen 19.00-21.05, ajournering 20.10-20.30 Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00 19.40, 20.05-21.15, 21.25-22.00 Beslutande Ledamöter Jan Nilsson (s) Lennart Eriksson (s) Mats Kroon (m) Gun Friberg (s) Gunilla Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 163 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-19.00 Beslutande Jan Nilsson (s) Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson (s) Rolf

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Tid och plats Onsdagen den 17 juni kl. 18.30-21.15 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande Ledamöter Ann-Sofie Fridehjelm (S) ordförande Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige 2001-08-27. Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige 2001-08-27. Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 104 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Lars-Erik Larsson, kommunsekreterare Ulf Strömstedt, kommunchef Justeringens

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 157 Plats och tid Björnekullaskolan 18.00 19.25 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson (s) Lennart

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden.

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 1 Behandlade ärenden 52 Budgetuppföljning per 2010-08-31. 53 Delårsuppföljning per 2010-08-31. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 55 Planeringsramar 2011. 56 Ansökan från Jägerborgs IF.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02 65 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-08-02 kl. 19.00-19.30 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 172 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-20.15 Beslutande Nils Göran Nilsson, ordförande (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Birgitta Brodin (s) Ronny Sandberg (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.45 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 57 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 19.00 21.40 Beslutande Enligt bilaga A Övriga närvarande Ersättare Övriga Ulf Strömstedt, kommunchef Katharina Bergqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Datum: 2015-12-14 kl 17:00-18:00 Paragrafer: 598-602

Datum: 2015-12-14 kl 17:00-18:00 Paragrafer: 598-602 Datum: kl 17:00-18:00 Paragrafer: 598-602 Plats: Nämndrummet Underskrifter Carina Gullberg Ordförande Britt-Marie Nilsson Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Björn Thodenius Per-Arne Brandberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 15 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00-19.05 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande, ej 19 jäv Hans-Ingvar Jönsson (c), ej 19 jäv Mats Kroon (m), ordförande 19 Gunilla Karlsson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Nyvångs skola kl 1830-2030 Beslutande Per-Arne Håkansson (s), ordförande Ann-Louise Ekberg (c) Katrina Dakouri (m) Mattias Rosberg (s) Gunnel Hertzman Andersson (s) Gull-Britt

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

kl.18.30-20.05. Katarina Bergkvist och Åke Werdenfels Underskrifter Sekreterare Paragrafer 91-110 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS

kl.18.30-20.05. Katarina Bergkvist och Åke Werdenfels Underskrifter Sekreterare Paragrafer 91-110 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS 2009-09-28 Sida 1 (24) Plats och tid Furulundskolan, Sölvesborg, måndagen den 28 september 2009 kl.18.30-20.05. Beslutande Se sid 2-3 Övriga närvarande Se sid 2-3 Justerare Katarina Bergkvist och Åke Werdenfels

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering k

Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering k Sammanträdesdatum 2010-03-29 1 (20) Plats och tid Kulturhuset Björnen 19.00-21.45, ajournering k 20.05-20.25 Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 100 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Inger Assersson (v) Anita Karlsson (m) Övriga Ulf Strömstedt,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 126 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-23.00 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Lars-Erik Larsson, kommunsekreterare Ulf Strömstedt, kommunchef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) Cimpoeru, Ioana (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Andersson, Annika (S) Persson, Leif (S)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

kl.18.30-19.40. Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-81 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS

kl.18.30-19.40. Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-81 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS 2009-05-25 Sida 1 (19) Plats och tid Furulundskolan, Sölvesborg, måndagen den 25 maj 2009 kl.18.30-19.40. Beslutande Se sid 2-3 Övriga närvarande Se sid 2-3 Justerare Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer