Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring av avbetalningsplan. 14 Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro. 15 Ombudgeteringar från 2012 till Årsredovisning Essunga kommun Revisorernas förslag om ansvarsfrihet för kommunens nämnder och styrelser. 18 Årsredovisning för Essunga Bostäder AB Årsredovisning GöLiSka IT Redovisning av motioner. 21 Redovisning av medborgarförslag. 22 Delgivning av utförda granskningsuppdrag av kommunens revisorer. 23 Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen, Patric Silvlander (S). 24 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, efter Patric Silvlander (S). 25 Begäran om entledigande som ersättare i bygg- och miljönämnden, Maria Radivoj (S). 26 Fyllnadsval av ersättare i bygg- och miljönämnden, efter Maria Radivoj (S). 27 Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, Gunilla Ekblad (S). 28 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, efter Gunilla Ekblad (S). 29 Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden, efter Gunilla Ekblad (S). 30 Delgivning. 31 Medborgarförslag angående promenad och ridväg.

2 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas aula, kl Beslutande Se separat närvarolista Övriga Kjell Karlsson, kommunchef Susanne Andersson, vice ordförande Patientnämnden, 12 Stig Larsson (C), ej tjänstgörande ersättare, kl Egon Gunnarsson (C), ej tjänstgörande ersättare Jacob Johansson (V), ej tjänstgörande ersättare Lars Sahlin, ordf. revisionen Lars Jerrestrand, revisionen Tore Karlsson, revisionen Agneta Lundell, revisionen Birgitta Nielsen, revisionen Justerande Inger Bratt och Mats Olsson Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragrafer Anslag/bevis Kjell Karlsson, Sekreterare Barbro Gustafsson, Ordförande Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Inger Bratt och Mats Olsson, Justerande Agnes Granath Storm

3 Sida 2 Kf 12 Information om Patientnämndens verksamhet Susanne Andersson, vice ordförande i Patientnämnden i Mariestad informerar om nämndens uppgift och roll samt hur man arbetar med konkreta anmälningar.

4 Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Au 32 Dnr Ks 26 Kf 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring av avbetalningsplan Au Kommunfullmäktige 8, , beslutade bevilja Essunga Ryttarförening ett räntefritt lån på kronor. Lånet löper på 10 år med amorteringsplan och skall amorteras med kronor per år med början Essunga Ryttarförening ansöker om att få ändra avbetalningsplanen till 1 500/kronor/månad. Föreningen har tidigare erhållit hyresbidrag från kommunen. Förutsättningarna har förändrats när man nu äger anläggningen. Föreningen ansöker om att få ta med räntekostnaderna i driftsbidraget. Arbetsutskottet 22, , diskuterade mycket ingående hur man skall ställa sig till ovanstående förfrågan, och beslutade ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets möte den 4 mars. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Med ändring av tidigare beslut i Kf 8, , medge att Essunga Ryttarförening de närmaste fem åren gör avbetalning på lånet med kr/månad. Ks Konstateras att bidragsreglerna inte medger att driftsbidrag lämnas för räntekostnader. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

5 Sida 4 Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

6 Sida 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Au Ks 28 Kf 14 Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Au Kommunstyrelsen beslutade , 194, att tidplan för beslut angående badet tas upp vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari. Konsekvensbeskrivning från utbildningsnämnden, av eventuell om- och tillbyggnad alternativt nedläggning av inomhusbassängen bifogas. Skrivelse från idrottslärarna till utbildningsnämnden delges arbetsutskottet. Socialnämndens 84/12 i ärendet biläggs. Förslag till tidplan: Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 mars Kommunstyrelsen 18 mars Kommunfullmäktige 8 april Eva Aronsson anser att man redan nu borde ta upp vilka alternativ till beslut som framgår av de synpunkter som partigrupperna. Eva Aronsson (C) och Maria Radivoj (S) förordar alternativ 2B i den utredning som gjorts av WEEDO AB, dvs att bygga en 25- metersbassäng med 3 banor samt ett separat bassängrum med höj- och sänkbar botten. Bengt Viktorsson (M) anser att det i nuläget inte är ekonomiskt försvarbart att bygga till badet enligt något av föreliggande förslag i utredningen. Kommunstyrelsen 2, att: - Fastställa tidplanen för beslut enligt följande: kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars, kommunstyrelsen den 18 mars och kommunfullmäktige den 8 april.

7 Sida 6 - Vid beslut inför projektering står valet mellan alternativ 2 B och alternativ 4, (nedläggning av inomhusbassäng, större gym och renovering av befintliga byggnader). Bengt Viktorsson anser att man bör avvakta med beslut. Ekonomisk strategi behövs för de ökade driftskostnaderna. Beslut idag avser beslut om projektering. Maria Radivoj anser att även om det innebär en stor investering så är det av stor betydelse för kommunens invånare. Avsikten är att bygga, utifrån vad vi vet idag. Bengt Viktorsson (M), förordar alternativ 4, (nedläggning av inomhusbassäng, större gym och renovering av befintliga byggnader). Maria Radivoj (S) och Bengt Lundsgård (C) förordar alternativ 2B, (bygga en 25-metersbassäng med 3 banor samt ett separat bassängrum med höj- och sänkbar botten). Arbetsutskottet beslutar Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Ks Kommunstyrelsen har en mycket ingående diskussion om projektering av bad eller inte. Noteras att alt 4 även är inkluderat i alternativ 2B. Ajournering Kommunstyrelsen beslutar att ajournerar mötet tills efter lunch. Mötet återupptas efter ajourneringen. Yrkanden Maria Radivoj (S) med flera, yrkar att projektering görs enligt alternativ 2B, (25-metersbassäng med 3 banor samt ett separat bassängrum med höj- och sänkbar botten). Bengt Viktorsson (M) med flera, yrkar projektering görs enligt alternativ 4, (nedläggning av inomhusbassäng, men större gym och renovering av befintliga byggnader). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit Maria Radivojs med fleras yrkande.

8 Sida 7 Omröstnings begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Bengt Viktorssons yrkande. Nej-röst för bifall till Maria Radivojs yrkande. Omröstningsresultat: Ja-röster: Nej-röster: Bengt Viktorsson (M), Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD) och Daniel Andersson (M). Maria Radivoj (S), Eva Aronsson (C), Niclas Johansson (S), Bengt Lundsgård (C) och Maria Andersson (S). Med 5 nej-röster och 4 ja-röster har kommunstyrelsen bifallit Maria Radivojs med fleras yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Projektering för om- och tillbyggnad görs enligt alternativ 2B, (25-metersbassäng med 3 banor samt ett separat bassängrum med höj- och sänkbar botten), vid badet i Nossebro. - Beslut om byggnation tas i särskild ordning. Reservation Bengt Viktorsson (M), Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD) och Daniel Andersson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. Ärendet föranleder en livlig debatt där olika synpunkter framförs. Yrkanden Bengt Viktorsson (M) yrkar på projektering av bad enligt alt.4. Renovering och stängning av inomhusbad för ombyggnad till större gym. Gunilla Hermansson (KD), Jörgen Dimenäs (M), Bengt Alin (FP) och Fredrik Almgren (M), bifaller Bengt Viktorssons (M) yrkande. Tomas Johansson (C), Maria Radivoj (S), Asima Velic (V) och Christer Aronsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

9 Sida 8 Bengt Viktorsson föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att: 1. ge förslag till en kostnadsram för projektering 2. ge förslag till en tidsplan för projektering 3. sätta delmål och avstämningspunkter för projekteringen 4. klarlägga hur projekteringen skall styras från kommunens sida 5. ange vilka andra investeringar som riskerar att inte bli genomförda i och med kostnaden för projektering av bad 6. ta upp en diskussion om hur vi ska klara kommunens ekonomi och sparkrav där badet ingår som en del i diskussionen 7. starta projektering av ett nytt bad, när kostnadsutrymme för ett bad finns. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Bengt Viktorssons (M) förslag. Omröstningsresultat 16 ja-röster och 15 nej-röster. Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag inklusive beslut i särskild ordning. Reservation Barbro Gustafsson (M), Bengt Viktorsson (M), Marie-Louise Svensson (M), Fredrik Almgren (M), Gunilla Hermansson (KD), Carina Svantesson (M), Mats Olsson (MP), Inger Bratt (M), Bengt Alin (FP), Daniel Andersson (M), Jörgen Dimenäs (M), Uno Kellgren (SD), Lena Erlingson (KD), Pernilla Nilsson (M) och Fredrik Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på Bengt Viktorssons (M) förslag i 7 punkter. Kommunfullmäktige godkänner punkterna 1, 2, 3 och 4. Kommunfullmäktige avslår punkterna 5, 6 och 7.

10 Sida 9 Reservation Lena Erlingson (KD), Gunilla Hermansson (KD), Barbro Gustafsson (M), Marie-Louise Svensson (M), Carina Svantesson (M), Inger Bratt (M), Daniel Andersson (M), Jörgen Dimenäs (M), Pernilla Nilsson (M), Fredrik Larsson (M) och Uno Kellgren (SD) reserverar sig mot beslut på punkterna 5 och 6 till förmån för eget förslag. Bengt Alin (FP), Fredrik Almgren (M), Bengt Viktorsson (M), Lena Erlingson (KD), Gunilla Hermansson (KD), Barbro Gustafsson (M), Marie-Louise Svensson (M), Carina Svantesson (M), Inger Bratt (M), Daniel Andersson (M), Jörgen Dimenäs (M), Pernilla Nilsson (M), Fredrik Larsson (M) och Uno Kellgren (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag i punkt 7. - Projektering för om- och tillbyggnad görs enligt alternativ 2B, (25-metersbassäng med 3 banor samt ett separat bassängrum med höj- och sänkbar botten), vid badet i Nossebro. - Beslut om byggnation tas i särskild ordning. - Kommunstyrelsen får i uppdrag att: 1. ge förslag till en kostnadsram för projektering 2. ge förslag till en tidsplan för projektering 3. sätta delmål och avstämningspunkter för projekteringen 4. klarlägga hur projekteringen skall styras från kommunens sida

11 Sida 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Au 40 Dnr Ks 29 Kf 15 Ombudgeteringar från 2012 till 2013 Au Föreligger förslag till ombudgeteringar från 2012 till 2013 på investeringar: Kommunstyrelsen 0007 Belysningsupprustning IT Stallaholmsvisionen Lokalanpassning Städet Energibesparande åtgärder Kommunala fastigheter Vattenskyddsområde Jonslund Reningsverk Nossebro Gräsklippare Badet Nossebro VA- och vägarbeten Främmestad Kvicksilverarmatur elljusspår Tillgänglighetsåtgärder Naturvårdsprojekt Våtmarksanläggning Summa kommunstyrelsen Utbildningsnämnden 0029 Fritidsgård/Musikskola Ljusbord Aulan Elbesiktning skolan Förskolan Främmestad Summa utbildningsnämnden Totalt

12 Sida 11 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ombudgeteringar 2013 görs enligt ovanstående sammanställning. Ks Kjell Karlsson kommenterar föreslagna ombudgeteringar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

13 Sida 12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Au 41 Dnr Ks 30 Kf 16 Årsredovisning Essunga kommun 2012 Au Förslag till bokslut för 2012 kommenteras av Anne Wramdemark och Kjell Karlsson. Bokslutet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens möte den 18 mars. Antecknas att vissa justeringar sker löpande, bland annat i samråd med kommunens revisorer. Arbetsutskottet beslutar Överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen för ställningstagande. Ks Essunga kommuns årsredovisning för 2012 presenteras av Anne Wramdemark och Kjell Karlsson. Kommunstyrelsen går igenom dokumentet, varvid en del redaktionella ändringar görs. Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till årsredovisning. Bilaga Essunga kommuns årsredovisning för år 2012 överlämnas till kommunfullmäktige. Kjell Karlsson ger en allmän information om bokslutet Bengt Viktorsson kommenterar kommunstyrelsens verksamhet. Marie-Louise Svensson kommenterar utbildningsnämndens verksamhet samt folkhälsorådets verksamhet.

14 Sida 13 Bengt-Göran Henningsson kommenterar socialnämndens verksamhet. Daniel Andersson kommenterar bygg- och miljönämndens verksamhet samt räddningsnämndens verksamhet. Bilaga Godkänna Essunga kommuns årsredovisning för 2012 och lägga den till handlingarna.

15 Sida 14 Kf 17 Dnr Revisorernas förslag om ansvarsfrihet för kommunens nämnder och styrelser Föreligger revisionsberättelse för år Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2012 godkänns. Lars Sahlin kommenterar årsredovisningen 2012 för Essunga kommun. Bilaga Bevilja kommunstyrelsen, nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för år 2012 i enlighet med revisorernas förslag.

16 Sida 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Au 43 Dnr Ks 31 Kf 18 Årsredovisning för Essunga Bostäder AB 2012 Au Föreligger förslag till årsredovisning för Essunga Bostäder AB för år Antecknas att bostadsbolagets styrelse skall behandla årsredovisningen vid sitt möte den 5 mars. Arbetsutskottet beslutar Årsredovisningen 2012 för Essunga Bostäder AB överlämnas till kommunstyrelsen. Ks Kenneth Lundqvist kommenterar föreliggande årsredovisning för bostadsbolaget. Kommunstyrelsen beslutar Åresredovisningen 2012 för Essunga Bostäder AB överlämnas till kommunfullmäktige. Fredrik Almgren kommenterar bostadsbolagets årsredovisning. Bilaga Godkänna årsredovisningen 2012 för Essunga Bostäder AB.

17 Sida 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Au 44 Dnr Ks 32 Kf 19 Årsredovisning GöLiSka IT 2012 Au Årsredovisning 2012 för GöLiSka IT har översänts för godkännande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning för GöLiSka IT 2012 godkänns. Ks Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Bengt Viktorsson kommenterar kort verksamhet och resultat för GöLiSka IT år Godkänna årsredovisningen för GöLiSka IT 2012.

18 Sida 17 Kf 20 Dnr Redovisning av motioner Kommunstyrelsen skall i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning en gång varje år redovisa de motioner som behandlats och de motioner som inte är färdigbehandlade. Följande motioner har besvarats av fullmäktige 2012: Kf 11, Motion om djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel. (Dnr ). Besvarad av fullmäktige Kf 103, Motion Essunga kommun, en kommun där vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet präglar förskole- och skolverksamhet. (Dnr ). Besvarad av fullmäktige Följande motioner har inte färdigbehandlats: Kf 84, Motion om ställplats för husbilar. (Dnr ) Remitterad till tekniska kontoret för utredning. Kf 45, Motion angående utökad kollektivtrafik. (Dnr ) Överlämnad till kommunstyrelseförvaltningen för utredning. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

19 Sida 18 Kf 21 Dnr Redovisning av medborgarförslag Kommunstyrelsen skall i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning en gång varje år redovisa de medborgarförslag som behandlats (jämställs med motioner). Följande medborgarförslag har besvarats av fullmäktige/kommunstyrelsen: Kf 9, Medborgarförslag angående den nedmonterade busskuren i Essunga station.(dnr ). Besvarad av fullmäktige , 31. Kf 6, Medborgarförslag om upprustning av väg som förbinder Oxbergsgatan med Högabergsvägen. (Dnr ). Överlämnat till kommunstyrelsen för beslut. Tas med vid översyn av plan för gång- och cykelvägar. Kf 7, Medborgarförslag angående gång- cykelvägen från Nossebro till Essunga station.(dnr ). Besvarad av fullmäktige Kf 8, Medborgarförslag angående lekplats i Essunga station. (Dnr ). Besvarad av fullmäktige Kf 92, Medborgarförslag om förlängd cykelbana på Fåglumsvägen. (Dnr ). Besvarad av fullmäktige Följande medborgarförslag har inte färdigbehandlats: Kf 60, Medborgarförslag angående förbud mot biltrafik på träbron.(dnr ). Kf 63, , beslutade återremittera ärendet till kommunstyrelsen. (Dnr ). Överlämnas till budgetberedningen för ställningstagande. Kf 135, Medborgarförslag om förbättring av belysning samt vägen mellan Oxbergsgatan och Högabergsvägen. Överlämnat till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

20 Sida 19 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

21 Sida 20 Kf 22 Dnr Delgivning av utförda granskningsuppdrag av kommunens revisorer Revisionen har under 2012 genomfört följande granskningsuppdrag: Granskning av årsredovisningen (Fullmäktige ). Delgivningen av genomförda granskningsuppdrag läggs till handlingarna.

22 Sida 21 Kf 23 Dnr Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen, Patric Silvlander (S) Patric Silvlander (S), anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Patric Silvlanders (S) anhållan om entledigande beviljas. Valberedningen får i uppdrag att komma med förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen.

23 Sida 22 Kf 24 Dnr Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, efter Patric Silvlander Patric Silvlander (S), har av fullmäktige (Kf 23, ) beviljats entledigande från uppdragets som ersättare i kommunstyrelsen. Robert Hallin (S) föreslås som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Patric Silvlander. Robert Hallin (S) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen.

24 Sida 23 Kf 25 Dnr Begäran om entledigande som ersättare i byggoch miljönämnden, Maria Radivoj (S) Maria Radivoj (S), anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden. Maria Radivojs (S) anhållan om entledigande beviljas. Valberedningen får i uppdrag att komma med förslag till ny ersättare i byggoch miljönämnden.

25 Sida 24 Kf 26 Dnr Fyllnadsval av ersättare i bygg- och miljönämnden, efter Maria Radivoj (S) Maria Radivoj (S), har av fullmäktige (Kf 25, ) beviljats entledigande från uppdragets som ersättare i bygg- och miljönämnden. Kenth Henningsson (S) föreslås som ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Maria Radivoj. Kenth Henningsson (S) väljs som ny ersättare i bygg- och miljönämnden.

26 Sida 25 Kf 27 Dnr Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, Gunilla Ekblad (S) Gunilla Ekblad (S), anhåller om entledigande från uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Gunilla Ekblads (S) anhållan om entledigande beviljas. Valberedningen får i uppdrag att komma med förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

27 Sida 26 Kf 28 Dnr Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, efter Gunilla Ekblad (S) Gunilla Ekblad(S), har av fullmäktige (Kf 27, ) beviljats entledigande från uppdragets som ersättare i kommunstyrelsen. Zandra Hultin (S) föreslås som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Gunilla Ekblad. Zandra Hultin (S) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen.

28 Sida 27 Kf 29 Dnr Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden, efter Gunilla Ekblad (S) Gunilla Ekblad(S), har av fullmäktige (Kf 27, ) beviljats entledigande från uppdragets som ersättare i utbildningsnämnden Anita Persson (S) föreslås som ny ersättare i utbildningsnämnden efter Gunilla Ekblad. Anita Persson (S) väljs som ny ersättare i utbildningsnämnden.

29 Sida 28 Kf 30 Delgivning Till kommunfullmäktige för kännedom: Protokoll från Ungdomsfullmäktige , 1-5.

30 Sida 29 Kf 31 Dnr Medborgarförslag angående promenad och ridväg Från Gunilla Restin, Essunga Ryttarförening, har följande medborgarförslag inkommit: Vid Essunga Ryttarförenings anläggning finns en gång och ridväg mellan hagarna som går ner till mossen. Denna används flitigt av främst hundägare och ryttare då den är en kommunikation mellan samhället och Kolsholmen/ gamla Odal vilket ger bra rundor, den skulle säkert användas av fler om den var i bättre skick. Marken ägs idag av Essunga kommun. Jag önskar att den görs i ordning för både promenad och ridning. Takpannor som kommer att tas ner från stallet kan användas för stabilisering. Kan den möjligen vara en förlängning av Hälsans Stig? Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Återrapportering behöver inte göras till kommunfullmäktige.

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Sida 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04 Kommunstyrelsen 2013-03-18 Kommunfullmäktige 2013-04-08 Au 38 2013.0052 Ks 28 Kf 14 Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Au 130304 Ärendebeskrivning

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 22 Resultatredovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet 2010. 23 Ansökan om bidrag till energieffektivisering.

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 80 Strategiarbete i kommunen 81 Förfrågan från Nossans Golfklubb om ekonomiskt bidrag. 82 Framtid Nossebro ansökan om förlusttäckningsgaranti. 83 Kommunutveckling genom byte

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-05-26 Plats och tid Nossebro skolas aula, kl. 18.30 19.10 Beslutande Se separat närvarolista Övriga Bo Cerdier, kommunchef Justerande Niclas Johansson och Anita Persson Justeringstid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket Nossebro skola, kl 18.00-19.45. Carina Svantesson (M) Fredrik Ahlén (S) Maria Andersson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket Nossebro skola, kl 18.00-19.45. Carina Svantesson (M) Fredrik Ahlén (S) Maria Andersson (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-03-04 Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket Nossebro skola, kl 18.00-19.45 Beslutande Marie-Louise Svensson (M), ordförande Carina Svantesson (M) Fredrik Ahlén

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-18 47 Budgetramar för år 2013. 48 Fullmäktiges mål år 2013. 49 Nämndsmål i verksamheterna 2013.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-06-02 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 13.00 15.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Lena Brolin (M) Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 95 Information om förstudie Nossebrobadet. 96 Avstämning av arvoden för förtroendevalda.

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-11.30 Beslutande Kira Berg, s 92 Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Arne Fäldt, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-28 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ESSUNGA Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16700-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(27) Närvarolista Beslutande Ledamöter Bengt Viktorsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordf. Helene Mohr (C), 2:e vice ordf. Daniel Andersson (M) Maria Radivoj (S) Niclas Eringsfors

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Besöksmål Vätterbäckar och industrihistoriskt museum -en förstudie information... 103 64 Parkeringsplatser vid Kärrsgårdens äldreboende och Habo Vårdcentrum... 104 65 Alléskolan

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-09 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-12.00 13.15-16.00 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Charlotte Storkenfeldt (m), för

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunkontoret, torsdagen den 30 augusti kl. 16:

Sammanträdesdatum Kommunkontoret, torsdagen den 30 augusti kl. 16: 1(10) Plats och tid Nossebroskolans aula, kl. 18:30 19:15 Deltagare Beslutande ledamöter, ersättare och övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justeringsmän Niclas Eringsfors (S) och Stefan Algebäck

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, 2014-01-20, kl 1300-1540 ande Kurt Wennberg, S, 1-3 Anne Niska, S, 4-9 Laila Mäki, S Åke Johdet, S, 3-9 Maria Alldén, V Stig Töyrä,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Beatebergsgården, Terapilokalen kl. 13:00 17:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Leif Andersson (S), Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C),

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer