KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström (S) Inger Linge (M) Gunilla Lindberg (FP) Hanna Svensson (S) Adam Reuterskiöld (M) Jan-Eric Billter (FP) Ulric Andersen (S) Staffan Strömbäck (M) Gunnar Pihl (FP) Inger Andersen (S) Lennart Nilsson (M) Solveig Brunstedt (C) Johan Hammarström (S) Jan Runesten (M) Kjell-Erik Börjesson (C) Gina Rosales (V) Nils Lundqvist (M) Sivert Åkerljung (KD) Ylva Forslid (Ö) Kerstin Balck Ahlén (M) Peter Östergren (KD) Desirée Björk (Ö) Jill Nilsson (M) Lena Holst (MP) Bernt Richloow (Ö) Lars-Olof Laurén (M) Lorentz Tovatt (MP) Uma Ormont (M) Katarina Bergwall (MP) Mats Ahlbom (M) Krister Skånberg (MP) Tjänstgörande ersättare Ann-Britt Fransson (M) Sven Wikblom (M) Liselotte Claussnitzer (M) Alexis Frykfors (M) Hans Gyllingmark (M) Anne Lindberg (MP) Maria Kvarnheden (M) Fredrik Sirberg (S) Hans Henriksen (M) Linus Forslid (Ö) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Pihl (FP) Lars Skoglund (C) Anne Lindberg (MP) Fredrik Sirberg (S) Lars Eriksson (S) Övriga Lena Gerby (M) Gunilla Jerlinger (S) Justering Plats och tid Kansliet kl. 15:00 Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Andreas Halvarsson... Inger Linge (M)... Ulric Andersen (S) Adam Reuterskiöld (M)

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 Innehåll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 3 Sida 26 Revidering av KFS 50:1 Reglemente för Socialnämnden.4 27 Överläggningar om årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning Revisionsberättelse, revisionsrapporter och ansvarsprövning avseende årsredovisning Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2012 Ekerö kommun Södertörns brandsförsvarsförbund årsredovisning Försäljning av fastigheter Troxhammars by (fastigheterna Troxhammar 1:18-1:29, samt fastigheten Troxhammar 1:12) Motion Spårbilsseminarium Motion - Pilotprojekt för mobilsamåkning för Adelsö Motion Nytt arbetssätt för att förhindra omhändertagande av barn i Ekerö Kommun Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Antalet sommarjobb Avsägelser Valärenden Nya motioner för remittering Nya interpellationer för remittering Anmälningsärenden.. 23

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 4 26 Revidering av KFS 50:1 Reglemente för Socialnämnden Dnr KS13/ Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för Socialnämnden. Sammanfattning av ärendet Ärendet gäller ändring av Socialnämndens reglemente. Förslag till revidering avser 1 sida 2 för att förtydliga Socialnämndens ansvar vad gäller familjerättsverksamhet. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Förslag till reviderat reglemente (KFS 50:1) Expediering Socialnämnden

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 5 27 Överläggningar om årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2012 Dnr KS13/ Yttrar sig i ärendet Peter Carpelan (M), Lars Holmström (S), Ylva Forslid (Ö), Jan-Eric Billter (FP), Lena Holst (MP), Sivert Åkerljung (KD), Solveig Brunstedt (C), Gina Rosales (V), yttrar sig i ärendet. Kommunfullmäktige ger Lena Gerby (M) rätten att yttra sig beträffande Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden Lena Gerby (M) barn- och utbildningsnämndens ordförande, Hanna Svensson (S) 2:e vice ordförande, Ylva Forslid (Ö), Peter Carpelan (M), Jan-Eric Billter (FP) och Sivert Åkerljung (KD). Socialnämnden Staffan Strömbäck (M) ordförande, Inger Andersen (S) 2:e vice ordförande och Desirée Björk (Ö). Kultur- och fritidsnämnden Gunilla Lindberg (M) ordförande, Johan Hammarström (S) 2:e vice ordförande, Ann-Britt Fransson (M) och Sivert Åkerljung (KD) 1:e vice ordförande. Byggnadsnämnden Lennart Nilsson (M) ordförande och Fredrik Sirberg (S) 2:e vice ordförande. Tekniska nämnden Adam Reuterskiöld (M) ordförande, Lars Holmström (S) vice ordförande, Gunnar Pihl (FP), Krister Skånberg (MP) och Bernt Richloow (Ö). Miljönämnden Kjell Erik Börjesson (C) ordförande. Kommunstyrelsen Gunnar Pihl (FP) och Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande. Ajournering Sammanträdet ajourneras för matpaus../. forts.

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 6 27 forts. Sammanfattning av ärendet Nämnder, Kommunstyrelsens kontor och produktionsledning har överlämnat bokslut med verksamhetsberättelser. Kommunens miljösamordnare har upprättat miljöredovisning. Kommunledningskontoret har tidigare sammanställt en information om det ekonomiska resultatet 2012 för Ekerö kommun som överlämnats till Kommunstyrelsen i februari och behandlats i Kommunfullmäktige i mars. Årsredovisning 2012 för Ekerö kommun överlämnas inom föreskriven tid till Kommunfullmäktige och revisorerna. Ekerö kommuns resultat 2012 är positivt med 23,7 mkr. Resultatet motsvarar 908 kronor per invånare eller 1,9 procent av summan av skatt, generella bidrag och fastighetsavgift. Jämfört budgeterat resultat 13,5 mkr, eller 1,1 procent, är årets resultat bättre med 10,2 mkr. Huvudsaklig orsak till positiv resultatavvikelse 10,2 mkr: - 15,1 mkr högre intäkt skatt, generella bidrag och fastighetsavgift - 15,6 mkr i återbetald premie för sjukförsäkringar åren Årets resultat och årets balanserade resultat visar på överskott - balanskravet är uppfyllt. Det finansiella målet för årets resultat överträffar det budgeterade målet. Det finansiella målet om att investeringarna ska vara egenfinansierade är uppnått. Låneskulden per invånare har avgörande minskat men är inte i nivå med indikator för att målet ska vara uppnått.

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 7 28 Revisionsberättelse, revisionsrapporter och ansvarsprövning avseende årsredovisning 2012 Dnr KS13/ Beslut 1) Revisionsberättelsen för 2012 läggs till handlingarna. 2) Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen. 3) Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden. 4) Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Socialnämnden. 5) Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Kultur- och fritidsnämnden. 6) Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Byggnadsnämnden. 7) Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Tekniska nämnden. 8) Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Miljönämnden. 9) Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Valnämnden. 10) Kommunfullmäktige uppdrar till ombuden i AB Ekerö Bostäder att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören vid årsstämman. Yttrar sig i ärendet Revisorernas ordförande Gunilla Jerlinger (S) yttrar sig i ärendet. Jäv för respektive styrelse/nämnd Kommunstyrelsen Jäv föreligger för: Jan-Eric Billter (FP), Desirée Björk (Ö), Solveig Brunstedt (C), Peter Carpelan (M), Ylva Forslid (Ö), Ann-Britt Fransson (M), Lars Holmström (S), Lena Holst (MP), Lars-Olof Laurén (M), Gunilla Lindberg (FP), Nils Lundqvist (M), Lennart Nilsson (M), Adam Reuterskiöld (M), Gina Rosales (V), Jan Runesten (M), Krister Skånberg (MP), Staffan Strömbäck (M), Hanna Svensson (S), Sivert Åkerljung (KD) och Peter Östergren (KD)../. forts.

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 8 28 forts. Barn- och utbildningsnämnden Jäv föreligger för: Mats Ahlbom (M), Katarina Bergwall (MP), Lotta Claussnitzer (M), Ylva Forslid (Ö), Johan Hammarström (S) och Hanna Svensson (S). Socialnämnden Jäv föreligger för: Katarina Bergwall (MP), Desirée Björk (Ö), Linus Forslid (Ö), Hans Henriksen (M), Anne Lindberg (MP), Uma Ormont (M) och Staffan Strömbäck (M). Kultur- och fritidsnämnden Jäv föreligger för: Kerstin Balck Ahlén (M), Ingegerd Danielsson (FP), Ann-Britt Fransson (M), Johan Hammarström (S), Lena Holst (MP), Gunilla Lindberg (FP), och Sivert Åkerljung (KD). Byggnadsnämnden Jäv föreligger för: Solveig Brunstedt (C), Hans Gyllingmark (M), Maria Kvarnheden (M), Lennart Nilsson (M), Jan Runesten (M), Fredrik Sirberg (S) och Peter Östergren (KD). Tekniska nämnden Jäv föreligger för: Ann-Britt Fransson (M), Lars Holmström (S), Nils Lundqvist (M), Gunnar Pihl (FP), Adam Reuterskiöld (M), Bernt Richloow (Ö), Fredrik Sirberg (S), Lars Skoglund (C), Krister Skånberg (MP) och Peter Östergren (KD). Miljönämnden Jäv föreligger för: Kjell-Erik Börjesson (C), Lars Eriksson (S), Kenneth Lindmark (V), Nils Lundqvist (M), Birgitta Pihl (FP), Adam Reuterskiöld (M) och Bernt Richloow (Ö). Valnämnden Jäv föreligger för: Ingegered Danielsson (FP), Gina Rosales (V) och Krister Skånberg (MP). AB Ekerö Bostäder Jäv föreligger för: Ulric Andersen (S), Lotta Claussnitzer (M), Lars-Olof Laurén (M) och Krister Skånberg (MP)../. forts

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 9 28 forts. Sammanfattning av ärendet Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse och de sakkunnigas revisionsrapporter. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga styrelser, nämnder och bolag. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att samtliga styrelser, nämnder och bolag beviljas ansvarsfrihet. Beslutsunderlag - Presidiets förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ekerö kommuns styrelser och nämnder - Revisionsberättelse för år Revisorernas redogörelse Granskning av årsredovisning Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av delårsrapport (materialet finns tillgängligt på - Revisionsrapport Granskning av styrning och anpassning av kundvalssystem till LOV(materialet finns tillgängligt på - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen(materialet finns tillgängligt på - Revisionsrapport Granskning av intern styrning och kontroll inom Tekniska nämnden(materialet finns tillgängligt på - Granskningsrapport AB Ekerö Bostäder Jävsregler Expediering Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden Valnämnden Ombuden i AB Ekerö Bostäder AB Ekerö Bostäder Kommunens revisorer

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2012 Ekerö kommun Dnr KS13/8-043 Beslut 1) Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning inklusive koncernredovisning 2012 godkänns. 2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat tkr tillförs det egna kapitalet. 3) Kommunfullmäktige beslutar att särredovisning 2012 för balansenheten Vattenoch avloppsförsörjning godkänns. 4) Kommunfullmäktige beslutar att särredovisning 2012 för balansenheten Renhållning godkänns. 5) Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsberättelserna noteras. 6) Kommunfullmäktige fastställer att Tekniska nämnden för år 2013 får ianspråkta tkr av det, i samband med behandlingen av årsredovisning 2010, öronmärkta kapitalet för särskild underhållssatsning. Sammanfattning av ärendet Nämnder, Kommunstyrelsens kontor och produktionsledning har överlämnat bokslut med verksamhetsberättelser. Kommunens miljösamordnare upprättar miljöredovisningen.kommunledningskontoret har tidigare sammanställt en information om det ekonomiska resultatet 2012 för Ekerö kommun som överlämnats till Kommunstyrelsen i februari och behandlats i Kommunfullmäktige i mars. Ekerö kommuns resultat är positivt med 23,7 mkr. Resultatet motsvarar 908 kronor per invånare eller 1,9 procent av summan av skatt, generella bidrag och fastighetsavgift. Jämfört budgeterat resultat 13,5 mkr, eller 1,1 procent, är årets resultat bättre med 10,2 mkr. Huvudsaklig orsak till positiv resultatavvikelse 10,2 mkr: - 15,1 mkr högre intäkt skatt, generella bidrag och fastighetsavgift - 15,6 mkr i återbetald premie för sjukförsäkringar åren /. forts.

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: forts. Årets resultat och årets balanserade resultat visar på överskott - balanskravet är uppfyllt. Det finansiella målet för årets resultat överträffar det budgeterade målet. Det finansiella målet om att investeringarna ska vara egenfinansierade är uppnått. Låneskulden per invånare har avgörande minskat men är inte i nivå med indikator för att målet ska vara uppnått. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Ekerö kommun årsredovisning 2012; Förvaltningsberättelse med finansiella rapporter Särredovisning balansenheten Vatten- och avloppsförsörjning 2012 Särredovisning balansenheten Renhållning 2012 Miljöredovisning 2012 Verksamhetsberättelse 2012 från nämnder och Kommunstyrelse - Barn- och utbildningsnämnden - Socialnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Byggnadsnämnden - Tekniska nämnden - Miljönämnden - Central politisk organisation - Överförmyndaren - Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret - Kommunstyrelsen övriga budgettitlar - Kommunstyrelsen Produktion Barn och utbildning - Kommunstyrelsen Produktion Omsorg - Kommunstyrelsen Produktion Kultur Årsredovisning 2012 AB Ekerö Bostäder Expediering Kommunstyrelsen Socialnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Överförmyndaren Produktionsområde Barn- och utbildning Produktionsområde Omsorg Kommunens revisorer Ekonomichefen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Valnämnden AB Ekerö Bostäder Produktionsområde Kultur Kommundirektör

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Södertörns brandsförsvarsförbund årsredovisning 2012 Dnr KS13/ Beslut 1) Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för ) Kommunfullmäktige för sin del beviljar förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen omfattar. Jäv Peter Carpelan (M) och Lars Holmström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Sammanfattning av ärendet Södertörns brandförsvarsförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsen Årsredovisning för år 2012 Revisionsberättelse för år 2012 Revisorernas redogörelse för år 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Sotning och brandskyddskontroll Expediering Södertörns brandförsvarsförbund

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Försäljning av fastigheter Troxhammars by (fastigheterna Troxhammar 1:18-1:29, samt fastigheten Troxhammar 1:12) Dnr KS11/ Beslut 1) Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheterna Troxhammar 1:18-1:29 samt fastigheten Troxhammar 1:12. 2) Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att verkställa försäljningarna till marknadsmässiga priser och villkor. Sammanfattning av ärendet Detta ärende redovisar förslag till försäljning av 13 st kommunala fastigheter småhusfastigheter i Troxhammars by. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Kartbilaga, Expediering Tekniska kontoret

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Motion - Spårbilsseminarium Dnr KS12/ Beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar att motionen avslås. Lena Holst (MP), Lars Holmström (S), Desirèe Björk (Ö) och Gina Rosales (V), yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Krister Skånberg (MP) och Lena Holst (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar: - Att Ekerö kommun ska arrangera ett spårbilsseminarium under hösten 2012 eller första halvåret 2013 för att öka politikers och andra intresserades kunskaper om ett kommande trafikslag. - Att uppdra åt kommunstyrelsen och tekniska nämnden att planera ett spårbilsseminarium och bjuda in medverkande med uppgift att ge en heltäckande och fullödig bild av spårbilsteknikens utveckling och möjligheter, redovisa vilka praktiska erfarenheter som vunnits hittills, vilka spårbilsprojekt som är under genomförande och vad det kostar att bygga spårbilsbanor och spårbilar jämfört med andra trafikslag. - Att om möjligt visa en eller ett par spårbilar. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsen Motion från Lena Holst (MP) och Krister Skånberg (MP), Protokoll Kommunfullmäktige, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott,

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Motion - Pilotprojekt för mobilsamåkning för Adelsö Dnr KS12/ Beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. Sammanfattning av ärendet Krister Skånberg (MP) och Lena Holst (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar: - Att besluta att ett pilotprojekt för mobilsamåkning för Adelsö startas under Att Ekerö kommun finansierar den del som inte täcks av landsbygdsprogrammet eller landstinget. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsen Motion från Lena Holst (MP) och Krister Skånberg (MP) och Katarina Bergwall (MP), Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktiges arbetsutskott

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Motion Nytt arbetssätt för att förhindra omhändertagande av barn i Ekerö Kommun Dnr KS12/ Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Yrkanden Staffan Strömbäck (M) yrkar att motionen avslås. Desirèe Björk (Ö) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att Ekerö kommun ska verka för att kommunens socialtjänst skaffar sig incitament för att förhindra omhändertagande av barn genom att starta upp ett projekt som verkar i samma anda som i Uppsala kommun och Klaraprojektet i Stockholms stad. Socialnämnden har berett ärendet och föreslår att motionen ska avslås. Beslutsunderlag Protokoll Kommunstyrelsen Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, Motion av Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö), Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts Protokoll Kommunfullmäktiges

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Antalet sommarjobb 2013 Dnr KS13/ Beslut Frågan anses besvarad. Yttrar sig i ärendet Ylva Forslid (Ö) och Peter Carpelan (M) yttrar sig i ärendet. Sammanfattning av ärendet Ylva Forslid (Ö) har frågat Kommunstyrelsens ordförande: - vilka är skälen till att du nu lagt ett förslag som du bestämt avvisade i debatten om budgeten för 2013? - av vilken anledning har du inte informerat kommunfullmäktige om att kommunstyrelsen valt att inte fullfölja fullmäktiges tidigare beslut och istället ändrat antal platser? Frågorna besvarades muntligt av Kommunstyrelsens ordförande på sammanträdet.

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Avsägelser KS13/6-009 Beslut Avsägelserna godkänns. Avseende avsägelsen b) & e) hemställers Kommunfullmäktiges ordförande om en ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. a) Lise-lott Eriksson (M) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som ersättare i Socialnämnden. b) Erik Glaad (V) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. c) Erik Glaad (V) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som ledamot i Kultur-och fritidsnämnden. d) Kristjan Oddson (MP) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag ersättare i styrelsen för AB Ekerö bostäder. e) Oscar Linde (Ö) har begärt entletigande från sitt politiska uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. Expediering Länsstyrelsen Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden AB Ekerö Bostäder Förtroendemannaregistret

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Valärenden KS13/7-101 a) Val av ersättare till Socialnämnden t.o.m , vakans (FP), (FP) Karin Hellmalm b) Val av ersättare till Socialnämnden t.o.m , vakans (M), fyllnadsval efter Peter Kvarnheden (M). (M) Frida Tamker c) Val av ersättare till Socialnämnden t.o.m , vakans (M), fyllnadsval efter Lise-lott Eriksson (M). (M) Göran Ahlmqvist d) Val av ledamot till Stiftelsen Karin och Gösta Rittners Stipendiefond , fyllnadsval efter Henry Molvidson (M). (M) Bordläggning e) Val av ersättare i byggnadsnämnden t.o.m , vakans (M), fyllnadsval efter Arwind Malhotra (M). (M) Bordläggning f) Val av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden t.o.m , vakans (V), fyllnadsval efter Erik Glaad (V). (V) Gina Rosales

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 20 g) Val av ersättare i styrelsen för AB Ekerö Bostäder t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015, fyllnadsval efter Kristjan Oddson (MP). (MP) Björn Osberg h) Val av ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning t.o.m, , fyllnadsval efter Anton Brännlund (Ö). (Ö) Robert Oberascher Expediering Socialnämnden Stiftelsen Karin och Gösta Rittners Stipendiefond Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden AB Ekerö Bostäder Förtroendemannaregistret Valberedningen

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Nya motioner för remittering Inga nya motioner har inkommit.

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Nya interpellationer för remittering Inga nya interpellationer har inkommit.

23 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden.

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 17.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Gunilla Lindberg (FP) Lars Holmström (S) Inger Linge (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Torsdagen den 9 februari 2012, kl. 18.00 18.50 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Robert Brente (M) Krister Skånberg (MP) Inger Linge

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 18.00 19.20 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Robert Brente (M) Stig Marklund (MP) Inger Linge (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.10 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 31 januari 2103, kl. 18.00 20.00 Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.00 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00-19.00 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e

Läs mer

Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige. Tid: kl. 18:00. Plats: Mälarökyrkan. Ledamöter kallas. Ersättare underättas

Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige. Tid: kl. 18:00. Plats: Mälarökyrkan. Ledamöter kallas. Ersättare underättas Tid: kl. 18:00 Plats: Mälarökyrkan Ledamöter kallas Ersättare underättas Peter Carpelan, ordförande Ledamöter Adam Reuterskiöld Lena Gerby Alvar Kårfors Helena Butén Lennart Nilsson, 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 20 november 2012, kl. 14.00 22.15 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum Ajournering för mat 17.45-18.30, kaffe 20.20-20.35 ande Ledamöter Peter Carpelan (M) Mats Ahlbom

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Kommunfullmäktige. Plats och tid Mälarökyrkan kl. 18:00-19:35

Sammansträdesprotokoll Kommunfullmäktige. Plats och tid Mälarökyrkan kl. 18:00-19:35 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Mälarökyrkan kl. 18:00-19:35 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Adam Reuterskiöld (M) Arnulf Langlet (M) Sandra Gunneflo (M) Göran Ahlquist (M) Gunnar

Läs mer

Sammansträdesprotokoll 2016-03-22. Kommunfullmäktige. Plats och tid Mälarökyrkan kl. 18:00-20:00

Sammansträdesprotokoll 2016-03-22. Kommunfullmäktige. Plats och tid Mälarökyrkan kl. 18:00-20:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Mälarökyrkan kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Adam Reuterskiöld (M) Lena Gerby (M) Alvar Kårfors (M) Helena Butén (M) Lennart Nilsson (M) Margaretha

Läs mer

Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige. Tid: kl. 14:00. Plats: Mälarökyrkan. Ledamöter kallas. Ersättare underättas

Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige. Tid: kl. 14:00. Plats: Mälarökyrkan. Ledamöter kallas. Ersättare underättas Tid: kl. 14:00 Plats: Mälarökyrkan Ledamöter kallas Ersättare underättas Peter Carpelan (M), ordförande Ledamöter Adam Reuterskiöld (M) Arnulf Langlet (M) Sandra Gunneflo (M) Göran Ahlquist (M) Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 11 september 2012, kl. 18.00 - i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Torsdagen den 25 oktober 2012, kl. 19.00 21.30 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum Ajournering för kaffe 20.20-20.35 ande Ledamöter Peter Carpelan (M) Robert Brente (M) Krister

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 17 april 2012, kl. 13.00-15.00 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16 EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 16 januari 2007, klockan 18:00-19:00, Stora soc Jan Runesten (m) ordf. Ingalill Säll (c)

Läs mer

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser 2 Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195 Felparkeringsavgifter Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav 1996-09-17 dåvarande samhällsbyggnadsnämnd i uppdrag att komplettera förslag om felparkeringsavgifter

Läs mer

Motionssvar - Tillgänglighet Adelsö (KS17/125)

Motionssvar - Tillgänglighet Adelsö (KS17/125) Sammanträdesprotokoll 108 Motionssvar - Tillgänglighet Adelsö (KS17/125) Beslut beslutar att motionen ska anses behandlad. Reservationer Socialdemokraterna i, Öpartiet i, Miljöpartiet i, Liberalerna i

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

1. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS15/16

1. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS15/16 Kommunstyrelsen Kallelse/Föredragningslista 2015-01-09 Andreas Halvarsson Kommunsekreterare Andreas.Halvarsson@ekero.se Tid och plats: 2015-01-13 i Debatten, kl. 18.00- ÄRENDEN 1. Val av ledamöter, ersättare,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 6 mars 2012, kl 18.00-21.10 i Debatten Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta Claussnitzer (M) Marzena Waligorska (M) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Kommunstyrelsen. Plats och tid Debatten kl. 17:00-17:05

Sammansträdesprotokoll Kommunstyrelsen. Plats och tid Debatten kl. 17:00-17:05 1 / 7 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 17:00-17:05 ande ledamöter Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Kjell Öhrström (M) Helena Butén (M) Ove Wallin (C) (vice ordförande)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-19.55 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige. Tid: kl. 18:00. Plats: Mälarökyrkan. Ledamöter kallas. Ersättare underättas

Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige. Tid: kl. 18:00. Plats: Mälarökyrkan. Ledamöter kallas. Ersättare underättas Tid: kl. 18:00 Plats: Mälarökyrkan Ledamöter kallas Ersättare underättas Peter Carpelan (M), ordförande Ledamöter Adam Reuterskiöld (M) Arnulf Langlet (M) Sandra Gunneflo (M) Göran Ahlquist (M) Gunnar

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 22 november 2011, kl. 14.00 22.45 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum Ajournering för kaffe 15.25-15.40 --- Ajournering för middag 17.30-18.15 ande Ledamöter Peter

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 18.00 20.50 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Lena Gerby (M) ordförande Rolf Bergenstråhle (M) t o m 41 Hanna Svensson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.00 22.45 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (Ajournering för kaffe 20.30-21.00) ande Ledamöter Peter Carpelan (M) Frida Tamker (M) - 53 Krister

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Torsdagen den 27 oktober 2011, kl. 18.00 20.10 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum ande Ledamöter Peter Carpelan (M) Robert Claussnitzer (M) Lorentz Tovatt (MP) Inger Linge (M)

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25

Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25 1 (21) Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25 Plats och tid Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:30 Beslutande Magnus Gustafsson (S), ordförande Therese Granberg (K), ersättare för Fredrik Almcrantz (K)

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Mayvor Lundberg (s) Bjarne Westerlund (s) Berit Karlsson (s) Tuula Wikstedt (s) Luiza Kaminska (m) Bodil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll 1 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Måndagen den 7 maj 2012, kl. 18.00 i Allhallen Skå Anna-Karin Ullgren (M), ordf.

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOUNFULLÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 11 december 2012, kl. 18.00 20.05 i älarökyrkan, Ekerö centrum Ajournering för kaffe 19.15-19.40 ande Ledamöter Peter Carpelan () ats Ahlbom () Lars Holmström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kallelse/föredragningslista Kommunstyrelsen. Tid: kl. 16:00. Plats: Debatten. Ledamöter kallas. Ersättare underättas

Kallelse/föredragningslista Kommunstyrelsen. Tid: kl. 16:00. Plats: Debatten. Ledamöter kallas. Ersättare underättas Tid: kl. 16:00 Plats: Debatten Ledamöter kallas Ersättare underättas Adam Reuterskiöld (M), ordförande Ledamöter Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Lennart Nilsson (M) Kjell Öhrström (M) Lars Forssell (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-15 85 Meddelanden. 86 Anmälan om delegationsbeslut. 87 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport maj 2011. 78 Redovisning av LUPP-enkäten. 89 Permanentning av Lokal styrelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll 2012-12-10

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll 2012-12-10 1 Tid och plats Måndagen den 10 december 2012, kl. 16.00 i Debatten Beslutande Ledamöter Adam Reuterskiöld (M), ordf. jäv 127 Ulf Sagström (M) Robert Claussnitzer (M) jäv 126 Gunnar Pihl (FP) Charlotta

Läs mer

Plats och tid Ekebyhovs slott, Wrangelska salen kl. 16:00-16:30

Plats och tid Ekebyhovs slott, Wrangelska salen kl. 16:00-16:30 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Ekebyhovs slott, Wrangelska salen kl. 16:00-16:30 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Arnulf Langlet (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: EKERÖ Plats: Länsstyrelsens sammanräkningslokal Dnr: 201-10-12879 Rösträkningen och

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer