Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon / eller via e-post till Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef Föredragningslista Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Delgivningar 4. Interpellationer 5. Fyllnadsval KS/2012:15 6. Bredbandsstrategi för Burlövs kommun 7. Framställan om anslag för kompetenshöjande verksamhet för flyktingar - Socialnämnden 8. Årsredovisning Räddningstjänsten Syd KS/2012:192 KS/2012:154 KS/2012:9 Årsredovisning, se

2 Ärende Beteckning Sida 9. Motion av Jan Hansson (S) - Alternativ till SFI-undervisning 10. Motion av Jan Hansson (S) - Förbered arbetslösa ungdomar till arbetsmarknaden 11. Motion av Jan Hansson (S) - Äldreplan för Burlövs kommun 12. Motion av Nils Holmqvist (M) - Säkerställ underhållet av Burlövs kommuns fastigheter 13. Motion av Nils Holmqvist (M) - Säkerställ underhållet av Burlövs kommuns fastigheter och andra större investeringar KS/2011:307 KS/2011:301 KS/2012:66 KS/2011:38 KS/2011: Nyinkomna motioner

3 Delgivningar a. Länsstyrelsens beslut att till ny ersättare efter My Hallström (M) utse Håkan Dahlgren.

4 Interpellationer a. KS/2012:129 Interpellation till ordförande i barn- och utbildningsnämnden Hur följer Burlövs kommun upp ungdomars gymnasiestudier?

5 Fyllnadsval Dnr KS/2012:15 Sammanfattning Kommunfullmäktige har att förrätta följande fyllnadsval för att ersätta Klas Hult (S), som på grund av avflyttning från kommunen har avsagt sig samtliga uppdrag i Burlövs kommun: Kommunfullmäktiges valberedning en ledamot Tekniska nämnden en ledamot Burlövs Bostäders AB en styrelseledamot ABMA (AB Malmöregionens Avlopp) en styrelsesuppleant Fullmäktige har vidare att, som ersättare för Klas Hult, nominera en ledamot till VA SYD:s ägarnämnd, samt att utse ny ordförande till valberedningen samt ny 1:e vice ordförande till tekniska nämnden. Fullmäktige har vidare att förrätta följande fyllnadsval för att ersätta Hans Andersson (M), som har avlidit: Socialnämnden en ledamot Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att för perioden till och med den 31 oktober 2014 utse en ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, att för perioden till och med den 31 oktober 2014 utse ordförande i valberedningen, att för perioden till och med den 31 december 2014 utse en ledamot till tekniska nämnden, en ledamot till socialnämnden, en styrelseledamot till Burlövs Bostäder AB samt en styrelsesuppleant till AB Malmöregionens Avlopp, att för perioden till och med den 31 december 2014 utse 1:e vice ordförande i tekniska nämnden, samt att för perioden till och med den 31 december 2014 nominera en ledamot till ägarnämnden i Kommunalförbundet VA SYD.

6 Bredbandsstrategi för Burlövs kommun Dnr KS/2012:192 Sammanfattning Syftet med en bredbandsstrategi är att på övergripande nivå lägga fast hur Burlövs kommun skall agera i situationer när frågan om bredband uppkommer. Strategin skall ge vägledning och stöd för alla som är verksamma i kommunen, oavsett roll. Den skall vara långsiktig och följa översiktsplanen som beskriver Burlöv kommuns vision fram till och med år Den skall inte bara beakta bredbandsbehovet ur ett slutkundsperspektiv utan även ta hänsyn till utvecklingen ur ett samhällsperspektiv för olika tjänster. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige fastställa i ärendet redovisat förslag till bredbandsstrategi för Burlövs kommun. Arbetsutskottets förslag till beslut att fastställa bredbandsstrategi för Burlövs kommun, att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera ett öppet stadsnät för Burlövs kommun, som uppfyller regeringens mål och där ägande och ägardirektiv utreds under hösten 2012, att etapp 1, Arlövs företagsby, genomförs enligt förstudie från WSP parallellt med ägande- och ägardirektivfrågan, samt att kostnaden för bredband till Arlövs företagsby behandlas i samband med investeringsbudget för Yrkande Marie Wahlgren (FP) yrkar särskilt beslut av kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att göra en fortsatt fördjupad bredbandsstrategi som inkluderar andra frågor än svartfiber t.ex. öppna Wi-Fi-punkter i kommunen, s.k. hotspots (uppkopplingszoner), tillgänglighet för mobila öppna nät på skolor m.m. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att uppdra åt kommunledningskontoret att göra en fortsatt fördjupad bredbandsstrategi som inkluderar andra frågor än svartfiber t.ex. öppna Wi-Fi-punkter i kommunen, s.k. hotspots (uppkopplingszoner), tillgänglighet för mobila öppna nät på skolor m.m.

7 Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att fastställa bredbandsstrategi för Burlövs kommun, att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera ett öppet stadsnät för Burlövs kommun, som uppfyller regeringens mål och där ägande och ägardirektiv utreds under hösten 2012, att etapp 1, Arlövs företagsby, genomförs enligt förstudie från WSP parallellt med ägande- och ägardirektivfrågan, samt att kostnaden för bredband till Arlövs företagsby behandlas i samband med investeringsbudget för 2013.

8 Framställan om anslag för kompetenshöjande verksamhet för flyktingar - Socialnämnden Dnr KS/2012:154 Sammanfattning Kommunfullmäktige anmodade den 21 maj 2012, 63, socialnämnden att återkomma till fullmäktige med preciserad framställan avseende projekt för kompetenshöjande verksamhet för flyktingar. Socialnämnden överlämnar den 19 april 2012, 46, en sådan framställan (SD res.). Syftet med verksamheten är att skapa insatser som kan höja kompetensen i den aktuella målgruppen för att närma sig arbetsmarknaden. Förslaget innebär att under en treårsperiod avsätta medel för att vidta särskilda åtgärder för att uppnå en högre kompetens för målgruppen. Kostnaden beräknas uppgå till 3,5 mnkr för treårsperioden. Ekonomiavdelningen har lämnat följande yttrande. Ekonomiavdelningen har inte möjlighet att bedöma projektet. Syftet är att med föreslagna åtgärder förbättra möjligheterna för denna grupp att komma in på arbetsmarknaden. Åtgärderna stödjer det övergripande målet Människor skall kunna försörja sig själva. Om fullmäktige anser att projektet skall genomföras föreslås följande förslag till beslut. Arbetsutskottets förslag till beslut att uppdra åt socialnämnden att genomföra det redovisade projektet för kompetenshöjande åtgärder för flyktingar, att anslå 500 tkr under 2012 för start av projektet, samt att i budget anslå medel för projektet, preliminärt beräknat till ca 1 mnkr årligen. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD), med instämmande av Lennart Glans (SD), yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Lars Johnson (M), med instämmande av Ove Johansson (MP), Lars-Erik Wollmér (S) och Sven Sonesson (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition Ordföranden ställer Lars-Anders Esperts avslagsyrkande emot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

9 Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att uppdra åt socialnämnden att genomföra det redovisade projektet för kompetenshöjande åtgärder för flyktingar, att anslå 500 tkr under 2012 för start av projektet, samt att i budget anslå medel för projektet, preliminärt beräknat till ca 1 mnkr årligen. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäles reservation av Lars-Anders Espert och Lennart Glans (SD) till förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande.

10 Årsredovisning Räddningstjänsten Syd Dnr KS/2012:9 Sammanfattning Räddningstjänsten Syd överlämnar årsredovisning vari redogörs för förbundets verksamhet och ekonomiska resultat för Årsredovisningen beskriver verksamhetens uppdrag och mål, måluppfyllelse, större händelser och strategiska framtidsfrågor samt det ekonomiska resultatet och ställningen. Årets ekonomiska resultat är ett underskott på tkr. I detta resultat ingår jämförelsestörande poster om tkr beroende på sänkt diskonteringsränta för pensionsskuldens beräknande. Justeras resultatet för denna kostnad uppkommer ett positivt resultat på tkr. Årsredovisningen har granskats av förbundets revisorer och revisionsberättelse jämte granskningsrapport har upprättats. Av fullmäktige utsedda revisorer i förbundet har granskat den verksamhet som bedrivits av direktionen. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt och tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet samt att direktionens årsredovisning för 2011 godkänns. Arbetsutskottets förslag till beslut att bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd ansvarsfrihet för 2011, samt att godkänna årsredovisning för 2011 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd. att bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd ansvarsfrihet för 2011, samt att godkänna årsredovisning för 2011 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

11 Motion av Jan Hansson (S) - Alternativ till SFI-undervisning Dnr KS/2011:307 Sammanfattning Jan Hansson har väckt motion med yrkande att alla som inte platsar i SFIundervisning i klassrummet i skolkulturen skall beredas möjligheter att få utbildning i annan atmosfär, som passar individen bättre och i vissa fall med praktik. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 22 maj 2012, 56 (res. S), med beaktande av följande yrkande av nämndens ledamot Sven Sonesson (M): [F]örvaltningen bör ta kontakt med Folkhögskolan Hvilan för att undersöka möjligheten att bereda denna grupp av elever ett alternativ till SFI-undervisningen på nuvarande plats och form. Arbetsförmedlingen bör involveras i detta tilltänkta samarbetsprojekt som riktar sig till de grupper som motionären nämner. Målet är att öka möjligheten att komma in på arbetsmarknaden och därmed främja integrationen och möjligheten till att försörja sig själva. Kommunledningskontoret tillstyrker motionen, och föreslår att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till genomförande av motionen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens yttrande. Yrkande Sven Sonesson yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Arbetsutskottets förslag till beslut att, med bifall till motionen, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att undersöka möjligheterna till genomförande av motionen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens yttrande. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD) yrkar att kommunstyrelsen måtte avstyrka motionen. Marie Wahlgren (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med tillägget i samverkan med socialnämnden Proposition Ordföranden ställer Lars-Anders Esperts yrkande emot arbetsutskottets förslag med av Marie Wahlgren föreslaget tillägg och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med föreslaget tillägg. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att, med bifall till motionen, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i samverkan med socialnämnden, undersöka möjligheterna till genomförande av motionen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens yttrande.

12 Motion av Jan Hansson (S) - Förbered arbetslösa ungdomar till arbetsmarknaden Dnr KS/2011:301 Sammanfattning Jan Hansson har väckt motion med yrkande att introducera ersättare till kommunanställda som ska pensioneras, två år innan pensionsdatum, samt att utreda hur man kan få fram barnskötare, förskollärare och undersköterskor. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen i yttrande daterat den 23 april 2012, behandlat i nämnden den 22 maj 2012, 57, och hänvisar till flera problem med förslaget; det saknas resurser för att genomföra förslaget; de flesta arbetslösa ungdomar har inte den utbildning som krävs inom kommunens verksamheter; för att leva upp till lagstiftningen och för att upprätthålla kvaliteten är det viktigt att vakanta tjänster utannonseras och de mest kvalificerade får jobben; flexibel pensionsålder gör det svårare att planera när pensioneringar blir aktuella. Personalchef Stefan Palmér hänvisar i yttrande den 30 maj 2012 till liknande resonemang. Han anför även att Burlövs kommun hittills inte har haft några svårigheter att hitta barnskötare och undersköterskor, men att det finns andra yrkesgrupper där det är svårare att rekrytera. En åtgärd mot detta är att göra riktade lönesatsningar men då utan att göra det på bekostnad av andra grupper. Sammanfattningsvis vill kommunledningskontoret anföra att syftet med förslaget är vällovligt men att det icke desto mindre skulle påverka kommunens ekonomi och verksamhetens kvalitet på ett alltför negativt sätt. Yrkande Sven Sonesson (M) yrkar avslag på motionen. Arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen. Förslag Motionären Jan Hansson (S, ers.) meddelar att han önskar dra tillbaka motionen. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige avskriva motionen. att avskriva motionen.

13 Motion av Jan Hansson (S) - Äldreplan för Burlövs kommun Dnr KS/2012:66 Sammanfattning Jan Hansson har väckt motion med yrkande att upprätta en äldreplan, att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från KPR och berörda förvaltningar, samt att arbetet skall vara slutfört senast den 31 december Kommunala pensionärsrådet tillstyrker motionen den 27 mars 2012, 8. Socialnämnden tillstyrker motionen den 3 maj 2012, 54. Nämnden anför bland annat att ett framtagande av en äldreplan behöver ha sin grund i en politisk styrgrupp för att behandla frågor som till exempel gäller framtidsvision, värdegrundsfrågor och politiska mål. Härutöver behövs en brett sammansatt arbetsgrupp med tjänstemän från de olika förvaltningarna samt från Burlövs Bostäder. Arbetsgruppen måste arbeta i dialog med företrädare för kommunala pensionärsrådet och andra ideella organisationer. Nämnden uppskattar vidare att en halvtidstjänst behöver avdelas för att utföra uppdraget, vilket beräknas ta sex månader, till en sammanlagd kostnad av ca kronor. Slutligen menar nämnden att kommunledningskontoret bör vara sammanhållande förvaltning för arbetet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls, under förutsättning att kostnaden för detta behandlas i kommande budgetprocess. Arbetsutskottets förslag till beslut att med bifall till motionen uppdra åt socialnämnden att, i nära samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer, inleda arbetet med att utarbeta en äldreplan för Burlövs kommun, under förutsättning att kostnaden för detta behandlas i kommande budgetprocess. Yrkanden Lennart Glans (SD), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Lars Johnson (M) yrkar att kommunstyrelsen måtte avstyrka motionen. Lars-Anders Espert föreslår vidare att kommunstyrelsen skall förtydliga att den sista att-satsen i motionens yrkande avstyrkes.

14 Proposition Ordföranden ställer Lars Johnsons yrkande emot arbetsutskottets förslag med av Lars-Anders Esperts tillägg och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med föreslaget tillägg. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att med delvis bifall till motionen uppdra åt socialnämnden att, i nära samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer, inleda arbetet med att utarbeta en äldreplan för Burlövs kommun, under förutsättning att kostnaden för detta behandlas i kommande budgetprocess, samt att avslå den sista att-satsen i motionens yrkande. Marie Wahlgren (FP) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning På begäran av Sven Sonesson (M) antecknas till protokollet att han anser att man bör sammanställa de dokument och handlingsplaner som finns och som berör äldres situationer i Burlöv. Materialet skall remitteras till Kommunala pensionärsrådet och en dialog skall tas upp för att eventuellt komplettera materialet.

15 Motion av Nils Holmqvist (M) - Säkerställ underhållet av Burlövs kommuns fastigheter Dnr KS/2011:38 Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att den av fastighetschefen år 2009/2010 upprättade utredningen avseende behov av fastighetsunderhåll uppdateras, presenteras och görs tillgänglig för samtliga politiker; att en åtgärdsplan tas fram med målet att återställa fastigheterna till en normal kvalitet, samt att man gör en tydlig prioritering med avseende på följande prioriteringsordning: fastigheter där man kan riskera barn och ungas hälsa, fastigheter där vuxnas hälsa kan påverkas samt fastigheter där det finns risk för stora ekonomiska förluster på grund av dåligt underhåll. Vidare yrkar motionären att åtgärdsplanen skall innehålla kontrollstationer där politikerna kontinuerligt (till exempel kvartalsvis) blir uppdaterade på hur planen genomförs, samt att underhållsplaner tas fram (i den mån det inte finns några) eller uppdateras (om de finns) för samtliga fastigheter i det befintliga fastighetsbeståndet. Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 12 mars 2012, 39, under förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter de medel som behövs för arbetet. Nämnden anför bland annat att den i motionen nämnda utredningen är alltför bristfällig för att kunna tjäna som underlag för en åtgärdsplan. Det löpande arbetet avseende underhållsplaner med mera kommer att utföras främst av en nyrekryterad fastighetsförvaltare. Nämnden avser att återkomma till fullmäktige med uppgift om vilka medel som behövs för att hålla fastighetsbeståndet på en rimlig nivå avseende skick och funktion, men framhåller att nämnden behöver ytterligare medel för en inledande inventering och kvalitetssäkring. Kommunledningskontoret konstaterar att upprättande av underhållsplaner måste anses falla inom ramarna för tekniska nämnden ordinarie ansvarsuppgifter, och därför inte torde kräva något särskilt uppdrag från fullmäktige. Hur en upprättad åtgärdsplan återrapporteras till nämnden bör också lämpligen beslutas av nämnden själv. Arbetsutskottets förslag till beslut att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att upprätta en åtgärdsplan avseende fastighetsunderhåll, samt att frågan om eventuella ytterligare medel behandlas i samband med budget 2013.

16 att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att upprätta en åtgärdsplan avseende fastighetsunderhåll, samt att frågan om eventuella ytterligare medel behandlas i samband med budget 2013.

17 Motion av Nils Holmqvist (M) - Säkerställ underhållet av Burlövs kommuns fastigheter och andra större investeringar Dnr KS/2011:39 Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att uppdra åt tekniska nämnden att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att komma till rätta med fastighetsunderhållet: Beslutsunderlag för nyanläggning, reparation eller omläggning skall innehålla underlag för avsättning av erforderliga medel för framtida drift- och underhåll (detta skall gälla alla investeringar som kräver flerårigt underhåll, vilket inkluderar vägar, parkanläggningar, m.m.); En kompletterad total åtgärdsplan för de existerande fastigheterna skall flankeras av en finansiell plan för hur åtgärderna skall finansieras på kort och lång sikt; Den ekonomiska bristen för underhåll skall redovisas i årsredovisningen som ett underhållsunderskott. Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 17 mars 2012, 57. Nämnden anför dock att en förutsättning är att kommunfullmäktige tillskjuter de medel som behövs för arbetet. Att fullgöra motionens intentioner fordrar en genomgång av underhållsbehovet av befintliga fastigheter. Ett material har tagits fram av den tidigare fastighetschefen men detta material behöver uppdateras och kompletteras. Ekonomichef Kjell Andersson yttrar sig över motionen den 18 juni Arbetsutskottets förslag till beslut att motionen bifalls till vissa delar genom att beslutsunderlag för nyanläggningar m.m. även skall innehålla beräkningar över framtida drift- och underhållskostnader, att en total åtgärdsplan (underhållsplan) för kommunens fastigheter tas fram varpå tekniska nämnden skall basera sitt budgetförslag, att slutligt beslut om medel tas av fullmäktige i budget för respektive år, att den ekonomiska flerårsplanen baseras på underhållsplanen, samt att medelsbehov för bristen på underhåll redovisas i förvaltningsberättelsen som ett förhållande som är viktigt för bedömningen av kommunens resultat och ställning.

18 att motionen bifalls till vissa delar genom att beslutsunderlag för nyanläggningar m.m. även skall innehålla beräkningar över framtida drift- och underhållskostnader, att en total åtgärdsplan (underhållsplan) för kommunens fastigheter tas fram varpå tekniska nämnden skall basera sitt budgetförslag, att slutligt beslut om medel tas av fullmäktige i budget för respektive år, att den ekonomiska flerårsplanen baseras på underhållsplanen, samt att medelsbehov för bristen på underhåll redovisas i förvaltningsberättelsen som ett förhållande som är viktigt för bedömningen av kommunens resultat och ställning.

19 Nyinkomna motioner a. KS/2012:198 Motion av Lars Johnson (M), Mats Lithner (FP) Anneli Kihlstrand (C) och Ove Johansson (MP) Alternativa driftsformer för sommar och vinterunderhåll b. KS/2012:229 Motion av Nils Holmqvist (M) Hjälp Burlövsbor och besökare att hitta Burlöv

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 21.05 Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.20 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-09-18 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.35 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-01-19 Sida 1 (9) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.35 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Sven Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-06-17 Sida 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.15 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-06-15 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Marianne Pettersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:55 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars-Anders Espert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-05-21 Sida 1 (13) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.45 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) 39 43, 45 47

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.45 Katja Larsson (S) ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16) Plats och tid Betan, Medborgarhuset, kl. 18.00 19.40. Beslutande Gert Frostander (S), tjg ers. Kjell Jönsson (S), tjg ordförande. Nils Holmqvist

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 18:00-18:30 Beslutande Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson (M) Sven-Åke Persson

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 18:10 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbets- och näringslivsnämnden 2008-06-17 1 (9) Plats och tid Lärcentrum sal 301, 13.15-17.15 Beslutande Gunnar Schoberg (c), ordförande Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Tord Wahlström (kv) Pontus

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 21.45 Petra Malmquist (S), tjg ers. Anneli Kihlstrand

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.20 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren (S),

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014.

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Förbundsstyrelsen 1 Förbundsstyrelsen ansvarar för UFS verksamhet mellan förbundsstämmorna och

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-12-11 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 17.15 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Katja Larsson (S),

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-23 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 18.00 1 (24) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-12-10 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen Herman Crespin näringslivschefen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer