Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon eller via e-post till Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Val av revisor till kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd KS/2013:36 4. Fyllnadsval KS/2013:36 5. Antagande av kommunövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag 6. Förslag till reviderade riktlinjer för ved- och pelletseldning samt vedeldning i braskamin 7. Utvärdering av kommunens system för intern kontroll KS/2013:78 KS/2013:44 KS/2013:81 8. Revidering av avfallstaxa 2013 KS/2012: Begäran om omföring av investeringsmedel från skateanläggning till näridrottsplats/spontanidrottsplats KS/2013:91

2 Ärende Beteckning Sida 10. Motion av Lars Johnson (M) - Rapportera skräp med mobilen KS/2011: Förteckning över ej färdigbehandlade motioner KS/2013: Återrapportering av bifallna motioner KS/2013: Uppföljning av hur nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut KS/2013: Remitterade motioner

3 Val av revisor till kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Dnr KS/2013:36 Kommunfullmäktige fastställde den 18 mars 2013, 27, reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd. Enligt den tidigare lydelsen av förbundsordningen utsåg de två största kommunerna vardera en revisor och en ersättare och övriga kommuner turades om att utse en revisor och en ersättare. Då kommunallagen har ändrats på så sätt att revisorsersättare ej längre får utses utan samtliga revisorer skall vara ordinarie, har förbundsordningen ändrats så att vardera kommunen utser en revisor, förutom Malmö stad som utser två revisorer. Revisorerna väljs för en mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i landet. Kommunfullmäktige har således att utse en revisor till Räddningstjänsten Syd. Valbar till uppdraget som revisor i ett kommunalförbund är den som har rösträtt vid val till någon av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att för perioden fram till den 31 december 2014 utse en revisor till kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

4 Fyllnadsval Dnr KS/2013:36 Kommunfullmäktige har att utse - en ledamot till miljö- och byggnämnden, - en ledamot till valberedningen, - en ersättare till kommunstyrelsen, - en ersättare till valnämnden, samt - en ersättare till Räddningstjänsten Syd för att ersätta Staffan Kromnow (M) som har avsagt sig sina uppdrag från och med den 31 maj 2013, - en ledamot till socialnämnden, samt - en nämndeman till Malmö tingsrätt för att ersätta Desirée Petersson (M) som har avsagt sig sina uppdrag från och med den 30 april 2013, samt - en ledamot till kommunfullmäktiges valberedning för att ersätta Armin Memic (MP) som har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2013, 25, att bordlägga ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att för perioden fram till den 31 oktober 2014 utse en ledamot till kommunfullmäktiges valberedning, att för perioden 1 maj december 2014 utse en ledamot till socialnämnden samt en nämndeman till Malmö tingsrätt, att för perioden 1 juni oktober 2014 utse en ledamot till kommunfullmäktiges valberedning, samt att för perioden 1 juni december 2014 utse en ledamot till miljö- och byggnämnden, en ersättare till kommunstyrelsen, en ersättare till valnämnden samt en ersättare till förbundsdirektionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

5 Antagande av kommunövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag Dnr KS/2013:78 Uppgifter inom folkbokföringsverksamheten är i regel offentliga men sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en person, eller någon närstående, kan lida skada eller men om uppgifter om personen lämnas ut. I sådana fall kan sekretesskydd tillgripas. Skyddade personuppgifter är det samlingsnamn som Skatteverket använder för de olika sekretesskydden sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter för personer som lever under hot/förföljelse. I dagsläget saknas skriftliga rutiner inom kommunens verksamheter för hantering av skyddade uppgifter, vilket bör finnas enligt Skatteverket och Datainspektionen. Eftersom varje myndighet är ansvarig för de personuppgifter som hanteras inom myndighetens verksamhetsområde bör respektive nämnd utifrån en egen riskbedömning utforma sina egna rutiner. Kommunledningskontoret har utarbetat en kommunövergripande policy om skyddade personuppgifter, med riktlinjer för nämnder och bolag i Burlövs kommun. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta kommunövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer för nämnder och bolag. att anta kommunövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer för nämnder och bolag.

6 Förslag till reviderade riktlinjer för ved- och pelletseldning samt vedeldning i braskamin Dnr KS/2013:44 Miljö- och byggnämnden hemställer den 12 februari 2013, 11, hos kommunfullmäktige om att anta reviderade riktlinjer för ved- och pelletseldning samt riktlinjer för vedeldning i braskamin, samt att delegera till nämnden att justera riktlinjerna vid behov. Förslaget är en revidering och uppdatering av tidigare riktlinjer i syfte att göra informationen klarare och tydligare. Riktlinjerna är uppdelade mot två målgrupper braskaminer och uppvärmning. Riktlinjerna utgör en vägledning utifrån gällande lagstiftning, praxis och lokala föreskrifter för Burlövs kommun för att skydda människors hälsa och miljön, meddelade av kommunfullmäktige den 19 november 2009, 17. Förslag Ordförande Katja Larsson (S) föreslår att en fotnot införs efter p. 4 under Kommunens målsättning i förslaget till riktlinjer för vedeldning i braskamin med hänvisning till praxis på området. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utan omröstning att uppdra åt kommunledningskontoret att justera förslaget till riktlinjer för vedeldning i braskamin i enlighet med ordförandens förslag. Arbetsutskottet avger vidare följande förslag till beslut att anta riktlinjer för ved- och pelletseldning enligt i ärendet redovisat förslag, att anta riktlinjer för vedeldning i braskamin enligt i ärendet redovisat förslag, samt att delegera åt miljö- och byggnämnden att vid behov besluta om justeringar i riktlinjerna om dessa inte är av principiell karaktär. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar att ärendet återremitteras till miljö- och byggnämnden. Ove Johansson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunfullmäktige den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan.

7 Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande. Beslut återremissyrkandet Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som avslår Lars Johnsons återremissyrkande. NEJ röstar den som bifaller yrkandet. Med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. Beslut arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för ved- och pelletseldning enligt i ärendet redovisat förslag, att anta riktlinjer för vedeldning i braskamin enligt i ärendet redovisat förslag, samt att delegera åt miljö- och byggnämnden att vid behov besluta om justeringar i riktlinjerna om dessa inte är av principiell karaktär. Protokollsanteckning På begäran av Nils Holmqvist (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), antecknas till protokollet att miljö- och byggnämnden vid nästa omarbetning av riktlinjerna bör tillse att de delar som endast utgör tips till allmänheten och allmän information ej inkluderas i riktlinjerna utan lämpligen delges allmänheten i en informationsbroschyr eller liknande.

8 Utvärdering av kommunens system för intern kontroll Dnr KS/2013:81 Föreligger rapport över den samlade interna kontrollen i Burlövs kommun I rapporten konstateras att det interna kontrollarbetet har förbättrats sedan förra året. Nämnderna har antagit kontrollplaner och följt upp dem. De har arbetat med den interna kontrollen under året och inkommit med uppföljningarna i tid. Vissa utbildningsinsatser inom området har gjorts under året. Ett utvecklingsbehov kvarstår av att ta fram bättre mallar för risk- och väsentlighetsanalyser samt att integrera den interna kontrollen i styrsystemet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna nämndernas uppföljning av den interna kontrollen samt rapport över den samlade interna kontrollen för 2012 till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att överlämna nämndernas uppföljning av den interna kontrollen samt rapport över den samlade interna kontrollen för 2012 till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

9 Revidering av avfallstaxa 2013 Dnr KS/2012:321 Kommunfullmäktige fastställde den 17 december 2012, 159, avfallstaxa 2013, under förutsättning att även Malmö Kommunfullmäktige fattade motsvarande beslut. Malmö Kommunfullmäktige antog å sin sida den 17 december 2012, 214, avfallstaxan utom i den delen som avser införande av en felsorteringsavgift och extra behandlingsavgift vid felsortering. I dessa delar återremitterades ärendet till tekniska nämnden i Malmö. I övriga delar har taxan gällt sedan Malmö Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2013, 34, att de två första raderna under rubriken 6 i förslaget till avfallstaxa 2013 skall ersättas med texten; Avgift för systematisk felsortering i matavfallskärl 400 kr/tillfälle, samt att under respektive rubrik 2. Container, 3. Underjordsbehållare och 4. Mobil sopsug i förslaget till avfallstaxa 2013 infoga texten; Vid felsortering tillkommer avgift för extra behandlingskostnader. Då taxan därmed har fått en förändrad lydelse behöver Burlövs Kommunfullmäktige ta upp ärendet för förnyad behandling. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna den i ärendet redovisade revideringen av avfallstaxa att godkänna den i ärendet redovisade revideringen av avfallstaxa 2013.

10 Begäran om omföring av investeringsmedel från skateanläggning till näridrottsplats/spontanidrottsplats Dnr KS/2013:91 Kultur- och fritidsnämnden ansöker den 11 mars 2013, 21, hos kommunfullmäktige om att få omdisponera 1 mnkr i investeringsbudgeten från skateanläggning till näridrottsplats/spontanidrottsplats. Nämnden har beviljats 2 mnkr för uppförande av skateanläggning KFUM Burlöv har nu erhållit 1,6 mnkr från Allmänna arvsfonden för uppförande av en kombinerad skate-/parcouranläggning, under förutsättning att kommunen bidrar med 25 % av totalkostnaden, dvs. 0,6 mnkr. Nämnden föreslår därför att 1 mnkr omdisponeras till uppförande av en näridrotts-/spontanidrottsplats. Beräknad kostnad för en sådan är 1 mnkr inklusive belysning. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran att omdisponera 1 mnkr av investeringsbudgeten från skateanläggning till näridrottsplats/spontanidrottsplats, samt att omdisponera 0,6 mnkr av investeringsbudgeten från skateanläggning till driftbudgeten för bidrag till KFUM Burlöv för uppförande av skateanläggning. att godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran att omdisponera 1 mnkr av investeringsbudgeten från skateanläggning till näridrottsplats/spontanidrottsplats, samt att omdisponera 0,6 mnkr av investeringsbudgeten från skateanläggning till driftbudgeten för bidrag till KFUM Burlöv för uppförande av skateanläggning.

11 Motion av Lars Johnson (M) - Rapportera skräp med mobilen Dnr KS/2011:257 Lars Johnson har väckt motion med yrkande om att uppdra åt tekniska nämnden att kontakta stiftelsen Håll Sverige Rent för att utreda hur ett samarbete kan se ut, samt att koppla samman den app som stiftelsen har utvecklat med kommunens eget rapportsystem. Tekniska nämnden avstyrkte motionen den 13 februari 2012, 16, och anförde bland annat att förslaget kommer att generera ytterligare kostnader och administrativ börda, med ringa eller ingen nytta, och att det inte är kompatibelt med kommunens system, med mindre än att kommunens ärendehanteringssystem byts ut. IT-chef Hans Magnusson var i yttrande den 6 mars 2012 positiv till idén med att använda appar för kommunikation med kommuninvånarna, men ansåg att synpunktshanteringssystemet på hemsidan, TYCK OM BURLÖV, är ett lämpligt alternativ för närvarande, då den föreslagna appen inte är integrerad med kommunens ärendehanteringssystem. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 23 mars 2012, 62, för ytterligare beredning. IT-chefen föreslår i nytt yttrande den 29 oktober 2012 att kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheterna till skapandet av en ny kommunikationskanal via en app till kommunens synpunktshantering, Tyck om Burlöv. Arbetsutskottets förslag till beslut att uppdra åt kommunledningskontoret att undersöka möjligheterna till skapandet av en ny kommunikationskanal via en app till kommunens synpunktshantering, Tyck om Burlöv, samt att i övrigt anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att uppdra åt kommunledningskontoret att undersöka möjligheterna till skapandet av en ny kommunikationskanal via en app till kommunens synpunktshantering, Tyck om Burlöv, samt att i övrigt anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

12 Förteckning över ej färdigbehandlade motioner Ej slutbehandlade motioner enligt förteckning daterad

13 Återrapportering av bifallna motioner Uppföljning av bifallna motioner enligt förteckning daterad

14 Uppföljning av hur nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut Uppföljning av hur nämnderna har verkställt kommunfullmäktiges beslut enligt förteckning daterad

15 Remitterade motioner a. KS/2011:107 Motion av Britt Sonesson (M) Tomtanvisning för trygghetsboende Remitterad till Burlövs Bostäder AB. b. KS/2013:61 Motion av Sven Sonesson (M) Krafttag mot ungdomsarbetslösheten Remitterad till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer