BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S) ers 52 63, Kent Wollmér (S) ers Josef Janosi (M) ers Staffan Kromnow (M) ers 52 63, Fredrik Jörgensen (C) ers Marie Wahlgren (FP) ers Christer Swahn (SD) ers Rolf Hagmann (ALP) ers Carin Hillåker, kommunchef Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Boris Blumenfeld, ekonomichef Eva Blosfeld, projektledare 53 Från Försäkringskassan: Kristina Svensson, samverkansansvarig 52 Markus Gustafsson, försäkringsspecialist 52 Utses att justera Britt Sonesson Justeringens plats Kommunstyrelsens kansli Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Katja Larsson Britt Sonesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift _ Charlotta Wemme Dehlin

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (19) Närvarolista Kommunstyrelsen i Burlövs kommun Ledamöter Närvaro Ersättare Katja Larsson (S) x Lars-Erik Wollmér (S) 52 63, Hans-Åke Mårtensson (S) 64 Lars Johnson (M) x Inger Borgenberg (S) x Bengt Åström (S) x Sven Sonesson (M) - Britt Sonesson (M) Nils Holmqvist (M) x Mats Lithner (FP) x Ove Johansson (MP) x Lars-Anders Espert (SD) x Lennart Glans (-) x

3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (19) 52 Dialog med försäkringskassan kring sjukförsäkringen KS/2013:83 Samverkansansvarig Kristina Svensson samt försäkringsspecialist Markus Gustafsson, Försäkringskassan, besöker kommunstyrelsen för dialog kring sjukförsäkringen.

4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (19) 53 Program för arkitekttävling Kronetorp KS/2008:154 Tidigare har politiska beslut om att utlysa en arkitekttävling för upprättande av skelettplan för Kronetorpsområdet tagits. Processen börjar med en prekvalificering där deltagare får inkomma med formella bevis på sin kompetens. De får, förutom att berätta vem de är, även visa vad de gjort tidigare och varför de skall bli en av fyra deltagare i tävlingen. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till inbjudan till prekvalificering. Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Inbjudan till Prekvalificering, Program/Skelettplan för Kronetorpsområdet, att ge klartecken till igångsättande av arkitekttävlingen, samt att godkänna reviderad projektbeskrivning. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att godkänna Inbjudan till Prekvalificering, Program/Skelettplan för Kronetorpsområdet enligt i ärendet redovisat förslag, att ge klartecken till igångsättande av arkitekttävlingen, samt att godkänna reviderad projektbeskrivning daterad

5 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (19) 54 Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut nr B. Delgivningar 1. Protokoll från plangruppens sammanträde (tidigare utsänt) 2. Planutskottets yttrande till Lunds kommun över fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög 3. Planutskottets yttrande till Strukturbild/Region Skåne över remiss Den flerkärniga miljonstaden Skåne 4. Planutskottets yttrande till Lomma kommun över utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby fördjupning av översiktsplanen C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga Ks 54 (tillgängliga vid sammanträdet) Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (19) 55 Årets företagare 2012 KS/2013:102 Från Burlövs Företagsgrupp och Företagarna i Burlöv föreligger nominering till utmärkelsen Årets företagare Yrkande Lars Johnson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S) att fatta beslut i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut i ärendet.

7 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (19) KS/2013:23 56 Uppföljningsrapport för kommunstyrelsen med diskussionsunderlag inför ramar avseende kommunstyrelsens verksamheter Årets första prognos för kommunstyrelsens verksamheter pekar mot ett överskott om 1,5 mnkr. Förslag på resultatöverföring från bokslut 2012 med 2 mnkr är medel utanför helårsprognosen och beräknas nyttjas vid uppkommet behov till projekten för Kronetorp och Södra Stambanan. Planeringsåtgärder beräknas dock komma i gång till hösten med genomförande av arkitekttävling för Kronetorpsområdet. Kostnader för värdegrundspelet har uppkommit 2013 i stället för som planerat IT-verksamheten är igång med migreringen, som påbörjas i Burlöv i april, vilket medför kostnader som befaras överstrida investeringsobjektet. Genomförande av gemensam löneadministrationen för Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp är fullbordat, fortsatt arbete sker och enheten tittar nu på en omfördelning av arbetsuppgifter efter verksamhetsområde och inte kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till uppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamhet, att godkänna förslag till utökad ram till val 2014 med 600 tkr samt traineeprogram med 400 tkr, samt att godkänna förslag till investeringsanslag med 1 mnkr till beslutsstödssystem, 2 mnkr till bredbandsutbyggnad samt 5 mnkr till markförvärv. Yrkande Lars Johnson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att godkänna förslag till uppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamhet, att godkänna förslag till utökad ram till val 2014 med 600 tkr samt traineeprogram med 400 tkr, samt att godkänna förslag till investeringsanslag med 1 mnkr till beslutsstödssystem, 2 mnkr till bredbandsutbyggnad samt 5 mnkr till markförvärv.

8 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (19) 57 Uppföljningsrapport KS/2013:4 Föreligger uppföljningsrapport omfattande sammanfattande ekonomisk plan för 2013, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar om tilläggsanslag m.m., samt prognos över investeringsverksamheten. Det prognostiserade resultatet exklusive jämförelsestörande poster beräknas bli -11,0 mnkr, vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Det prognostiserade resultatet är svagt och medför ett väldigt litet framtida handlingsutrymme. Den främsta orsaken till att resultatet är svagt är den underbalanserade budgeten för 2013 samt att nämndernas nettokostnader överstiger de budgeterade ramarna. Nettokostnaderna beräknas bli 6,8 mnkr högre än budget. Av denna ökning beror 1 mnkr på resultatöverföring som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja för kompetensutveckling i grundskolan. Syftet är att nå bättre resultat i kommunens skolor. Resterande resultatöverföring till kommunstyrelsen motsvarande 2 mnkr beräknas inte påverka årets kostnader. Under 2013 prognostiseras bruttoinvesteringar till 104,3 mnkr och investeringsbidrag till 2,5 mnkr vilket resulterar i att nettoinvesteringarna prognostiseras hamna på 101,8 mnkr. Årets nettoinvesteringar prognostiseras således bli 93,3 mnkr lägre än budget Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden att ta fram åtgärdsplaner för underskott i den egna verksamheten med 150 tkr, tkr och tkr, samt att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden att ta fram åtgärdsplaner för underskott i den egna verksamheten med 150 tkr, tkr och tkr, samt att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport

9 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (19) KS/2013: Utredning om överföring av kommunens fastigheter till Burlövs Bostäder AB eller nybildat bolag Diskussioner har förts mellan kommunledningen i Burlövs kommun och styrelsen i Burlövs Bostäder AB om att utreda möjligheten att överföra kommunens fastigheter till Burlövs Bostäder eller annat bolag som bildas för ändamålet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att med stöd av konsult göra en opartisk och översiktlig utredning av effekterna av att kommunens fastigheter bolagiseras, att uppdraget även skall omfatta alternativet att endast fastighetsförvaltningen överlämnas, att kostnaden för utredningen skall belasta verksamhet 93902, kommunstyrelsens medel till förfogande, samt att i så fall tekniska nämnden kan avvakta med den utredning som pågår om internhyressättning. Yrkande Nils Holmqvist (M) yrkar avslag på sista att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut. Mats Lithner (FP) yrkar att uppdraget även skall omfatta alternativet att överlämna fastighetsförvaltningen till ett externt bolag. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att med stöd av konsult göra en opartisk och översiktlig utredning av effekterna av att kommunens fastigheter bolagiseras, att uppdraget även skall omfatta alternativet att endast fastighetsförvaltningen överlämnas till ett kommunalt bolag eller upphandlas, samt att kostnaden för utredningen skall belasta verksamhet 93902, kommunstyrelsens medel till förfogande.

10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (19) KS/2013:1 59 Ramar och anvisningar för budget 2014 med flerårsplan Från kommunledningskontoret föreligger förslag till ramar och anvisningar för budget 2014 med flerårsplan Yrkande Lars Johnson (M) yrkar att kommunstyrelsens budgetram utökas med 400 tkr för traineeprogram, samt att barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 800 tkr för en IT-pedagog. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en finansiell målsättning inför innebärande; att årets resultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploateringsöverskott, skall vara lägst +5 mnkr, oräknat kostnader för sådana åtgärder där kommunfullmäktige beslutat att medel skall reserveras i årsredovisningens balanskravsavstämning, att fastställa redovisad ekonomisk plan för som underlag för den ekonomiska planeringen att fastställa budgetramar för nämnderna och kommunen enligt bilaga 1 och 2, med bifall till särskilt yrkande om att kommunstyrelsens budgetram utökas med 400 tkr för traineeprogram, samt att barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 800 tkr för en IT-pedagog, att uppdra åt kommunledningskontoret att justera budgetramar enligt föreslagna löneoch prisutvecklingsnivå samt revidera beräkningar över kapitaltjänstkostnader och interna poster, att anta reviderade förslag på övergripande mål och till dem indikatorer med målvärde 2017 som pekar ut riktningen för måluppfyllelse 2017, att nämndernas budgetförslag inför 2014 skall baseras på den vision och de övergripande mål som kommunfullmäktige fastställt och att nämndernas mål skall utgå från principen SMART:a mål ; specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta mål när de fastställer nämndmål för sina nämnder, att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om anvisningar för nämndernas budgetförslag och verksamhetsplaner i övrigt, forts.

11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (19) att uppdra åt kommunens ledningsgrupp att utreda och lägga fram förslag till investeringar samt ta fram ett förslag till investeringsprogram för , samt att uppdra åt kommunledningskontoret att revidera/förtydliga ekonomistyrningsprinciper i samband med resultatöverföringar mellan åren. Protokollsanteckning På begäran av Lars Johnson (M), med instämmande av Kent Wollmér (S), antecknas följande till protokollet: Vi har inte hunnit diskuterat budgeten i respektive parti. Vi ser redan nu att budgeten för socialnämnden är mycket bekymmersam. Vi har för avsikt att återkomma med förslag till budgeten i november.

12 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (19) KS/2013:75 60 Förslag till värdeöverföring från Burlövs Bostäder AB till kommunen Kommunfullmäktige har i ägardirektiv för BBAB infört möjligheten att, med stöd av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, besluta om att överföra vinstmedel från bolaget till kommunen. Sådan överföring är enligt lagen möjlig bland annat om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 april 2013, 43, att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till eventuell värdeöverföring från Burlövs Bostäder AB (BBAB) till kommunen. Kommunledningskontoret föreslår att, av BBAB:s vinst för år 2012, 2 mnkr överförs till kommunen. Syftet är att det överförda överskottet skall användas för merkostnaden för uppförande en idrottshall på Svenshögsområdet i förhållande till att endast uppföra en gymnastiksal för skolans behov. Följande två år föreslås preliminärt resterande del av merkostnaden överföras till kommunen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att värdeöverföring från Burlövs Bostäder AB till Burlövs kommun skall ske med 2 mnkr av bolagets vinst för år 2012, samt att ge detta som stämmodirektiv till ombud på extra bolagsstämma.

13 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (19) 61 Deltagande i "Kommunens kvalitet i korthet" KS/2013:108 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in kommunerna att delta i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK); ett projekt där det varje år tas fram jämförbara resultatmätningar med syfte att kommunerna skall kunna jämföra sig och förbättra sina resultat. I projektet deltar för närvarande ca 200 kommuner. Modellen ger grund för ökad fokus på resultatstyrning. Den ger också stöd i att utveckla dialogen med medborgare kring resultat, att utveckla informationen kring resultat såväl externt som internt, att utveckla den egna styrningen och ledningen med resultaten som utgångspunkt samt att utveckla modeller för att kunna analysera resultaten. Stödet sker i parallella nätverk, utbildningar och seminarier. Deltagandet är kostnadsfritt förutom resor i samband med eventuellt deltagande i seminarier etc. Efter beslut om deltagande skall en kontaktperson utses samt rekommenderas att en lokal styrgrupp inrättas där förtroendevalda och ledande tjänstemän ingår. Yrkande Sven Sonesson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att delta i projektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Burlövs kommun deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunens kvalitet i korthet. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att Burlövs kommun deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunens kvalitet i korthet.

14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (19) KS/2012:55 62 Avsiktsförklaring för förbättrade cykelförbindelser stråket Malmö Arlöv Åkarp Hjärup Lund En ny avsiktsförklaring gällande förbättring av cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund har utarbetats. Parter är Trafikverket Region Syd, Region Skåne, Malmö stad, Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Lunds kommun. Trafikverket ansvarar för att leda projektet som avser att åtgärda brister i den befintliga cykelvägen på sträckan samt att där så visar sig lämpligt åstadkomma sammanhängande cykelväg i samband med projektet Flackarp-Arlöv. Överenskommelsen är ett icke juridiskt bindande avtal om medfinansiering. Totala kostnader för åtgärderna uppskattas till 50 miljoner kronor. Trafikverket bekostar 70 % av de totala åtgärderna medan 30 % bekostas av kommunerna. Den statliga medfinansieringsandelen skall kunna variera i storlek för olika delar av projektet. Det skall motverka att en kommun behöver bära en orimligt hög del av åtgärderna jämfört med kommunens storlek och nyttan för kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom avsiktsförklaringen, enligt i ärendet redovisat förslag. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att ställa sig bakom avsiktsförklaringen, enligt i ärendet redovisat förslag.

15 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (19) 63 Ändrad kommungräns Burlöv Malmö, Arlöv 22:40 och 22:191 KS/2013:88 Nordic Sugar AB har hos Lantmäteriet ansökt om fastighetsreglering där bolaget önskar reglera in två fastigheter belägna i Malmö kommun in i en fastighet belägen i Burlövs kommun. En förutsättning för att fastighetsregleringen skall kunna genomföras är att samtliga fastigheter ligger i samma kommun. Burlövs kommun ser inga hinder mot att gränsen till Malmö kommun ändras och som en följd därav fastighetsregleringen kan genomföras. Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig till Länsstyrelsen enligt förslag från planeringsavdelningen. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att yttra sig till Länsstyrelsen i Skåne län enligt i ärendet redovisat förslag.

16 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 16 (19) 64 Årsredovisning 2012 Räddningstjänsten Syd KS/2013:9 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd överlämnar årsredovisning vari redogörs för förbundets verksamhet och ekonomiska resultat för Årsredovisningen har granskats av förbundets revisorer och revisionsberättelse jämte granskningsrapport har upprättats. Av fullmäktige utsedda revisorer i förbundet har granskat den verksamhet som bedrivits av direktionen. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig, men den kan fortfarande utvecklas. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt och tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet samt att direktionens årsredovisning för 2012 godkänns. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd ansvarsfrihet för 2012, samt att godkänna årsredovisning för 2012 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd ansvarsfrihet för 2012, samt att godkänna årsredovisning för 2012 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd. Jäv På grund av jäv deltar inte Lars-Erik Wollmér (S) och Staffan Kromnow (M) i handläggningen av ärendet.

17 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 17 (19) 65 Fastställande av avgifter för kulturskolan i Burlövs kommun KS/2013:95 Barn- och utbildningsnämnden överlämnar den 19 mars 2013, 25, förslag till avgifter för deltagande i kulturskolans verksamheter för fastställande av kommunfullmäktige. Yrkande Sven Sonesson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att fastställa avgifterna i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa avgifter för deltagande i kulturskolans verksamheter enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 juli Protokollsanteckning På begäran av Sven Sonesson (M) antecknas till protokollet att han anser att avgifterna till kulturskolan skall tas upp vartannat år för utvärdering och fastställande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa avgifter för deltagande i kulturskolans verksamheter enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 juli Protokollsanteckning På begäran av Lars Johnson (M) antecknas till protokollet att han anser att avgifterna till kulturskolan skall tas upp vartannat år för utvärdering och fastställande.

18 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 18 (19) 66 Kommunchefen informerar Kommunchef Carin Hillåker informerar om att En ny näringslivssamordnare, Sara Cederlund, började den 1 april. Kommunen har gått ut med förfrågningsunderlag för upphandling av kameraövervakning inne på Vårboskolan. Ansökan om tillstånd för ordningsvakter har lämnats in till Polismyndigheten. Kommunens ramavtal täcker även in dessa tjänster, vilket innebär att kommunen inte behöver gå ut i upphandling. Kommunen diskuterar vissa strategiska markinköp.

19 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 19 (19) 67 Övrigt Staffan Kromnow (M), som deltar i sitt sista kommunstyrelsesammanträde i Burlövs kommun, tackar för tiden i kommunstyrelsen. Ove Johansson (MP) informerar om sitt deltagande i SEKOM:s årsmöte.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2013-01-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-04 kl. 18.30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer