BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)"

Transkript

1 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson, (M) Gun Larshag, (S) Ulla Jinneland, (M) Ann-Christine Elmström, (M) Awaz Modaber,( MP) Doris Brunstorp, (SD) Lisbeth Jönsson, (SD) Övriga närvarande Cecilia Wollmér, (S), ers Anita Svensson, (S), ers Håkan Dahlgren, (M), ers Nima Moslehi, (C), ers Ingalill Melcher, (SD), ers Bernt Melcher, (SD), ers Lars Wästberg, förvaltningschef Rima Rettegi, sekreterare Utses att justera Gun Larshag (S) Justeringens plats och tid Medborgarhuset den november 2014 Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande _ Rima Rettegi _ Inger Borgenberg _ Gun Larshag ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Medborgarhuset, förvaltningens arkiv Underskrift Eva Andersson

2 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2 (13) 100 Uppföljningsrapport 3/2014 Dnr SN/2014:333 SN/2014:333 Sammanfattning Från socialförvaltningen föreligger förslag till uppföljningsrapport 3/2014, daterad Socialnämnden har ett beräknat ekonomiskt utfall 2014 på tkr. Större avvikelser mot budget hänför sig till särskilt boende, hemvård, LSS, Ifo, vård och stöd, Ifo, ekonomiskt bistånd, flyktingverksamhet, samt övrigt. Vad gäller särskilt boende beror underskottet främst på vikariekostnader och hög sjukfrånvaro. Rutiner och åtgärder ses över i syfte att minska sjukfrånvaron. Underskottet inom hemvården beror på att antalet beviljade timmar har ökat under året samt att nyinförskaffning av tekniska hjälpmedel har skett. På sikt kommer kostnaderna att minska igen med anledning av hemteamets arbete. Underskottet inom LSS beror till största delen på att det på Rinnebäcks gruppboende under året funnits behov av vaken natt samt ökad bemanning dagtid på grund av ökat behov av tillsyn av de boende. Under november återgår verksamheten till sovande jour nattetid. Ifo, vård och stöd, räknar med ett överskott i den del det rör institutionsplaceringar vuxna och det förväntade underskottet som avser 2014 är en följd av att den genomsnittliga kostnaden per barn blivit dyrare än budgeterat. Den positiva prognosen rörande flyktingverksamhet är beräknad utifrån att det under året kommer att finnas fler flyktingar än budgeterat(ca 50 st) som kommunen erhåller schablonersättning för. Uppföljningsrapport 3/2014 innehåller även handlingsplan för åtgärder som planeras för att uppnå balans inför budget år 2015, enligt beslut i kommunfullmäktige 68/2014. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att överlämna uppföljningsrapport 3/2014 till kommunstyrelsen. _ Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att överlämna uppföljningsrapport 3/2014 till kommunstyrelsen med tillhörande handlingsplan för budget i balans enligt beslut i komunfullmäktige 68/2014. _ Socialnämnden beslutar att överlämna uppföljningsrapport 3/2014 till kommunstyrelsen med tillhörande handlingsplan för budget i balans enligt beslut i komunfullmäktige 68/2014.

3 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 3 (13) 101 Kommunövergripande sammanträdestider 2015 Föreligger förslag på sammanträdesplanering 2015 Socialnämndens sammanträdestider föreslås vara följande: Socialnämnden sammanträder kl Torsdag 29 januari Torsdag 5 mars Torsdag 16 april Torsdag 11 juni Torsdag 20 augusti Torsdag 1 oktober Torsdag 12 november Torsdag 10 december Socialutskottet sammanträder kl om inget annat anges. Onsdag 14 januari Onsdag 18 februari Onsdag 11 mars Onsdag 1 april Onsdag 29 april Onsdag 27 maj Onsdag 24 juni Onsdag 5 augusti Onsdag 26 augusti Onsdag 16 september kl Onsdag 7 oktober Onsdag 28 oktober Onsdag 25 november Onsdag 16 december kl Socialnämnden beslutar SN/2014:341 att fastställa sammanträdesplaneringen för år 2015 enligt i ärendet redovisat förslag, samt att överlämna beslutet till kommunstyrelsen.

4 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 4 (13) 102 Rapportering ej verkställda beslut SN/2014:344 Föreligger rapportering ej verkställda beslut, , enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) och rapportering enligt 16 kap. 6 f-h SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden föreslås besluta att enligt rapporteringsskyldigheten överlämna handlingen till kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutar att enligt rapporteringsskyldigheten överlämna handlingen till kommunfullmäktige.

5 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 5 (13) 103 Förvaltningschef Lars Wästberg informerar om verksamheten Förvaltningschef Lars Wästberg informerar om: -Hemteam som fungerar blir en kvalitetsförbättring inom kommuner. -Information från Socialstyrelsen kommer att framföras vis nästa socialnämnd. -Färre ensamkommande barn har anlänt till Arlöv den senaste tiden och Migrationsverkets prognoser har ej höjts.

6 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 (13) 104 Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet KPR Föreligger protokoll från Kommunala pensionärsrådet, Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga protokollet till handlingarna. Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna. SN/2014:125

7 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 7 (13) 105 SN/2014:208 Protokoll samverkansmöte Burlövs kommun och Attendo Svenshög Föreligger protokoll samverkansmöte Burlövs kommun och Attendo Svenshög Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga protokollet till handlingarna. Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna.

8 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 8 (13) 106 SN/2014:141 Protokoll från Förtroenderåd Harakärrsgården A och C - F Föreligger protokoll från Förtroenderåd Harakärrsgården A och C - F Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga protokollet till handlingarna. Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna.

9 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 9 (13) 107 Protokoll Förtroenderåd Boklunden Föreligger protokoll Förtroenderåd Boklunden Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga protokollet till handlingarna. Yrkanden Britt Sonesson (M) yrkar att socialnämnden lägger protokollet till handlingarna, att socialnämnden bilägger regeringens skrivelse rörande bostadstillägg, samt SN/2014:235 att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att inkomma med redogörelse rörande i protokollet lyft fråga angående kostnadsavdrag till nästa nämndsmöte den 4 december Socialnämnden beslutar således att lägga protokollet till handlingarna, att bilägga regeringens skrivelse rörande bostadstillägg (bilaga Socialnämnden 107), samt att uppdra åt förvaltningen att inkomma med redogörelse rörande i protokollet lyft fråga angående kostnadsavdrag till nästa nämndsmöte den 4 december Protokollsanteckning Håkan Dahlgren (M), ers, föreslår att följande antecknas till protokollet: Håkan Dahlgren (M), ers, föreslår att socialnämnden lägger protokollet till handlingarna, att socialnämnden bilägger regeringens skrivelse rörande bostadstillägg, samt att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att inkomma med redogörelse rörande i protokollet lyft fråga angående kostnadsavdrag till nästa nämndsmöte den 4 december 2014.

10 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 10 (13) 108 Information Mona Hirche, enhetschef, Marie Berglund, undersköterska, Gloria Jafari, biståndshandläggare samt Eva Glans, sjuksköterska från hemteamet informerar om verksamheten. -Hemteamet ansvarar för personer som är inlagda på sjukhus med behov inför utskrivning. -Man ansvarar för att skapa en fungerande vardag för den berörda personen. -Hemteamet startades den 1 september 2014 och ansvarar för samtliga vårdplaneringar, i hemmet såväl som på sjukhus. -Teamet arbetar salutogent utifrån individens egna resurser och förmågor. - Sedan den 7 september 2014 har teamet haft 68 ärenden varav 29 vårdplaneringar har skett hemma, 9 har skett på sjukhus, 11 har varit förenklade vårdplaneringar samt 19 som gått hem utan planering/avlidit.

11 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 11 (13) 109 Delegation Redovisning: Socialchef: Biståndshandläggare: Socialsekreterare: Anställningsbeslut Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

12 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 12 (13) 110 Delgivningar Protokoll från socialnämndens arbetsutskott Protokoll från SPF Vårbo Seniorer från , innehållande bland annat val av representanter i Kommunala Pensionärsrådet under mandatperioden Postlistor mellan Förvaras i pärm på förvaltningen.

13 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 13 (13) 111 Övriga frågor Protokollsanteckning Ulla Jinneland (M), framför synpunkter på att sista sidan i kallelsen till nämnden har skickats ut i ett extrautskick samt att ärendena med beteckning upprop och justerare har egna sidor. Vidare lyfts frågan om hur långtgående kommunstyrelsens beslutanderätt är. Ann-Christine Elmström (M), lyfter frågan om vilka bestämmelser det finns rörande städhjälp på inglasad balkong med begäran om återkoppling från förvaltningen på nämndsmöte den 4 december Britt Sonesson (M), instämmer i ovan anförd anteckning om extra utskick till nämnden samt efterfrågar när skrivelse som handlar om att namnbyte inte ska ske från socialnämnden till omsorgsnämnden ska presenteras. Förvaltningen informerar om att nästa arbetsutskott kommer att behandla förslag på reglemente och byte av namn. Gun Larshag (S), efterfrågar att informationsbrev från Harakärrsgården och Boklunden skickas med i kallelserna till nämnden i framtiden.

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation.3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan gällande utökat bistånd i hemtjänsten... 6 Renovering

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer