Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon / eller via e-post till Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef Föredragningslista Val av justerande: Sven Sonesson och Margareta Abelsson Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Delgivningar 4. Avsägelse av uppdrag KS/2011:2 5. Val av 1:e vice ordförande till kommunfullmäktige KS/2011:2 6. Fyllnadsval till valberedningen KS/2011:2 7. Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, Sydvästra 8. Taxereglemente gällande för insatser för äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL - Socialnämnden 9. Avveckling av kommunupphandling Syd AB KS/2009:192 KS/2011:13 KS/2011:16

2 Ärende Beteckning Sida 10. Motion från Bengt Åström och Zita Petersson (S) - Transportproblem för äldre inom Burlövs kommun 11. Motion från Mats Lithner (FP) - Klargör folkbibliotekens politiska oberoende i Burlöv KS/2009:69 KS/2010: Interpellationer 13. Nyinkomna motioner

3 Delgivningar a. Länsstyrelsens beslut att till ny ledamot efter Arne Andersson (S) utse Petra Ekström. Till ny ersättare har Åsa Eliasson utsetts. b. Länsstyrelsens beslut att till ny ersättare efter Elsie Nilsson (S) utse Ferenc Kovács. c. Länsstyrelsens beslut att till ledamot efter Leo Harvigsson (ALP) utse Rolf Hagmann. Till ny ersättare har Dahn Pettersson utsetts.

4 Avsägelse av uppdrag I ingivna skrivelser, som lägges till handlingarna har Sven Sonesson (M) avsagt sig uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och Kurt Nilsson (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen.

5 Dnr KS/2011:13 Taxereglemente gällande för insatser för äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL - Socialnämnden Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 13 januari 2011, 8, att godkänna förslag till taxereglemente gällande för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälsooch sjukvårdslagen (1982:763) inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade att träda i kraft tidigast den 1 april 2011 och senast den 1 juni Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige. Förslaget reglerar samtliga taxor. Taxekonstruktion såväl som priser har förändrats. Principer för årlig justering har tagits fram. Socialnämnden har strävat efter att göra konstruktionen inkomstneutral för kommunen, dvs. att kommunens inkomster inte skall förändras väsentligt. Förändring i avgift för den enskilde är för det stora flertalet liten, ett fåtal brukare drabbas av något högre avgiftshöjning. Förslag till två rättelser jämfört med socialnämndens förslag föreligger. Hyra särskilt boende ändras från debitering i förskott till debitering per den sista i innevarande månad. Hemsjukvårdstaxan specificeras på två taxor samt med begränsning till en debitering per dag. Beredningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till taxereglemente gällande för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade, med i ärendet föreslagna rättelser, samt att reglementet träder i kraft tidigast och senast Yrkande Lars Johnson (M) yrkar bifall till beredningens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till taxereglemente gällande för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade, med i ärendet föreslagna rättelser, samt att reglementet träder i kraft tidigast och senast

6 Dnr KS/2011:16 Avveckling av kommunupphandling Syd AB Sammanfattning Burlöv, Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner bildade 2007 ett gemensamt aktiebolag benämnt Kommunupphandling Syd AB. Bolagets syfte är att för kommunkoncernernas räkning långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt upphandla varor, tjänster och entreprenader samt i övrigt bistå kommunerna i deras upphandlingsverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade den 22 januari 2007, 7, att gå in som delägare i upphandlingsbolaget samt att godkänna bolagsordning och ägardirektiv. Revideringar av bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal har senast godkänts av kommunfullmäktige den 20 april 2009, 41. Styrelsen för Kommunupphandling Syd AB har den 21 december 2010, 147, enhälligt beslutat att föreslå ägarna att avveckla bolaget. Kommunstyrelsens beredning föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta samt att Burlövs kommun ställer sig bakom att Kommunupphandling Syd AB avvecklas på så sätt att bolaget träder i frivillig likvidation, av de skäl som angivits av styrelsen, att uppdra åt kommunchefen att inkomma till kommunstyrelsen med handlingsplan för framtida samverkan i upphandlingsfrågor med de nuvarande ägarkommunerna. Yrkande Nils Holmqvist (M) yrkar, med bifall till beredningens förslag, att uppdra åt kommunchefen att återkomma till kommunstyrelsen med uppgifter om kostnaden för avveckling av bolaget. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att uppdra åt kommunchefen att inkomma till kommunstyrelsen med handlingsplan för framtida samverkan i upphandlingsfrågor med de nuvarande ägarkommunerna i Kommunupphandling Syd AB, samt med uppgifter om kostnaden för avveckling av bolaget. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att Burlövs kommun ställer sig bakom att Kommunupphandling Syd AB avvecklas på så sätt att bolaget träder i frivillig likvidation, av de skäl som angivits av styrelsen.

7 Dnr KS/2009:69 Motion från Bengt Åström och Zita Petersson (S) - Transportproblem för äldre inom Burlövs kommun Sammanfattning Bengt Åström och Zita Petersson har väckt motion med yrkande att lösa transportproblemen inom Burlöv. Motionärerna anför att det idag föreligger stora problem för gamla och rörelsehindrade och personer utan bil att göra inköp och besöka vårdinrättningar, samt att den bästa lösningen vore att köra med mindre, handikappvänliga bussar med affärscentrerna som sponsorer. Tekniska nämnden yttrar sig den 14 juni 2010, 94, över motionen och påpekar att såväl Burlöv Centrum som Netto ligger i nära anslutning till buss-/pågatågstation, men tillstyrker motionen såtillvida att nämnden skall verka för att nuvarande busslinjer på Stora Bernstorp skall köra inom Arlöv. Socialnämnden yttrar sig den 15 december 2010, 124, att ca 75 kommuninvånare är beviljade bistånd enligt socialtjänstlagen för inköp och ca 500 kommuninvånare är beviljade färdtjänst. Nämnden anför att sedan motionen skrevs har nya livsmedelsbutiker öppnat i kommunen i nära anslutning till bostadsområden, men att transport med buss enligt ovan säkert vore välkommet för de kommuninvånare som har svårt att komma till affärer m.m. men som inte uppfyller kraven för beslut om inköp eller färdtjänst enligt lag. Beredningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att i samråd med Skånetrafiken studera möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken mellan Arlöv/Åkarp och Stora Bernstorp. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att i samråd med Skånetrafiken studera möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken mellan Arlöv/Åkarp och Stora Bernstorp.

8 Dnr KS/2010:140 Motion från Mats Lithner (FP) - Klargör folkbibliotekens politiska oberoende i Burlöv Sammanfattning Mats Lithner har väckt motion med yrkande om att göra ett tillägg till Biblioteksplanen med innebörden att biblioteken skall vara neutrala i sin informationsförmedling. Kultur- och fritidsnämnden yttrar den 13 december 2010, 90, att frågan aktualiseras när biblioteksplanen revideras under 2011 och att motionen därmed får anses besvarad. Beredningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) och Ove Johansson (MP) yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen. Proposition Ordförande ställer yrkandet emot beredningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beredningens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller beredningens förslag. NEJ röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande. Med 4 JA-röster mot 7 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Johnsons yrkande. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

9 Interpellationer a. KS/2010:270 Interpellation från Lars Johnson (M) till ordförande i tekniska nämnden Tillämpning av OVK-reglerna i kommunen b. KS/2010:271 Interpellation från Lars Johnson (M) till ordförande i tekniska nämnden Redovisning av det totala renoveringsbehovet i kommunens fastigheter c. KS/2010:273 Interpellation från Mia Eldh-Holmqvist (M) till ordförande i tekniska nämnden Snöröjningen i kommunen d. KS/2010:279 Interpellation från Nils Holmqvist (M) till ordförande i tekniska nämnden Samverkan VA-syd e. KS/2010:281 Interpellation från Sven Sonesson (M) till ordförande i tekniska nämnden Tekniska brister Lilla Dalslundskolan

10 Nyinkomna motioner a. KS/2011:33 Motion från Lars Johnson (M) Samarbete för Burlövs utveckling b. KS/2011:36 Motion från Britt Sonesson (M) Träffpunkt/dagcentral för äldre på Harakärrsgården c. KS/2011:37 Motion från Lars Johnson (M), Mats Lithner (FP), Anneli Kihlstrand (C) och Ove Johansson (MP) Nya ägardirektiv till Burlövsbostäder AB d. KS/2011:38 Motion från Nils Holmqvist (M) Säkerställ underhållet av Burlövs kommuns fastigheter e. KS/2011:38 Motion från Nils Holmqvist (M) Säkerställ underhållet av Burlövs kommuns fastigheter och andra större investeringar

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer