BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren (S) ers Håkan Dahlgren (M) ers Roland Bäck (SD) ers Bo Kronvall (FP) ers Göran Hagman (FP) ers Vlado Somljacan (MP) ers Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Utses att justera Jan Hansson och Leo Soléus Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Kent Wollmér Jan Hansson Leo Soléus ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift _ Gunnel Granlund

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 (18) Närvarolista Kommunfullmäktige i Burlövs kommun Ledamöter Närvaro Ersättare Katja Larsson (S) Lars Johnson (M) Lars-Anders Espert (SD) Lars-Erik Wollmér (S) Nils Holmqvist (M) - Anita Ljung Inger Borgenberg (S) Doris Brunstorp (SD) Mats Lithner (FP) Sven Sonesson (M) Margareta Abelsson (S) Ove Johansson (MP) Britt Sonesson (M) Lennart Glans (-) Jan Hansson (S) Leo Soléus (M) Lisbeth Jensen (S) - Marianne Pettersson Gustavo Garcia (V) Marie Wahlgren (FP) Lisbeth Jönsson (SD) - Christer Swahn Rolf Hagmann (ALP) Carl Ahrling (M) - Ulla Jinneland Hans-Åke Mårtensson (S) - Pertti Wannerqvist Zita Petersson (S) Josef Janosi (M) Richard Pehrson (SD) Anneli Kihlstrand (C) Bengt Åström (S) Awaz Modaber (MP) Staffan Kromnow (M) Tina Pettersson (S) Ruth Palm (SD) Anders Brännström (FP) Desirée Pettersson (M) - Ann-Christine Elmström Lars-Olle Olsson (S) - Bo-Arne Hansson Gun Larshag (S) Claes-Göran Bruun (SD) Christer Karlberg (M) Petra Ekström (S) Philip Maughan (V) Mia Eldh-Holmqvist (M) Kent Wollmér (S), ordf.

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 (18) 22 Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen Enligt företaget upprop beslutar kommunfullmäktige att utse Jan Hansson (S) och Leo Soléus (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justeringen kommer äga rum den 26 mars på kommunkansliet.

4 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 4 (18) 23 Delgivning a. Revisionsrapport Granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska ohälsa Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna.

5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 5 (18) 24 Avsägelse av uppdrag KS/2013:36 I skrivelse daterad har Staffan Kromnow (M) avsagt sig samtliga uppdrag i Burlövs kommun. I skrivelse daterad har Armin Memic (MP) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valberedningen. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.

6 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 6 (18) 25 Fyllnadsval KS/2013:36 Sammanfattning Kommunfullmäktige har att utse en ledamot till miljö- och byggnämnden, en ledamot till valberedningen, en ersättare till kommunstyrelsen, en ersättare till valnämnden, samt en ersättare till Räddningstjänsten Syd för att ersätta Staffan Kromnow (M) som har avsagt sig sina uppdrag från och med den 31 maj 2013, en ledamot till socialnämnden, samt en nämndeman till Malmö tingsrätt för att ersätta Desirée Petersson (M) som har avsagt sig sina uppdrag från och med den 30 april 2013, samt en ledamot till kommunfullmäktiges valberedning för att ersätta Armin Memic (MP) som har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

7 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 7 (18) KS/2013:36 26 Nominering av styrelserepresentant i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Sammanfattning Kommunfullmäktige har att nominera en ledamot till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, då mandattiden för nuvarande ledamot Håkan Dahlgren (M) går ut vid stämman i april Val förrättas av stämman och ledamöterna väljs för en period om två år. Håkan Dahlgren har i skrivelse den 28 februari 2012 meddelat att han inte står till förfogande för omval. Kommunfullmäktige beslutar att för tiden från nästa ordinarie förbundsstämma intill slutet av ordinarie förbundsstämma år 2015 nominera Thord Persson (M) till styrelsen i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.

8 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 8 (18) KS/2012: Fastställande av reviderad förbundsordning, inklusive reglementen för förbundsdirektion samt revisorer, för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Sammanfattning Förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Syd antar den 11 december 2012, 67, ny förbundsordning att gälla från och med den 1 mars 2013, samt översänder antaget förslag till medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige för fastställande. Behov av revidering av förbundsordningen krävs på grund av förändringar i kommunallagen avseende revisorer samt medlemskommunernas beslut om ny fördelningsmodell för medlemsavgifter. Till förbundsordningen hör två bilagor i form av reglemente för direktionen och revisorerna som också blivit föremål för översyn. Förbundsordningen har efter beredning i Malmö stad, av medlemskommunernas kommundirektörer samt ägarforum den 19 november 2012 fått en slutlig utformning som efter beslut i respektive fullmäktige föreslås gälla från och med den 1 mars Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa av förbundsdirektionen , 67, antagen förbundsordning inklusive bilagda reglementen för förbundsdirektionen samt revisorer för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd enligt i ärendet redovisat förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa av förbundsdirektionen , 67, antagen förbundsordning inklusive bilagda reglementen för förbundsdirektionen samt revisorer för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd enligt i ärendet redovisat förslag. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att fastställa av förbundsdirektionen , 67, antagen förbundsordning inklusive bilagda reglementen för förbundsdirektionen samt revisorer för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd enligt i ärendet redovisat förslag.

9 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 9 (18) 28 Antagande av riktlinjer för alkoholserveringstillstånd i Burlövs kommun KS/2012:160 Sammanfattning Socialnämnden överlämnar den 10 januari 2013, 2, förslag till riktlinjer för alkoholserveringstillstånd i Burlövs kommun, till kommunfullmäktige för antagande. Nämnden överlämnade den 3 maj 2012, 51, ett förslag till riktlinjer, som återremitterades av kommunstyrelsen den 3 september 2012, 135. Nu föreliggande förslag innebär helt omarbetade riktlinjer. Kommunledningskontoret har företagit redaktionella ändringar i socialnämndens förslag Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för alkoholserveringstillstånd i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med Yrkande Lars Johnson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för alkoholserveringstillstånd i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anta riktlinjer för alkoholserveringstillstånd i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med

10 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 10 (18) KS/2012: Motion av Mats Lithner (FP) Engelskspråkig skola/utbildningsprogram med internationell inriktning i Arlöv Sammanfattning Mats Lithner (FP) har i motion föreslagit kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med barn- och utbildningsnämnden, genomföra nödvändiga åtgärder i syfte att en internationell grundskola med hög kvalitet snarast ska startas i Arlöv. Barn- och utbildningsnämnden anför den 18 september 2012, 96, bland annat följande. Nämnden tycker att motionärens förslag är intressant men att man samtidigt måste ha stor respekt för vad ett sådant uppdrag skulle innebära. Att starta en sådan skola innebär en lång utredningstid där det krävs marknadsundersökningar, ett omfattande rekryteringsarbete och en lång process för att få skolan godkänd av IBorganisationen som ställer ett antal krav för godkännande. Nämnden har för närvarande inte resurser till ett sådant åtagande. Om kommunen ser en möjlighet att både satsa på att ge nödvändigt stöd till eleverna i de kommunala skolorna och samtidigt avsätta medel för ett utvecklingsprojekt för att skapa en engelskspråkig skola så ser nämnden mycket positivt på det. Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande avseende de utmaningar kommunen står inför vad gäller förbättring av studieresultaten, gör kommunledningskontoret bedömningen att det inte är realistiskt att under nuvarande förhållanden kunna skapa en internationell skola eempelvis på Vårboskolan. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för närvarande avslå motionen, samt att följa utvecklingen i regionen vad gäller internationella skolor för att om möjligt kunna återkomma till frågan längre fram. Förslag Ordföranden Katja Larsson (S) föreslår att ärendet bordläggs samt att förvaltningschef Anders Öhlin kallas till nästa sammanträde för att ge ytterligare information i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bordlägga ärendet, samt att kalla förvaltningschef Anders Öhlin till kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2013 för att ge ytterligare information i ärendet. forts.

11 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 11 (18) Yrkanden Bengt Åström (S), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) och Sven Sonesson (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Mats Lithner (FP), med instämmande av Lennart Glans (SD), yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen. Proposition Ordföranden ställer Mats Lithners yrkande emot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att för närvarande avslå motionen, samt att följa utvecklingen i regionen vad gäller internationella skolor för att om möjligt kunna återkomma till frågan längre fram. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Mats Lithner och Lennart Glans till förmån för framställt men ej bifallet yrkande till förmån för motionen. Yrkanden Mats Lithner (FP), med instämmande av Awaz Modaber (MP), Lennart Glans (-) och Anneli Kihlstrand (C), yrkar bifall till motionen. Sven Sonesson (M), med instämmande av Bengt Åström (S), Lars-Anders Espert (SD) och Petra Ekström (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordföranden ställer Mats Lithners bifallsyrkande emot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. NEJ röstar den som bifaller Mats Lithners yrkande. Med 32 JA-röster mot 9 NEJ-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. forts.

12 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 12 (18) Kommunfullmäktige beslutar således att för närvarande avslå motionen, samt att följa utvecklingen i regionen vad gäller internationella skolor för att om möjligt kunna återkomma till frågan längre fram. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av (FP), (MP), (V), (C), samt Lennart Glans (-).

13 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 13 (18) KS/2012: Motion av Lars-Anders Espert (SD) med flera Sälj Glimminge plantering Sammanfattning Lars-Anders Espert m.fl. har väckt motion med yrkande att snarast avyttra Glimminge plantering. Tekniska nämnden (res. SD) anför i yttrande den 13 augusti 2012, 93, bland annat följande. Storleken av en möjlig köpelikvid är ytterst svåruppskattad. Underhållsbehovet innefattar byte av tak inom kort. Driftskostnaderna är inte oöverstigliga och kan reduceras genom att eempelvis direktverkande el ersätts av andra energilösningar. Härmed anser nämnden motionen besvarad. Kultur- och fritidsnämnden (res. ALP och Patrik Selimson (M)) anför i yttrande den 10 september 2012, 69, bland annat följande. Huruvida en försäljning skall ske handlar om vilken målsättning kommunen sätter upp för lägergården. Att behålla lägergården är bra om den nyttjas för kommunal verksamhet, skolor och föreningsliv i Burlöv. Det är en tillgång för barnen i Burlöv att kunna komma ut i naturen. Att, som nu, ha lägergården kvar som en ren uthyrningsverksamhet för privatpersoner kan inte betraktas som en kommunal angelägenhet. Härmed anser nämnden motionen besvarad. Barn- och utbildningsnämnden (res. S) tillstyrker motionen den 18 september 2012, 95. Nämnden anför bland annat att så länge kommunen inte har råd att erbjuda en funktionell och välutrustad fritidsgård/aktivitetshus för unga i den egna kommunen, så kan kommunen rimligtvis inte ha råd att hålla en anläggning vid Glimminge. Socialnämnden anför i yttrande den 1 november 2012, 111, att nämnden under de senaste femton åren inte har bedrivit någon återkommande verksamhet på Glimminge plantering. Det har dock förekommit att LSS-verksamheten, socialpsykiatrin och äldreomsorgen med personal och brukare vistats några gånger i Glimminge, vilket uppskattats. För närvarande finns dock inga personella eller ekonomiska förutsättningar för en mer frekvent vistelse, varför nämnden inte berörs av en eventuell försäljning. Härmed anser nämnden motionen besvarad. Yrkanden Lars Johnson (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) och Mats Lithner (FP), yrkar att kommunfullmäktige skall föreslås besluta att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att tillsammans med kommunledningskontoret lämna Glimminge plantering till försäljning till flera mäklare, med uppdrag att sälja hela fastigheten alternativt avstyckad till flera fastigheter, samt att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till köpeavtal. forts.

14 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 14 (18) Ove Johansson (MP), med instämmande av Bengt Åström (S) och Lennart Glans (SD), yrkar att kommunfullmäktige skall föreslås avslå motionen. Proposition Ordföranden ställer Lars Johnsons yrkande emot Ove Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ove Johanssons yrkande. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande. NEJ röstar den som bifaller Ove Johanssons yrkande. Med 5 JA-röster mot 6 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ove Johanssons yrkande. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars Johnson (M), Lars- Anders Espert (SD), Mats Lithner (FP), Nils Holmqvist (M) och Sven Sonesson (M). Protokollsanteckning På begäran av Mats Lithner (FP) antecknas till protokollet att han instämmer i av Katja Larsson vid arbetsutskottets sammanträde begärda protokollsanteckning, att hon anser att det är beklagligt att kommunen inte har utnyttjat fastigheten för kommunal verksamhet. På begäran av Staffan Kromnow (M) och Josef Janosi (M) antecknas till protokollet att de instämmer i Lars Johnsons yrkande. Yrkanden Katja Larsson (S), med instämmande av Lennart Glans (-), Gustavo Garcia (V), Bengt Åström (S) och Anneli Kihlstrand (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Lars-Anders Espert (SD), med instämmande av Lars Johnson (M), Marie Wahlgren (FP) och Rolf Hagmann (ALP), yrkar bifall till motionen. Lars Johnson, med instämmande av Rolf Hagmann, yrkar vidare särskilt beslut av kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att tillsammans med kommunledningskontoret lämna Glimminge plantering till försäljning till flera mäklare, med uppdrag att sälja hela fastigheten alternativt avstyckad till flera fastigheter, att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till köpeavtal, samt att inkomsten av försäljningen skall användas till ungdomsverksamhet, samt att inkomsten från försäljningen skall användas till ungdomsverksamhet. forts.

15 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 15 (18) För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunfullmäktige den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan. Beslut kommunstyrelsens förslag i ärendet Ordföranden ställer Lars-Anders Esperts bifallsyrkande emot kommunstyrelsens förslag till beslut i ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag i ärendet. NEJ röstar den som bifaller motionen. Med 20 JA-röster mot 21 NEJ-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller motionen. Beslut Lars Johnsons tilläggsyrkande Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på tilläggsyrkandet, finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Kommunfullmäktige beslutar således att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att tillsammans med kommunledningskontoret lämna Glimminge plantering till försäljning till flera mäklare, med uppdrag att sälja hela fastigheten alternativt avstyckad till flera fastigheter, samt att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till köpeavtal, samt att inkomsten av försäljningen skall användas till ungdomsverksamhet. Reservationer Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av (S), (MP), (V), (C), samt Lennart Glans (-).

16 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 16 (18) KS/2012: Motion av Jan Hansson (S) Folkhälsoarbetet i Burlövs kommun Sammanfattning Jan Hansson har väckt motion med yrkande att följa ohälsotalets utveckling i Burlövs kommun och redovisa detta årligen till kommunfullmäktige avseende grupperna män, kvinnor, ungdom, arbetslösa och förtidspensionärer, samt att bilda en grupp där förvaltningarna deltar för att ta fram former för en välfärdsredovisning. Socialnämnden anför i yttrande den 1 november 2012, 112, bland annat följande. Kommunstyrelsen har i augusti 2012 beslutat om en ny organisation av kommunens trygghetsarbete. Under hösten har arbetet med en välfärdsredovisning påbörjats och i början av år 2013 planeras bildande av ett nytt folkhälsoråd med tjänstemän och representanter från det omgivande samhället. Med detta anser nämnden motionen vara besvarad. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2012 att en välfärdsredovisning skall göras för Burlövs kommun. En välfärdsredovisning redovisar aktuell statistik under de elva nationella folkhälsomålen för att följa Burlövsbornas hälsa och välfärd. En rad indikatorer väljs ut, t.e. socialt deltagande, delaktighet och inflytande, förvärvsfrekvens, inkomst, utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd, trångboddhet, behörighet till gymnasieskolan, nationella prov, skoltrivsel, skolk, kvalitet inom förskolan, konsumtion av alkohol och droger. Denna statistik finns i regel att hämta från olika aktörer såsom Region Skåne, Polisen, SCB. Kommunledningskontoret konstaterar att arbete redan pågår inom kommunen i linje med motionärens yrkande och förslår att motionen skall anses besvarad härmed. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionens första yrkande uppdra åt kommunledningskontoret att följa ohälsotalets utveckling i Burlövs kommun och redovisa detta årligen till kommunfullmäktige, samt att i övrigt anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till motionens första yrkande uppdra åt kommunledningskontoret att följa ohälsotalets utveckling i Burlövs kommun och redovisa detta årligen till kommunfullmäktige, samt att i övrigt anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. forts.

17 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 17 (18) Yrkande Jan Hansson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet. Proposition Ordföranden ställer Jan Hanssons yrkande emot kommunstyrelsens förslag till beslut i ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar således att med bifall till motionens första yrkande uppdra åt kommunledningskontoret att följa ohälsotalets utveckling i Burlövs kommun och redovisa detta årligen till kommunfullmäktige, samt att i övrigt anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Jan Hansson.

18 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 18 (18) 32 Nyinkommen motion a. KS/2013:79 Motion av Nils Holmqvist (M) Dagvattenbehandling vid planering av bostäder Kommunfullmäktige skickar motionen till beredning.

19

20

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer