BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren (S), ordförande Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M) Petra Ekström (S), tjg ers. Lars-Göran Larsson (C) Tord Lindgren (MP), tjg ers. Rolf Hagmann (SD) Lars-Anders Espert (SD) Christer Karlberg (M) Bo Lindqvist (V) Göran Kihlstrand (C) Tommy Andersson (SD) Tore Nilsson (SD) Thord Persson (M) Michael Horn, miljö- och byggchef Jesper Croall, byggnadsinspektör ( 62-66) Peter Wencel, förvaltningsjurist/sekreterare Rolf Hagmann Justeringens plats och tid Medborgarhuset den 11 juni 2015 Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Peter Wencel Ordförande Justerande Carl-Olof Landgren Rolf Hagmann ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Medborgarhuset, förvaltningens arkiv Underskrift Peter Wencel

2 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 2 (8) 60 Val av justerande samt bestämmande av plats och datum för justeringen Enligt företaget upprop beslutar miljö- och byggnämnden att utse Rolf Hagmann att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justeringen kommer att äga rum den 11 juni 2015 på kommunkansliet.

3 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 3 (8) 61 Förvaltningen informerar Miljö-och byggchefen ger en översiktlig utbildning i miljöbalken och livsmedelslagen. Förvaltningen informerar vidare om följande: En ny vikarierande miljöinspektör börjar på måndag och skall arbeta med främst förorenad mark och cisterner. Ärendehandläggningssystemet miljö- och byggreda kommer att uppdateras. Tillsynsbesöket från länsstyrelsen avseende miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken avlöpte väl. Länsstyrelsen har avslagit ett överklagat delegationsbeslut avseende bygglov för garage. Nämnden tackar för informationen.

4 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 4 (8) 62 Delegationsbeslut Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt lista för och att lägga delegationsbesluten till handlingarna. att förvaltningen skall återkomma med information till nämnden om när det behövs bygglov för master med solceller som följer solen.

5 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 5 (8) 63 Arlöv 17:47 byggsanktionsavgift och tidsbegränsat bygglov. MBN/2015:00326 Sammanfattning Sedan miljö- och byggnämnden i mars fått in klagomål på att någon höll på att byta ut fönstren i den gamla Skriv Ritfabriken konstaterades vid inspektion att de flesta fönster var utbytta. Fastighetsägaren fick förklarat att det var en bygglovspliktig åtgärd som påbörjats utan lov och fick information om förslag om beslut om en byggsanktionsavgift och föreläggande om att komma in med bygglovsansökan. Efteråt inkom fastighetsägaren med en ansökan om bygglov för 40 fönster. För fastigheten gäller detaljplan 94 laga kraft 18 mars 1975 med tilläggsbestämmelser som vann laga kraft Åtgärden strider mot detaljplan eftersom underhåll av fönster skall ske med ursprungligt material och ändring får göras för att endast återställa i ursprungligt skick. Sanktionsavgift kan bestämmas till hälften eller en fjärdedel om bl.a. överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Ett tidsbegränsat bygglov kan medges när åtgärden uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar för bygglov om sökande begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslås besluta om en sanktionsavgift och bevilja tidsbegränsat bygglov på tio år för 26 fönster i efterhand. Yrkanden Lars-Göran Larsson (C) yrkar, med instämmande av Håkan Dahlgren (M) och Rolf Hagmann (SD), att hel byggsanktionsavgift påförs med hänsyn till att fastighetsägaren borde ha insett att fönsterbytet krävde lov och att denna speciella fastighet var kulturskyddad vilket hindrar byte till de aktuella fönstren. Miljö- och byggnämnden beslutar att påföra byggsanktionsavgift på kr i enlighet med tjänsteskrivelse, att bevilja tidsbegränsat bygglov på tio år för 26 fönster i efterhand i enlighet med tjänsteskrivelse.

6 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 (8) 64 Kurser och konferenser Ordföranden informerar om sin studieresa till Köpenhamn den 13 maj på temat skyfall och klimatkvarter. Peter Wencel informerar om ett liknande temamöte i Malmö där bl.a. Perstorps kommun berättade hur kommunen slogs ut på 20 minuter av regn den sista augusti Nämnden tackar för informationen.

7 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 7 (8) 65 Delgivningar A. Antagande av detaljplan för Burlöv 3:78 m fl, Protokollsutdrag 85 från Kommunstyrelsen MBN/2014:00769 (KS/2012:299) B. Sjukfrånvarostatistik kvartal 1 (KS/2015:27) C. Verksamhetsberättelse- Protokollsutdrag 57 från Kommunfullmäktige MBN/2015:00002 (KS/2015:3-042) D. Internkontroll 2014 Protokollsutdrag 60 från Kommunfullmäktige och Kommungemensamma moment, granskning av taxor och avgifter MBN/2014:00038 (KS2013:281 och KS/2015:10-041) E. Internbudget och Verksamhetsplan 2015 för Miljö- och byggnämnden - Protokollsutdrag 61 från Kommunfullmäktige och Uppföljningsrapport (KS/2015:5-041) F. Pensionspolicy Protokolls utdrag 70 från Kommunfullmäktige och Pensionspolicy för Burlövs kommun antagen av KF MBN/2015:00550 (KS/2015:00550) G. Nya föreskrifter för sotning och brandskyddskontroll - Protokollsutdrag 71 från Kommunfullmäktige och Föreskrift om frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för Burlövs kommun MBN/2015:00047 (KS/2015:254) Nämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

8 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 8 (8) 66 Övriga frågor Ordföranden talar om den nyinrättade gulddagen och att miljöpriset framöver kommer att delas ut i samma sammanhang. Peter Wencel påminner om Burlövs kommuns stadsbildsanslag och att september är sista månaden att söka detta kommunala stöd för merkostnader för renoveringar av gamla byggnader med ursprungliga material m.m. Ordföranden tackar för många givande diskussioner under vårterminens arbete i miljöoch byggnämnden och önskar alla närvarande en trevlig sommar. Håkan Dahlgren önskar ordföranden en behaglig sommar.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Torsdag 28 maj kl. 9.00 12.00 Kommunkontoret Torsby Beslutande Anna Nyström, ordförande (C) Kari Lewin (S) Marianne Ohlsson (S) Lars Håkan Karlsson (S)

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5 Sammanträdesdatum Sida 2011-01-20 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Fyrkanten, stadshuset, Piteå, torsdag den 20 januari 2011, kl. 08:00 12:00 ande Björn Berglund, S, ordförande Christer Berglund, S Daniel

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(46) Plats och tid Sessionssalen, tisdag 17 mars 2015 kl 08.30 12.45 Beslutande Stig Karlsson (S), ordförande Susann Enstedt Lund (MP), vice ordförande Camilla Engström Degerlund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 PROTOKOLL 1 Plats och tid Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 Beslutande Rolf Paulsson (SRD), ordförande Klas Eliasson (M), vice ordförande Björn Mårtensson (S) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Övriga deltagande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer