Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon / eller via e-post till Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Musikskolan underhåller i foajén innan mötet Föredragningslista Val av justerande: Lars-Anders Espert och Lars-Erik Wollmér Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Interpellationer 4. Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Burlövs Bostäder AB, med anledning av ny lag om kommunala bostadsföretag 5. Fastställande av borgensavgifter för Burlövs Bostäder AB - delegation till kommunstyrelsen m.m. 6. Antagande av färdtjänstreglemente - Socialnämnden KS/2012:236 KS/2012:237 KS/2011:313

2 Ärende Beteckning Sida 7. Motion av Britt Sonesson (M) - Förbättrad skylt- och vägvisning till Möllegården och Charlotte Weibulls Folklivscenter 8. Motion av Lars-Anders Espert m.fl. (SD) - Minst en frukt om dagen 9. Motion av Lars-Anders Espert m.fl. (SD) - Mindre matsvinn inom skola och förskola 10. Motion av Jan Hansson (S) - Ny detaljplan runt Wennerts väg m.m. 11. Motion av Lars Johnson (M) - Upphandla gymmet på badet av extern entreprenör 12. Motion av Anders Brännström och Bo Kronvall (FP) - Skyltning för att hindra att långtradare kör fel i Åkarp 13. Motion av Lennart Glans (SD) - Miljöhus vid kommunens fastigheter 14. Motion av Sven Sonesson (M) - Uppföljning och redovisning av fullmäktiges beslut 15. Motion av Sven Sonesson m.fl. (M) - Ge Vårboskolan en modern och attraktiv skolmiljö KS/2012:115 KS/2012:136 KS/2012:137 KS/2011:189 KS/2011:299 KS/2006:572 KS/2011:256 KS/2011:291 KS/2012: Motion av Ove Johansson (MP) - Grön asfalt KS/2012: Motion av Ove Johansson (MP) - Burlövs kommun - en ekokommun KS/2012: Förteckning över ej färdigbehandlade motioner 19. Nyinkomna motioner

3 Interpellationer a. KS/2012:261 Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen Utfallet av samverkan med polisen i Burlövs kommun b. KS/2012:262 Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen Utveckling av vänortssamarbetet med Anklam i Tyskland

4 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Burlövs Bostäder AB, med anledning av ny lag om kommunala bostadsföretag Dnr KS/2012:236 Sedan den 1 januari 2011 gäller en ny lag som innebär nya villkor för de kommunala bostadsaktiebolagen (lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag). Lagen föreskriver bland annat att marknadsmässiga avkastningskrav ställs på företagen samt att marknadsmässiga borgensavgifter tas ut. Möjligheterna för ägarna att erhålla utdelning från företagen begränsas i likhet med den tidigare lagstiftningen ( allbolagen ). Lagen möjliggör dock att vinstmedel överförs till kommunen om medlen används inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Kommunledningskontoret har särskild skrivelse den 20 augusti 2012 redovisat konsekvenserna av lagen och de ändringar som behöver göras i bolagsordning och ägardirektiv för Burlövs Bostäder AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända förslagen till bolagsordning och aktieägardirektiv till Burlövs Bostäder AB för kännedom och eventuella synpunkter. Arbetsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa de ändringar och kompletteringar i bolagsordningen och aktieägardirektiven för Burlövs Bostäder AB som framgår av i ärendet redovisade förslag. att fastställa de ändringar och kompletteringar i bolagsordningen och aktieägardirektiven för Burlövs Bostäder AB som framgår av i ärendet redovisade förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 1 oktober 2012, 163, att förslaget till ägardirektiv, som i enlighet med kommunstyrelsens beslut ovan skall föreläggas kommunfullmäktige för antagande, skall revideras i enlighet med i det ärendet redovisat förslag. Föreligger förslag till bolagsordning samt reviderat förslag till ägardirektiv.

5 Fastställande av borgensavgifter för Burlövs Bostäder AB - delegation till kommunstyrelsen m.m. Dnr KS/2012:237 Den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag innebär bland annat att de kommunala bostadsaktiebolagen skall drivas efter affärsmässiga principer. I detta ingår att ägarna inte får subventionera bolaget. I det fall ägaren tecknar borgen för bolagets upplåning skall en marknadsmässig borgensavgift tas ut. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, under förutsättning kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om borgensavgift i enskilda lån, delegera till ekonomichefen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för Burlövs Bostäder AB där Burlövs kommun ingår borgen, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att för borgen åt Burlövs Bostäder AB skall utgå en borgensavgift beräknad efter marknadsmässiga grunder, baserad på skillnaden mellan villkoren för lån med kommunal borgen och lån med annan säkerhet, med tillägg för beräknad kostnad för pantbrev, och att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för vilket kommun ingår borgen Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att, under förutsättning kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om borgensavgift i enskilda lån, delegera till ekonomichefen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för Burlövs Bostäder AB där Burlövs kommun ingår borgen. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att för borgen åt Burlövs Bostäder AB skall utgå en borgensavgift beräknad efter marknadsmässiga grunder, baserad på skillnaden mellan villkoren för lån med kommunal borgen och lån med annan säkerhet, med tillägg för beräknad kostnad för pantbrev, och att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för vilket kommun ingår borgen

6 Antagande av färdtjänstreglemente - Socialnämnden Dnr KS/2011:313 Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2012, 10, att återremittera förslag till färdtjänstreglemente för Burlövs kommun för att utreda kostnaderna för att utöka färdtjänstområdet till att omfatta hela Skåne. Socialnämnden beslutar den 5 juli 2012, 81, att ställa sig bakom förslag att utöka färdtjänstområdet till att omfatta hela Skåne, till en beräknad kostnad av kronor per år, att nuvarande regelverk med 96 enkelresor per år avseende resor som är 3,1 mil eller längre även fortsättningsvis skall gälla, samt att ställa sig bakom ett utökat färdtjänstområde till att även omfatta angränsande kommuner utanför Skåne (Laholm, Markaryd, Älmhult, Olofström och Sölvesborg). Nämnden överlämnar förslag till färdtjänstreglemente till kommunfullmäktige för antagande. Förslag till beslut att anta i ärendet redovisat förslag till färdtjänstreglemente för Burlövs kommun att gälla från och med , samt att nu gällande färdtjänstreglemente därmed skall upphöra att gälla. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Lars-Anders Espert (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta i ärendet redovisat förslag till färdtjänstreglemente för Burlövs kommun att gälla från och med , samt att nu gällande färdtjänstreglemente därmed skall upphöra att gälla. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Inger Borgenberg (S), Mats Lithner (FP) och Lennart Glans (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att anta i ärendet redovisat förslag till färdtjänstreglemente för Burlövs kommun att gälla från och med , samt att nu gällande färdtjänstreglemente därmed skall upphöra att gälla.

7 Motion av Britt Sonesson (M) - Förbättrad skylt- och vägvisning till Möllegården och Charlotte Weibulls Folklivscenter Dnr KS/2012:115 Britt Sonesson har väckt motion med yrkande att tekniska nämnden skall få i uppdrag att utföra skyltning till kommunens verksamheter på Möllegården i enlighet med önskemål i en skrivelse från Charlotte Weibulls Vänförening. Tekniska nämnden yttrar sig över motionen den 11 juni 2012, 75 (yttrande daterat den 7 maj 2012), och anför bland annat följande. Den vanliga ordningen är att det är den som det berör, om denne anser sådant behov föreligga, som själv gör en formell ansökan om belamringstillstånd eller vägvisningsskylt, beroende på vilka typer av skyltar som man kan tänkas önska och beroende på var de kan komma att placeras. Kommunen kan inte föranstalta om vägvisningsskyltar till inrättningar så snart någon utomstående gör en framställan härom. De kommunala verksamheterna får precis som alla andra själva ansöka om vägvisningsskyltar, om de anser sådant behov föreligga. Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen den 13 augusti 2012, 61 (yttrande daterat den 26 juli 2012), och anför bland annat att förvaltningen och kaféarrendatorn under lång tid har tagit upprepade kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningen och även tekniska nämnden och framfört behov av bättre skyltning och vägvisning, utan att några åtgärder har vidtagits. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktige inte kan uppdra åt tekniska nämnden att medge tillstånd till vägvisningsskylt och inte heller uppdra åt miljö- och byggnämnden att bevilja bygglov för skylt. Det framgår inte heller tydligt av ärendet att några sådana ansökningar har inkommit till kommunen. Inkomna yttranden ger vid handen att kommunikationen har brustit mellan förvaltning och verksamhet. Kommunledningskontoret vill erinra om myndigheternas serviceskyldighet gentemot enskilda samt skyldighet att lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten (förvaltningslagen 4 och 6 ). Yrkande Sven Sonesson (M), med instämmande av Lars Johnson (M) yrkar bifall till motionen. Arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen, att uppmana kultur- och fritidsnämnden, om de finner det lämpligt, att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för vägledning hur en ansökan om skyltning skall utformas, samt

8 att uppmana tekniska nämnden respektive miljö- och byggnämnden att bistå kulturoch fritidsnämnden med den hjälp de enligt förvaltningslagen har rätt till. Förslag Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige skall föreslås uttala sitt stöd för motionens syfte att skyltningen vid Möllegården bör förbättras. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att uttala sitt stöd för motionens syfte att skyltningen vid Möllegården bör förbättras, att uppmana kultur- och fritidsnämnden, om de finner det lämpligt, att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för vägledning hur en ansökan om skyltning skall utformas, samt att uppmana tekniska nämnden respektive miljö- och byggnämnden att bistå kulturoch fritidsnämnden med den hjälp de enligt förvaltningslagen har rätt till.

9 Motion av Lars-Anders Espert m.fl. (SD) - Minst en frukt om dagen Dnr KS/2012:136 Lars-Anders Espert, Doris Brunstorp, Lisbeth Jönsson, Ruth Palm, Claes-Göran Bruun, Christer Swahn, Ingalill Melcher och Lennart Glans har väckt motion med yrkande att kommunen skall köpa in och servera minst en hel frukt om dagen per barn i förskolan. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen den 21 augusti 2012, 82 (yttrande daterat den 3 juli 2012), med tillägget att, om fullmäktige vill skjuta till extra medel för att höja måltidskvaliteten för kommunens barn och elever bör man överlåta åt kostenheten att själva bedöma hur anvisade medel kan användas på bästa sätt. Arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen. Yrkande Bengt Åström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att avslå motionen.

10 Motion av Lars-Anders Espert m.fl. (SD) - Mindre matsvinn inom skola och förskola Dnr KS/2012:137 Lars-Anders Espert, Doris Brunstorp, Lisbeth Jönsson, Ruth Palm, Claes-Göran Bruun, Christer Swahn, Ingalill Melcher och Lennart Glans har väckt motion med yrkande att rutiner och beställningssystem skall ses över så att matsvinnet på skolor och förskolor kan minimeras. Barn- och utbildningsnämnden anför i yttrande den 21 augusti 2012, 83 (yttrande daterat den 3 juli 2012), bland annat att man bedömer att verksamheten inte har något orimligt stort svinn och att det därmed inte kan anses vara en fråga för fullmäktige utan snarare bör hanteras inom ramen för kostenhetens eget kvalitetsarbete. Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som redovisats i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som redovisats i ärendet.

11 Motion av Jan Hansson (S) - Ny detaljplan runt Wennerts väg m.m. Dnr KS/2011:189 Jan Hansson har i motion yrkat att en ny plan för bostäder görs för området kring Wennerts väg, Strandgatan, Fiskaregatan m.fl. Vidare yrkas att en utredning om kemiska ämnen i marken görs. Kommunstyrelsens planeringsavdelning anför i yttrande den 19 december 2011 följande. I samband med att en ny översiktsplan tas fram skall en översyn av markanvändning i kommunen göras. Då bör också det föreslagna området ses över. Det bör undersökas om det, trots farliga godstransporter och buller från motorväg och Södra stambanan, utökad verksamhet på skjutbanan, lukter, närliggande industrier, markföroreningar samt framtida klimatförändringar, är möjligt att utöka andelen bostäder på verksamheternas bekostnad. Ett planprogram för bostäder för området vid Wennerts väg har tagits fram. En ny detaljplan är i sig ingen garanti för att situationen i området förbättras. Det måste finnas någon intressent som vill och har förmågan att genomföra dem. Om kommunen finner det angeläget att det sker en förändring i området bör man lösa in marken. En försäljning måste dock ske på frivillig väg. Miljö- och byggnämnden tillstyrker motionen den 14 februari 2012 och anför att området brottas med problem bland annat på grund av närheten till industrier på Malmösidan. I fördjupad översiktsplan för Arlöv utpekas området för bostäder och grönområden. Planering bör fortsätta i enlighet med denna. Kommunledningskontoret erfar att process har inletts med att intressera de olika mark- och fastighetsägarna för fortsatt planläggning och byggnation. Förslag har bland annat tagits fram av Burlövs Bostäder AB. I samband med att planprogrammet för Wennerts väg togs fram gjorde markägaren en markmiljöundersökning. Ett arbete pågår således för att få till stånd en positiv förändring och utveckling av området genom byggnation av bostäder. Det är dock markägarna som måste bekosta detaljplaner samt ha viljan att genomföra dem. Kommunens planeringsavdelning deltar aktivt i det arbetet. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

12 Motion av Lars Johnson (M) - Upphandla gymmet på badet av extern entreprenör Dnr KS/2011:299 Lars Johnson har väckt motion med yrkande att kommunen skall upphöra med gymverksamheten på Burlövsbadet och att man istället enligt anbudsförfarande upphandlar en extern entreprenör för driften av gymmet, samt att en inventering och kartläggning görs, angående i vilken utsträckning kommunal konkurrens med privata företag och föreningar sker i Burlövs kommun som kan strida mot konkurrenslagstiftningen. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen (M och FP res.) den 10 april 2012, 34, och anför bland annat följande. En prisjämförelse är svår att utföra då de olika aktörerna i kommunen erbjuder olika faciliteter och öppettider. Nämnden ser inga sakskäl som talar för att Burlövsbadet skulle snedvrida konkurrensen i kommunen som beskrivs i kommunen. Intäkten från gymverksamheten är vidare betydande och bidrar till att minska underskottet på badet. Att lägga ut verksamheten på entreprenad skulle även innebära en kostsam ombyggnad, vilket inte är rimligt med tanke på planerna ett nytt badhus. Arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen i den delen den avser att upphandla en extern entreprenör för driften av gymverksamheten på Burlövsbadet, samt att, med bifall till motionens andra yrkande, uppdra åt kommunstyrelsen att göra en inventering av de olika säljverksamheterna i kommunen med syfte att identifiera eventuella verksamheter som strider mot kommunallagen eller annan kompetenslagstiftning. Yrkanden Lars Johnson yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen i sin helhet. Lennart Glans (SD) och Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer Lars Johnsons yrkande emot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i den delen den avser att upphandla en extern entreprenör för driften av gymverksamheten på Burlövsbadet, samt

13 att, med bifall till motionens andra yrkande, uppdra åt kommunstyrelsen att göra en inventering av de olika säljverksamheterna i kommunen med syfte att identifiera eventuella verksamheter som strider mot kommunallagen eller annan kompetenslagstiftning. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäler Lars Johnson gruppreservation för M, FP och MP till förmån för framställt men icke bifallet yrkande. Protokollsanteckning På begäran av Staffan Kromnow (M) och Josef Janosi (M) antecknas till protokollet att de ställer sig bakom av Lars Johnson anmäld reservation.

14 Motion av Anders Brännström och Bo Kronvall (FP) - Skyltning för att hindra att långtradare kör fel i Åkarp Dnr KS/2006:572 Anders Brännström och Bo Kronvall har väckt motion med yrkande om att bygg- och miljöförvaltningarna ges i uppdrag att tillse att en skyltning tydligt talar om att man inte kan vända en långtradare i Åkarp sätts upp, samt att kommunens eller annans kostnader för reparation av skyltar, lyktstolpar m.m. redovisas i svaret på motionen. Kommunfullmäktige återemitterade motionen den 21 januari 2008, 3, för ytterligare utredning om kostnader för skyltning. Tekniska nämnden anför i yttrande den 11 juni 2012, 74 (yttrande daterat den 3 maj 2012), bland annat att det inte går att få fram uppgifter om kostnader på uppkomna skador då skador inte specificeras särskilt i veckorapporter eller arbetsorder. Den mest angelägna platsen för föreslagen skyltning kan vara på Gränsvägen, norr om Lervägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att placera en sådan skylt på platsen. Med detta anser nämnden motionen vara besvarad. Förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslås tillstyrka motionen. Lars-Erik Wollmér (S), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Lennart Glans (SD), yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen. att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att tillse att en skyltning som tydligt talar om att man inte kan vända en långtradare i Åkarp sätts upp.

15 Motion av Lennart Glans (SD) - Miljöhus vid kommunens fastigheter Dnr KS/2011:256 Lennart Glans har väckt motion med yrkande att kommunfullmäktige ser över möjligheterna att uppföra miljöhus vid kommunens skolor, förskolor m.m. Tekniska nämnden anser i yttrande den 13 februari 2012, 17, motionen vara besvarad. Miljöstrateg Johan Rönnborg anser i yttrande den 15 februari 2012 motionen vara besvarad. Miljö- och byggnämndens yttrande den 13 mars 2012, 19 (yttrande daterat den 22 februari 2012) är i stort sett likalydande med tekniska nämndens yttrande. Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 17 april 2012, 45 (yttrande daterat den 5 april 2012), och anför bland annat att nämnden som hyresgäst inte kan ansvara för uppförande av miljöhus eller avsätta medel härtill. Nämnden utgår från att detta är en fråga som löses på kommungemensam nivå av kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Socialnämnden har den 3 maj 2012, 56, inget att erinra i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen den 14 maj 2012, 44 (yttrande daterat den 17 april 2012), och anför bland annat att ansvaret och medlen för att genomföra förslagen i motionen bör ligga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

16 Motion av Sven Sonesson (M) - Uppföljning och redovisning av fullmäktiges beslut Dnr KS/2011:291 Sven Sonesson har väckt motion med yrkande att en uppföljningsrapport beträffande kommunfullmäktiges beslut kontinuerligt och minst en gång per år skall redovisas till fullmäktige. Kommunfullmäktige återremitterade motionen den 16 april 2012, 54, för närmare redovisning av när återrapportering till fullmäktige har skett. Lars Johnson (M) väckte 2009 en motion med yrkande att uppdra åt kommunstyrelsen att minst två gånger per år redovisa ännu ej verkställda fullmäktigebeslut, samt att kommunstyrelsen skall följa tidigare beslut om redovisning av motioner som ej beretts färdigt. Kommunfullmäktige biföll motionen den 19 april 2010, 45, med uppdrag åt samtliga nämnder att två gånger per år återrapportera hur verkställighet har skett gällande de uppdrag som kommunfullmäktige har gett. Sedan beslutet har redovisning till fullmäktige skett enligt följande. År 2010 redovisades endast av fullmäktige bifallna motioner, den 17 maj, 59, samt den 15 november, 123. År 2011 utvidgades redovisningen till att omfatta även övriga av fullmäktige fattade beslut. Redovisning skedde endast under våren 2011; den 18 april, 57 58, samt den 20 juni, 88, avseende tekniska nämnden. Hittills under 2012 har redovisning skett den 16 april, 55, respektive den 21 maj, 69. Redovisningarna bifogas ärendet. Nästa redovisning kommer att ske senast i november månad Förutom ovanstående redovisas även icke färdigbehandlade motioner, i enlighet med 5 kap. 33 kommunallagen och 29 kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger per år. Då en motion med samma innebörd bifallits redan 201o och då rutiner har införts för det motionären yrkar föreslår kommunledningskontoret att motionen skall anses besvarad. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

17 Motion av Sven Sonesson m.fl. (M) - Ge Vårboskolan en modern och attraktiv skolmiljö Dnr KS/2012:56 Sven Sonesson, Anita Ljung och Josef Janosi har väckt motion med yrkande att ge barn- och utbildningsnämnden i uppgift att låta utarbeta ett förslag på hur skolans fysiska miljö skall förändras samt ta ställning till behovet av en tillbyggnad. Målet skall enligt motionärerna vara en attraktiv högstadieskola för Arlövs elever och lärare med moderna skollokaler, som också ger möjlighet att genomföra en vald profilering av skolan. Samtidigt skall man låta kostnadsberäkna ombyggnaden. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 22 maj 2012, 58 (yttrande daterat den 24 april 2012). Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2012, 124, att överskottet enligt balanskravsavstämningen för 2012, i uppföljningsrapport beräknat till ca 12 mnkr, skall reserveras bland annat för åtgärder inom Vårboskolan i syfte att förbättra studieresultaten, samt att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till konkreta planer inom området. Kommunledningskontoret föreslår motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Sven Sonesson, med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) och Lars Johnson (M) yrkar bifall till motionen. Arbetsutskottets förslag till beslut att med bifall till motionen uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta ett förslag på hur Vårboskolans fysiska miljö kan förändras samt ta ställning till behovet av en tillbyggnad av skolan, att målet skall vara en attraktiv högstadieskola för Arlövs elever och lärare med moderna skollokaler, som också ger möjlighet att genomföra en vald profilering av skolan, samt att låta kostnadsberäkna en eventuell ombyggnad.

18 att med bifall till motionen uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta ett förslag på hur Vårboskolans fysiska miljö kan förändras samt ta ställning till behovet av en tillbyggnad av skolan, att målet skall vara en attraktiv högstadieskola för Arlövs elever och lärare med moderna skollokaler, som också ger möjlighet att genomföra en vald profilering av skolan, samt att låta kostnadsberäkna en eventuell ombyggnad.

19 Motion av Ove Johansson (MP) - Grön asfalt Dnr KS/2012:67 Ove Johansson har väckt motion med yrkande att tekniska kontoret i framtiden endast skall anlita leverantörer som kan leverera grön asfalt för kommunens gator, cykel-/gångvägar och andra ytor som skall beläggas med asfalt. Tekniska nämnden yttrar sig över motionen den 12 mars 2012, 36, och anför bland annat att samhällsbyggnadsförvaltningen följer utvecklingen och så snart det kan konstateras att kvaliteten på den gröna asfalten verkligen är densamma, samtidigt som kostnaden är lägre, eller i varje fall inte högre, kommer denna inriktning att tas helt naturligt. Miljöstrateg Johan Rönnborg tillstyrker motionen i yttrande den 22 maj 2012, i den mån det är möjligt och hänvisar till vad tekniska nämnden anför i sitt yttrande. Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Arbetsutskottets förslag till beslut att uttala att kommunen i möjligaste mån bör använda sig av miljövänliga material vid vägbeläggning, att uppmana tekniska nämnden att, om möjligt, prova grön asfalt vid beläggning av någon yta för att kunna göra jämförelser med traditionell beläggning, samt att bevaka utvecklingen inom området, samt att motionen i övrigt skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att uttala att kommunen i möjligaste mån bör använda sig av miljövänliga material vid vägbeläggning, att uppmana tekniska nämnden att, om möjligt, prova grön asfalt vid beläggning av någon yta för att kunna göra jämförelser med traditionell beläggning, samt att bevaka utvecklingen inom området, samt att motionen i övrigt skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

20 Motion av Ove Johansson (MP) - Burlövs kommun - en ekokommun Dnr KS/2012:68 Ove Johansson har väckt motion med yrkande att anta föreningen Sveriges Ekokommuners systemvillkor som vägledande för kommunens verksamhet och dess olika beslut, att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner, samt att Burlövs kommun informerar sig om hur andra kommuner som i flera år varit medlemmar i Sveriges Ekokommuner har haft nytta av sitt medlemskap. Planeringsavdelningen tillstyrker motionen i yttrande den 26 juli 2012 och anför bland annat följande. Kostnaden om 6 tkr torde kunna belasta kommunstyrelsens miljöprogramskonto. Avdelningen har svårt att avsätta personella resurser för att aktivt delta i ett medlemskap annat än att närvara vid ett begränsat antal utbildningsträffar, aktiviteter osv., men kan åta sig att rapportera nyckeltal. Avdelningen erinrar också om att medlemskapet förpliktigar ett politiskt engagemang för att kunna anses vara meningsfullt, även från dem som inte är utvalda att representera kommunen. Planeringsavdelningen gör bedömningen att föreningens krav på att en medlemskommun skall ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 21 uppfylls genom det av kommunfullmäktige antagna miljöprogrammet Yrkande Lars Johnson (M) yrkar bifall till motionen. Förslag till beslut att med bifall till motionen anta föreningen Sveriges Ekokommuners systemvillkor som vägledande för kommunens verksamhet och beslut, samt att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. att med bifall till motionen anta föreningen Sveriges Ekokommuners systemvillkor som vägledande för kommunens verksamhet och beslut, samt att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

21 Förteckning över ej färdigbehandlade motioner Ej slutbehandlade motioner enligt förteckning daterad

22 Nyinkomna motioner a. KS/2012:266 Motion av Ove Johansson (MP) Kommunal miljödag b. KS/2012:272 Motion av Sven Sonesson (M) Minska ungdomsarbetslösheten i Burlöv. Ta ansvar nu! c. KS/2012:273 Motion av Sven Sonesson (M), Anita Ljung (M) och Josef Janosi (M) Kraftfulla insatser på Vårboskolan för bättre studieresultat

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer