Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon / eller via e-post till Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Musikskolan underhåller i foajén innan mötet Föredragningslista Val av justerande: Lars-Anders Espert och Lars-Erik Wollmér Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Interpellationer 4. Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Burlövs Bostäder AB, med anledning av ny lag om kommunala bostadsföretag 5. Fastställande av borgensavgifter för Burlövs Bostäder AB - delegation till kommunstyrelsen m.m. 6. Antagande av färdtjänstreglemente - Socialnämnden KS/2012:236 KS/2012:237 KS/2011:313

2 Ärende Beteckning Sida 7. Motion av Britt Sonesson (M) - Förbättrad skylt- och vägvisning till Möllegården och Charlotte Weibulls Folklivscenter 8. Motion av Lars-Anders Espert m.fl. (SD) - Minst en frukt om dagen 9. Motion av Lars-Anders Espert m.fl. (SD) - Mindre matsvinn inom skola och förskola 10. Motion av Jan Hansson (S) - Ny detaljplan runt Wennerts väg m.m. 11. Motion av Lars Johnson (M) - Upphandla gymmet på badet av extern entreprenör 12. Motion av Anders Brännström och Bo Kronvall (FP) - Skyltning för att hindra att långtradare kör fel i Åkarp 13. Motion av Lennart Glans (SD) - Miljöhus vid kommunens fastigheter 14. Motion av Sven Sonesson (M) - Uppföljning och redovisning av fullmäktiges beslut 15. Motion av Sven Sonesson m.fl. (M) - Ge Vårboskolan en modern och attraktiv skolmiljö KS/2012:115 KS/2012:136 KS/2012:137 KS/2011:189 KS/2011:299 KS/2006:572 KS/2011:256 KS/2011:291 KS/2012: Motion av Ove Johansson (MP) - Grön asfalt KS/2012: Motion av Ove Johansson (MP) - Burlövs kommun - en ekokommun KS/2012: Förteckning över ej färdigbehandlade motioner 19. Nyinkomna motioner

3 Interpellationer a. KS/2012:261 Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen Utfallet av samverkan med polisen i Burlövs kommun b. KS/2012:262 Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen Utveckling av vänortssamarbetet med Anklam i Tyskland

4 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Burlövs Bostäder AB, med anledning av ny lag om kommunala bostadsföretag Dnr KS/2012:236 Sedan den 1 januari 2011 gäller en ny lag som innebär nya villkor för de kommunala bostadsaktiebolagen (lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag). Lagen föreskriver bland annat att marknadsmässiga avkastningskrav ställs på företagen samt att marknadsmässiga borgensavgifter tas ut. Möjligheterna för ägarna att erhålla utdelning från företagen begränsas i likhet med den tidigare lagstiftningen ( allbolagen ). Lagen möjliggör dock att vinstmedel överförs till kommunen om medlen används inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Kommunledningskontoret har särskild skrivelse den 20 augusti 2012 redovisat konsekvenserna av lagen och de ändringar som behöver göras i bolagsordning och ägardirektiv för Burlövs Bostäder AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända förslagen till bolagsordning och aktieägardirektiv till Burlövs Bostäder AB för kännedom och eventuella synpunkter. Arbetsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa de ändringar och kompletteringar i bolagsordningen och aktieägardirektiven för Burlövs Bostäder AB som framgår av i ärendet redovisade förslag. att fastställa de ändringar och kompletteringar i bolagsordningen och aktieägardirektiven för Burlövs Bostäder AB som framgår av i ärendet redovisade förslag. Kommunstyrelsen beslutar den 1 oktober 2012, 163, att förslaget till ägardirektiv, som i enlighet med kommunstyrelsens beslut ovan skall föreläggas kommunfullmäktige för antagande, skall revideras i enlighet med i det ärendet redovisat förslag. Föreligger förslag till bolagsordning samt reviderat förslag till ägardirektiv.

5 Fastställande av borgensavgifter för Burlövs Bostäder AB - delegation till kommunstyrelsen m.m. Dnr KS/2012:237 Den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag innebär bland annat att de kommunala bostadsaktiebolagen skall drivas efter affärsmässiga principer. I detta ingår att ägarna inte får subventionera bolaget. I det fall ägaren tecknar borgen för bolagets upplåning skall en marknadsmässig borgensavgift tas ut. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, under förutsättning kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om borgensavgift i enskilda lån, delegera till ekonomichefen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för Burlövs Bostäder AB där Burlövs kommun ingår borgen, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att för borgen åt Burlövs Bostäder AB skall utgå en borgensavgift beräknad efter marknadsmässiga grunder, baserad på skillnaden mellan villkoren för lån med kommunal borgen och lån med annan säkerhet, med tillägg för beräknad kostnad för pantbrev, och att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för vilket kommun ingår borgen Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att, under förutsättning kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om borgensavgift i enskilda lån, delegera till ekonomichefen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för Burlövs Bostäder AB där Burlövs kommun ingår borgen. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att för borgen åt Burlövs Bostäder AB skall utgå en borgensavgift beräknad efter marknadsmässiga grunder, baserad på skillnaden mellan villkoren för lån med kommunal borgen och lån med annan säkerhet, med tillägg för beräknad kostnad för pantbrev, och att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgensavgiftens storlek i varje enskilt lån för vilket kommun ingår borgen

6 Antagande av färdtjänstreglemente - Socialnämnden Dnr KS/2011:313 Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2012, 10, att återremittera förslag till färdtjänstreglemente för Burlövs kommun för att utreda kostnaderna för att utöka färdtjänstområdet till att omfatta hela Skåne. Socialnämnden beslutar den 5 juli 2012, 81, att ställa sig bakom förslag att utöka färdtjänstområdet till att omfatta hela Skåne, till en beräknad kostnad av kronor per år, att nuvarande regelverk med 96 enkelresor per år avseende resor som är 3,1 mil eller längre även fortsättningsvis skall gälla, samt att ställa sig bakom ett utökat färdtjänstområde till att även omfatta angränsande kommuner utanför Skåne (Laholm, Markaryd, Älmhult, Olofström och Sölvesborg). Nämnden överlämnar förslag till färdtjänstreglemente till kommunfullmäktige för antagande. Förslag till beslut att anta i ärendet redovisat förslag till färdtjänstreglemente för Burlövs kommun att gälla från och med , samt att nu gällande färdtjänstreglemente därmed skall upphöra att gälla. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Lars-Anders Espert (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta i ärendet redovisat förslag till färdtjänstreglemente för Burlövs kommun att gälla från och med , samt att nu gällande färdtjänstreglemente därmed skall upphöra att gälla. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Inger Borgenberg (S), Mats Lithner (FP) och Lennart Glans (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att anta i ärendet redovisat förslag till färdtjänstreglemente för Burlövs kommun att gälla från och med , samt att nu gällande färdtjänstreglemente därmed skall upphöra att gälla.

7 Motion av Britt Sonesson (M) - Förbättrad skylt- och vägvisning till Möllegården och Charlotte Weibulls Folklivscenter Dnr KS/2012:115 Britt Sonesson har väckt motion med yrkande att tekniska nämnden skall få i uppdrag att utföra skyltning till kommunens verksamheter på Möllegården i enlighet med önskemål i en skrivelse från Charlotte Weibulls Vänförening. Tekniska nämnden yttrar sig över motionen den 11 juni 2012, 75 (yttrande daterat den 7 maj 2012), och anför bland annat följande. Den vanliga ordningen är att det är den som det berör, om denne anser sådant behov föreligga, som själv gör en formell ansökan om belamringstillstånd eller vägvisningsskylt, beroende på vilka typer av skyltar som man kan tänkas önska och beroende på var de kan komma att placeras. Kommunen kan inte föranstalta om vägvisningsskyltar till inrättningar så snart någon utomstående gör en framställan härom. De kommunala verksamheterna får precis som alla andra själva ansöka om vägvisningsskyltar, om de anser sådant behov föreligga. Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen den 13 augusti 2012, 61 (yttrande daterat den 26 juli 2012), och anför bland annat att förvaltningen och kaféarrendatorn under lång tid har tagit upprepade kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningen och även tekniska nämnden och framfört behov av bättre skyltning och vägvisning, utan att några åtgärder har vidtagits. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktige inte kan uppdra åt tekniska nämnden att medge tillstånd till vägvisningsskylt och inte heller uppdra åt miljö- och byggnämnden att bevilja bygglov för skylt. Det framgår inte heller tydligt av ärendet att några sådana ansökningar har inkommit till kommunen. Inkomna yttranden ger vid handen att kommunikationen har brustit mellan förvaltning och verksamhet. Kommunledningskontoret vill erinra om myndigheternas serviceskyldighet gentemot enskilda samt skyldighet att lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten (förvaltningslagen 4 och 6 ). Yrkande Sven Sonesson (M), med instämmande av Lars Johnson (M) yrkar bifall till motionen. Arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen, att uppmana kultur- och fritidsnämnden, om de finner det lämpligt, att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för vägledning hur en ansökan om skyltning skall utformas, samt

8 att uppmana tekniska nämnden respektive miljö- och byggnämnden att bistå kulturoch fritidsnämnden med den hjälp de enligt förvaltningslagen har rätt till. Förslag Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige skall föreslås uttala sitt stöd för motionens syfte att skyltningen vid Möllegården bör förbättras. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att uttala sitt stöd för motionens syfte att skyltningen vid Möllegården bör förbättras, att uppmana kultur- och fritidsnämnden, om de finner det lämpligt, att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för vägledning hur en ansökan om skyltning skall utformas, samt att uppmana tekniska nämnden respektive miljö- och byggnämnden att bistå kulturoch fritidsnämnden med den hjälp de enligt förvaltningslagen har rätt till.

9 Motion av Lars-Anders Espert m.fl. (SD) - Minst en frukt om dagen Dnr KS/2012:136 Lars-Anders Espert, Doris Brunstorp, Lisbeth Jönsson, Ruth Palm, Claes-Göran Bruun, Christer Swahn, Ingalill Melcher och Lennart Glans har väckt motion med yrkande att kommunen skall köpa in och servera minst en hel frukt om dagen per barn i förskolan. Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen den 21 augusti 2012, 82 (yttrande daterat den 3 juli 2012), med tillägget att, om fullmäktige vill skjuta till extra medel för att höja måltidskvaliteten för kommunens barn och elever bör man överlåta åt kostenheten att själva bedöma hur anvisade medel kan användas på bästa sätt. Arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen. Yrkande Bengt Åström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att avslå motionen.

10 Motion av Lars-Anders Espert m.fl. (SD) - Mindre matsvinn inom skola och förskola Dnr KS/2012:137 Lars-Anders Espert, Doris Brunstorp, Lisbeth Jönsson, Ruth Palm, Claes-Göran Bruun, Christer Swahn, Ingalill Melcher och Lennart Glans har väckt motion med yrkande att rutiner och beställningssystem skall ses över så att matsvinnet på skolor och förskolor kan minimeras. Barn- och utbildningsnämnden anför i yttrande den 21 augusti 2012, 83 (yttrande daterat den 3 juli 2012), bland annat att man bedömer att verksamheten inte har något orimligt stort svinn och att det därmed inte kan anses vara en fråga för fullmäktige utan snarare bör hanteras inom ramen för kostenhetens eget kvalitetsarbete. Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som redovisats i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som redovisats i ärendet.

11 Motion av Jan Hansson (S) - Ny detaljplan runt Wennerts väg m.m. Dnr KS/2011:189 Jan Hansson har i motion yrkat att en ny plan för bostäder görs för området kring Wennerts väg, Strandgatan, Fiskaregatan m.fl. Vidare yrkas att en utredning om kemiska ämnen i marken görs. Kommunstyrelsens planeringsavdelning anför i yttrande den 19 december 2011 följande. I samband med att en ny översiktsplan tas fram skall en översyn av markanvändning i kommunen göras. Då bör också det föreslagna området ses över. Det bör undersökas om det, trots farliga godstransporter och buller från motorväg och Södra stambanan, utökad verksamhet på skjutbanan, lukter, närliggande industrier, markföroreningar samt framtida klimatförändringar, är möjligt att utöka andelen bostäder på verksamheternas bekostnad. Ett planprogram för bostäder för området vid Wennerts väg har tagits fram. En ny detaljplan är i sig ingen garanti för att situationen i området förbättras. Det måste finnas någon intressent som vill och har förmågan att genomföra dem. Om kommunen finner det angeläget att det sker en förändring i området bör man lösa in marken. En försäljning måste dock ske på frivillig väg. Miljö- och byggnämnden tillstyrker motionen den 14 februari 2012 och anför att området brottas med problem bland annat på grund av närheten till industrier på Malmösidan. I fördjupad översiktsplan för Arlöv utpekas området för bostäder och grönområden. Planering bör fortsätta i enlighet med denna. Kommunledningskontoret erfar att process har inletts med att intressera de olika mark- och fastighetsägarna för fortsatt planläggning och byggnation. Förslag har bland annat tagits fram av Burlövs Bostäder AB. I samband med att planprogrammet för Wennerts väg togs fram gjorde markägaren en markmiljöundersökning. Ett arbete pågår således för att få till stånd en positiv förändring och utveckling av området genom byggnation av bostäder. Det är dock markägarna som måste bekosta detaljplaner samt ha viljan att genomföra dem. Kommunens planeringsavdelning deltar aktivt i det arbetet. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

12 Motion av Lars Johnson (M) - Upphandla gymmet på badet av extern entreprenör Dnr KS/2011:299 Lars Johnson har väckt motion med yrkande att kommunen skall upphöra med gymverksamheten på Burlövsbadet och att man istället enligt anbudsförfarande upphandlar en extern entreprenör för driften av gymmet, samt att en inventering och kartläggning görs, angående i vilken utsträckning kommunal konkurrens med privata företag och föreningar sker i Burlövs kommun som kan strida mot konkurrenslagstiftningen. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen (M och FP res.) den 10 april 2012, 34, och anför bland annat följande. En prisjämförelse är svår att utföra då de olika aktörerna i kommunen erbjuder olika faciliteter och öppettider. Nämnden ser inga sakskäl som talar för att Burlövsbadet skulle snedvrida konkurrensen i kommunen som beskrivs i kommunen. Intäkten från gymverksamheten är vidare betydande och bidrar till att minska underskottet på badet. Att lägga ut verksamheten på entreprenad skulle även innebära en kostsam ombyggnad, vilket inte är rimligt med tanke på planerna ett nytt badhus. Arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen i den delen den avser att upphandla en extern entreprenör för driften av gymverksamheten på Burlövsbadet, samt att, med bifall till motionens andra yrkande, uppdra åt kommunstyrelsen att göra en inventering av de olika säljverksamheterna i kommunen med syfte att identifiera eventuella verksamheter som strider mot kommunallagen eller annan kompetenslagstiftning. Yrkanden Lars Johnson yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen i sin helhet. Lennart Glans (SD) och Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer Lars Johnsons yrkande emot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i den delen den avser att upphandla en extern entreprenör för driften av gymverksamheten på Burlövsbadet, samt

13 att, med bifall till motionens andra yrkande, uppdra åt kommunstyrelsen att göra en inventering av de olika säljverksamheterna i kommunen med syfte att identifiera eventuella verksamheter som strider mot kommunallagen eller annan kompetenslagstiftning. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäler Lars Johnson gruppreservation för M, FP och MP till förmån för framställt men icke bifallet yrkande. Protokollsanteckning På begäran av Staffan Kromnow (M) och Josef Janosi (M) antecknas till protokollet att de ställer sig bakom av Lars Johnson anmäld reservation.

14 Motion av Anders Brännström och Bo Kronvall (FP) - Skyltning för att hindra att långtradare kör fel i Åkarp Dnr KS/2006:572 Anders Brännström och Bo Kronvall har väckt motion med yrkande om att bygg- och miljöförvaltningarna ges i uppdrag att tillse att en skyltning tydligt talar om att man inte kan vända en långtradare i Åkarp sätts upp, samt att kommunens eller annans kostnader för reparation av skyltar, lyktstolpar m.m. redovisas i svaret på motionen. Kommunfullmäktige återemitterade motionen den 21 januari 2008, 3, för ytterligare utredning om kostnader för skyltning. Tekniska nämnden anför i yttrande den 11 juni 2012, 74 (yttrande daterat den 3 maj 2012), bland annat att det inte går att få fram uppgifter om kostnader på uppkomna skador då skador inte specificeras särskilt i veckorapporter eller arbetsorder. Den mest angelägna platsen för föreslagen skyltning kan vara på Gränsvägen, norr om Lervägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att placera en sådan skylt på platsen. Med detta anser nämnden motionen vara besvarad. Förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslås tillstyrka motionen. Lars-Erik Wollmér (S), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Lennart Glans (SD), yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen. att, med bifall till motionen, uppdra åt tekniska nämnden att tillse att en skyltning som tydligt talar om att man inte kan vända en långtradare i Åkarp sätts upp.

15 Motion av Lennart Glans (SD) - Miljöhus vid kommunens fastigheter Dnr KS/2011:256 Lennart Glans har väckt motion med yrkande att kommunfullmäktige ser över möjligheterna att uppföra miljöhus vid kommunens skolor, förskolor m.m. Tekniska nämnden anser i yttrande den 13 februari 2012, 17, motionen vara besvarad. Miljöstrateg Johan Rönnborg anser i yttrande den 15 februari 2012 motionen vara besvarad. Miljö- och byggnämndens yttrande den 13 mars 2012, 19 (yttrande daterat den 22 februari 2012) är i stort sett likalydande med tekniska nämndens yttrande. Härmed anser nämnden motionen vara besvarad. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 17 april 2012, 45 (yttrande daterat den 5 april 2012), och anför bland annat att nämnden som hyresgäst inte kan ansvara för uppförande av miljöhus eller avsätta medel härtill. Nämnden utgår från att detta är en fråga som löses på kommungemensam nivå av kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Socialnämnden har den 3 maj 2012, 56, inget att erinra i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen den 14 maj 2012, 44 (yttrande daterat den 17 april 2012), och anför bland annat att ansvaret och medlen för att genomföra förslagen i motionen bör ligga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

16 Motion av Sven Sonesson (M) - Uppföljning och redovisning av fullmäktiges beslut Dnr KS/2011:291 Sven Sonesson har väckt motion med yrkande att en uppföljningsrapport beträffande kommunfullmäktiges beslut kontinuerligt och minst en gång per år skall redovisas till fullmäktige. Kommunfullmäktige återremitterade motionen den 16 april 2012, 54, för närmare redovisning av när återrapportering till fullmäktige har skett. Lars Johnson (M) väckte 2009 en motion med yrkande att uppdra åt kommunstyrelsen att minst två gånger per år redovisa ännu ej verkställda fullmäktigebeslut, samt att kommunstyrelsen skall följa tidigare beslut om redovisning av motioner som ej beretts färdigt. Kommunfullmäktige biföll motionen den 19 april 2010, 45, med uppdrag åt samtliga nämnder att två gånger per år återrapportera hur verkställighet har skett gällande de uppdrag som kommunfullmäktige har gett. Sedan beslutet har redovisning till fullmäktige skett enligt följande. År 2010 redovisades endast av fullmäktige bifallna motioner, den 17 maj, 59, samt den 15 november, 123. År 2011 utvidgades redovisningen till att omfatta även övriga av fullmäktige fattade beslut. Redovisning skedde endast under våren 2011; den 18 april, 57 58, samt den 20 juni, 88, avseende tekniska nämnden. Hittills under 2012 har redovisning skett den 16 april, 55, respektive den 21 maj, 69. Redovisningarna bifogas ärendet. Nästa redovisning kommer att ske senast i november månad Förutom ovanstående redovisas även icke färdigbehandlade motioner, i enlighet med 5 kap. 33 kommunallagen och 29 kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger per år. Då en motion med samma innebörd bifallits redan 201o och då rutiner har införts för det motionären yrkar föreslår kommunledningskontoret att motionen skall anses besvarad. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

17 Motion av Sven Sonesson m.fl. (M) - Ge Vårboskolan en modern och attraktiv skolmiljö Dnr KS/2012:56 Sven Sonesson, Anita Ljung och Josef Janosi har väckt motion med yrkande att ge barn- och utbildningsnämnden i uppgift att låta utarbeta ett förslag på hur skolans fysiska miljö skall förändras samt ta ställning till behovet av en tillbyggnad. Målet skall enligt motionärerna vara en attraktiv högstadieskola för Arlövs elever och lärare med moderna skollokaler, som också ger möjlighet att genomföra en vald profilering av skolan. Samtidigt skall man låta kostnadsberäkna ombyggnaden. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 22 maj 2012, 58 (yttrande daterat den 24 april 2012). Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2012, 124, att överskottet enligt balanskravsavstämningen för 2012, i uppföljningsrapport beräknat till ca 12 mnkr, skall reserveras bland annat för åtgärder inom Vårboskolan i syfte att förbättra studieresultaten, samt att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till konkreta planer inom området. Kommunledningskontoret föreslår motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Yrkande Sven Sonesson, med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) och Lars Johnson (M) yrkar bifall till motionen. Arbetsutskottets förslag till beslut att med bifall till motionen uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta ett förslag på hur Vårboskolans fysiska miljö kan förändras samt ta ställning till behovet av en tillbyggnad av skolan, att målet skall vara en attraktiv högstadieskola för Arlövs elever och lärare med moderna skollokaler, som också ger möjlighet att genomföra en vald profilering av skolan, samt att låta kostnadsberäkna en eventuell ombyggnad.

18 att med bifall till motionen uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta ett förslag på hur Vårboskolans fysiska miljö kan förändras samt ta ställning till behovet av en tillbyggnad av skolan, att målet skall vara en attraktiv högstadieskola för Arlövs elever och lärare med moderna skollokaler, som också ger möjlighet att genomföra en vald profilering av skolan, samt att låta kostnadsberäkna en eventuell ombyggnad.

19 Motion av Ove Johansson (MP) - Grön asfalt Dnr KS/2012:67 Ove Johansson har väckt motion med yrkande att tekniska kontoret i framtiden endast skall anlita leverantörer som kan leverera grön asfalt för kommunens gator, cykel-/gångvägar och andra ytor som skall beläggas med asfalt. Tekniska nämnden yttrar sig över motionen den 12 mars 2012, 36, och anför bland annat att samhällsbyggnadsförvaltningen följer utvecklingen och så snart det kan konstateras att kvaliteten på den gröna asfalten verkligen är densamma, samtidigt som kostnaden är lägre, eller i varje fall inte högre, kommer denna inriktning att tas helt naturligt. Miljöstrateg Johan Rönnborg tillstyrker motionen i yttrande den 22 maj 2012, i den mån det är möjligt och hänvisar till vad tekniska nämnden anför i sitt yttrande. Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Arbetsutskottets förslag till beslut att uttala att kommunen i möjligaste mån bör använda sig av miljövänliga material vid vägbeläggning, att uppmana tekniska nämnden att, om möjligt, prova grön asfalt vid beläggning av någon yta för att kunna göra jämförelser med traditionell beläggning, samt att bevaka utvecklingen inom området, samt att motionen i övrigt skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att uttala att kommunen i möjligaste mån bör använda sig av miljövänliga material vid vägbeläggning, att uppmana tekniska nämnden att, om möjligt, prova grön asfalt vid beläggning av någon yta för att kunna göra jämförelser med traditionell beläggning, samt att bevaka utvecklingen inom området, samt att motionen i övrigt skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

20 Motion av Ove Johansson (MP) - Burlövs kommun - en ekokommun Dnr KS/2012:68 Ove Johansson har väckt motion med yrkande att anta föreningen Sveriges Ekokommuners systemvillkor som vägledande för kommunens verksamhet och dess olika beslut, att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner, samt att Burlövs kommun informerar sig om hur andra kommuner som i flera år varit medlemmar i Sveriges Ekokommuner har haft nytta av sitt medlemskap. Planeringsavdelningen tillstyrker motionen i yttrande den 26 juli 2012 och anför bland annat följande. Kostnaden om 6 tkr torde kunna belasta kommunstyrelsens miljöprogramskonto. Avdelningen har svårt att avsätta personella resurser för att aktivt delta i ett medlemskap annat än att närvara vid ett begränsat antal utbildningsträffar, aktiviteter osv., men kan åta sig att rapportera nyckeltal. Avdelningen erinrar också om att medlemskapet förpliktigar ett politiskt engagemang för att kunna anses vara meningsfullt, även från dem som inte är utvalda att representera kommunen. Planeringsavdelningen gör bedömningen att föreningens krav på att en medlemskommun skall ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 21 uppfylls genom det av kommunfullmäktige antagna miljöprogrammet Yrkande Lars Johnson (M) yrkar bifall till motionen. Förslag till beslut att med bifall till motionen anta föreningen Sveriges Ekokommuners systemvillkor som vägledande för kommunens verksamhet och beslut, samt att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. att med bifall till motionen anta föreningen Sveriges Ekokommuners systemvillkor som vägledande för kommunens verksamhet och beslut, samt att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

21 Förteckning över ej färdigbehandlade motioner Ej slutbehandlade motioner enligt förteckning daterad

22 Nyinkomna motioner a. KS/2012:266 Motion av Ove Johansson (MP) Kommunal miljödag b. KS/2012:272 Motion av Sven Sonesson (M) Minska ungdomsarbetslösheten i Burlöv. Ta ansvar nu! c. KS/2012:273 Motion av Sven Sonesson (M), Anita Ljung (M) och Josef Janosi (M) Kraftfulla insatser på Vårboskolan för bättre studieresultat

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-04-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-04-18 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-04-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-04-18 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-04-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-04-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.40 16.40 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-05 Sida 1 (20)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-05 Sida 1 (20) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-05 Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 19.25 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom.

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. 2013-12-27 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-01-08 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. Föredragningslistan skickas till

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sida 1 (19) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sida 1 (19) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sida 1 (19) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) 54 Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer