BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (37)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Inger Borgenberg (S) Bengt Åström (S) Sven Sonesson (M) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (FP) Ove Johansson (MP) Lars-Anders Espert (SD) Lennart Glans (SD) Hans-Åke Mårtensson (S) ers Carl-Olof Landgren (S) ers Jan Hansson (S) ers Britt Sonesson (M) ers Josef Janosi (M) ers Staffan Kromnow (M) ers Fredrik Jörgensen (C) ers Marie Wahlgren (FP) ers Christer Swahn (SD) ers Rolf Hagmann (ALP) ers Carin Hillåker, kommunchef Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Lars-Erik Wollmér Justeringens plats Kommunstyrelsens kansli Paragrafer 1 32 Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Katja Larsson Lars-Erik Wollmér Organ ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtages den Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens kansli _ Gunnel Granlund

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (37) 1 Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut nr 45 49, 1 3 B. Delgivningar 1. Protokoll från ledningsgruppens sammanträde , , samt Protokoll från planutskottets sammanträde samt (tidigare utsända) C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga Ks 1 (finns tillgängliga vid sammanträdet) Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.

3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (37) KS/2011:160 2 Tillägg till detaljplan nr 69 (detaljplan för kvarteret Humlemaden i Arlöv) Antagandehandlingar är framtagna för rubricerat tillägg till detaljplan. Tillägget till detaljplanen rör fastigheterna Arlöv 6:27 6:29, som ägs av Burlövs Bostäder AB. Syftet med tillägget till detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra miljöhus i anslutning till befintliga flerfamiljshus. Synpunkter som inkommit under samrådsskedet finns sammanställda och bemötta i särskilt utlåtande, daterat Ärendet har bedrivits med enkelt planförfarande enligt den gamla plan- och bygglagen (1987:10). Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta i ärendet redovisat förslag till tillägg för detaljplan nr 69 (detaljplan för kvarteret Humlemaden i Arlöv). Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta i ärendet redovisat förslag till tillägg för detaljplan nr 69 (detaljplan för kvarteret Humlemaden i Arlöv).

4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (37) KS/2011:162 3 Tillägg till detaljplan nr 103 (detaljplan för del av fastigheten Tågarp 15:1, stg m.fl. i Arlöv) Antagandehandlingar är framtagna för rubricerat tillägg till detaljplan. Tillägget till detaljplanen rör fastigheten Tågarp 15:79 som ägs av Burlövs Bostäder AB. Syftet med tillägget till detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra miljöhus i anslutning till befintliga flerfamiljshus. Synpunkter som inkommit under samrådsskedet finns sammanställda och bemötta i särskilt utlåtande, daterat Ärendet har bedrivits med enkelt planförfarande enligt den gamla plan- och bygglagen (1987:10). Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta i ärendet redovisat förslag till tillägg till detaljplan nr 103 (detaljplan för del av fastigheten Tågarp 15:1, stg m.fl. i Arlöv) Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta i ärendet redovisat förslag till tillägg till detaljplan nr 103 (detaljplan för del av fastigheten Tågarp 15:1, stg m.fl. i Arlöv)

5 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (37) KS/2011:245 4 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2012 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar den 10 oktober 2011, 83, förslag till 2012 års taxor avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar den 25 november 2011, 153, ärendet till utbildnings- och kulturförvaltningen för förenkling och förtydligande. Förvaltningen gör i skrivelse den 28 november 2011 vissa förtydliganden avseende de föreslagna taxorna gällande Burlövsbadet. För en omarbetning av förslaget krävs dock att ärendet bereds på nytt av kultur- och fritidsnämnden. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar att ärendet skall återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för omarbetning. Lars-Erik Wollmér (S), med instämmande av Ove Johansson (MP) och Lennart Glans (SD), yrkar att ärendet bordlägges. Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet Kommunstyrelsen beslutar således att bordlägga ärendet. Förslag och yrkanden Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår att taxan skall gälla från och med den 1 mars Lars Johnson, med instämmande av Mats Lithner (FP), yrkar återremiss. Lars-Erik Wollmér yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Nils Holmqvist (M) yrkar i första hand återremiss och i andra hand särskilt beslut av kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram grundläggande principer för hur taxeuttag skall ske inom verksamheterna. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Nils Holmqvists tilläggsyrkande. forts.

6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (37) Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande före beslut i sakfrågan. Beslut återremissyrkande Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som vill avslå återremissyrkandet. NEJ röstar den som vill bifalla återremissyrkandet. Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet. Beslut sakfrågan Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på tilläggsyrkandet, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullstyrelsen utan omröstning bifallen. Kommunstyrelsen beslutar således att bifalla Nils Holmqvists ovannämnda tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige att anta i ärendet redovisat förslag till taxa för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter för 2012, att gälla från och med den 1 mars 2012, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inför 2013 göra en översyn av taxorna för att om möjligt göra dem tydligare och mer lättöverskådliga, samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram grundläggande principer för hur taxeuttag skall ske inom verksamheterna.

7 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (37) KS/2011:292 5 Omarbetad rehabiliteringspolicy Tidigare rehabiliteringspolicy innehöll såväl policy för rehabilitering som rutin för rehabilitering. Syftet med att ha en rehabiliteringspolicy och en rehabiliteringsrutin är att kontinuerligt kunna revidera rutinen för arbetet med rehabilitering, utifrån t.ex. förändringar i lagstiftning eller utifrån förändrad arbetsgångbara, utan att den behöver behandlas politiskt. Policy som anger mål och inriktning i rehabiliteringsarbetet, skall dock som tidigare beslutas av kommunstyrelsen. Rehabiliteringspolicyn är förhandlad enligt MBL 11 den 26 oktober 2011 och förankrad i ledningsgruppen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta omarbetad rehabiliteringspolicy, samt att befintlig rehabiliteringspolicy ej längre skall gälla. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta omarbetad rehabiliteringspolicy, samt att befintlig rehabiliteringspolicy ej längre skall gälla.

8 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (37) KS/2011:249 6 Godkännande av avtal om försäljning av del av fastigheten Sunnanå 12:1 och 1:2 Tekniska nämnden hemställer den 14 november 2011, 141, om kommunfullmäktiges godkännande av köpeavtal för ca kvm av fastigheten Sunnanå 12:1 och 1:2, Stora Bernstorp. Köparen, Aktiebolaget Grundstenen (unt Ålagillet 1 AB), har för avsikt att uppföra byggnad för handelsändamål på fastigheten. Området inrymmer två delar med en lokalgata emellan och möjlighet finns att etablera två nya byggnader för handel. Fastigheten utgör enligt nuvarande detaljplan kvartersområde för kontor och handel. Avtalet förutsätter bl.a. att ny detaljplan för handelsändamål vinner laga kraft. Överenskommen köpeskilling är kr per kvm markyta (46 mnkr). Köparen svarar för rivning av de byggnader som finns inom området och de kostnader som följer därav. Fastigheten överlåts i befintligt skick vilket innebär att köparen bekostar markterrassering och övriga nödvändiga markförberedelser. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna köpeavtal för del av fastigheten Sunnanå 12:1, Stora Bernstorp i enlighet med i ärendet redovisat förslag. att godkänna köpeavtal för del av fastigheten Sunnanå 12:1, Stora Bernstorp i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

9 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (37) KS/2011:293 7 Ansökan om kommunal borgen för upptagande av lån för nybyggnad på fastigheten Arlöv 21:228, fastigheten Granliden Burlövs Bostäder AB Burlövs Bostäder AB har ansökt om kommunal borgen för upptagande av lån för nybyggnad på fastigheten Arlöv 21:228, Granliden. Ansökan avser borgen för upplåning med tkr av en total projektkostnad på tkr. Kommunledningskontoret föreslår att den av fullmäktige tidigare beslutade ramen för borgen för Burlövs Bostäder AB:s upplåning ökas i enlighet med ansökan. Arbetsutskottets förslag till beslut att utöka ramen för borgen för Burlövs Bostäders upplåning med tkr avseende upplåning för nybyggnation på fastigheten Arlöv 21:228, Granliden, att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen skall eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen avräknas, att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna. att utöka ramen för borgen för Burlövs Bostäders upplåning med tkr avseende upplåning för nybyggnation på fastigheten Arlöv 21:228, Granliden, att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen skall eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen avräknas, att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna.

10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (37) KS/2011:312 8 Förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14 AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) Tekniska nämnden hemställer den 12 december 2011 om att kommunfullmäktige måtte godkänna förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14. Tomträttsinnehavare är AB Malmöregionens Avlopp (ABMA). Fastigheten omfattar kvm och är belägen vid Hamngatan i Arlöv. Köpeskilling är satt till kr. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna i ärendet redovisat förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Lennart Glans (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att godkänna i ärendet redovisat förslag till köpeavtal för friköp av tomträtt avseende fastigheten Arlöv 22:14. Jäv Det noteras att Lars-Erik Wollmér (S), Sven Sonesson (M), Nils Holmqvist (M) och Lars- Anders Espert (SD) inte deltar i ärendet på grund av jäv.

11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (37) KS/2011:308 9 Hemställan om extra anslag för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6- skolor hösten 2012 Barn- och utbildningsnämnden hemställer den 13 december 2011, 123, om extra anslag om 1,2 mnkr för 2012 och 1,2 mnkr tkr för 2013 för att redan hösten 2012 göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor. Utbildnings- och kulturförvaltningen anför i sin tjänsteskrivelse att man förväntar en bättre kontinuitet och kvalitet i elevernas kunskapsutveckling och bedömningen av denna om den personal som arbetat med eleverna från årskurs 4 kan följa eleverna till årskurs 6 och sätta det första betyget. Förvaltningens bedömning är att det krävs en paviljong med två klassrum på Humlemadsskolan augusti 2012 december 2013 och en likadan paviljong på Tågarpskolan läsåret 2013/2014 eller möjligen längre tid. Yrkande Sven Sonesson (M) yrkar att fullmäktige skall föreslås besluta att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reservera tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6-skolor. Arbetsutskottets förslag till beslut att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reservera tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6- skolor. Yrkande Bengt Åström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. forts.

12 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (37) att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reservera tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under för att göra om F 5-skolorna i Arlöv till F 6- skolor.

13 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (37) KS/2011: Antagande av färdtjänstreglemente för Burlövs kommun Socialnämnden har den 1 december 2011, 124, antagit färdtjänstreglemente. Kommunledningskontoret finner att socialnämnden saknar befogenhet att anta sådant reglemente och föreslår därför fullmäktige besluta att anta färdtjänstreglemente för Burlövs kommun i enlighet med av socialförvaltningen till socialnämnden upprättat förslag. Mindre redaktionella ändringar har gjorts av texten. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta i ärendet redovisat förslag till färdtjänstreglemente för Burlövs kommun att gälla från och med , samt att nu gällande färdtjänstreglemente därmed skall upphöra att gälla. Yrkande Mats Lithner (FP), med instämmande av Inger Borgenberg (S) och Lennart Glans (SD), yrkar återremiss för att utreda kostnaderna för att utöka färdtjänstområdet till att omfatta hela Skåne. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att återremittera ärendet till socialnämnden för att utreda kostnaderna för att utöka färdtjänstområdet till att omfatta hela Skåne.

14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (37) KS/2012:31 11 Idrottshall eller gymnastikhall på Svenshögsområdet Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, 146, bland annat att en ny skola skall uppföras på Svenshögsskolans område i enlighet med ett i ärendet redovisat lokalprogram. Samtidigt anslogs medel för projektering, 23,5 mnkr. I lokalprogrammet anges att det till den nya skolan skall byggas en idrottshall med godkända mått och läktare. Det är också detta som kostnadsberäkningen bygger på. Förvaltningschefen för utbildnings- och kulturförvaltningen (UKF) har i skrivelse den 29 december 2011 till kommunledningskontoret önskat ett ställningstagande till frågan om en idrottshall av ovan nämnda format skall byggas eller om det skall vara en gymnastikhall för skolans behov. Vidare önskas beslut huruvida man vill ge UKF i uppdrag att arbeta vidare med att utreda frågan om att skapa ett nytt kultur- och fritidscentrum på Kronetorpsområdet. Detta skall innehålla ny simhall, ny multiarena, ny fritidsgård, ny skola och nya lokaler för en kulturskola. Det kan konstateras att ett tydligt formellt ställningstagande inte gjorts i frågan om det skall byggas en idrottshall med godkända mått och läktare eller en gymnastikhall för skolans behov i anslutning till Svenshögsskolan. Planeringsarbetet för att bygga den nya skolan går nu in i en ny fas och detaljplanearbete pågår för ändamålet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bygga en idrottshall med godkända mått och läktare inom Svenshögsområdet, att uppdra åt utbildnings- och kulturförvaltningen att inför projekteringen ta fram en utförlig lokalbeskrivning för idrottshallen, att uttala att det för närvarande inte är aktuellt att ge uppdrag om att utreda frågan om att skapa ett nytt kultur- och fritidscentrum på Kronetorp, samt att planeringsavdelningen i arbetet med utveckling av Kronetorpsområdet beaktar de synpunkter som framförts av kultur- och fritidsnämnden. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Lennart Glans (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. forts.

15 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (37) Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bygga en idrottshall med godkända mått och läktare inom Svenshögsområdet, att uppdra åt utbildnings- och kulturförvaltningen att inför projekteringen ta fram en utförlig lokalbeskrivning för idrottshallen, att uttala att det för närvarande inte är aktuellt att ge uppdrag om att utreda frågan om att skapa ett nytt kultur- och fritidscentrum på Kronetorp, samt att planeringsavdelningen i arbetet med utveckling av Kronetorpsområdet beaktar de synpunkter som framförts av kultur- och fritidsnämnden.

16 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 16 (37) KS/2011: Internbudget 2012 Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål för kommunens verksamheter. Målen består av tre övergripande mål och 15 delmål. Av delmålen bedöms nio beröra kommunstyrelsens verksamhet. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till internbudget 2012 med verksamhetsplan och mål. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till internbudget 2012 med verksamhetsplan och mål. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta förslag till internbudget 2012 med verksamhetsplan och mål.

17 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 17 (37) KS/2012:37 13 Tyck om Burlöv statistikrapport Burlövs kommuns systematiska synpunktshanteringssystem TYCK OM BURLÖV startades den 1 juni Sedan starten har det sammanlagt kommit in 206 synpunkter från kommuninvånare och andra intresserade. Merparten av synpunkterna (72 %) finns publicerade med svar på hemsidan. Synpunkterna handlar främst om den fysiska miljön (70 %) och om service och tjänster (11 %). De utlovade svarstiderna har inte uppfyllts. Enbart 36 % av handläggarnas svar har uppfyllt utlovad svarstid. Mottagningsbekräftelserna har betydligt bättre resultat 72 % har fått en bekräftelse inom utlovad svarstid. Trenden de sista månaderna har dock varit att svarstiderna har blivit kortare. Ca 40 % av synpunkterna anses ha förbättrat/utvecklat verksamheten. Många synpunkter åtgärdas direkt (15 %) eller framförs till berörd personal (11 %). De flesta synpunkterna kommer att åtgärdas eller tas med i framtida planering (45 %). Resultaten som synpunkterna har lett till har i många fall varit svårbedömda (resultat oklart: 36 %, övriga resultat: 20 %). Ca 15 % av synpunkterna anses ha förbättrat information, service eller rutiner. TYCK OM BURLÖV är ett nytt system och det tar tid innan nya rutiner etableras och faller på plats. Målsättningen för 2012 är att svarstiderna skall förbättras. Genom TYCK OM BURLÖV har kommuninvånarna fått en ny väg till inflytande och delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling, och Burlövs kommun en möjlighet att förbättra kvaliteten på tjänster och service. Kommunstyrelsen föreslås lägga TYCK OM BURLÖV Statistikrapport till handlingarna. Kommunstyrelsen lägger TYCK OM BURLÖV Statistikrapport till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 18 (37) KS/2011: Riktlinjer för sociala medier i Burlövs kommun Kommunstyrelsen återremitterade den 5 december 2011, 184, ärendet om riktlinjer för sociala medier för omarbetning. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort en juridisk genomgång som visar att det inte finns några juridiska hinder för kommuner och landsting att använda sociala medier. De rekommenderar att kommuner klargör, t.ex. genom riktlinjer, hur kommunen ska använda sociala medier som kommunikationskanal. Förvaltningens förslag till riktlinjer utgår från SKL:s förslag till checklista för sociala medier. Syftet med riktlinjerna är att klargöra hur Burlövs kommun ska använda sociala medier, mål och syfte med kommunikationen samt vem som kommunicerar för kommunens räkning och på vilket sätt. Riktlinjerna för sociala medier är kommunicerade i ledningsgruppen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinjer för sociala medier i Burlövs kommun. Yrkande Nils Holmqvist (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar särskilt beslut av kommunstyrelsen att tillägga till riktlinjerna att förvaltningarna skall noga överväga motivet till att delta i sociala medier samt att ett sådant deltagande skall ge ett tydligt mervärde för kommunens invånare eller förvaltning. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta riktlinjer för sociala medier i Burlövs kommun, med tillägget att förvaltningarna skall noga överväga motivet till att delta i sociala medier samt att ett sådant deltagande skall ge ett tydligt mervärde för kommunens invånare eller förvaltning.

19 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 19 (37) KS/2011: Användning av digitala handlingar och läsplattor till kommunstyrelsens handlingar Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 16 december 2011, 165, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till användning av läsplattor för kommunstyrelsens handlingar, inklusive uppgift om drift- och investeringskostnader. Staffanstorps kommun använder sedan början av 2011 läsplattor för kommunstyrelsens sammanträden. Genom Cap Gemini har kommunen byggt en lösning som de själva äger och förvaltar vilket gör att driftskostnaderna kan hållas nere liksom att sprida till fler nämnder inte kostar mer än själva plattorna. Staffanstorps kommun avser att tillsammans med Burlöv och Skurups kommuner bygga in lösningar för att hantera flera nämnder, separat inloggning och framförallt att driften flyttas till en server stående i egna lokaler. För att få tillgång till lösningen vill Staffanstorp att Burlövs kommun är med och finansierar en utveckling av produkten i stället för att köpa lösningen. För tre kommuner kommer detta att kosta ca kr med en driftskostnad för servern stående i Kävlinge på ca kr per mån. Ju fler kommuner som ansluter sig till lösningen desto lägre blir kostnaden för kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att införa läsplattor för kommunstyrelsen handlingar under 2012, att bekosta investeringen av IT-avdelningens överskott på investeringsbudgeten för 2011 på verksamhet 93010, objekt 13001, IT-kompletteringar, samt att kostnaderna för drift av server och eventuellt 3G-abonnemang belastar kommunstyrelsens konto Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att införa läsplattor för kommunstyrelsen handlingar under 2012, att bekosta investeringen av IT-avdelningens överskott på investeringsbudgeten för 2011 på verksamhet 93010, objekt 13001, IT-kompletteringar, samt att kostnaderna för drift av server och eventuellt 3G-abonnemang tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande, 93902, att omdisponeras till verksamhet

20 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 20 (37) KS/2012:42 16 Utseende av beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2012 Föreligger förslag till attestordning för år 2012 avseende kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområde för år 2012 enligt av kommunledningskontoret upprättat förslag till attestordning, att därjämte utse kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga anslag, samt att uppdra åt kommunchefen att vid behov utse ytterligare ersättare för beslutsattestanter. Kommunstyrelsen beslutar att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområde för år 2012 enligt av kommunledningskontoret upprättat förslag till attestordning, att därjämte utse kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga anslag, samt att uppdra åt kommunchefen att vid behov utse ytterligare ersättare för beslutsattestanter.

21 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 21 (37) KS/2012:38 17 Förslag till ändring av lokala föreskrifter om avfallshantering Tekniska nämnden hemställer den 12 december 2011, 149, om kommunfullmäktiges godkännande av förslag till ändring av lokala föreskrifter i lokala renhållningsordningen för Burlövs kommun. Förslaget har initierats av VA SYD. Tekniska nämnden är dock den beredningsansvariga nämnden inför kommunfullmäktiges slutliga beslut. Det nya förslaget gäller behovet av att införa obligat0risk matavfallsinsamling för att uppnå de nationella miljömålen. VA SYD har innan ärendet initierades hos tekniska nämnden genomfört ett brett remissförfarande. Kommunledningskontoret tillstyrker, i likhet med tekniska nämnden, de nya föreskrifterna. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta i ärendet redovisade Föreskrifter om avfallshantering för Malmö stad och Burlövs kommun, att gälla från och med den 1 april 2012, samt att tidigare av kommunfullmäktige den 21 mars 2011, 30, antagna föreskrifter skall upphöra att gälla samma dag som de nu antagna träder i kraft. Yrkande Ove Johansson (MP), med instämmande av Lars-Erik Wollmér (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att anta i ärendet redovisade Föreskrifter om avfallshantering för Malmö stad och Burlövs kommun, att gälla från och med den 1 april 2012, samt att tidigare av kommunfullmäktige den 21 mars 2011, 30, antagna föreskrifter skall upphöra att gälla samma dag som de nu antagna träder i kraft. Protokollsanteckning På begäran av Lars-Anders Espert (SD) antecknas till protokollet att han anser att flera användare (grannar) bör ges möjligheten att ha gemensam tunna för matavfall.

22 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 22 (37) KS/2012:39 18 Hemställan om att få disponera 2011 års överskott under 2012 Komvux Barn- och utbildningsnämnden hemställer den 24 januari 2012, 6, om att kommunfullmäktige av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget måtte överföra tkr till 2012 års budget, samt att fullmäktige i årsredovisningen för 2011 reserverar tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under 2012 för de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren Komvux har för läsåret 2011/2012 köpt utbildningsplatser för yrkesinriktade kurser för vuxna. De riktade statsbidrag som har använts för finansiering av dessa kommer att minska. Då de studerande enligt skollagen har rätt att fullfölja sin utbildning, som löper över hela läsåret, anhåller barn- och utbildningsnämnden om att komvux ska få disponera över överskottet från 2011 för att bekosta de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren Arbetsutskottets förslag till beslut att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reserverar tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under 2012 för de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren Yrkande Bengt Åström (S), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. att av barn- och utbildningsnämndens beräknade överskott (budgetavvikelse) i 2011 års budget överföra tkr till 2012 års budget, samt att i årsredovisningen för 2011 reserverar tkr av överskottet enligt balanskravsavstämningen, avseende kostnader under 2012 för de yrkesvuxutbildningar som löper vidare under våren 2012.

23 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 23 (37) KS/2011: Kommunens skyldighet att skydda sitt dricksvatten Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län önskar i skrivelse den 8 december 2011 att Burlövs kommun skall redovisa hur kommunen arbetar med att skydda dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen i kommunen samt tidsplanen härför. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggavdelning vill i yttrande den 19 december 2011 hänvisa länsstyrelsen till Sydvattens yttrande i frågan, då kommunen i dagsläget inte har någon egen dricksvattenproduktion. Föreligger förslag till yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att till Länsstyrelsen i Skåne län avge yttrande i enlighet med av kommunledningskontoret upprättat förslag. Kommunledningskontoret har gjort en mindre ändring i förslaget till yttrande. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att till Länsstyrelsen i Skåne län avge yttrande i enlighet med av kommunledningskontoret upprättat förslag.

24 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 24 (37) KS/2010:59 20 Motion av Katja Larsson (S) Inför rabatter på Burlövsbadet Katja Larsson har väckt motion med yrkande att införa ungdoms-/studentrabatt på Burlövsbadet (för gymmet), samt att även se över möjligheten att införa pensionärsrabatt. Kulturoch fritidsnämnden avstyrker motionen den 10 maj 2011, 37, med hänvisning till att det redan finns ungdomsrabatter och att taxan är lägst av jämförda kommuners taxa. Kommunala pensionärsrådet ställer sig den 9 mars 2011, 15, bakom motionen. Motionen har även remitterats till ungdomsrådet, som dock inte har yttrat sig. Arbetsutskottets förslag till beslut att med delvis bifall till motionen uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på taxor som är anpassade efter belastningen på badet. Yrkanden Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar att ärendet bordlägges. Lars Johnson (M) yrkar att kommunstyrelsen måtte avstyrka motionen. Proposition bordläggningsyrkandet Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om bordläggning, finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Kommunstyrelsen beslutar således att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar åter att bordlägga ärendet. Yrkande Lars-Erik Wollmér (S) yrkar att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

25 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 25 (37) KS/2010: Motion av Anders Brännström (FP) Vitalisera debatterna vid Burlövs kommunfullmäktigemöten Anders Brännström har väckt motion med yrkande om att ändra mötesordningen så att interpellationer behandlas först, följt av motioner, att låta tjänstemän/de som berett viktigare ärenden redovisa resultatet och svara på ledamöternas frågor innan beslut tas, samt att placera flera mikrofoner vid talarstolen. Kommunfullmäktiges presidium anförde i yttrande den 30 mars 2011, 2, följande. För att stimulera debatten i fullmäktige har presidiet beslutat att lägga interpellationer och enkla frågor först på dagordningen då dessa bedöms vara av stor aktualitet och av allmänt intresse, och då dagordningen i övrigt tillåter det, samt att det i samband med beslut av större dignitet bör ske en kort föredragning i fullmäktige av ansvarig politiker eller tjänsteman innan debatten släpps fri. Presidiet anser dock inte att fler mikrofoner vid talarstolen är nödvändigt för att vitalisera debatten. Kommunfullmäktiges presidium anser härmed motionen vara besvarad. Kommunstyrelsen återremitterade den 2 maj 2011, 96, motionen för förtydligande. Kommunfullmäktiges presidium anförde i yttrande den 3 november 2011, 5, att, då presidiet redan infört flera av de i motionen föreslagna åtgärderna, presidiet anser att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet, samt att presidiet i övrigt hänvisar till sitt yttrande den 30 mars 2011, 2. Arbetsutskottets förslag till beslut att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

26 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 26 (37) KS/2010: Motion av Marie Wahlgren (FP) Aktivare arbete för att minska översvämningar i Åkarp Marie Wahlgren har väckt motion med yrkande att uppdra åt tekniska nämnden att rensa upp Alnarpsån och se över att de avrinningsvägar som finns i området är fria så att vatten rinner ut i dammen, samt att göra ytterligare genomgång av området för att se vad som kan göras för att undvika framtida översvämningar. Detta skall inkludera inte bara insatser som rör avloppsnätet utan också frågor kring hur man kan minska mängden hårdgjorda ytor, förbättra naturlig avrinning m.m. Tekniska nämnden föreslår i yttrande den 12 december 2011 att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Kommunledningskontoret biträder tekniska nämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet.

27 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 27 (37) KS/2011: Motion av Bengt Åström (S) IT i skolan, en-till-en Bengt Åström har väckt motion med yrkande att barn- och utbildningsnämnden skall ges i uppdrag att inkomma med beslutsunderlag för att genomföra en-till-en, dvs. varsin dator till lärare och elever, under Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 18 november 2011, 95, och anför att motionens målsättning ligger väldigt nära de planer som kultur- och utbildningsförvaltningen har lämnat till nämnden, och som nämnden har ställt sig bakom. Nämndens målsättning är att skapa en modern IT-miljö för alla skolelever i kommunen, och menar att det krävs en omfattande satsning för att höja nivån. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett budgetförslag i frågan som behandlats av kommunfullmäktige den 21 november 2011, 123. Nämnden beviljades då anslag med 500 tkr, 750 tkr, respektive tkr för Arbetsutskottets förslag till beslut att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

28 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 28 (37) KS/2010: Motion av Mats Lithner (FP) Citysamverkan för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv Mats Lithner väckt motion med yrkande att förutsättningarna för genomförande av förslag angående citysamverkan för att höja attraktiviteten i Arlöv skall utredas. I motionen föreslås bland annat att kommunen skall sätta i gång en process med att ta kontakt med samtliga aktörer som har intresse av att höja statusen på området; fastighetsägare, restauratörer, detaljister, andra näringsidkare, polisen, sociala myndigheter och Skånetrafiken. Kommunledningskontoret tillstyrker delvis motionen den 4 maj 2011 och föreslår att det i budget för 2012 avsättes medel till kommunstyrelsens förfogande till trygghetsskapande projekt och åtgärder samt att respektive nämnd får i uppdrag att inkomma med förslag till detta. Tekniska nämnden tillstyrker motionen den 12 december 2011, dock med tillägget att medborgarnas deltagande bör vara en väsentlig del av arbetet och att planerade utvecklingsåtgärder av Arlövs centrum därför bör göras i samarbete med medborgarna, inte bara näringsidkare. Arbetsutskottets förslag till beslut att bifalla motionen på så sätt att tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen (planeringsavdelningen) inleda ett målinriktat arbete för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv, att i motionen angivna förslag och exempel på åtgärder skall utgöra utgångspunkt, samt att tekniska nämnden skall återkomma till kommunstyrelsen för ianspråktagande av medel för åtgärder som stödjer syftet. att bifalla motionen på så sätt att tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen (planeringsavdelningen) inleda ett målinriktat arbete för att höja attraktiviteten i centrala Arlöv, att i motionen angivna förslag och exempel på åtgärder skall utgöra utgångspunkt, samt att tekniska nämnden skall återkomma till kommunstyrelsen för ianspråktagande av medel för åtgärder som stödjer syftet.

29 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 29 (37) KS/2010: Motion av Lars Johnson (M) I väntan på ambulans Lars Johnson har väckt motion med yrkande om att fullmäktige måtte uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att fler hjärtstartare skall köpas in till kommunen, samt uppdra åt kommunstyrelsen att utreda lämplig placering av hjärtstartarna. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen den 9 maj 2011, 53, samt anför att kommunstyrelsen redan har finansierat en hjärtstartare till Arlövs Teater och nämnden har bekostat fyra till de båda idrottsplatserna och till de båda sporthallarna. Arlövs och Åkarps bibliotek samt Möllegården kultur är de kvarvarande publika anläggningarna inom nämndens område som saknar hjärtstartare. Miljö- och byggnämnden tillstyrker motionen den 9 juni 2011, 52. Kommunala Pensionärsrådet tillstyrker motionen den 9 juni 2011, 28. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 14 juni 2011, 65, men meddelar samtidigt att nämnden i dagsläget inte anser att samtliga skolor/förskolor behöver utrustas med hjärtstartare. Tekniska nämnden tillstyrker den 12 december 2011, 171, motionen men meddelar samtidigt att nämnden i dagsläget inte kan utpeka några konkreta ytterligare platser som skulle behövas utrustas med hjärtstartare, utöver de som redan har det. Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga nämnder är positiva till motionen, men vill anföra att det är lämpligt att respektive nämnd fattar beslut om inköp av hjärtstartare till de verksamhetslokaler som nämnden har ansvar för. Arbetsutskottets förslag till beslut att med bifall till motionen överlämna åt nämnderna att besluta om inköp av fler hjärtstartare till de platser där nämnderna anser det vara nödvändigt. att med bifall till motionen överlämna åt nämnderna att besluta om inköp av fler hjärtstartare till de platser där nämnderna anser det vara nödvändigt.

30 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 30 (37) KS/2011: Motion av Ove Johansson (MP) Upprätta en grönplan och grönskötsel för kommunen Ove Johansson har väckt motion med yrkande att ansvarig förvaltning omgående skall få i uppdrag att ta fram en grönskötselplan och en grönplan som senast i oktober 2012 skall kunna publiceras för kommuninvånarna, samt att ansvarig förvaltning skall lämna kontinuerliga rapporter till ansvarig nämnd om hur arbetet fortskrider under året. Kommunledningskontorets planeringsavdelning tillstyrker i yttrande den 7 december 2011 motionen avseende naturvårdsplan/grönplan, samt anför att arbetet med framtagandet av en sådan redan pågår. Tekniska nämnden tillstyrker i yttrande den 12 december 2011 motionen, under förutsättning att erforderliga budgetmedel anslås för arbetet. Kommunledningskontoret konstaterar att arbete redan pågår för att ta fram en grönplan samt att en grönskötselplan redan finns, men att denna kan behöva uppdateras. Vad avser ytterligare medel för ett sådant arbete vill kommunledningskontoret anföra att tekniska nämnden får återkomma med ett sådant äskande inför nästkommande budgetberedning. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

31 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 31 (37) KS/2011: Motion av Jan Hansson (S) Upphandling av gatuunderhåll med flerårskontrakt Jan Hansson har väckt motion med yrkande om att uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att upphandla gatuunderhåll med flerårskontrakt jämfört med dagens ettårskontrakt, samt vilka kostnader och nackdelar som uppstår vid längre tids kontrakt. Tekniska nämnden tillstyrker den 12 december 2011, 165, motionen och konstaterar att gatuunderhåll är ett ständigt och löpande pågående arbete och påpekar att fleråriga kontrakt fordrar att man anslår budgetmedel för flera år i sänder. Arbetsutskottets förslag till beslut att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att upphandla gatuunderhåll med flerårskontrakt, samt vilka kostnader och nackdelar som uppstår vid längre tids kontrakt. att med bifall till motionen uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att upphandla gatuunderhåll med flerårskontrakt, samt vilka kostnader och nackdelar som uppstår vid längre tids kontrakt.

32 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 32 (37) KS/2010: Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) Upprätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik Åkarp-Arlöv- Sege-Sunnanå Ove Johansson, Mats Lithner och Fredrik Jörgensen har väckt motion med yrkande om att Burlövs kommun skall kontakta Skånetrafiken för att inrätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom kommunen med möjlighet att göra den spårbunden i framtiden och koppla samman med en tänkt spårväg mellan Malmö och Lund. Utredningen skulle framgå i samarbete med kommunens invånare och deras synpunkter om var man skulle stanna, priser, vilka tider och hur ofta linjen skulle köras. Tekniska nämnden tillstyrker den 12 december 2011, 161, motionen i de delar som är möjliga i yttrande. Nämnden anför att endast första att-satsen i motionen tillstyrkes. Båda övriga att-satser, om att planeringen ska utgå från framtida spårbunden med Malmö, samt utredningen om hållplatser, taxa m.m. är en fråga för Skånetrafiken. Nämnden föreslår att utredningarna bör utökas med frågor om vilken miljöhänsyn som är rimlig i fråga om drivmedel, och ur miljösynpunkt bör föreslagen kollektivtrafikutveckling kompletteras med gång- och cykelbanor mellan Bernstorp och Arlöv vilket i dagsläget saknas på viktiga ställen. Arbetsutskottets förslag till beslut att med bifall till motionens första att-sats uppdra åt tekniska nämnden att kontakta Skånetrafiken för att lyfta frågan om en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom kommunen, samt att motionen i övriga delar skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att med bifall till motionens första att-sats uppdra åt tekniska nämnden att kontakta Skånetrafiken för att lyfta frågan om en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom kommunen, samt att motionen i övriga delar skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

33 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 33 (37) KS/2010: Motion av Ove Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C) Tydligare politiskt ansvar för viktiga framtidsfrågor Ove Johansson, Mats Lithner och Fredrik Jörgensen har väckt motion med yrkande att det politiska ansvaret för trygghetsfrågorna, dvs. att minska kriminalitet, vandalism och skadegörelse samt för långsiktiga planeringsfrågor skall åvila kommunfullmäktiges ordförande. Som en följd av detta anför motionärerna vidare att fullmäktiges ordförande även skall vara ordförande för planutskottet, där även trygghetsfrågorna skall behandlas, samt att fullmäktiges ordförande, som en följd av detta nya ansvar, skall tituleras borgmästare. Kommunledningskontoret avstyrkte den 9 juni 2011 motionen med hänvisning bland annat till olämplighet i att särskild utse en viss förtroendevald i ett politiskt organ att bära det politiska ansvaret för en viss fråga, och till kravet på objektivitet i ärendehandläggningen. Kommunallagen ger heller inte några möjligheter till granskning av ansvaret hos fullmäktige eller dess ordförande. Användande av borgmästartiteln saknar vidare stöd i kommunallagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 september 2011, 101, att även remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium. Presidiet beslutade den 3 november 2011, 6, att ställa sig bakom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och förslag till beslut. Kommunledningskontoret avstyrker ånyo motionen med hänvisning till motiveringen i förvaltningens tidigare tjänsteskrivelse i samma ärende. Arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen. att avslå motionen.

34 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 34 (37) KS/2011: Motion av Lars Johnson (M), Mats Lithner (FP), Anneli Kihlstrand (C) och Ove Johansson (MP) Upphandla skötseln av utemiljön i kommunen Lars Johnson, Mats Lithner, Anneli Kihlstrand och Ove Johansson har väckt motion med yrkande att uppdra åt kommunstyrelsen att planera och genomföra upphandling av alternativa driftsformer för skötsel av all utemiljö i kommunen. Tekniska nämnden avstyrker den 12 december 2011 motionen och anför bl.a. följande. Upphandlingar ställer stora krav på upphandlare och medför ofta förbisedda stora kostnader i tid och pengar, stora risker ur verksamhetssynpunkt och innebär att man avhänder sig kontroll. Det är inte alltid man får samma kvantitet och kvalitet som i egen regi. Ny gatuchef har rekryterats och påbörjar sin anställning den 1 februari En utvärdering bör göras av den upphandlade resurs som idag sköter kommunala fastigheters tomtmark. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunala fastigheters utemiljö har skötts av upphandlad entreprenör sedan november 2009 samt att en eventuell upphandling bör samordnas så att upphandling är klar och kontrakt kan tecknas att börja gälla från den 1 november 2013, då nuvarande kontrakt tidigast kan upphöra. En anbudsförfrågan som omfattar skötsel av all kommunens utemiljö, såväl inom fastighetsmark som på allmän platsmark bör kunna ge ett mer fördelaktigt pris. Vidare bör i sådant fall konsekvensanalys tas fram avseende kommunens beredskap/vinterväghållning samt närmare direktiv för upphandlingen (t.ex. kvalitet/pris, övergång av fordon/maskiner etc). Förslagsvis kan beslut om dessa närmare direktiv delegeras till kommunstyrelsen efter beredning av tekniska nämnden. Yrkande Lars Johnson yrkar att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. Lars-Erik Wollmér (S) yrkar att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen att avstyrka motionen. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. forts.

35 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 35 (37) Yrkande Lars Johnson, med instämmande av Mats Lithner, Lennart Glans (SD) och Nils Holmqvist (M) yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen. Lars-Erik Wollmér yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer Lars Johnsons yrkande emot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller arbetsutskottets förslag. NEJ röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande. Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Lars Johnson för M, FP och MP, med instämmande av Staffan Kromnow (M), till förmån för framställt men ej bifallet yrkande att tillstyrka motionen.

36 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 36 (37) KS/2011: Motion av Josef Janosi (M) Beräkning av avgift för plan- och bygglovstaxa Josef Janosi har väckt motion med yrkande att ge kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för ett formulär på kommunens hemsida för att räkna ut kostnaden för ett bygglov. Miljö- och byggnämnden (reservation M) ställer sig i yttrande den 10 november 2011 positiv till motionen, men anför att nämnden, då man inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller på att försöka ta fram ett sådant program, skall avvakta tills detta är klart. Under tiden kan kommunen lägga ut en typlista avseende bygglovsavgifter i enlighet med förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen gör en grov uppskattning av kostnaden för införande av en föreslagen e-tjänst till en miljon kronor plus driftskostnader. IT-chef Hans Magnusson anför i yttrande den 11 januari 2012 att, då beräkningssättet för bygglov är komplicerat och inte uteslutande en matematisk beräkning, kommunen bör börja med den lösning som samhällsbyggnadsförvaltningen förordar, dvs. en typlista på hemsidan med uppgifter om bygglovsavgifter för normalfall. Kommunledningskontoret vill tillägga följande. Förslaget med en e-tjänst såsom beskriven av motionären är i sig positivt och kommunfullmäktige har också antagit som mål att antalet e- tjänster skall öka. Samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunens IT-chef gör dock bedömningen att det i dagsläget inte på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt går att genomföra. Kommunledningskontoret föreslår därför fullmäktige att motionen avslås. Arbetsutskottets förslag till beslut att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet.

37 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 37 (37) 32 Kommunchefen har ordet Kommunchef Carin Hillåker informerar bland annat om genomförandeavtal avseende Södra Stambanan inrättande av förvaltningsövergripande trygghetsgrupp

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 21.05 Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.20 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.45 Katja Larsson (S) ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:55 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars-Anders Espert

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.30 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-10:55 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) 26-34 Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Lisbeth

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00 11:15 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), vice ordf. Ove Johansson

Läs mer

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.45, 18.55-20.15, 20.20-20.50 1 (29) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sida 1 (7) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sida 1 (7) Plats och tid Betan/Skärfläckan, kl. 18.30 19.45 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson (MP) Pertti

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-06-15 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Marianne Pettersson

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 18:00-18:30 Beslutande Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson (M) Sven-Åke Persson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 18:10 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-09-18 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16) Plats och tid Betan, Medborgarhuset, kl. 18.00 19.40. Beslutande Gert Frostander (S), tjg ers. Kjell Jönsson (S), tjg ordförande. Nils Holmqvist

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin -A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) m 2013-01-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp måndagen den 28 januari 2013 klockan 09.30-11.55 Beslutande Christian Sonesson (M)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-03-14 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-22 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-01-19 Sida 1 (9) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.35 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Sven Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-06-17 Sida 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.15 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 86 (101) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Onsdagen den 19 februari 2014, kl. 09.30 15.45 Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta Larsson (s) Roland

Läs mer

Roland Leben (KD), ordförande

Roland Leben (KD), ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Tekniska nämnden Plats och tid Folkets Hus Långön Kl. 17.00-18.25. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordförande Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-09-14 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-09-14 Sida 1 (15) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-09-14 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, ordförande Margareta Abelsson Lars Johnson Bertil Bengtsson Desirée

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-12-28 Sida 1 (17) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Enligt förteckning sidan 2 Övriga deltagande Anita Ljung (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen kl. 18:30 20:00 Inger Borgenberg (S) ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.20 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Pia Thulin (m) ersättare, deltog i 122 punkt 1-2 Inga-Lill

Läs mer