BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (25)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Utses att justera Pertti Wannerqvist (S), ers Marianne Pettersson (S), ers Patrik Selimson (M), ers Anita Ljung (M), ers Ulla Jinneland (M), ers Ann-Christine Elmström (M), ers Bo Kronvall (FP), ers Göran Hagman (FP), ers Vlado Somljacan (MP), ers Fredrik Jörgensen (C), ers Uno Törringer (C), ers Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Josef Janosi och Christer Swahn Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Mats Lithner Josef Janosi Christer Swahn ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtages den Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens kansli _ Gunnel Granlund

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 (25) Närvarolista Kommunfullmäktige i Burlövs kommun Ledamöter Närvaro Ersättare Katja Larsson (S) Lars Johnson (M) Lars-Anders Espert (SD) Lars-Erik Wollmér (S) Nils Holmqvist (M) Christer Karlberg Inger Borgenberg (S) Doris Brunstorp (SD) Mats Lithner (FP) Sven Sonesson (M) Margareta Abelsson (S) Ove Johansson (MP) Britt Sonesson (M) Lennart Glans (SD) Jan Hansson (S) Leo Soléus (M) Lisbeth Lundgren (S) Gustavo Garcia (V) Marie Wahlgren (FP) Lisbeth Jönsson (SD) Rolf Hagmann (ALP) - Håkan Harvigsson Carl Ahrling (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Zita Petersson (S) Marianne Pettersson Josef Janosi (M) Richard Pehrson (SD) - Christer Swahn Anneli Kihlstrand (C) Bengt Åström (S) Awaz Modaber (MP) Staffan Kromnow (M) Tina Pettersson (S) Ruth Palm (SD) Anders Brännström (FP) Desirée Pettersson (M) Lars-Olle Olsson (S) Gun Larshag (S) Claes-Göran Bruun (SD) - Ingalill Melcher , Roland Bäck Hans Andersson (M) Petra Ekström (S) Marianne Pettersson Philip Maughan (V) Mia Eldh-Holmqvist (M) - Patrik Selimson , Christer Karlberg Kent Wollmér (S), ordf - Klas Hult

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 (25) 115 Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen Enligt företaget upprop beslutar kommunfullmäktige att utse Josef Janosi (M) och Christer Swahn (SD) att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 29 november 2011 på kommunkansliet.

4 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 4 (25) 116 Ändringar i kungörelsen Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att ärende nr 1 Besök av närpolis Bengt Hersler utgår, samt att tillägg görs i ärende nr 4 Interpellationer (Kf 117) med punkten c) Interpellation från Marie Wahlgren (FP) till socialnämndens ordförande Tillsättande av timvikarier inom hemtjänsten.

5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 5 (25) 117 Interpellationer a. KS/2011:217 Interpellation från Ove Johansson (MP) till tekniska nämndens ordförande Tidplan för upprustning av lekplatsen vid hörnet Järnvägsgatan/Fiskaregatan Interpellationen besvaras av tekniska nämndens ordförande Lars-Erik Wollmér (S). b. KS/2011:259 Interpellation från Lars Johnson (M) till kommunstyrelsens ordförande Utvärdering av det digitala synpunktshanteringsprogrammet Tyck om Burlöv Interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S). c. KS/2011:266 Interpellation från Marie Wahlgren (FP) till socialnämndens ordförande Tillsättande av timvikarier inom hemtjänsten Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

6 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 6 (25) 118 Delgivningar a. Malmö tingsrätts beslut att Desirée Pettersson ersätter Jimmy Thunlind som nämndeman. b. Länsstyrelsens beslut att till ny ledamot efter Mikael Hansson (SD) utse Richard Pehrson. Till ny ersättare har Roland Bäck utsetts. Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna.

7 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 7 (25) KS/2011: Antagande av detaljplan för Spillepeng Arlöv 22:188 m.fl. i Burlöv, Lomma och Malmö kommuner Sammanfattning Föreligger antagandehandlingar i rubricerat ärende. Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt verksamhet inom avfallsanläggningen vid Spillepeng, vilket innebär att tidpunkten för fritidsändamål skjuts framåt. Vidare avser Malmö stad att modernisera befintlig skjutbana och utveckla den till ett regionalt skyttecentrum. Planutskottets förslag till beslut att anta detaljplanen för Spillepeng, Arlöv 22:188 m.fl. i Burlöv, Lomma och Malmö kommuner. att anta detaljplanen för Spillepeng, Arlöv 22:188 m.fl. i Burlöv, Lomma och Malmö kommuner. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anta detaljplanen för Spillepeng, Arlöv 22:188 m.fl. i Burlöv, Lomma och Malmö kommuner, för den del som ligger i Burlövs kommun. Protokollsanteckning På begäran av Ove Johansson (MP) antecknas till protokollet att han anser att man från både Malmö och Burlövs sida skall göra kontinuerliga bullermätningar om en utökning av skjutbanan sker.

8 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 8 (25) KS/2011: Rättelse felaktigt upphävd fastighetsplan Tågarp 16:26 och 16:27 Rätt fastighet är Tågarp 16:27 Sammanfattning År 2005 upphävdes fastighetsplanen för Tågarp 16:26 felaktigt. I ärendet från 2005 (Ban 2005/52) framgår det tydligt att avsikten var att upphäva fastighetsplanen för Tågarp 16:27. Lantmäteriet bedömer att de kan göra en rättelse i fastighetsregistret, men som underlag för sin rättelse behöver de ett beslut från kommunen som konstaterar att det blivit fel. Planutskottets förslag till beslut att fastighetsplanen för Tågarp 16:26 upphävdes felaktigt 2005, samt att det rätteligen var Tågarp 16:27 som då avsågs att upphävas. att fastighetsplanen för Tågarp 16:26 upphävdes felaktigt 2005, samt att det rätteligen var Tågarp 16:27 som då avsågs att upphävas. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att fastighetsplanen för Tågarp 16:26 upphävdes felaktigt 2005, samt att det rätteligen var Tågarp 16:27 som då avsågs att upphävas.

9 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 9 (25) KS/2011: Upphävande av fastighetsplan för Tågarp 16:24 och 16:25 Sammanfattning Antagandehandlingar för upphävande av gällande fastighetsplan för Tågarp 16:24, Tågarp 16:25 och Tågarp 16:26 har upprättats. Syftet med att upphäva fastighetsplanen är att göra det möjligt att överföra Tågarp 16:23 till Tågarp 16:24. När ärendet påbörjades avsågs endast gällande fastighetsplan för Tågarp 16:24 och 16:25 att upphävas. Men nya uppgifter har tillkommit i ärendet vilket medför att det är aktuellt att även upphäva gällande fastighetsplan för Tågarp 16:26. Ärendet bedrivs med enkelt planförfarande. Planutskottets förslag till beslut att anta i ärendet redovisat förslag till upphävande av gällande fastighetsplan för Tågarp 16:24, Tågarp 16:25 och Tågarp 16:26. att anta i ärendet redovisat förslag till upphävande av gällande fastighetsplan för Tågarp 16:24, Tågarp 16:25 och Tågarp 16:26. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anta i ärendet redovisat förslag till upphävande av gällande fastighetsplan för Tågarp 16:24, Tågarp 16:25 och Tågarp 16:26.

10 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 10 (25) KS/2011: Uppföljningsrapport hela kommunen Sammanfattning Ekonomichef Kjell Andersson redogör för uppföljningsrapport för Burlövs kommun. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna uppföljningsrapport Förslag Inger Borgenberg (S) föreslår särskilt beslut av kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 398 tkr för att täcka kostnaderna för belamring i samband med byggandet av Boklunden. att godkänna uppföljningsrapport , samt att bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 398 tkr för att täcka kostnaderna för belamring i samband med byggandet av Boklunden. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att godkänna uppföljningsrapport , samt att bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 398 tkr för att täcka kostnaderna för belamring i samband med byggandet av Boklunden.

11 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 11 (25) KS/2011: Budget 2012 och flerårsplan Sammanfattning Föreligger kommunledningskontorets förslag till budget 2012 och flerårsplan Förslag till beslut att anslaget till revisionen prövas och beviljas av kommunfullmäktige efter beredning av fullmäktiges presidium, att fastställa i avsnitt B föreslagen vision, ledningsidé och ledningsprinciper för Burlövs kommun, att anta den i avsnitt C angivna finansiella målsättningen för den ekonomiska planeringen, att anta i avsnitt D angivna övergripande mål och riktlinjer samt resultatmål för verksamheterna, att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändringar i övrigt skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2012 (bilaga 5), att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt att anslå medel enligt bilaga 1, att anslagsbindningsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt att anslå medel enligt bilaga 2, att bemyndiga nämnderna att omdisponera medel för inventarieanskaffningar från driftbudgeten till investeringsbudgeten, att bemyndiga kommunstyrelsen utlämna lån till VA SYD med maimalt 5 mnkr under 2012, att fastställa skattesatsen för år 2012 till 20,09 kr per skattekrona, samt att i övrigt fastställa i ärendet framlagt förslag till budget för Protokollsanteckning På begäran av Lars Johnson (M) samt Lars-Anders Espert (SD) antecknas till protokollet att Fyrklövern (M, FP, MP samt C) respektive Sverigedemokraterna kommer att inkomma med särskilda budgetförslag forts.

12 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 12 (25) Yrkanden Lars Johnson, med instämmande av Mats Lithner (FP), yrkar bifall till fyrklöverns budgetförslag. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Proposition Ordföranden ställer yrkandena emot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att anslaget till revisionen prövas och beviljas av kommunfullmäktige efter beredning av fullmäktiges presidium, att fastställa i avsnitt B föreslagen vision, ledningsidé och ledningsprinciper för Burlövs kommun, att anta den i avsnitt C angivna finansiella målsättningen för den ekonomiska planeringen, att anta i avsnitt D angivna övergripande mål och riktlinjer samt resultatmål för verksamheterna, att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändringar i övrigt skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2012 (bilaga 5), att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt att anslå medel enligt bilaga 1, att anslagsbindningsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt att anslå medel enligt bilaga 2, att bemyndiga nämnderna att omdisponera medel för inventarieanskaffningar från driftbudgeten till investeringsbudgeten, att bemyndiga kommunstyrelsen utlämna lån till VA SYD med maimalt 5 mnkr under 2012, att fastställa skattesatsen för år 2012 till 20,09 kr per skattekrona, samt att i övrigt fastställa i ärendet framlagt förslag till budget för forts.

13 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 13 (25) Yrkanden Katja Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, samt yrkar vidare särskilt beslut av kommunfullmäktige enligt följande kr för föreningar som engagerar sig på våra fritidsgårdar kr för fler sommarjobb för våra ungdomar under sommarlovet Finansieras med uthyrning av Glimminge Plantering kr samt minskat ekonomiskt bistånd. Lars Johnson (M), med instämmande av Britt Sonesson (M), Ove Johansson (MP) Anneli Kihlstrand (C), och Bengt Åström (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, till i ärendet redovisat tilläggsyrkande från fyrklövern (M, FP, MP och C) samt till Katja Larssons tilläggsyrkande. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, till i ärendet redovisat tilläggsyrkande från SD samt till Katja Larssons tilläggsyrkande. Philip Maughan (V) yrkar avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande samt bifall till i ärendet redovisat yrkande från Vänsterpartiet att skattesatsen för år 2012 skall fastställas till 20,66 kr per skattekrona, samt bifall till Katja Larssons tilläggsyrkande. Marie Wahlgren (FP) yrkar bifall till Katja Larssons tilläggsyrkande samt avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Lars Johnson yrkar avslag på Vänsterpartiets yrkande. Katja Larsson yrkar bifall till i ärendet redovisat tilläggsyrkande från fyrklövern (M, FP, MP och C). För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunfullmäktige den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan. Beslut kommunstyrelsens förslag i ärendet, med undantag för att-sats två, tio och elva Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att följa kommunstyrelsens förslag i ärendet. forts.

14 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 14 (25) Beslut kommunstyrelsens förslag i ärendet, att-sats två samt Sverigedemokraternas tilläggsyrkande enligt ovan Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, att-sats två, emot tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar, med avslag till Sverigedemokraternas ovannämnda tilläggsyrkande, i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Gruppreservation Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av SD till förmån för framställt men ej bifallet tilläggsyrkande. Beslut kommunstyrelsens förslag i ärendet, att-sats tio samt Vänsterpartiets yrkande enligt ovan Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, att-sats tio, emot yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar, med avslag till Vänsterpartiets ovannämnda yrkande, i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Gruppreservation Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av V till förmån för framställt men ej bifallet yrkande. Beslut Katja Larssons tilläggsyrkande enligt ovan Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på tilläggsyrkandet, finner ordföranden att den förstnämnda propositionen blir av kommunfullmäktige bifallen. Beslut Fyrklöverns tilläggsyrkande enligt ovan Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på tilläggsyrkandet, finner ordföranden att den förstnämnda propositionen blir av kommunfullmäktige bifallen. Gruppreservation Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av SD. Beslut att-sats elva Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att följa kommunstyrelsens förslag i ärendet. forts.

15 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 15 (25) Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis att bifalla revisionens begäran om anslag för 2012 med kr samt att uppmana revisionen att inkomma med en specificerad angivelse för hur kostnaderna fördelas, att fastställa i avsnitt B föreslagen vision, ledningsidé och ledningsprinciper för Burlövs kommun, att anta den i avsnitt C angivna finansiella målsättningen för den ekonomiska planeringen, att anta i avsnitt D angivna övergripande mål och riktlinjer samt resultatmål för verksamheterna, att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändringar i övrigt skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2012 (bilaga 5), justerat med de tillägg som föreslagits av Socialdemokraterna och Fyrklövern (M, FP, MP, C), att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt att anslå medel enligt bilaga 1, justerat med de tilläggs som föreslagits av Socialdemokraterna och Fyrklövern, att anslagsbindningsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt att anslå medel enligt bilaga 2, att bemyndiga nämnderna att omdisponera medel för inventarieanskaffningar från driftbudgeten till investeringsbudgeten, att bemyndiga kommunstyrelsen utlämna lån till VA SYD med maimalt 5 mnkr under 2012, att fastställa skattesatsen för år 2012 till 20,09 kr per skattekrona, att fastställa i ärendet redovisat tillägg till budgeten från Socialdemokraterna, att fastställa i ärendet redovisat tillägg till budgeten från Fyrklövern, samt att i övrigt fastställa i ärendet framlagt förslag till budget för Protokollsanteckning På begäran av Jan Hansson (S) antecknas till protokollet att han anser att bidraget till pensionärsföreningarna skall återinföras så snart ekonomin medger.

16 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 16 (25) KS/2011: Revidering av kommunstyrelsens reglemente Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011, 41, att från och med den 1 augusti 2011 upprätta en planeringsavdelning under kommunstyrelsen innehållande översiktlig planering, detaljplanering, miljöstrategiska frågor samt de frågor gällande infrastruktur m.m. som redan i dag åvilar styrelsen, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att göra erforderliga ändringar i reglementen och delegationsordningar. Fullmäktige antog den 20 juni 2011, 83, reviderat reglemente med anledning härav. Föreligger nu förslag att revidera reglemente ytterligare genom att delegera beslut att anta detaljplan upprättat med enkelt planförfarande (plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 7 och 27 ) till kommunstyrelsen. Detaljplaner som är av stor vikt eller har principiell betydelse kan ej delegeras. Enligt lagförarbetena innebär detta att fullmäktige själva bör anta detaljplaner för större områden, planer som reglerar många motstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer eller som är av principiellt intresse. Fullmäktige bör också anta planer som medför större ekonomiska eller andra åtaganden, om inte dessa redan har beslutats i annat sammanhang. Vidare uttalas att fullmäktige bör fatta beslut i ärenden där det finns eller kan befaras motsatta uppfattningar mellan staten och kommunen om hur de allmänna intressena skall beaktas. Förslaget till revidering innebär även smärre tillägg/ändringar rörande kommunens heraldiska vapen samt begreppet fastighetsplaner. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till tillägg till förslaget till reviderat reglemente med innebörden att eploateringsfrågor överförs till kommunstyrelsens ansvarsområde. Arbetsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente, att gälla från och med den 1 december forts.

17 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 17 (25) Förslag Kommunledningskontoret redovisar förslag till tillägg till förslaget till reviderat reglemente i enlighet med arbetsutskottets uppdrag. att anta i ärendet redovisat förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente, att gälla från och med den 1 december Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anta i ärendet redovisat förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente, att gälla från och med den 1 december 2011.

18 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 18 (25) KS/2011: Hemställan om anslag för byggnation av Östragårdens förskola Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2009, 29, att planera för byggnation av en ny förskola med se avdelningar inom Östra Dalslund i Åkarp till en beräknad kostnad av 25 mnkr, att anslå 1 mnkr till tekniska nämnden för projektering, samt att anslagsframställan för entreprenadkostnaden skulle göras när projektering och kostnadsberäkning var klar. Samhällsbyggnadsförvaltningen kostnadsberäknade i PM den 28 april 2009 en förskola med se avdelningar inklusive utemiljö till totalt 33 mnkr och en med fyra avdelningar till ca 25,25 mnkr. Den 17 augusti 2009, 68, beslutade fullmäktige att förorda en byggnation av förskola med se avdelningar, att anslå 33 mnkr för ändamålet, samt att en förutsättning var att aktuellt behov föreligger i samband med igångsättningsbeslut. Detaljplanen för förskolan, som antogs av fullmäktige den 21 december 2009, 110, överklagades i februari Regeringen avslog slutligen den 26 maj 2011 överklagandena, varvid ärendet kunde återupptas. Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 18 oktober 2011, 101, att hemställa hos kommunfullmäktige om anslag i enlighet med av utbildnings- och kulturförvaltningen den 11 oktober 2011 upprättad anslagsframställan. Kostnaden för byggnation av en se avdelningars förskola inklusive utomhusmiljö samt lekutrustning beräknas här till 39,25 mnkr. Arbetsutskottets förslag till beslut att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 6,25 mnkr för byggnation av en se avdelningars förskola i enlighet med i ärendet redovisad anslagsframställan. att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 6,25 mnkr för byggnation av en se avdelningars förskola i enlighet med i ärendet redovisad anslagsframställan. forts.

19 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 19 (25) Yrkanden Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 6,25 mnkr för byggnation av en se avdelningars förskola i enlighet med i ärendet redovisad anslagsframställan.

20 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 20 (25) KS/2011: Motion av Lars-Olle Olsson (S) Överförmyndarverksamheten i Burlöv efter den 1 januari 2015 Sammanfattning Lars-Olle Olsson har väckt motion med yrkande att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och komma med förslag på överförmyndarens framtida organisation nämnd eller ensam överförmyndare; samverkan med andra kommuner; delegation till tjänstemän? I varje kommun skall det enligt föräldrabalken (1949:381) finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Under löpande mandatperiod kan dock inte överförmyndaren ersättas med överförmyndarnämnd. Av Sveriges 290 kommuner har ca 150 ensam överförmyndare medan övriga ca 140 har en överförmyndarnämnd. I Skåne har 14 kommuner inrättat en överförmyndarnämnd och övriga 19 har ensam överförmyndare. Uppgiften att verka som överförmyndare är i många stycken mycket krävande och förutsätter ingående kunskap om ekonomisk förvaltning och sociallagstiftning. Lagstiftaren har dock inte ställt annat än formella krav på överförmyndarens kompetens. Sakkunskap får i den utsträckning den behövs tillföras genom att anställda eller uppdragstagare används. Samverkan på överförmyndarområdet kan ske genom en gemensam överförmyndarnämnd eller ett gemensamt överförmyndarkansli (delegation kan ske till en tjänsteman såväl i den egna som i en annan kommun). För att säkerställa att överförmyndarfrågorna blir tillfredsställande handlagda och bedömda i ett långsiktigt perspektiv föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalles. Arbetsutskottets förslag till beslut att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och komma med förslag avseende överförmyndarverksamhetens framtida organisation i Burlövs kommun. att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och komma med förslag avseende överförmyndarverksamhetens framtida organisation i Burlövs kommun. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att, med bifall till motionen, uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och komma med förslag avseende överförmyndarverksamhetens framtida organisation i Burlövs kommun.

21 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 21 (25) KS/2011: Motion av Sven Sonesson (M) Delaktighet, rättighet och jämställdhet för alla Sammanfattning Sven Sonesson har väckt motion med yrkande att uppdra åt kommunstyrelsen att låta utarbeta en funktionshindersplan för Burlövs kommun i samarbete med representanter för handikappråd, nämnder och funktionshindrade. Kommunala handikapprådet ställer sig den 30 maj 2011, 19, bakom förslaget, samt bifogar Landskronas handikapplan som ett bra eempel på hur en funktionshindersplan kan utformas. Kommunala pensionärsrådet tillstyrker den 9 juni 2011, 27, motionen samt anför att funktionshindersplanen skall remitteras till KPR. Socialnämnden ställer sig den 1 september 2011, 91, positiv till upprättandet av en funktionshindersplan, där kommuninvånarna på ett samlat sätt kan få information om kommunens funktionsanpassningar och planerade åtgärder för att uppnå jämlikhet och delaktighet i samhället samt beslutar att utifrån socialnämndens ansvar medverka i framtagandet av en funktionshindersplan. Kommunledningskontoret ställer sig positivt till förslaget, men föreslår att uppdraget skall ges till socialnämnden, då handikappfrågor faller under nämndens ansvarsområde samt då den nödvändiga kompetensen finns hos socialförvaltningen. Arbetsutskottets förslag till beslut att, med bifall till motionen, uppdra åt socialnämnden att utarbeta ett förslag till funktionshindersplan för Burlövs kommun för fastställande i kommunfullmäktige, samt att socialnämnden vid utarbetandet skall samarbeta med kommunens samtliga nämnder samt de kommunala handikapp- och pensionärsråden. att, med bifall till motionen, uppdra åt socialnämnden att utarbeta ett förslag till funktionshindersplan för Burlövs kommun för fastställande i kommunfullmäktige, samt att socialnämnden vid utarbetandet skall samarbeta med kommunens samtliga nämnder samt de kommunala handikapp- och pensionärsråden. forts.

22 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 22 (25) Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att, med bifall till motionen, uppdra åt socialnämnden att utarbeta ett förslag till funktionshindersplan för Burlövs kommun för fastställande i kommunfullmäktige, samt att socialnämnden vid utarbetandet skall samarbeta med kommunens samtliga nämnder samt de kommunala handikapp- och pensionärsråden.

23 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 23 (25) KS/2011: Motion av Ove Johansson (MP) Utbildningsplan för sophantering Sammanfattning Motion angående utbildningsplan för sophanteringen inkom till kommunen från Miljöpartiet den 4 juli Ärendet har beretts av planeringsavdelningen, då denna har ansvar för de miljöstrategiska frågorna i kommunen. Miljöpartiet belyser problem med avfallshantering och nedskräpning i kommunen. Miljöpartiet anser problemen kring nedskräpning är en enkel uppgift att lösa. Vidare föreslås att kommunen skall samverka med berörda för att upprätta en utbildningsplan för näringsidkare och kommuninvånare. Miljöpartiet yrkar på att: 1. ge Burlövs samtliga förvaltningar i uppdrag att utse var sin ansvarig att ingå i en projektgrupp som får som målsättning att snabbt sammanställa en lättfattlig och enkel utbildningsplan om hur man sorterar sopor. I gruppen bör representanter från Sysav, föreningslivet, näringslivet, Burlövs bostäder och politiker också ingå. 2. Projektet och utbildningsplanen skall kunna sättas i verket under april Planutskottets förslag till beslut att avslå motionen avseende framtagande av utbildningsplan, att ge miljöstrategen i uppdrag att, i samråd med VA SYD, FTI AB och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggavdelningen, ta fram ett kortfattat verksamhetsanpassat informationsblad om avfallshantering, som delas ut vid tillsynstillfällen, samt att ovan nämnda tillsammans tittar på problemet med nedskräpning vid återvinningsstationerna och återkommer till planutskottet med en redovisning av förslag på åtgärder. Protokollsanteckning Ove Johansson (MP) önskar bifall till motionen. Yrkande Ove Johansson yrkar att kommunstyrelsen måtte tillstyrka motionen, samt bifall till andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition Ordförande sätter yrkandet emot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. forts.

24 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 24 (25) Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att avslå motionen avseende framtagande av utbildningsplan, samt att ge miljöstrategen i uppdrag att, i samråd med VA SYD, FTI AB och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggavdelningen, ta fram ett kortfattat verksamhetsanpassat informationsblad om avfallshantering, som delas ut vid tillsynstillfällen, samt att ovan nämnda tillsammans tittar på problemet med nedskräpning vid återvinningsstationerna och återkommer till planutskottet med en redovisning av förslag på åtgärder. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäler Ove Johansson (MP) reservation till förmån för motionen. Yrkanden Ove Johansson yrkar i första hand återremiss för att även remittera motionen till VA Syd för deras åsikter, samt för ytterligare beredning om man inte tillsammans med VA Syd kan bilda en projektgrupp för att få fram en utbildningsplan och sopsortering och hur man kan komma till rätta med soporna i kommunen. Ove Johansson yrkar i andra hand bifall till motionen samt till kommunstyrelsens förslag till beslut, att-sats två. Nils Holmqvist (M), med instämmande av Marie Wahlgren (FP), yrkar bifall till Ove Johanssons återremissyrkande. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att återremittera ärendet med motiveringen att motionen även skall remitteras till VA Syd för deras åsikter, samt för ytterligare beredning om man inte tillsammans med VA Syd kan bilda en projektgrupp för att få fram en utbildningsplan och sopsortering och hur man kan komma till rätta med soporna i kommunen.

25 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 25 (25) 129 Nyinkomna motioner a. KS/2011:233 Motion från Lars Johnson (M), Marie Wahlgren (FP), Fredrik Jörgensen (C) och Ove Johansson (MP) Ingen organisation varar för evigt. b. KS/2011:250 Motion från Lars-Anders Espert (SD) Snöröjning vid skolor och dagis c. KS/2011:251 Motion från Lars-Anders Espert (SD) Spara energi i kommunens fastigheter d. KS/2011:255 Motion från Lennart Glans (SD) Bygga ett aktivitetscenter/fritidsgård i Arlöv e. KS/2011:256 Motion från Lennart Glans (SD) Miljöhus vid kommunens fastigheter f. KS/2011:257 Motion från Lars Johnson (M) Rapportera skräp med mobilen g. KS/2011:258 Motion från Sven Sonesson (M) Vi träffas på Svenshögstorget. Skapa en attraktiv plats för torghandel Kommunfullmäktige skickar motionerna till beredning.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 17:00

Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 17:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-11-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-11-21 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.20 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 18:10 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-06-15 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Marianne Pettersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-01-19 Sida 1 (9) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.35 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Sven Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-06-17 Sida 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.15 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.20 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren (S),

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 18:00-18:30 Beslutande Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson (M) Sven-Åke Persson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.35 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sida 1 (7) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sida 1 (7) Plats och tid Betan/Skärfläckan, kl. 18.30 19.45 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson (MP) Pertti

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:55 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars-Anders Espert

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Marianne Pettersson (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-10-17 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.15 Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Marianne Pettersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (43)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (43) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-12-20 Sida 1 (43) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 23.55 Beslutande Enligt förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-10-19 Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-12-28 Sida 1 (17) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Enligt förteckning sidan 2 Övriga deltagande Anita Ljung (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-11-21 Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.30 Beslutande Se förteckning, sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) 116 119

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen kl. 18:30 20:00 Inger Borgenberg (S) ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Lisbeth

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.45 Katja Larsson (S) ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-09-18 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00 11:15 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), vice ordf. Ove Johansson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (37)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (37) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-11-15 Sida 1 (37) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 22.15 Beslutande Enligt förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Petra Ekström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16) Plats och tid Betan, Medborgarhuset, kl. 18.00 19.40. Beslutande Gert Frostander (S), tjg ers. Kjell Jönsson (S), tjg ordförande. Nils Holmqvist

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-15 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.20 Beslutande Förteckning sid 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-02-05 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00-19.00 Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 21.45 Petra Malmquist (S), tjg ers. Anneli Kihlstrand

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (20)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (20) Plats och tid Stora Sessionsalen kl. 18.00 20.15 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sven Sonesson (M)

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-10:55 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) 26-34 Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-06-08 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-06-08 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-06-08 Sida 1 (7) Plats och tid Möllegården Kultur, kl. 19:00 20.45 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Margareta Abelsson (s) 1:e vice ordf Marianne

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-08 Sida 1 (9) Plats och tid Medborgarhuset i Arlöv, Konfer, kl. 18:00-19.00 Beslutande Övriga närvarande Inger Borgenberg, S, ordförande Bo Lindquist, V, 1e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Omsorgsnämnden 2015-01-21 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Justerade paragrafer 13-22 ande Mats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-09-14 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-09-14 Sida 1 (15) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-09-14 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, ordförande Margareta Abelsson Lars Johnson Bertil Bengtsson Desirée

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2009-01-29 Sida 1

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2009-01-29 Sida 1 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2009-01-29 Sida 1 (13) Plats och tid B-rummet, Medborgarhuset,Arlöv kl. 18.30 19.45 Beslutande Jan Hansson(S), ordförande Bo-Arne Hansson(S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer