BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sven Sonesson (M) Håkan Dahlgren (M) Leif Westin (M) Britt Sonesson (M) Fredrik Jörgensen (C) Kristoffer Daag (C) Arne Andersson (S) Zita Petersson (S) Cecilia Wollmér (S) Leo Harvigsson (S) Gun Larshag (S) Kerstin Maughan (V) Cathrine Yankoulofski (MP) Doris Brunstorp (SD) Bernt Melcher (SD) Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Bengt Åström och Rolf Hagmann Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli den 24 mars 2015 Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Vlado Somljacan Bengt Åström Rolf Hagmann ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift _ Nima Khojasteh

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 (22) Närvarolista Kommunfullmäktige i Burlövs kommun Ledamöter Närvaro Tjänstgörande ersättare Katja Larsson (S) Lars-Anders Espert (SD) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Lisbeth Jönsson (SD) Inger Borgenberg (S) Nils Holmqvist (M) Kent Wollmér (S) Vlado Somljacan (MP), ordf. Christer Swahn (SD) Mats Lithner (FP) Petra Malmquist (S) Sara Stanojevic (M) Kerstin Lidén (V) Bengt Åström (S) Rolf Hagmann (SD) Margareta Abelsson (S) - Malihe Hajizadeh Carl Ahrling (M) Roland Bäck (SD) Carl-Olof Landgren (S) Rolf Bengtsson (MP) Anneli Kihlstrand (C) Mia Eldh-Holmqvist (M) Lisbeth Jensen (S) Håkan Kjellberg (SD) Lars-Erik Wollmér (S) Marie Wahlgren (FP) - Anders Brännström Richard Pehrson (SD) - Ingalill Melcher Josef Janosi (M) Vlasta Ekman (S) Bo Lindquist (V) Jonas Lyberg (S) Ingvar Olsson (SD) Amelie Gustafsson (M) Petra Ekström (S) Armin Memic (MP) - Ove Johansson Tommy Andersson (SD) Jan Hansson (S) Patrik Selimson (M) Tina Pettersson (S) Ruth Palm (SD)

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 (22) 19 Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen Enligt företaget upprop beslutar kommunfullmäktige att utse Bengt Åström (S) och Rolf Hagmann (SD) att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justeringen kommer att äga rum den 24 mars 2015 på kommunkansliet.

4 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 4 (22) 20 Nyinkomna motioner a) KS/2015:232 Motion av Lars Johnson (M) och Mats Lithner (FP) Börja bygg fler bostäder nu b) KS/2015:231 Motion av Lars Johnson (M) Motioner och interpellationer som inkommer till kommunfullmäktige skall redovisas på kommunens hemsida c) KS/2015:230 Motion av Lars Johnson (M) Integrationsberedning d) KS/2015:229 Motion av Lars Johnson (M) Utvecklat vänortssamarbete i vårt närområde e) KS/2015:239 Motion av Patrik Selimson (M) Färgsätt Burlöv och sätt oss på konstkartan f) KS/2015:247 Motion av Lars Johnson (M) God och klimatvänlig skolmat g) KS/2015:250 Motion av Anneli Kihlstrand och Fredrik Jörgensen (C) Etablering av företagshotell i Åkarp h) KS/2015:255 Motion av Petra Malmquist (S) Ta fram kostnaderna för att bygga en läktare till Dalslunds Sporthall i) KS/2015:267 Motion av Mats Lithner (FP) Etablera en förstärkt polisstation i Burlöv Kommunfullmäktige skickar motionerna till beredning.

5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 5 (22) 21 Delgivning a) KS/2012:154 Avslutande rapport för projektet kompetenshöjande verksamhet för flyktingar (KHFP) b) KS/2015:31 Protokoll från Länsstyrelsen Skåne: Ny ledamot för SD Håkan Kjellberg ersätter Lina Gellerhorn, samt ny ersättare för SD Bernt Melcher Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna.

6 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 6 (22) 22 Interpellation c) KS/2015:153 Interpellation från Lars Johnson (M) till kommunstyrelsens ordförande Hur skall majoriteten höja pulsen i Burlöv? Kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S) besvarar interpellationen (Kf 22). d) KS/2015:268 Interpellation från Mats Lithner (FP till kommunstyrelsens ordförande Konkreta åtgärder för att genomföra fullmäktiges uppdrag att arbeta för förbättrade kommunikationer till NV Arlöv Kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S) besvarar interpellationen (Kf 22).

7 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 7 (22) 23 Motion av Sven Sonesson (M) Förstelärare också i förskolan KS/2014:160 Sammanfattning Sven Sonesson har väckt motion med yrkande att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att snarast inrätta förstelärartjänster i förskolan. Den beräknade kostnaden skall redovisas i kommande budget. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 14 oktober 2014, 99, och föreslår fullmäktige att uppdra åt nämnden att utreda inrättandet av förste förskollärare enligt förvaltningens förslag. Kommunledningskontoret vill tillägga till förvaltningens förslag att utredningen även bör redovisa eventuella statliga initiativ (inklusive eventuell finansiering) i frågan. Yrkande Lars Johnson (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD), yrkar avslag på motionen. Arbetsutskottets örslag till beslut att avslå motionen. att avslå motionen. Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att avslå motionen.

8 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 8 (22) KS/2011:91 24 Motion av Nils Holmqvist (M) Skapa bättre kontroll över fordon och fordonskostnader Sammanfattning Nils Holmqvist har väckt motion med yrkande att fordonsansvarige får full kontroll över fordonsparken, dvs. samtliga bilar och andra fordon i kommunens ägo, innebärande bland annat att tillse att respektive förvaltning sköter fordonen på det sätt som föreskrivs vad avser service, underhåll, m.m.; att fordonsansvarige får det fulla ansvaret för att planera, samordna och driva upphandling av nya fordon efter att beslut fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott; att fordonsansvarig får det fulla ansvaret att samordna behov och driva gemensam upphandling av all förbrukningsmaterial och alla tillbehör för samtliga kommunens fordon; att fordonsansvarige får i uppdrag att följa upp hur fordonsparken används samt föreslå åtgärder för att användningen skall bli effektivare, samt att fordonsansvarige får i uppdrag att två gånger per år rapportera kostnadsutvecklingen för fordonen och dess användning till tekniska nämnden samt till kommunfullmäktige en gång per år. Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma ett förslag där kommunen utser en fordonsansvarig med de uppgifter som beskrivs i motionen, samt anser därmed motionen besvarad. Kommunledningskontoret konstaterar, liksom tekniska nämnden, att kommunfullmäktige aldrig fattat något beslut att utse gatuchefen till fordonsansvarig, såsom anförs i motionen. Däremot har fullmäktige den 20 september 2010, 90, antagit Inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster i Burlövs kommun. Arbetsutskottets förslag till beslut att uppdra åt kommunstyrelsen att senast under 2015 redovisa hur kommunfullmäktiges beslut avseende bilansvarig, enligt Inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster i Burlövs kommun, kan verkställas, samt att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. att uppdra åt kommunstyrelsen att senast under 2015 redovisa hur kommunfullmäktiges beslut avseende bilansvarig, enligt Inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster i Burlövs kommun, kan verkställas, samt att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. forts.

9 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 9 (22) Forts. 24 Yrkande Nils Holmqvist (M) yrkar att redovisning skall ske innan sommaren 2015 Proposition Ordförande ställer Nils Holmqvists yrkande emot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar således att uppdra åt kommunstyrelsen att senast under 2015 redovisa hur kommunfullmäktiges beslut avseende bilansvarig, enligt Inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster i Burlövs kommun, kan verkställas, samt att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Lars Johnson för M samt av Mats Lithner för FP till förmån för av Nils Holmqvist framställt men ej bifallet yrkande.

10 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 10 (22) KS/2011: Motion av Britt Sonesson (M) Tomtanvisning för trygghetsboende Sammanfattning Britt Sonesson har väckt motion med yrkande att snarast göra en mark-/tomtanvisning i centrala delar av Åkarp eller i Arlöv för uppförande av ett eller flera trygghetsboenden. Planchef Gertrud Richter avstyrker motionen den 27 juni Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom motionen den 2 oktober 2012, 36. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 november 2012, 179, att remittera motionen till Burlövs Bostäder AB för att ta ställning till möjligheten att inrätta ett trygghetsboende i det befintliga fastighetsbeståndet. Burlövs Bostäder anför i yttrande den 30 september 2013 bland annat att Burlövs Bostäder troligen inte har fastigheter som uppfyller de krav som ställs för att inrätta trygghetsboende i befintliga fastigheter. Möjligheterna att uppfylla dagens krav på tillgänglighet är många gånger begränsade. Kommunfullmäktige återremitterar den 17 februari 2014, 13, motionen för att utreda möjliga alternativ till tomten i Åkarp. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunen redan 2010 tecknat markanvisningsavtal för seniorboende i Åkarp, ett avtal som förnyades av fullmäktige den 15 december 2014, 110. Detaljplan i ärendet antogs vid samma sammanträde, 111. Detaljplanearbete pågår även för Kronetorps gård, där ca 100 bostäder för äldre planeras. Med det finner kommunledningskontoret att det motionären yrkat redan har verkställts, och föreslår att kommunfullmäktige i första hand skall stödja och uppmuntra genomförandet av dessa sina beslut, samt att därefter vid behov beakta nya placeringar. Arbetsutskottets förslag till beslut att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.

11 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 11 (22) KS/2015:1 26 Budget 2016 med flerårsplan : Fastställande av tekniska ramar, fördelningsnyckeltal och befolkningsprognos Sammanfattning Den 19 januari 2015, 2, beslutade fullmäktige om ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell. Den nya budgetprocessen innebär att budget för kommande år skall antas i fullmäktige den 15 juni Syftet med budgetprocessen är att nämnderna skall få mer tid på sig att anpassa sin verksamhet efter kommunfullmäktiges beslutade budget. Den nya resursfördelningsmodellen med fördelningsnycklar skall tillämpas för verksamheter som i stor utsträckning påverkas av befolkningsutvecklingen och som har ett starkt samband mellan kostnader och antal deltagare/brukar. Övriga verksamheter skall även i fortsättningen anslagsfinansieras års arbete med budget 2016 med flerårsplan 2017 och 2018 skall utgå från den nya budgetprocessen och resursfördelningsmodellen. För att möjliggöra det måste kommunfullmäktige fastställa en befolkningsprognos, fördelningsnyckeltal som underlag för beräkning av tekniska ramar, samt tekniska ramar. att fastställa befolkningsprognos enligt ärendebilaga 1 Befolkningsprognos för Burlövs kommun , att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, grundskola, fritidshem, förskola, gymnasieskola, komvu samt vård- och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre, samt att fastställa tekniska ramar för budget 2016 med flerårsplan Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att fastställa befolkningsprognos enligt ärendebilaga 1 Befolkningsprognos för Burlövs kommun , att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, grundskola, fritidshem, förskola, gymnasieskola, komvu samt vård- och äldreomsorg för åldersgrupperna yngre och äldre, samt att fastställa tekniska ramar för budget 2016 med flerårsplan

12 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 12 (22) KS/2015: Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden (res. SD) beslutar den 14 oktober 2014, 97, att ompröva rutinerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg. I de av fullmäktige antagna föreskrifterna för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras rutiner vid utebliven betalning punkt 3.2 och 3.3. Utbildnings- och kulturförvaltningen anför i tjänsteskrivelse den 12 september 2014, att de vill lyfta frågan om rimligheten i att barnet, tredje part, drabbas i dessa ärenden. I från kommunledningskontoret föreliggande förslag till föreskrifter presenteras två alternativ avseende avstängning. Alternativ 1 innebär att punkt 3.2 stryks och alternativ 2 innebär att fristen förlängs från tre månader till se månader. Utöver barn- och utbildningsnämndens förslag att revidera föreskrifterna med avseende på avstängning vid utebliven betalning, föreslås även en ändring avseende regleringen av vistelsetid. Den i föreskrifterna detaljerade regleringen av vistelsetid kan anses strida mot skollagen (2010:800) 2 kap. 10, enligt vilken rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation. Beslut om enhetens inre organisation är t.e. beslut om personalens ansvarsområden, schemaläggning och barnens eller elevernas fördelning på klasser eller grupper. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt i ärendet redovisat förslag. Yrkanden Ordförande Katja Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen skall föreslå att föreskrifterna antas enligt i ärendet redovisat alternativ 1 avseende punkt 3.2. Lars-Anders Espert (SD) yrkar på att kommunstyrelsen skall förorda alternativ 2. Proposition Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med alternativ 1. forts.

13 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 13 (22) Forts. 27 Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt i ärendet redovisat förslag, alternativ 1. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert till förmån för framställt men ej bifallet yrkande. Yrkanden Lars-Anders Espert yrkar på att föreskrifterna antas enligt i ärendet redovisat alternativ 1 avseende punkt 3.2. Bengt Åström (S), med instämmande av Lars Johnson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer Lars-Anders Esperts yrkande emot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar således att anta föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt i ärendet redovisat förslag, alternativ 1. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert till förmån för framställt men ej bifallet yrkande.

14 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 14 (22) 28 Ajournering Kommunfullmäktige godkänner av ordföranden föreslagen ordning att sammanträdet ajourneras kl

15 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 15 (22) KS/2015: Framställan om städ i egen regi Utbildnings- och kulturnämnden Sammanfattning Utbildnings- och kulturnämnden (res. SD, M, FP) hemställer den 26 januari 2015, 15, hos fullmäktige om att städverksamheten skall återgå till att drivas i egen regi, att respektive nämnd skall kompenseras för kostnadsökningen, samt att nämnden skall beviljas ett investeringsanslag på 500 tkr. Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, 75, att konkurrensutsätta delar av kommunens städverksamhet. Upphandling genomfördes och ISS har skött städningen sedan februari Nuvarande avtal går ut i augusti 2015, utan möjlighet till förlängning. Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram ett nytt underlag för krav på hur städningen skall genomföras. Förvaltningens bedömning är att kostnaden för städning under 2015 kommer att öka jämfört med 2014 års kostnader oavsett om städningen sköts i egen regi eller om den handlas upp av eternt företag. Kostnaden för avtalet med ISS beräknat på helårsprognos 2015 skulle motsvara en kostnad på 5,1 mnkr. Kostnaden beräknas på nuvarande avtal med en lägre kvalitet. Förvaltningen har bedömt kostnaden till 5,9 mnkr vid städning i egen regi motsvarande det området som ISS städar idag. Kostanden på 5,9 mnkr inkluderar de kvalitetsförbättringar som behövs göras. Summan inkluderar kapitalkostnader för en investering om 500 tkr. Yrkanden Lars Johnson (M) yrkar att ärendet skall återremitteras till utbildnings- och kulturnämnden för att ta fram en konsekvensanalys hur den utökade kostnaden skulle påverka skolverksamheten. Lars-Anders Espert (SD) yrkar att verksamheten skall upphandlas samt att verksamheten skall lämna ett referensanbud. Kent Wollmér (S) yrkar att ärendet skall överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande. Beslut återremissyrkandet Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. forts.

16 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 16 (22) Forts. 29 Beslut Lars-Anders Esperts yrkande Ordförande ställer Lars-Anders Esperts yrkande emot Kent Wollmérs yrkande att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kent Wollmérs yrkande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar således att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande, samt föreslår att, för det fall kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att verksamheten skall återgå till egen regi, nämndens begäran om kompensation för kostnadsökning skall avslås med hänvisning till i ärendet föreliggande redovisning, och att detta äskande i så fall behandlas i den ordinarie budgetprocessen. Reservation Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert till förmån för framställt men ej bifallet yrkande. Yrkande Lars Johnson yrkar att ärendet skall återremitteras till utbildnings- och kulturnämnden för att ta fram en konsekvensanalys hur den utökade kostnaden skulle påverka skolverksamheten. Lars-Anders Espert yrkar att verksamheten skall upphandlas samt att verksamheten skall lämna ett referensanbud. Kerstin Lidén (V), med instämmande av Kent Wollmér (S) och Hans-Åke Mårtensson (S), yrkar att städverksamheten skall återgå i kommunal regi. Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande. Beslut återremissyrkandet Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Beslut Kerstin Lidéns yrkande Ordförande ställer Lars-Anders Esperts yrkande emot Kerstin Lidéns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kerstin Lidéns yrkande. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller Kerstin Lidéns yrkande. NEJ röstar den som bifaller Lars-Anders Esperts yrkande. forts.

17 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 17 (22) Forts. 29 Med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kerstin Lidéns yrkande. Beslut tilläggsäskanden Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att utbildnings- och kulturnämndens begäran om kompensation för kostnadsökning skall avslås med hänvisning till i ärendet föreliggande redovisning, att detta äskande skall behandlas i den ordinarie budgetprocessen, samt att bevilja nämndens begäran om tilläggsanslag för investeringar. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att städverksamheten skall återgå i egen regi, att avslå utbildnings- och kulturnämndens begäran om tilläggsanslag om 800 tkr för kvalitetshöjning med hänvisning till att sådant anslag skall hanteras i den ordinarie budgetprocessen, samt att bevilja utbildnings- och kulturnämnden tilläggsanslag om 500 tkr för nödvändiga investeringar med anledning av beslutet. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert till förmån för framställt men ej bifallet yrkande. Yrkanden Lars-Anders Espert yrkar att verksamheten skall upphandlas samt att verksamheten skall lämna ett referensanbud. Kerstin Lidén (V), med instämmande av Bengt Åström (S), Anneli Kihlstrand (C), Kent Wollmér (S) och Ove Johansson (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mats Lithner (FP), med instämmande av Lars Johnson (M) och Patrik Selimson (M), yrkar i första hand på att ärendet skall återremitteras till utbildnings- och kulturnämnden för att ta fram en konsekvensanalys hur den utökade kostnaden skulle påverka skolverksamheten. Mats Lithner yrkar i andra hand på att verksamheten skall upphandlas. Anneli Kihlstrand, med instämmande av Kent Wollmér, yrkar avslag på Mats Lithners återemissyrkande. Proposition För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunfullmäktige den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan. Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande. forts.

18 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 18 (22) Forts. 29 Beslut återremissyrkandet Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på yrkandet om återremiss, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Votering Votering begärs och verkställs. Fullmäktige beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som avslår återremissyrkandet. NEJ röstar den som bifaller detsamma. Voteringen utfaller med 21 ja- mot 20 nejröster. Vid nämnda utgång av voteringen skall ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss enligt 5 kap. 36 kommunallagen). Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet till utbildnings- och kulturnämnden för att ta fram en konsekvensanalys hur den utökade kostnaden skulle påverka skolverksamheten. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Hans-Åke Mårtensson för S, V, C och MP till förmån för kommunstyrelsens förslag.

19 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 19 (22) KS/2015: Arbetsmiljörapport för 2014 års systematiska arbetsmiljöarbete Sammanfattning Från kommunledningskontoret föreligger en rapport som bygger på förvaltningarnas arbetsmiljörapporter. I rapporten sammanfattas de mest framträdande fysiska och psykosociala bristerna som framkommit i skyddsronder, medarbetarenkäten och i Arbetsmiljöverkets inspektioner. Vidare görs en övergripande redovisning av sjukfrånvaron i jämförelse med tidigare år kopplat till kostnader samt redovisning av användandet av friskvårdsbidraget. Kommunfullmäktige lägger Kommunövergripande arbetsmiljörapport för 2014 års systematiska arbetsmiljöarbete till handlingarna.

20 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 20 (22) 31 Förslag till ny policy för jämställdhet och mångfald KS/2015:196 Sammanfattning En ny policy för jämställdhet och mångfald är framtagen som en del av den översyn som görs av samtliga personalrelaterade styrdokument med underliggande rutiner och mallar. Visionen har formats och strategier har tagits fram för kommunens arbete. Förslag Lars Johnson (M) föreslår att ett tillägg görs till policyn om att medveten rekrytering för att öka mångfalden och jämställdheten inte får ske på bekostnad av personalens kompetens. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta policy för jämställdhet och mångfald enligt i ärendet redovisat förslag, med av Lars Johnson ovan föreslaget tillägg, samt att policy för jämställdhet och mångfald ersätter kommunens tidigare antagna policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Förslag Fredrik Jörgensen (C) föreslår att sista punkten på sidan 1 i kommunledningskontorets förslag till policy formuleras om till lydelsen: Att kompetens och lämplighet alltid är grundläggande kriterier vid rekrytering. att anta policy för jämställdhet och mångfald enligt i ärendet redovisat förslag, med av Fredrik Jörgensen ovan föreslagen ändring, samt att policy för jämställdhet och mångfald ersätter kommunens tidigare antagna policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anta policy för jämställdhet och mångfald enligt i ärendet redovisat förslag, med av Fredrik Jörgensen ovan föreslagen ändring, samt att policy för jämställdhet och mångfald ersätter kommunens tidigare antagna policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet

21 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 21 (22) 32 Förslag till ny policy om alkohol och droger KS/2015:195 Sammanfattning En ny policy om alkohol och droger är framtagen som en del av den översyn som göra av samtliga personalrelaterade styrdokument med underliggande rutiner och mallar. Visionen har formats och strategier har tagits fram för kommunens arbete. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta policy om alkohol och droger enligt i ärendet redovisat förslag. Förslag Armin Memic (MP) föreslår att sista meningen i tredje stycket under rubriken Ansvarsfördelning på sidan 1 i förslaget till policy formuleras om till lydelsen: Samtliga medarbetare är ansvariga för att observera, rapportera och om möjligt ingripa då misstanke om alkoholpåverkan eller drogpåverkan finns. att anta policy om alkohol och droger enligt i ärendet redovisat förslag, med av Armin Memic ovan föreslagen ändring. Förslag Ove Johansson (MP) föreslår att Armin Memics ändringsförslag ovan justeras på så sätt att ordet rapportera stryks. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anta policy om alkohol och droger enligt i ärendet redovisat förslag, med av Armin Memic och Ove Johansson ovan föreslagna ändringar.

22 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 22 (22) KS/2015: Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp (Finsam) Sammanfattning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp beslutade den 11 mars 2014, 21, att godkänna förslag till ändring i förbundsordningen samt överlämna förslaget för beslut till respektive medlem. Kommunen delgavs dock beslutet först den 20 januari Enligt nu gällande förbundsordning krävs att samtliga ledamöter i styrelsen är närvarande för att styrelsen skall vara beslutsför. Den föreslagna ändringen innebär att beslutsförhet inträffar då minst tre av fem ledamöter är närvarande. Kommunledningskontoret konstaterar att den föreslagna ändringen innebär att beslut kan komma att fattas utan att kommunen är representerad. Arbetsutskottets förslag till beslut att för egen del godkänna av Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreslagen ändring av förbundsordningens 5 under förutsättning att tillägg görs att kommunerna dock måste vara närvarande. att för egen del godkänna av Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreslagen ändring av förbundsordningens 5 under förutsättning att tillägg görs att kommunerna dock måste vara närvarande. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att för egen del godkänna av Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp föreslagen ändring av förbundsordningens 5 under förutsättning att tillägg görs att kommunerna dock måste vara närvarande.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 21.05 Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 18:10 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 18:00-18:30 Beslutande Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson (M) Sven-Åke Persson

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:55 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars-Anders Espert

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-02-06 Sida 1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.35 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-12-14 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00 11:15 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), vice ordf. Ove Johansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Lisbeth

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen kl. 18:30 20:00 Inger Borgenberg (S) ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sida 1 (7) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sida 1 (7) Plats och tid Betan/Skärfläckan, kl. 18.30 19.45 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson (MP) Pertti

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-12-20 Sida 1 (8) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.45 Katja Larsson (S) ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 21.45 Petra Malmquist (S), tjg ers. Anneli Kihlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsalen, kl. 9:00-11:40 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Kent Wollmér (S), tjg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.40 16.40 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-04-17 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-10:55 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) 26-34 Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-09-18 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv, kl. 9:00 11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, Onsdagen den 29 oktober 2008 kl 18.00 20.50 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-18 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 154 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siv Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) Sten Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2013-11-11 Sida 1 (16) Plats och tid Betan, Medborgarhuset, kl. 18.00 19.40. Beslutande Gert Frostander (S), tjg ers. Kjell Jönsson (S), tjg ordförande. Nils Holmqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin -A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) m 2013-01-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp måndagen den 28 januari 2013 klockan 09.30-11.55 Beslutande Christian Sonesson (M)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer