BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (30)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S), ers Carina Åström (S), ers. Carl-Olof Landgren (S), ers. Sven-Åke Persson (S), ers. Ulla Jinneland (M), ers. Ann-Christine Elmström (M), ers. Håkan Dahlgren (M), ers. Thord Persson (M), ers. Roland Bäck (SD), ers. Håkan Harvigsson (ALP), ers. Dahn Pettersson (ALP), ers. Fredrik Jörgensen (C), ers. Uno Törringer (C), ers. Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Utses att justera Vlado Somljacan och Patrik Selimson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Kent Wollmér Vlado Somljacan Patrik Selimson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift _ Malin Lövdahl

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 (30) Närvarolista Kommunfullmäktige i Burlövs kommun Ledamöter Närvaro Ersättare Katja Larsson (S) Lars Johnson (M) Lars-Anders Espert (SD) Lars-Erik Wollmér (S) - Marianne Pettersson Nils Holmqvist (M) Inger Borgenberg (S) Doris Brunstorp (SD) Mats Lithner (FP) Sven Sonesson (M) Margareta Abelsson (S) Pertti Wannerqvist 97 Ove Johansson (MP) Vlado Somljacan Britt Sonesson (M) Lennart Glans (-) - Christer Swahn Jan Hansson (S) Leo Soléus (M) Lisbeth Jensen (S) Gustavo Garcia (V) Marie Wahlgren (FP) - Bo Kronvall , Lisbeth Jönsson (SD) Rolf Hagmann (-) Carl Ahrling (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Zita Petersson (S) Josef Janosi (M) Richard Pehrson (SD) Anneli Kihlstrand (C) Bengt Åström (S) Awaz Modaber (MP) - Vlado Somljacan , Patrik Selimson (M) Tina Pettersson (S) - Bo-Arne Hansson Ruth Palm (SD) Anders Brännström (FP) - Göran Hagman Anita Ljung (M) Lars-Olle Olsson (S) Gun Larshag (S) Claes-Göran Bruun (SD) - Ingalill Melcher Christer Karlberg (M) Petra Ekström (S) Philip Maughan (V) Mia Eldh-Holmqvist (M) Kent Wollmér (S), ordf.

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 (30) 97 Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen Enligt företaget upprop beslutar kommunfullmäktige att utse Vlado Somljacan (MP) och Patrik Selimson (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justeringen kommer att äga rum den 26 november 2013 på kommunkansliet.

4 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 4 (30) 98 Uppföljningsrapport KS/2013:6 Sammanfattning Från kommunledningskontoret föreligger uppföljningsrapport , daterad Arbetsutskottets förslag till beslut att uppmärksamma socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden på risken att 2014 års budget inte kan hållas, samt uppmana nämnderna att vidta korrigerande åtgärder i sin planering inför 2014, att inte bevilja tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden, 1,1 miljoner kronor, och barn- och utbildningsnämnden, 2,9 miljoner kronor, för beräknat underskott dessa åtgärder skall beaktas i samband med resultatutvärdering i årsredovisningen enligt antagna ledningsprinciper för nämnderna, att bevilja att anslag på 22,5 tkr avseende investeringsobjekt, 15057, fordon fältgrupp, omdisponeras till investeringsobjekt, 15010, inventarier, att de budgettillskott som ingår i anslagen skall användas för avsett ändamål och om nämnden avvikit från detta skall posterna avräknas vid resultatbedömningen i samband med 2013 års bokslut, samt att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport att uppmärksamma socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden på risken att 2014 års budget inte kan hållas, samt uppmana nämnderna att vidta korrigerande åtgärder i sin planering inför 2014, att inte bevilja tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden, 1,1 miljoner kronor, och barn- och utbildningsnämnden, 2,9 miljoner kronor, för beräknat underskott dessa åtgärder skall beaktas i samband med resultatutvärdering i årsredovisningen enligt antagna ledningsprinciper för nämnderna, att bevilja att anslag på 22,5 tkr avseende investeringsobjekt, 15057, fordon fältgrupp, omdisponeras till investeringsobjekt, 15010, inventarier, forts.

5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 5 (30) forts. 98 att de budgettillskott som ingår i anslagen skall användas för avsett ändamål och om nämnden avvikit från detta skall posterna avräknas vid resultatbedömningen i samband med 2013 års bokslut, samt att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport Yrkande Lars Johnson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att uppmärksamma socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden på risken att 2014 års budget inte kan hållas, samt uppmana nämnderna att vidta korrigerande åtgärder i sin planering inför 2014, att inte bevilja tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden, 1,1 miljoner kronor, och barn- och utbildningsnämnden, 2,9 miljoner kronor, för beräknat underskott dessa åtgärder skall beaktas i samband med resultatutvärdering i årsredovisningen enligt antagna ledningsprinciper för nämnderna, att bevilja att anslag på 22,5 tkr avseende investeringsobjekt, 15057, fordon fältgrupp, omdisponeras till investeringsobjekt, 15010, inventarier, att de budgettillskott som ingår i anslagen skall användas för avsett ändamål och om nämnden avvikit från detta skall posterna avräknas vid resultatbedömningen i samband med 2013 års bokslut, samt att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport

6 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 6 (30) 99 Budget 2014 och flerårsplan KS/2013:2 Sammanfattning Föreligger kommunledningskontorets förslag till budget 2014 och flerårsplan för Burlövs kommun. Arbetsutskottets beredning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anslag till revisionen prövas och beviljas av kommunfullmäktige efter beredning av fullmäktiges presidium. Arbetsutskottet lämnar vidare följande förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att fastställa i kapitel 4 angivet ledningssystem/ledningsidé för Burlövs kommun, att fastställa i kapitel 18 angivna ekonomistyrningsprinciper, att anta i kapitel 6 angivna riktlinjer och mål för Burlövs kommun, övergripande mål och finansiella målsättning, att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändringar i övrigt skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2014 (ärendebilaga 5), att uppmana nämnderna att i sina verksamhetsplaner/interna budgetar anta nämndsmål som är mätbara enligt principen SMART:a mål, specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta mål, att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt anslå medel enligt ärendebilaga 1, att anslagsbindningsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt anslå medel enligt ärendebilaga 2, att bemyndiga kommunstyrelsen utlämna lån till VA SYD med maimalt 33 miljoner kronor under , att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 ta upp lån, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 50 miljoner kronor, samt omsätta lån motsvarande beloppet för lån som förfaller till betalning under året, forts.

7 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 7 (30) Forts. 99 att fastställa skattesatsen för år 2014 till 20:09 kr per skattekrona, samt att i övrigt fastställa ovan framlagt förslag till budget för 2014 och flerårsplan för Kommunstyrelsens behandling av ärendet Föreligger arbetsutskottets förslag till beslut enligt ovan samt tilläggsyrkanden från fyrklövern (M, FP, C, MP) och SD. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD), med instämmande av Lars Johnson (M) och Inger Borgenberg (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Lars-Anders Espert yrkar bifall till sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Lars Johnson yrkar bifall till fyrklöverns tilläggsyrkande. Propositionsordning För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunstyrelsen den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan. Beslut arbetsutskottets förslag i ärendet Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att följa arbetsutskottets förslag. Beslut Sverigedemokraternas tilläggsyrkande Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på tilläggsyrkandet, finner ordföranden att den sistnämnda propositionen blir av kommunstyrelsen bifallen. Beslut Fyrklöverns tilläggsyrkande enligt ovan Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på tilläggsyrkandet, finner ordföranden att den förstnämnda propositionen blir av kommunstyrelsen bifallen. Kommunstyrelsen beslutar således att anslag till revisionen prövas och beviljas av kommunfullmäktige efter beredning av fullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att fastställa i kapitel 4 angivet ledningssystem/ledningsidé för Burlövs kommun, att fastställa i kapitel 18 angivna ekonomistyrningsprinciper, att anta i kapitel 6 angivna riktlinjer och mål för Burlövs kommun, övergripande mål och finansiella målsättning, forts.

8 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 8 (30) Forts. 99 att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändringar i övrigt skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2014 (ärendebilaga 5), att uppmana nämnderna att i sina verksamhetsplaner/interna budgetar anta nämndsmål som är mätbara enligt principen SMART:a mål, specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta mål, att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt anslå medel enligt ärendebilaga 1, att anslagsbindningsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt anslå medel enligt ärendebilaga 2, att bemyndiga kommunstyrelsen utlämna lån till VA SYD med maimalt 33 miljoner kronor under , att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 ta upp lån, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 50 miljoner kronor, samt omsätta lån motsvarande beloppet för lån som förfaller till betalning under året, att fastställa skattesatsen för år 2014 till 20:09 kr per skattekrona, samt att i övrigt fastställa ovan framlagt förslag till budget för 2014 och flerårsplan för Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Lars-Anders Espert för SD till förmån för framställt men ej bifallet tilläggsyrkande. Fullmäktiges presidiums beredning av revisionens budgetframställan Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla revisionens begäran om anslag för 2014 med kr. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut enligt ovan, inklusive av fyrklövern vid kommunstyrelsens sammanträde framlagt och bifallet tilläggsyrkande, samt tilläggsyrkanden från SD och V. Föreligger vidare förslag från kommunfullmäktiges presidium enligt ovan att bifalla revisionens begäran om anslag för 2014 med kr. Överläggning och beslut presidiets förslag till beslut Det antecknas att sammanträdet ajourneras kl forts.

9 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 9 (30) Forts 99 Yrkanden Mats Lithner (FP), med instämmande av Lars Johnson (M) yrkar att anslag till revisionen skall beviljas med samma summa som för 2013, kr. Lars-Ander s Espert (SD), med instämmande av fullmäktiges ordförande Kent Wollmér (S), yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. Proposition Ordföranden ställer Mats Lithners yrkande emot presidiets förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med presidiets förslag. Överläggning kommunstyrelsens förslag till beslut Yrkanden Katja Larsson (S), med instämmande av Lars Johnson (M), Lars-Anders Espert (SD), Ove Johansson (MP), Anneli Kihlstrand (C), Gustavo Garcia (V) och Bo Kronvall (FP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, inklusive av fyrklövern vid kommunstyrelsens sammanträde framlagt och bifallet tilläggsyrkande. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till i ärendet redovisat tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna. Gustavo Garcia (V) yrkar bifall till i ärendet redovisat tilläggsyrkande från Vänsterpartiet, inklusive särskilt förslag att skattesatsen i Burlövs kommun skall fastställa för år 2014 till 20:72 kr per skattekrona. Göran Hagman (FP) yrkar särskilt beslut av fullmäktige att kr av socialnämndens budget skall reserveras till kommunala pensionärsrådet. Proposition För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunfullmäktige den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan. Beslut kommunstyrelsens förslag till beslut, utom att-sats nr 10 (fastställande av skattesats) Fullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslut Vänsterpartiets tilläggsyrkande inklusive förslag till skattesats Ordförande ställer Vänsterpartiets tilläggsyrkande, inklusive förslag till ny skattesats, emot kommunstyrelsens förslag till beslut, att-sats nr 10, och finner att fullmäktige avslår Vänsterpartiets yrkande och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. forts.

10 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 10 (30) Forts. 99 Beslut Sverigedemokraternas tilläggsförslag Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Kommunfullmäktige avslår därmed tilläggsyrkandet. Beslut Göran Hagmans tilläggsyrkande Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på Göran Hagmans tilläggsyrkande, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Kommunfullmäktige avslår därmed tilläggsyrkandet. Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis att bifalla revisionens begäran om anslag för 2014 med kr, att fastställa i kapitel 4 angivet ledningssystem/ledningsidé för Burlövs kommun, att fastställa i kapitel 18 angivna ekonomistyrningsprinciper, att anta i kapitel 6 angivna riktlinjer och mål för Burlövs kommun, övergripande mål och finansiella målsättning, att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändringar i övrigt skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2014 (ärendebilaga 5), att uppmana nämnderna att i sina verksamhetsplaner/interna budgetar anta nämndsmål som är mätbara enligt principen SMART:a mål, specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta mål, att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt anslå medel enligt ärendebilaga 1, med följande tillägg: att anslå ytterligare kr till barn- och utbildningsnämnden, att anslå kr till kultur- och fritidsnämnden för att förstärka fältgruppen, samt att anslå kr till tekniska nämnden för att säkerställa renoveringen av Humlemadsskolan, att anslagsbindningsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt anslå medel enligt ärendebilaga 2, med följande tillägg och ändring: att anslå kr till kultur- och fritidsnämnden för att bygga en spontanidrottsplats på Svenshögsområdet, samt forts.

11 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 11 (30) Forts. 99 att stryka investering om kr avseende gång- och cykelväg Alnarpsvägen, att bemyndiga kommunstyrelsen utlämna lån till VA SYD med maimalt 33 miljoner kronor under , att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 ta upp lån, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 50 miljoner kronor, samt omsätta lån motsvarande beloppet för lån som förfaller till betalning under året, att fastställa skattesatsen för år 2014 till 20:09 kr per skattekrona, samt att i övrigt fastställa ovan framlagt förslag till budget för 2014 och flerårsplan för Reservationer Mot kommunfullmäktiges beslut anmäls reservation av Lars Johnson för fyrklövern (M, FP, C, MP) till förmån för framställt men ej bifallet yrkande avseende anslag till revisionen. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Philip Maughan (V) och Gustavo Garcia (V) till förmån för framställt men ej bifallet tilläggsyrkande. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert för Sverigedemokraterna till förmån för framställt men ej bifallet tilläggsyrkande. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Göran Hagman (FP) till förmån för framställt men ej bifallet tilläggsyrkande.

12 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 12 (30) 100 Ajournering Kommunfullmäktige godkänner av ordföranden föreslagen ordning att sammanträdet ajourneras kl

13 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 13 (30) 101 Resultatutjämningsreserv KS/2013:2 Sammanfattning Från kommunledningskontoret föreligger förslag till beslut om införande av resultatutjämningsreserv (RUR), riktlinjer för RUR samt reservation av del av 2010 och 2011 års överskott. Följande riktlinjer föreslås: Reservering Reservering till resultatutjämningsreserven skall göras i syfte att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I Burlövs kommun skall reserveringar göras i enlighet med kommunallagen 8 kap. 3d andra stycket, det vill säga med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Disposition Disposition från resultatutjämningsreserven skall endast ske för att täcka underskott (det vill säga om årets resultat efter balanskravsjustering är negativt) som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att jämföra aktuellt års prognostiserade underliggande 1 skatteunderlagsutveckling i riket med den genomsnittliga underliggande 2 utvecklingen i riket under den senaste tioårsperioden. Om det aktuella årets prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger genomsnittet för de tio senaste åren får disposition göras med ett belopp som motsvarar mellanskillnaden. att införa resultatutjämningsreserv i Burlövs kommun från och med år 2013, att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2014 ta fram förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Burlövs kommun (enligt kommunallagen 8 kap. 1 ), att anta i ärendet ovan angivna riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Burlövs kommun, att reservera tkr av 2010 och 2011 års resultat efter balanskravsjusteringar för resultatutjämningsreserv, samt forts. 1 Korrigerat för regelförändringar i skattesystemet 2 Korrigerat för regelförändringar i skattesystemet

14 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 14 (30) Forts. 101 att minska tidigare beslutad reservation för framtida pensionskostnader med tkr varefter reservationen för detta ändamål kommer att uppgå till tkr. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att införa resultatutjämningsreserv i Burlövs kommun från och med år 2013, att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2014 ta fram förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Burlövs kommun (enligt kommunallagen 8 kap. 1 ), att anta i ärendet ovan angivna riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Burlövs kommun, att reservera tkr av 2010 och 2011 års resultat efter balanskravsjusteringar för resultatutjämningsreserv, samt att minska tidigare beslutad reservation för framtida pensionskostnader med tkr varefter reservationen för detta ändamål kommer att uppgå till tkr.

15 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 15 (30) 102 Avsägelser KS/2013:36 I skrivelse daterad den 31 oktober 2013 har Lennart Glans (-) avsagt sig samtliga uppdrag i Burlövs kommun. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

16 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 16 (30) 103 Fyllnadsval KS/2013:36 Sammanfattning Kommunfullmäktige har att utse följande: en ledamot till miljö- och byggnämnden, en ledamot till kommunstyrelsen, samt en nämndeman till Malmö Tingsrätt för att ersätta Lennart Glans (-), som har avsagt sig sina uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bordlägga ärendet avseende punkten om utseende av en ledamot till miljö- och byggnämnden, samt att för perioden fram till den 31 december 2014 utse följande: Kommunstyrelsen Ledamot Christer Swahn SD Ersättare Roland Bäck SD Malmö tingsrätt Nämndeman Roland Bäck SD

17 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 17 (30) 104 Delgivning a) KS/2012:165 Välfärdsutredningen för Burlövs kommun 2012 b) KS/2013:226 Miljöbokslut, protokollsutdrag från kommunstyrelsens planutskott 56/13 Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna.

18 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 18 (30) 105 Återrapportering av bifallna motioner Uppföljning av bifallna motioner enligt förteckning daterad Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna. KS/2013:17

19 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 19 (30) 106 KS/2013:16 Uppföljning av hur nämnderna verkställt kommunfullmäktiges beslut Uppföljning av hur nämnderna har verkställt kommunfullmäktiges beslut enligt förteckning daterad Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna.

20 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 20 (30) 107 Ny taa för familjerådgivningen i Burlövs kommun KS/2013:232 Sammanfattning Socialnämnden hemställer den 3 oktober 2013, 91, hos kommunfullmäktige att fastställa reviderad taa för familjerådgivningen, samt att delegera till nämnden att vid behov besluta justeringar i fråga om avgifternas storlek. Den föreslagna taan innebär en stegvis höjning från 120 kronor idag till 300 kronor från och med år Kommunledningskontoret gör bedömningen att beslut avseende avgift för familjerådgivning är möjlig att delegera till socialnämnden, under förutsättning att fullmäktige har fattat ett övergripande beslut om principerna för avgiftsuttag inom verksamheten. Sådana principer har inte fastställts. Socialnämndens hemställan om delegering i ärendet avstyrks därför. Arbetsutskottets förslag till beslut att fastställa taa för familjerådgivning i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med , samt att avslå socialnämndens hemställan om att delegera till socialnämnden att besluta om justeringar av avgift för familjerådgivning. att fastställa taa för familjerådgivning i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med , samt att avslå socialnämndens hemställan om att delegera till socialnämnden att besluta om justeringar av avgift för familjerådgivning. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att fastställa taa för familjerådgivning i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med , samt att avslå socialnämndens hemställan om att delegera till socialnämnden att besluta om justeringar av avgift för familjerådgivning.

21 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 21 (30) 108 Förvärv av fastigheten Arlöv 6:23, Dalbyvägen 51 Burlövs Bostäder AB Sammanfattning Burlövs Bostäder AB bereder i skrivelse den 21 oktober 2013 kommunfullmäktige tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende. Burlövs Bostäder AB har för avsikt att förvärva fastigheten Arlöv 6:23, med adress Dalbyvägen 51. Fastigheten Arlöv 6:23 ägs idag av Niam Center Syd AB som avser avyttra fastigheten. Styrelsen i Burlövs Bostäder AB har fattat beslut om förvärvet och syftet är att förädla fastigheten och genomföra en påbyggnad med bostäder. Burlövs Bostäder AB har lämnat ett bud på 10,5 mnkr. Kalkylen grundar sig på befintligt driftnetto vid kalkyltillfället och en kalkylränta på 11 %. Efter kalkyltillfället har en av hyresgästerna försatts i konkurs varför köpeskillingen har satts ner med 1,75 mnkr till 8,75 mnkr vilket motsvarar nuvärdet av framtida uteblivna driftnetto till och med den 31 juli Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna i ärendet av Burlövs Bostäder AB redovisat förvärv av fastigheten Arlöv 6:23. att godkänna i ärendet av Burlövs Bostäder AB redovisat förvärv av fastigheten Arlöv 6:23. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att godkänna i ärendet av Burlövs Bostäder AB redovisat förvärv av fastigheten Arlöv 6:23. Jäv Det antecknas att Bo Kronvall (FP) och Vlado Somljacan (MP) inte deltar i ärendet på grund av jäv.

22 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 22 (30) 109 KS/2013:9 Delårsrapport Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Sammanfattning Räddningstjänsten Syd överlämnar den 10 oktober 2013, 36, delårsrapport till kommunfullmäktige. Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett underskott på tkr. Prognosen för 2013 pekar på ett överskott på tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 400 tkr. Årets resultat innehåller stora engångsposter såsom etra pensionsavsättning som återbetalning av försäkringspremier. Delårsrapporten har översiktligt granskats av de av fullmäktige utsedda revisorerna. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål direktionen har beslutat om, med följande undantag: revisorerna bedömer att det inte finns stora avvikelser, men fyra av de fem effektmålen kommer endast delvis att uppnås vid årets slut. Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige skall föreslås lägga delårsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd till handlingarna. Kommunfullmäktige lägger delårsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd till handlingarna.

23 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 23 (30) 110 Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2013:204 Sammanfattning Den nuvarande kommunallagen (1991:900) trädde i kraft den 1 januari I samband med det reviderade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) det dåvarande förslaget till normalarbetsordning för fullmäktige. Burlövs kommunfullmäktiges nu gällande arbetsordning är i huvudsak upprättat i enlighet med denna normalarbetsordning. Därefter har ytterligare lagändringar skett vilka har gett anledning för SKL att återigen revidera sitt underlag till normalarbetsordning. Kommunfullmäktiges presidium har behandlat förslag till reviderad arbetsordning upprättat av kommunledningskontoret, och efter av kanslichefen vidtagna korrigeringar överlämnar presidiet den 16 september 2013, 4, förslaget till fullmäktige för fastställande. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta arbetsordning för kommunfullmäktige enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december att anta arbetsordning för kommunfullmäktige enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anta arbetsordning för kommunfullmäktige enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december 2013.

24 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 24 (30) 111 Revidering av kommunstyrelsens reglemente KS/2012:300 Sammanfattning Från och med den 1 januari 2013 gäller ändringar i kommunallagen (1991:900) som rör de kommunala företagen. Bestämmelserna innebär bland annat att det i bolagsordningen skall anges det kommunala ändamålet med företaget och att kommunstyrelsen får en förstärkt uppsiktsplikt över företagen. Även om uppsiktsplikten följer direkt av lag, rekommenderar Sveriges kommuner och landsting att kommunstyrelsens reglemente anpassas efter de nya reglerna. Den 20 augusti 2012, 88, antog fullmäktige bredbandsstrategi för Burlövs kommun. IT-chefen har i skrivelse den 30 november 2012 föreslagit ändringar av reglementena för kommunstyrelsen och tekniska nämnden, med syfte att ge kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för planering och genomförande av kommunens bredbandsstrategi, och tekniska nämnden tar det praktiska ansvaret för den kanalisation för ITinfrastruktur som kommunen har och kommer att ha. Föreligger förslag från kommunledningskontoret till revideringar av kommunstyrelsens reglemente och arbetsformer. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utan omröstning att stryka ordet totala i den av kommunledningskontoret föreslagna lydelsen av andra stycket under 9 Ansvar och rapporteringsskyldighet. Arbetsutskottet lämnar vidare följande förslag till beslut att anta reviderat reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december att anta reviderat reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anta reviderat reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december 2013.

25 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 25 (30) 112 Revidering av tekniska nämndens reglemente KS/2013:194 Sammanfattning Tekniska nämnden godkänner den 11 februari 2013, 4, förslag upprättat av kommunledningskontoret den 30 november 2012 (KS/2012:300) att revidera kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglementen med anledning av den av fullmäktige den 20 augusti 2012, 88, antagna bredbandsstrategin. Tekniska nämnden antar vidare den 12 augusti 2013, 58, riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs kommun, samt hemställer hos kommunfullmäktige att justera tekniska nämndens reglemente så att det anges klart i reglementet att det åligger tekniska nämnden att handlägga och fastställa kommunens namn- och adressärenden. Föreligger förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden i enlighet med tekniska nämndens beslut ovan. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta reglemente för tekniska nämnden enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december att anta reglemente för tekniska nämnden enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att anta reglemente för tekniska nämnden enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december 2013.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer