Kommunfullmäktige Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: kl. 18:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon / eller via e-post till Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef Föredragningslista Val av justerande: Rolf Hagmann och Carl Ahrling Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Delgivningar 4. Avsägelse av uppdrag KS/2011:2 5. Valärenden KS/2011:2 6. Antagande av ny detaljplan för Åkarp 3:36, f.d. banken i Åkarp 7. Regressavtal samt garantiavtal - Kommuninvest 8. Revidering av föreskrifter för medelsförvaltningen ("Finanspolicy") 9. Uppföljningsrapport inklusive delårsrapport per Delårsrapport Räddningstjänsten Syd KS/2011:149 KS/2011:111 KS/2011:158 KS/2011:130 KS/2011:147

2 Ärende Beteckning Sida 11. Framtida badanläggning i Burlöv KS/2010: Nyinkomna motioner 13. Interpellationer och enkla frågor

3 Delgivningar a. Länsstyrelsens beslut att till ny ersättare efter Jimmy Thunlind (M) utse Ann-Christine Elmström. b. Malmö Tingsrätts beslut att Owe Håkansson ersätter Ingegerd Jonsson som nämndeman.

4 Avsägelse av uppdrag I skrivelse den 10 juni 2011 har Mia Eldh-Holmqvist (M) avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden.

5 Valärenden Dnr KS/2011:2 Sammanfattning Kommunfullmäktige har att förrätta följande fyllnadsval: Att ersätta Bo Persson (M), som avlidit, i hans uppdrag som - Revisor i Burlövs kommun - Lekmannarevisor i Burlövs Bostäder AB - Lekmannarevisor i Skärfläckan AB Att ersätta Mia Eldh-Holmqvist (M), som avsagt sig sitt uppdrag som - Ersättare i miljö- och byggnämnden Att ersätta Jimmy Thunlind (M), som avsagt sig sina uppdrag som - Nämndeman vid Malmö tingsrätt - Ersättare i tekniska nämnden - Ersättare i valnämnden Kommunfullmäktige har vidare att nominera följande: Att ersätta Bo Persson (M), som avlidit, i hans uppdrag som - Lekmannarevisor i ABMA Att ersätta Jimmy Thunlind (M), som avsagt sig sitt uppdrag som - Ersättare i ägarnämnden i Kommunalförbundet VA SYD

6 Dnr KS/2011:149 Antagande av ny detaljplan för Åkarp 3:36, f.d. banken i Åkarp Sammanfattning Tekniska nämnden beslutar den 13 juni 2011, 87, att godkänna antagandehandlingar avseende ny detaljplan för fastigheten Åkarp 3:36, f.d. banken i Åkarp, samt att skicka detaljplaneförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Planområdet är beläget i centrala Åkarp vid korsningen Byvägen/Alnarpsvägen. Fastigheten är bebyggd med ett f.d. bankhus. Enligt gällande detaljplan får fastigheten användas för handelsändamål. Föreslagen detaljplaneändring syftar till att göra det möjligt att använda fastigheten för bostadsändamål. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta i ärendet redovisat förslag till ny detaljplan för Åkarp 3:36. att anta i ärendet redovisat förslag till ny detaljplan för Åkarp 3:36.

7 Dnr KS/2011:111 Regressavtal samt garantiavtal - Kommuninvest Sammanfattning Vid Kommuninvests föreningsstämma den 7 april 2011 beslutades att medlemmarna skall ingå dels ett förtydligat regressavtal, som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Den grundläggande solidariska borgen kvarstår som tidigare. Samtliga medlemmar behöver ingå de nya avtalen. Detta är vidare en förutsättning för att kunna låna pengar av Kommuninvest. Ekonomiavdelningen har lämnat yttrande daterat Sammanfattningsvis innebär de nya avtalen inget utökat ansvar för medlemmarna utan enbart en förändrad fördelning av ansvaret mellan medlemmarna, i det fall att borgensåtagandet ska infrias. Arbetsutskottets förslag till beslut att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Burlövs kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Burlövs kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

8 Dnr KS/2011:158 Revidering av föreskrifter för medelsförvaltningen ("Finanspolicy") Sammanfattning Fullmäktige antog den 21 september 2009, 83, föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun. Enligt dessa skall kommunstyrelsen följa utvecklingen samt vid behov lägga förslag till revidering av föreskrifterna. Av föreskrifterna framgår också att det är ekonomichefens ansvar att initiera och utarbeta förslag till sådana revideringar. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till revideringen av föreskrifterna, daterat , samt tjänsteskrivelse med bakgrund, överväganden och kommentarer: Förslag till revidering av Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun ( finanspolicy ), daterad Arbetsutskottets förslag till beslut att anta i ärendet redovisat förslag till Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun ( finanspolicy ), daterat , samt att upphäva motsvarande föreskrifter antagna , 83. att anta i ärendet redovisat förslag till Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun ( finanspolicy ), daterat , samt att upphäva motsvarande föreskrifter antagna , 83.

9 Dnr KS/2011:130 Uppföljningsrapport inklusive delårsrapport per Sammanfattning Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 augusti 2011, 91, lämnade ekonomichefen en redogörelse över arbetet med uppföljningsrapport , inklusive delårsrapport per den 30 juni Arbetsutskottet beslutade att den fullständiga rapporten behandlas direkt vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 september Kommunledningskontoret har därefter färdigställt rapporten, daterad den 24 augusti Rapporten innehåller ekonomisk prognos för 2011, delårsrapport för januari juni 2011, uppföljning och utvärdering av de av fullmäktige antagna övergripande målen för 2011 samt förslag till beslut. Uppföljningen av de övergripande målen samt antagna finansiella mål skall granskas av kommunens revisorer och deras bedömning skall biläggas rapporten. att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag för uppkomna kostnader till följd av sommarens läckage på Burlövsbadet, preliminärt beräknat till 1,5 mnkr, att, avvaktan på behandling i 2012 års budgetförslag, ej bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag för ökade energikostnader, att medge kultur- och fritidsnämnden att omdisponera 200 tkr av anslaget för anskaffning av inventarier till verksamhetsgårdarna till anslaget för anskaffning av inventarier inom kultur och fritid, samt att i övrigt godkänna förslaget till uppföljningsrapport inklusive delårsrapport för

10 Dnr KS/2011:147 Delårsrapport Räddningstjänsten Syd Sammanfattning Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har den 9 juni 2011 fastställt delårsrapport Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första fyra månader uppgår till ett underskott på tkr, vilket innebär ett underskott med tkr jämfört med periodiserad budget. Prognosen för 2011 pekar på ett överskott om 800 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 400 tkr. För att säkra resultatet krävs fortsatt fokus på intäkter och kostnader. Särskild uppmärksamhet ägnas åt fordon och fastigheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten till handlingarna.

11 Dnr KS/2010:176 Framtida badanläggning i Burlöv Sammanfattning Kommunstyrelsens beredning beslutade den 13 augusti 2010, 131, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda behovet av ytor för bad- och simning samt belysa konsekvenserna av olika alternativa badanläggningar. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar den 9 maj 2011, 49, utredning till kommunstyrelsen, innehållande ett lokalprogram för nytt bad samt för en fritidsgård och en multihall. De senare delarna ligger utanför det uppdrag som getts. Ekonomiskt perspektiv saknas i underlaget. Utredningen om ny badanläggning får betraktas som önskemål från kultur- och fritidsnämnden sida och kan utgöra del av underlag för senare beslut om verksamheten på badet och dimensioneringen av detta. Sedan uppdraget gavs har planeringen för Kronetorpsområdet tagit fart. I samband med detta är det väsentligt att beslut fattas om ett nytt bad skall byggas och om detta skall förläggas någon stans inom området. De parallella uppdrag som nu planeras som en fördjupning av strukturskissen för området bör ha förslag på två alternativa placeringar för badet. Arbetsutskottets förslag till beslut att påbörja planering för att uppföra ett nytt bad i kommunen, att det nya badet skall ha inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet ( familjebad ) att förorda att badet placeras inom Kronetorpsområdet (båda sidor om Lundavägen) och uppdra åt kommunstyrelsen (planavdelningen) att utreda närmare lokalisering av anläggningen och dess gestaltning m.m., att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden att till kommunfullmäktige ta fram beslutsunderlag i form av investeringskostnader för badanläggningen inklusive rivning av det befintliga badet samt utreda vilka finansieringsalternativ som finns och de ekonomiska konsekvenserna härav, att det dessutom redogörs för vilka de årliga driftskostnaderna blir samt vilken yta som anläggningen kräver, samt att beslutsunderlaget vad gäller investeringskostnader och driftskostnader skall innehålla alternativ med 50 respektive 25-metersbassäng samt med eller utan friskvårdsdel.

12 Yrkanden Marie Wahlgren (FP) yrkar särskilt beslut av kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att i utredningen beakta frågor som rör tillgänglighet och vilka behov rörande rehabilitering som kan täckas inom anläggningen. Nils Holmqvist (M) yrkar att ordet driftskostnader i den sjätte att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut skall ändras till drift- och underhållskostnader. För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunstyrelsen den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan. Beslut de fem första att-satserna i arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att följa arbetsutskottets förslag i ärendet. Beslut Nils Holmqvists yrkande Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning i enlighet med av Nils Holmqvist framlagt ändringsyrkande. Beslut Marie Wahlgrens tilläggsyrkande Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning i enlighet med av Marie Wahlgren framlagt tilläggsyrkande Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att påbörja planering för att uppföra ett nytt bad i kommunen, att det nya badet skall ha inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet ( familjebad ) att förorda att badet placeras inom Kronetorpsområdet (båda sidor om Lundavägen) och uppdra åt kommunstyrelsen (planavdelningen) att utreda närmare lokalisering av anläggningen och dess gestaltning m.m., att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden att till kommunfullmäktige ta fram beslutsunderlag i form av investeringskostnader för badanläggningen inklusive rivning av det befintliga badet samt utreda vilka finansieringsalternativ som finns och de ekonomiska konsekvenserna härav, att det dessutom redogörs för vilka de årliga drifts- och underhållskostnaderna blir samt vilken yta som anläggningen kräver, att beslutsunderlaget vad gäller investeringskostnader och driftskostnader skall innehålla alternativ med 50 respektive 25-metersbassäng samt med eller utan friskvårdsdel, samt att i utredningen beakta frågor som rör tillgänglighet och vilka behov rörande rehabilitering som kan täckas inom anläggningen.

13 Nyinkomna motioner a. KS/2011:172 Motion från Lars-Olle Olsson (S) Överförmyndarverksamheten i Burlöv efter den 1 januari b. KS/2011:179 Motion från Lars-Anders Espert (SD) Ägardirektiv till allmännyttan Burlövs Bostäder AB angående ombildning av ägandeformen och försäljning av Burlövs Bostäders 20 hyresvillor på Pilevallen.

14 Interpellationer och enkla frågor a. KS/2011:137 Interpellation från Lars Johnson (M) till tekniska nämndens ordförande Vikten av att vara professionell b. KS/2011:140 Interpellation från Lars Johnson (M) till kommunstyrelsens ordförande Förbättring av den kommunövergripande interna kontrollen c. KS/2011:141 Interpellation från Lars Johnson (M) till kommunstyrelsens ordförande Burlövs kommuns representation i SYSAV:s styrelse d. KS/2011:181 Interpellation från Lars Johnson (M) till tekniska nämndens ordförande Rensning av Åkarpsdammen, avsatta pengar i budget 2010 för skötsel av damm, växtlighet som hänger ut över gatumark e. KS/2011:182 Interpellation från Lars Johnson (M) till tekniska nämndens ordförande Konsekvenser av fjolårets snöande samt kostnader för snöröjning f. KS/2011:183 Interpellation från Lars Johnson (M) till kommunstyrelsens ordförande Samverkan för ökad trygghet i Burlövs kommun med Polisområde Malmö g. KS/2011:156 Enkel fråga från Lars-Anders Espert (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fördelning av bostäder inom Burlövs Bostäder, personer med utländsk bakgrund h. KS/2011:157 Enkel fråga från Lars-Anders Espert (SD) till socialnämndens ordförande Inflyttning av flyktingar med uppehållstillstånd under första halvåret 2011