BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Inger Borgenberg (S) Bengt Åström (S) Sven Sonesson (M) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (FP) Fredrik Jörgensen (C), tjg ers. Lars-Anders Espert (SD) Christer Swahn (SD) Hans-Åke Mårtensson (S), ers. Carl-Olof Landgren (S), ers. Jan Hansson (S), ers. Kent Wollmér (S), ers. Britt Sonesson (M), ers. Josef Janosi (M), ers. Carl Ahrling (M), ers. Roland Bäck (SD), ers. Rolf Hagmann (-), ers. Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Utses att justera Lars Johnson Justeringens plats Kommunstyrelsens kansli Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Katja Larsson Lars Johnson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift _ Nima Khojasteh

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 94 Delegerade ärenden/delgivningar a. Delegationsbeslut nr b. Delgivningar i. Protokoll från planutskottets sammanträde c. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga KS 94 Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.

3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 95 Uppföljningsrapport Kommunstyrelsen KS/2014:12 Årets tredje helårsprognos visar på ett positivt överskott på ca 1,8 mnkr. Större avvikelser finns inom totalförsvar och samhällsskydd då medel för trygghetsskapande åtgärder inte beräknas nyttjas i år till fullo. Även fysisk planering beräknas lämna ett överskott på närmare 0,4 mnkr bland annat med anledning av stambanan. Kostnader har som uppstått i samband med omorganisationen beräknas ligga på en lägre nivå än befarat, därav även en positiv avvikelse på resultatöverföringen från föregående år. Negativ avvikelse beräknas uppstå för IT-verksamheten bland annat med anledning av kostnadsökningen från driftsnämnden i Kävlinge men också övergångsperiod med dubbla kostnader för växeln som försvinner till Kostnaderna för bastjänst kommer att fördelas ut till verksamheterna till 2015 men kommunstyrelsens centrala ram för IT kommer ändå inte hållas med den utvecklingstakt som idag. Nämndens totala investeringsbudget uppgår till 15,3 mnkr och den beräknade totala kostnaden till och med 2014 uppgår till 6,2 mnkr. Ett av de största investeringsanslagen som utnyttjas i år är byte av växel som beräknas överskridas med 133 tkr beroende på digitalisering av inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm. Även ombyggnad av kommunens nya centralarkiv är genomförd och avslutad i år. Inköp av inventarier skall ske genom avrop från Sveriges Kommuner och Landstings upphandling. En förnyad konkurrensutsättning förväntas bli klar först efter årsskiftet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljningsrapport för kommunstyrelsen, samt att godkänna omdisponering av driftsram för exploateringssamordnare från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 oktober Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att godkänna uppföljningsrapport för kommunstyrelsen, samt att godkänna omdisponering av driftsram för exploateringssamordnare från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 oktober 2014.

4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 96 Uppföljningsrapport KS/2014:9 Årets beräknade resultat inklusive reavinster med mera beräknas bli 96,4 miljoner kronor. I förhållande till föregående år är det en förbättring med 97,3 miljoner kronor. Den största enskilda förklaringen till årets starka resultat är ett beräknat exploateringsöverkott på 82,2 miljoner kronor för försäljning av Flansbjer norra samt försäljning av mark på Sege nya industriområde. Exklusive dessa jämförelsestörande poster beräknas årets resultat bli 14,2 miljoner kronor. Årets prognostiserade resultat, +14,2 miljoner kronor, innebär en förbättring med 15,2 miljoner kronor jämfört med resultatet Det förbättrade resultatet beror på att intäkter från skatter och statsbidrag ökar kraftigt i förhållande till föregående år, 5,2 procent eller cirka 40 miljoner kronor, medan verksamheternas nettokostnader ökar måttligt, 2,5 procent eller cirka 20 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet exklusive jämförelsestörande poster är 12,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. Detta beror på att intäkter från skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 6,5 miljoner kronor högre än budgeterat samtidigt som verksamheternas nettokostnader beräknas bli 5,8 miljoner lägre än budgeterat. Utifrån fastställd prognos, ett resultat på 14,2 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster, beräknas balanskravet och den finansiella målsättningen för 2014 uppfyllas, det vill säga ett resultat justerat resultat på minst +5 miljoner kronor. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmärksamma socialnämnden på risken att 2015 års budget riskerar att inte hållas, samt uppdra åt nämnderna att vidta korrigerande åtgärder i sin planering inför 2015, att uppdra åt socialnämnden att komplettera sin handlingsplan i syfte att åtgärda dels del av underskott motsvarande 3 miljoner kronor, dels nya underskott som uppstått efter föregående uppföljningsperiod inom särskilt boende och hemvården, cirka 2 miljoner kronor, att de budgettillskott som ingår i anslagen skall användas för avsett ändamål och om nämnderna avvikit från detta ska posterna avräknas vid resultatbedömningen i samband med 2014 års bokslut, att bifalla barn- och utbildningsnämndens framställan att omdisponera anslag inom investeringsbudgeten från anslag inventarier med 300 tkr till anslaget IT-klassrum, forts.

5 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (15) Forts. 96 att barn- och utbildningsnämndens volymförändringar i verksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativ avräkning på grund av volymförändringar, att bevilja en omdisponering av driftsram motsvarande 193 tkr för exploateringssamordnare från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 oktober 2014, samt att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmärksamma socialnämnden på risken att 2015 års budget riskerar att inte hållas, samt uppdra åt nämnderna att vidta korrigerande åtgärder i sin planering inför 2015, att uppdra åt socialnämnden att komplettera sin handlingsplan i syfte att åtgärda dels del av underskott motsvarande 3 miljoner kronor, dels nya underskott som uppstått efter föregående uppföljningsperiod inom särskilt boende och hemvården, cirka 2 miljoner kronor, att de budgettillskott som ingår i anslagen skall användas för avsett ändamål och om nämnderna avvikit från detta ska posterna avräknas vid resultatbedömningen i samband med 2014 års bokslut, att bifalla barn- och utbildningsnämndens framställan att omdisponera anslag inom investeringsbudgeten från anslag inventarier med 300 tkr till anslaget IT-klassrum, att barn- och utbildningsnämndens volymförändringar i verksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativ avräkning på grund av volymförändringar, att bevilja en omdisponering av driftsram motsvarande 193 tkr för exploateringssamordnare från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 oktober 2014, samt att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport

6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 97 Budget 2015 och flerårsplan KS/2014:2 Från kommunledningskontoret föreligger förslag till budget 2015 och flerårsplan Från Vision Burlöv (M+FP) föreligger förslag till ändringar inom drifts- och investeringsbudgeten år Yrkanden Lars Johnson (M), med instämmande av Mats Lithner (FP), yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut samt yrkar vidare särskilt beslut av kommunstyrelsen om bifall till Vision Burlövs ändringsförslag. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Proposition För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunstyrelsen den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan. Beslut kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att följa kommunledningskontorets förslag i ärendet. Beslut Lars Johnsons tilläggsyrkande enligt ovan Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på Lars Johnsons tilläggsyrkande, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som avslår Lars Johnsons yrkande. NEJ röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande. Med 6 JA-röster mot 4 NEJ-röster och 1 som avstår finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår Lars Johnsons tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändringar i övrigt skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2015, forts.

7 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (15) Forts. 97 att uppmana nämnderna att i sina verksamhetsplaner/interna budgetar anta nämndsmål som är mätbara enligt principen SMART:a mål, specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta mål, att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt anslå medel enligt ärendebilaga 1, att anslagsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt anslå medel enligt ärendebilaga 2, att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 ta upp lån, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 50 miljoner kronor, samt omsätta lån motsvarande beloppet för lån som förfaller till betalning under året, att tekniska nämndens mål och medel för 2015 skall disponeras av kommunstyrelsen, att kultur- och fritidsnämndens mål och medel för 2015 skall förfogas av utbildningsoch kulturnämnden, att fastställa skattesatsen för år 2015 till 20:09 kr per skattekrona, samt att i övrigt fastställa i ärendet redovisat förslag till budget för 2015 och flerårsplan för Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars Johnson och Mats Lithner till förmån för framställt men ej bifallet tilläggsyrkande.

8 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 98 Förslag till ny arbetsmiljöpolicy KS/2014:261 Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy som en del av den översyn som görs av samtliga personalrelaterade styrdokument med underliggande rutiner och mallar. Visionen har formats och strategier har tagits fram för kommunens arbete. Strategierna i sin tur reglerar rutinerna och arbetet på arbetsmiljöområdet. Kontreta målsättningar för att nå visionen styrs av en kommunövergripande handlingsplan som sträcker sig över en treårsperiod. Syftet är att målen skall vara milstolpar som kommunen skall nå genom beslutade aktiviter i stävan att komma närmare den vision kommunen har satt. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsmiljöpolicyn att gälla från och med den 1 januari 2015, samt att därmed upphäva arbetsmiljöpolicy antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2012, 145, samt policy för rehabilitering, antagen av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsmiljöpolicyn att gälla från och med den 1 januari 2015, samt att därmed upphäva arbetsmiljöpolicy antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2012, 145, samt policy för rehabilitering, antagen av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 5.

9 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 99 Motion av Ove Johansson Öresund marin nationalpark KS/2014:67 Ove Johansson har väckt motion med yrkande att Burlövs kommun skall ställa sig positiv till Öresund som marin nationalpark. Samhällsbyggnadsförvaltningen anför i yttrande den 28 maj 2014 att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs. Förvaltningen anser att ett ställningstagande för eller emot omställningen av Öresund till marin nationalpark kräver ett omfattande utredningsunderlag, vilket inte finns i motionen. Förvaltningens förslag är att kommunens resurser i dagsläget skall läggas på pågående projekt och samarbeten som arbetar med att förbättra miljön och naturen i och omkring Öresund. Kommunledningskontoret konstaterar att det är regering och riksdag som fattar beslut om att bilda nationalparker. Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med länsstyrelsen i området för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna. Burlövs kommun saknar resurser för att utreda vilka konsekvenser frågan skulle få för kommunen och saknar mandat att initiera en utredning hos Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Kommunledningskontoret föreslår att motionen skall anses besvarad. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till motionens intentioner i det att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs, samt att motionen skall anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och kommunledningskontorets bedömning. Förslag Fredrik Jörgensen (C) föreslår att första att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut stryks. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att motionen skall anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och kommunledningskontorets bedömning. Protokollsanteckning På begäran av Mats Lithner (FP) antecknas följande frågor till protokollet: Får man göra en sänktunnel HH genom en nationalpark? forts.

10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (15) Forts. 99 Får man göra en sänktunnel Malmö Köpenhamn genom en nationalpark? Får man fiska i en nationalpark? Kan Burlöv anlägga en småbåtshamn i nationalparken? Kan Burlöv anlägga en badplats i en nationalpark?

11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 100 KS/2014:205 Motion av Gun Larshag och Carl-Olof Landgren (S) Inför ledarvode direkt till föreningsledare Gun Larshag och Carl-Olof Landgren har väckt motion med yrkande att kommunen skall göra en utredning om att införa ett ledararvode som i så fall bör utbetalas direkt till respektive ledare med förslagsvis antal timmar som aktiviteterna varat som måttstock. I 2 kap. 2 kommunallagen (1991:900) anges att kommunen skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat; den så kallade likställighetsprincipen. För att en kommun skall kunna behandla sina medlemmar olika fordras alltså att beslutet om detta grundar sig på rationella hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte förekomma. Principen ger inte utrymme för någon inkomstomfördelande verksamhet, annat än då uttryckligt lagstöd finns härför, till exempel enligt socialtjänstlagen. Kommunledningskontoret menar att kommunen saknar laglig möjlighet att arvodera de enskilda kommunmedlemmar som föreningsledarna utgör utan att det finns ett uppdragsförhållande mellan kommunen och ledarna, och att motionen därför bör avvisas av fullmäktige. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avvisa motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avvisa motionen.

12 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 101 Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2014:254 Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Den föreslagna förändringen innebär att 1. det tillträdande fullmäktiges första sammanträde hålls i oktober månad, i enlighet med den ändring av kommunallagen som trädde i kraft den 1 februari 2014 och som innebär att ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret, i stället för såsom tidigare från den 1 november 2. arbetsuppgifterna för fullmäktiges presidium anges i arbetsordningen, även detta i enlighet med ovan nämnda lagändring. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsordning i enlighet med i ärendet redovisat förslag. Yrkande Lars Johnson (M) yrkar att ordet bör genomgående skall ersättas med ordet skall i dokumentet. Proposition Ordförande ställer Lars Johnsons yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller arbetsutskottets förslag. NEJ röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande. Med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att anta arbetsordning i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

13 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 102 KS/2014:265 Förordnande av begravningsombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan Länsstyrelsen Skåne ger Burlövs kommun möjlighet att föreslå en person att förordnas som begravningsombud. Ett sådant ombud har i uppgift att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Uppdraget som begravningsombud är inte politiskt och vid valet av ombud skall hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi och kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Personen bör inte ha ett politiskt uppdrag i Svenska kyrkan och bör heller inte vara anställd i Svenska kyrkan. Uppdraget innehas för Burlövs kommuns räkning för närvarande av Jan Holm. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att föreslå Länsstyrelsen Skåne att förordna Jan Holm som begravningsombud för Burlövs kommun för perioden Lars Johnson (M), Sven Sonesson (M), Nils Holmqvist (M) och Mats Lithner (FP) anmäler att de inte deltar i beslutet.

14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 103 KS/2014:258 Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening Burlövs kommun är sedan 2009 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Valberedningen för föreningen inbjuder nu Burlövs kommun att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet sker vid den ordinarie föreningsstämman torsdagen den 16 april Burlövs kommun har tidigare avstått från att nominera någon till föreningens styrelse. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att avstå från att nominera en representant till föreningsstyrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening.

15 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 104 Kommundirektören har ordet Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsen om att underlaget till partneringupphandling av ny badanläggning i Burlövs kommun har fastställts av tekniska nämnden och badgruppen.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer