BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg ers. Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Bengt Åström (S) Ove Johansson (MP), tjg ers. Jonas Lyberg (S) Bo Lindquist (V) Sven Sonesson (M) Roland Bäck (SD) Kerstin Lidén (V)Fredrik Jörgensen (C) Lars-Anders Espert (SD) Christer Swahn (SD) Rolf Hagmann (SD) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (FP) Ingvar Olsson (SD) Sara Stanojevic (M) Anders Brännström (FP) Övriga närvarande Utses att justera Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Christel Strömsholm Trulsson, projektledare, samt Göran Jeppsson, ordförande, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, 101 Sara Cederlund, näringslivsstrateg, 102 Lars Wästberg, socialchef, 103 Monika Skowronski Amaral, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, 103 Aleksandra Garbeska, arbetsförmedlingschef, 103 Gertrud Richter, planchef, 104 Linda Larsson, planarkitekt, 104 Christer Swahn Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli den 9 juni 2015 Paragrafer , Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Katja Larsson Christer Swahn ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift _ Nima Khojasteh

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (24) 100 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen Enligt företaget upprop utser kommunstyrelsen Christer Swahn (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering äger rum på Medborgarhuset den 9 juni 2015.

3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (24) 101 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Ordförande Göran Jeppsson och projektledare Christel Strömsholm Trulsson från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd informerar kommunstyrelsen om förbundets verksamhet.

4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (24) 102 Sommarlovsentreprenörer Näringslivsstrateg Sara Cederlund informerar kommunstyrelsen om verksamheten sommarlovsentreprenörer, ett program som riktar sig mot kommunens ungdomar i åldern år.

5 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (24) 103 KS/2015:468 Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga Sammanfattning Socialnämnden, genom dess sociala utskott, föreslår den 13 maj 2015, 158, kommunstyrelsen att teckna en avsiktsförklaring om att teckna en överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa ungdomar. Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en delegation för att ge möjlighet till större genomslag för arbetspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet, Delegationen för arbete till unga (Dua). Delegationen har i syfte att främja lokal samverkan mellan stat och kommun. Avsikten är att medverka till att kommunen och Arbetsförmedlingen tecknar en lokal överenskommelse om att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Målgruppen är alla unga i åldern 16 till 24 år som varken arbetar eller studerar, eller är undersysselsatta. De kommuner som avser att teckna en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kan teckna en avsiktsförklaring som ett första steg till en överenskommelse. Kommuner som inkommer med en avsiktsförklaring före den 30 juni 2015 kan ansöka om kr i statsbidrag. Bidraget skall gå till att arbeta fram en överenskommelse enligt fastställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att arbetet med att ta fram en överenskommelse bedrivs förvaltnings- och nämndsövergripande. Detta förutsätter en hög grad av interna rutiner och intern samverkan, mål för arbetet samt regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga, enligt i ärendet redovisat förslag, samt att delegera åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen för kommunens del. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att teckna avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga, enligt i ärendet redovisat förslag, samt att delegera åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen för kommunens del.

6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (24) 104 Ny detaljplan för Kronetorp 1:1 m.fl., Kronetorps gård KS/2012:250 Sammanfattning Planområdet ligger i Kronetorpsområdet mellan Arlöv och Åkarp samt mellan Lundavägen och E22:an. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra fyra kvarter med bostadsbebyggelse väster om gården, samt en mer småskalig bostadsbebyggelse norr om gården. Planen syftar även till att säkerställa bevarandet av kulturhistoriska värden i befintlig bebyggelse, park- och naturområden. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 19 september 2013, 48, att gå ut på samråd med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Kronetorp 1:1, Kronetorps gård, i Arlöv. Planhandlingarna var ute på samråd den 7 oktober 15 november 2013 och samrådsmöte hölls på Kronetorps gård den 22 oktober Planutskottet beslutade den 19 juni 2014, 44, att gå ut på granskning med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Kronetorp 1:1 m.fl., Kronetorps gård. Granskningshandlingarna var ute på granskning den 1 september 20 oktober Planutskottet beslutade den 23 februari 2015, 4, att gå ut på en andra granskning med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Kronetorp 1:1 m.fl., Kronetorps gård, samt att husen i de fyra kvarteren väster om gården inte får bli högre än 3 våningar med indragen fjärde våning 1,5 m från fasaden, förutom mot allén där det endast skall vara tillåtet med 3 våningar. I planhandlingarna har efter granskning 2 genomförts förtydliganden och redaktionella revideringar. En hastighetssänkning från 70 km/h till 60 km/h längs med Lundavägen är en förutsättning för att klara riktvärdena för buller intill bostad, inom planområdet. En skötselplan för Kronetorps park tas fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att garantera att värdena i parken bevaras. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande 2 för detaljplan för Kronetorp 1:1 m.fl., Kronetorps gård, samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera för en sänkning av hastigheten längs Lundavägen från 70 km/h till 60 km/h. forts.

7 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (24) Forts. 104 Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat planförslag för detaljplan för Kronetorp 1:1 m.fl., Kronetorps gård, under förutsättning att en skötselplan för parken finns och att ett av exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns, samt att godkänna i ärendet redovisat förslag till miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar att bullerskydd enligt bestämmelse skydd1 och s1 skall vara 5 meter över vägbana istället för 3 respektive 3,5 m. Proposition Ordföranden ställer Lars-Anders Esperts yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar således att godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande 2 för detaljplan för Kronetorp 1:1 m.fl., Kronetorps gård, samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera för en sänkning av hastigheten längs Lundavägen från 70 km/h till 60 km/h. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat planförslag för detaljplan för Kronetorp 1:1 m.fl., Kronetorps gård, under förutsättning att en skötselplan för parken finns och att ett av exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploateringsavtal finns, samt att godkänna i ärendet redovisat förslag till miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert till förmån för framställt men ej bifallet yrkande. Protokollsanteckning På begäran av Nils Holmqvist (M) antecknas till protokollet att han anser att ett helhetsgrepp måste tas vad gäller hela dagvattensituationen i kommunen för att snarast lösa problemen, nu och i framtiden, med Alnarpsbäckens underdimensionering innan en utbyggnad av resterande delar av Kronetorpsområdet sker.

8 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (24) 105 Budget 2016 med flerårsplan KS/2015:1 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för år 2016 till 20:09 kr per skattekrona, att anta en finansiell målsättning inför innebärande att årets resultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploateringsöverskott, skall vara lägst +5 miljoner kronor, oräknat kostnader för sådana åtgärder där kommunfullmäktige har beslutat att medel skall reserveras i årsredovisningens balanskravs avstämning, samt att investeringsvolymen som ett snitt över budget 2016 med flerårsplan inte skall överstiga 90 miljoner kronor per år, att anta reviderade förslag på indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål som pekar ut riktningen för måluppfyllelse 2017 enligt ärendebilaga 3, att fastställa redovisad ekonomisk plan för som underlag för den ekonomiska planeringen , att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändringar (kap ) skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2016, att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt anslå medel enligt ärendebilaga 1, att anslagsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt att anslå medel enligt ärendebilaga 4, att uppmana nämnderna att i sina verksamhetsplaner/interna budgetar anta nämndsmål som är mätbara enligt principen SMART:a mål, specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta mål, samt att anta nämndsmål inom samtliga målområden, att samtliga nämnder skall presentera antagna internbudgetar och verksamhetsplaner för kommunstyrelsens arbetsutskott senast november 2015, att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 ta upp lån, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 50 miljoner kronor, samt omsätta lån motsvarande beloppet för lån som förfaller till betalning under året, samt Kommunstyrelsens beredning av ärendet Från kommunledningskontoret föreligger förslag till budget 2016 med flerårsplan forts.

9 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (24) Forts. 105 Från Sverigedemokraterna föreligger tilläggsyrkande till förslag till budget. Från Vision Burlöv (M och FP) föreligger förslag till budget. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Lars Johnson (M), med instämmande av Mats Lithner (FP), yrkar bifall till Vision Burlövs budgetförslag. Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till budget. Propositionsordning För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunstyrelsen den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan. Beslut alla att-satser utom att-sats 7 och 8 Kommunstyrelsen beslutar med acklamation enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. Beslut att-sats 7 och 8 Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för år 2016 till 20:09 kr per skattekrona, att anta en finansiell målsättning inför innebärande att årets resultat exklusive reavinster från fastighetsförsäljning och exploateringsöverskott, skall vara lägst +5 miljoner kronor, oräknat kostnader för sådana åtgärder där kommunfullmäktige har beslutat att medel skall reserveras i årsredovisningens balanskravs avstämning, att investeringsvolymen som ett snitt över budget 2016 med flerårsplan inte skall överstiga 90 miljoner kronor per år, att anta reviderade förslag på indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål som pekar ut riktningen för måluppfyllelse 2017 enligt ärendebilaga 2, att fastställa redovisad ekonomisk plan för som underlag för den ekonomiska planeringen , att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändringar (kap ) skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2016, att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt anslå medel enligt ärendebilaga 1, forts.

10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (24) Forts. 105 att anslagsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt att anslå medel enligt ärendebilaga 3, att uppmana nämnderna att i sina verksamhetsplaner/interna budgetar anta nämndsmål som är mätbara enligt principen SMART:a mål, specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta mål, samt att anta nämndsmål inom samtliga målområden, att samtliga nämnder skall presentera antagna internbudgetar och verksamhetsplaner för kommunstyrelsens arbetsutskott senast november 2015, att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 ta upp lån, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 50 miljoner kronor, samt omsätta lån motsvarande beloppet för lån som förfaller till betalning under året, samt att fastställa ekonomistyrningsprincipen i enlighet med kap 16, att i samband med Uppföljningsrapport 3 justera ekonomisk plan utifrån ny skatteprognos, investeringsuppföljningar m.m., att i övrigt fastställa i ärendet redovisat förslag till budget för 2016 och flerårsplan för Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert till förmån för eget framställt men ej bifallet tilläggsyrkande, samt av Lars Johnson till förmån för Vision Burlövs framställda men ej bifallna yrkande.

11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (24) 106 KS/2015:412 Principbeslut om legitimerade och behöriga medarbetare i enlighet med skollagen Sammanfattning Utbildnings- och kulturnämnden föreslår den 13 april 2015, 57, kommunstyrelsen att som anställningsmyndighet fatta ett principbeslut om att kommunen skall ha samtliga lärartjänster och förskollärartjänster tillsatta med legitimerade och behöriga medarbetare i enlighet med skollagen. Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimationskrav för att anställas tills vidare som lärare och förskollärare. Den 1 december 2013 trädde ändringarna i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna har dock de anställda som ingått avtal före den 1 juli 2011 kunnat undervisa och sätta betyg utan att vara behörig eller legitimerad till och med den 30 juni Det innebär att kommunen den 1 juli kommer att ha medarbetare som inte har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag utifrån legitimations- och behörighetskravet, då de inte får ansvara för undervisning och betygsättning. Barn- och utbildningsnämnden, som före den 1 januari 2015 var anställningsmyndighet för lärarna, har tidigare fattat ett beslut om att verksamheterna de ansvarar för skall sträva efter att ha legitimerade och behöriga medarbetare. I princip gäller fortfarande ett beslut som är fattat av en tidigare nämnd. Kommunstyrelsen har dock övertagit rollen som anställningsmyndighet för all personal. Kommunledningskontoret bedömer därför att kommunen som arbetsgivare kan vara tydlig i denna fråga genom att kommunstyrelsen fattar ett beslut som har samma lydelse som det tidigare beslutet från barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Burlövs kommun skall ha samtliga lärartjänster och förskollärartjänster tillsatta med legitimerade och behöriga medarbetare i enlighet med skollagen. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att Burlövs kommun skall ha samtliga lärartjänster och förskollärartjänster tillsatta med legitimerade och behöriga medarbetare i enlighet med skollagen.

12 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (24) 107 Utredning av kostnad för utökad vistelsetid i förskolan KS/2013:273 Sammanfattning Lars Johnson (M) väckte den 7 november 2013 motion med yrkande att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda kostnaden för en utökning av tid till 20, 25 och 30 timmar per vecka för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande. Fullmäktige biföll motionen den 20 oktober 2014, 89. Barn- och utbildningsnämnden redovisade sitt uppdrag den 9 december 2014, 126. Fullmäktige återremitterade den 16 februari 2015, 12, utredningen till utbildnings- och kulturnämnden för att förtydliga hur uträkningen av kostnaderna har gjorts. Nämnden lämnar den 13 april 2015, 56, en förnyad analys som visar att en utökning av antal timmar kan innebära en merkostnad för utbildnings- och kulturnämnden med belopp upp till 7 mnkr. Föreligger utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse av den 24 mars Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

13 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (24) 108 KS/2015:179 Antagande av föreskrift för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Sammanfattning Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket i maxtaxan indexeras. Inkomsttaket höjs den 1 juli 2015 från kronor till kronor. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. Med anledning av detta föreslår utbildnings- och kulturnämnden den 13 maj 2015 (UKN delg/2015:114) fullmäktige att fastställa avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med de förändrade avgiftsnivåerna i maxtaxeförordningen, samt att avgiften för vistelsetid före och/eller efter förskoleklasstiden skall ändras till 2 % för första barnet och 1 % för andra och tredje barnet. Med den ändringen jämställs förskoleklass med grundskola och avgiften blir densamma. Nämnden föreslår vidare fullmäktige att delegera åt nämnden att revidera avgiftsföreskriften vid förändrade avgiftsnivåer i maxtaxeförordningen. Kommunledningskontoret föreslår att avgiftsföreskrifterna även fortsättningsvis skall fastställas på kommunfullmäktigenivå. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 juli Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 juli 2015.

14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (24) 109 Kommunikationspolicy för Burlövs kommun, KS/2015:343 Sammanfattning Kommunfullmäktige antog informations- och kommunikationspolicy för Burlövs kommun den 24 april 2006, 26. Förslaget till ny kommunikationspolicy för Burlövs kommun ersätter denna. Kommunikationspolicyn är en del av det strategiska kommunikationsarbetet och beskriver hur kommunikation och dialog, både internt och externt, skall stödja Burlövs kommuns Vision 2030, värdegrund och övergripande mål. Den anger Burlövs kommuns förhållningssätt och principer för kommunikation samt kännetecken för kommunikationens kommunikation. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunikationspolicy för Burlövs kommun , enligt i ärendet redovisat förslag, samt att kommunikationspolicy för Burlövs kommun ersätter kommunens tidigare antagna informations- och kommunikationspolicy för Burlövs kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunikationspolicy för Burlövs kommun , enligt i ärendet redovisat förslag, samt att kommunikationspolicy för Burlövs kommun ersätter kommunens tidigare antagna informations- och kommunikationspolicy för Burlövs kommun.

15 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (24) 110 Kommunikationsstrategi för Burlövs kommun, KS/2015:344 Sammanfattning Kommunikationsstrategin är liksom kommunikationspolicyn en del av Burlövs kommuns strategiska kommunikationsarbete. Den beskriver hur Burlövs kommun skall arbeta strategiskt med kommunikation under för att bidra till att kommunens övergripande mål och Vision 2030 uppnås. Den anger en inriktning för kommunikationsarbetet, det vill säga hur arbetet skall gå till och vilka vägval/prioriterade kommunikationsinsatser som skall göras. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa kommunikationsstrategi för Burlövs kommun , enligt i ärendet redovisat förslag. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att fastställa kommunikationsstrategi för Burlövs kommun , enligt i ärendet redovisat förslag.

16 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 16 (24) 111 KS/2015:429 Framställan om hyra av paviljong som ersättning för lokaler på Södervångsskolan Sammanfattning Utbildnings- och kulturnämnden begär den 12 maj 2015 hos kommunstyrelsen att styrelsen beslutar att beställa en flyttbar paviljong som ersättning för lokaler på Södervångsskolan som miljökontoret har lämnat ett föreläggande om att ta ur bruk som skollokaler. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att samhällsbyggnadsförvaltningen efter samråd med utbildnings- och kulturförvaltningen beställer för ändamålet lämpliga moduler. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att godkänna att samhällsbyggnadsförvaltningen efter samråd med utbildnings- och kulturförvaltningen beställer för ändamålet lämpliga moduler.

17 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 17 (24) 112 KS/2014:135 Antagande av ändring av detaljplan kvarteret Skatan m.fl. samt upphävande av tomtindelningsbestämmelser för Arlöv 21:58 m.fl., kvarteret Skatan Sammanfattning Fastighetsägaren till Arlöv 21:58, Skolgatan 13, vill stycka av en del av fastigheten. För att möjliggöra avstyckning av fastigheten, där det idag finns begränsande fastighetsindelningsbestämmelser. Fastighetsindelningsbestämmelserna återfinns i två äldre tomtindelningar (akt 1231-P18 och akt 12-ARS-412). Enligt övergångsbestämmelse 9 till plan- och bygglagen utgör numer tomtindelningar fastighetsindelningsbestämmelser. Det innebär att tomtindelningar skall behandlas som bestämmelser i en detaljplan. En ändring av gällande detaljplan för kvarteret Skatan med enkelt planförfarande möjliggör att nämnda fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla. Kommunstyrelsens planutskott beslutar utan omröstning att godkänna bifogat särskilt utlåtande för detaljplaneändring för kvarteret Skatan m.fl., samt att detaljplaneändringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsens planutskott föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att anta bifogat planförslag för detaljplaneändring för kvarteret Skatan m.fl. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta planförslag för detaljplaneändring för kvarteret Skatan m.fl. enligt i ärendet redovisat förslag.

18 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 18 (24) 113 KS/2015:341 Yttrande över järnvägsplan för ombyggnad av Södra stambanan, delen Flackarp-Arlöv i Staffanstorps, Burlövs och Lomma kommuner Sammanfattning Trafikverket har översänt ett granskningsförslag för järnvägsplan för projekt Flackarp- Arlöv, fyra spår, till Burlövs kommun för yttrande. Syftet med järnvägsplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp -Arlöv, från två till fyra spår, och på så sätt öka kapaciteten på järnvägen. Förvaltningens förslag Samhällsbyggnadsförvaltningen föredrar ärendet för kommunstyrelsens planutskott och föreslår följande tillägg till förvaltningens förslag till yttrande: I järnvägsplanen är del av fastigheten Åkarp 1:57 avsatt som tillfällig nyttjanderätt. Del av området nyttjas som upplag av Burlövs kommun. Denna funktion kommer kommunen behöva även under den tid Södra stambanan byggs ut. På fastigheterna Åkarp 1:40 och Åkarp 18:48 är ett område avsatt som tillfällig nyttjanderätt. Där kommer eventuellt en tillfällig angöring till fastigheterna Åkarp 1:81 och Åkarp 1:57 att anläggas under byggtiden. Burlövs kommun ser här möjlighet till samplanering av en framtida permanent lösning i området Burlövs kommun förutsätter att en fortsatt dialog inklusive möjlighet till beslut och delbeslut hålls mellan Trafikverket och kommunen avseende datum för hur länge Trafikverket avser nyttja de olika områden som är avsatta med tillfällig nyttjanderätt i järnvägsplanen. Kommunstyrelsens planutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att till Trafikverket avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag, med av förvaltningen ovan föreslagna ändringar. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att till Trafikverket avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag, med av förvaltningen ovan föreslagna ändringar. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Protokollsanteckning På begäran av Lars-Anders Espert (SD) antecknas till protokollet att han anser att det är en brist att det i järnvägsplanen inte nämns någonting om den bullervall som måste byggas någon gång med anledning av den planerade utbyggnaden av Kronetorpsområdet som innebär behov av ett bättre bullerskydd.

19 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 19 (24) 114 Godkännande av exploateringsavtal KS/2015:438 Sammanfattning Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Kronetorp 1:1 har tagits fram. Detta förslag ger byggrätter till drygt 300 lägenheter runt herrgården och längs allén mot Lundavägen. Parallellt med detaljplaneförslaget har ett förslag till exploateringsavtal framarbetats. Detta reglerar de frågor där man måste tydliggöra ansvar för utbyggnad, ekonomi, tidplaner osv. Avtalet har tecknats med markägaren Kronetorp Park AB vilka avser att så snart detaljplanen antagits och exploateringsavtalet godkänts, och bägge vunnit laga kraft, påbörja utbyggnaden. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna i ärendet redovisat exploateringsavtal med exploatören Kronetorp Park AB, samt att kostnaden för markinlösen beaktas i flerårsbudgeten. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD) yrkar att avtalstexten under rubriken Upplåtelseform skall lyda Exploatören och Kommunen är överens om att för att få en stadsbebyggelse som är mest förmånlig för de boende i området, skall det i huvudsak uppföras bostäder i form av bostadsrätter och äganderätter. Ove Johansson (MP), med instämmande av Hans-Åke Mårtensson (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition Ordföranden ställer Lars-Anders Esperts yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsordning: JA röstar den som bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. NEJ röstar den som bifaller Lars-Anders Esperts yrkande. forts.

20 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 20 (24) Forts. 114 Voteringen utfaller enligt följande: Inger Borgenberg (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Bengt Åström (S) Ove Johansson (MP) Kerstin Lidén (V) Fredrik Jörgensen (C) Lars-Anders Espert (SD) Christer Swahn (SD) Rolf Hagmann (SD) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (FP) Katja Larsson (S), ordf. Ja Nej Avstår Med 9 JA-röster mot 2 NEJ-röster och 2 som avstår finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att godkänna i ärendet redovisat exploateringsavtal med exploatören Kronetorp Park AB, samt att kostnaden för markinlösen beaktas i flerårsbudgeten. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars-Anders Espert till förmån för framställt men ej bifallet yrkande.

21 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 21 (24) 115 KS/2013:238 Motion av Sven Sonesson (M) Dagens ungdomar morgondagens vuxna! Sammanfattning Sven Sonesson har väckt motion med yrkande att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med polis, kommunala nämnder och aktörer såsom kriminalvård, barnpsykiatrin, fältgruppen, folkhälsorådet, föreningar och näringsliv börja arbeta enligt konceptet sociala insatsgrupper. Kultur- och fritidsnämnden anför i yttrande den 13 januari 2014, 5, bland annat att nämnden är positiv till konceptet att arbetet med ungdomar sker över förvaltningsgränserna och kan konstatera att så redan sker på ett mycket konstruktivt sätt mellan Magnolian och Fältgruppen. Nämnden anser att det vore önskvärt att berörda förvaltningar får möjlighet att bereda ärendet noggrant innan det tas upp för beslut i fullmäktige. Nämnden anser motionen vara besvarad med vad som anförts i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden lämnar likalydande yttrande den 21 januari 2014, 2. Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget i yttrande den 6 februari 2014, 21, och föreslår att kommunfullmäktige, om man önskar behandla frågan, beslutar att uppdra åt berörda nämnder att utreda frågan och återkomma med ett konkret förslag om hur arbetet skulle kunna organiseras i Burlövs kommun samt hur projektet skall finansieras. Kommunledningskontoret konstaterar att pilotprojektet om sociala insatsgrupper slutredovisades i oktober Att arbeta med sociala insatsgrupper i enlighet med projektet är ett åtagande som ställer stora krav på socialtjänsten, och som därför kräver en djupare utredning och ställningstagande från socialnämnden. Arbetssättet kan innebära behov av utökade resurser för samordning, vilket måste behandlas i den ordinarie budgetprocessen. Kommunledningskontoret anser att socialnämnden redan nu kan anses äga frågan huruvida man vill inrätta sociala insatsgrupper. Förvaltningen föreslår därför att fullmäktige överlämnar frågan till socialnämnden för fortsatt behandling och att motionen skall anses besvarad därmed. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD) yrkar att arbetsutskottet beslutar att stryka den första föreslagna att-satsen. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. forts.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer