BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Bengt Åström Armin Memic (MP) Kerstin Lidén (V) Fredrik Jörgensen (C) Lars-Anders Espert (SD) Christer Swahn (SD) Rolf Hagmann (SD) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (FP) Inger Borgenberg (S), ers. Carl-Olof Landgren (S), ers. Selvete Murtezi (S), ers. Jonas Lyberg (S), ers. Ove Johansson (MP), ers. Bo Lindqvist (V), ers. Roland Bäck (SD), ers. Sara Stanojevic (M), ers. Carl Ahrling (M), ers. Anders Brännström (FP), ers. Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Utses att justera Kent Wollmér Justeringens plats Kommunstyrelsens kansli Paragrafer 1 11 Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Katja Larsson Kent Wollmér ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift _ Nima Khojasteh

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 1 Förläggning av kommunstyrelsens sammanträden Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde den 15 december 2014, 108, övergripande sammanträdesplanering för Enligt planen skall kommunstyrelsen sammanträda kl Samtidigt delegerade fullmäktige åt respektive nämnd att vid behov göra justeringar i planeringen för den egna nämnden och dess utskott, dock med hänsyn tagen till kommunens budget- och uppföljningsprocesser och annan planering. Yrkanden Mats Lithner (FP), med instämmande av Lars Johnson (M), yrkar att kommunstyrelsens sammanträden fortsättningsvis skall förläggas till kl Lars-Anders Espert (SD), med instämmande av Katja Larsson (S) och Kent Wollmér (S), yrkar att sammanträdena skall förläggas till kl Katja Larsson föreslår vidare att tidpunkten för sammanträdena skall utvärderas inför nästa års planering. Proposition Ordförande ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars-Anders Esperts förslag. Kommunstyrelsen beslutar således att kommunstyrelsens sammanträden under 2015 fortsättningsvis skall förläggas till kl 15.00, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att inför 2016 års sammanträdesplanering utvärdera tidpunkten för sammanträdena.

3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 2 Val av arbetsutskott Val av ordinarie ledamöter Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår Katja Larsson (S), Kent Wollmér (S) och Armin Memic (MP). Lars Johnson (M) föreslår Lars Johnson. Lars-Anders Espert (SD) föreslår Lars-Anders Espert. Samtliga nominerade väljs med acklamation. Val av ersättare Hans-Åke Mårtensson (S) föreslår Bengt Åström (S), Inger Borgenberg (S) och Ove Johansson (MP). Lars Johnson (M) föreslår Mats Lithner (FP). Lars-Anders Espert (SD) föreslår Sven Sonesson (M) samt yrkar att valet skall ske proportionellt. Ordföranden finner att proportionellt val begärs av ett tillräckligt antal ledamöter. Sekreteraren upplyser om förfarandet vid proportionellt val och de krav som ställs på valsedlarna. Valförrättning Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Kent Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. De avgivna valsedlarnas giltighet granskas. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna ordnas därefter i grupper, så att sedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp. Följande valsedelsgrupper, antal röster och föreslagna namn inom respektive valsedelsgrupp föreligger: Valsedelsgruppen SD Inom valsedelsgruppen SD har avgivits tre röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn: Sven Sonesson. Valsedelsgruppen Vision Burlöv Inom valsedelsgruppen Vision Burlöv har avgivits tre röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn: Mats Lithner. Valsedelsgruppen Majoritet Burlöv Inom valsedelsgruppen Majoritet Burlöv har avgivits sju röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående ordning: Bengt Åström Inger Borgenberg Ove Johansson forts.

4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (15) Forts. 2 Fördelning av platser Därefter fördelas de elva platser som skall besättas mellan de olika valsedelsgrupperna, I enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Platserna fördelas enligt följande princip: Jämförelsetalet A = gruppens röstetal så länge gruppen inte har fått någon plats tilldelad. Därefter beräknas jämförelsetalet B för varje grupp så att gruppens röstetal delas med talet C, vilket motsvarar antalet platser som tilldelats gruppen, ökat med 1. Vid fördelning av plats 3 och 4 är jämförelsetalen för valsedelsgrupperna SD och Vision Burlöv lika, vilket innebär att avgörandet sker genom lottning. Platserna fördelas inom respektive valsedelsgrupp i den ordning som namnen står uppställda på gruppernas valsedlar. Plats Valsedelsgrupp A B C Namn 1 Majoritet Burlöv 7 3,5 2 Bengt Åström 2 Majoritet Burlöv 3,5 2,33 3 Inger Borgenberg 3 SD 3 1,5 2 Sven Sonesson 4 Vision Burlöv 3 1,5 2 Mats Lithner 5 Majoritet Burlöv 2,33 1,75 4 Ove Johansson Val av ordförande och vice ordförande Hans-Åke Mårtensson föreslår som ordförande Katja Larsson och som vice ordförande Kent Wollmér. Båda väljs med acklamation. Kommunstyrelsen beslutar således att för perioden välja följande arbetsutskott. Ledamöter Ordförande Katja Larsson S Vice ordförande Kent Wollmér S Armin Memic MP Ersättare Lars Johnson Lars-Anders Espert Bengt Åström Inger Borgenberg Sven Sonesson Mats Lithner Ove Johansson M SD S S M FP MP Protokollsanteckning På begäran av Lars Johnson (M) antecknas till protokollet att Sven Sonesson är invald i kommunstyrelsens arbetsutskott som Sverigedemokrat.

5 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 3 Val av planutskott Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att för perioden välja följande planutskott. Ledamöter Ordförande Katja Larsson S Vice ordförande Lars Johnson M Ove Johansson MP Bo Lindqvist V Lars-Anders Espert SD Ersättare Kent Wollmér S Carl-Olof Landgren S Anneli Kihlstrand C Sara Stanojevic M Rolf Hagmann SD

6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 4 Val av tekniskt utskott Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att för perioden välja följande tekniska utskott. Ledamöter Ordförande Hans-Åke Mårtensson S Vice ordförande Fredrik Jörgensen C Armin Memic MP Nils Holmqvist M Lars-Anders Espert SD Ersättare Jonas Lyberg S Katja Larsson S Kerstin Lidén V Anders Brännström FP Christer Swahn SD

7 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 5 Delegerade ärenden/delgivningar a) Delegationsbeslut nr b) Delgivningar 1. Protokoll från planutskottets sammanträde Planutskottets yttrande till Trafikverket avseende upphörande av underhåll på järnvägen Malmö-Simrishamn bandel Planutskottets yttrande till Trafikverket avseende funktionellt prioriterat vägnät (KS/2014:325) c) Förteckning över övriga delgivningar, bilaga KS 5 Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 6 Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell KS/2014:41 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell som skall innehålla principer för ny budgetprocess och ny resursfördelning. Modellen skall vara ett underlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid beslut om resurstilldelning till nämnder och styrelser. Arbetet har genomförts enligt en utarbetad handlingsplan inom ekonomiavdelningen. För att inhämta synpunkter och erfarenheter har politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott intervjuats och studiebesök har även gjorts i utvalda referenskommuner. Under processens gång har avstämningar gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp. Av uppdragsbeskrivningen framgår behovet av en mer transparent budgetprocess med tydliga spelregler. Det finns behov att känna till förutsättningarna i ett tidigt skede för att frigöra tid för arbete med internbudget på nämndsnivå och för att anpassa verksamheten till beslutade ramar. För att uppnå detta behöver genomloppstiden för budgetprocessen kortas ned. Syftet med en ny resursfördelning är att skapa en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, resurstilldelning och mål. Den skall skapa förutsättningar för politiska prioriteringar och vara transparent. Modellen är tänkt att gå från en traditionell anslagsfördelad budget till en volymberäknad budget som grundar sig på befolkningsutvecklingen. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med förslag till fördelningsnycklar efter det att respektive nämnd har fattat beslut om internbudget. Arbetsutskottet lämnar vidare följande förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun, daterat , samt att därmed upphäva tidigare modell, forts.

9 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (15) Forts. 6 att kost- och städenheterna skall vara resultatenheter fullt ut från 2016, att befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare, samt att fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag, samt att externa hyror inledningsvis är inräknade i fördelningsnycklarna men att fastighetsavdelningen i samband med budget 2017 skall hantera alla lokalkostnader och att kostnaderna för externa lokaler skall uteslutas från fördelningsnycklarna. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med förslag till fördelningsnycklar efter det att respektive nämnd har fattat beslut om internbudget. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun, daterat , samt att därmed upphäva tidigare modell, att kost- och städenheterna skall vara resultatenheter fullt ut från 2016, att befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare, samt att fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag, samt att externa hyror inledningsvis är inräknade i fördelningsnycklarna men att fastighetsavdelningen i samband med budget 2017 skall hantera alla lokalkostnader och att kostnaderna för externa lokaler skall uteslutas från fördelningsnycklarna.

10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 7 Internbudget 2015 Kommunstyrelsen KS/2014:338 Sammanfattning I budget 2015 reduceras ramen med 0,6 miljoner kronor för tillfälliga utökningar i samband med supervalåret 2014 (EU-parlamentsval samt allmänna valet i Sverige 2014). Ramen förstärks vidare med 0,9 miljoner kronor till följd av förändrad verksamhet. Det handlar om kostnadsökningar för Räddningstjänsten Syd samt ny organisation för överförmyndarverksamhet tillsammans med Lomma, Kävlinge och Staffanstorps kommuner. Nämnden beviljas 1,3 miljoner kronor för olika kvalitetssatsningar under Bland annat beviljas medel för att tillhandahålla en central post för utredningar, för att implementera ett beslutstödssystem samt en ramförstärkning för näringslivsåtgärder. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att fastställa internbudget 2015 för kommunstyrelsen, att i samband med ramförstärkning för näringslivsfrämjande åtgärder uppdra åt kommunledningskontoret att utreda medlemskap i Connect och Nyföretagarcentrum, att fastställa korrigering av budget med anledning av personalflytt från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadsförvaltningen motsvarande 1,147 mnkr, att från 2015 utöka friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare till max 700 kr/år, att för 2015 avsätta medel för utökat friskvårdsbidrag i kommunstyrelsens budget för personalpolitiska åtgärder, att kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra styrgrupp för trygghets- och säkerhetsfrågor, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att inrätta arbetsgrupper efter behov, att upphäva tidigare beslut angående organisation av trygghetsarbetet fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 augusti 2012, 135.

11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 8 Attestordning 2015 KS/2014:348 Sammanfattning Föreligger förslag till attestordning för perioden avseende kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområde för perioden enligt av kommunledningskontoret upprättat förslag till attestordning, att därjämte utse kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga anslag, samt att uppdra åt kommundirektören att utse ytterligare beslutsattestanter och ersättare vid nyanställningar, personalbyte och nytillkommande verksamhetskoder.

12 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 9 Utseende av firmatecknare för Burlövs kommun år 2015 KS/2014:342 Sammanfattning Från kommunledningskontoret föreligger förslag till firmatecknare för år Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att för tiden , eller till dess annan dessförinnan väljs, utse följande firmatecknare: Till att underteckna styrelsens handlingar utses kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson, med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kent Wollmér eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lars Johnson som ersättare, vardera med kontrasignation av kommundirektör Lars-Åke Ståhl eller kanslichef Charlotta Wemme Dehlin. Som handlingar avses även borgensförpliktelser. Till att underteckna avtal och andra liknande handlingar som inte beslutas av styrelsen, enligt kommunstyrelsens beslut , 54, utses kommundirektör Lars-Åke Ståhl med kontrasignation av vederbörande handläggare. Förvaltningsövergripande ramavtal och avropsavtal beslutade enligt p B.2.3 i kommunstyrelsens delegationsförteckning undertecknas av upphandlingsstrateg Mari Stanfield. Till att underteckna låneförbindelser för lån upptagna enligt delegationsbeslut utses kommundirektör Lars-Åke Ståhl med kontrasignation av ekonomichef Boris Blumenfeld. Till att föra kommunens talan inför domstol och kronofogdemyndighet i mål om betalningsföreläggande samt begäran om verkställighet hos kronofogdemyndigheten utses ekonomichef Boris Blumenfeld, redovisningschef Kjell Andersson, ekonom Sabina Sadikovic två i förening eller envar med kontrasignation av assistent Kerstin Nordfors- Johansson eller assistent Eva Karlsson. För kvittering av värdepost, rekommenderade brev och liknande (för kommunens samtliga nämnder och styrelser) utses kommundirektör Lars-Åke Ståhl, kommunvägledare Lisbeth Jensen, kommunvägledare Carina Magnusson, kommunvägledare Elisabeth Nilsson, vaktmästare Anders Tegel och vaktmästare Stefan Ersson var för sig. Till att utfärda anvisningar på kommunens, och av kommunen förvaltade stiftelsers, bank- och plusgiroräkningar utses ekonomichef Boris Blumenfeld, redovisningschef Kjell Andersson och ekonom Sabina Sadikovic, två i förening eller envar med kontrasignation av assistent Ingrid Bengtsson, assistent Eva Karlsson eller assistent Kerstin Nordfors-Johansson. forts.

13 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (15) Forts. 9 Till att via telefon beordra uttag från kommunens bankräkningar, varefter bekräftelse med skriftlig fax sker till bank, utses ekonomichef Boris Blumenfeld, redovisningschef Kjell Andersson och ekonom Sabina Sadikovic var för sig. Attest av avräkningsnotor samt aviseringar beträffande telefonuttag skall ske i enlighet med beslut om undertecknande av anvisningar på bank- och plusgiroräkningar. Till att via kommunens Nordeas internetbank signera utbetalningar överförda från socialförvaltningens system SOFIA, postgirokonto , utses ekonomichef Boris Blumenfeld, redovisningschef Kjell Andersson, ekonom Sabina Sadikovic, assistent Ingrid Bengtsson, assistent Kerstin Nordfors-Johansson eller assistent Eva Karlsson, var för sig. Attest av utbetalningar i Nordeas internetbank vilka enkelsignerats, skall i efterhand attesteras i enlighet med beslut om undertecknande av anvisningar på bank- och plusgiroräkningar. Övriga utbetalningar i Nordeas internetbank, postgirokonto , signeras enligt beslut om undertecknande av anvisningar på bank- och plusgiroräkningar (dubbelsigneras). Till att för kommunens räkning motta inbetalningar, under förutsättning att antingen särskilt avsedda reversalblanketter i löpande följd används eller också kvittens sker med kvitteringsmaskin, bemyndigas ekonomichef Boris Blumenfeld, redovisningschef Kjell Andersson, ekonom Sabina Sadikovic, assistent Ingrid Bengtsson, assistent Kerstin Nordfors-Johansson och assistent Eva Karlsson, var för sig.

14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 10 Verksamhetsplan 2015 Sammanfattning Från kommunledningskontoret föreligger verksamhetsplan 2015 för kommunledningskontoret samt samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning. Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.

15 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 11 Kommundirektören har ordet Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsen om arbetet med att rekrytera ny samhällsbyggnadschef avtalsskrivningar med Trafikverket och Region Skåne avseende utbyggnaden till fyra spår utvärdering av anbud som har inkommit i upphandlingen av nytt bad

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer