Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Bengt Åström Ordförande Rima Rettegi Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Ärende Beteckning Förslag 1. Presentation av Stora Dalslundskolans måluppfyllelse och värdegrundsarbete 2. Uppföljningsrapport , BUN BUN/2014: Inspektion, tillsyn av arbetsmiljön för skolan i Burlövs kommun BUN/2014:10 4. Anmälan till Barnombudsmannen 5. Omprövning av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg avseende avstängning 6. Förslag till yttrande över motion (M): Mer och fler insatser för ökat studieresultat 7. Förslag till yttrande över motion (M) - Förestelärare också i förskolan BUN/2014:159 BUN/2014:123 BUN/2014:124

2 Ärende Beteckning Förslag 8. Förslag till yttrande över motion (FP): Förslag till redovisning av ungdomsarbetslöshet 9. Förslag till yttrande över: Vissa skolllagsfrågor- Del Förslag till yttrande över granskningshandling Kronetorp 1:1 m.fl. BUN/2014:125 BUN/2014:162 BUN/2014: Rapporter från verksamheten/enheterna 12. Anmälan av delegationsbeslut 13. Meddelanden/delgivningar 14. Rapporter från kurser, konferenser och studiebesök 15. Förvaltningschefen informerar och svarar på frågor 16. Nästa sammanträde

3 Presentation av Stora Dalslundskolans måluppfyllelse och värdegrundsarbete

4 Uppföljningsrapport , BUN Dnr BUN/2014:166 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden redovisar en helårsprognos för 2014 med ett underskott på 1,1 mnkr. Volym- och prisökningar inom verksamheterna motsvarar 0,6 mnkr. För att klara överskridanden inom verksamheterna har nämnden beslutat om följande åtgärder: Införa vikariepool inom förskola för att hantera övertalighet Omdisponera medel till grundskoleenheter från förvaltningens reserv, resultatöverföring och centrala/gemensamma verksamheter Återhållsamhet med inköp under resten av året Arbetet med vikariepoolen är påbörjat men kommer troligen inte att ge någon effekt förrän Arbetsutskottets förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, att nämnden kompenseras för volymavvikelser i bokslutet, att begära att omdisponera 300 tkr inom investeringsbudgeten från anslaget för inventarier till anslaget till IT-klassrum.

5 Inspektion, tillsyn av arbetsmiljön för skolan i Burlövs kommun Dnr BUN/2014:10 Tjänsteskrivelsen skickas ut senare.

6 Anmälan till Barnombudsmannen Handlingarna skickas ut per mail senare.

7 Omprövning av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg avseende avstängning Dnr BUN/2014:159 Sammanfattning Med anledning av Skollagens och Barnkonventionens skrivningar och intentioner ser förvaltningen att det finns det anledning att ompröva föreskrifterna att stänga av barn på grund av vårdnadshavares obetalda skulder. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. Sven Sonesson (M) med instämmande av Bengt Åström (S), Lars-Olle Olsson (S) och Anita Ljungh (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Sven Sonessons (M) m.fl. bifallsyrkande mot Lars-Anders Esperts (SD) avslagsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet beslutar i enlighet med Sven Sonessons (M) m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ompröva rutinerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg. Reservation Lars-Anders Espert (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

8 Förslag till yttrande över motion (M): Mer och fler insatser för ökat studieresultat Dnr BUN/2014:123 Sammanfattning I sitt förslag till yttrande är förvaltningen positiv till motionärens förslag om att kunna erbjuda mer tid och mer stöd. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande använder begreppet heldagsskola och att nämnden föreslår att utredningsuppdraget dels ska gälla kostnaden för heldagsskola på högstadiet, dels kostnaden för heldagsskola på samtliga skolenheter. Yrkande Sven Sonesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och att sända det till kommunledningskontoret.

9 Förslag till yttrande över motion (M) - Förestelärare också i förskolan Dnr BUN/2014:124 Sammanfattning Sven Sonesson (M) har inkommit med motion Förstelärare också i förskolan. Motionen har översänts till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Förvaltningen lämnar förslag till yttrande. Yrkande Sven Sonesson (M) med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och att sända det till kommunledningskontoret.

10 Förslag till yttrande över motion (FP): Förslag till redovisning av ungdomsarbetslöshet Dnr BUN/2014:125 Sammanfattning Förvaltningens förslag till yttrande innebär att man inte har något att invända mot två av motionärens förslag men konstaterar samtidigt att de ligger utanför nämndens direkta kompetensområde. När det gäller den del av motionen som talar om en separat årlig redovisning med åtgärdsförslag kring skolresultaten så föreslår förvaltningen att den delen av motionen avslås. Yrkande Bengt Åström (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar om följande tilläggsattsats: att uttala att två av motionärens förslag ligger utanför nämndens direkta kompetensområde. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att nämnden antar förslaget till yttrande som sitt eget och att det ska sändas till kommunledningskontoret. att uttala att två av motionärens förslag ligger utanför nämndens direkta kompetensområde.

11 Förslag till yttrande över: Vissa skollagsfrågor- Del 2 Dnr BUN/2014:162 Sammanfattning Regeringskansliet har skickat promemorian Vissa skollagsfrågor- Del 2 på remiss till bland annat Burlövs kommun. Kommunledningskontoret har begärt ett yttrande från barn- och utbildningsnämnden senast I promemorian lämnas sex olika förslag till ändringar av skollagen. Förvaltningen har kommenterat dem i sitt förslag till yttrande. Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och sända det till kommunledningskontoret.

12 Förslag till yttrande över granskningshandling Kronetorp 1:1 m.fl. Dnr BUN/2014:149 Sammanfattning Förvaltningen föreslår att nämnden enbart yttrar sig om möjligheten att bygga en ny förskola i området och att nämnden där ska uttala som sin mening att det i detaljplanen bör förtydligas att plats för en förskola ska avsättas. Förvaltningen anser också att nämnden bör ta tillfället i akt att i sitt yttrande påminna om att plats för ytterligare en förskola och en ny grundskola bör tas med i kommande etapper av detaljplanering av Kronetorpsområdet. Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och att sända det till kommunledningskontoret.

13 Rapporter från verksamheten/enheterna Dnr BUN/2014:155 Förvaltningschefen avger rapport.

14 Anmälan av delegationsbeslut Delegerade inom nämndens ansvarsområde har överlämnat beslut som de fattat på nämndens vägnar. En översiktlig redovisning av inkomna delegationsbeslut delas ut till gruppmötena. Delegationsbesluten kommer att finnas tillgänglig vid sammanträdet. Delegationsbeslut i personalärenden där särskilt delegationsbeslut inte skrivs anmäls till nämnden genom tillgänglighet i verksamhetssystemet. Delegationsbeslut om barns deltagande i barnomsorgen och fritidsverksamhet där särskilt delegationsbeslut inte skrivs anmäls till nämnden genom tillgänglighet i verksamhetssystemet.

15 Meddelanden/delgivningar Meddelanden har lämnats för särskild kännedom till nämnden och redovisas på lista nedan med underliggande handlingar bifogade. Minnesanteckningar från ledningsmöte förskolechef BUN/2014:4-006 Utdelning av Burlövs miljö Din miljö Lokal Agenda 21 för barn BUN/2014: Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten juda vid gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotterna simning respektive simhopp vid gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten fäktning vid gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun

16 Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun Beslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Malmö kommun

17 Rapporter från kurser, konferenser och studiebesök

18 Förvaltningschefen informerar och svarar på frågor

19 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum den 11 november 2014 kl Plats: Lilla Sessionssalen.

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer