BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Lilla Sess, kl. 19: Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Anneli Kihlstrand(c) Lisbeth Jensen(s) Lars-Anders Espert(sd) Carl Ahrling(m) Ingalill Melcher(sd) Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Övriga närvarande Tina Pettersson(s) Gun-Britt Penderos(s) Cathrine Yankoulofski(mp) Anders Öhlin, förvaltningschef Per-Lennart Sjöström, sekreterare Sandra Tauberman, utvecklingsledare Gunilla Månsson, personalrepresentant Jeanette Bengtsson, personalrepresentant Boel Jonasson, personalrepresentant Utses att justera Carl Ahrling Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Arlöv Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Per-Lennart Sjöström Bengt Åström Carl Ahrling ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens arkiv Underskrift Per-Lennart Sjöström

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (12) BUN/2013: s uppföljningsrapport Sammanfattning Förvaltningen har upprättat uppföljningsrapport inkl. delårsbokslut enligt anvisningar från ekonomikontoret. Rapporten innehåller en ekonomisk uppföljning och prognos samt uppföljning mot nämndens mål. Bilagor: Investeringsredovisning Driftbudget Förslag till beslut. beslutar - att begära tilläggsanslag till utrednings- och upphandlingskostnader med 428 tkr. - att begära att kostnader för personalomsättning på 1 mnkr kompenseras i bokslutet. - att begära omdisponering av anslag från särskola till grundskola/fritidshem samt modersmålsundervisning med sammanlagt tkr. - att uppföljningsrapporten lämnas till kommunstyrelsen beslutar - att begära tilläggsanslag till utrednings- och upphandlingskostnader med 428 tkr. - att begära att kostnader för personalomsättning på 1 mnkr kompenseras i bokslutet. - att begära omdisponering av anslag från särskola till grundskola/fritidshem samt modersmålsundervisning med sammanlagt tkr. - att uppföljningsrapporten lämnas till kommunstyrelsen

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (12) BUN/2013:16 77 Namnbyte till Kulturskola Sammanfattning Med anledning av att Musikskolan utvecklas i ett första steg till Kulturskola from hösterminen 2013 är det lämpligt att byta namn redan då till Burlövs Kulturskola. För att synliggöra och marknadsföra verksamheten är det av stort värde om fasadskylten text ändras till Kulturskolan. Denna önskade anpassning bör genomföras i god tid innan planerad invigning under hösten. Arbetsutskottets förslag till nämndens beslut beslutar - föreslå att verksamheten Burlövs kommunala Musikskola byter namn till Burlövs Kulturskola beslutar - föreslå att verksamheten Burlövs kommunala Musikskola byter namn till Burlövs Kulturskola

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (12) 78 Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö BUN/2013:72 Sammanfattning Vårdnadshavare har ansökt om skolskjuts till Sakura skola i Malmö. Förvaltningen menar att kommunen enligt skoll.10kap. 32 andra stycket inte är skyldiga att betala skolskjuts när vårdnadsharana på egen begäran önskar att eleven ska gå i annan skola än den skola vars upptagningsområde eleven tillhör. Efterson nämndens delegationsordning inte uttryckligt nämner att beslut av detta slag har delegerats till tjänsteman så menar förvaltningen att ärendet bör avgöras av nämnden. Förslag till beslut Nämndens föreslås besluta: - att avslå vårdnadshavarens begäran om skolskjuts från hemmet till Sakura skola i Malmö - att tillföra delegationsordningen B3:14 ett tredje stycke beslut om skolskjuts till kommunal och /eller friskola i annan kommun- delegat: Fc. Yrkanden Lars-Anders Espert(sd) yrkar bifall till förvaltningens förslag Arbetsutskottets förslag till nämndens beslut beslutar - att avslå vårdnadshavarens begäran om skolskjuts från hemmet till Sakura skola i Malmö - att tillföra delegationsordningen B3:14 ett tredje stycke beslut om skolskjuts till kommunal och /eller friskola i annan kommun- delegat: Fc. beslutar - att avslå vårdnadshavarens begäran om skolskjuts från hemmet till Sakura skola i Malmö - att tillföra delegationsordningen B3:14 ett tredje stycke beslut om skolskjuts till kommunal och /eller friskola i annan kommun- delegat: Fc.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (12) 79 Bidrag till fristående gymnasieskolor BUN/2013:173 Sammanfattning Samtliga kommuner i Skåne och 3 kommunalförbund har ingått samverkans avtal för gymnasieskolan i Skåne. Detta har skett i samband med ändringar i skollagen 2010 som har öppnat för fritt sök och bidrag på lika villkor för alla aktörer på utbildningsmarknaden. Syfte med samverkansavtal har varit att stärka valfrihet och öppna för en generös tillämpning av skollagen. Samverkansavtal har möjliggjort byggandet av en gemensam databas för att kunna undvika dubbla betalningar. Avtalet har öppnat för bättre samarbete omkring frågor som berör utbud, dimensionering och efterfrågan på utbildningar. Avtalsparter har kommit överens om en gemensam beräkningsmodell som skall tillämpas av de kommuner som anordnar nationella gymnasieprogram. Ambitionen har också varit att inom samverkansområdet framställa ett alternativ till riksprislistan som skulle tillämpas av Skånska kommuner som inte anordnar nationella program i egen regi. Eftersom denna ambition hittills inte uppfyllts och Skåne- prislista har inte framställts tillämpar dessa kommuner betalning enligt riksprislistan. Arbetsutskottets förslag till nämndens beslut beslutar - att bidrag till fristående gymnasieskolor för samtliga nationella gymnasieprogram utbetalas enligt riksprislistan. beslutar - att bidrag till fristående gymnasieskolor för samtliga nationella gymnasieprogram utbetalas enligt riksprislistan.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (12) 80 Rapportering från verksamheten / enheterna Inga rapporter har inkommit under sedan senaste sammanträdet, sommarlov. Rapporten läggs till handlingarna

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (12) 81 Anmälande av delegationsbeslut Delegerade inom nämndens ansvarområde har överlämnat beslut som de fattat på nämndens vägnar. En översiktlig redovisning av inkomna delegationsbeslut delas ut till gruppmötena. Delegationsbesluten kommer att finnas tillgängliga vid sammanträdet. Delegationsbeslut i personalärenden där särskilt delegationsbeslut inte skrivs anmäls till nämnden genom tillgänglighet i verksamhetssystemet. Delegationsbeslut om barns deltagande i barnomsorgen och fritidsverksamheten där särskilt delegationsbeslut inte skrivs anmäls till nämnden genom tillgänglighet i verksamhetssystemet. beslutar - att lägga delegationsbeslut BUN Delg/2013:76 - BUN Delg/2013:114 till handlingarna

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (12) 82 Meddelanden / delgivningar Meddelanden har lämnats för särskild kännedom till nämnden och redovisas på lista nedan med underliggande handlingar bifogade. Ledningsgruppen för grundskolan 006, Bun 2012:10 Föreligger minnesanteckningar från sammanträde Polisöverenskommelse , Bun 2013:25 Föreligger KS beslut 73 att anta polisöverenskommelsen Gallring av ansökningshandlingar 004, Bun 2011:220 Föreligger KS beslut 70 om gallring av ansökningshandlingar Utbyggnad av Tågarpskolan 291, Bun 2012:196 Föreligger beslu TN 51 att förorda alternativ i samband med utbyggnad av Tågarpskolan Nybyggnation av skola i Svenshögsområde 291, Bun 2011:209 Föreligger KS beslut 60 att anslå 150 mnkr till TN för byggnation av ny skola på Svenshögskolans område. Simstatistik från skolorna i Burlövs kommun 600, Bun 2013:89 Föreligger statistik över simkunnigheten i årskurserna 2 och 5 i Burlövs kommun Ledningsgruppen för grundskolan 006, Bun 2012:10 Föreligger minnesanteckningar från sammanträde beslutar - att lägga meddelandena/delgivningarna till handlingarna

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (12) 83 Rapporter från kurser, konferenser och studiebesök Lars-Olle Olsson(s) kommenterar förvaltningens gemensamma Kick Off den 12 augusti där nästan all personal, c:a 550 personer, från skolan deltog tillsammans med ett antal av nämndens politiker. Plats, Glasklart i Malmö. Evenemanget hade stort ett stort och positivt genomslag i media. Nämnden tackar för ett väl genomfört arrangemang.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (12) 84 Förvaltningschefen informerar och svarar på frågor Förvaltningschefen informerar om att ny rektor, Pia Bang, startade sin tjänstgöring den 5/8 på Åkarp 1-3 att Ulla Wiklund skolutvecklare och konsult startat sitt arbete med att träffa pedagogerna. Ulla är kontrakterad för 3 år. Mottagandet av personalen var mycket positivt att i princip alla klassrum nu är digitaliserade. Cirka 70 stycken, alla med bland annat projektorer att Skolinspektionen startar sin inspektion av Burlövs kommun den 5/8 med att träffa presidiet och skolledarna för att informera om arbetet. Längre intervjuer och besök på skolorna kommer att genomföras under veckorna 45 till 47 med tyngdpunkt på den sista att kommunen har 6 dagbarnvårdare anställda med en total kapacitet att ta emot 30 barn. Endast 11 av platserna är utnyttjade i dagsläget att Kommunfullmäktige beslutat att upphandlingen av nya Humlemadskolan skall avbrytas och att Bun skall ta fram en övergripande plan för skolbyggnationerna i kommunen som ingå i budgeten för Utvecklingsledaren informerar om att den nya lärplattformen, V-klass, nu är installerad och är i skarpt läge från och med innevarande vecka. Samtliga pedagoger har genomgått utbildningen att antalet arbetslagsledare ökat från 40 till 53 stycken. Alla har genomgått utbildningen och börjar aktivt arbeta i funktionen i och med skolstarten hösten -13.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (12) Förvaltningschefen sammanfattar intensionerna i nämndens diskussion om den övergripande planen för skolbyggnationerna i kommunen 1. Planen skall arbetas fram så att den kan behandlas i Bun AU den 2/10 (färdig den 25/9 senast) 2. Man skall arbeta för 1-6 skolor i hela kommunen 3. I Arlöv skall Vårboskolan prioriteras 4. I Åkarp skall Södervångskolan priorteras 5. Att Humlemadskolan skall fräschas upp till ett acceptabelt skick, att pengar till paviljongerna skall tas fram och att situationen med den illa fungerande matsalen löses. ställer sig bakom punkterna som beskriver inriktningen på arbetet

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (12) 85 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 september kl Plats: Östragårdens förskola om möjligt

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 103 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö, kl 08.00-10.50 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer