Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08: Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson (stp) Dan Wikenstedt (c) Bertil Olin (f) Kerstin Svennarp-Hilmersson (m) Annelie Gollungberg, förvaltningschef Irma Dahlberg, sekreterare Erland Lundqvist, utvecklingssamordnare 58 Kent Hansson, controller 60 Ola Steen, studie- och yrkesvägledare, 62 Caisa Olofsson, personalföreträdare Lärarförbundet Eva Olsson, personalföreträdare Kommunal Skolkontoret Sekreterare... Paragrafer Irma Dahlberg Ordförande. Pia Tysklind Justerare.. Dan Wikenstedt Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Datum för Anslags nedtagning Protokollets Förvaringsplats Skolkontoret Underskrift... Irma Dahlberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (11) BUN 57 BUN/ Information från förvaltningschefen Förvaltningschef Annelie Gollungberg ger akutell information om kompetensutvecklingsdagen den 1 november för all personal att gymnasiet fått negativt besked från Skolverket när det gäller riksintag på Sjöbefälsutbildningen och att gymnasiechef Johan Flodin kommer till nästa nämndssammanträde för fortsatt information utredning gällande Socialtjänsten inom Barn- och utbildningsförvaltningen skol- och arbetssituationen på Bojarskolan att semesterlöneskulden läggs ut på nämnderna från och med nästa år beslutar att: notera informationen

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (11) BUN 58 Dnr BUN/ Kösituationen inom barnomsorgen På föregående nämndssammanträde beslutades att åter diskutera kösituationen inom barnomsorgen. Utvecklingssamordnare Erland Lundqvist informerar om aktuellt läge. Behovet av förskoleplatser november 2010 april 2011: barn kommer att placeras i befintlig verksamhet i november januari barn erbjuds plats i nyöppnad avdelning på Valemyrs förskola i januari. - c:a 15 barn önskar plats i januari och ytterligare 10 barn önskar februarimars - 8 barn önskar plats i april. Det kommer sannolikt fler barn under maj juni. Diskussion pågår inom förvaltningen för att hitta en temporär lösning under våren. beslutar att: notera informationen samt att: för att lösa den akuta situationen öppnas ytterligare 1 avdelning från och med årsskiftet 2011 att: nämnden ser behov att öppna ytterligare 1-2 avdelningar till hösten 2011 att: uppdra till förvaltningschefen att återkomma med förslag på lösning på nämndens sammanträde i december.. Utvecklingssamordnare Erland Lundqvist Barnomsorgsassisten Christina Skärström

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (11) BUN 59 Dnr BUN/ Mötesplan för 2011 Ett förslag till mötesplan för 2011 vad gäller nämnden och presidiet presenteras. Tider för nämndens Myndighetsutskott och intagningsnämnd är ännu inte färdigplanerade. beslutar att: åter ta upp ärendet på nästa nämndsammanträde.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (11) BUN 60 Dnr BUN/ Ekonomisk rapport visar ett underskott jämfört med budget på 420 tkr efter oktober månad. De flesta verksamheter visar ett positivt resultat och underskotten återfinns inom Resurscentrums och Gymnasiets verksamheter. Detta är ingen överraskning då prognoserna pekat på underskott för dessa verksamheter under nästan hela året. Det positiva är att kostnaderna minskar på flera delar av Resurscentrums verksamhet vilket innebär att underskottet sannolikt kommer att bli mindre än vad som tidigare prognostiserats. I övrigt stämmer delårsbokslutets prognos ganska bra för övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. De budgetansvariga inom vår förvaltning är oerhört kostnadsmedvetna och arbetar aktivt för att begränsa kostadsutvecklingen. beslutar att: notera informationen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (11) BUN 61 Dnr BUN/ Utdelning ur s fonder förvaltar sex olika fonder som enbart boende och/eller verksamma i Strömstad har möjlighet att söka. Sista ansökningsdag för 2010 var 30 september. En ansökan har inkommit som avser Stiftelsen Dahlgrenska fonden. Ett förslag från vice ordförande var att begära permutation av Stiftelserna Dahlgrenska fonden, Slöjd o syskolefonden, Lions jubileumsgåva, Gurli Jacobssons fond samt Kosterfonden. Stiftelsen Strömstads Grundskolas samfond nr 1 är sedan tidigare en sammanslagning av ett antal fonder. beslutar att: avslå den inkomna ansökan då den inte uppfyller kriterierna för Stiftelsen Dahlgrenska fonden. att: hos Länsstyrelsen begära permutation av fem av de sex fonderna. Sökanden ur Stiftelsen Dahlgrenska fonden Länsstyrelsen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (11) BUN 62 Dnr BUN/ Grundskolans studie- och yrkesvägledare informerar om verksamheten Grundskolans studie- och yrkesvägledare Ola Steen presenterar verksamheten och möjliga utvecklingsområden inom studie- och yrkesvägledning. Mål är att öka kunskapen och göra eleverna mer medvetna om sina studie- och yrkesval som på sikt kan minska avhopp och byten av gymnasieprogram. Detta kan göras med bland annat mer studie- och yrkesvägledning i undervisningen samt att redan i årskurs sex bjuda in elever och föräldrar att ta del av informationen kring yrkesvägledning. Vägledningen får större betydelse genom samtal och möten. På grund av de, för eleverna stora förändringar med den nya gymnasiereformen ser nämnden det mycket angeläget att skolan lägger kraft på att stärka studie- och yrkesvägledningen. beslutar att: notera informationen att: nämnden får en återkoppling gällande utvecklingsmöjligheterna under våren 2011, dock senast på nämndens sammanträde i maj månad. Studie- och yrkesvägledare Ola Steen Rektor Lina Magnusson Rektor Nicklas Faritzon

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (11) BUN 63 Dnr BUN/ Rapport från Fyrbodalssamarbete Vice ordförande rapporterar från Fyrbodalssamarbetet vad gäller gymnasieskolan. Arbetsutskottet för Fyrbodals gymnasieskola beslutade att föreslå kommunerna och Fyrbodals kommunalförbund att samverkansavtalet bibehålls oförändrat att föreslå att Fyrbodals kommunalförbund utgör styrelse för Fyrbodals gymnasieskola enligt samverkansavtalet att framtida samverkan ska ske inom Fyrbodal kommunalförbunds organisation att i uppdraget till Fyrbodals kommunalförbund ska det regionala perspektivet råda att direktionens ledamöter förslås bli den ledamot som kommunen utser enligt avtalet att kommunalförbundets Beredningen Utbildning förslås vara det organ varigenom samverkan med kommunerna sker. beslutar att: i enlighet med styrelsen för Fyrbodals gymnasieskolas förslag samt att: skicka förslaget till kommunstyrelsen för beslut Kommunstyrelsen

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (11) BUN 64 Dnr BUN/ Rapport från Folkhälsorådet Ordförande har inte haft möjlighet att medverka de sista gångerna på Folkhälsorådets möten. beslutar att: notera informationen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (11) BUN 65 Dnr/ Övriga frågor Skolinspektionen tog i maj månad 2009 emot en anmälan från föräldrar till tre elever i Strömstads kommun. Anmälan avsåg kränkande behandling och rätten till särskilt stöd. Skolinspektionen ber nu i sitt beslut att Strömstads kommun redovisar vilka åtgärder som vidtagits i de brister som påtalats. beslutar att: nämnden har tagit del av beslutet från skolinspektionen samt att: nämnden ska se över sina rutiner när det gäller anmälningsärenden. Expedieras till

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (11) BUN 66 Dnr/ Anmälan av delegationsbeslut fattade av nämndens Myndighetsutskott eller enskild tjänsteman 1. Rektor Beslut placering i förskola/fritidshem kap 2 6 (11) 2. Rektor Beslut placering i förskola/fritidshem kap 2 9 (12) 3. Rektor Beslut placering i förskola/fritidshem kap 2 6 (13) 4. Rektor Beslut placering i förskola/fritidshem kap 2 6 (14) 5. MU 42 Inskrivning i särskola Skollagen 3 kap 3 6. MU 43 Övervägande enligt 13 LVU angående om vård enligt 2 LVU fortsatt behövs 7. MU 44 Övervägande enligt 6 kap 8 SoL angående om vård fortsatt behövs 8. MU 45 Övervägande enligt 13 LVU angående om vård enligt 2 LVU fortsatt behövs 9. MU 46 Övervägande enligt 6 kap 8 SoL angående om vård fortsatt behövs 10.MU 47 Övervägande enligt 6 kap 8 SoL angående om vård fortsatt behövs 11.MU 48 Ansökan om förändring i korttidsvistelse enligt 9:6 LSS 12.MU 49 Övervägande enligt 13 LVU angående om vård enligt 2 LVU fortsatt behövs 13.MU 50 Övervägande enligt 13 LVU angående vård enligt 2 samt beslut enligt 14 punkt 2 LVU fortsatt behövs 14.MU 51 Redogörelse till Socialstyrelsen gällande tillsyn enligt 25 LSS beslutar att: notera informationen

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 09.00 12.00 Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21.15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Anneli Kihlstrand(c) Lisbeth Jensen(s) Lars-Anders Espert(sd) Carl Ahrling(m)

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Bevis. Lisa Mörndal (FP)

Bevis. Lisa Mörndal (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset klockan 08.00-14.00, ajourneringar kl. 09.20-09.45, 12.00-13.00 Beslutande Lis Lyrbo (S) ordförande Leif Axelsson (M) 1:e vice ordförande Lisa Mörndal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21 'tj'tj'o'tj'o' =---=---=---= 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 204 Budgetuppföljning 31 oktober 2013 205 Utvärdering

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-06-08

Utskottet för lärande 2015-06-08 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängås F-9 skola 2015-06-08 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-06-08 kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda,

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda, Nr Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Plats och Håvestensgården i Färgelanda, sammanträdestid klockan 07.30 12.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh Evert Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. 2014-10-09 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Ulla Mortimer

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Miljö- och byggs konferensrum, stadshuset kl. 13.00 17.00 Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Lotta Husberg (S) Hälso-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer