Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Nämndsekreterare Lotta Lann

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den kl Raimo Vuojärvi (M), ordförande Jerker Sjögren (KD) Thomas Arctaedius (S) Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Nämndsekreterare Lotta Lann Thomas Arctaedius (S) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Lotta Lann Paragrafer 92-99, 99 omedelbart justerad Ordförande Raimo Vuojärvi (M) Justerande Thomas Arctaedius (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (10)

2 Innehållsförteckning: Sid Dagordning...3 Barn- och ungdomsnämndens månadsuppföljning juni Remiss Motion (DEX) Starta specialklasser för överpresterande elever...5 Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Roslagens elevhem AB...6 Ändring av huvudmannaskap Täbypedagogernas Förskolor i Vallentuna...7 Nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen...8 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet...9 Begäran om yttrande från Skolinspektionen angående elevärende (10)

3 Dagordning BUN AU 92 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner dagordningen. 3 (10)

4 Barn- och ungdomsnämndens månadsuppföljning juni 2009 BUN AU 93 Dnr Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen. Månadsuppföljning juni Förvaltningens förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning juni (10)

5 Remiss Motion (DEX) Starta specialklasser för överpresterande elever BUN AU 94 Dnr Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen avslås då skolorna har ett nationellt uppdrag att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och att elevunderlaget i Vallentuna är för litet för att utgöra underlag för specialklasser för högpresterande. Specialklasser medför även kostnader utöver skolpeng för organisation av sökande, urval, uppföljning och genomförande. Barn- och ungdomsnämnden är remissinstans för en motion från Demoex om att starta specialklasser för överpresterande elever. Förvaltningens förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen avslås då skolorna har ett nationellt uppdrag att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och att elevunderlaget i Vallentuna är för litet för att utgöra underlag för specialklasser för högpresterande. Specialklasser medför även kostnader utöver skolpeng för organisation av sökande, urval, uppföljning och genomförande. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Förvaltningens skrivelse Remiss gällande motion från Demoex 2. Remiss Motion (DEX) Starta specialklasser för överpresterande elever 5 (10)

6 Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Roslagens Resursskola AB BUN AU 95 Dnr Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker att Roslagens Resursskola AB får starta en fristående särskola i Vallentuna från läsåret 2010/11. Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Roslagens Resursskola AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående särskola i Vallentuna kommun. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Förvaltningens skrivelse Ansökan från Roslagens Resursskola AB 2. Remiss från Skolinspektionen 6 (10)

7 Ändring av huvudmannaskap Täbypedagogernas Förskolor i Vallentuna BUN AU 96 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd för Atvexa AB att bedriva förskoleverksamhet i kommunen vid Svampskogsvägens förskola, Norrgårdens förskola samt Bällstalunds förskola. Täbypedagogernas Förskolor i Vallentuna byter huvudmannaskap och ansöker om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet i Vallentuna. Förvaltningens förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd för Atvexa AB att bedriva förskoleverksamhet i kommunen vid Svampskogsvägens förskola, Norrgårdens förskola samt Bällstalunds förskola. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet i Vallentuna 7 (10)

8 Nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen BUN AU 97 Dnr Nämnden godkänner det föreslagna kompletteringsavtalet för basgruppsverksamhet för lärarstuderande vid Lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län att ingå nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner det föreslagna kompletteringsavtalet för basgruppsverksamhet för lärarstuderande vid Lärarutbildningen vid Stockholms universitet. sgång Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län 8 (10)

9 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet BUN AU 98 Dnr Barn- och ungdomsnämnden beslutar att delegera ärendet till nästa arbetsutskott. Vallentuna kommun är remissinstans för den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet. Remissvaret ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 1 oktober sgång Yrkande Raimo Vuojärvi (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att besluta att delegera ärendet till nästa arbetsutskott. Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 9 (10)

10 Begäran om yttrande från Skolinspektionen angående elevärende BUN AU 99 Dnr Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom Karbyskolans förslag till svar på Skolinspektionens frågor, samt rektors yttrande angående uppgifterna i anmälan och översänder dem till Skolinspektionen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Begäran om yttrande från Skolinspektionen angående anmälan om skolsituationen för grundskoleelev vid Karbyskolan. föredras vid sammanträdet. sgång Yrkande Raimo Vuojärvi (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom Karbyskolans förslag till svar på Skolinspektionens frågor, samt rektors yttrande angående uppgifterna i anmälan och översänder dem till Skolinspektionen. Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 10 (10)