SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: (15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c), vice ordförande David Isaksson (kd) Roger Ödebrink (s) Annelie Borgström (s) Övriga närvarande Anders Öhlin, förvaltningschef Fredrik Fingal, förvaltningsekonom , Kristina Athlei, gymnasiechef 174 Kennet Adolfsson , 178 Åsa Öhrn, personalchef 177 Ann Clewåker 173 Elsebeth Sandén, nämndsekreterare Utses att justera David Isaksson (kd) Paragrafer Justeringens plats Bun-förvaltningen, måndag kl och tid Underskrifter Sekreterare Elsebeth Sandén Ordförande Justerande Gert Jonsson David Isaksson ANSLAG / BEVIS Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Skillingaryd Elsebeth Sandén Utdragsbestyrkande

2 arbetsutskott Förslag till dagordning arbetsutskott beslut Dagordningen godkänns. Förslag till dagordning föreslås godkännas med tilläggen: 11. Personalärende 12. Ungdomsfrågor

3 arbetsutskott /019 3 Barnomsorgssituationen arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden godkänna lämnad redovisning. Statistiken inför december beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet.

4 arbetsutskott /009 4 Ekonomi - Uppföljning november 2007 arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden godkänna lämnad redovisning. Redovisning ges beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser. Handlingar delas ut på sammanträdet.

5 arbetsutskott /009 5 Uppföljning personal för respektive område/enhet arbetsutskott beslutar Godkänna lämnad redovisning. Förvaltningsekonomen redovisar siffror gällande personaltäthet för respektive område/enhet.

6 arbetsutskott /017 6 Sjukskrivningar - uppföljning arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden godkänna lämnad redovisning. Förvaltningens sjuktal följs upp månadsvis. En särskild redovisning görs efter varje kvartal. Underlaget efter tredje kvartalet 2007 föreligger och redovisas för utskottet.

7 arbetsutskott /012 7 Biträdande rektorer arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden godkänna förvaltningens förslag till förändrad ledningsorganisation. Förvaltningen gör en framställan om att göra om biträdande rektorstjänsterna vid Fenix Kunskapscentrum och vid område Fågelfors. Förvaltningens förslag är att förändra ledningsorganisationen vilken innebär att både tillsvidaretjänst och tidsbegränsad tjänst som biträdande rektor avslutas den 1 april Efter det bör tjänsterna omvandlas till ordinarie rektorstjänster och annonseras ut externt. Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ärendet diskuteras. I diskussionen uttryckte Sune Johansson (c) betydelsen av mer samordning mellan områdena. Ärendets tidigare handläggning arbetsutskott Yrkanden Ordförande med stöd av Sune Johansson (c) och David Isaksson (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag till förändrad ledningsorganisation. Annelie Borgström (s) yrkar på att avvaktar med beslutet och utreder ledningsorganisationen ytterligare. Proposition Ordförande ställer proposition på det av Annelie Borgström (s) lagda yrkande samt det av sig själv lagda yrkande. Ordförande finner det senare antaget.

8 arbetsutskott /050 8, 9 Upphandling av lokalvård arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden att del av städavtalet med VSBo sägs upp och upphandling sker inför 1 januari Delen bör omfattas av ca 1,5 milj. som är en fjärdedel av nuvarande kostnader. De politiska utgångspunkterna som angavs i förvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet ska beaktas. Upphandling av lokalvården inom Bun förvaltningen har tidigare diskuterats. Då efterfrågades kommunstyrelsens riktlinjer beträffande hantering av lokalvården i kommunens fastigheter. KS delgav sitt beslut från där det bekräftas att varje förvaltning har ansvaret för sina avtal för städverksamheten. Nämnden har tidigare beslutat att inför upphandla all lokalvård inom förvaltningen som inte utförs av egen personal. Majoritetens övergripande riktlinjer tydliggörs. Ärendet föredras av förvaltningschefen. Ärendet diskuteras. Förvaltningsekonomen svarar på frågor om nyckeltal. Ann Clewåker är inbjuden till sammanträdet och ger en redovisning om kommunal upphandling. Ärendets tidigare handläggning arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden Yrkanden S-gruppen genom Roger Ödebrink (s) yrkar att all städning ska vara i kommunal regi. Ordförande med stöd av Sune Johansson (c) och David Isaksson (kd) yrkar på att del av städavtalet med VSBo sägs upp och upphandling sker inför 1 januari Delen bör omfattas av ca 1,5 milj. som är en fjärdedel av nuvarande kostnader. De politiska utgångspunkter som angavs i förvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet ska beaktas Proposition Ordförande ställer proposition på det av Roger Ödebrink (s) lagda yrkande och på eget yrkandet och finner eget yrkande antaget. Votering begärs.

9 arbetsutskott /050 8, 9 Forts. 173 Ja enligt ordförandes yrkande. Nej enligt Roger Ödebrink (s) förslag. Ja Nej Gert Jonsson (m) 1 Sune Johansson (c) 1 Roger Ödebrink (s) 1 David Isaksson (kd) 1 Annelie Borgström (s) Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det av ordförande lagda yrkandet. S-gruppen genom Roger Ödebrink (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

10 arbetsutskott / Gymnasieutveckling arbetsutskott beslutar Ge förvaltningschefen tillsammans med gymnasiechefen uppdrag att utreda möjligheterna till en lokal för industriprogrammet och återkomma till arbetsutskottet med förslag. Vid presidiemöte med Kommunstyrelsens presidium den 15 november diskuterades bland annat hur kommunen gemensamt kan verka för att ytterligare utveckla Fenix kunskapscentrum inför framtida utmaningar. Det mest akuta i dagsläget är lokaler för industriprogrammet. Förvaltningschefen tillsammans med gymnasiechefen Kristina Athlei föredrar ärendet. Poängterar att det är en viktig kvalitetsfråga att ha en fungerande lokal till industriprogrammet. Samarbetet fungerar bra med näringslivet men det efterfrågas att när eleverna kommer ut på praktik ska de ha en del grundläggande kunskaper. Det går inte till fullo att lära ut när det inte finns fungerande lokaler. Ärendet diskuterades. Arbetsutskottet poängterar att industriprogrammet är en viktig del av gymnasieskolan. Förvaltningen bör få uppdraget att utreda möjligheterna till egen lokal och återkomma med förslag till arbetsutskottet. Övriga aktuell frågor om gymnasieutvecklingen bör tas upp i kommande arbetsutskott FC, K Athlei

11 arbetsutskott / Kvalitetsredovisning 2007 arbetsutskott beslutar Godkänna tidsplanen. De övergripande kvalitetsredovisningarna för område norr, Fågelforsområdet, Fenix Kunskapscentrum, kostenheten, resursteamet samt för de fristående alternativen presenteras. Förslag till tidsplan för au:s kvalitetsmöten med skolledningen i respektive område presenteras. Kvalitetsredovisningen för kommunen som helhet tas därefter fram och föreläggs Bun i februari 2008 och skickas därefter till Skolverket senast 1 maj Utvecklingschefen föredrar ärendet. Delar ut tidsplan och kvalitetsredovisningarna till ledamöterna. Av olika skäl saknas två men de kommer in till berörda så fort det är möjligt UC

12 arbetsutskott / Skolplan arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden godkänna skolplanen. Ge förvaltningen uppdrag att arbeta med layouten. För nämndens verksamhet utarbetas vid starten av varje mandatperiod en långtidsplan för verksamhetens utveckling en Skolplan. Den utgör politikernas lokala styrdokument för verksamheten. Arbetet har pågått under hösten tillsammans med förvaltningens chefsgrupp. Ärendets tidigare handläggning Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden UC, FC

13 arbetsutskott / Personalärende arbetsutskott beslutar På grund av omständigheterna avskedas läraren från sin tjänst. Ärendets behandlas med sekretess. Information av förvaltningschef och personalchef, Åsa Öhrn, om allvarlig händelse på skola i förra veckan vilket medfört att berörd lärare är avstängd. Ärendet är polisanmält av Vaggeryds kommun. Händelsen kommer även att utredas internt. Förslaget är att avskeda läraren på arbetsrättsliga grunder Personalenheten, FC

14 arbetsutskott / Ungdomsfrågor i gemensamt projekt arbetsutskott beslutar Förvaltningschefen får uppdraget att sammanställa arbetsutskottets synpunkter och överlämna det till Kommunstyrelsen för vidare hantering. Vid SAMS-gruppens möte 27 november 2007 diskuterades bl. a den allmänna situationen för kommunens ungdomar. Det framkom att behovet finns för åtgärder att förebygga problem och att upptäcka problem ännu tidigare bland ungdomar. Arbetsutskottet diskuterar ärendet. Ställer sig positivt till en politisk samordning för att skapa tydliga riktlinjer och engagemang i en viktig och kommunövergripande fråga. Förvaltningschefen bör få uppdraget att skriva en skrivelse till kommunstyrelsen. FC

15 arbetsutskott / Information arbetsutskott beslutar Lämnad information godkänns. Förvaltningschefen får i uppdrag att utannonsera tjänst som utvecklingsledare. Förvaltningschefen informerar: 1. Inbjudan om inbjudan från Växjökonferenser. 2. Arbetet med rekrytering av ny utvecklingschef. Sune Johansson (c) informerar: 1. Presidieträff i Nässjö 7 december. Anders Öhlin anmäler. Yrkanden Ordförande yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att utannonsera tjänst som utvecklingsledare FC

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer