SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden (13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune Johansson (C), 1:e vice ordförande Roger Ödebrink (S) 2:e vice ordförande David Isaksson (KD) Anita Chestersson (S) Maritha Bengtsson (KD) Annelie Borgström (S) Marita Wågesson-Sjöberg (M) Branka Susa (FP) Mikael Juul (S) Besim Matoshi (S) Nexhat Shabani (C) ej , 75 76, Birgitta Mellin (KD) 75 76, Erik Thulin (M) Anders Öhlin, förvaltningschef Fredrik Fingal, förvaltningsekonom Birgitta Mellin, ej tjänstgörande 71 74, Anna-Karin Höjer 78 Elsebeth Sandén, nämndsekreterare Utses att justera Maritha Bengtsson (KD) Paragrafer Justeringens plats Bun-förvaltningen, måndag kl och tid Underskrifter Sekreterare Elsebeth Sandén Ordförande Justerande Gert Jonsson Maritha Bengtsson Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden (13) ANSLAG / BEVIS Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Skillingaryd Elsebeth Sandén Utdragsbestyrkande

3 Barn- och utbildningsnämnden /019 2 Barnomsorgssituationen Godkänner lämnad information. Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden. Förvaltningschefen informerar om den nya förskolan i Skillingaryd. Arbetsnamnet är Tallbacken. Den beräknas vara klar i april Maritha Bengtsson (KD) frågade om det varit några förfrågningar om barnomsorgspengen. Förvaltningschefen svarar att det inte inkommit några förfrågningar. Arbetsutskottet beslutade att föreslå nämnden att godkänna lämnad information. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

4 Barn- och utbildningsnämnden /009 3 Ekonomi Uppföljning juni - juli 2009 Godkänna lämnad redovisning. Förvaltningsekonomen ger en redovisning beträffande personalkostnader och konton. Det är i nuläget inga större avvikelser från budgeten. Skolskjutsavtalets förlängning av det befintliga ramavtalet är undertecknat. I och med det nya avtalet så är indexregleringen omräknad. För nästkommande läsår gäller beräkning september till maj. Städupphandling gällande område Fågelfors är nu i slutskedet. Avtalet kommer att bli offentlig 8 september. Arbetsutskottet beslutade att föreslå nämnden godkänna lämnad redovisning. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

5 Barn- och utbildningsnämnden /009 4, 5 Investeringar Ändra rubriken på projekt 9629 Ny förskola i Vaggeryd till Nya förskolelokaler 2. Lägga till rivning av paviljongbyggnaderna vid Sörgårdsskolan (benämns gamla Sörgårdsskolan) samt upprustning av idrottslokaler vid Sörgårdsskolan 3. Byarum skola ombyggnation bör återkomma Enligt en skrivelse från kommunledningskontoret daterad skall förslag till investeringsbudget för åren 2010 innevarande mandatperiod samt investeringsplan för nästa mandatperiod uppdelad på åren 2011 och en samlad bild för åren 2012 till 2014 inlämnas till ekonomienheten senast 21 augusti. Enligt brevet skall nämndernas planering utgå från KF:s beslut över investeringsplan från november 2008 som ett styrande underlag. Nämnden skall kommentera avvikelser från gällande plan och kortfattat beskriva eventuella nya objekt. För att hålla den fastställda tidsplanen så har förvaltningen att lämna in det förslag som utskottet fastställde till ekonomienheten den 21 augusti. Om nämnden vid sitt sammanträde den 26 augusti vill förändra förslaget så har vi klartecken från ekonomienheten att det är möjligt att göra det i efterhand. Måndag den 31 augusti kl ska presidiet träffa budgetberedningen för genomgång av nämndens förslag. Enligt brevet från kommunledningskontoret finns det också utrymme vid mötet med budgetberedningen att lyfta strategiska framtidsfrågor, resursbehov inför 2011 års driftbudget och uppföljning av tjänste- och kvalitetsgarantierna. Arbetsutskott beslutade föreslå nämnden: 3. Ändra rubriken på projekt 9629 Ny förskola i Vaggeryd till Nya förskolelokaler 4. Lägga till rivning av paviljongbyggnaderna vid Sörgårdsskolan (benämns gamla Sörgårdsskolan) samt upprustning av idrottslokaler vid Sörgårdsskolan 3. Byarum skola ombyggnation bör återkomma Förvaltningen redovisar det förslag med de från utskottet föreslagna ändringar. Ärendet diskuteras. Budgetbered.

6 Barn- och utbildningsnämnden /009 4, 5 Forts. 73 Yrkanden Sune Johansson (C) yrkar med bifall av Roger Ödebrink (S) att godkänna förvaltningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på det av Sune Johanssons (C) yrkande och finner det taget. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Budgetbered.

7 Barn- och utbildningsnämnden /078 6 Översyn av den politiska nämndorganisationen Föreslå att i enligt med majoritetens förslag, belysa att kulturskolan bör inordnas till bun. Kommunfullmäktige utsåg , en grupp av politiker för översyn av den politiska nämndorganisationen inför nästa mandatperiod. Kommunledningskontoret vill ha in synpunkter, förslag och idéer från nämnder och styrelser senast 7 september Arbetsutskottet beslutade att ärendet lämnas till nämnden utan yttrande. Ärendet diskuteras. Ordföranden med stöd av Sune Johansson (C) vill belysa om att inordna kulturskolan till bun. Detta utifrån att det står i uppdraget från Kommunfullmäktige att all undervisning i kommunen ska vara under barn- och utbildningsnämnden. Roger Ödebrink (S) lämnar inget yttranden här utan hänvisar till det centrala politiska arbetet. Yrkanden Ordföranden föreslår nämnden att besluta enligt majoritetens förslag om att kulturskolan bör inordnas till bun. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslut: Ledamöterna tar med sig frågan till sina partigrupper och ärendet återkommer till arbetsutskottet Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunledningskontoret

8 Barn- och utbildningsnämnden /086 7 Brev från föräldrar i Åkers upptagningsområde Ge förvaltningen uppdrag att utreda möjligheterna för att etablera förskoleverksamhet i Åker med tillägget om en profilering. Till representanter i Barn- och utbildningsnämnden har inkommit en skrivelse från några föräldrar med elever i Åkers upptagningsområde. De vill delge nämnden sin syn på skolan och önskemål om förskola. Borgerliga majoriteten vill satsa på servicen på landsbygden. Deras syfte är att etablera förskoleverksamhet i Åker. Anser att förvaltningen ska utreda om möjligheterna, med klar inriktning på att starta förskoleverksamhet i Åker. Sune Johansson (C) påpekar att förskoleverksamheten bör ha någon profilering. Roger Ödebrink (S) med stöd av Annelie Borgström (S) anser att en utredning är bra men att inriktning på etablering ska vänta till utredningen är klar. Arbetsutskott beslutade att föreslå nämnden besluta att ge förvaltningen uppdrag att utreda möjligheterna för att etablera förskoleverksamhet i Åker. Yrkanden Sune Johansson (C) yrkar enligt utskottets förslag med tillägget om en profilering. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott FC

9 Barn- och utbildningsnämnden /040 8 Motion Klarläggande av skollagens och läroplanens riktlinje beträffande skolornas samarbete med föreningar, kyrkor och andra samhällsaktörer Vidhåller tidigare yttrande med redaktionell ändring gällande sista stycket där det bör stå Nämnden kommer att ta initiativ till att inbjuda till en särskild samrådsgrupp där vi hoppas på att både politiker, företrädare för religiösa församlingar, samt andra samhällsaktörer och skolledare vill delta (se bilaga). Motion inlämnad av fullmäktige ledamöterna Gullvi Alkemark (s), Robert Alkemark (s), Tuula Ingner (s), Lars-Erik Joakimson (s), Tomas Strand (s) och Kennet Åberg (s) med förslag att ge nämnden uppdrag att utarbeta ett policydokument som klarlägger skolans möjligheter till samverkan mellan ideella, religiösa och politiska organisationer samt andra samhällsaktörer. Nämnden beslutade att godta förvaltningens skrivelse som sin egen. Då efter tillägg om att nämnden tar initiativet att bilda en referensgrupp med politiker, tjänstemän och representanter från andra samhällsaktörer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet. Detta för att klargöra frågeställningen kring hur det politiskt ska ageras mot ideella, religiösa och politiska organisationer samt andra samhällsaktörer. Arbetsutskottet beslutade föreslå att nämnden vidhåller tidigare yttrande. Yrkanden Roger Ödebrink (S) yrkar bifall till utskottets förslag med redaktionell ändring gällande sista stycket där det bör stå Nämnden kommer att ta initiativ till att inbjuda till en särskild samrådsgrupp där vi hoppas på att både politiker, företrädare för religiösa församlingar, samt andra samhällsaktörer och skolledare vill delta. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ksau

10 Barn- och utbildningsnämnden /082 9 Ny handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län Ställer sig bakom handlingsplanen utan yttranden. Länsstyrelsen i Jönköpings län har skickat handlingsplan för det alkoholoch drogförebyggande arbetet i Jönköpings län till kommunledningskontoret. Detta för beredning och beslut i fullmäktige i länets kommuner. Handlingsplanen remitteras till socialnämnd, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttranden om Vaggeryds kommun kan ställa sig bakom den. Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden att ställa sig bakom utredningen. Yrkanden Ordföranden yrkar att nämnden ställer sig bakom handlingsplanen utan yttranden. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunledningskontoret

11 Barn- och utbildningsnämnden / Kompetensprojekt på Fenix - Kompetensvågen Godkänna lämnad information. Svenska ESF-rådet har bifallit den ansökan om medel som Fenix Kunskapscentrum lämnat in under namnet "Kompetensvågen". Projektet syftar till att via fyra "vågor" lyfta projektdeltagarnas kompetens för att på så sätt bättre kunna möta arbetsmarknadssituationens utmaningar. Totalt kommer ca 400 personer kunna delta i projektet fördelade på två år. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Högskolan på hemmaplan, Näringslivsrådet, Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Försäkringskassan och ett tiotal engagerade företag i kommunen. Projektet kommer att styras av en styrgrupp med ovanstående organisationer/företag representerade och ledas av Fenix Kunskapscentrum som är projektägare. Målgrupper för projektet är arbetslösa med behov att utveckla sitt språk eller höja sin kompetensnivå och arbetslösa ungdomar. För att nämnden ska kunna bedöma hur projektet kan påverka övrig verksamhet på Fenix ger Anna-Karin Höjer, rektor för Komvux, en närmare information om projektet och svarar på frågor. Arbetsutskottet beslutade att nämnden kommer att få fortlöpande rapporter om projektet. Detta genom muntliga kvartalsrapporter till nämnden och genom ekonomens månadsrapporter. Föreslå nämnden godkänna lämnad information. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott A-K Höjer

12 Barn- och utbildningsnämnden / Pandemi information 1. Ge arbetsutskottet delegation att fastställa pandemiplanen för barnoch utbildnings nämndens verksamhet. 2. Ge delegation till förvaltningschefen att vid en pandemi stänga ner verksamhet 3. Delge alternativa skolor, förskolor i kommunen pandemiplanen Ärendet gäller den influensa som nu benämns den nya influensan. Man befarar att denna kommer att slå till hårt tidig höst. Det är framtaget ett arbetsmateriel gällande en övergripande pandemiplan för Vaggeryds kommun. Den förväntas att antas av KF. Arbetsutskottet beslutade att nämnden får information av förvaltningen om hur en eventuell pandemi påverkar vår verksamhet och att delegationsordningen revideras för att anpassas till en pandemi. Förvaltningschefen redogör för förslag gällande pandemiplan för verksamheten inom bun. Yrkanden Ordföranden föreslår: 4. Ge arbetsutskottet delegation att fastställa pandemiplanen för barnoch utbildnings nämndens verksamhet. 5. Ge delegation till förvaltningschefen att vid en pandemi stänga ner verksamhet 6. Delge alternativa skolor, förskolor i kommunen pandemiplanen Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott FC

13 Barn- och utbildningsnämnden / Information Godkänna lämnad information. Förvaltningschefen informerar 1. Handlingsplan vid krissituationer finns på förvaltningen om någon vill ta del av den. 2. Likabehandlingsplanen är reviderad 3. Svaret angående förelägganden i centralköket kommer att skickas och vara Arbetsmiljöverket tillhanda innan 1 september. 4. Redovisning av elevers frånvarotimmar kommer att redovisas för utskottet i november. 5. Personal övertalighet 5 st. pedagoger i årskurser 1-7 har blivit uppsagda efter förhandlingar med facken. 6. Tillfälliga ändringar av gymnasiechef- och rektorstjänst p.g.a. barnledighet. 7. Deltog i konferens i Göteborg angående GY Inbjudan från Skolverket om IUP, 30 september i Jönköping. 9. Förfrågan om alternativa datum för besök i Essunga september presidieträff i Jönköping 11. Vaktmästareorganisationen Förvaltningschefen har tillsammans med vaktmästarna inom Bun kommit överens om ett jourschema som ingår i den ordinarie tjänstgöringstiden.

14 Barn- och utbildningsnämnden / Delegationsärenden Redovisning godkänns och läggs till handlingarna. Anmäldes följande delegationsärenden: Fenix nr /09 Område Norr 6-10/09 Förvaltningskontoret nr /09

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer