Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP) Peter Isacson (S) Ersättare Övriga närvarande Kenth Olsson, förvaltningschef Anna Fritzson, sekreterare Håkan Nilsson, planeringschef Hans Thorsson, ekonomichef Karl Gemfeldt (C), adjungerad Utses att justera Anders Tell Justeringens tid och plats Barn- och utbildningsförvaltningen Sekreterare... Paragrafer Anna Fritzson Ordförande. Fredrik Axelsson.. Justerare. Anders Tell.. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift... Anna Fritzson

2 KALLELSE med föredragningslista 1(2) Nämnd/Styrelse: Sekreterare: Anna Fritzson Tfn: E-post: Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 08:30 Rådhus Skåne, rum 303/304 Ärenden Nr 1 Fastställande av dagordning 2 Val av justerare 3 Öppna sammanträden i barn- och utbildningsnämnden 2013/ Revidering av delegeringsordning 2012/ Byggnation av ny skola på Näsby - Lingenässkolan 2014/757 6 Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av förskolans verksamhet 7 Slutlig dimensionering av program/inriktningar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/15 8 Preliminärt programutbud för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun läsåret 2015/16 9 Ansökan om att utöka förskolan i Trolle Ljungby med en tredje avdelning fr o m augusti Yttrande angående mål nr Föräldrakooperativet Jollen ek för./. Kristianstads kommun 11 Yttrande angående mål nr , Simförskolan Sally AB./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun 12 Yttrande angående mål nr , Nelos Ek för./. Barnoch utbildningsnämnden i Kristianstads kommun 13 Yttrande angående mål nr , Smultronstället Ek för./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun 2013/ / / / / / / /8020

3 KALLELSE med föredragningslista 2(2) Ärenden 14 Yttrande angående mål nr , Föräldrakooperativet Möllekullen./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun 2013/8020 Fredrik Axelsson Ordförande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) BUNAU 51 Tillägg i dagordningen Dagordningen fastställs med följande tillägg: - Genomförande av barnkonventionen i Kristianstads kommun - Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) - Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) - Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) - Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) - Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) - Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) - Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) Justerarens signatur

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 52 Öppna sammanträden i barn- och utbildningsnämnden Änr BUN 2013/3183 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om tillstånd att på försök under 2015 få pröva öppna nämndssammanträden. s behandling Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. Anders Tell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sammanfattning Den socialdemokratiska gruppen har föreslagit barn- och utbildningsnämnden att hemställa om medgivande hos kommunfullmäktige för att få hålla öppna nämndssammanträden på försök under 2014 och att efter godkännande från fullmäktige vidta nödvändiga förberedelser för ett genomförande av sådana. Justerarens signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ärendet remitteras till förvaltningen för att belysa frågor om lokaler och säkerhet samt för förslag på hur öppna sammanträden kan praktiseras. Förslagen bör belysa såväl för- som nackdelar. Underlaget ska ligga till grund för slutligt ställningstagande. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om tillstånd att på försök under 2015 få pröva öppna nämndssammanträden. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Rapport Öppna sammanträden Beslut BUNAU , 56 Initiativ från Anders Tell (S) m.fl. om öppna sammanträden Justerarens signatur

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) BUNAU 53 Revidering av delegeringsordning Änr BUN 2012/3426 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar komplettera och justera nu gällande delegeringsordning beslutad , senast reviderad , i enlighet med föreliggande förslag. s behandling Förvaltningschef Kenth Olsson kommenterar ärendet. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en mindre revidering samt komplettering av nu gällande delegeringsordning, bland annat med anledning av överföring av tjänster till Medborgarcenter. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar komplettera och justera nu gällande delegeringsordning beslutad , senast reviderad , i enlighet med föreliggande förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 54 Byggnation av ny skola på Näsby - Lingenässkolan Änr BUN 2014/757 Beslut Ärendet hänskjuts till nämnden. s behandling Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet. Kort diskussion i samband med föredragning. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har gett förvaltningen i uppdrag att mot bakgrund av de i prognoserna ökande barn- och elevtalen utreda möjligheterna att bygga ut skolor och förskolor på Näsby. I detta ärende finns förslag till det första steget med en ny skola, Lingenässkolan. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge C4 Teknik i uppdrag att genomföra projektet enligt projektbeskrivningen. Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret internhyresförändringen för budgetjustering. Beslutsunderlag Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande PM C4 Teknik Samverkan skolområde Norra Samverkan Vårdförbundet Sammanfattad projektbeskrivning Horisont Arkitekter AB Skolor på Näsby Utredning av behov och målbilder Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 55 Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av förskolans verksamhet Änr BUN 2013/4304 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara kommunens revisorer avseende granskning av styrning och uppföljning av förskolan enligt förvaltningens förslag. Paragrafen justeras omedelbart. s behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för förvaltningens förslag till svar. Yrkande Anders Tell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sammanfattning PwC har på uppdrag från kommunens revisorer genomfört en granskning av styrning och uppföljning av förskolans verksamhet i syfte att säkerställa att alla förskolor erbjuder likavärdiga förutsättningar för lärande och omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag till nämnden om svar på revisionsrapporten. Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara kommunens revisorer avseende granskning av styrning och uppföljning av förskolan enligt förvaltningens förslag. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Förvaltningens svar på revisionsrapporten Revisionsrapport från PwC med missiv från kommunens revisorer, Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 56 Slutlig dimensionering av program/inriktningar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/15 Änr BUN 2014/3209 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans och gymnasiesärskolans program- och inriktningsutbud samt dimensionering för läsåret 2014/15 enligt föreliggande förslag. s behandling Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet. Sammanfattning I barn- och utbildningsförvaltningens förslag, i förhållande till beslut om gymnasieutbudet inför preliminär antagning, har ändringar främst skett avseende - Ekonomiprogrammet -minskning med 32 platser - Industritekniska programmet -minskning med 8 platser - Introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val - ökning med 51 platser Gymnasiesärskolan föreslås få en dimensionering i årskurs 1 i paritet md föregående läsår. Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans och gymnasiesärskolans program- och inriktningsutbud samt dimensionering för läsåret 2014/15 enligt föreliggande förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Förvaltningsskrivelse Slutlig dimensionering av gymnasieorganisationen för läsåret 2014/15 Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 57 Preliminärt programutbud för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun läsåret 2015/16 Änr BUN 2014/2438 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud för läsåret 2015/16 enligt föreliggande förslag. s behandling Förvaltningschef Kenth Olsson beskriver förslaget till preliminärt programutbud. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden skall fatta beslut om inriktning på gymnasieskolans och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud för läsåret 2015/16. Jämfört med höstterminen 2014 kommer Teknikprogrammets inriktning Produktionsteknik samt ett fjärde år vid Teknikprogrammet att erbjudas. Gymnasiesärskolan föreslås inte få några utbudsförändringar. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud för läsåret 2015/16 enligt föreliggande förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Förslag på preliminärt programutbud för gymnasieskolan lå 2015/16 Förslag på preliminärt programutbud för gymnasiesärskolan lå 2015/16 Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 58 Ansökan om att utöka förskolan i Trolle Ljungby med en tredje avdelning fr o m augusti 2014 Änr BUN 2014/3060 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Trollebygdens byskolors ek. för. får utöka sin förskoleverksamhet vid förskolan i Trolle Ljungby från 770 till 1050 verksamhetstimmar/vecka fr o m s behandling Ekonomichef Hans Thorsson föredrar ärendet. Sammanfattning Trollebygdens byskolors ekonomisk förening har inkommit med ansökan om att öka sin verksamhet vid Trolle Ljungby förskola från två till tre avdelningar from höstterminen Förvaltningen har godkänt föreslagna lokaler och föreslår nämnden godkänna utökningen. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Trollebygdens byskolors ek. för. får utöka sin förskoleverksamhet vid förskolan i Trolle Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Ljungby från 770 till 1050 verksamhetstimmar/vecka fr o m Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Besked om lokalers godkännande Ansökan från Trollebygdens byskolor ek för Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 59 Yttrande angående mål nr Föräldrakooperativet Jollen ek för./. Kristianstads kommun Änr BUN 2013/8020 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende mål , Föräldrakooperativet Jollen ek för./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. s behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö över inlaga från Föräldrakooperativet Jollen i mål , angående tillämpning av skollag och förordningar. Förvaltningen har lämnat förslag till yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende mål , Föräldrakooperativet Jollen ek för./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 60 Yttrande angående mål nr , Simförskolan Sally AB./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun Änr BUN 2013/8020 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltnings-rätten avseende mål , Simförskolan Sally./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. s behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö över inlaga från Simförskolan Sally i mål , angående tillämpning av skollag och förordningar. Förvaltningen har lämnat förslag till yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltnings-rätten avseende mål , Simförskolan Sally./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 61 Yttrande angående mål nr , Nelos Ek för./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun Änr BUN 2013/8020 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltnings-rätten avseende mål , Nelos ek för./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. s behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med ett andra yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö över inlaga från Nelos ek för i mål , angående tillämpning av skollag och förordningar. Förvaltningen har lämnat förslag till yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Justerarens signatur

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltnings-rätten avseende mål , Nelos ek för./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 62 Yttrande angående mål nr , Smultronstället Ek för./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun Änr BUN 2013/8020 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltnings-rätten avseende mål , Smultronstället ek för./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. s behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö över inlaga från Smultronstället ek för i mål , angående tillämpning av skollag och förordningar. Förvaltningen har lämnat förslag till yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Justerarens signatur

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltnings-rätten avseende mål , Smultronstället ek för./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, Justerarens signatur

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 63 Yttrande angående mål nr , Föräldrakooperativet Möllekullen./. Barnoch utbildningsnämnden i Kristianstads kommun Änr BUN 2013/8020 s förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltnings-rätten avseende mål , Föräldrakooperativet Möllekullen./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. s behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö över inlaga från Föräldrakooperativet Möllekullen i mål , angående tillämpning av skollag och förordningar. Förvaltningen har lämnat förslag till yttrande. Justerarens signatur

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett andra yttrande till Förvaltnings-rätten avseende mål , Föräldrakooperativet Möllekullen./. Kristianstads kommun enligt förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Barn- och förvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, Justerarens signatur

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 64 Genomförande av barnkonventionen i Kristianstads kommun Änr BUN 2014/3425 Beslut Ärendet hänskjuts till nämnden. s behandling Förvaltningschef Kenth Olsson kommenterar ärendet. Sammanfattning Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till genomförandestrategi för barnkonventionen i Kristianstads kommun. Förslaget är strukturerad i fyra huvuddelar med gemensam grund att utgå från men där varje förvaltnings behov av olika inriktningar beaktas. Samtliga nämnder har erhållit förslaget på remiss. Barn- och utbildningsförvaltningens redovisar sina synpunkter i det som följer. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar avge remissvar i enlighet med föreliggande förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Förslag till genomförandestrategi för barnkonventionen i Kristianstads Justerarens signatur

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) kommun Beslut kommunstyrelsens Beslut kommunfullmäktige Beslut kommunstyrelsen Justerarens signatur

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 65 Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) Änr BUN 2014/628 Beslut lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Sammanfattning Kristianstads Montessoriskola, Pysslingen har till Förvaltningsrätten överklagat Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens beslut avseende tilläggsbelopp. Ansökan avsåg en enskild elevs behov av stöd i form av en elevassistent. Förvaltningen avger ett andra yttrande i ärendet och vidhåller att beslut om tilläggsbelopp kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barnoch utbildningsnämndens Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Justerarens signatur

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse, Förvaltningsrätten i Malmö Justerarens signatur

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 66 Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) Änr BUN 2014/628 Beslut lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Sammanfattning Kristianstads Montessoriskola, Pysslingen har till Förvaltningsrätten överklagat Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens beslut avseende tilläggsbelopp. Ansökan avsåg en enskild elevs behov av stöd i form av en elevassistent. Förvaltningen avger ett andra yttrande i ärendet och vidhåller att beslut om tilläggsbelopp kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barnoch utbildningsnämndens Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Justerarens signatur

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse, Förvaltningsrätten i Malmö Justerarens signatur

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 67 Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) Änr BUN 2014/628 Beslut lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Sammanfattning Kristianstads Montessoriskola, Pysslingen har till Förvaltningsrätten överklagat Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens beslut avseende tilläggsbelopp. Ansökan avsåg en enskild elevs behov av stöd i form av en elevassistent. Förvaltningen avger ett andra yttrande i ärendet och vidhåller att beslut om tilläggsbelopp kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barnoch utbildningsnämndens Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Justerarens signatur

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse, Förvaltningsrätten i Malmö Justerarens signatur

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 68 Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) Änr BUN 2014/628 Beslut lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Sammanfattning Kristianstads Montessoriskola, Pysslingen har till Förvaltningsrätten överklagat Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens beslut avseende tilläggsbelopp. Ansökan avsåg en enskild elevs behov av stöd i form av en elevassistent. Förvaltningen avger ett andra yttrande i ärendet och vidhåller att beslut om tilläggsbelopp kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barnoch utbildningsnämndens Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Justerarens signatur

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse, Förvaltningsrätten i Malmö Justerarens signatur

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 69 Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) Änr BUN 2014/628 Beslut lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet Sammanfattning Kristianstads Montessoriskola, Pysslingen har till Förvaltningsrätten överklagat Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens beslut avseende tilläggsbelopp. Ansökan avsåg en enskild elevs behov av stöd i form av en elevassistent. Förvaltningen avger ett andra yttrande i ärendet och vidhåller att beslut om tilläggsbelopp kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barnoch utbildningsnämndens Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Justerarens signatur

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse, Förvaltningsrätten i Malmö Justerarens signatur

40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 70 Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) Änr BUN 2014/628 Beslut lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Sammanfattning Kristianstads Montessoriskola, Pysslingen har till Förvaltningsrätten överklagat Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens beslut avseende tilläggsbelopp. Ansökan avsåg en enskild elevs behov av stöd i form av en elevassistent. Förvaltningen avger ett andra yttrande i ärendet och vidhåller att beslut om tilläggsbelopp kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barnoch utbildningsnämndens Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Justerarens signatur

41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse, Förvaltningsrätten i Malmö Justerarens signatur

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) BUNAU 71 Yttrande över Kristianstads Montessoriskola, Pysslingens förskolor och skolor AB, Academedias överklagan avseende tilläggsbelopp (mål nr ) Änr BUN 2014/628 Beslut lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets behandling Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. Sammanfattning Kristianstads Montessoriskola, Pysslingen har till Förvaltningsrätten överklagat Kristianstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens beslut avseende tilläggsbelopp. Ansökan avsåg en enskild elevs behov av stöd i form av en elevassistent. Förvaltningen avger ett andra yttrande i ärendet och vidhåller att beslut om tilläggsbelopp kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barnoch utbildningsnämndens Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett andra yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagande från Kristianstads Justerarens signatur

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Montessoriskola i enlighet med föreliggande svar från barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Underrättelse, Förvaltningsrätten i Malmö Justerarens signatur

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, lokal 114, 14:00-16:00 ande Ersättare Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, sal 114 14:00-16:20 Beslutande Anders Tell, ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Lena Fantenberg (S) Emma Bruce (S) Jens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 ande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Barbro Barnestam (ÅÅ) Berit Sandréus

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 105 08:30-09:45 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M) vice ordf. Karl Gemfeldt (C) Magnus Åkesson (L) Annelie Fälth Simonsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:15 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum Lena Ohlsson (M), vice ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Håkan Nilsson

Sammanträdesdatum Lena Ohlsson (M), vice ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Håkan Nilsson 1 1 (1) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid 2017-12-19 Rådhus Skåne, rum 108 08:30-09:30 Ulrika Tollgren (S), ordförande Magnus Åkesson (L) Lena Ohlsson (M), vice ordförande Annelie

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Vinterstallet, Stallet 14:00-16:10 ande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S) Sabina

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:35 Beslutande Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice ordf Alexander Harrison (KD) Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00-16:15 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Maria Malmer Stenergard

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:40 Beslutande Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S) Anna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:15 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 15.54. ande Fredrik Axelsson, ordförande Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Tjänstgörande ersättare Maria Malmer Stenergard (M) Ida Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus skåne, lokal 114 14:00-15:50 Beslutande Anders Tell (S), Ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qasim Hasanaj (S) Lena Fantenberg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 310 kl. 14:00 Beslutande Anders Tell (S) ordförande Lena Ohlsson (M) v ordförande Christina Silverbern (M) Jens Nordwander (S) Ann-Marie Hermansson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-15:45 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordförande Qazim Hasanaj (S) Anna Pettersson

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 310 kl. 14:00 17.00 Beslutande Anders Tell (S) ordförande Lena Ohlsson (M) v ordförande Christina Silverbern (M) Jens Nordwander (S) Ann-Marie

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:30 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma, Paragrafer 9. Maria Franzén Waljenäs. Robert Wenglén. Lars Carlén

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma, Paragrafer 9. Maria Franzén Waljenäs. Robert Wenglén. Lars Carlén Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 1 februari 2016, kl. 17.00 17.20 Beslutande Robert Wenglén (M) Cia Barwén (M) Richard Jerneborg (M) Remco

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.15 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-03-06 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:55 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012.

16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-02-29 14 Meddelanden. 15 Anmälan om delegationsbeslut. 16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012. 17 Information elevdatorer till Dackeskolan. 18 Yttrande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl. 17.00-20.40 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V)

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:45. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-13 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers. Laila Andrén (S) Hans Andersen (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 08.30 10.55 ande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Thomas

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-10-28 1(21) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00-15.35, Coop-huset sammanträdesrum Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Ann Alvenfors (C) Ingvar Eriksson (V) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2016-11-09 15:00-17:00 Rådsalen ande ledamöter Ronny Larsson (S) (ordförande) Jan-Olov Carlsson (S) Anna Gransten (MP) Fredrik Lundquist (M) Kjell Johansson (C) Per-Henrik Jerlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 107, kl 09:30-11:25 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Övriga närvarande Leif Rülf, HR-direktör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Gemensamma nämnden FM 2013-10-25 1 (1) Plats och tid Bånken 13:30-15:00 Beslutande Leif Rülf Leif G Nilsson Ersättare Övriga närvarande Stefan Bengtsson P-O Blomqvist Håkan Nilsson Peter Lindgren Leif

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2011-02-28 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup A, lokal Bjällerup A, måndagen den 28 februari 2011 klockan 18.30 20.25. Nino Vidovic

Läs mer