Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30"

Transkript

1 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan Zachrison (M) Lars Carlén (S) ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot Övriga deltagare Eva Albihn Mattias Fyhr Magnus Lindvall förvaltningschef nämndsekreterare ekonomsamordnare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Yvonne Andreasson Kommunhuset i Lomma, Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Mattias Fyhr Robert Wenglén Yvonne Andreasson

2 Sammanträdesdatum s. 2 (12) Beslutande organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Paragrafer Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Datum när anslaget tas ned Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

3 Sammanträdesdatum s. 3 (12) BUNAU 53 Dnr BUN 2014: Ändring av föredragningslistan Ändring av föredragningslistan Ekonomisk uppföljning Information om budgetarbetet Diskussion angående nämndsplan Yttrande över detaljplan för detaljplan för del av Lomma 33:11, Lomma kommun(område vid Sjögräsgatan) Yttrande över detaljplan för detaljplan för Fjelie 3:16m.fl. i Fjelie, Lomma kommun Information från förvaltningen Besvarande av fråga angående uppdrag åt förvaltningen kring handläggningen av flexibel skoldag Uppdrag om förslag angående av rekryterings- och attraktivitetsstrategi Utskottets handläggning Ordförande Robert Wenglén (M) föreslår att föredragningslistan, efter tillägg med ärende 9, godkänns enligt ovan. Lars Carlén (S) föreslår att ärende 8 läggs till föredragningslistan och godkänns enligt ovan. Barn- och utbildningsnämndens utskott godkänner föredragningslistan enligt ovan.

4 Sammanträdesdatum s. 4 (12) BUNAU 54 Dnr BUN 2014: Ekonomisk uppföljning Den månatliga ekonomiska uppföljningen är en del i den rapportering och uppföljning som löper under året enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Det är bland annat genom den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter. Förvaltningschefen och ekonomsamordnaren informerar utskottet om rapporten och att prognosen för 2014 visar på ekonomi i balans för barn- och utbildningsnämnden vid årets slut. Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Beslutsunderlag Skrivelse från förvaltningschefen och ekonomsamordnaren Barn- och utbildningsnämnden totalt jan-maj 2014 Barn- och utbildningsnämndens utskott har tagit del av rapporten.

5 Sammanträdesdatum s. 5 (12) BUNAU 55 Dnr BUN 2014: Information om budgetarbetet och uppdrag gällande budget Förvaltningschefen informerar utskottet om de fastställda ramarna, investeringsbudgeten och det pågående arbetet med att utarbeta ett förslag till budget för barnoch utbildningsnämnden. Ekonomen informerar utskottet om förändringar i den externa budgetramen inför budget för 2015 jämfört med Förvaltningschefen och ekonomsamordnaren informerar utskottet angående verksamhetsområdenas behov: - Kommande rekryteringsbehov - Förändrade livsmedelspriser inom kostverksamheten - Skolskjuts - Lokalsamordnarresurs - Utvidgade uppdrag: uppföljningsansvaret och samhällsorientering för nyanlända Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll Fastställande av slutliga ramar för 2015 och planeringsramar för Kommunstyrelsens protokoll Förslag till investeringsbudget Budgetram , extern nettobudgetram inkl. lokalkostnader, Barn- och utbildningsnämnden Överläggning Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att utskottet ger förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde i augusti upprätta förslag till budget med beaktande av ovan anförda behov. Barn- och utbildningsnämndens utskott ger förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde i augusti upprätta förslag till budget med beaktande av ovan anförda behov.

6 Sammanträdesdatum s. 6 (12) BUNAU 56 Dnr BUN 2014: Diskussion angående nämndsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden fastställer varje år nämndsplan, efter hörande från kommunstyrelsen, som korresponderar med aktuella mål i kommunfullmäktiges övergripande mål och riktlinjer. Planen anger nämndsmål för påföljande års arbete. Beslutsunderlag Diskussionsunderlag inför framtagande av nämndsplan 2015, Utskottets handläggning Ordförande Robert Wenglén (M) föredrar diskussionsunderlaget för utskottet varefter utskottet diskuterar underlaget. Överläggning Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att utskott återupptar ärendet till behandling vid kommande sammanträde. Barn- och utbildningsnämndens utskott återupptar ärendet till behandling vid kommande sammanträde.

7 Sammanträdesdatum s. 7 (12) BUNAU 57 Dnr BUN 2014: Yttrande över detaljplan för detaljplan för del av Lomma 33:11, Lomma kommun(område vid Sjögräsgatan) Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till detaljplan för Lomma 33:11 m fl, Lomma, Lomma kommun (Sjögräsgatan) till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för torg, teknisk anläggning samt friluftsområde, skola eller bådadera. I samband med planarbetet sker översyn av trafik och parkeringssituationen inom planområdet. Planområdet ligger i södra Lomma och avgränsas av parkområde, bostadsbebyggelse, bilvårdsanläggning och området runt Lomma Folkets hus. Planområdet omfattar cirka 2,5 ha. Barn- och utbildningsnämnden BUN 54 beslutade att delegera yttrandet över detaljplanen del av Lomma 33:11, Lomma kommun(område vid Sjögräsgatan). Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Förvaltningschefen informerar utskott om ärendet. Beslutsunderlag Skrivelse inklusive förslag till yttrande från förvaltningschefen och utredningschefen Förslag till detaljplan för del av Lomma 33:11, Lomma kommun(område vid Sjögräsgatan) Barn- och utbildningsnämndens utskott lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: Den planering av utbyggnad som görs understryker betydelsen av tillgänglig mark för utbyggnad. I den verksamhetsplanering som görs är utgångspunkten att kunna etablera större sammanhållna förskoleenheter motsvarande 6 8 avdelningar och att dessa enheter ska vara möjliga att omställa till skolverksamhet. Planen för Lomma 33:11 m fl, Lomma, (Sjögräsgatan) föreslås medge förskola, skola eller bådadera i två plan (s 3). Utskottet ser en fördel i att möjliggöra utökning av förskola, skola eller bådadera och byggrätt i två plan, för att nyttja marken bättre och för att möjliggöra större enheter av det slag som nämns ovan.

8 Sammanträdesdatum s. 8 (12) BUNAU 57(forts.) När det gäller trafik avser förslaget att skapa ökad framkomlighet för gående och cyklister att röra sig på båda sidor av Karstorpsvägen/Centrumgatan tillsammans med fortsatt god framkomlighet för biltrafik (s 6-7). Utskottet ser fördelar i att förslaget avser att ytterligare förstärka trafiksäkerheten i södra kommundelen genom ökad framkomlighet för gående och cyklister, med fortsatt god framkomlighet för biltrafiken. Barn- och utbildningsnämndens utskott har i övrigt ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för Lomma 33:11 m fl, Lomma kommun Område vid Sjögräsgatan.

9 Sammanträdesdatum s. 9 (12) BUNAU 58 Dnr BUN 2012:332:214 Yttrande över detaljplan för detaljplan för Fjelie 3:16m.fl. i Fjelie, Lomma kommun Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till detaljplan för Fjelie 3 16 m fl i Fjelie, Lomma kommun, till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Syftet med förslaget till detaljplan är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder och allmän platsmark inom Fjelie 3:16 m fl. Planområdet omfattar fastigheterna Fjelie 3:16, 29:1, 31:1 samt 31:2 och ligger i västra delen av Fjelie by, mellan Fjelie byaväg och nya kyrkogården, Fjelie 3:8. I väster avgränsas området av åkermark, Fjelie 19:3, och i öster avgränsas området till Fjelie Nils Hanssons väg. Planområdet omfattar drygt 1,1 hektar. Barn- och utbildningsnämnden BUN 55 beslutade att delegera yttrandet över detaljplanen för Fjelie 3 16 m fl i Fjelie, Lomma kommun till arbetsutskottet. Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Förvaltningschefen föredrar ärendet för utskottet. Beslutsunderlag Skrivelse från förvaltningschefen och utredningschefen Förslag till detaljplan för detaljplan för Fjelie 3 16 m fl i Fjelie, Lomma kommun Barn- och utbildningsnämndens utskott informerar kommunstyrelsen att utskottet inte har någonting att erinra mot förslaget till Fjelie 3 16 m fl i Fjelie, Lomma kommun.

10 Sammanträdesdatum s. 10 (12) BUNAU 59 Dnr 2014: Information från förvaltningen Arbetsmiljöverket kommer att kalla till uppföljningsmöte med anledning av barn- och utbildningsnämndens yttrande beträffande redovisningen av arbetet med lärares arbetsbelastning Möte mellan föräldrar till elever och förvaltningschef samt utbildningschef angående skolplacering Förvaltningen har tillsammans med representanter för tekniska förvaltningen träffat en konsult för att undersöka kapaciteten i kommunens lokaler och ändamålsenligheten Barn- och utbildningsnämndens utskott har tagit del av informationen.

11 Sammanträdesdatum s. 11 (12) BUNAU 60 Dnr 2013: Besvarande av fråga angående uppdrag åt förvaltningen kring handläggningen av flexibel skoldag Barn- och utbildningsnämnden /16 beslutade att uppdra åt förvaltningen att genomföra en utredning kring införandet av flexibel skoldag, det vill säga att tidsmässigt sprida ut skoldagen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att frågeställningen till demokratidagen 2013 skulle vara Hur kan en flexibel skoldag se ut?. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten från demokratidagen och införliva de synpunkter och förslag som inkom som underlag i förvaltningens utredning kring flexibel skoldag /79 beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att fortsätta uppdraget med att se över förutsättningarna för Lomma kommun att införa flexibel skoldag. Med anledning av ovanstående frågade Lars Carlén (S) hur mycket resurser som förvaltningen avsätter till ärendet och hur arbetet fortskrider? Lars Carlén (S) aktualiserar frågan vid dagens sammanträde. Förvaltningschefen förklarar att ärendets handläggare inte har möjlighet att delta vid dagens utskottssammanträde och konstaterar att informationen gällande ärendets fortskridande vid senaste nämndssammanträdet inte delgavs nämnden. Utskottets handläggning Lars Carlén (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden får frågorna, hur mycket resurser som förvaltningen avsätter till ärendet och hur arbetet fortskrider, besvarade på nästkommande nämndssammanträde. Barn- och utbildningsnämndens utskott uppdrar åt förvaltningen att ovanstående frågor, gällande ärendet flexibel skoldag, ska besvaras till barn- och utbildningsnämnden på nästkommande nämndssammanträde.

12 Sammanträdesdatum s. 12 (12) BUNAU 61 Dnr 2014: Uppdrag om förslag angående utarbetande av rekryterings- och attraktivitetsstrategi Utskottet diskuterar hur barn- och utbildningsnämnden som huvudman och arbetsgivare kan utvecklas och vara en attraktiv arbetsplats för redan anställda men också för potentiella arbetstagare i Lomma kommun. Utskottet diskuterar hur en strategi för rekrytering och attraktivitet ska kunna stärka frågor som rör hur man som arbetsgivare kan attrahera, motivera och vårda väsentlig kompetens i och för organisationen. Överläggning Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att bereda ett förslag till rekryterings- och attraktivitetsstrategi för barn- och utbildningsnämnden. Beredningen kan innebära att strategin föregås av att nämnden informeras om en plan för arbetet med strategin under hösten. Barn- och utbildningsnämndens utskott uppdrar åt förvaltningen att bereda ett förslag till rekryterings- och attraktivitetsstrategi för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-16.25. Ajournering 9.40-10.00, 11.55-16.00. Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer