(13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30."

Transkript

1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande Peter Hög (s) 88-93,95-99 Eva-Lena Johansson (s) Monica Gustafsson (s) Karl-Erik Segersax (kd) Olle Hagström (fp) Övriga närvarande: Hugo Hultgren (m) Mats Hallsten (c) 88 93, Per Bäckström, förvaltningschef Marion Pelli (c) Yvonne Pettersson, sekreterare Torbjörn Jacobsson (c) Peter Hög (s) 94 Birgitta Ericsson (v) Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer var närvarande. Utses att justera: Monica Gustafsson (s) Paragrafer : Underskrifter: Ordföranden: Justerare: Ulla Börjesson Monica Gustafsson Sekreterare: Yvonne Pettersson BEVIS en har tillkännagivits genom anslag. sorgan: Sammanträdesdatum: Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollet förvaras på barn- och utbildningskontoret Underskrift

2 2(13) BUN 88 Taxor 2005 Förvaltningschef Per Bäckström föredrar ärendet. Till förvaltningen har inkommit brev om lunchavgifter som ifrågasätter kommunens rätt att ta ut lunchavgift när man inte har kostnader för densamma. Arbetsutskottet diskuterar frågan utifrån kommunala likställighetsprincipen och kommunala självkostnadsprincipen. Förvaltningschefen redovisar förslag till taxor inom barn- och utbildningsnämnden 2005 som föreligger för beslut i kommunfullmäktige. Hugo Hultgren (m) yrkar på följande protokollsanteckning: Barn- och utbildningsnämnden skall verka för att sänka gymnasielunch- och musikskoleavgift. sunderlag Se 113 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott daterat den Yrkande Hugo Hultgren (m), Mats Hallsten (c) och ordförande Ulla Börjesson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om avsteg från taxebeslut avseende egenavgift för skollunch. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att : Färgelanda kommun skall inte ta ut någon egenavgift för gymnasielunch i de fall kommunen inte haft någon kostnad för densamma. Detta beslut skall gälla från Ht Återbetalning skall ske till de berörda elever som inbetalt egenavgiften under Ht Förvaltningschefen får i uppdrag att besvara föräldraskrivelse. I övrigt godkänna förvaltningens förslag till taxor Protokollsanteckning från Hugo Hultgren (m): Barn- och utbildningsnämnden skall verka för att sänka gymnasielunch- och musikskoleavgift.

3 3(13) BUN 89 Dnr 34/2004 Budgetuppföljning t o m september 2004 Förvaltningschef Per Bäckström redogör för prognosen, vilken visar ett överskott med 923 Tkr på årsbasis. Ett sammanträffande har ägt rum med kommunstyrelsens presidium avseende över- och underskottshantering. Vid mötet framkom att kommunstyrelsen kommer att besluta i frågan om hur över- respektive underskott skall hanteras. Barn- och utbildningsnämnden lägger den ekonomiska rapporten till handlingarna.

4 4(13) BUN 90 Dnr 158/2004 Riktlinjer barnomsorg Förvaltningschefen redogör för det förslag till nya riktlinjer som utarbetats av förvaltningen och som tidigare redovisats för arbetsutskottet. Ett extra tillägg är föreslaget på blankettens förstasida, med lydelsen: Blanketter finns att tillgå på kommunens hemsida, medborgarkontoret, utbildningskontoret samt skolkontoret. sunderlag Se 115 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Ledamöterna diskuterar förslaget till nya riktlinjer, samt vilka principer som gäller för plats i förskola. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Att anta de nya riktlinjerna enligt förslag med tillägg med lydelsen blanketterna finns att tillgå på kommunens hemsida, medborgarkontoret, utbildningskontoret samt skolkontoret

5 5(13) BUN 91 Dnr 172/2004 Växelvis boende Förvaltningschef Per Bäckström informerar nämndens ledamöter om Svenska Kommunförbundets nya cirkulär om växelvis boende. sunderlag Se 116 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Barn- och utbildningsnämndens ledamöter diskuterar de nya rekommendationerna. Hugo Hultgren (m) yrkar att ett gemensamt dokument tas fram med regler för upptagningsområden, restider och gångavstånd för skolskjuts och vid växelvis boende. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Att tillämpa Svenska Kommunförbundets rekommendation, men att individuella prövningar skall göras samt godkänna tilläggsyrkande om att ett gemensamt dokument tas fram med regler för upptagningsområden, restider och gångavstånd för skolskjuts och vid växelvis boende.

6 6(13) BUN 92 Dnr 3/2004 Aktuell kösituation inom barnomsorgen Förvaltningschef Per Bäckström informerar om kösituationen utifrån ansvarig Maritta Linder-Larssons rapport daterad Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

7 7(13) BUN 93 Dnr 202/2004 Skrivelse från elev i Stigen En förfrågan har inkommit från en elev i Stigens skola om att flytta klätterställningen vid Rännelanda skola till Stigens skola. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter diskuterar ärendet. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med förtydligande: Förvaltningschef Per Bäckström får i uppdrag att undersöka möjligheten att tillgodose önskemålet att flytta klätterställningen från Rännelanda skola till Stigens skola. Även frågan vad som gäller försäkringsmässigt för kommunen när inte lekredskap underhålls längre skall undersökas Eventuellt övriga lekredskap fördelas på kommunens övriga skolor enligt önskemål. Mats Hallsten (c) är jävig och deltar inte i diskussionen eller beslut i detta ärende. Peter Hög (s) inträder som ordinarie ledamot vid beslut i denna paragraf.

8 8(13) BUN 94 Dnr 203/2004 Information Protokoll samrådsgruppsmöte Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen från Rektorsområde Norr och uppmanar övriga samrådsgrupper att skicka in sina protokoll för kännedom till Barnoch utbildningsnämndens ledamöter. Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

9 9(13) BUN 95 Arbetsutskottets övriga frågor 1. Förslag till detaljplan för industriområde inom Högsäters samhälle har inkommit från Miljö- och byggnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare avstått att yttra sig. Då svar skall vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast den 18 november har beslut tagits i arbetsutskottet att man avstår att yttra sig om detaljplan för industriområde inom Högsäters samhälle. 2. Skrivelse har inkommit från föräldrar avseende barnomsorg i annan kommun. Förvaltningschef Per Bäckström informerar i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att diskutera frågan vidare med familjen. 3. Ansökan om riksrekrytering till Polymertekniska Gymnasiet har av utbildningsdepartementet avstyrkts i första behandlingen. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

10 10(13) BUN 96 Motion om sockerberoende Motion har inkommit till Kommunfullmäktige från Elisabeth Örn (c) om att minska sockerberoende i skolorna. Motionen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden med uppdrag att utreda frågan. Ett formellt uppdrag har givits till rektor Henrik Lindh att utreda och besvara motionen om sockerberoende i skolorna. Ge förvaltningschef Per Bäckström eller till vem denne vidaredelegerat uppdraget att utreda och besvara motionen om sockerberoende i skolorna.

11 11(13) BUN 97 Delegationsbeslut Det finns inga delegationsbeslut att redovisa denna gång.

12 12(13) BUN 98 Arbetsutskottets protokoll Barn- och utbildningsnämnden informeras om arbetsutskottets protokoll från Barn- och utbildningsnämnden godkänner arbetsutskottets protokoll från , och protokollet lägges till handlingarna.

13 13(13) BUN 99 Övriga frågor 1. Ordförande Ulla Börjesson (s) meddelar att barn- och utbildningsnämnden vill att svar på motion avseende entreprenörskap förslagsvis skall avges före februari månads utgång Marion Pelli (c) ställer frågan om det finns en s k elevmapp för elever på högstadiet och om denna mapp följer med eleven till gymnasiet. Förvaltningschef Per Bäckström redogör för handläggningen och informerar att så inte är fallet. 3. Marion Pelli (c) ställer också frågan om barn- och utbildningsförvaltningen får information om gymnasieelever som uteblir från studietiden. Förvaltningschef Per Bäckström informerar att ogiltig frånvaro meddelas direkt hem till föräldrarna samt att vid hög ogiltig frånvaro informerar kommunerna varandra. 4. Marion Pelli (c) ställer frågan om det finns någon statistik över de elever som gått sommarkurser och läst upp sina betyg för att komma in på gymnasiet. Förvaltningschef Per Bäckström informerar om att sådan statistik inte finns, men önskemål om detta har framförts till de skolor där eleverna har sin skolgång. 5. Förvaltningschef Per Bäckström informerar om att ny telefonväxel installeras från årsskiftet i kommunen. Denna telefonväxel är Dalslandsgemensam med sexsiffriga nummer i olika serier för de olika förvaltningarna. 6. Barn- och utbildningsnämnden informeras om att den 16 december blir en heldag för nämndens ledamöter med jullunch kl där även barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp deltar.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer